Een jubileum Met99 personen aan boord Geen contact meer boven Oceaan i Eisenhower plan goed ontvangen Alleen scherpe kritiek uit Cairo „Behoorlijk bedrag voor een kind geboden Laatste „evacuatieschip vertrekt uit Djakarta 4! EERSTE REACTIES FAiV CAIRO ONGUNSTIG ape Amerika and voor Tunis Enkele opklaringen WIN f1000.- Mr. L G. Kortenhorst grootoffieier O.N. i wee doden en drie ernstig gewonden bij autobotsing Twee botsingen te Putten: 2 doden „Piet Heir op Elba Onbekende verdween dlgheden van de familie j. Hij wist in auto Tifsseling DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1958 ZËST1MDE JAARGANG No. 4068 Bouvrl Grool-Brittannië aloom-onderzeetanker? Storingen Geen zonnevlekken MIGS VAN PEKING NEERGESCHOTEN RUSSEN OPVALLEND RUSTIG VOOR TWEEDE MAAL hV PAAR DAGE.Y; Verlaging vraehttarieven voor rubber Rotterdamse bakker viel van 7 meter hoogte Groningse overleden aan brandwonden Br. Smulders naar E.E.G. üJe fatten tot on%£. fHeuóe/edp\é^ r*r A/y&er/c g.e/cocA^/ 8 V Directeur: H. DE RUIG f Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 1MC0S f\an onze New Yorksc correspondent) EISENHOWER'S plan toor het Midden-Oosten, dal gisteren door de Amerikaanse president zelf aan de Algemene Ver gadering van de Ver. Naties is voorgelegd, is door de meeste weslerse regeringen en door het overgrote deel van de westerse pers gunstig ontvangen. De Britse regering heeft zij het dan nog niet officieel al laten weten, dat zij het plan van Eisenhower van harte zal steunen. In Parijs, Bonn en Rome en ook in andere Westeuropese hoofdsteden is het Amerikaanse plan bijzonder gunstig ontvangen. Tot nu toe is alleen in Cairo ernstige kritiek geoefend. De meeste bladen van Nas ser wijzen er op sarcastische toon op. dat het nieuwe plan van Eisen hower anderhalf jaar geleden is voorafgegaan door een ander pro gram de Eisenhower-doctrine een leer die, aldus de Egyptische bladen, „een mislukking is gebleken en die voor alle vrije Arabische volkeren onaanvaardbaar was". Opmerkelijk was ook de bijzonder milde toon van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, in zijn rede direct nadat de Amerikaanse president zijn programma had ontvouwd- Westerse diplomaten zagen deze gematigde toon als een manoeuvre om de Russische redelijkheid te tonen en daardoor- bij voorbaat afbreuk te doen aan de op dat ogenblik al te verwachten algemeen gunstige reacties op Eisenhower's voorstellen. «MMroaA. >vto» a* wiuuwm Aalwt iiyjoo ,4 1 u» Pontgiro No. 424S KlachtendieMt abonnementen: 18.30—«jo vox Zaterdags 17—18 uur. L'eiefooD liyvoo. ■a-GrarenUaEe; Huygenapleln 3 Telei, 183467 13 "iihwni. Poetbu» 1091 - Postgiro No. 424897 Klacbtendienat: 1830—18.30 Tel et 362560. Oerdreehc: Schetfmplem 3 Postgiro No 424208 telefoon 4371 .'..«ebtendienst sa 1730 uur 7314 Scniedam; Lange Kerkstraat «4 b Telefoon 67WS2 Abonnementsprijs 81 cent per w*»k f 2,«5 pe r maand, f 7.au per kwartaal. Lo««» nummer» IS oent Versehtlnt daeeliik» (Geldig tot morgenavond) ONSTANDVASTIG Aanvankelijk enkele opklaringen, later van het zuid westen uit plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige wind tussen west en zuid. Weinig verandering In tem peratuur. 5Iorgcn: Zon op 5.22 Maan op: 5.33 onder: 20.06 onder: 19.49 HET voorzitterschap van de Twee de Kamer der Staten-Generaal is een eervolle functse, welke hoge eisen .«telt aan degene, die daartoe geroe pen wordt. De man, die deze functie bekleedt is uiteraard een partij man, doch dient als voorzitter toch boven de partijen te staan. Aan de de batten neemt hij, tenzij in een zeer bijzonder geval, geen deel, maar niet temin dient hij volledig op de hoogte te zijn van het onderwerp, dat aan de orde is. De voorzitter van de Tweede Ka mer heeft tot taak leiding te geven aan de besprekingen en is tevens de man, die moet zorgen voor een behoor lijk samenspel tussen ministers en ka mer, teneinde de werkzaamheden zo vlot mogelijk te doen verlopen. Hij js ook de man, die hij een kabinetsfor matie door de Kroon geroepen wordt van zijn inzicht ten aanzien van de oplossing van de crisis blijk te geven. De kamerpresident dient dan ook in brede kringen vertrouwen te geme ten. K.L.M.-VLIEGTUIG VERMIST GISTEREN was het tien jaar ge leden, dat dr. L. G. Kortenhorsl zich voor het eerst met de functie van voorzitter van de Tweede Kamer be last zag. En jaar op jaar werd zijn mandaat vernieuwd. Zelfs in 1956, toen met de partij, waartoe dr. Kortenhorsl behoort, doch de Partij van de Arbeid de grootste fractie m het parlement werd, is hij vrijwel algemeen opnieuw als no. 1 op de voordracht g-cpiaatst Daarmede heeft de kamer op dui delijke wijze uitgesproken, dat zij de Wijze, waarop de tegenwoordige ka merpresident zijn functie vervult, ten volle op prijs stelt. En aan die waar dering is gisteren bij de viering van het jubileum dan ook op duidelijke wijze uitdrukking gegeven. DE tegenwoordige voorzitter van de Tweede Kamer houdt er een eigen stijl op na. Hij is geen strenge presi dent. Zijn leiding kenmerkt zich door een grote mate van soepelheid, welke echter allerminst slapheid betekent. Charmant en geestig als hij is, met veel gevoel voor humor, weet hij de vergaderingen te leiden zonder de le den ttet gevoel te geven, dat zij aan banden worden gelegd. In zijn rede voeringen bij bijzondere gelegenheden weet hij steeds de juiste toon te tref fen en dan blijkt dat hij ook steeds iets te zeggen heeft. Tien jaren achtereen voorzitter van de Tweede Kamer te zijn geweest, is weliswaar ge-en record, maar het komt toch niet zo heel vaak voor. Menselijkerwijs gesproken is dr. Kor- tenhorst nog niet aan het einde van zijn loopbaan als kamerlid, zodat de mogelijkheid, dat hij het tot een re cord zal brengen zeker niet is uitgeslo ten. Nu tien jaren voorbij zijn. gaan ET vliegveld van Londen heeft vandaag een transatlantisch alarm uitgegeven voor een toestel van de K.L.M. met 1)9 per sonen aan boord, dat geen contact met Shannon heeft gehad sedert 01.40 uur Nederlandse tijd. Het vermiste toestel is de Super-constellation P.H.L.K.M. „llugo de Grool'\ Het was op weg naar Gander op New Foundland. Van de zijde van de K.L.M. wordt meegedeeld, dat zonnevlekken de oorzaak kunnen zijn, dat geen radiocontact verkregen werd. Een woordvoerder van de Pan American Airways zei: „De radio verbindingen boven de Atlantische Oceaan zijn normaal. Wy heb ben geen berichten over zonnevlekken''. Groot-Brittannië onderzoekt de mo gelijkheid van de bouw van een onder- zeetankboot met atoomaandrijving, al dus is woensdag te Londen bekendge maakt. De Saunders-Roemaatschappij s verzocht een ontwerp te maken voor een dergelijke duikboot van 80.000 ton en mot een vaarsnelheid van ongeveer 35 knopen. Een woordvoerder van de K.L.M. in Den Haag zei. dat zich aan boord 91 passagiers en een bemanning van 8 koppen bevonden. Het Londense vliegveld deelt mee. dat alle toestellen, die boven de At lantische Oceaan vliegen, gealarmeerd zijn om uit te zien naar het toestel. Een lid van het personeel in de operations room van het Londense vliegveld heeft verklaard: ,.4Vij heb ben niets gehoord van het toestel." Een paar minuten nadat het toestel om 12 uur 30 Ned. tijd op Gander had moeten landen, deelde het kantoor van de K.L.M. in New York mede, dat er ook daar geen radiocontact met het toestel was. Bij informatie bij de K.L.M. te 's-Gravenhage zei men ons. dat de verbinding verbroken kan zijn door de hevige atmosferische storingen, die op het ogenblik het radioverkeer sterk bemoeilijken of zelfs onmogelijk ma ken. Het toestel moet al ver op de oceaan geweest zijn toen het contact verloren werd. want een Amerikaanse piloot heeft bij het landen op het Londense vliegveld verklaard „Wij pikten radiosignalen op, waar in piloten van vliegtuigen die achter ons lagen werd meegedeeld in radio verbinding te treden met de KLM'er". ,Wij zonden geen enkele boodschap daar ons dit niet verzocht werd wij waren te ver aan deze zijde (de Euro onze gelukwensen niet alleen naar de P^sel van de Atlantische Oceaan Hij was kap. John Greenacre. bij de Westkust van Ierland de Atlan tische Oceaan af te zoeken. Het kantoor van de Amerikaanse kustwacht en het reddingswezen deelt mee. dat het station Charlie aan de Atlantische kust. op ongeveer 800 km ten noordoosten van Gander gelegen, gewaarschuwd is. Het alarm is eerst aan de kustwacht gezonden door Shannon en later werd de kustwacht nog eens gealarmeerd do Gander. jubilaris, doch evenzeer naar de Twee de Kamer, die met zulk een president gelukkig te prijzen is. Het jrontensysteem van een depres sie die over Schotland «nar de Noord zee trok, bracht de afgelopen nacht regen. De hoeveelheden, die vanoch tend om zeven uur werden afgetapt, liepen nogal uiteen. Zo had Eelde slechts een mm, lerwijl in het zuiden pinatselijk acht mm werd gemeten. Na het passeren van de storing be- 'mn boren Engeland en onze oniaeving i'c luchtdruk te stijgen. Dit zal een khinc weersverbelering met zich »i "cbrengen. Oo ongeveer 1000 km ten westen van Ierland bevond zich vanochtend een volgende oceaanstorina, die echter in een langzamer tempo naar West- Europa trekt dan zijn voorgangers. Toch kan deze storing later het weer in Nederland, gaan betnvloeden Piloot Grecnncre zei. dal de radio verbindingen op deze vlucht van 13 uur boven de Atlantische Oceaan ..zeer goed" waren. Een woordvoerder van de BOAC zei: ..Wii hebben geen moeilijkheden met de verbindingen. Er zijn vandaag geen zonnevlekken" Drie Shackletons van de R.A.F. zoe ken voor do Westkust van Ierland naar het toestel. De „Hugo de Groot" is gisteravond van Schiphol vertrokken. Na de tus senlanding op Shannon, in Ierland, vervolgde hot toestel zijn weg naar Gander, op weg naar New York. Toen het zich. zich ongeveer halverwege de oceaan bevindende, weer per radio moest melden aan Shannon, werd niets van het toestel vernomen. Drie viermotorige „Shacletor."- vliegtuigen van de opsporings- en red dingsdienst van de Britse Koninklijke Luchtmacht zijn op het ogenblik bezig (Advertentie) 22] BEE E E 22EEEÜ1 Weerdienst I London seint een reis van Komende dagen aanzienlijk bewolkt, maar weinig of geen regen en later in het week-end kans op verbetering. ten service van de gezamenlijke routvers van het beste Nederlandse bier Win binnen 8 dagen' Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uorronneschijn u voor a s zondag vernacht Stuur aan Het bier is v.eer best'. Postbua 2200, A'dam Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost rijn Wie het dichtst komt b'j meting De Bilt (gemeten te De Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis (8>j meer goede voorspellingen word! deze prijs gedeeld Beslissing van hetCBK is bindend Correspondentie niet mogelijk). Bovendien zijn ar 100 troostori|zen (doosjes bierglazen) Vorige zendag 12.1 uur zon. geen neerslag De prijs werd verdeeld onder de 23 goede voorspeller». WAT IS IMCOS? International Meteorological Consultant Servic»»: weerkundigen, die het weer voor de geallieerde operaties voorspelden OASIE-UIT-MAAL Zet In kelder, koelkast of koel hoekje flesje» bier en een aardappelsalade met haring, makreel of zalm klaar Ga de hele dag de zor in. kom terug, roep na 2 minuten 'Eeeeeten1 81» IS BEST VOOR BEIDEN Hij 'Wat vond je 't meest frappante van Pari|$?' Zij 'Dat je er zoveel vrouwen bier ziet drinken mnér dan hierI' Mr L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, is benoemd tot groot-officier in de orde van Oranje- Nassau. Dr. Drees heeft van deze on derscheiding mededeling gedaan tij dens een receptie, die mr. Kortenhorst door de ondervoorzitters en de seniores der Kamer was aangeboden ter gele genheid van het feit, dat hij thans tien jaar lang onafgebroken het voorzitter schap heeft bekleed. Volgens onbevestigde berichten heb ben de V.S. en Engeland besloten, aan een verzoek van Tunesië om wapens gehoor tc geven. De Franse regering zou hier, desgevraagd, geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Men verwacht, dat de twee landen wapens zullen zenden voor de uitrus ting van drieduizend man. De eerste zending zou tegen het einde van de maand aankomen. Van Tunesische ztide weigerde men commentaar op deze berichten te geven. Bij een luchtgevecht op ongeveer 35 km ten zuiden van Matsoe ziin twee communistische Mig-straaljagers neer. geschoten en is een derde waarschijn lijk verwoest, zo heeft de nationalis tisch Chinese luchtmacht op Taipeh bekendgemaakt. Het officiële communiqué geeft geen verdere bijzonderheden, doch uit goedingelichte bfon wordt vernomen dat bij het luchtgevecht acht commu nistische en zeven nationalistische jagers betrokken waren. (Advertentie) Vanochtend zjjn bij Baarn de 62- jarlge heer Th. B. uit Haarlem en de 64-jarige.' in Haarlem geboren Ameri kaan R. P. R„ dodelijk verongelukt, toen zü per auto op wer waren naar 'n vergadering van het Rozenkruiser*- t «nootschap In Doornspijk. Drie an dere inzittenden zijn met ernstige ver wondingen naar het ziekenhuis te Baarn overgebracht. Op de rijksweg nr. 1 tussen Baarn en het viaduct over de Eem stond rechts van de weg een vrachtauto met een gebroken as geparkeerd. Daar achter stonden drie personenauto's om een uit de richting Hoevelaken nade rende vrachtauto ie laten passeren. De auto van de heer Th. B. passeerde de vier stilstaande wagens en reed met grote snelheid tegen de aankomende vrachtauto op. (Van een onzer verslaggevers) Een kind werd gedood en twee man nen werden gewond, toen woensdag avond op de rijksstraatweg onder Ol- denauer te Putten een vrachtauto uit Clburg in bosting kwam met een mi litaire vrachtwagen. De 25-jarige chauffeur Jan Hoeven van de vrachtauto, die een grote la ding aardappelen vervoerde, werd vrij ernstig gewond Zjjn vierjarig zoon tje werd gedood. Een militaire truck, die op sleeptouw was bij een ander legervoertuig, moet naar links van de weg gezwaaid zjjn, waarbij eerst een oplegger en daarna de vrachtauto geraakt werd. De mili taire voertuigen kwamen uit Leeuwar den, De chauffeur van de sleepwagen, de korporaal van de luchtmacht J. H. Peterson, werd gewond. De ravage was bijzonder groot. Ge ruime tijd is de Rijksstraatweg ter plaatse geheel versperd geweest. Eerder op de avond was op dezelfde plaats de 47-jarige W. Overeem uit Putten gegrepen door een personen auto. Hij was op siag dood. Foto: Namens de kamerleden over handigt de heer Tilanus op de receptie aan de jubilerende kamervoorzitter een zilveren schaal. (Zie ook „Kleinbeeld", pay. 3). De koninklijke familie is gisteren met het jacht „Piet Hein" op Elba aan gekomen Kort nadat het jacht was verankerd in de haven van Portofcr- raio, gingen de Prinsessen een wande ling maken in het stadje, de hoofdstad van het eiland. Een onbekende, goed Nederlands sprekende man, vroeg gistermorgen aan de echtgenote van de groente handelaar J aan de Parkweg te Ede of zij bereid was hem baar driejarig dochtertje te verkopen. Hjj wilde er een „behoorlijk bedrag" voor betalen. De man, die goed gekleed was, stelde 7.vin vreemde vraag plotseling, nadat hij enige inkopen in de zaak had ge daan. De vrouw voelde niet in het minst voor het voorstel van haar zonder linge klant en nadat zij hem dit afdoende; duidelijk had gemaakt, verliet de man ijlings de winkel. Hij reed weg in een lichtblauwe auto, doch van de schrik verzuimde men het nummer te noteren. De man bleek vrij goed op de hoog- ...dus bierweer! Als laatste cvacuaticschip vertrekt vandaag uit Tandjong Priok. de haven van Djakarta, de Waterman met onge veer 750 repatrianten aan boord. De Waterman is het laatste van de lange serie evacuatiesehepen waar mede sedert het inzetten van do anti- Nederlandse campagne in Indonesië 35.000 Nederlandse onderdanen repa trieerden. De Nederlandse evacuatie commissie. die in december vorig jaar werd ingesteld, is de vorige maand ontbonden. De 10 000 nu nog in Indonesië achter blijvende Nederlanders zijn aangewe zen op de normale transportgelegen heden, als zij naar Nederland willen terugkeren Met de Waterman, die met twee da gen achterstand op het vaarplan ver trekt, reist c-en groot aantal zieken. Een foutief radiobericht op dinsdag jongstleden, dat het schip reeds ver trokken zou zijn, had een grote toe loop van hi de war gebrachte passa giers op de kantoren van de Neder landse diplomatieke vertegenwoordi ging in Djakarta tot gevolg. dat er vier kinderen waren, hij kende ongeveer hun leeftijden, enz. De po litie die zich afvraagt of de zaak se rieus opgevat moei worden of dat het een wat vreemde grap betreft, zond een radiowagen uit, doch inmiddels bleek de auto niet meer te achter halen. Dezer dagen heeft, zoals wij meld den, een Duits echtpaar 25.000 ge boden voor een baby van een politie man in Valkenburg. Met verzegelde enveloppen aan boord varen op het ogenblik talloze Britse treilers naar viswateren rondom IJs land. In de enveloppen zijn de instruc ties vermeld, die de schippers moeten opvolgen als zij de IJslandse 12-mijl- zone passeren. De schippers zullen zich van deze zone niets aantrekken en zich als voorheen aan een territoriale grens van drie mijl houden. Engelse marinevaartuigen zullen de vissersvloot begeleiden. De schippers mogen de enveloppen niet openen voor zij buitengaats zijn en moeten de inhoud geheim houden, zo heeft de treilvisscrsbond hun opge dragen. O Op een zolder op de hoek van de Van Lernepstraat en de Jan Luyken- straai te Rotterdam, .vaar men bezig was balen meel te hijsen, heeft de 28- iarigc bakker J. Lagendijk uit de Vol- marijnslraat woensdag het evenwicht verloren. De man viel van zeven me- ir hoogte op de straat. Hij kreeg een schcdelbasisfractuur en is later in het Wes.er Ziekenhuis overleden. Eisenhower stelde een programma van zes punten voor, namelijk: 1 De vorming van parate vredes- strijdkrachten van de Ver. Naties voor het Midden-Oosten. Deze strijdkrach ten zouden te allen tijde gereed moeien zjjn om op te treden wanneer de on afhankelijkheid van een land oP dat gebied in gevaar komt. 2. Het opstellen van een economisch ontwikkelingsprogram voor het Mid den-Oosten. 3, Voortdurende zorg van de Ver. Naties voor Jordanië, 4 Maatregelen om de vrede in Jor danië te handhaven. 5. Beëindiging an de bewapenings wedloop in het Midden-Oosten. 6 Controle op opruiende prepa- ganda-campagnes via de radio ejd Kennelijk doelend op Chroestsjew, doch de Sowjet-premier niet bij name noemend, veroordeelde Eisenhower „pogingen om een oorlogshysterie te verwekken". „Het willen exploiteren van de angst voor oorlog staat gelijk aan chantage met lakctwapcns", aldus de president Ten aanzien van de houding van de Sowjet-Unic merkte hjj op: „Moet het niet als ernstig internationaal wange drag worden aangemerkt, wanneer men een algemene vrees voor oorlog fabriceert om bepaalde plaatselijke politieke doelstellingen te verwezen lijken?" De landen van het Midden-Oos ten moeten in staat zijn „spoedige en effectieve hulp" van de Ver- (Zie verder pag. 3, kolom 7) In een ziekenhuis te Marseille is overleden mevrouw Wilmink uit Gro ningen. Vorige week moest zij met haar echtgenoot in het ziekenhuis wor. den opgenomen toen tijdens een va kantiereis een kooktoestelletje ont plofte. De heer Wilmink bleek minder ernstg gewond dan zyn vrouw Hun jongste zoon en diens vriend, die de reis meemaakten, bleven ongedeerd. Dr. A. M. F. Smulders, plaatsver vangend hoofd van de hoofdafdeling industrialisatiepolitiek van het minis terie van Economische Zaken te Den Haag, is benoemd tot hoofd van de af deling industriële vraagstukken bij de commissie van de Europese Econo mische Gemeenschap te Brussel. Advertentie Levering reehtstrteksvan de fabriek Catalogus gratis op aanvrage. De eerste reactie in Cairo op het oor president Eisenhower voor de Verenigde Naties uiteengezette plan voor het Midden-Oosten is ongunstig. Men is algemeen van oordeel dat de president zijn voorstellen achter de hand had moeten houden totdat hü ze had besproken met president Nasser. Een regeringsfunctionaris verklaarde het plan te beschouwen als een poging om de Verenigde Arabische Republiek onder voogdij van de Verenigde Na ties te brengen. Zowel in als buiten Libanese regeringskringen heeft men zeer voorzichtig gereageerd op het pro gramma van Eisenhower Woordvoerders op het paleis zei den, da president Cbamoun met uelangstelling over het plan in de voordat de details ervan hem be kend waren en hij het beter >iad kunnen bestuderen. De leider van de rebellen tn Hn- roet, Saeb Salam, reageerde op de zelfde wyze. in kringen van de Ver. Naties is men ar oordeel, dat de gematigde toon waardoor de rede van Eisenhower werd gekenmerkt, van invloed is ge weest op de houding van de Russiscne minister van Buitenlandse Zaken. Gro miko. Men had gezien, dat Gromiso de tekst van zyn verklaring wijzig.la terwyi Eisenhower nog fan hel woord was. Gromiko, die na Eisenhower net woord voerae, zou, naar men ver wachtte, 90 minuten spreken, maar hij sprak nog geen drie kwartier Ook Eisenhower had verandering*:.', aangebracht in zyn rede, zelfs nadat pers heeft gelezen, maar dat hij exemplaren ervan aan de per wa geen commentaar wild» leveren,!uitgereikt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1