Arbeiders en godsdienst REIS VAN VIER DAGEN ONDER IJSKAP Peking vergroot spanning Commandant bij Eisenhower ft in Zwolle weer op Melkslijters gaan trap Bouwwerk in Amsterdam wegens staking stilgelegd Plan van Ha inmarsk j oeld voor Midden-Oosten Eigenlijke debat komt nog Sprekershoek in Zeister park een BIJ BRAND IN ZWITSERS HOTEL ALLES VERLOREN NIEUWE ZEEWEG „ONTDEKT" Nederlands schip ir aanvaring met Duitse kustvaarder SHIRTS Frankrijk Franco saat met praten T rou w-journalist gewond door verdwaalde kogel Meer zon en kans op omveer Amerika verwerpt beschuldiging van V.A.R. Kind vijf minuten onder water Rotterdams gezin plotseling naar huis 0 M' ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1958 v. ZESTÏEXDE JAARGANG No. 4064 DOORZETTEN ZOU ONJUIST ZIJN NOG STEEDS VERZET TEGEN C.A.O. jonge vri. kantoorbediende SPOEDVERGADERING DER V.N. id DE TRANT VAN MARBLE ARCH: Ruim 22.000 vaten haring naar Israël J Directeur: H. UfcJ RUIG V.- Hoofdredacteur: L)r. J. A. H J BKUINS SLUT De zee was hier 4086 meter diep, bijna 600 meter dieper dan werd \erwaeht. In de middag van de vijfde augustus kwam de Nautilus bij Groenland weer in open water. De ."17-jarige commandant \Y. R. Anderson en de bemanning heb ben van president Eisenhower persoonlijk een „eervolle vermel ding" gekregen. Het was de eerste keer dal deze onderscheiding in vredestijd werd verleend. u TELEFONISTE/TELEXISTE Secretaris-generaal Iiammarskjoeld heeft vrijdag op de eerste bijeenkomst van de spoedzitting van de algemene ver gadering over het Midden-Oosten een plan geschetst voor het oplos sen van bepaalde vraagstukken in dat gebied. Dit initiatief is ken nelijk een poging om op deze zit ting, waarvan men vrijwel alge meen weinig meer dan onvrucht bare polemieken verwachtte, tot concrete resultaten te komen. *atstrcum' «UT rt'Jtt» am ixmmi ju iiavoo M Poctbu* 1112 - Postjixo cjo. 424513 JQa chUmdieMt abonnementen IS.ZV—iBM Zaterdae* 17—18 uur. Telefoon IISTIX) *-Gr»*«nJ»t«^uy*enjpleta 1 Telel 1KH87 -3 innen! Porttjua iOfll - PaKglro No. 414867. Klacbtendwoft; 18150131» u. Tel»» -«-««o trW?frS5!ein 3 No 424208 reieioon 457f Ka«chtendienrt «a 17IK) uur 7314. seiueöjun: L»n*e Reriurtraat »4 b Telefoon 67882 A^nnomen-jtprU» 8! cent per wMk f 2.05 per maand. 17,30 per kWtflJd- VeraehUnt nU"™e" 14 «Dt Dordrteht: (Geldig tot hedenavond) WARMER. Warmer weer met zonnige perioden cn waarschijnlijk overal droog. Aanvankelijk zwakke, later matige wind uit zuide lijke richtingen. Morgen: Zon op: 5.14 Maan op: 0.32 Onder: 20.15 Onder: 16.29 van P het congres, dat het I.C.V., het Internat:<onaal Christelijk Vakver bond, in het begin van de zomer in Zwitserland hield, kwam een zaak aan de orde, waarover wij nog maar wei mg hebben geiezen en die toch wei uitermate belangrijk is, de zaak de christelijke arbeidersbeweging de wereldgodsdiensten Laten we beginnen aan de hand va: het verslag van het congres in De Gids, de zaak uiteen te zetten Het werk van het I.C.V. breidt zich over de gehele wereld sterk uit, Overal men bereid offers te brengen voorde christelijke vakbewegi ig .Men spreekt van vervolgingen, mishandelingen en terechtstellingen van mensen, die al les over hebben voor het ideaal van de gerechtigheid onder de mensen, zo als zij voor dit ideaal bezield zijn door het christelijk-socialc beginsel De christelijke vakbeweging is geen Europese zaak meer. Er werd op het congres gesproken over de opmars der continenten. D:e maakte zelfs structuurwijziging nodig Naast een Nederlander (Ruppert) en een Belg (Cool) is nu een Vietnamees vi<-e-voor- zitter (Tran Quoe Buu) Bovendien kregen in het bestuur een Afrikaan cn een Zuidamerikaan zitting. Zodoende kan worden geconsta teerd dat het I.C.V. in zijn totaliteit geen westers karakter neer draagt. Dit is niet zo moeilijk te verwerken voor een arbeidersbeweging. Het wa ren met de arbeiders, die het verschil ten slotte de tegenstell' ig tussen en oost en west hebben uitgevonden. OEILIJKER is dat het I.C.V. geen kerkelijke organisatie is. Haar leden behoren tot allerlei ker ken, zoals ze over de hele wereld ver spreid zijn, ieder met eigen geschie denis en belijdenis. Maar in het inter nationale verband is ook dat nog te verduwen. Maar nu komt een nieuw probleem het probleem van het christelijk ka rakter van het I.C.V. Het heeft dui zenden leden, die het christelijk ge loof belijden. Ook zijn er duizenden, die op de grens va:i de oude traditie en het christendom leven. En voorts zijn er velen die nog leven lat het ge loof der vaderen Aldus formuleerde Ruppert het Zij voelen zich niet aan getrokken door bet communisme en met door het socialisme. Zij verwach te geen oplossing van het materialis me. Toen Ruppert dit zo tekende, voeg de hij eraan toe, dat men dankbaar moet zijn voor deze ontwikkeling, maar geen water mag doe.i in de wijn van de christelijke boodschap. Alleen het christclijk-sociaal beginsel kan de andere continenten wezenlijk helpen. Ruppert heeft dan ock de na druk gelegd op het christelijk karakter van het verbond. „Alleen In verbondenheid aan het christendom en in gehoorzaamheid aan het christelijk geloof, is de ware vrij heid, gerechtigheid cn gemeenschap te vinden" Ruppert schijnt aanlei ding gevonden te hebben in het leggen van dit aceent in een verslag van dc secretaris-generaal Vanistendael. De laatste heeft op de opmerkingen van Ruppert gereageerd. Hij gaf, zo staat in het verslag van De G"<ds, de Nederlanders de verzekering, dat het I.C V. zijn oorsprong niet in de steek zal laten en dat liet een fundamenteel christelijke beweging is. Maar wij moeten dynamisch genoeg zijn, zo zei hij, om andere continenten en andere geloofsrichtingen te bezielen voor het christelijk-sociale beginsel. DIT is de zaak. uaar komen dus de christelijke arbeiders in aanra king met het probleem van de verhou ding van het christendom en de we reldgodsdiensten. Zij merken op nieuw welk een enorme macht het christelijk geloof heeft in de strijd om de menselijkheid cn tegen het ma'Tia- lisme. Maar meteen staan /.ij voor het vraagstuk van de solidariteit in een zware strijd voor d( gerechtigheid on der de mensen. En wie behalve de macht van het christelijk geloof ook de in de laatste eeuw ontplooide macht van de arbeidersbeweging kent, vraagt zich vol spanning af waar d!.' op uit zal lopen. (Zie verder pag. 3, kolom 7) Atoom onderzeeër onder Noordpool door vaart E Amerikaanse atoomonderzeeër Nautilus is in 16 dagen via dc Noordpool van Hawaï naar IJsland gevaren. Van de 12.800 km werden er ruim 0000 onder water afgelegd. Van deze 0000 km legde de Nautilus cr 3000 af onder de ijskap, die de Noordpool bedekt. Op 1 augustus verdween het schip bij Point Barrow, bij de noordkust van Alaska, onder het ijs, om op augustus weer op te duiken. De tocht moet beschouwd worden als een unieke prestatie. Een woordvoerder van liet Amcri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft vrijdag gezegd, dat com munistisch China op ettelijke lol dus ver onbezette vliegvelden aan de kust tegenover Formosa straaljagers van Russisch type heeft samengetrokken en dat deze maatregel „duidelijk bedoeld is om de spanning te vergroten en het oorlogsspook te doen opdoemen". Donderdag is de commandant van dc Nautilus bij IJsland per helikopter van boord gehaald opdat hfj gisteren in Washington uit handen van president Eisenhower het „Legioen van verdien ste" In ontvangst kon nemen. President Eisenhower ontving An derson op het Witte Huis. De presi dent verklaarde dat de reis onder het poolijs een belangrijk pioniers werk was. aangezien hierdoor de weg wordt vrijgemaakt voor mogelijk ge bruik van deze route door atoom- vrachtonderzecers, die dan een nieu we handelsweg tussen de grote oce anen van de wereld zouden volgen. Anderson zei dat de zee onder dc ijs kap van de Noordpool over het geheel genomen wel diep is maar toch door bergketens wordt onderbroken. Hij vertelde verder dat het onder zeese kanaal bij Point Barrow hij sprak in dit verband over een „vallei" aan het begin betrekkelijk nauw is, slechts ca. zeven kilometer. Verderop is het breder, ruim zestien kilometer. Met behulp van naar boven gerich te televisiecamera's konden op bepaal de plaatsen gaten in het ijs worden geconstateerd. De navigatie was erg moeilijk. „Wanneer men over de Noordpool vaart kan men zo in de war raken, dat men in langzame cirkels maar steeds ronddraait, terwijl men denkt in een rechte lijn te varen", aldus de gezagvoerder. Hij zei, dat men geen zekerheid had, dat er geen bergen onder water waren die bijna lot aan het ijs kwamen. De temperatuur van het water onder de ijskap was nul graden. Hoewel de werkelijke dleptcgrcns van de Nautilus een geheim is, heeft de commandant meegedeeld, dat zij on der de 130 meter kan reizen. Het grootste gedeelte van de reis van Hawaii is onder water gemaakt. Men kwam o.a. aan de oppervlakte voor het begin van dc tocht onder het ijs. De gemiddelde snelheid gedurende de ge hele reis was twintig knopen. Na het bereiken van ue pool werd een soort „feestmaal" aangericht, be staande uit biefstuk, frites, doperwtjes en peentjes, een fruitsalade, brood en „noordpoolcake". Via de nieuwe (onder)zeeweg zijn de verbindingen tussen vele grote ste den van de wereld veel korter dan de vaarwegen die op het ogenblik worden gevolgd. Van Londen naar Tokio moet men thans 18.000 km afleggen, maar langs de nieuwe route is de afstand slechts 10.100 km. De „eervolle vermelding" voor de bemanning houd' o.m. in dat allen, die aan de tocht hebben deelgenomen (er waren 116 mannen op de Nauti lus) een lintje mogen dragen met een gouden speldje in de vorm van een N. De Nautilus zal nu een bezoek aan Europa brengen, vermoedelijk aan Engeland. Tijdens zijn vaart onder de ijskap van de Noordpool heeft de „Nautilus", de eerste atoomonderzeeër ter wereld, een reeks televisiefilms opgenomen van de onderzijde van dc ijslaag. On der andere bleek dat het ijs op vele plaatsen gebroken was. De ijskap moet voortdurend in beweging zijn, ten ge volge van windmvloeden en zeestro- mingen. De „Nautilus" had tien verschillen de apparaten aan boord voor het ver kennen van de ijskap, en drie waarmee de waterdiepte onder de kiel van de duikboot gemeten kon worden. Admi raal Monsen, een gepensioneerd ma rine-officier, die uitvinder is geweest van de „Monsenlong", een ademha lingsapparaat dat gebruikt wordt bij ontsnappingen uit onder water varende of liggende onderzeeboten, heeft als zijn mening gegeven dat de „Nautilus" een nieuwe zeeweg verkend heeft, die speciaal geschikt is voor onderzeeërs met atoomaandrijving. Zulke schepen zouden voor een reis van Londen naar Tokio langs de Pool route slechts de helft van de tijd nod'g hebben die men thans gebruikt. Ook zouden ze rubber schuiten kunnen slepen waarin men grote ladingen kan transporten. Deze schuiten zouden zo geconstrueerd kun nen worden dat ze, als ze niet worden gebruikt, opgevouwen in de onder zeeërs kunnen worden meegevoerd. In een dichte mist is vanmorgen he 7.328 ton metende vrachtschip Prins Willem van Oranje uit Rotterdam voor de Engelse kust ter hoogte van East bourne in aanvaring gekomen met de 498 ton metende Duitse kustvaarder Tarbek uit Hamburg. Alleen het Duitse schip werd beschs digd. De Prins Willem van Oranje zette onmiddellijk een reddingsboot uit. De Tarbek liet even later weten, dat zi, niet direct hulp nodig'had, maar zou wachten op de Nederlandse sleepboot „Loire", die op het eerste noodsein ui Dover vertrok voor assistentie. De Prins Willem van Oranje bleef bjj de Duitser tot de Loire arriveerde. (Van onze corresjiondcnt) De Zwolse mclkstrijd behoort voor lopig weer tot liet verteden: de melk slijters hebben besloten de melk in de flats tol aan de huisdeuren tc brengen. De Zwolse verbruikerscoöperatie heeft gisteravond een circulaire bij haar leden bezorgd waarin wordt meegedeeld dat de bezorging met in gang van vandaag weer normaal zal zijn. Later volgde de Zwolse Melk- verkopersbond met de mededeling dat zij maandag weer op de oude voet zal bezorgen. De coöperatie zegt in de circulaire dat de m de proefperiode opgedane er varingen van dien aard zijn dat door zetten van het nieuwe systeem onjuist zou zijn. „Uit tal van reacties is geble ken dat er voor het sociale motief in de nieuwe regeling begrip bestaat. In de loop van de proefperiode (nu twee we ken oud) werd het beeld van het be-' Ad po neurie) zorgprobleem op flats evenwel scheef getrokken door talrijke publikaties en er onstond een onjuiste sfeer", aldus de coöperatie. De coöperatie deelde mee dat het probleem verder intern nog behandeld zal worden, want men is er van door drongen dat de moeilijkheden niet zyn opgelost. f "ar.ki ijk zal met Spanje en Portu gal overleg plegen over de crisis in hst M-ddeii-Oosten, aldus wordt van be trouwbare zijde vernomen Joxe or secretaris-generaal van het Haiioe ministerie van Buitenlandse /•oker zal begin vo'gonde week een be/.nf-j, inengen aan Spaanse autori teiten in St Sebastian. Tegen het eind de week zullen besprekingen in w»s*bon volgen. (Van een onzer verslaggevers) Het kantoorgebouw, dat in opdracht van het ingenieursbureau Dorr-Oliver N'.V. door dc aannemers Hillen en Roozcn aan de Apollolaan In Amster dam wordt gebouwd, zal voorlopig niet worden voltooid. Het Ingenieursbureau heeft een bouwstop afgekondigd, omdat de arbeiders van de aannemer weige ren tc werken voor de nieuwe cao- Ionen. Reeds op 16 juni brak op dit bouw werk een staking uit. Deze staking heeft nu geleid tot een volledig stil leggen van het werk. Er is een bord aangebracht, waarin de opdrachtgevers hun besluit motiveren. ..Dit werk is voor onbepaalde tijd stilgelegd, aan gezien timmerlieden, betonwerkers en sjouwerlieden op dit werk zich niet konden verenigen met de toepassing van de nieuwe cao voor het bouwbe drijf. De principaal Dorr-Oliver N.V." arbeiders hadden vrijdagavond in Mar- canti te Amsterdam een bijeenkomst belegd. De opkomst was slecht. Er werd een overzicht gegeven van de ac ties, die tot dusver uit protest tegen de nieuwe e o werden gevoerd. Daaruit bleek, dat jp twintig bouwwerken on geveer 841 arbeiders gedurende een week hebben gestaakt. Momenteel staken nog een aantal ar beiders op bouwwerken in nieuw-West. Een der woordvoerders van het actie comité deelde mee, dat men tegen de nieuwe cao zal blijven ageren. Ook dc patroons komen nu in verzet, omdat niet overal met gelijke maten wordt gemeten. Een delegatie van de aannemers zal een bezoek brengen aan minister Suurhoff. om hem op de ver schillende toepassingen van de cao in de hoofdstad te wij zen In de nabije toekomst zal opnieuw een drietal proteststakingen van een uur worden gehouden. De datum moet Ontevreden Amsterdamse bouwvak- nog worden vastgesteld. De heer II. Bussink, verbonden aan de Amsterdamse redactie van ons blad. en de veertienjarige H. Rutgers uit Apeldoorn raakten donderdagavond tijdens een standwerkersparade op een feestterrein in Ermelo gewond, toen plotseling kogels over het terrein vlo gen. De kogels bleken afkomstig te zijn uit het gebouw van de schietvereniging Piet Cronjjé, dicht bij het feestterrein. In dit gebouw werd een schietoefening gehouden. De kogels moesten worden opgevangen door een ijzeren plaat van anderhalve centimeter dikte. Deze be scherming, die al sedert 1923 in gebruik is, bleek op een bepaalde plek zo dun te zijn geworden, dat de kogels er doorheen gingen. Onze onfortuinlijke collega, die met vakantie was. kon na in het ziekenhuis Salem behandeld te zijn naar huis gaan. Een kogel die in zijn rechterbeen was terechtgekomen, kon zonder moeite worden verwijderd. De jonge Apel- doorner moest in het ziekenhuis blij ven, aangezien de kogel waardoor hij getroffen was operatief verwijderd moest worden. Advertentie Gevraagd voor Handelskantoor te Amsterdam ter opleiding tot Br, mei uitv. Uil. over leeft., ojj en crv. aan Adv. Bur. dc Bussy Rokin 62, A'dam, onder nr. VG 305. De commandant van de onderzeeboot ..Nautilus", kapitein-luitenant W. R. Anderson, werd gisteren persoonlijk door president Eisenhower onderschei den met het Leoioen t'nu Verdienste De „Nautilus"' voer onder het Noord- poolijs door en legde de afstand van 3000 km in 96 uur af. Op de achter grond kijkt dc voorzitter van de Com missie voor Atoomenergie. John McCone, glimlachend toe. Het betoog van Hammarskjoeld, dat in zeer voorzichtige bewoordingen was gesteld, bevatte een aantal suggesties waarvan de volgende de voornaamste waren: 1. Een verdere ontplooiing van de groep VN-waarnemers in Libanon en een mogelijke „verandering van bena deringswijze" om uitdrukking te geven aan „de voortdurende bezorgdheid van de volkerenorganisatie voor de onaf hankelijkheid en onschendbaarheid van Libanon". 2. „Speciale maatregelen" voor Jor danië waaronder „enige versterking" van de VN-commissie voor toezicht op de naleving van het bestand in Pa lestina. 3. Een bevestiging van de zijde der Arabische staten dat zij zich zullen houden aan de beginselen van de Ara bische Liga betreffende „wederkerige eerbied voor de onschendbaarheid en soevereiniteit van eikaars grondge bied". „Non-agressie", „niet-inmenging in eikaars binnenlandse aangelegenhe (Van onze correspondent) Ook Nederland krijgt zijn Marble Arch, de sprekershock in het Lon- dense Hyde Park. waar ieder die meent iets te zeggen te hebben, dat ook ij rü mag doen. Het gemeentebestuur van Zeist heeft bestolen elke vrijdagavond in het Walkartpark hiertoe ge legenheid te geven. Godsdienst, politiek, nieuwsvoorzieningko nijnenziekte alle on derwerpen zijn toe ge staan. Het initiatie/ tot deze democratie" is van de Zeister logopedist de heer W. L. K. van Oostendie zich met een verzoek tot l>et Zeister college van B. en ML had gericht. Volgende week vrijdag om half acht begint het. Er is wel enig onder scheid tussen het Wal kartpark en Hyde Park. Het is namelijk de be doeling, dat toekomstige sprekers zich eerst even bij de heer Van Oosten aanmelden. Daarmee verkrijgt men een soort voorkeursrecht. Beslist nodig is het echter niet. Een inwoner van. Gro- dag laat ontdekt, dat hij allang iets opgekropt heeft, dat hij nu beslist moet uiten, kan dus als nog spoorslags naar Zeist reizen en zich daar bij de muziektent in het Walkartpark opstellen. De maximum spreek tijd is tien minuten. Op de eerste avond, 15 aug., krijgt men de gelegen heid te spreken over vrije onderwerpen. Op 29 augustus kan men zijn mening geven over hu moristische verhalen, spookverhalen, declama tie. zang enz. ..ontmoetingsplaats der vingen die vrijdagmid- Debat is toegestaan. Aan de dame op deze foto is helemaal niets geheimzinnigs, zoals u wellicht op het eerste gezicht hebt gedacht. Zij draagt liet „slaapmasker", dat in de toekomst verstrekt zal norden aan dc K.L.M.-pas- sagiers, die over de Pool-route naar Japan reizen, in de z.g.n, Pooldagen, naarop in het Poolgehtcd de zon niet ondergaat. Een afsplitsing van een oceaande pressie trok de afgelopen 24 uur met regen over ons land. Achter de storing drong warmere lucht van de oceaan tot ons land door. De nachtelijke tem peraturen waren dan ook aanzienlijk hoger dan de voorafgaande nachten. Door de hoge vochtigheid van de war mere lucht komt er nog vrij veel be wolking in voor. Een belangrijke wijziging in de druk- verdeling boven Europa is voorts het langzaam opvullen en in oostelijke richting wegtrekken van een depressie boven Scandinavië. Deze depressie wordt gevolg door een hoge-drukge- bied dat zich van de omgeving van Jan Magen in zuidoostelijke richting ver plaatst. Daardoor wordt de baan van de occaandepressies naar Europa korte tijd geblokkeerd. De wind draait in onze strekel naar zuidelijke richting zodat de tempera turen morgen nog iets hoger zullen zijn dan vandaag met meer zonneschijn. Door de stijging van de temperatuur boven Frankrijk neemt de knus op de ontwikkeling van oniveerssloringen evenwel toe. den" en „samenwerking op basis van wederzijds even groot voordeel". 4. Verlening van economische en technische hulp aan het Midden-Oos ten via de V.N. 5. Algemeen begrip en eerbied voor „de vraagstukken en aspiraties" van de Arabische volkeren door hen te ver zekeren, dat zij „hun eigen toekomst mogen bepalen op een zodanige wijze, dat het belang van zowel elk afzon derlijk land als van het gehele gebied het best wordt gediend". Deze eerste bijeenkomst van de Al gemene Vergadering duurde slechts 35 minuten. De afgevaardigden waren het erover eens, dat er slechts één kwestie zou worden besproken, nl. de klachten van Libanon en Jordanië over inmen ging in hun binnenlandse aangelegen heden door de Verenigde Arabische Republiek. Op voorstel van de voor zitter, de Nieuwzeelander Sir Leslie Munro, werd daarop besloten op woens dag a.s. het eigenlijke debat te begin nen. Daarop werd de zitting lot die dag geschorst. Sir Leslie Munro had de bijeen komst geopend met een verzoek tot de afgevaardigden der 81 leden van de V.N. om zich te onthouden van on waardige propaganda en de kwestie objectief te bezien. De Rus Sobolew eiste onmiddellijk dat de vergadering maatregelen zou nemen om de onverwijlde terugtrek king van de Amerikaanse en de Bri^s troepen uit Libanon en Jordanië te be werkstelligen, opdat er een einde zou worden gemaakt aan „de dreiging van een nieuwe wereldoorlog". Cabot Lodge van de V.S, noemde de Russische verklaring „verbazingwek kend", daar de Sowjet-Unie al twee jaar weigerde gehoor te geven aan de eisen van de VJN. om zich uit Hongaiije terug te trekken. Volgens hem waren de moeilijkheden in het Midden-Oosten niet een gevolg van de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in dat ge bied. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Verenig de Arabische Republiek ervan beschul digd een vervalsing te laten circule ren, die voorgeeft een document te zijn waaruit bljjkt dat Amerika complot teert met het doel dc Verenigde Ara bische republiek uiteen te doen val len. Het middel om het uiteenvallen van de Syrisch-Egyptisch-Yemenitischc Unfe te verkrijgen is, blijkens dit do cument dat door functionarissen van de V.AJR. in verscheidene hoofdsteden in omloop werd gebracht, pressie op.de landen van het Midden-Oosten. Zo doende wil Amerika de VAR. van de overige landen in het Midden-Oosten isoleren. Van dit document, dat te Bag dad in handen van de Arabische liga zou zijn gevallen toen het hoofdkwar tier van het Bagdad-Pact „onderzocht" werd, is reeds eerder sprake geweest. De verklaring van het „state depart ment" bevat een opsomming van de kentekenen die het lot een falsificatie stempelen. (Van een onzer verslaggevers) Vijf minuten is gistermorgen de zes jarige Evert Weerlngs, Oude Pijls- weertstraat 62 te Utrecht, onder water geweest, toen hij al spelende in de Catharijnesngel viel. Toen het kind werd opgehaald, schenen de levens geesten reeds geheel geweken, maar door toepassing van kunstmatige adem haling keerden de levensgeesten weer terug. In de ziekenauto op weg naar het ziekenhuis sloeg het kind zijn ogen weer op. Het kind was met zijn hoofd in de modder van de gracht blijven steken. Zes wandelaars Jangs de Singel doken het kind na, maar zij konden het niet vinden. Bij een laatste poging slaagde de heer v, d. Heuvel uit Utrecht erin het kind te vinden en naar boven te brengen. De toestand scheen zeer ernstig: het mondje van het kind zat vol drek en ook de ademhaling scheen opgehouden. De politie en later de GG en GD heeft echter geruime tijd kunstmatige adem haling toegepast met het gunstige re sultaat. Voorlopig is het kind ter observatie opgenomen in het Stads- en Acade misch ziekenhuis te Utrecht. De zes drijfnatte redders kregen van de politie droge kleren. De Nederlandse Bond van Harin- handeiaren heeft met Israël een con tract afgesloten voor de levering van ••m 22.000 vaten gezouten haring. Di! Contrac' werd op een vroeger tijdstip afges'olen dan in vorige jaren het ge val was, zodat de exporteurs nu de speciaal door Israël gewenste soorten haring kunnen reserveren en ver pakken. (Van een ormrr verslaggevers) Ir. J. J. Sterkenburg en zyn gezin uit Rotterdam hebben gisteren plot seling hun vakantie moeten afbreken, toen een berghoicl in het Zwitserse plaatsje Meiringen tot de grond toe afbrandde. Ir. Sterkenburg is met zijn vrouw en drie dochters direct naar zün huis. Van Ballegooijcnstraat 42, in Rotterdam teruggereisd. Vrijdagochtend vroeg brak brand uit in het hotel „Zwirgi", op enige afstand van het dorp Meiringen gelegen. De Meiringse brandweer, die bluswater van verscheidene honderden meters afstand moest pompen, kon niet voorkomen dat het hotel volledig werd verwoest. Het Nederlandse gezin met drie doch ters en een Duits gezin met drie zonen, die beide in het hotel hun vakantie doorbrachten, verloren in de brand al hun bezittingen. En aangezien men zonder goede ren en zonder onderdak in Zwitser land nu eenmaal weinig beginnen kan. besloot de heer Sterkenburg, die geboortig is uit Leeuwarden, on middellijk de thuisreis te aanvaar» decu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1