Wethouders verkiezing Regering overweegt maatregelen Morgen 1500 man Amerikanen uit Libanon Geen vervolging tegen De Wit Djakarta versterkt greep op Ned. bedrijven PRINSES WILHELMINA spreekt erkentelijkheid uit voor hulde aan haar moeder Macmillan hoop voor heeft nog Cyprus Drie doden bij Hardenberg In autokoffer over rens gesmokkeld Eu nuin dienst Boot met Britse padvinders gekapseisd gestrand en D VERHOGING VAN MELKPRIJS MET VIER A VIJF CENT? Nationalisatie van Philips? Amsterdammer sloeg vrouw schedel in B Kwestie spoedig in Ver. Naties Haagse biergangster sloeg man neer Vlucht uit Vreemdelingenlegioen „Geen geweld jegens Nieuw-Guinea Avontuur stond niet op programma Lesvlie<rtuig stortte neer bij start: dode en gewonde pEVSOAG 12 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4066 r vJ BEHEER WORDT OVERGEHEVELD L'r. r TA Gern cli Leii „MET ONTMOEDIGDPREMIER I NOON7ESI E: Directeur: H. DL KU1G HoüiciieUacteur: ür J A H J a Bid 1Mb SLOT (Van een onzer verslaggevers) In verband met het samenstellen van de ryksbegroting zoekt dc regering momenteel naar een mogelijkheid om het tekort op het Landbouw Egalisatie Fonds (L.E.F.) terug te brengen. Het huidige melkjaar, dat per 1 oktober afloopt, zal vermoedelijk een tekort voor het L.E.F. te zien geven van 575.000.000. De regering acht het niet verantwoord om ook het komende jaar het tekort van het L.E.F. tot een dergelijke hoogte te laten oplopen en heeft daarom contact opgenomen met het landbouwschap om maatregelen voor te bereiden ter beperking van de tekorten. Een eerste bataljon Ameri kaanse mariniers ongeveer 1.500 man zal Libanon morgen verlaten. Dit is meegedeeld door een officiële Amerikaanse woord voeder in Beiroet. De Britse premier .Macmillan heeft gisteravond op een pers conferentie te Nicosia op Cyprus gezegd, bemoedigd en niet ont moedigd te zijn na zijn bespre kingen in Athene en Ankara. Macmillan, die vanmorgen in Londen is teruggekeerd, bracht gisteravond op de terugreis naar Engeland een kort bezoek aan Cyprus. j atu moatmja. #m» a. wrauaraat j.wwu usyiju Postte» XLU - p «giro No. 424S19 KJachtAtKiteut *bormetn*nUn l«.zo Zotardaga 17—18 uur. Telefoon 1.15700 vOtl"«uuf« Huygensplttto i iWet UÖ467 .3 lltaeni Pcwttn» 1091 - Poeiglro No 424887 ia*cht«ndME»t. 1 30~»1®,;>0 a Tele! 30356» Oordroefct. Sscbeffersplem 3 - Postelro No 424208 Telefoon *3/1 fOcebtettdienct 17So aax 7314 ScniBdem; Uinae Kerkstraat Mb Telefoon «786». Abonnemeatsprlja 61 omrt per nreek t 2.9S per maand, f 7,90 pa ï-trariaaL Loea# nmmtn lis cent VeswatUist deeeMlfct (Geldig tot morgenavond) KOEL WEER. Aanvankelijk verspreid voorkomende buien, daarna flinke opklaringen, maar morgen in de loop van de das weer toenemende bewolking, met later van het westen uit enige regen. Overwegend matige wind tussen west en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon op: 5.1!) Maan op: 3.24 onder: 20.10 >ndcr: 18.44 E eerste zeer belangrijke taak, v\ aarvoor de meuwgekozen ge meenteraden op dinsdag 2 september as. geplaatst worden, 15 de verkiezing \an wethouders, In tal van gemeenten zal in deze weken, welke aan de nieuwe periode van de raden voorafgaan, overleg ge-J voerd worden om te komen tot dei meest gewenste samenstelling van het j nieuwe College van Burgemeester enj Wethouders Weliswaar zullen er vele, vooral kleine gemeenten zijn, waar dej situatie eenvoudig ligt, doch tn dej middelgrote cn grote gemeenten is de ze aangelegenheid vaak zeer gecom pliceerd. Indien dan geen vooroverleg zou plaatsvinden, zou men in de eerste vergadering van de nieuwe raad voor verrassingen kunnen komen te staan. m AANGEZIEN de gemeenteraad,vol gens de grondwet, aan het hoofd der gemeente staat en het College van Burgemeester en Wethouders onder verantwoordelijkheid aan de raad be last is met het dagelijks bestuur der gemeente, verdient het tn den regel aanbeveling, dat de belangrijkste groe pen uit de raad »n het college verte genwoordigd zijn. Zo zal het b.v. tn kleine gemeenien, waar men slechts twee wethouders heeft, gewenst zijn, dat. indien de raadsfracties welke staan op de grond slag der christelijke beginselen alleen of te zamen de meerderheid in de raad vormen, de samenstelling van het Col lege van B. en W. daarmee in over eenstemming is. Is de burgemeester in zulk een gemeente lid van een partij der meerderheid, dan dient ernstig overwogen te worden, of de tweede wcthouderszetcl kan worden ingeno men door een iid van een der minder heidspartijen. Daardoor kan ook een goede samenwerking tussen de raad en het college worden bevorderd en het vertrouwen van de bevolking in hot beteid van het college worden ver sterkt. Tekort van 575 miljoen op Landbouwfonds iniiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiii HET is al wel gebleken, dat de si tuatie in verscheidene grote ge meenten verre van eenvoudig is. De moeilijkheden worden onder meer ver oorzaakt door verliezen, welke de P.v.d,A. heeft geleden en de winsten welke de V.V.D. heeft geboekt. In .Amsterdam mag zeer terecht de vraag gesteld worden, of handhaving van het aantal socialistische wethou ders op vier van de zeven mede ge let op de politieke kleur van de burge meester in overeenstemming is met de verhoudingen in de raad. Dat in 's-Gravenhage stemmen be luisterd worden om het aantal wethou ders van de K.V.P. met één te ver minderen en de V.V.D. twee zetels te doen bezetten, is verklaarbaar. In Rotterdam leefde de P.v.d.A. reeds jaren enigszins boven haar stand en dat is na de laatstgehouden verkiezin gen nog duidelijker geworden. Minder duidelijk is echter, hoe, bij handha ving van het aantal wethouders op zes, een betere verdeling te bereiken zou zijn. Aan uitbreiding van het aantal wordt zeer terecht niet gedacht. Deze voorbeelden stellen wel bijzon der in het licht, dat de fracties - uiteraard in hun nieuwe samenstelling zich tijdig zullen hebben te bezin nen en dat overleg noodzakelijk is. Dat overleg zal zich niet hebben te be perken tot een beslissing omtrent het aantal zetels voor de in aanmerking komende fracties, doch zal in vele ge vallen eveneens gevoerd moeten wor den over het beheer van de verschil lende portefeuilles. Juist omdat een rekenkundige verdeling vaak zo moei lijk is, zal ook aandacht geschonken moeten worden aan de „zwaarte" van de departementen. Waarbij dan toch evenwel niet uit het oog verloren mag worden, dat elke wethouder in de ver- saderingen van het Collage een vol waardige stem uitbrengt. Tot deze maatregel is In overleg met de Llb.ne.se regerinx en generaal Cbehab, die onlangs tot president van de Libanon is gekozen, besloten met het oog op de verbetering van de. bin nen- en buitenlandse veiligheid van de Libanon, aldus de verklaring waar in herinnerd wordt aan de verklarin gen van president Eisenhower en mi nister Dulles volgens welke de Ameri kaanse troepen slechts zolang In het land zouden blifven als de Libanese regering wenselijk acht. In verband hiermede is het niet on mogelijk, dat de consumentenprijs voor de melk met ongeveer vier of vijf cent zai stijgen. Op de consumentenmelk betaalt de regering nl. een subsidie van ongeveer 654 cent per liter. Dit bete kent voor het LEF een nadelige post van ƒ100 miljoen. Ook de maatregelen, die het land bouwschap heeft voorgesteld ter be-1"- perking van de melkproduktie, zal on getwijfeld ten doel hebben de tekor ten op de zuivelproduktie terug te brengen. De beslissing die de regering moet nemen is zeer moeilijk, aange zien het melkverbruik in Nederland zodanig is, dat een verhoging van de literprijs met vier of vjjf cent voor het huishoudboekje zeer ernstige gevolgen heeft. Hoe men uit de moeilijkheden denkt te komen is nog niet bekend. Zowel de rechter in eerste aanleg als het hof van Justitie heeft maandag in Willemstad op Curapao beslist, de jour nalist De Wit inzake de aanklacht we gens smaadschrift niet te vervolgen. De verdediger had verzet aangete kend tegen de dagvaarding, waardoor instructie en een gerechtelijke uit spraak nodig waren betreffende de noodzaak van de vervolging. Zowel in eerste als in tweede aanleg is het ver zoek om vervolging nu dus verworpen. Dr. Aloliamcü Kanji, minister \an Buiten- landse Zaken van de Verenigde Arabische Republiek, beeft s>">tcren enige uren m Nederland vertoefd, op doorreis naar New York, waar hij dc debatten over het Midden- Oosten /al bijwonen. Links de minister, rechts de ambassadeur van dc V.A.R. in ons land, de heer Hassan Saki. Tot vertegenwoordiger van de KLM in de Sowjet-Unie is per 1 oktober benoemd de heer H. J. van der Staak tot nu toe districtsvertegenwoordigei van de KLM te München. In de loop van deze maand zal het beheer over de Nederlandse handels- V fv> V* IJ het medewerken aan de benoe ming van een wethouder uit een andere fractie zal als regel rekening ®oeten worden gehouden met de wens van die fractie ten opzichte van de uit haar midden aan te wijzen kandidaat °f kandidaten. Niettemin blijft elk raadslid verantwoordelijk voor de Keu ze van de kandidaat, waarop hij zijn atem uitbrengt, zodat het mogelijk is, dat in een bepaald geval eigen inzicht ®oet worden gevolgd. Dat men bij het doen van een keuze overtuigd moet 2ijn van de bekwaam held van de kandidaat om het wethou dersambt naar behoren te vervullen, behoeft wel geen betoog. Want da laak, waarvoor de raad staat, is de be hartiging van de belangen van de ge raeente. West-Duitsland heeft het officiële ver zoek ingediend bij de Verenigde Arabische Republiek, om dr. Hans Eisele, die in Beieren gezocht wordt wegens beweerde oorlogsmisdaden, uit te leveren. Een antwoord op dit verzoek, dat jl. zaterdag gedaan is, L nog niet ontvangen. (Van een onzer verslaggevers) Terwijl hij in een met bloed bevlekte pyjama op straat liep. is maandagavond omstreeks twaalf uur in Amsterdam de 41-jarige magazijnbediende C. van W. gearresteerd. De man wordt ervan ver dacht een moordaanslag gepleegd te hebben op de 55-jarige mevrouw J. H. van D., met wie hU tn concubinaat leef de. ZÜ woonden in de Von Zesen straat te Amsterdam. De man zou de vrouw, terwijl zij op bed lag, met een zware hamer op het hoofd geslagen hebben. De vrouw is in zorgwekkende toestand met een ver brijzelde schedel in het Wilhelmina Gasthuis opgenomen. Van W. was maandag na een hernia behandeling uit het ziekenhuis ontsla gen en verkeerde in overspannen toe stand. Hij moet de vrouw hebben aan gevallen toen zij sliep. Dc vrouw kon na de eerste slagen nog uit bed komen, maar toen Van W. bleef slaan, is zij in elkaar gezakt. Na zijn daad is Van W. de straat op gerend, waar voorbijgangers de lugu bere figuur direct opmerkten. Zij waar schuwden de politie, die direct met een radiowagen ter plaatse was om de man mee te nemen. Verdachte was niet in staat een verhoor te ondergaan. Het kostte de politie bijzonder veel moeite hem zover te krijgen dat hij zijn adres opgat. Eerst toen konden enige politie mannen naar de Von Zesenstraat gaan. in de woning vonden zü de zwaar ge wonde vrouw. De politie tast, wat het motief van de moordaanslag betreft, nog volkomen ui het duister. l --W c Dc Holland-Amerika Lijn krijgt e. binnenkort een nieuw vlaggeschip bi}, gebouwd door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. De boeg ran de „Rotterdam", die op de joto te zien is, werd een dezer dagen van zijn bekisting ontdaan, waar door nu de lijnen eerst goed zicht baar zijn geworden. Het schip zal op dertien september door H.M. de Koningin te water worden gelaten H.K.H. prinses Wilhelmina heeft gisteravond voor de beide zenders Hilversum de volgende toespraak gehouden: „Bijzonder erkentelijk voor de hartelijke wijze, waarop de honderdste geboortedag van mijn geliefde moeder herdacht Is, wens ik mün vreugde daarover langs deze weg tot uitdrukking te brengen. De bloemenhulde haar gebracht, de korte plechtigheid in de Nieuwe Kerk te Delft, waren een schone uiting van de gevoelens, die bü zovelen voortleven. Treffend zijn de artikelen, door de grole meerderheid van de pers aan haar gewijd, evenals de persoonlijke brieven, die ik mocht ontvangen. Zij alle getuigen van zoveel fijn gevoel en zoveel begrip en waardering voor haar persoonlijkheid, voor haar streven, voor het doel, dat zij zich in haar leven gesteld had. Bovenal vaa haar liefde voor haar volk. Wat zij voor mijn man en mü en voor ons kind geweest is, is niet onder woorden te brengen. Haar voorbeeld leve nog lang in ons alier herinnering voort". De rede werd voorafgegaan door het volkslied van VVaideck-Pyrmonl. gespeeld door het Radio-Phiiharmoniscb Orkest, cn besloten met het Wilhelmus. en industriële bedrijven die door de Indonesische regering zijn overgeno men, van militaire naar burgerlijke autoriteiten worden overgeheveld. Dit is in Djakarta vernomen. De militaire beheerders en commis sies van toezicht zullen worden, ver vangen door bestuurslichamen, die verantwoording verschuldigd zijn aan de ministeries van handel of industrie. De desbetreffende instantie van het ministerie van Handel, die is belast met het beheer der Nederlandse han delsondernemingen, de „B.U.D.", heeft aangekondigd, dat de overdracht van het beheer door de militaire functio narissen voor het einde van deze maand zal zyn voltooid. In Nederlandse zakenkringen wordt over het algemeen de vrees uitgesproken, dat deze verandering betekent, dat de greep der regering op hun bedrijven hierdoor nog zal worden versterkt. In een aantal gevallen hebben de ministeriële lichamen reeds Indonesi sche directeuren benoemd zonder raadpleging van de aandeelhouders der betrokken bedrijven. Soms mogen de Nederlandse directies wel, en dan weer niet, als adviseurs aanblijven. In sommige gevallen werd hun verzocht te blijven en in andere gevallen wer den hun verblijfsvergunningen inge trokken, zelfs als zü wensten te blijven. Enige tijd geleden is een nieuwe staatscommissie ingesteld onder leiding van de minister van Staat voor econo mische stabilisatie, kolonel Soeprajogi, die tot taak heeft de toekomstige poli tiek ten aanzien van de Nederlandse bedrijven in studie te nemen. Aanhoudende eeruchten, dat er een sterke stroming bestaat, die zich heeft uitgesproken voor nationalisatie, zijn tot dusver nog niet tegengesproken. Volgens deze geruchten zouden eerst na regeling van de kwestie Nederlands Nieuw-Guinea besprekingen over schadevergoeding kunnen worden ge voerd. Deze geruchten hebben ook al hun weg gevonden naar de plaatselijke pers. die berichtte, dat de Nederlandse bedrijven, die als eerste op de lijst staan voor „nationalisatie", o.m. zijn c?e Indonesische vestiging van Philips, de drukkerij Kolff, de papierfabriek Padalarang en de verffabriek van P. A. Regnault. „Welke moeilijkheden er ook waren, twee dingen waren van het hoogste belang: terugkeer tot de vrede en het einde van de terreur en vervolgens een periode waarin extreme oplossingen op zij geschoeven zullen worden en wij in staat gesteld worden iets opbouwends te doen in het belang van de bewoners van het eiland", aldus Macmillan, die eraan toevoegde: „Als wij het hierover eens kunnen worden zal het tenminste iets zijn." Macmillan zei, dat zeven jaar ge opperd was voor genoemde periode. Als in deze jaren behoorlijke vorde ringen zouden zijn gemaakt, zou het veel gemakkelijker zijn het volgende stadium te bereiken, „wat dat ook moge zijn". Macmillan verklaarde de indruk te hebben, dat de stemming van de Griekse en Turkse regering wel in overeenstemming was met deze sug gesties. Volgens welingelichte kringen is de Griekse regering voornemens de kwes- tie-Cyprus opnieuw voor de Ver. Na ties te brengen. Dit zou een gevolg zijn van het feit, dat de besprekingen tussen de Griekse premier Karaxnanlis en Macmillan vorige week „op niets z|jn uitgelopen". De Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Averoff, zou dit besluit hebben meegedeeld aan de Britse ambassadeur in Athene. Dr. Kutchuk, de leider van de Turkse Cyprioten, heeft aan de correspondent van het Engelse blad Daily Telegraph verklaard, dat hij gouverneur Foot binnenkort een plan zal voorleggen om de Turken op het eiland te bewapenen. Drieduizend in beslag genomen vuur wapens zouden dan aan bepaalde Tur ken ter hand worden gesteld om hun gemeenschappen tegen de EOKA (de Griekse verzetsorganisatie) te kunnea verdedigen. Vanmorgen is in de gemeente Har denberg. in de buurtschap Brucht, een verkeersongeval gebeurd, dat aan de drie inzittenden van een vrachtwagen het leven heeft gekost. De drie slachtoffers zijn: de 33-jarige G. B, Plegt, de 29-jarige B, H. Rikhof en de 22-jarige G. J. Grotelaar, allen afkomstig uit Tubbergen. De eerste twee waren gehuwd. Een vrachtwagen van het aanne mersbedrijf G. B. Plegt uit Langeveen onder de gemeente Tubbergen reed langs het Overijsels kanaal op weg naar een werk in Hardenberg. Ter hoogte van de lagere school te Brucht merkte de bestuurder van de vracht wagen niet tijdig genoeg een personen wagen op, die juist op de verkeersweg bezig was te draaien. De chauffeur van de vrachtwagen moest plotseling krachtig remmen, waarbij hij de macht over het stuur verloor en de wagen in het Overijsels kanaal reed. Hoewel omwonenden onmiddellijk pogingen in het werk stelden het portier te openen, gelukte dit niet'. De politie, die spoedig ter plaatse was. wist de drie inzitten den op het droge te brengen, doch toen bleken de levensgeesten reeds te zijn geweken. (Van een onzer verslaggevers De Haagse „biergangster" A. S., 33 jaar oud, heeft maandag weer van zich doen spreken. In een café aan het Huygenspark in Den Haag sloeg hij eèn inwoner van Hoorn neer. De klappen kwamen zo hard aan dat bet slacht offer, de 62-jarige C. F., bewusteloos raakte. Nadat h|j was bijgekomen, be merkte hij, dat uit zijn portefeuille een bedrag van f 250 verdwenen was. De politie heeft in de loop van de dag de „biergangster", de caféhoudster en twee buffetjuffrouwen aangehou den. fVan een onzer verslaggevers) SJORS Schol, een forse kerel van 21 jaar van de Nieuwcndammer- dijk in Amsterdam-Noord, is na bijna vier jaar dienst in het Vreemdelingen legioen weer thuis. In 1954 ging hij naar Frankrijk en van daar naar Noord-Afrika „waarom, dat laat ik liever in het midden" om dienst te nemen in het legioen. En na bijna vier jaar is h|j er einde lijk in geslaagd te ontvluchten. De vlucht naar Nederland. In een auto koffer over de grens gesmokkeld Al gauw na zijn aanmelding kreeg Sjors Schol in de gaten, dat het niet bijster prettig was in het legioen. Ontsnappen leverde enorme moei- De Indonesische regering heeft te genover de Australische ambassadeur te Djakarta categorisch ontkend, dat Indonesië voornemens is ten aanzien van Nieuw-Guinea geweld te gebrui ken. Dit heeft de minister van Bui tenlandse Zaken, Richard Casey, in het Australische Huis van Afgevaar digden meegedeeld. De Australische ambassadeur Mc- Inlyre had zich tot de Indonesische regering gewend om opheldering over een verklaring van een hooggeplaatste militaire gezagsdrager in Indonesië, die bij de Australische regering enige ongerustheid had verwekt, aldus mi nister Casey. Minister Casey zei dat er „bewijzen zijn geweest van enige toegenomen kracht van de strijdkrachten van In donesië, maar niet in een mate om reden tot enigerlei bezorgdheid te ge ven". Waarnemers menen, dat de minister doelde op een verklaring van de Indo nesische chef-ttaf, luitenant-generaal A. H. Nasoetion, dat als de diplomatie mocht falen, Indonesië de „militaire weg" zou volgen. Maandagavond de jeugdige kroon prins van Bahrein per trein uit Brus sel in Amsterdam aangekomen, waai hij enkele dagen zal blijven. Twaalf Engelse zeeverkenners heb ben gisteren een avontuur beleefd, dat niet door hun leiders op het program ma was gezet. Het scheepje de „Ter- minist", waarmee ze een tochtje naar de Zeeuwsehe wateren maakten, is na melijk bij Breskens eerst gestrand en later gekapseisd. De jongens en hun leiders zijn wel per boot naar huis ge gaan - maar dan per lijndienst. De Terminist maakt regelmatig tochtjes met Engelse zeeverkenners. In de nacht van zondag op maandag is het jacht onder de kust van West- Zeeuwsch Vlaanderen op een paalhoofd gevaren, waardoor de „Terminist" een gat onder de waterlijn opliep. De red dingboot uit Cadzand en een vissers vaartuig uit Breskens konden het jacht vlot trekken. Het werd naar de haven van Breskens gesleept. De „Terminist" meerde toen af voor nader onderzoek, maar is tijdens eb gekapseisd. Men probeert nu het jacht recht te trekken en de schade zo snoedig mo gelijk te herstellen, maar drie dagen /.«Hen hiermee minstens voorbij gaan. De schipper had het niet nodig gevonden dat zijn boot bij de nade ring van de eb vastgelegd werd. „Het zal zo'n vaart niet lopen", zei hij maar toen het water oruier het jacht verdween, kapseisde he, schip in vyl minuten. De padvinders pakten in allerijl hun piunjezakken en gingen naar Oostende. Schipper Picking en zün vrouw en de eigenaar C. J. Ray uit Ramsgate raak ten echter al hun bezittingen kwijt. De heer A. Roest in Breskens en zijn doch ter voorzagen hen van droge kleren en verschaften hun de afgelopen nacht onderdak. Een auto met vier Nederlanders is maandagavond op de rijksweg no. 2 bij Soissons in Noord-Frankrijk door on bekende oorzaak bij een kruispunt van de weg geraakt cn over de kop gesla gen. Voor zover nu bekend is zijn daarbij vrij ernstig gewond geraakt de be stuurder, de 36-jarige A. Kranenburg uit Castricum, de 21-jarige mej. L. Bo- set uit Amsterdam en de 20-jarige stu dente mej. E. Hogenbirk. eveneens uit Amsterdam. De 23-jarige student S. E. Brown uit Amsterdam werd licht gewond. De auto werd zwaar beschadigd. iijkheden op en dientengevolge neeft het dan ook jaren geduurd, voordat hij weg kon Komen. Eind mei werd hy, met nog zeven man uit het regiment, uitgekozen om deel te nemen aan de parades m Parijs ter gelegenheid van de natio nale feestdag in Frankrijk. Kort daarop ging hij naar de Franse hoofdstad en nog juist voor zijn ver trek zag hij kans een brief naar Amsterdam te sturen, waarin stond, dat hy naar Parijs kwam. Daar was gelegenheid voor zijn ouders hem te ontmoeten. Voor vader Schol gold dit bericht als een tip en hij maakte de nodige toebereidselen voor een eventuele ontvluchting. Eenmaal in Parijs trokken vader en moeder regelmatig met hun zoon op, wanneer hij niet behoefde te oefenin voor de grootse parade op 14 juli. Zaterdagavond 12 juli werd bepaald voor de ontvluchting. De legionair gooide even buiten Parijs zijn parade-uniform weg en stak zich in nieuwe, door vader en moeder mee gebrachte kleren. Even voor de Franse grens kroop nij in de kofferruimte en werd hy zorg vuldig toegedekt met allerlei spul len. De douaniers vroegen echter met eens naar de paspoorten Wat ik nu ga doen? Wachten tot ik in militaire dienst moet. Dat is waarschijnlijk in oktober. Tot zo lang blyf ik bij mijn vader tn de naai- machinewinkel. Op het ogenblik zijn mijn ouders met vakantie en nu houd ik de zaak aan de gang." aldus Sjors Schol. Gistermiddag omstreeks halfvier is op de vliegbasis Eindhoven een les- vliegtuïg met straalaandrijving, een „Shooting Star" van de Koninklijke Luchtmacht tijdens de start neerge komen en in brand geraakt. De 26-jarige tweede luitenant L. N. van Dijk uit Eindhoven is in de vlam men omgekomen. De tweede inzit tende, de 26-jarige vaandrig K. P. ten Hove uit Veldhoven, slaagde erin uit het vliegtuig te kruipen, maar liep ernstige brandwonden op. Hij is naar een ziekenhuis in Eindhoven over gebracht. Het vliegtuig moet bij de start van de baan zyn geraakt en toen in braai zijn gevlogen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1