Geen overeenstemming over CYPRUS Verstoten kind verliest ook tweede moeder Eisenhower naar algemene vergadering van V.N.? Ook „aspiranten" mogen bekeuringen geven ECHTPAAR RUILDE KIND TEGEN VRACHTAUTO Burgemeester van Zaandam benoemd Officier eist vooronderzoek in zake Rembrandtsplein Agent noteerde nummer van auto: diefstallen opgelost Zelfs de geringste straling kan schadelijk zijn Spoedig Britse kunstmaan? GEVAARLIJK SPELEVAREN ZEER OPENHARTIG GESPREKMAAR: Prinses Wilhelmina voor de radio geen Turkije ivil grenslijn Wie zal nu voor Marcia zorgen? Voor indienen van Amerikaans plan Speciale opleiding voor rechercheurs? Twee gewonden bij race in Haarlem „Maar kerel je kunt het krijgen Rapport voor de Verenigde Naties: Maar schatten is gevaarlijk'' Vader verdronken bij poging kind te redden Onbestendig weer r VLIEGRAMP INBENGHAZI WIJZIGING BIJ DE GEMEENTEPOLITIE: MAANDAG 11 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4065 tn zwembad verdronken RECHERCHE Piet Hein" voer langs Italiaanse kust Kleuter opgesloten in snoepwinkel Kind maakte dodelijke val uit schommel Niet te overzien V Ï^SSLJayJ°2StFMt **b Te3«°On S7&83. AbomiKnenttprys 61 eest per m f a.fö per muni f7,90 per A y Directeur: H. DE RUIG - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r\E BRITSE PREMIER Macmillan heeft uislercn zijn overleg niet Griekenland en Turkije over Cyprus besloten. Hij keert van daag naar Londen terug. Nadat Macmillan zaterdag in Athene zijn besprekingen met de Griekse premier Karanianlis had beëindigd werd een gemeenschap pelijk communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd dat de beide premiers „een zeer openhartige en zeer volledige gcdachtenwisse- ling hebben gehad en het erover eens zijn dat hun besprekingen nuttig zijn geweest- Er kan echter niet worden gezegd, dat hun standpunten in alle opzichten niet elkaar stroken," aldus het com muniqué. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Averoff zei dat er een nuttige uitwisseling van gedachten had plaatsgevonden, maar dat er geen vooruitgang was gemaakt. Averoff zei in antwoord op vragen van journalisten, dat hij pessimistisch gestemd was. ZELFS cle kleinste hoeveelhe den radio-actieve straling zijn in staat genetische en mis schien ook lichamelijke schade aan te richten. In de situatie van het ogenblik dient de mensheid echter voor zichtig te zijn bij het schatten van de schadelijke uitwerking van radio-actieve straling, aange zien de huidige berekeningen het gevaar zowel kunnen onderschat ten als overdrijven. «octerojun» tvitto om Sfsaatnuit au - relet usvno i"2 KoTvmw. U' Klachtendiexurt tóoiin6ni4nt<n\sk Z-temaga USTmT^ "Cr" f-Or*T«nJus<t- Huygeniplein J Teler 1«34«7 fa Pctbus 1091 Po^roNo <3 ÏOechtaadieMtt: 13301930 u. Telèt «wvm *^hJa*2!eto 3 Po,t*iro N<» <24ï08 Telefoon 457? „,„,1* p'^ndienst m 1730 mir 7314 aummet* Dordrathtt (Geldig- tot vanavond) GEMATIGDE TEMPERATUUR. Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige zuidwestelijke wind. Gematigde temperaturen. Morgen: Zon op: 5.18 Maan op: 2,18 Onder: 20.12 Onder: 18.04 s Macmillan had wemig succes m Athene Vanavond om acht uur zal H.K.H. prinses Wilhelmina over beide zenders Hilversum I en II een korte toespraak houden m verband met de wijze, waarop het Nederlandse volk de hon derdste verjaardag van de geboorte van wijlen koningin Emma heeft her dacht. Zaterdagmiddag is Macmillan in An kara aangekomen, waar hii met zijn Turkse ambtgenoot Menderes heeft gesproken. Aanvankelijk zouden de beide staatslieden ook vandaag nog een onderhoud hebben, maar dit was niet nodig, aangezien men de bespre kingen gisteren kon voltooien. In het gemeenschappelijke commu nique «jat in Ankara is uitgegeven, werd evenals in dat van Athene gezegd dat op „vriendschappelijke wij ze van gedachten was gewisseld". Veel resultaat schijnt deze gcdachtenwissc- ling echter ook liter niet te hebben ge had. Een woordvoerder van de Turkse regering heeft /.ondag te Ankara ge zegd. dat de Turkse eis Cyprus te ver delen niet noodzakelijkerwijs betekent, dat er een grenslijn over het eiland dient te worden afgebakend met de Grieken aan de ene en de Turken aan de andere zijde. Het beginsel van ver deling zou verwerkelijkt kunnen wor den in,een Brits-Grieks-Turks bestuur over het land. Turkije hoopt, dat er Britse troe pen op het eiland gelegerd blijven. De ze troepen kunnen dan beperkte ge bieden bezet houden, waarover het Britse gezag volledig gehandhaafd blijft. Gemaskerde mannen hebben zondag avond nabij het dorp Tokhnl in het zuiden vau Cyprus een Grieks-Cypri- otlsche politieman doodgeschoten. Britse troepen hebben overal op Cy prus versperringen en controlepost?» aangebracht, toe» zondag de tijdsduur van het door de EOKA-leider Grivas afgekondigde bestand verstreek. Gri vas had gezegd, dat zijn illegale orga nisatie zich het recht voorbehield de strifd zondag weer te hervatten, indien in de een of andere vorm de provo catie door de Britten en de Turken zou voortduren. "y* 'fM DE tragedie van een meisje van drie jaar, heeft thans aller be langstelling in Engeland. Het kleine meisje heeft in minder dan 'n jaar twee moeders verloren. Zij Ligt thans in het Britse militaire hospitaal in Benghazi, in Libië, met een gebroken arm en brandwonden. Zij heeft de ramp overleefd met een toestel van de Central African Air ways, welke zaterdag aan 36 per sonen het leven heeft gekost. Het meisje is Anthea Lycett. Maar zij draagt oie naar pas elf maanden. Eerder was haar naam Marcia Mil ler. Zij was de dochtei van de 37-jarïge Lady Diana Miller, echt genote van Robert Miller, een rijke Rhodeslër. Maar de lady had bekend gemaakt dat zy niet langer liefde voor het kind had. Zij liet het kind door onbe kende pleegouderi -"'opteren, tegen de wil van haar eigen lamilie en die van haar man. Niemand wist wie de pleegouders wa ren, tot de tragedie van zaterdag. De wereld en haar werkelijke moe der ontdekten toen dat haar pleeg moeder, mevrouw Molra Lycett, uit Salisburyy (Zuid-Rhodesië) was, die bij het vliegtuigongeluk om het le ven kwam. Zij was met het meisje, Zondagnamiddag is de 31-jarige heer H. van de Willemsweg te Nijmegen in het Goffcrtbad bij het zwemmen ver dronken. Voor Cr 290 xorcadntcn liisien 14 en IS jaar. die in het .Marlne-opteldinüscenwnm bij Hilversum een zomerkamp meemaakten was het zaterdag een belangrijke dat- Uoee autoriteiten kwanten er de prestaties van de Jonsens bewonderen. De commandant van het zeecadetkorps Schiedam, de heei V, M. Trees, toont hier hoe een door „zijn Jongens gebouwde maquette In elkaar zit In het midden staat de staatssecretaris vau marine. (Zie ook pagina 41, President Eisenhower zal waar- schiinlijk t aar de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naliet komen om persoonlijk de Amerikaanse plannen voor het Midden-Oosten aan te bieden, aldus is in Washington ver nomen. Verwacht wordt dat dc eerste Ame rikaanse verklaring in het debat over het Midden-Oosten, dat woensdag be gint, vry spoedig na de opening van de bijeenkomst zal worden afgeicgd. Minister Dulles zai verder de Ame rikaanse delegatie leiden. De Sowj et-mi nister van Buitenlandse Zaken, Andrei Gromiko, is zondag (Van onze Haagse redactie) Aspiranten van de gemeentepolitie hebben, bü beschikking van minister Samkalrirn, algemene opsporingsbe voegdheid gekregen. Dit betekent, dat zjï van rloor ben geconstateerde en ontdekte strafbare feiten ambtsedige processen-verbaal kunnen opmaken. Tot nog toe hadden dc aspiranten van gemeentepolitie deze opsporings bevoegdheid met. Zi.i mochten, als zij b.v. een niet-brandend achter lichtje zagen, geen bekeuring geven. Opsponngsbevcegdheid is niet ge geven aan aspiranten van de rijkspoli tie. Bij de rijkspolitie zijn de aspiran ten nl. gedurende de gehele opleiding gekazerneerd, nl. te Arnhem- Bij de gemeentelijke politiekorpsen gaan de aspiranten na het eerste half jaar reeds „naar buiten" Het komt dan voor, dat zij zonder „mentor" op treden en zelfstandig werken. De opsporingsbevoegdheid van de aspiranten geldt slechts tot 1 januari 1961. Minister Samkatden verwacht nl., dat de opleiding bij de gemeente politie dan zo gewijzigd zal zyn, dat de aspiranten gedurende de gehele op leiding binnen blijven Het ligt nl. in de bedoeling de poiitie-opleicnng meer de concentreren tot de grote steden en dot regionale opleidingsscholen. Verder hebben de ministess Satnkal- den en Struycken een commissie in gesteld, die moet nagaan of er aanlei ding bestaat een voortgezette oplei ding tot «>tand te brengen voor politie ambtenaren, belast met recherchewerk. Tot dusverre is er, bjj rijks- noch Etmeentepolitie een voortgezette op leiding voor rechercheurs. De kennis moet hoofdzakelijk opgedaan worden in de praktijk. Na het doorlopen van de primaire opleiding duurt het ge woonlijk een groot aantal iaren, voor dat politieambtenaren met recherche werk belast worden. De ingewikkeldheid van deze werk zaamheden in de laatste jaren deed de wenselijkheid ontstaan een voortge zette opleiding in onderzoek te ne men. Voor andere takken bestaat reeds een dergelijke opleiding. Voorzitter van de commissie is de Amsterdamse politiecommissaris de heer J L. Pos- thuma. (Van onze correspondent) Twee licht gewonden eiste zondag middag de „stockcar-race", die werd gehouden op een terrein in Zuid- Schalkwijk tc Haarlem. Waarschijnlijk zal dit evehement. dut dc afgelopen weken niet veel aplomb in Haarlem werd aangekondigd, de historie in gaan ais een der slechtst georganiseerde. ,,sport"-manifestaties. Vierentwintig oude, rammelende auto's hebben een middag lang weinig anders gedaan dan elkaar op een mod derig baantje het rijden onmogelijk te maken. Op een gigeven moment schoof eén der bont uitge'doste auto's de bin nenbaan op, vloerde een tiental men sen die met de schrik vrij kwamen en verwondde twee Haarlemse jongelui, de 21-jarlge L. B. en de 22-jarige R. V. Onder de tienduizend toeschouwers braken hier en daar vechtpartijen uit, waaraan de polit i: met de gummistok een eind maakte." per vliegtuig in New York aangeko tuen nm de leiding op zich te nemen van de Russische delegatie. De 'minis ter. die werd vergezeld door achttien deskundigen, deelde mede dat er geen plan bestaat voor de Komst van pre mier Chrocstsjcw naar New .York. Chroestsjew heeft zaterdag een briel aan de Griekse premier Karanianlis gezonden, waarin hij Griekenland vraagt zich in de Algemene Vergade ring uit te spreken voor onmiddellijke terugtrekking van de Amerikaanse en Britse troepen uit het Midden-Oosten. Een zelfde verzoek heeft Chroestsjew gedaan aan zijn Zweedse ambtgenoot Erlander. Hij vroeg Eriander bovendien steun voor de Russische plannen voor een topconferentie ter verminder!nv van do spanning in de wereld. Chroestsjew heeft zondag in een rede ter gelegenheid van de ingebruikne ming van de reusachtige waterkracht centrale te Koeibysjew in Midden- Rusland verklaard, dat de Sowjet-Ume alles zal doen om een einde te maken aan de „militaire interventie" in het Midden-Oosten. De „oorlogsdreiging" noemde hij nog zeer acuut. 19 Koningin Juliana en de Prinsessen hebben zaterdagmiddag met de „Piet Hein" vanuit Portofino, waar zij vrij dagavond waren aangekomen, een tocht gemaakt in de Golf van Tigullio langs de Italiaanse kust. Zaterdag avond keerde men in Portofino terug. In een restaurant bij deze plaats nut tigden zij 's avonds een spaghetti-scho- tcl. Een echtpaar, genaamd Ready, Is zater dag in Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma in dc gevangenis opgesloten omdat het zUn twintig weken oude zoontje had „geruild" tcgeu een vrachtauto. Ook de eige naar vin de vrachtauto, de 42-jarige J. L. Burger is gearresteerd. HU er kende dat het handeltje bad plaats gevonden en was vastgelegd In een koopakte. Het echtpaar Ready, waarvan de man 26 en de vrouw 20 jaar oud ls, was zaterdag met het kind op weg van een stad in Pennsylvania naar Cali- formë, waar de man bij was tot nu toe stalknecht geweest een baantje zou krijgen. Op de weg naar Tulsa kregen zij op hun ve'zoek een lift van Burger, die hen neenam in zijn vrachtauto, waar in hij met zy vrouw en dochter reis de. Burger vertelde hot volgende: „Ik vroeg de Ready's waarom ze me* zo'u jo ïge baby op reis waren. Ik zei, dv het voor het ku.c. vreselijk moest /ij» en Ready gaf dat toe en verklaarde niet te neten wat hij dodn moest. We stopten bij een café om wat te eten en voor de grap zei ik, dat ik het kind wel zou willen hebben". Ready zei. „maar kerel, je Kunt het krij gen" en zijn vrouw stemde daarmee in. Toen zei hij, dat ik een koopakte (Vnn onze correspondent) Een driejarig jongetje had .zondag avond trek in wat lekkers en stapte vastberaden een snoepwinkel in de Lange i.Iargarethastraat te Haarlem binnen. De winkelier was niet thuis en had de deur vergeten te sluiten. De deur viel prompt achter het jongetje in het slot. Enkele uren later werd de kleuter met betraande wangen, maar bevrijd van zijn snoeplust, ontzet. moest opmaken voor de vrachtauto „en daa is het kind van jou, maar missch;en kom ik over een paar jaar terug om het weer ïr, te ruilen". „Ik zei iiem, dat als *k het kind over nam, ze nooit bij me aan huis zouden mogen komen. Dat vonden ze best". Burger maakte daarna de koopacte op voor de auto. „Ik vroeg de vrouw ol ze zeker was dat het haar baby was. Ze bevestigde dat en vertelde dat het op 18 maart jl. was gebo ren". Burger's zuster, Gladys Prather uit Tulsa, cij wie hij logeerde stelde za terdagmorgen de politie van het wonde-iijke geval op de hoogte. Het kind is nu ondergebracht in een ver zorgingstehuis. dat zij liefhad als een eigen kinrd, op weg mar Londen voor vakantie. Thans ziet het er naar uit dat Marcia weer midden in de familiestrijd komt. Haar werkelijke moeder heeft gisteravond via haar advocaten be kend gemaakt dat zij geen plannen heeft om het kind terug te nemen. Doch de moeder van lady Diana, de douarière van Yarborough. heeft la ten weten: „We zullen de juridische situatie móeten onderzoeken". De douarière is bijzonder verbitterd ge weest toen lady Diana Marcia weg gaf. En de «mdere grootmoeder van het kind, mevr. Florence Miller, zei: „Ik zal trachten haar in de familie terug te krijgen". De pleegvader, een 38-jarige verzeke ringsmakelaar uit Salisbury, heeft zich nog niet over zyn. toekomst plannen uitgelaten.Hy maakte een kanotocht op de Zambesirivier, toen het vliegtuigongeluk plaats had. Een vliegtuig dat was uitgestuurd om hem in te lichten, vond hem na een hele dag zoeken boven het oerwoud. Het vliegtuig heeft hem gisteravond naar het bedje van het kleine meis je gebracht. (Van onze correspondent) De tienjarige Sijtse Schepel uit de Radijsstraat te Groningen is in een speeltuin uit een bootschommel ge vallen en, terwijl hij op de grond lag, door de terugkerende schommel zo ernstig aan het hoofd verwond, dat hij in het Academisch Ziekenhuis is over leden. Met ingang van 16 september Is "be noemd tot burgemeester van Zaand&m de heer G. J. D. Franken, dlrectenr- aTdelingschef bij bet ministerie van Binnenlandse Zaken. Dc heer Franken is geboren op 6 augustus 1920 en is lid van de Partij van de Arbeid. Eveneens met ingang van 16 septem ber is benoemd tot burgemeester van Mill en Sint Hubert (N.-B.) de heer G. H. M. Hofmans, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burge meester der gemeente Putte (N.-B.). Tot burgemeester van Grootebroek is benoemd mr, L. P. H. Schepers (r.-k.), adjunct-directeur van de dienst lichamelijke opvoeding te Utrecht. Hij is geboren op 28 september 1920 te Apeldoorn. De nieuwe burgemeester van Zaan dam, de heer G. J. D. Franken, heeft in Deventer de middelbare en hogere handelsschool bezocht. Daarna heeft h«i voor de akte gemeente-administra tie gestudeerd. Hij begon zi)n ambte lijke loopbaan in 1939 als volontair op de gemeentesecretarie te Gorssel, waar hij in 1942 waarnemend gemeente-ont vanger werd. In 1943 volgde zijn be noeming tot adjunct-commies in Apel doorn. Van 1944 tot 1945 was de heer Fran ken voorzitter van. de provinciale raad van de illegaliteit en lid van de grote adviesoommissie. Na de bevrijding werd hjj als reserve luitenant voor de algemene dienst hoofd van het bureau sociale verzekering l-ll R.I. Na in 1947 commandant van de hulp verleningsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te zijn geworden, werd de heer Franken in 1950 hoofd van het bureau Bescherming Bevol king. De heer Franken is voorts lid van de nationale telecominunicatieraad en van de commissie planning volksge zondheid en plaatsvervangend gedele geerde van de T.N.O., de organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. De officier van Justitie te Amster dam, mr. J. F. Hartsuiker, heeft bij de rechter-commlssaris een vordering ingcdiènd tot het instellen van een ge rechtelijk vooronderzoek tegen de 36- jarlge Th. van 'der V. uit Amsterdam, die dinsdagavond 29 juli ji. een rel had veroorzaakt in het cabaret ,,'t Uil tje" van Kees Manders aan het Rem brandtsplein. De cabaretier sloeg toen met enkele slagen zyn lastige klant knock out en waarschuwde de politie. Later heeft (Van een onzer verslaggevers) Tenminste twaalf inbraken, zowel in als buiten Amsterdam, zijn na een intensief onderzoek van de recherche van bureau Overtoom te Amsterdam opgelost. Na enkele dagen ijverig speuren, konden twee mannen, de 29-jarige C. V. en de 40-jarige J, A. B. worden gearresteerd. Het is niet uit gesloten, dat het tweetal nog meer in braken en diefstallen op zijn geweten heeft. De zaak kwam aan het rollen, toen een agent van politie in de nacht van donderdag op vrijdag het nummer no teerde van een op de Amstelveenseweg geparkeerde auto. Blijkbaar had hy een voorgevoel van wat er ging ge beuren m het huis, waarvoor de auto geparkeerd stond. Vrijdag, toen er bij de politie aan gifte werd gedaan van inbraak en dief stal van honderd gutdon bij een import- firma in zuidvruchten aan de Amstel- veenseweg. bleek dit het adres te zijn, Dit wordt opgemerkt in het rap port van de wetenschappelijke com missie der Verenigde Naties over de radio-actieve straling, dat gisteren in New York is gepubliceerd en dat aan de algemene vergadering zal worden overgelegd. De straling waaraan de mensheid momenteel bloot staat, aldus fcet rapport, is in hoofdzaak afkomstig'men. van natuurlijke bronnen, van medi sche en industriële toepassingen en van besmetting van de omgeving door kernexplosies. Radio-actieve besmetting van de om geving ais gevolg van de explosies van kernwapens veroorzaakt een steeds hoger worden van het wereldstralings- peil. Dit houdt nieuwe en grotendeels onbekende gevaren in. De volle omvang van de schade die door straling wordt aangericht kan niet direct worden overzien, daar de licha melijke gevolgen van bestraling zich pas later openbaren de commissie geeft een tijdsduur van tussen eenen twintig jaar en ook de genetische gevolgen pas later aan het licht ko- Daarom acht de commissie het van belang dat het siralingspeil voor zover dat door mensen kan worden beïn vloed zo laag mogelijk wordt gehou den. Zeifs een kleine stijging in de al gemene radio-activiteit op aarde, hetzij als gevolg van kernwapenproe ven hetzij door andere oorzaken, zou wellicht merkbare schade aan grote bevolkingsgroepen kunnen toebren gen voordat definitief zou kunnen worden bewezen, dat radio-activiteit de oorzaak van de schade is. aldus de commissie. De Amerikaanse commissie van kernenergie heeft na.v, het VN-rap- pori verklaard, dat de genetisch scha delijke gevolgen van radio-activiteit als gevolg van kernproeven gering zullen zijn in vergelijking met die van natuurlijke radio-activiteit. De kans. dat radio-actieve neerslag als gevolg van proeven met waterstof bommen ziekten veroorzaakt, is naar de mening van Britse geleerden, die commentaar geleverd hebben op het rapport, uiterst gering. waar de politie het nummer van een geparkeerde auto had genoteerd. Onmiddellijk ging men na wie de eigenaar van de auto was. Het spoor leidde naar de Sarphatistraat, waar men de wagen inderdaad terugvond. Daarin lagen enkele goederen, waar onder een doosje vjjgen. Dit bleek af komstig te zijn van de diefstal aan de Amsteiveenseweg. Ook werd het dui delijk, dat de goederen te maken had den met andere diefstallen. De eigenaar, C. V., werd aangehou den, aismede zijn collega B. De buit van al de inbraken, die voor een ge deelte opgespoord is bij huiszoekingen, heeft een waarde van vele duizenden guldens. VOLGENS het Britse blad Daily Express koestert men in Engeland plannen een kunstmaan a2 te schieten, later gevolgd door een raket naar de maan. Beide plannen zouden in samen werking met bepaalde Europese NAVO-Ianden worden verwezenlijkt, zo schrijft de wetenschappelijke mede werker van dit blad, die in dit verband Frankrijk en Nederland noemt. De Britse minister van Bevoorrading, Jones, heeft tegenover verslaggevers te Melbourne in Australië (waar hij momenteel verblijft) verklaard, dat Engelands nieuwste raketten, de „Zwarte Ridder" en de „Blauwe Straal", gemakkelijk voor de lancering van een kunstmaan gebruikt zouden kunnen worden. Met beide raketten zullen eerstdaags in Australië proeven worden genomen. (Berichten als zouden Philips en Fokker elektronische besturingsappa- raten co or een „Europese kunstmaan" paan leveren, zijn door deze industrieën met klem tegengesproken. Red.) de heer Manders bij de officier van Justitie tegen Van der V. een aan klacht wegens huisvredebreuk, bele diging en mishandeling ingediend. De vordering, die de officier nu in gediend heeft, omvat: mishandeling en lokaalvredebreuk. Na afsluiting van het gerechtelijk vooronderzoek zal de officier beslissen of tot vervolging zal worden overgegaan. (Van een onzer verslaggevers) BU een poging zijn dochtertje te redden, is zaterdagmiddag bij Moer dijk de 47-jarige heer A. Michieise uit Zevenbergschenhoek verdronken. De heer Michieise was met twee dochtertjes, een van negen en een van tien jaar by het strand aan het Hol- landsch Diep gaan baden. De kinderen waagden zich by laag water te ver in de rivier, waardoor zij In moeilijk heden kwamen. Samen met een kennis uit het dorp, de heer J. van Wijs, sprong de vader zijn dochtertjes na. De heer Van Wijs kon een van de kinderen grijpen. De vader trachtte zijn andere dochtertje te redden, maar moest dit opgeven. De heer Van Wijs zag nog kans het meisje te redden. Zijn pogingen om de vader te redden waren vergeefs. Tijdens het weekeinde kwam boven Scandinavië en Midden-Europa een ge bied van hoge druk tot ontwikkeling, dat langzaam naar het oosten beweegt. Langs de westelijke flank van dit gebied bewoog een boven Spanje ont stane storing via Frankrijk en België naar ons land. De activiteit van de sto ring bleef klein. In Frankrijk veroor- aakte ze slechts verspreide, soms even wel zware buien. In ons land onweerde het de afge lopen nacht voornamelijk in de ooste lijke provincies. Geen van de waar nemingsstations meldde echter meer dan 1 rnm regen. Na het passeren van de storing ruimde de wind naar zuid west en stroomde koelere lucht het land binnen. Bij de Azoren is een krachtig gebied van hoge druk ontstaan, dat zich over de Golf van Biscaye en Spanje gaat uitbreiden. In verband hiermede komt er boven de oceaan een circulatie tot ontwikkeling, zodat voorlopig geen zomerse dagen meer mogelijk zijn. Oceaanstoringen, die in de weste lijke stroming meebewegen, zullen het weer een minder standvastig karakter geven, waarbij de neerslagkansen in het noorden van het land groter zijn dan in het zuiden. Vyf kilometer uit de kust van Re- nesse (Schouwen-Duiveland) heeft de reddingboot Prinses Juliana uit Oud dorp zondagmiddag de 46-jange A Pronk uit Rotterdam en de 20-jarige Duitser B. Weisse uit Wuppertal ge red van een rubberbootje, waarmee zy de zee opdreven in de richting van bet Brouwershavense Gat. Landwind en afgaand water maakten het de mannen onmogelijk naar land terug te pedde len. Zij hielden zich aan de laatste boei vast in de vaargeul van het Brou wershavense Gat, totdat zij werden gered.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1