Enthousiaste première S.G.- vakantierevue „Hit-Parade" liJ'I'jPeniis krijgt moderne haven met laad- en losplaatsen KOK EN SCHOOI Polowedstrijden in Kolpabad Amsterdam week onbereikbaar voor grote zeeschepen Gunstig politie-oordeel over maximumsnelheid RUSTIGER EN VEILIGER Ruim zes mille voor brandslaclitoffers Familieberichten Reparatie aan sluis te IJmuiden Logies voor auto's op Schiphol -s-i'li Schiedam Afscheid met een groot kampvuur Viaardingen Maassluis Indeling Excelsior Haarlems Kindercïrcus „Lambertha" Dekjongen kon weer zijn schip niet vinden Burgerlijke stand van Rotterdam Hoek van Holland Spirit oefende tegen Blauw Wit Bond van Wereldburgers tegen verplichte uitzending militairen PERZISCH t TAPIJTHUIS Burgerl ij ke stan cl Vertraging Autodieven aangehouden Bezinning 2 TROUW Dinsdag 12 augustus 1958 V.F.C. oefent tegen Basketbaldemonstratie miljoen gu.aen. He, pJan voor de nanJefr van een nlcu. - Acties in Ouderkerk en Krimpen a.d. IJssel Visserijberichten Dc Vredesduif in actie RectoraatooYcrdrachl V.U. Inbraken te Schiedam Autotocht bejaarden Burgerlijke stand van Schiedam Geen openbare weg meer? Toename bevolking Delftenaren slaags met Duitse toeristen Carillonconcert Rijwiel opgevist V isserijberichten Aanrijdingen te Viaardingen DIEFSTAL Advertentie Brievenbus in Westwijk Aanrijtliiiguu met veel schade HOEK v. HOLLAND. Zondag en maandag hebben zich enkele botsingen voorgedaan die geen persoonlijke onge lukken ten gevolge had maar wel veel matcrieele schade berokkende. Een per sonenauto bestuurd door de 46-jarige W. V, uit de Hoek reed de wielrijder de 40-jarige B. H. uit Viaardingen op de Strandweg aan. Een andere perso nenwagen bestuurd door de 46-jarige P. W J. K. uit Monster kwam in bot sing met de 23-jarige motorrijder P. C. S. uit Goirle op de Duinweg en ten slotte kwam de 19-jarige wielrijder L. H. j. T. uit België in aanraking op de 's-Gravenzandseweg met de 35- jarige bromfietser F. A. P. H. uit HET WEER ÏN EUROPA s SCHIEDAM, Gisteravond was in het Passage-theater de première van de S.G. vakantierevue „Hit-Parade". Deze show had een zeer gevarieerd programma. Wij zullen de foutjes, die aan de première kleefden, gaarne vergeven, want dc revue werd met zo'n vaart en enthousiasme ge bracht, zoals we die zelden bij amateurs zien. De hoofdpersonen uit deze revue wa ren Flip en Daantje, die het publiek dik wijls in schaterlachen lieten uitbarsten. Het bleek ook weer, dat mopjes, die be trekking hebben op het beleid van de HOEK VAN HOLLAND. Het is gebruikelijk dat de kampeerders te H. v. Holland ten afscheid van het zomerseizoen op één der laatste avon den van augustus een lampionoptocht houden en dan een groot kampvuur ontsteken op het strand. In verband Weiszeh Róssl-, Het revue orkest stond.hct feit dat donderdag de scholenkwart voor zeven in het V. onder leiding van H. IV. v. Bijncn. dm 'weer opengaan zijnde initiatiefnemers i park, ook alle arrangementen verzorgde. Cos-lvfró'lcht geworden deze festiviteiten nut tuums etc, waren van fa. D. v. Nooijen, te houden, om dus al vroeg afscheid I VLAARDINGEN Na een rustperiode treden de V.F.t-.-ers a.s. i woensdag weer eens in de voetbalarena om zich voor te bereiden op het komende seizoen. Als sparring-partner zal een zeer sterk SW-elftal fungeren, hetgeen, ge zien de vorige ontmoetingen tegen de rood-groenc Schiedammers, een interes wedstrijd begint woensdagavond om .F.C.-ers a.s. 1 O het verleden rol gespeeld. NEDERLANDSE HERVORMDE KFrc Aangenomen naar Enter itoez,)- \y A Kalkman te S:. Lanrens, Waich' i de decors van fa. W. Beyne en Martinivan het kampeerseizoen ie nemen. Eén; Dieiemans. De leiding van de balletten ij!1 ander zal oedenavond plaats vinden.! - Voorafgegaan door tamboers van de Hoekse Harmonie zal de lampion optocht vanaf het oude-kamp te half acht starten. Het grote kampvuur zal circa half 10 op het strand worden ontstoken. had Phyllis Lightstone. De revue draalt tot en met 14 augustus. SCHIEDAM Om terrein-technische redenen wordt de Basketball-demonstra tie op donderdagavond 14 augustus a.s. 3i het overheid, het altijd nog uitstekend doen.om .30 uur niet gehouden op de speel- Bij de balletten ging nog niet alles, zo-1 weide Vlaardingerdijk, doch op het als het eigenlijk moest zijn, want er j Edisonplein. draaide wel eens een meisje uit hetj gelid. Bij de wedstrijden in Groenoord Programma was zowaar de zwemster Cockie Gaste-! tt i i r>i laars aanwezig. Echt Schiedams was del ..Hobbies en Hloenien sketch Melk-Sanering, waarin de eigenSCHIEDAM Voor de tentoonstelling melkboer, die al jaren bij de huisvrou- „Hobbies en Bloemen" is het volgende wen aan de deur kwam, werd geprezen.1 programma opgestelr wat betreft de ver- Een origineel idee was de kostbaarste toning van films en kleurendia's: show aller tijden, de demi-finale, waar- i Dinsdagavond 12 aug.: de Bijenfilm ..Het aan het gehele gezelschap medewerkte, j Zonnevolk". Na de pauze werd er meer gezongen, Woensdagavond 13 aug.: Kleurendia's, o.a. door Trio de Voeal Sisters, die wer- j Donderdagavond 14 aug.: film „De taal den begeleid door het „Blue Rhythm j der bloemen". Trio" bestaande uit gitaar, accordeon en j Vrijdagavond 15 aug.: film „Behoeders bas. Een echte wild west stemming heer-j van Natuurschoon", ster er bij de sketch „In Texas" met 'Zaterdagsvond 16 aug.: film „Langs onge- Anny (get your gun), cowboys en -girlsj baande Klingen", en natuurlijk Flip en Daantje. die zich in hun cowboycostuum uitstekend thuis- voelden. Dit edele tweetal werd ook bijna onthoofd in het nabije oosten, toen zij een aantal vrouwen uit het harem van een zeer machtig vorst vrijlieten. De songparade 1958 bracht ons uiter aard de bekende „top-hits" van de laat ste tijd. Een declamatie over het tien- Enige weken geleden heeft dej vcn.^Dit^wator^^Heoft saniè ontmoeting beioofd te^worden. De jRotterdamse gemeenteraad het-voor^de^orig"doden zeer veel binnen- naar wagenborgen- p imsm .F.C. Sport- yoorstel met betrekking tot de om- schepen Pernis aan. Toen het Rotter-BersenN.H. legging van de hoofdwaterkering^^^^rbelcre ^ertinTi^cnTol1 - ""oep'cn je Boxum. Fr.r.T. H. v„ in Pernis goedgekeurd. Voor de stand kwamen over de rivier, degra- Duitser uitgewezen j omlegging van de waterkering, hetj deerde de haven tot vissershavcn. VLAARDINGEN. Een 24-jarige Duit- dempen van de Pernisse haven, de j onV*dlW'haven echter hive! enige bedrij- misdrijf °had schuldig 'gernaakt Sen Ter ^nleg van een nieuwe haven zake een gevangenisstraf van drie maan-! de bestratings- en riolenngswer-,^^V \'oor de-'e bedrijven zal de den had ondergaan werd door de ge-1 )-en js een bedrag nodig van bijna demping van de haven een strop beteke- meentepobtie mt Nederland verwuderd. 1 Beveiliging we haven zal echter veel goed maken. 'Aan de vervangende haven is aan de ifxrpn tt'-füer i zuidzijde een openbaie laad- en los- j* plaats gedacht volgens de moderne be- Het besluit van de raad wordt m Ee!-!gnppcn. Er zal ook ivnrden gezorgd, dat ms van harte toegejuicht. Vele malen h ppn brtMmrlykc dicpte heeft, had de wijkraad van Pernis reeds aan- B dp laad. en losplaatsen zal een diep- gedrongen op het ,reffen van maatre- tp worden aangehouden van 3.15 m gelen, die aan de waterlast een einde zouden maken - -, J o i_- J MAASSLUIS De vele militairen, die de jarig bestaan van <2e Scnieuamse i vereniging momenteel telt, hebben cr toe meenschap luidde de finale in: een grote j geleid, dat het aantal seniorelttaUen is be- selectie - uit de bekende operette ,.Im SCHIEDAM. Vele kinderen waren gistermorgen naar het Passage theater getogen om daar een voorstelling bij te wonen van het Haarlems Kinder cir cus Lambertha; dat daar onder leiding van tante Gusta optrad. Dit circus is door kinderen voor kinderen, het zijn al thans kinderen, die het programma verzorgen en in het algemeen was dit optreden zeker niet slecht. Er werkte een groepje acrobaten, alsmede trapeze werkers mee, terwijl zelfs een slangen- meisje en een prima ballerina niet ont braken. Enkele clowns zorgden vanzelf sprekend voor de nodige vrolijkheid. In de middaguren was het Passage- perkt tot %'ier De junioretftallcn daarentegen geven een fikse stijging te zien en voor deze afdeling zijn niet minder dan 9 elftallen voor de aanstaande competities ingeschreven. De indeling van de Excelsiorteams ziet er als volgt uit: 2e klasse west II: ARC. Excelsior M, Quick Boys, Kozakk. Boys. RVVH, Zwart Wit '28. Spijker.isse, 's-Gravenz. SV, Hoogvliet, Ter Reserve 3e klasse: Die Haghe 2, DEVJO 2. Excelsior M 2, HBSS 2. Capelte 2, Zwaluwen V 3 Groote Lindt 2, Excelsior P 2, 's-Gra- venz SV 2. Monster 2, VVGZ 2. Res, te klasse A R'dam: Bolnes 2, Excelsior M 3 Hoogvliet 2, HVO 2. RVVH 2. SHO 2. Spijkemsse 2. TOGR 2, Zuidland 2, Zwer vers 2. Kes. 2e klasse C: DVO 3. Excelsior M 4, Groen Wit R 2, GSS 2, GTB 2. PPSC 2. Rozenburg 2 Sunlight 2, VVOR 2. Zwa luwen 5. Jun. klasse A 10: Excelsior M at. Fortuna a2, HBSS a2. Hollandtaan 0. Rozenburg a. VDL a. VFC a2, RK Wik a. jun klasse A 15: Aeolus a2. Blijdorp a. BVCB a. DJS a2, DOS a. Excelsior M a2, Hion a. Wico a2. Jun. klasse B 15: Excelsior M bl, HBSS bl Hollandinan b, Rozenburg b, VDL bl. VFC VLAARDINGEN. Al van verre wa* maandagavond het gejuich van een groot aantal supporters te horen, die welgemeend op het dakterras van hel Kolpabad allerlei raadgevingen naar hun mannen in het bad riepen. Dal het een spannend» wedstrijd was bleek wel uit de luidruchtigheid waarmede deze polowedstrijd gevolgd werd. Met 21 voor V.Z.C. werd deze boeiende, maar lang niet altijd even sportieve wed strijd afgesloten. Tussen de buien door speelde V.Z.C. gisteravond zijn eerste wedstrijd voor de promotie naar de eerste klasse. Deze polowedstrijd werd gespeeld tegen Surae uit Breda. Het is een bijzonder spannende wedstrijd geworden, die dooi de vele belangstellenden met grote aandacht gevolgd werd. De sportiviteit was echter wel eens ver te zoeken en ook dit werd door het publiek duidelijk naar voren gebracht. Hoewel er de eerste minuten geen doelpunten wer-1 den gemaakt, werd de spanning tot hetj uiterste opgevoerd omdat vele ballen j reoht op het doel afgeschoten werden. Surae was de eerste, die een doelpunt maakte. Maar dit verlies voor V.Z.C. werd al gauw hersteld, toen V.Z.C. even hierna het op 1I wist te brengen. Na Dc noordzijde van de haven woidt .«'af'i aI> t2.15 m -N.A.P. diep. Hier zullen de vis van dien aard, dat de hoofdwaterkering, die de dorpskern van Pernis met de] omgelegen Pernisse polders tegen wa- nog enkele deiningen rondom een straf- I^rlast bij' zeer hoge waterstand in de Miatvii'o .vrl n rlC tvmnt hnfnh Avr»9ntl in Al' schop werd de wedstrijd afgesloten met een 21 uiteslag voc, V.Z.C. Het ligt in de bedoeling om donderdag in Ra rendrecht tegen Z.P.B. uit te komen. Nieuwe Maas moet beschermen, zeer zwakke schakels vertoonde. Het betreft hier gedeelten van de Butaanweg. de Hogedijk. de Pastoriedijk en de Uiter dijk. In dit gebied ligt ook de Pernisse ba- sersbotcn weer terecht kunnen. Ook in Ouderkerk en Krimpen a d IJssel hebben de agrariërs collegiaal de p' rLi, m: t» „«„iI Driebergen, f. Bakker te Huizen, N.H. Innsen te Gieten. Dt.; te St. Martens- dijk: J. v. d. Haar te Waddmxveen- u Westerschelling Moe/..): H. A. Schepers vie. te 7,wijndroch.. Toegelaten tot de cvangelielicdienini- de heer A. J. van Duist, kand. te Ca" pelle a. d. IJssel. De heer Van Dulü /.al voorlopig nog geen beroep m over weging nemen, daar hij door de X.C R V .n de gelegenheid gesteld is. yiCh' assistent van de programmaleider. heer G. de Hoek. op de hoogte te sie!i*n van het adiowcik. Kandidaat Var Dulst is echter bereid kerken op zonaar te dienen. Zijn ariies na fi septombe- Van Cretschmar van Veenlaan 62 Hik versum. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Oude-Pekela: C. W. i, Ruitei ie Visvliet: te Harmeien: D KloppeiDburg, kand. de Barenarech' Aangenomen naar Noordw.jk aan Zee (2e pr.pl.1: Th. Ferwcrda :e Ba;^' Fr. i Bedankt voor Aauard: A. N'ageikerkt te Zwceloo. GEREF. KERKEN OND. ART. 31 Aangenomen naar Nijmegen: H. D Doorenbos te Maastricht. Benoemd tot i eserve-legerpredikant voor de tijd van eon jaar en zes maan den: K. J. Dijkema te Treeheok. CHRIST. GIYtKF. KERKEN Tweetal te Lis«e D. H. Biesma theater eveneens in beslag genomen j bl. RK Wik bt. Zwaluwen bl. door de ieugd. die daar in het kader van de vakantiefeesten keken naar een film voorstelling. jun, klasse B 17: Excelsior M b2. Fortuna b3. HBSS b2 Hermes DVS bt. SVV b4, VDL b£, VFC b3. RK Wik Ü2. Zwaluwen b4. Jun. klasse B 25: DOS b. EDS b Excelilorc[l luaaLJC M 3, Germinal b. Hillegersberg b2. MVV b. NRC 02, Steeds Volharden b. one VLAARDINGEN Zaterdagmorgen: VI 14 4 kantjes. VI 56 35, VI 70 3, VI 78 30. VI 79 17. VI 89 50. VI 97 3, VI 112 35, VI 115 3, VI 132 35, VI 153 25. VI 190 25, VI 197 3, VI 203 20 en VI 216 25 kantjes. Maandagmorgen: VI 14 3 kantjes. VI 56 10, VI 70 8. VI 78 3. VI 79 10. VI 89 5. VI 97 6, VI 114 25, VI 115 4. VI 132 4. VI 190 14, VI 197 weinig, VI 199. 25. VI 203 6, VI 208 6. VI 216 5. VI 112 3 kantjes. 8 augustus vertrokken ter haringvisse rij V! 208. Frida, G. Visser. j 8 augustus binnen gekomen VI 172. Clara, W. Schaar. 23 last. Marktprijzen: 9 augustus: sleepharing groen 51,— tot 59.—, maatje volle 44.10 tot 45.10, maatjes klein 44.— tot 48.90, volle groot 41.— tot 41.60, treilharing klein 41,50 tot 43,10, volle en maatjes 38,20 tot 39,90. steurhanng f 7- - <'**-! 1 -,v'I In dc naaste toekomst zal de Per nisse haven verdwijnen en vervangen worden door een nieuwe. VLAARDrNGEN. De Vlaardingsc tot 40,10; steurharing volle i 'jiTn'kiassVc 12Ï Excelsior M cl. Fortima] maatjes 38.10- U Postduivenvereniging „De Vredèsdulf" c2. HBSS cl, PPSC cl, TSB cl. VDL cl, VFC klem 44.— tot 44.20, was met haa* duh'en in Quievrain. Af- c2, rk Wik cl, Zwaluwen c2. tot 38.20. eileharing 32,80,makreel j Jun. klasse C 15: Excelsior M c2. Fortuna zoutevis i 100,tot 112, A C3. HBSS c2. Hennes DVS c3, SVV c3. VFC,-' SCHIEDAM- Dc Engelse dekjongenj{jassc 28: Activitas c2. Aeolus c2, T?iict'illliQf) ffsiro llfTOfllt H„ die eergisteren trachtte met een Djs c4. Excelsior M c3. GLZ c3. Hermo», flUSlJlUISdl 1 dl!C UC1 LLlli roeiboot de Nieuwe Maas te bereiken, j DVS c7. Schiedam cZ, Voorwaarts c3, handen ineen geslagen om de slacht offers van de pyromaan die de rode haan deed kraaien op de boerderijen te Haastrecht en Gouderak daadwerkelijk te helpen. Vier organisaties namen daartoe het initiatief, nl.: de afd. Ouderkerk a. d IJs sel van de Ned Bond van Plattelands vrouwen: de Land bou wjon gerengroep OuderkerkKrimpen a. d. IJssel; ce afd. OuderkerkKrimpen van dc Holt, i Maatsehappu van Landbouw en de afd. OuderkerkKrimpen van de Chr. Boe ren- en Tuindersbond Toestemming tot het mogen houden van een lijstcollecte uitsluitend onder de agrariërs en daarbij commercieel ge ïnteresseerde bedriiven. werd door de ge meentebesturen van Ouderkerk en Krim pen a. d. IJssel grif gegeven en dus to gen de vertegenwoordigers van genoem de organisaties op pad om de giften ln te zamelen. Maandagavond was het ?o- j ver, dat zij in het cafe van de heer Van j Kecmvijk in „De Kromme" te Ouder kerk konden bijeen komen om het resul taat van de actie te overzien en R. Kok te Veenendaai. UNIE VAN BAPT, GEMEENTEN Beroepen te Noordbergum: B. Fabnc te Enschede. De rector magnificus van ne Vrue Un,vers:teit, prof. dr. G. H. A. Grot heide F. Wzn.. zal op woensdagmiddag 17 september om halfvier in een zit- ting van de senaat van deze univern. teit in de Woestduinkérk te Amstcr- dam. nn vermelding van de lotgevallen der hogeschool, het rectoraat overdra gen aan zijn opvolger, prof. dr. G. C Berkouwer, hoogleraar :n de theologie.' ZOMERCURSUS TE UTRECHT Te Utrecht Zal van U tot 31 augustui in het gebouw der Rijksuniversiteit si- daar. voor de derde achterecnvolgendt maal onder auspccien van het ministerie van O. K. en W, de zomercursus ven: Nederlandse taal en cultuur worden ge was ook vannacht weer danig in de war. Hij meldde zich bij de portier van een zuurstoffabriek aan de Buitenhavenweg te Schiedam, denkende dat hij daar aan boord van zijn schip kon komen. Toen de portier de politie belde, ging hij aan de haal. Twee uur later is hij slapende aangetroffen op een zandterrein aan de Hoogebanweg. De politie heeft de jon geman meegenomen naar het bureau voor een flinke nachtrust. Later is de dekjongen aan boord gebracht. SCHIEDAM. Tijdens het weekeinde is ingebroken bij de N.V. Bottelo aan de Van Deventerstraat te Schiedam. De dieven, die over een muur geklommen waren en vervolgens de deuren openbra ken, gingen er met een bandrecorder en een bedrag van 200 vandoor, terwijl zij een grote wanorde achterlieten. Eveneens werd ingebroken bij de N.V. Gebrs. Goode aan de Overschieseweg te Schiedam. Hier belandde men via het dak in de fabriek en daarna in het kan toortje. Een fles brandewijn wordt ver mist. iunü"klasse"C~30Excelsior II c4, Fortuna] VLAARDINGEN. De 55-jarige inva- c5. PPSC_ c2. TSB c2, VDL c2, VFC CS. RK ,;de man M p tQt voor 'Kort bewoner Wik c3. Zwaluwen c7. MAASSLUIS. De autotocht met de ouden van dagen en invaliden is vast gesteld op dinsdag 2 september. Aan deze tocht kunnen deelnemen personen van 65 jaar en ouder en invaliden, van alle gezindten. Ouden van dagen kunnen zich aan melden bij de heer D. Pons, Veerstraat 1 en Sigaienmagazijn P. V. Straelen, Zuidvlict 2 en de Invaliden bijde wijk verpleegsters, tot en met vrijdag 29 augustus. In verband met de zeer om vangrijke werkzaamheden kunnen aan meldingen na 29 augustus niet meer in behandeling worden genomen. SCHIEDAM. Burgerlijke stand. Ge boren; Rudolf, z. v. A. P- L. \V. Kroon en H. L. Post; Anthony, z. v. G. Twigt en M. M. Bouman; Carolus B. W., z. v. L. T. Lansbergen en C. J. Koeling; Quirinus, z. v. Q. van Dijke en E. Hartman; Marjo lein, d. v. K. Schulting en G. A. de Boer; Gerardus P. J., v. J. de Boer en A. M. J. Burghardt; Jacoba M., d. v. S. W. Hogen- toren en J. van Velsen; Johanna E., d. v. C. Zonne en W. A. M. Ronde; Ronald, z. v. A. Bos en M. M. P. Vrij; Anna M., d. v. M. Zuidema en G. C. Zomerschoe. Overleden: C. van Zwaarden, 56 jr.; M. J- van Os. 79 jr., wed. van H. Korn; J. Weers, 85 jr.; J. H. Jenner, 84 jr. Aangiften overlijden A. Hulswit. vr v. MAASSLUIS. B. en W. van Maas sluis zijn voornemens de raad voor te stellen het gedeelte van het koolaspad Zuidvliet. gerekend vanaf het verlengde van de oostelijke zijde van de Jan Luy- kensiraat tot ongeveer honderd meter vóór de Wippersmolen dus een ge deelte van het z.g. „kaaaje langs de Zuidvliet" aan het openbaar verkeer te onttrekken. stand ISO km. Met een kalme Z.W. wind werden de duiven om 12.15 in vrij heid gesteld. Aankomst eerste duif 15.5.48. Laatste prijsduif 15.42,16. Prijzen waren als volgt: H. van 't Oor 1, P. v. d. Borden 2 19; J. «Rekel 3 15 18 21; A. de Ruiter 4 -16; M. Broek 55 6 7 8 11 12 17: H. de Willigen 9 20: S. Swane- veld 10; J. van Keulen 13 14. Donder dag inkorven voor St. Quientin. Klok ken stellen vrijdag op 20.00 uur. MAASSLUIS. In de maand juli is het aantal inwoners van Maassluis met 69 zielen 139 mannen en 30 vrouwen) toegenomen, waardoor het bevolkings cijfer per i augustus rond 12.300 be droeg. HOEK v. HOLLAND. In de nacht van zaterdag op maandag kwamen enkele Duitse toeristen het politie bureau binnen niet de mededeling dat zij op het strand waren aangevallen door een viertal Nederlanders. De politie slaagde er in het viertal te achterhalen en een verhoor af nemen. Het waren de 24-jarige G. V., de 26-jarige F. B. S., de 30-jarige L. J. v. D. en de 40-jarige F. P. F. v. d. A-, VLAARDINGEN, Carillonconcert. Op vrijdag 15 augustus van 8 tot 9 urn 's avonds geeft Henk Herzorg. stads- beiaardier te Den Haag, een concert op het Oranjecarillon. VLAARDINGEN Herv, Geref. Co mité. Donderdagavond. 8 uur. hoopt voor het Herv. Geref. Comité in gebouw „Liefde en Vrede" aan de Gedempte Biersloot voor te gaan ds. H. K. van Wingerden. Nederlands Hervormd Pre dikant te Harderwijk. van het rusthuis „Avondrust", is door de Rotterdamse rechtbank wegens bedreiging met zware mishandeling en poging tot het laatste veroordeeld tot een gevange nisstraf van negen maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Hij had onenig heid gehad met zijn 73-jarige kamerge noot A. van 't W. en deze een steek in de hals achter het rechteroor toegebracht Van te voren was er een jaar en drie maanden gevangenisstraf met aftrek ge- eist. VLAARDINGEN. Hoewel vele leden nog met vakantie zijn is Spirit toch reeds .aan een aantal oefenwedstrijden begon nen ter voorbereiding van de aanstaande competitie. Deze wedstrijden dienen te vens om de twaalftalcommissie een juist j ■beeld te geven van het beschikbare21 met 1 8.420.— en 120 met t 7.180.—Voorts spelersmateriaal. Zaterdag speelde het} 8 kustvissers met in totaal 4320.aan kwïmri V<Nbterine per kilo: Brote ton* 4.70-5.00. h»r eerrteS^fe^edstrijdtegeu ilauw K.00, mldde.tongklein.mtddettong Wit uit Rotterdam. Blauw Wit was de betere ploeg en toonde dit door elf pun ten te scoren, waar tegenover Spirit ge lijk zou maken, of misschien zelfs win nen. de stand was toen van 62 opge haald tot 65. Blauw-Wit dacht er echter anders over en verhoogde het tempo en bracht de stand op 115. De wedstrijd stond ondanks de warm te op behoorlijk peil. Zaterdag speelt een combinatie van de tweede en derde twaalftal een wedstrijd in het Oranjepark tegen een tegenstander uit Maasland of Maassluis. ophalen van een staaldraad een heren- c voeten rijwiel opgevist. Het rijwiel is aan het bureau van politie in bewaring geno men. Het resultaat was boven dc vorwnch-j houden. De leiding van de cursus be- ting. Nadat alle lijsten waren opgetelo rust bij prof. dr. P. A. Verburg, hooz. deelde de heer de Vries mede, dat totani leraar :n de algemene taalwetenschap VLAARDINGEN Geslaagd. Voor het Associatiedi ploma Engelse Handelscorres pondentie slaagden de heren: D. de Heer en C. Nuyt, voor het diploma Ver. van Leraren mej. Schoenmakers en de heer R. Smith, opgeleid door de heer C. van Toor Dzn., leraar Engels M.O. 'S-GRAVENHAGE. 12 Sch. 242 met 15.970.- aug. Trawlers 61 met 10340.—. Rotterdam ft aug: Y vn Yperenn 69 j: S. A. Regouw, man v H A M Nadorp 54 j; M1 _n„ - it nej£t nfe 00 een wat al te C Schuman. vr geh gew m J J Buitendijk u a!£ at al 86 j' M de Baat vr v G A H v Doren vrolijke manier een nachtelijke strana- 4i j; A G de Gruiji, vr v M j de Koning wandeling waren gaan maken. Strand- 56 j: H Boekman, 'ongch man 59 j; M C Vanihorn. vr geh gew m E G Haenen 76 j: VV H v Leersum. man v N Lakcrveld 70 j: MM v d Haven, man v W v d Boom 62 j: J C Hertogs. vr geh gew m C P J W H J de Graaf 77 J de Koning, Hogervorst ei 1 stoelen werden omver geworpen en de enige andere strandwandelaars Duit sers in dit geval werden voor een vechtpartij uitgenodigd. De buitenlan- j. j de Koning, vr v T j ders hebben de Delttenaren van zich M 'D Hendrickx vr v Jaf kunnen houden en zijn (om hun VLAARDINGEN. Op het kruispunt HogelaanBinnensingel ontstond een aanrijding tussen een auto en een bromfiets, doordat de bestuurder van het laatste voertuig de auto te laat op merkte. De bromfietser liep hoofdwon den en een hersenschudding op. Van dc auto werd het linkerachterspatbord in gedeukt. De bromfiets werd ernstig be schadigd. te' Op de afrit van de Maassluissedijk nabij de Curagaolaan ontstond een aan rijding tussen twee elkaar passerende trucks met oplegger. Nadat deze voer tuigen tot stilstand waren gebracht, pas seerde een andere truck met oplegger en ook deze kwam met één der auto's in aanrijding. De schade beperkte zich tot enige ingedeukte spatborden. VLAARDINGEN. De politie betrapte /ïogci -ursfc 01 j: ja v - ai Jvurijivu uuuuL-ü vu üijh vinii „uil m de afgelopen nacht een tweetal jon- .M v Kaam 55 j; A K v Splunter. man v i beklag in te dienen) naar de politie :gens afkomstig uit Maassluis op heter- Fefe°rsn6l T E wUSsmanTk R Streel- 1 gevlucht. Het viertal is na een opge- daad bii het stelen van eniee blikken ïahd 51 j; 'stuifzand, man geh gew m j maakt procesverbaal weer op vrije FUpse 76 j- A S Pieters vr geh gew m Sroeten gesteld en zal t.z.t. voor de offi- Ouwerkerk 71 J: E E visser, zoon 7 rond. i cier moeten verschijnen. Aangiften geboorten Rotterdam 11 aug:: H de Vrij- Doolaard d M Barends-Steenbeek z; W Verkaik-Emst z; A G H Lucas-Llns-; sen z: M H Romeijn-Kalmeijer d, M Vrees- op het kampeerterrein te Hoek van GEWOND DOOR SNIJMACHINE HOEK v. HOLLAND. In de winkel 'tujk'Ruiler z; A Beijersbergen-Kortekaas z; Holland heeft de 21-jarige mej. E. A. C G Kok-Simonls d; J Hoogenverf-Nedc-r- ujt R0tterdam tijdens het snijden met landd: JM Kneppers-va:^rdens-Muatérs een snijmachine kot Innin oon do het topje van de daad bij het stelen van enige blikken conserven, welke door een groentehan delaar op zijn handkar waren achterge laten. De jongens bleken te zijn ge strand met een bromfiets door gebrek aan benzine. Na verhoor aan het bureau van polittie zijn zij op vrije voeten ge steld. 2.88—324. tong I 3.40—3.54. idem II 320—3,56, heilbot 2,60330. tarbot XII 2.30—2.50. idem IV 1,50—1,70, notering per 40 kilo: groot middelschol 34.0042.00. middelschot 24,50 32.50, kleine scho! 17,50—22.50. w'jüng 8.00— 12.00. schar 14.40—18,00. middelschelvis 14.00— 24.00, schelvis X 10,00—16.00. idem II 3.0O— 13.0O. middetkabeljasuw 20.0025,00, kabeljauw I 15.00—25,00. idem II 9,00—18,00. idem IK 8,50li.00. middelkoolvis 15.0020.00, koolvis III 13,00—14,20, stijve kabeljauw per 5 stuks 30.00 53 50. Notering per 100 kilo: ijskabeijauw 47,50 70,00. grote koolvis 46,0062,00, grote leng 50.00—53,50. Aangevoerd 900 kantjes gezouten haring. Notering maatjes klein zout 42,0048.00. maatjes groot zout 37,00—42.00. steurharing 41,0043.00, alles per kantje. Verwachte aan voer voor woensdagmorgen uit de noord de trawler Sch. 36 en circa 15 kustvissers. De Bond van Wereldburgers, sectie Holland, heeft tol de minister van Defensie, ir. C. Staf, een adres gericht over de voorgestelde wijziging van de Dienstplichtwet. De bond meent dat het uitzenden ran militairen naar de rijksdelen over zee (Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen) uitsluitend dient te geschie den op basis van vrijwilligheid, even als voor 1956 gebruikelijk was. Voorts verdient het volgens de bond aanbe- venng de samenstelling te bevorderen van militaire eenheden, bestaande uit Ambonezen en overige hier te landen vertoevende, verjaagde inwoners uit het voormalige Nederlands-Indië, die zowel door militaire ervaring als tro- penervaring reeds het bewijs hebben geleverd voor hun taak berekend te zijn. De bond verzoekt de minister ten slotte de emigratie van de ln ons land verblijvende Ambonezen naar de rijks delen, bij voorkeur naar Nieuw-Guinea, te bevorderen. toezeggingen van enige voeren hooi en een kam met electro-motor Na telefonisch contact te hebben opge-1 nomen met het actie-comite te Haastrecht werd besloten dat een deputatie uit de thans aanwezigen het geld persoonlijk te Haastrecht zou gaan afdtagen op dins dagavond 12 augustus te acht uur, waar pij O©/ het Gouderakse comité aanwezig hoopte te zijn. M.O. A FRANS UTRECHT. Te Utrecht zbn geslaagd voor het examen M.O. A Frans: mevr D J Boumans—Poitma, Amsterdam: mevr C A F van Daa—van der Mersch, Goes, mej M van Dijken. Amsterdam; mej L Duitz. Den Haag; mej G K Esscns, Amsterdam. cnschap aan de Rijksuniversiteit te Groninger.. (uil andere bladen) Getrouwd: Jhr J. E Huvdecopcr en M Dyson. Entebbe Uganda; mr. G. Ch. Povel en R. Timmerman. Amsterdam: ir J. Car.- ïieglcter en E. Doorman. Hilversum. Bevallen: mevr De Vós-Heijermans. Am sterdam. d.: mevr. Juite-Braun, Leeuwar den. d.; mevr Lodewijk-Kuik. St Annapare- chie, d mevr. Douma-Helmantei. Lutjegast, z. Overleden: J. Bernard. 76 J Amsterdam; mevr. H. P. Schouten-Gcldof, 81 j„ Am stelveen: W. F. Rood®. 72 j. Uakkum; Jo hannes Beintema. 13 j„ Canada. Amsterdam zal gedurende een week onbereikbaar ii)n voor grote zeesche pen. In nauw overleg met de rederijen M. DONKER Punncknr-ksif. I2-.' Xe!. 116991 R'dcir. VLAARDINGEN De P.T.T, deelt <le Graaf z- C van"Belie-Hoetmer d; C W gesneden. Dokter van Lankhuyzen heeft mede, dat in de Van Lceuwenhoekstraat Stuit-Oliemans d; M H Fetcrs-Hartensvetd z; de hevig bloedende vinger verbonden tegenover de Flanciusstraat dezer dagen V Hartman-Stormezand d; J C iioodbol-Mi-v,-aarna zjj direct naar het ziekenhuiseen brievenbus is geplaatst. ^'n-e'B^.^ur^-te viaardingen werd overgebracht. Josthoorn d M Beljerling-Kaandorp d: W 1ir1-i A T. TLf Diin'pnQ-TsTnrf- tadhoudcrs-Kooij 2 z: ALM Ouwens-Kort and z: T M Schippers-van Eijk d: A Ver- urgh-Verhoeven z: j G Koopman-van Luik 1- H A Koedam-Cullens d: S A de Goeij- ê(n d: M H Tirns-Breedijk d: K Hoogendoorn 3raun d; G J van Aken-Bomijn z; S Koerl- !e Zeeuw z: E J Schonk-de Wijs z; W- H Lotte-van Ossanen d; P H Docter-Spoorma- ter d: L E van Ninalten-de Brum z; H M van den Bteek-Lucas dl A J Bentum-Kaper z; a van Marie-van Hasselt d; M Coule- 1e Heer z; E E van den Oudenallei^Claas- «n d: E ,K MarUjn-Viehmann d; F F J •an Stuljvenberg-Teunlssen d; G H Mensin- a-Klaassens z; M G Tempetman-van Rot- erdam z; H van Krimpen-Koedoot d: JDictz- Z; M C van de Vljver-Vermeulen z; B W C Holander-Ponsieon z: AM Wagemans-Pla- tenburg z; M Vlaspolder-van der Heide z; J M Both-van Enkhuijzen z: J van de Gies- sen-van Kuijk .d; C A van der. Meer-de Be ver d: N van Alphen-van der Kemp_ z; A Breedêlt-Kloetstra z: j siegtcnhorst-van_Lceu j Rotterdam. De niet geringe schade wen J C van der Neut-MeJjer d: A aan de diverse vervoermiddelen werd van^der ^adt z? M^eu^Uf-VerachoorCz.door de politic- genoteerd. VLAARDINGEN." Geboren: Mia. d. van J. Prinsen en C. Rouwendal: Anne, d. v. W. G. Pleyzier en J. C. Ockels; Bastiaan Jacob, z. van C. Koole en M. K. van Lenten; Herman Hendrik, z. v. J. G. Boot en M. P. van der Linden; Gerda, d. van C. den Hond en R. Kalk man; Robert, z. van J. J. Terlouw en den Outer; Marjolein Edith, d. van J. Troost en A. C. van Hoek. Ondertrouwd: Johannes Marie Antho- nius Holierhoek, 34 j. en Carolina Anna Cornelia Maria van Geest, 41 j.; Wou ter Dronkers, 24 j. en Maria Elizabeth Veltman, 22 j.; Cornelia Jan Spreeu- wenberg, 27 j. en Johanna Huibertje Wesselius, 27 j. Overleden: Jan Christaan van der Bijl, 47 j., echtgen. van G, de Vries, Rotterdam. (Van onze verkeersredacteur) "PkE chef van de Rotterdamse verkeerspolitie, commissaris K. J. Mü'ller schreef in de „Autokampioen" een beschou wing onder de titel: ,,Politie- ervaring met maximum-snel heid". Die ervaring 1» alleszins gunstig. Het verkeersbeeld Is rustiger ge worden; het „file-rijden" is aan merkelijk verbeterd, wat noopt tot de conclusie dat de slechte gang van zaken voorheen zijn voorsprong vond in het per se enige kilometers «nelier willen rijden dan de rest van enkelingen, en ook op kruispnn- ten, waar vroeger maar aan werd gestumperd, gaat alles thans veel soepeier. Het verkeer is ook veel veiliger geworden. Dat blijkt uit de ongeval- lencijferi, en om iedere buiten het gemotoriseerde verkeer liggende oorzaak uit te sluiten heeft de Rot terdamse commissaris eens de cij fers vergeleken van een weg in een bebouwde kom, waarop slechts mo torrijtuigen mogen komen: de Maastunnel. In de eerste vijf maan- <^en v?n 1®" (zonder maximum snelheid) passeerd-an hier 6,2 mil joen voertuigen en waren er 236 «anrijdingen. In d« eerste vijf maanden van 1958: 7,7 miljoen voer tuigen en 185 aanrijdingen. Toane ming verkeer; ruim 20 procent; da ling ongevallen: 22 procent. Men rijdt, zo commentarieert de heer Muller, in de tunnel nog wei eens wat onwennig naast elkaar (er^sijn nu eenmaal twee banen), maar men rijdt rustiger en gezapiger, en er is geen sprake van meer opstoppingen dan vroeger. Met betrekking tot de vertraging, die de maximum-snelheid heet te veroorzaken, merkt de heer Müller op, dat een daling van het aantal do delijke ongelukken met, zeg, tien procent, wat neerkomt op 150 doden minder per jaar, een klein offer wel rechtvaardigt. Dit offer zal dan be staan uit het verlies van wat tijd op trajecten waar men vaak erg lang achtereen in bebouwde kommen rijdt. Men mag dan echter van die ver traging niet de schuld geven aan de maximum-snelheid; de schuld ligt bij de wegen die niet zijn aan gepast aan ons moderne verkeer. Bovendien moet men bedenken, dat men op die wegen vroeger ken nelijk te veel risico nam, of, indien men dit niet deed, er vroeger ook beslist niet harder op opschoot. De controle op de maximum snelheid is de politie hard meege vallen, aldus commissaris Müller, die natuurlijk in dit verband nog even ingaat op het strijdpunt con- trole-in-burger. Hij zegt hiervan, dat op plaatsen waar de maximum snelheid duidelijk is aangegeven een In de afgelopen nacht zagen surveille rende agenten van politie, die per jeep reden, op het Lange Voorhout in Den Haag een personenauto zonder licht rij den. Zii reden de wagen achterna en wisten deze in de Parkstraat tot stilstand te brengen. De twee inzittenden liepen hard weg. maar in de Heulstraat werden zij aangehouden. Het bleken te zijn de 23-jarige timmerman P. D, C. en de 19-jarige bijrijder J. J. B. Zij bekenden de auto even te voren aan het Lange Voorhout, nabij het paleis, te hebben weggenomen. dergelijke controle redelijk Is ali een klein deel der rijders voortdu rend in overtreding blijft bij de con trole met „gewone" middelen. Er is hier sprake van opzettelijke overtredingen. Degenen die zich hieraan schuldig maken moéten hard worden aangepakt. Intussen vindt de Rotterdamse commissaris het nog niet allemaal rozengeur en maneschijn met de maximumsnelheid. Hij wekt aan het slot van zijn beschouwing op tot be zinning op enkele punten: Betere aanduiding van de be bouwde kommen, zowel bij het begin als het einde daarvan, Aanpassing van de officiële be bouwde kommen aan de nieuwe situatie, meer variatie, b.v. de mogelijk-1 heid van 50-60-70 km zones (de! sprong van 50 op 70 zal velen die' die hierover moeten beslissen te groot zijn), kweken van begrip voor de wen selijkheid van de maximum-snel heidsbepalingen bij dié wegge bruikers die dit nog niet hebben, juiste dosering van kwantiteit en kwaliteit van de politiecontrole. T N het eerste halfjaar van 1958 l vonden ruim 3.000 auto's van KLM passagiers een plaats in de ga rage op Schiphol, die, in verband met de grote vraag hiernaar, indertijd werd uitgebreid en thans een parkeer- capaciteit heeft voor ruim honderd auto's. Met een gerust hart kan men zijn reis beginnen, in de wetenschap dat het vaak grillige klimaat geen vat zal krijgen op de auto. Iemand, die Ne en scheepswerven ln de Amsterdamse haven hieft Rijkswaterstaat de week van 1 tot en met 7 september uitgeko zen voor diverse herstelling*- en on derhoudswerkzaamheden aan de Noor- dersluis te IJmuiden. In die zeven dagen zal dag en nacht worden gewerkt om de railbaan, waar op de oostelijke binnendeur van de sluis rijdt, te vernieuwen. De noorder- sluis zal zo veel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk voor de scheepvaart geSi0tCn iij-, In deze eerste week van september worden voor zover thans bekend geen grote passagiers-, vrachtschepen of tankera in Amsterdam verwacht. Wan neer echter onverwacht toch een groot schip mocht binnenkomen, dan zal ge wacht moeten worden tot 8 september. De Oranje komt op 31 augustus binnen en vertrekt jveer op 8 september. Tij dens de stremming van de Noordcrsluu zal alle scheepvaart worden geschut door de zuider- en de middensluis. Het in gebruik nemen van de zuidersluis heeft tot gevolg, dat de baileybrug in de sluisweg gedeeltelijk moet worden weggenomen. Het verkeer via deze sluisweg zal dan ook voor motorvoer tuigen gedurende twee weken niet mo gelijk zijn. Voorafgaand aan het werk aan de Noordersluis zal ook de mid densluis te IJmuiden voor de scheep vaart gestremd zijn op 27, 28 en 29 augustus a.s. In deze sluis moet een draaipunt van een sluisdeur worden vervangen. Ge durende t'eze drie dagen zal het scheep vaartverkeer via de Noordersluis en de Zuidersluis worden geleid. Rapporten heden/norgen 7 uur c g <u i n Helsinki Stockh. Oslo Kopcnh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb, Parüs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Gcnève Locarno Wenen Innsbruck Rome AjoccJo Algiers Madrid Majorca onbew. 1. bcw. h. bcw. zw. bew. zw. bew. zw. bew. zw. bew. zw. bcw. zw. bew. regen zw. bcw. zw. bew. zw. bcw. zw. bew. zw. bew. rcficn zw. bew. zw. bcw. zw. bew. regen onbew. zw. bew. onbew. onbew. zw. bew. NW 1 ZW 3 NNO 1 OZO 9 .stil WZW 4 ZW 4 ZW 3 WZW 4 WZ/w 4 WZV' 2 NW NW OZO ZW \v ZZW O OZO OZO sttl NNO ZO ONO ONO 20 23 22 21 22 23 22 24 24 21 21 31 25 25 30 29 31 29 26 31 34 29 37 31 34 0 9 9 SI SI 0 0 0 0 9 0 0.1 34 05 8 140 0 9 0 0 0 0 9 derland voor korte of lange tijd ver laat, rijdt eenvoudig naar de desbe treffende vertrekhal, ontvangt daar een re?u en een K.L.H.-functionaris zorgt ervoor, dat de auto even later m de eventueel verwarmde g®" rage staat. Buitenlandse gasten, die slechts kor te tijd in Nederland vertoeven, stallen ook dikwijls hun auto in deze garage, waar zij tevens hun bagage veilig ih de auto kunnen achterlaten, daar de ze onder toezicht staat. De gemiddel de tijd van net gemotoriseerde logies bedroeg in het genoemde tijdvak ari» dagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2