Hondenshow, hengel wedstrijd en Joegoslavisch Danstheater Fraaie stoet van versierde fietsen in Vlaardingen Politie kwam handen tekort tijdens het weekeinde KERK EN SCHOOL Kindervakantief eesten Vlaardingen besloten si Vlaardingers voor de rechter Oma Portier (103 jaar) met' Sibajak in ons land Vakantiefeest Schiedam Familieberichten Schiedam CJMV-CJVF brengt aantrekkelijk programma Vlaardingen N.K.F.-G.T.B. 1-2 Overzicht van de haringvisserij m£*?pek eaen udS; Hoek van iloilana LAND ÏN ZICHT! Zomerconferende van leraren chr. v.h.ni.o. Burgerlijke stand van Rotterdam Vlaardingers naar Biervliet Steekpartij in rusthuis berecht Bloemen van prinses Wilhelmina TROUW Maandag 11 augustus 1958 Te dik Hengelen Modderbad Ivan Goran Kovacic Nieuwe showroom CONFERENTIE OVER GEREF. JEUGDWERK Prijswinnaars veroverde fietsen -- Brandje in onbewoond pand aan Hoofdstraat Zeer grote drukte in Hoek van Holland Burgerlijke stand van Schiedam Tenniswedstrijden voor de jeugd f*: s Uv&t n v -li AANRIJDINGEN Opwekkingssamenkomst Zakkenroller op kermis SCHIEDAM Op de kermis opereer de een zakkenroller hetgeen mej. F.H.G. tot haar nadeel bemerkte. Haar werd een portemonnee met vier gulden ontfut seld. V isserijberichten HET WEER iN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur -f wzw a sr. UIT ZEE GERED Schiedam viert zijn vakantiefeest. Onder wel zeer gunstige weersomstandig heden vonden zaterdag weer tal van evenementen plaats, die de grote belang stelling van de zijde van het publiek waard waren. Zo was er 's middags op de speelweide aan de Vlaardingerdijk een hondenshow en aan de Delftse Schie een hengelwedstrijd. 's Avonds trad het Joegoslavisch Danstheater „Ivan Goran KovacIC op. Ongeveer tachtig jongens en meisjes tot en met 15 jaar waren naar de speelweide aan de Vlaardingerdijk ge komen om hun hond te tonen aan een jury, die bestond uit dr. J. E. T. Saxge- ler, dierenarts verbonden aan de Rijks- seruminrichting te Rotterdam, dr. J. Boom, dierenarts in Rotterdam en mevr R. Spaan, hoofdbestuurslid der Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren. Er werd niet op het ras gelet, maar wel op de verzorging. De jury had hierdoor geen gemakkelijke taak. Slechts bij een enkele hond moest een aanmerking wor den gemaakt. Bij <fe uitdeling van de stukken worst was de hond, die door de jury te dik werd genoemd, er het eerst bij om zijn portie in ontvangst te ne men. De uitslag van de show was: Eerste prijzen: Hans Cino met Max: Cor Laarhoven met Joepi; Wim Hout man met Whitie; Janny Koene met Max. Tweede prijzen: Frans Willems met Petra: Jan de Gids met Max; Henk Groenewegen met Blacki; Joke Oomen met Anja. Derde prijzen: Marja Burgman met Robby; Marijke de Hollander met Tom my: P. Speek met Beertje; Hans Lans met Enny. Tot hond van het jaar werd uitgeroe pen Joepi van Cor Laarhoven. „Een matige vangst", zei een van de deelnemers aan het hengelconcours, dat aan de Delftse Schie werd gehouden. „Eigenlijk moet een concours 's mor gens worden gehouden, zo van vijf tot tien uur. dan wordt er meer gevangen". Toch zijn er nog 157 vissen opge haald, wat ons als buitenstaander een behoorlijk aantal leek, vooral als men bedenkt, dat dit allemaal „maatvissen" waren, dus groter dan 15 cm. Er waren 130 deelnemers aan dit concours, wat wel te danken zal zijn aan het prima weer. De uitslag is: le prijs N. v. Leeuwen 9 stuks 348 gr.; 2e C. Voets 5 279 gr.; 3 E. G. v.d. Burg 3 227 gr.; 4e P. Ooster man 3 211 gr.; 5e P. Zonneveld 32 03 gr: 6e C. v. Praag; 7. D. Versteeg: 8 J. Zagwijn; 9 Looman: 10 F". de Jong: 11 N. Gordijn; 12 A. Blom; 13 G. Gij- bels; 14 J. v. d. Gaag; 15 J. Gerartz: 16 B. J. Lubber; 17 W. de Ouden: 18 H. Burggraaf; 19 L. v. Noordwijk; 20 P. de Ouden; 21 J. v. d. Hof: 22 H. Bakker; 23 Chr. Hagen; 24 F. v. Laar; 25 G. A. Vorstenbos; 26 B. J. Pd; 27 H. v. d. Hof; 28 M. Slavenburg. De corpsprijzen gingen naar: 1. Ama teur 697 gr,; 2. *t Voorntje 517 gr.; 3 de Fint 460 gn; 4 de Ulfer 4o4 gr.; 5 de Zilvervoorn 380 gr. gewisseld door de zang. Voor de pauze waren er de dansen uit Posavina, de ,,Adono"-shiptar Kola, begeleid door do „Tapan" (een soort grote trom) en de Sindjo, die wordt gedanst in het dis trict Konavala. Een eigenaardig instru ment, een primitieve viool „lyerica" be geleidde de Sindjo. Een luid applaus na de pauze kreeg de Sika Kojo, een dans, die geheel zon der muziekbegeleiding werd uitgevoerd Men hoorde alleen het trappelen van de voeten op de houten vloer. Het pro gramma vermeldde o.a. verdei dansen uit Pirot, een dans der rovers en als finale de „Saborshe" dansen, die men vooral :.n Macedonië vindt. De groep werd begeleid door een orkest, dat be stond uit musici, die naast moderne in strumenten de authentieke tokkel- strijk en blaasinstrumenten uit Joegoslavië J?1"" bespeelden. Na aüoop 'bracht het publiek De staande een ovatie. SCHIEDAM Gedurende deze week zal op het podium aan de Gerrit Ver- boonstraat door de C.J.M.V. in samen werking met de C.J.V.F. een aantrek kelijk programma van zang en muziek worden gegeven. MAANDAG, 11 augustus. Aanvang 8.30 uur; Kunstfluiter, zang en muziek; DINSDAG, 12 augustus. Aanvang 8.30 uur: Het C.J.M.V. Tamboer en Pij percorps „Harmonie". Van oud en nieuw van alles wat. WOENSDAG, 13 augustus. Aanvang 8.30 uur: Optreden van bet Bazuinen koor van de C.J.M.V. te Vlaardingen. DONDERDAG, 14 augustus. Aanvang 8.30 uur: Schiedamse beste zingende zusjes „De Frijo's". VRIJDAG. 15 augustus. Aanvang 8.30 uur: Zang en muziek, verzorgd door de C.J.M.V. afd. „Oost" Schiedam. ZATERDAGAVOND, 16 augustus. Aanvang 8.30 uur: Nog een optreden van Schiedams' beste zingende zusjes: „De Frijo's" en de C.J.M.V. „Oost" met zang en muziek. SCHIEDAM Aan de Buitenhaven weg viel een Noorse zeeman in een transportbak, die gevuld was met bag ger. Hij kroop er behouden weer uit, waarna hij door de politie van droge kle ren werd voorzien. Tevoren zal hij waar schijnlijk wel een bad genomen heb- een aantal burgers op de Parallelweg De politie scheidde de vechtlustigen en bracht de zeelieden aan boord van de' Spidotooot. Een kat, die als gevolg van een aan rijding ernstig gewond op de Van Ho- gendorplaan lag, werd door de politie met een pistoolschot uit zijn lijden ver lost. Zondagavond had op de Westhavenka- de een vechtpartij plaats tussen een groot aantal jongelui, die ruzie hadden, om een meisje. De politie bracht de gemoederen tot rust. Wegens het plegen van mishandeling zal tegen de betrok- SCHIEDAM Zaterdag vertrok om'kene proces-verbaal worden opgemaak:. 8 uur een G.T.B.-gezelschap op weg! Op de le Van Leijdengaclstraat ver- naar Uden. Door het mooie weer zat leende een wielrijder komende uit de Op hst plantagepodium gaf het dans theater „Ivan Goran Kovactc" een voor stelling o.l.v. dr. Vladimir Skreblin. Volksdansen uit de verschillende stre ken vaa Joegoslavië werden met .een adembenemende vaart gebracht in schitterende costuums. De dans werd af- VLAARDINGEN. Zaterdagavond, len en liep schaafwonden op werd de politie gewaarschuwd voor een j rechterknie, terwijl het glas vechtpartij tussen 'Engelse zeelieden en koplamp brak. De laatste evenementen van de Vlaar dingse kinder-vakantie weken hebben het succes van het gehele programmn-1958 nog eens ferm onderstreept. Door het Vlaardingen dat zich koesterde in het warme zomerzonnetje reed zaterdag middag de traditionele optocht der ver sierde fietsen. Het zag er allemaal evtm verzorgd en fieurfg uit en de honderd jongens en meisjes met hun fietsen vorm den dan ook een bijzonder aardige kleurrijke stoet. Intussen zetten in de Stadsgehoorzaal jonge Vlaardingers hun beste beentje voor. De „artiestjes" brachten een goed afwisselend programma. Op de versierde fietsen raakte men deze keer werkelijk niet uitgekeken en er zijn heel wat mensen geweest, die het langskomen op verscheidene plaatsen gingen zien. Enkele creaties, die wel zeer in het oog sprongen waren bijvoor beeld die van Rita Gaghus en Arme Bijl uit Kethel. Twee dagen waren ze bezig geweest om dal prachtige blanke geheel te creëeren. Tegenover dit wit stond een niet minder mooi rose van Anneke van Bochove. Zij was ook een van de velen, die kleurige bogen op haar fiets had aangebracht. Trudie Wapenaar had de heie fiets later, verdwijnen en er een echte vlaar- dingse logger van gemaakt. Rood en wit waren de dahlia's waarmee Toos v. d. Bos zulk een fraai resultaat bereikte. Kees de Bruyn had eens goed rongeke ken in de winkel van zijn vader en van zijn karretje toen ook maar meteen een winkeltje gemaakt. Een heel aardige en originele versiering. De mooist versierde fietsen waren na de tocht door Vlaardingen te zien op het podium van de Stadsgehoorzaal. Daar zag men trouwens de hele middag wat de jeugd in Vlaardingen wel weet te presteren. De „.amateurtjes" waren aan bod en zij slaagden erin een pnma pro gramma te brengen. Het hoogtepunt van dat programma kwam intussen niet uit Vlaardingen, maar uit Rotterdam. Het waren Joke en Marinus Jansen die een opvallende beheersing van hun trom petten bleken te bezitten. De Vlaardingse kinderen konden zien en horen hoe ver men het door intensieve training wel brengen kan. Dat toonden trouwens ook de eigen stadgenoot)es. Het Vlaardings jeugdaccordeonorkest bijvoor beeld en Berrie Thomson met haar leuke gedichtje. Dat het declameren toch wel een heel mooie kunst is liet ook Marja Rook horen. Muzikaal wns er veel te beluisteren. Wij noemen onder anderen Jetty Baars aan dc piano en Lex Schuijer met zijn accordeon. Jannie Suykcr, die zong bij haar gitaar en dan De Wilja's. cok al zingend en in een wel heel aparte stijl. Een viertal meisjes die werden opgeleid door Rita Verdeysseldonk liet, - een goed stukje ballet zien. Het was een heeft de verkoop zien steeds uitge- staalkaart van goede en grappige presta-1 breid, zodat de heer Clement zich ge- ties, samen een programma waaraan het noodzaakt zag naar een geschikte ruim- vrij talrijke publiek veel plezier beleefde, te uit te zien. applaus. De volgende prijzen werden deze middag uitgereikt aan de Vlaar dingse amateurs: Jackehcntje van der Mcyde en Gcrrie van Dijk. eerste prijs in de klcuterafdeling, Agnes Dickhoff kreeg eerste prijs.voor haar declama tie. Verder kregen in deze groep Henny Verburg en Coby Meerman tweede en derde prijs. Lex Schruycr kreeg eerste prijs in de groep accordeon en guitaar- solo's. Tweede en derde werden Willy Tiele en Gieno de Bcsutti, Hanny Bos en Sjanctte Versteege kregen eerste en tweede prijs in de pianoafdeling, terwijl „The Little Stars" als kwartet een eer ste prijs kregen. Dc Wilja's behaalden met hun accordeonduo een tweede prijs. Het was nog feest in Vlaardingen za-i Een bijzondere vermelding geldt het 24 terdag. En toch leek het of er op het j kinderen tellende jeugdaccordeonorkest programma van deze dag iets druk-: met als dirigent dc 12-jangc Frits,.,War- kends lag. j menhoven. Hoewel een verscheidenheid van pro- VLAARDINGEN Eén dezer dagen opende de heer H. Clement aan de Cal- lenburgstraat 12, hoek Emmastraat, een fraaie showroom. Een uitgebreide col- lectie wasmachines, centrifuges en an- dere electrische apparatuur voor de NEDERLANDSE HERVORMDE KERk huishouding, als verwarming, stofzui-1 Bedankt voor Nieuw-Lekkeiland (wijlt gers, theelichtjes, strijkijzers enz. zijn! Dorp): K. van de Pol te Veenendaal. hier ten toon gesteld. I Aangenomen naar Buitenpost: J I Hilhorst. predikant voor bijzondere werk! zaamheden te Buitenpost Het interieur leent zich uitstekend voor dit doel. Zes jaar geleden begon de heer GEREFORMEERDE KERKEN' Clement aan de Schiedamse-weg 106 Beroepen te Woerden: da. A. van der met de verhuur van wasmachines, al Kooy te Ezinge. spoedig, zij het aanvankelijk uiteraardBedankt voor Rijswijk: H D. Brugge, op bescheiden schaal, gevolgd door dc man te Schiebioek Hillcgersberg. verkoop, alsmede een afdeling voor ser vice en reparatie. In de loop der jaren VLAARDINGEN. De Vlaarding se Kindervakantiefeesten 1958 beho ren weer tot het verleden. Terwijl in onze buurstad Schiedam de vakantie- feesten nu in volle gang zijn, wor den in onze stad de vlaggen weer ingehaald. Vlaardingen vierde feest en wanneer we nog eens achterom kijken en de balans opmaken ko men we tot de conclusie dat de Kin derfeesten 1958 geslaagd zijn. Ja, meer dan dat. Hot zijn blijde en vreugdevolle weken geworden waar aan duizenden kinderen de prettig ste herinneringen hebben grammapunten duizenden kinderen inj E-en 11-jarige jongen werd op de af rit van dc Maassluisssdijk nabij de Finse school aangereden door een per sonenauto. De schuld l3g bij de knaap, die een 'bocht naar rechts te ruim nam. De schade bestond uit een ge deukt spatbord van de auto en een ver bogen voorwiel van de fiets. Op de Westlandseweg vond zondag een grote kettingbotsing plaats. Als gevolg van het zeer drukke verkeer terugko mend uit Hoek van Holland werd VLAARDINGEN. De vangstberich- tcn waren over het algemeen genomen iets minder gunstig dan de vor ge week. hoewel de laatste dagen van de afgelo pen week meevielen. Maanaag jl. was het vooral de combinatie Kwakkelstein, die blijkbaar een gunstige visserijplaats had ontdekt. Terwijl de andere schepen slechts enkele kantjes boven water wis ten te halen die nacht, meldden de schepen van de Visserij Maatschappij „Vlaardingen" en „Zeevisserij Maat schappij Holland" vangsten van 50 tot 75 kantjes in een gedeelte van de vleet, aan delD;nsdag e0^*er waren de berichten over van dc .oe, aigsrnsen weer veel gunstiger, doch woensdag hadden de Vlaardingse schc* pen gemiddeld maar weer een kantje of tien per schip. Donderdag gaf weer enige verbetering te zien, doch het bleek matig. Een periode echter van schrale visserij, zoals men die toch elk jaar heeft in het begin, is er dit jaar nog niet geweest. Intussen is de eerste contractuele ver koop deze week 'tot stand gekomen. De Nederlandse Bond van Haringhandela ren heeft nl. 22.000 vaten haring van de j j °P. vangst -958 naa - Israël •-•erkoc.n. de Westlandseweg in file gereden.Op D| aanV0er van uitsluitend maatjes 2e Spoorstraat geen voorrang aan een motorrijder, waardoor een aanrijding ontstond. De motorrijder kwam te val- de stemming er al spoedig in. In Zeist werd gestopt om in het jagershuis kof fie'te drinken. Daarna ging de tocht dwars door de bossen heen waar in Lunteren het Pannekoekenhuis werd be zocht. Daar werden vele pannekoeken TT tl 1 G.T.B. werd op het marktplein te boen, welkom geheten door het N.K.F.-be stuur. Voor de grote wedstrijd had xr daar een geconstumeerde voetbahved-( Ook in de Hoek comité voor strijd plaats. Daarna kwam N.K.F. te- r gen G.T.B. uit. Voor de rust gaven kunkei bestrijding de N.K.F.-ers de toon aan. Blijkbaar HOEK VAN HOLLAND Teneinde schudding 'bekwam en enkele schaafwon een gegeven ogenblik ontstond ter hoog- iflvUJsnjizsnni ton oin~ te van de Vlaardingsevaart een ver-1 dë Nog niaar enkele partijtjes maatjes keersopstopaing. De bestuurder van 'H 'e, aeze weei aan de afslag een Chevrolet, die met geringe snelheid de brug naderde, wilde remmen, doch trapte door zijn rempedaal, waardoor de remmen weigerden. Hij reed op te gen een vooruitrijdende scooter, week vervolgens naar rechts uit en kwam tot stilstand tegen een lichtmast aan de rechterzijde van de weg. De scooter raak'.e op zijn beurt enige andere scoo- xonden er aeze week aan de aisiag •.vord-n gcb.-oriu. Het is hoofdzakelijk maatjes en vollen, vollen en maatjes en zelfs al pure volle haring wat er deze week aan de afslag werd verhandeld. De groene maatjes brachten van 62 tot 70 per kantje op. De kleine zouters van 40.10 tot 47 V.H. en M.H. en M.H. en V.H. vleetharing van 37.20 - 38.20 tot maar moeilijk met het afscheid van de ze feesten verzoenen. En dit is een goed teken. Het is de kroon op het werk, dat door een staf van actieve organisatoren met voel liefde werd uitgevoerd. Hard is er gewerkt achter de scher men. De telefoon in het hartje van de vakantiefecsten in de Visbank stond steeds gloeiend en tientallen jongens en meisjes moesten lang hun beurt af wachten, voordat zij eindelijk hun fel begeerde kaartje voor een of andere voorstelling hadden. Heel wat namen werden elke dag weer door de heer v. d. Brink en zijn assistenten ingeschre ven. Het comité Jeugdvakantievrcugd van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap, waarvan deze kinderfeesten uitgingen, heeft vele duizenden kinderen aan zich verplicht. De vakantiefeesten werden afgesloten met een versierde fictsenwedstrijd en "s middags met „De parade van de Vlaardingse amateurtjes". Begunstigd door ideaal zomer-weer is deze versier de fictsenwedstrijd een groot succes ge worden. Het was een feestelijk gezicht om de •enthousiaste jongelui met hun origineel versierde fietsen door Vlaardingen te zien rijden. Op dezelfde tijd was een goed bezette Stadsgehoorzaal getuige van het optraden van de Vlaardingse debutantjes. Wat denkt U van een zes jarig zangeresje dat met veel élan haar liedjes zong. Een hoogtepunt van deze bijeenkomst was natuurlijk het moment toen door de heer Van Zanten de winnaars van de versierde fictsenwedstrijd werden aangewezen. Met fiets en al versche nen zij op het podium. En natuurlijk ontvingen zij een lang en oorverdovend De jury bestond uit mejuffr. N. v. onze stad verstrooiing heeft gebracht, BocfchJorst en dc herPn P. de Goede en nj? I Van Srim. Verder verleenden aan de ze middag, die een fonkelend slotstuk van de vakantiefecsten is geworden, me dewerking: de balletgroep van Rita Verdeysseldonk De heer V. Kemp heeft op schitterende wijze tot het slagen van deze middag bijgedragen door het pro gramma met goochelen en frisse con ferences af te wisselen. Het bezoek van de Franse brandweerjongens, de politie- dag en deze parade van Vlaardingse amateurtjes vormden de hoogtepunten van deze zo bijzonder geslaagde kinder feesten. De voorzitter van het organi serend comité, wethouder H. K. van Minnen, sprak aan het einde een kort slotwoord uit. De Bond voor Geref. Jeugdorganisa tie, die zich toelegt op het bestuderen en samenstellen van de juiste metho- dcfn) om de inhoud van de Bijbel aan de jeugd van 8-16 jaar op zodanige wn- ze dij te brengen, dat zij dc bijbelse boodschap leert verstaan en ook daar naar gaat leven, houdt op 29 en 30 augustus met enkele speciaal daartoe uitgenodigde personen een congres op „De Witte Hei" om het vraagstuk van het uitspelen van bijbelse gege vens nader onder de loep te nemen. Een van de permanente commissies die dc bond telt, maakte daarvan een voorbe reidende studie. De conclusie en de beweegredenen die tot deze conclusies hebben geleid 'zui len op dit congres uitvoerig worden be sproken. Door dit gesprek wil men trachten richtlijnen vast te stellen, die de toekomstige ontwikkeling van dit jeugdwerk nader zullen bepalen. VLAARDINGEN. De eerste vijf prijswinnaars van de rnet levende en kunstbloemen versierde fietsen zijn: Toos v.d. Bos, eerste prijs. Riet v.d. Knoop, tweede prijs. Frieda Secman, derde prijs, Fietje Korpersboek, vierde vijfde prijs, greep Ank Sittard en eerste priis,, Rudi Ver- Anneke Bokhoven, stock ophep, terwijl zyci echtgenote die getaj. v!'at er aan volle haring over de derde prijs, Coby Boer, vierde prijs en als duopassagier meereed een horsen-B. n.. ng lVerd t-eelal ooz-houden, tc- .Tineke Breems vijfde prijs. - schudding'bekwam en enkele schaafwon- j da opvangprijs of 38.20 per kan-' hadden de geelzwarten last van de ve- ook in H. v. Holland meer bekendheid den in het gelaal. Beide slachtoffeis Enkele Dartiien zijn afzemijndUegen ^.i-—4 V»o4 »vntrAitf nat in to rfnttnn non lini ITnnmatn.\Ui 1 hnlfYMnn. 5 n ;M t „a a !e panr.ekaeken met het gevolg dat in te geven aan het Koningm-Wilhelmina- i w-erden opgenomen in het Coolsingelzic-i ag 20 tot f 39.10 de 25 min. N.K.F. de leiding kon ne-fonds voor de kankerbestrijding, en de kerehuis te Rotterdam. jy-.j-'— - - men (io). Toch kwam voor de rust voorlichting en de fondswerving te Op het verkeersplein, bij Vlaardm- Trudi Bruggeman. VERLOOFD: C. J. H. Hcezen en A. Schrooder, V«rweveId-Goudn: F. Keeman en G. H. Kaar* Sypc*tetjn jr.. Laren. GETROUWD: P. Horn cn C. GrUnwald, *ao Paulo (Brai.l; M, Goo«enaerU en fl M. Bcrchegce-Mtedema. Tilburg. BEVALLEN": Mevr. Postma—v d. Wal. N'Ukerk. i.: mevr. BaasBangma. N'ijeltolt- wnlde, a OVERLEDEN' K. v. d. Veidc. S2 j. Oo». termeer: tnevr T WaroellnkWijngaar den, 80 j„ Sneelt: tr.evr. J Postma--Hor.n- iitra. 74 j.. Ferwoude: G. R de Kleyn. n j. Utrecht: S. Ltsaauer, 67 j.. Amsterdam: mr. Th. J. van Lookercn Campagne. 63 j., Zaltbommel; mevr. W. C. C. Pagnlervan der Drift, 54 J.. Amsterdam: A. F. Oom- kens, 61 Dordrecht; mevr. E. Kalkstem- Neumann. 79 j„ Amsterdam. Dc vereniging van leraren aan chr gymnasia en lycea houdt haar jaar! lijkse zomerconferentie op woensdag 27 en donderdag 28 augustus m het Evk- tnanhuis te Driebergen. Aan het con gres gaat dc algemene vergadering van het genootschap vooraf. Woensdagavond spreekt prof. dr. 1 H Bavmek uit Amsterdam over het on- derwerp: dc boodschap van het evan gelie in dc wereld van heden; donder- dagmorgen handelt prof. dr. J. Veld kamp uit De Bilt over het geofysisch jaar (bij deze lezing worden lichtbeel den vertoond.». EXAMENS NIJVERHEIDSONDERWIJS ROTTERDAM Gestaagd voor de N Q ak te N IIAP. H. A Uriels. Son j j" Gcelen, Breda. A. \an Goor Bussum 3 Jansen. Groningen. K. Jellcma, Den Helder' P. C. M van Mcils. Erp. C. Th. Meijer, Amsterdam. It. Moo>. Rotterdam. H. F Pe- ters, Rotterdam, L. iikma. Leeuwarden. G J Tummcrs, Nijmegen, D. Weijdert. Leiden.'eii G, C. M. M. van de Lcur. Oss. Geslaagd voor d« N O akte N IIB: M. A. J. HecHer, Halsteren. F. W. G. Lcnselink Am sterdam. E. Stek. Heerenveen. K. Swart Hoogezand. Geslaagd voor de N O akte N II de da mes: G. de Bakker, Den Haag, M. H. J, M. Dijkman, Amsterdam, M. B. Ge'derman. Voorburg. F. Gerdingh Baarn. C. L. Hertog, Schiedam. E. Maas, Amsterdam. E. P. Reu ter. Rotterdam. A. Z. Th. M Roy ter. Rot terdam. J. C. Wijcrs, Den Haag, en de heren J. Ch. Hellinga, Den Haag, en J C, Post. Schevenlngen. Minister mcj. M. A. M. Klompé maakte aan boord van de „Siba- jak" een praatje met de 103-jarig* mevrouw Portier. aanval volgde op de andere. Paal en king. De komende straatcollecte wordt i het rechteroor, deklat kwamen N.K.F. te hulp doch reeds gaarne aanbevolen en men hoopt1 een kwartier voor tijd was de rechts- en verwacht dat er zeer velen als lid buiten de linksback te vlug af, waar- van het fonds /.uilen toetreden. na hij G.T.B schoot 12. naar de overwinning In dit opgericht wijkcomité hebben ting de dames mej, H, Nijland en mevr. M. Ph. Tabben-Mol. en de heren dr. H. J. Fokkens, dr. J. J. van Lonkhuy- zen. ds. H. S. Wassink, ds. P. Rullmann, j pastoor D, B. F. Plaat, T. M. Olden- i VLAARDINGEN. Kantonrechter buig, A. Lems, B. G. Oostrom. B. Kley- mr. P. B. Cos vertmrdeelde J. M v. d- wegt L. M. Hepp. i v tot luO subs, dertig dagen hechte- Rel dagelijks bestuur bestaat uit voor- nis. De ambtenaar bij het O.M. mr. B. j 11,,fa zitter de heer D. v. d. Burg. secretaris I A. Schimmel had van te voren het ten SCHIEDAM Toen de patrouiüeautoj A/ jton (Pr Hendrikstraat 187 tclef. i laste gelegde bewezen geacht en had van de politie pp een ^ond| langsheen 3; pCnningm. rosse mevr. A. M. Slot-1 voor deze overtreding van de veilig- i mi uciuc.i aan ocineuam weer zo spoc- j dig mogelijk naar hun schip terug te keren. j j Aan de Westerhaven „vonden" de beide gezellen een roeiboot, waarmee ze1 j dc Niciivi c Aiaas opvoeren. Hun ',io - {den ze op^de een of andere reden niet j onbewoond pand in de Hoofdstraat reed jers (pr Hendrikstraat 84). ontdekte een inzittende rook. dat uit oen der door houten schotten afgesloten, men kwam. Achter deze houten schot ten bevond zich smeulend papier. Het brandje was spoedig geblust. Men ver moedt dat de oorzaak een achteloos weggeworpen sigaret is. Politieambtenaren zijn tot de overtui- heldswet 200 subs, veertig dagen hech tenis geëist. De overtreding van de veiligheidswet kwam aan het licat toen enige tijd ge leden bij een meelfabriek in Vlaardin gen een dodelijk ongeluk gebeurde. De zakken meel waren niet volgens voor- ging gekomen dat de grote drukte van schrift opgestapeld, waardoor een arbei- dit laatste weekeinde alle voorgaande der eronder bedolven raakte en het le- i drukke zomerse dagen in H. v. Holland 1 \ren verloor. Tijdens de openbare zitting I nog weer heeft overtroffen. Was het van het kantongerecht waarop de zaak toen al een onhoudbare toestand wat be- i (bij verstek)_tegen de industrieel J. M. treft de aan- en afvoer van het verkeer, op deze dagen was het hopeloos om de duizenden auto's te parkeren en het ge hele wegverkeer vooral des avonds in goede banen te leiden. HOEK VAN HOLLAND. Woningen. SCHIEDAM Burg. stand. Geboren: .Petrus J. W. z. v. C. J. van der Toorn en A. Dröge; Anne M. L. T. d. v. F. A. de Nijs en W. B. Loch; 1 Het hoofd van de gemeentesecretarie, Antonie z. v. W. Bikker cn D. van der wjj}craadvoor3;itter de heer D. v. d. Meulen; Henricus C. z. v. H. M. L. gurg Hoek van Holland maakt be- Chambone en A. Zagwijn; Johanna A. die over een eigen H. d. V. P. Flipsen en J. M. tl. van wonjDg beschikken en zonder in bezit Hemert; Martinus H. z. v. C. J. birou- tg zijn van een huurmachtiging, tóch wer en H. Wolthuis: Carolien M. M. o. voor cen nieuwe woning in aanmerking v B. A. C. van 't Hoff en C. W. van zouden willen komen, daarvan schrifte- - - lijk of mondeling ter hulpsecretarie me dedeling kunnen doen. Zodra deze gege vens binnen zijn, zal worden nagegaan, inhoeverre door opschuiving van hen, die wèl een huurmachtiging bezitten -- aan bepaalde wensen kan worden vol daan. Hoogenhuijze; Petrus L. D. z. v. P. L. Liebrechts en C. E. van Dijk. AansHtcn overlijden RoUerdam 9 aue.: a Herrcwijn onceh man 72 jr. T üijKerK manvnR Verwaard 69 Jr. J G Strleper zn 1 mnd H Nuis man vn G Lmdenbergh 39 jr. A GA Croon vr vn T W Wennekendonk 62 Jr, C J Kemns man geh gew mt H A B icierkx 64 jr. G A de Jong ma# ra N P c vn Kelckhoven 81 Jr. G man Slew met M Groenevve^ 85 jr, w M KUjn? man vn C Roderkerken 65 Jr. J Penning man vn TJ Ke^ke Aangïlten geboorten Botterdam, aug-- t vermaat-Kiip dr, F C Luijex*v d X.uur zn, M Versehoor-Carnler zn, L vc Marel-Hagen- doom dr. B Kenters-Nobel dr, P J KtiJeef: Pot dr. G G H de Groot-Deurman dr, H D M Haye-Romswlnckel zn, M A v d Ble-v^d Bifnk dr, M J C Bakker-Llgthnrt dr. A M v Leeuwen-Scheinder zn. H J Blacquière-Ne- liasöi zn. C J v Oorschot-Toet dr, P v Bo- degravln-vd Bosch dr. E M Cohen-Andrin- (7. dr H v Es-Appels 2 zn. H M Baren- dreet-öok zn, 4 C S vd, Burg-Boot dr, B Htem-v Ameljden dr. A Diener-v d Laak dr, C 'i Hart-Hakstege 2z, JOverhand-Madem X-, A v d Stuis-v Es dr. HOEK VAN HOLLAND. Burgerlij ke stand. Geboren: Agnes I. dr. van P. de Jong en A. Kemker; Cornelis M. zn. van W. v. d. Berg en T. de Zeeuw. Gehuwd: H. de Liefde 23 en J. G. v. Wilgenburg 21 jaar. Overleden: J. Moor oud 83 jaar. HOEK VAN HOLLAND. In Hoek van Holland heeft men voor de jeugd een veertiendaags tennistournooi georga niseerd dat geleid wordt door de beken de tennistrainer de heer Pijpers uit Rot terdam. Het ligt n.l. in de bedoeling ook de jeugd te interesseren voor deze prachti ge sport. Er zijn mooie prijzen beschik baar. De wedstrijden zullen plaatsvin den op het Gemeentelijk tennispark aan de Harwichweg, beginnende volgende week en voor deelname geve men zich op 'bij de jeugdcommissie. v. d. V. uit Den Haag behandeld werd, gaf J. de J. van de arbeidsinspectie uit Rotterdam, die een onderzoek naar de opstapeling der meelzakken heeft inge steld een uiteenzetting. Hierbij vertelde hij onder meer, dat de zakken tot grote hoogte opgestapeld waren en dat men, wanneer er een stapel nodig was, de klamp wegtrekt zodat de hele stapel naar omlaag komt. Dit is verticale opstapeling, terwijl ho rizontale opstapeling veel minder ge vaarlijk is. Bij de meelfabriek had men deze ver ticale opstapeling gebruikt en daardoor kwam het dat bij het weghalen van een .bereiken. Na de terugreis meerden ze bij een tuin van iemand aan de Rozen- klamp. ook de volgende stapel, die ken- burgerstraat, die onmiddellijk de politie VLAARDINGEN. In Biervliet zal een gedenkteken onthuld worden voor Willem Beukeiszoon, de man die in de veertiende eeuw het haringkaken uit vond. Het komt te staan op de markt te Biervliet, de stad, waarin Willem Beukeiszoon gewoond heeft. Van het co mité tot inzameling der benodigde gel den is Z.K.H. prins Bernhard voorzit ter. Rond de onthulling van dit monu ment zal een wedstrijd in het haringka ken worden gehouden waaraan naar al le waarschijnlijkheid een groep vissers uit Vlaardingen medewerking zal verle nen. VLAARDINGEN. V.Z.C. in Kolpabad. In het Kolpabad speelt V.Z.C. heden avond zijn eerste wedstrijd voor de pro motie naar de le klasse. Met Surae uit Breda en Z.P.B. uit Barendrecht, moe ten de Vlaardingse poloërs in een halve competitie uitmaken wie naar de eerste klas zal promoveren. nelijk niet stevig stond, naar omlaag kwam en op het slachtoffer stortte. De Vlaardingse expediteur J. P. J. hoorde zich veroordelen tot een boete van 25 subs, tien dagen hechtenis. Hij kreeg deze straf omdat hij enige tijd geleden met een vrachtwagen onder de bomen van de spoorwegovergang aan de Veersingel doorgereden was op het mo ment dat deze werden gesloten. Geluk kig bleven ongelukken uit, maar dit neemt niet weg, dat deze handeling on verantwoord en hoogst gevaarlijk is. VLAARDINGEN Op de hoek West- landseweg-Delftseveerweg kwam een echtpaar rijdend op een tandem-brom fiets te vallen. De vrouw liep een ge kneusde voet op. Op het verkeersplein Vlaardingen-Oost reden een bromfietser en een wielrijder op elkaar in. De scha de was gering. Op de Westhavenplaats werden twee dames aangereden door een bromfiet ser. doordat zij weifelden bij het over steken. Zij kwamen te vallen evenals de bromfietser. Met een auto werden de dames naar huis gebracht. Op de Burg. Pruissingel botste een bromfiet ser tegen een auto waaraan hij geen voorrang verleende. De schade was: af gebroken benzinetank van de brommer, een deuk in de carrosserie van de au to. Geen letsel. VLAARDINGEN. In de zaal „Ex celsior" aan de Oosthavenkade spreekt dinsdagavond om 8 uur, de heer J. v. d. Brink van Gorcum. Als voorzitter van het Landelijk Comité heeft hij vorige week de Osborn-Campagne in Frankrijk meegemaakt en zal daarover mede vertellen. Allen, die belangstelling heb ben voor het werk van deze grote Op wekkingsprediker worden hartelijk uit genodigd, deze samenkomst bij te wo nen, Breng zo mogelijk uw zangbundel mee. VLAARDINGEN. Vangsten don derdagmorgen: VI 14 30 kantjes, 70 40, 78 20, 79 22 89 17; 97 30; 112 25; 115 12; 132 12; 142 thuisstomend; 172 6; 197 17; 203 13; 218 12. Vrijdagmorgen: VI 14 60 kantjes; 56 12; 70 45; 78 3; 89 65; 97 55; 112 45; 114 10; 115 17 nog 10 netten; 121 thuis varend; 132 15; 190 25; 197 45; 199 wei nig. 203 8; 216 8; 79 5 kantjes. Marktprijzen: 8 augustus maatjesha ring groen ƒ60—73; id. klein 43—47,60, id, groot 40,6043,60. waarschuwde. Steward ging er voor de komst van de politie vandoor, rnaar de dekjongen werd nog in de tuin aan getroffen en naar zijn schip terugge bracht. De Rotterdamse rechtbank heelt de o5-jarige invalide man M. P.. tot voo«- 1 (Van een onzer verslaggevers) „Ik voel me echt ongelukkig", klaag- Je de_ 103-jarige mevrouw Portier ran Klct Nio. toen zii zaterdag met de „Slbalak" aan de kade van de Ko- «tinkiuke Rotterdamse Lloyd arriveer de. Zij zag er erg tegenop voor de fo tograf en te moeten poseren, die op de kade In groten getale stonden te wach- kort bewoner van het rusthuis ""Avond- "Küm'„ komy ev?n *en Plaatje, rust" te Vlaardingen, wegens bedreiging fr, sus, c kaPlteln J- C. Flach met zware mishandeling en poging tot vielen al haar bczwarcu weg, het laatste veroordeeld tot een gevan- svt?, de gezagvoerder van de „Siba- genisstraf van negen maanden met af-s*ond hu mevrouw Portier In een trek, waarvan drie maanden voorwaar- "Wonder goed blaadje, delijk met drie jaar proeftijd. Hij had de mi«ister van Maatschappelijk onenigheid gehad met zijn 73-jarige ka- 4Verk. mej. dr. M. A. M. Klompé. was mer Ken ooi .v van 't -e»! deze steek in de hals achter het rechteroor toegebracht. Geëist was een jaar en drie maan den gevangenisstraf met aftrek. s-GRAVENHAGE. 11 augustus. Be sommingen trailers verse vis: SCH 54 met 1 22,000, SCH 9 met S.230, VL 85 met 1.065. cvf|ïs0.ÏS,mingen vleetioggcrs verse haring: J? met 1-840, 236 met 2.000. 103 met met 4'860- 201 met LSÖ0, 339 met /^2 930 33 met 5.050, 254 met Notering per kilogram: heilbot 2 34—3 tarbot 1 33,40, tarbot 2 2.50—2,70. Notering per 40 kilogram: wijting 7—14,70, mkJdeJschelvis 15—21, schelvis 1 10.50—20, schelvis 2 816, middelkabeljauw 21.60—35, kabeljauw 1 18.20—27.50. kabeljauw 2 12,40— M-j^kabeUauw 3 8,50-21.20, middelkoolvls 13,50—15,50, koolvis 1 1418. Sttjve kabeljauw per vijf stuks 33—57. £,ot'«ng per 100 kilogram: ijskabeljauw Vó~^50,K,8.rotf koolviï 43-57,50, grote leng i,^«terln,g pCr 50 kll0: ver«® haring 13,80—2] ,30, makreel 519. Aangevoerd 3.000 kantjes gezouten haring Notering: maatjes groen 42—65, maatjes klein 37.3049, maatjes zout, groot Verwachte aanvoer voor dinsdagmorgen: uit de Noord de trailers SCH 61, 120 en 242. Voort» circa tien kust vissers, 3 m C 2 Eb 5* 8 ott - o T 4a ZM Heloinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürlch Genève Locamo Wenen Innsbruck Rome Ajoccio Algiers Madrid Majorca onbew. onbew. h. bew. onbew. 1. bew. zw. bew. onbew. zw. bew. zw. bew. 1. bew. regen onbew. onbew, onbew. 1. bew, 1. bew. mist onbew. onbew. h. bew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. h. bew. NW 8 14 sti) 21 N 2 22 ZO 6 21 ZZO 3 18 Z 5 28 WZW 4 25 ZZW 1 28 27 WZW 1 22 stil 27 stil 30 NW 4 25 O 4 24 sti! 23 stil 27 O 1 31 stil 50 stil 29 sti! 28 NNW 1 31 stil NO 1 LZ Stil tz sti! 34 NNO 3 34 0.5 o 0 0 8 a 0 6 0J 1 0J 0 0 0 0 0 05 0 0 0 1 0 0 0 0 0 voor deze gelegenheid naar Rotter dam gekomen. Aan boord begroette zü de oudste passagier die de Lloyd ooit heeft vervoerd op bijzonder hartelijke wuze. De minister wilde zich via de boord- omroep ook tot de overige opvarenden richten, maar juist toen zij wilde be ginnen, viel de installatie uit. „Wees ervan overtuigd", zo sprak dr. Klompé, „dat in ons hart de warmte is, die u voor het overige in ons land zult mis sen. De Koningin, de regering en het Nederlandse volk roepen u een van harte welkom toe, nu u in het vader land bent gearriveerd". Mevrouw Portier kreeg bij haar aankomst een fraai bloemstuk van prinses Wilhelmina aangeboden. Het stuk was afkomstig uit de kassen van paleis Het Loo. Het werd overhan digd door de echtgenote van de ge zagvoerder, mevrouw E. FlachMi- chielen. Mevrouw Portier, van oorsprong 'n Chinese, verbleef voornamelijk in het scheepshospitaal en maakte slechts af en toe een korte wandeling door de gangen van het schip. Ze is thans vijftig jaar weduwe en keert nu terug naar haar tachtigjarige dochter en haar zestien kleinkinderen, die allen in ons land wonen. De 41-jarige Th. J. H. N. uit de Schuit straat te Soheveningen kwam zondag middag bij het zwemmen m zee nabij Kijkduin in moeilijkheden. Drie leden van de Haagse reddingsbrigade, de 17-jarige L. den Drijver, de 28-jarige N. van Houten en de 17-jarige A. Kelder en een strana'bezoeker, H. Steyer, wisten de drenkeling gezamenlijk op het strand te brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2