Amerikanen hadden geen succes Mao krijgt A-wapens Midden september nieuwe proef Pas zeven slachtoffers geïdentificeerd Aardverschuiving bij Brunssum Paard in moeras Achthonderd jonge duiven hij transport gedood College van Rijksbemiddelaars wenst: Nieuwe C.A.O. bindend voor alle bouwwerken Optreden tegen gesleurd zwarte lonen Vijf gewonden bij vuurzee in Gronings pakhuis Makarios tegen Brits plan Moskou akkoord START WAS GOED Zullen de Russen het winnen? Verminkingen na dood ontstaan Filmploeg redde het vege lijf Niet genoeg frisse lucht in auto? Zweedse en Griekse prinses gewond NecL-Australische conferentie over Nieuw-Guinea Op nippertje gered uit gang vol rook Fietser reed prinses MARIJKE aan Afkoeling na regen-: en onweersbuien MAAJVDAG 18 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 407* r s~J Geen maan w BRAK PROPELLER VAN VLIEGTUIG? Luchtmacht-raket J A Directeur: IJ. DE KUiU tlooldredacteur: Dr J A H J BHUIMS SLÜ'l r\E eerste Amerikaanse raket naar tie maan is zondagmiddag 77 seconden na de start ontploft. De brokstukken ielen op een afstand van zestien kilometer \an de rakelbasis Cape Canaveral in Florida «aar de lancering plaats had in de Atlantische Oceaan. Duikers hebben op een diepte van ongeveer twintig meter gedeel ten van de eerste trap van de raket gevonden. Op of omstreeks veertien september zal opnieuw een poging wor den gedaan om een maanraket te lanceren. De mislukking kwam niet onverwachts. Ambtenaren van het mi nisterie van Defensie en andere deskundigen hadden vóór de lan cering gezegd, dat de kans op succes één op tien was. Het mislukte projectiel was een 27 meter lange en 52 ton we gende Thor-Able-raket, die bestond uit drie trappen en een kleine emdraket. die een satelliet met instrumenten In de juiste positie moest brengen voor een baan rond de maan. J a» Zie verder pag. 5, 6e kol.) Auto-ongeluk op Korfoe Italiaan schrok hevig O O «UKttfrOzUn* aut «vine am tvittutnuu <su itiet uavou Fo.U>us 1112 - Po*t«iro No 42451a ipaauendltsnit aboonementem lö.jy_.jBiio Aterd&g: 17—ia uur Telefoon 1157ÏH) «-Gmirenhaze liujcciisplelr, 1 Tele: ira-»67 .j m—, Puelbu* 1991 Pwtglro No 424887 cCjacfttendlemt. 18.10—19» Teler svtüw. fecUcriet-sp eln 3 Postgiro No 424208 Telefoon 457p K-ecbtendlensi 17.30 uur 7314 Urn** KerteUnat 84 b Telefoon Ö71KU. 61 «wi o«r week f 2 95 per maand, f7.90 per Losse nummer» 15 cent Ver»ehitnt darelflk» 0«r4recht* HctUDdUD. (Geldig: tot morgenavond). VERANDERLIJK. Aanvankelijk veel bewolking met plaatselijk regen of onweer. Later enkele opklaringen. Matige noordoostelijke wind. morgen draaiend naar zuidwest en toenemend tot krachtig. Daling van temperatuur. Morgen: Zon op: 5.29 Maan op: 11.12 Onder: 19.58 Onder: 21.45 MAANRAKET ONTPLOFT EN IN ZEE GESTORT ..Op 14 september zijn de om standigheden weer gunstig voor het lanceren van een Ameri kaanse maanrrket, maar de Rus sen zullen het wellicht winnen, omdat voor hen de omstandig heden enige dagen eerder op hun gunstigst zijn". Dit verklaarde gisteravond luitenant-generaal Roscoe Wilson, hoofd van de af deling research en ontwikkeling van de Amerikaanse luchtmacht. Wilson zei echter, dat de Rus sen het waarschijnlijk al hebben geprobeerd. De Amerikaanse Thor-Able-raket. die een satelliet naar de maan moest sturen, bad een veelbelovende start te midden van enorme rookwolken en vlammen Na 77 seconden ontplofte het sesaarte echter op 19.000 me ter hoogte. De Thor-Able-raket verhief zich gis termiddag om achttien minuten over een (Ned. tUd) langzaam van de grond temidden van enorme wolken witte stoom cn gele vlammen. Zij ging eerst veertig seconden loodrecht omhoog en boog toen enigszins af naar het noord oosten. Op een hoogte van 16.000 meter ont plofte de raket. Totdat de ontploffing plaats vond. verliep alles naar wens. De start was foutloos. Volgens generaal-majoor Schriever, hoofd van de afdeling gelelde pro jectielen van de luchtmacht, schijnt dc explosie zich te hebben voorge daan ui de motor van de eerste trap, die 137 seconden had moeten wer ken. Na de ontploffing, vielen stukken varr de eerste trap irt zee. Een deel van de raket ging nog verscheidene seconden na de ontploffing door, doch 'tortte toen eveneens in de oceaan. De m.slukking betekent dat er voor half september geen andere poging kan worden ondernomen Men moet name lijk v achten totdat de maan en de aai de veer dicht bij elkaar zijn. Toen de laket werd afgevuurd, be vond de maan zich aan de andere 7ijde van de aarde en stond een stralende 2011 aan de hemel boven Cape Cana veral. indien a!!e« goed was gegaan, zou de raket in de loop van dinsdagavond in het gebied van de maan deze zou dan 353/CO km van de aarde staan zyn gekomen. Als de satelliet op een betrekkelijk geringe afstand van de maan zou zijn gekomen, zou men vanaf Hawaii door middel van een radiosignaal de eind- raket van de satelliet in vvcikmg heb ben gesteld. De satelliet had dan een baan om ce maan moeten beschrijven De satelliet zou een soott televisie opnamen maken tijdens de baan rond om de maan Daardoor zou men ook gegevens kunnen verkrijgen over de ..achterkant" van de maan, die altijd van de «aide is afgewend en waar van men mets weet. Ook zouden ge gevens doorgezonden worden over me teorieten en magnetische velden van aarde en maan. Bij de lancering van de maanraket was een groot aantal verslaggevers en fotografen aanwezig. De toeschouwers konden dc raket meer dan anderhalf uur open en bloot op de grond zien staan, nadat de ianceertoren was weg gerold. Niet ver van de maanraket stonden twee andere lanceertorens, respectievelijk met een Jupiter-C ra ket voor het lanceren van een kunst maan cn een gewone Jupitcr-raket. De New York Times schrijft vandaag dat Rusland besloten heeft communistisch-China van atoomwapens en geleide projec tielen te voorzien. in een telegram uit Warschau wordt gezegd, dat het Kremlin ermee heeft ingestemd samen te werken met Pe king by het lanceren van een aardsa- telliet. Deze beslissingen zouden genomen zijn op de conferentie van de vorige maand in Peking tussen de" Russische premier Chroestsjew en het -staats hoofd van communistisch-China, Mao Tse Toeng, De New York Times schrijft dat de Sowjet-Unie veel meer dan voorheen zal bijdragen tot de Chinese economi sche ontwikkeling. Het blad voegde er aan toe, dat in Warschau aangenomen wordt, dat de overeenkomsten, tenminste ten dele, tot doel hebben Peking een belangrijk psychologisch aandeel in de wereld aangelegenheden te verschaffen. Volgens berichten die in Warschau binnenkwamen, aldus de Times, heb ben de Chinezen tegenover de Russen verklaard dat zij ballistische projec- De felle wind heeft zaterdag, op de eerste dag van de Sneekweekvele bootjes doen kapseizen. Hier zien we Heike Blok en Chris Terwogt uit Den Haag op de omgeslagen Flying Dutch man „Braue Hendrik". tjelen en anti-ballistische raketten no dig hebben ten gevolge van de aanwe zigheid van Amerikaanse en nationa listische troepen op Formosa. Volgens de berichten hebben de Russen er mee ingestemd de Chinezen raketten te le veren, maar het type is niet bekend. (Van onze speciale verslaggever) DUBLIN, 17 augustus Na "drie dagen fs de oorzaak van de KLM-ramp nog een groot mysterie. Van de 34 slachtoffers zijn er nog maar zeven geïdentificeerd, een aantal dat mogelijk niet veel groter zal wor den. Bij de openbare lijkschouwing zullen vanmiddag in Galway alle be vindingen van zo'n twintig medici door de „coroner"' opgevraagd worden, vóór de toestemming tot begraven wordt gegeven. Het is de bedoeling de ge ïdentificeerde lichamen via Shannon naar hun land van herkomst te bren gen en de niet-geidentificeerde dinsdag in Galway te begraven. Geestelijken van de kerk van Ierland, de methodistische kerk, de Islam, de De Thor-Able-raket. een produkt van de Amerikaanse luchtmacht, be stond uit drie trappen: een Thor, een gewijzigde Vanguard en een geheel nieuwe vaste-brandstofraket, die nog met eerdei was beproefd. De Thor en de Vang-.aid zijn inketten met vloei- baie brandstof. De Atnei ïkaaiise luchtmacht heeft toestemming vooi diie pogingen om maaniaKetten af te vuren, terwijl het leger er 'wee mag afschieten. Waar schijnlijk /al de volgende lancering ook door de luchtmacht worden ver richt. Bijna 800 van dc ongeveer 1500 in- sckorfde jonge postduiven, die gisteren fan Nijmegen naar Oss vervoerd tver- 4*n, hebben dit transport niet over leefd. De duiven werden voor het uit voeren van een eerste oefenvlucht vervoerd door de transportonder nemer Van H. uit Nymegen, die reeds dertigmaal een dergelijk transport heeft uitgevoerd zonder dat er zich enige onregelmatigheid heeft voorgedaan. Over de oorzaak is nog niets be kend. De dieren werden vervoerd in een vrachtauto met aanhangwagen, «wnmigen menen dat door het aan koppelen van de aanhangwagen zich rondom het autostel een luchtstroom Ontwikkeld heeft, die de toetreding van verse lucht vla de roostertjes ver anderd heeft. De duiven, die in de aanhangwagen werden vervoerd, ble ken by aankomst in Oss niet geleden te hebben. ïnige omgekomen duiven zjjn naar de rijksserummrichtmg in Rotterdam gezonden, waar onderzocht wordt, of ze vergiftigd kunnen zijn. De waarde van de omgekomen dieren wordt op 15 20.000 geschat Op dergelijke transporten wordt een verzekering van f 50.000 afgesloten by een transport- risico-verzekering Onder postduivenhefhebbeis bestaat al geruime tyd meningsverschil over de vraag of de duiven per spoor of per auto vervoerd moeten worden. Prinses Desirée van Zweden en prinses Irene van Griekenland zUn zondag licht gewond, toen een jeep, waarin zij reden, In de omgeving van de stad Kcrkyra, op het eiland Kor foet, slipte. De prinsessen werden onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen. Prinses Desirée liep een kneuzing aan de lin kerknie op. de Griekse prinses kreeg schaafwonden. Zondagmorgen Is er in de heide bU de Limburgse gemeente Brunssum een aanzienlijke grondverschuiving ge weest. waarbij een paard de dood heeft gevonden. Het natuurverschijnsel deed zich voor dicht bij de plaats waar twee jaar geleden vele duizenden kubieke meters zand in beweging kwamen en het gcnifentelUke zwembad praktisch geheel vernield werd. De Hoensbroekse cineast Henny van der Linden, die ter plaatse opnamen maakte voor een jeugdfilm, en de ac teurs Jessy Smeets en Wim van de Wyden uit Schimmen waren getuige» van de grondverschuiving. Tijdens da filmopnamen, waarbij Wim van de Wijden een paard bereed, j bemerkte deze plotseling dat het dier Sin de grond wegzakte Hij sprong op de grond en alarmeerde de andere leden van de filmploeg. Gezamenlijk tracht ten zy het paard uil zyn netelige po- sitip te oevryden. Plotseling werden zij opgeschrikt door het geroep van enkele hengelaars die in dc nabij gelegen vijver aan het vissen waren. Achter hun rug was de grond in beweging gekomen. Duizen den kubieke meters zand stortten zich (Van een onzer verslaggevers) Het College van Rijkshemiddelaars meent, dat het voor de sanering van de lonen in het bouwbedrijf noodzake lijk is. de nieuwe bouw-C.A.O., die per 16 juni werd afgesloten, voor alle lo pende bouwwerken bindend te ver klaren. Een onderzoek, dat de looncontrole dienst op bouwwerken in de grote steden heeft verricht, wees uit, dat het onmogelijk is tot een sanering te ko men, wanneer niet voor alle bouw werken dezelfde regels gelden. Aanvankelyk was het de bedoe ling, dat de nieuwe C.A.O. geleide lijk zou worden ingevoerd, maar het college meent nu tot drastischer maatregelen te moeten overgaan. Het vieest, dat anders geen sanering van de lonen m de bouwvakken tot stand zal komen. Vooral in Amsterdam blijkt het uiteist moeilyk om te saneren. De bouwvakerbeiders die hier veelal links geonenteerd zyn. hebben nog vorige week gedreigd met nieuwe protest acties wanneer men aan de oude „zwarte" lonen zou tornen. Verschei dene aannemers gingen door de knieën en handhaafden de oude tarieven. Daar het praktisch onmogelijk is op grond van het huidige dispensatie systeem een afdoende controle uit te oefenen .menen de ambtenaren van de looncontroledienst, dat alleen alge hele afschaffing van het dispensatie systeem een oplossing kan brengen. Het college heeft dit standpunt over genomen. Het zal naar wij vernemen aan de bonden van werknemers en werkgevers voorstellen de nieuwe C.A.O. per 1 september a.s. voor alle bouwwerken algemeen bindend te ver klaren. Werkgevers noch werknemers schij- lc voelen. De werknemers vrezen, dat de Centrale Bedrijfsinstantie onmo gelijk zo vlug kan werken .dat de bouwvakarbeiders allen in de juiste toonklasse zijn ingedeeld, wanneer de nieuwe Ionen over de gehele linie zullen worden ingevoerd. De werkgevers vrezen grote onrust in het bouwvak. Zowel de looncontroledienst als het college heeft oog voor de moeilijk heden, maar meent, dat geen andere weg openstaat. De werkloosheid in de bouwnijverheid loopt terug. Voor men opnieuw met een tekort aan bouw vakarbeiders m het westen van het land te kampen krijgt, wil men de si-) tuatie in zoverre tn de hand hebben, dat althans het euvel van de „zwarte lonen" tot het verleden behoort. Als eerste stap tot de uitvoering van de nauwere samenwerking tussen Ne derland en Australië op Nieuw-Guinea zal ut de tweede helft van oktober in Canberra een territoriale conferentie worden gehouden, waaraan zal wor den deelgenomen door hoofdambtena ren van de besturen van beide delen van het gebied en vertegenwoordigers van de Nederlandse en Australische mi nisteries van Buitenlandse Zaken en van Zak»n Overzee. De besprekingen zullen een oriënterend karakter heb ben. De voorlopige agenda vermeldt o.a. besprekingen over de concretisering van het besluit gegevens tussen beide administ-aties uit te wisselen, over de verbetering van de communicatie middelen, over faciliteiten ter intens! vering van <ie samenwerking en over nen echter veel voor deze maatregel! de taalproblemen. naar beneden, alles meesleurend wat op hun weg lag. Door een snelle vlucht wisten de le den van ce filmploeg het vege lijf nog te redden Het paard werd meegesleurd m het moeras, zonder dat iemand nog hulp j|pn bieden. Ook de hengelaars sloegen op de vlucht, sommigen moes ten alles achterlaten. Een van de hen gelaars makte een portefeuille met 200 gulden kwijt. De gemeentepolitie van Brunssum,* die gewaarschuwd werd, nam. de no dige maatregelen om verdere onge^ t lukken te voorkomgn. - Als-gevolg van de aardvèwcMi^$g*'4"'* werd de visvijver voor eenvgrflopdeer gevuld. Hierdoor kwam de Limbur- gerweg ever een grote afstand onder water te staan. (V.m onze correspondent) Vier brandweerlieden en een ma gazijnmeester zijn In de nacht van zondag op maandag vrij ernstig ge wond bij het blussen van een hevige binnenbrand in een groot pakhuis te Groningen. Zij moesten in het zieken huis woiden opgenomen. De bzandvveer van Gronngen weid kort na middernacht gewaarschuwd, dat et brand was uitgebroken in de drogerij op de derde verdieping van het gtaatipakhuis „Stad IJist", eigen dom van dc fa. P. de Jong, aan de Eendraehtskade. Hier lagen grote voorraden koolzaad opgeslagen Het blussen weid verricht door twee spuit- wagens en een ladderwagen, doch het bleek moeilijk de vuurhaard van bui ten te b°nadeien Hoofdbrandmaester W. Waandeis besloot met de onderbiandmeester, P. Munting, de brandwachten E Bake ma en C. Koops en de magazijnmees ter S. Karei naar de derde verdieping te gaan. Toen zij de doer van de dro gerij openden, sloegen grote steek vlammen hun in het gzicht. De man nen liepen vrij ernstige brandwonden op. Zij zagen aanvankelijk niets meer en konden ternauwernood aan de vuur zee ontkomen. In de donkere gang, waar zij zich bevonden, botsten ze op hun vlucht voortdurend tegen stapels zakken, muren of tegen elkaar op. Twee re chercheurs echter hoorden de man nen schreeuwen. Ze gingen direct naar boven en na enig zoeken vondeD zij de gang, waarna zij de gewonden naar buiten konden brengen» Een inspecteur, de heer G. Steeo- meier, die ook naar boven was ge gaan en nicht achter de brandweerlie den de drogerij zou betreden, liep ge schroeide haren op. „Het was ver schrikkelijk". zei hij. „Een grote steekvlam sloeg ons its het gezicht en toen zagen vv-s niets meer. Enorme rookwolken kwamen door de geopende deur naar buiten. Het was pikdonker en wij konden nauwelijks wegkomen Ik rende tegen een muur en viel te gen de grond". Nadat de gewonden naar buiten waren gebracht, ging en andeie brandweerlteden naar boven om bet vuur te bestrijden D.t ging met grote moeilijkheden gepaaid, want er heers te op de derde verdieping een gewel dige hit"~" (>n door dc dichte look was er nauwelijks vuur te ontdekken De blussingswerkzaamhedcn duur den de gehele morgen voort. Omtrent de oorzaak van deze brand en de schade is nog mets bekend. De toe stand van de gewonden, die brand wonden in de eerste en tweede graad opliepen, werd vanmorgen redelijk wel genoemd. Frlhscs Marijke Is zaterdag, toen zU met haar zusjes boodschappen deed in Porto Santo Stefano, in de hoofdstraat van het stadje, door een fietser aan gereden. Prinses Marijke schrok even, en liep een beetje mank. Maar tien meter verder liep ze weer gewoon. Het ongelukje scheen haar helemaal niet gedeerd te hebben. Maar de fietser? De man kreeg eerst van de omstanders te horen wat zij wel dachten van „zo'n kerel die altijd maar hard rijdt", en toen men hem vertelde, dat hij een Ne derlandse prinses had aangereden, viel hy byna flauw. Nederig en zich uitputtend in vriendelijkheidsbetuigingen heeft de man zijn verontschuldigingen aan geboden. Prinses Marijke was meegegaan toen haar zusjes in Porto Santo Stefano een juwelierszaak bezochten e,m enkele souvenirs van het vissersplaatsje te kopen. Zondagavond is het koninklijk gezin uit Porto Santo Stefano naar het onge veer 75 km verder gelegen Piombmov tegenover Elba, vertrokken. Aartsbisschop Makarios heeft het Britse na de besprekingen van Macmillan enigszins gewijzigde plan om Cyprus op de duur zelfbestuur te geven, volkomen onaanvaardbaar genoemd. Hij zei dat in het plan geen rekening wordt gehouden met de meer derheid van het Cyprische volk. Tydens het weekeinde trad een weoi sverbetcring in. dank zij het naderbij komen van een hogedrukge- bied uit de richting van de Golf van. Biseaje Dit hogedrukgebied verplaat ste /ich naar midden Europa. Het weer kreeg een zonnig karakter, waarbij de temperaturen zaterdag tot ongeveer 20 graden en zondag tot ongeveer S2 gra den opliepen. De wind draaide naar oostelyke richtingen en voerde droge continentale lucht uit Duitsland aan.'1 Deze lucht ontmoet langs een warmte- front, dat zich uitstrekt van het Ka naal over Noord Frankrijk naar mid den Duitsland, vochtige en warme tro pische lucht, waarin hetekwik waarden van 26 tot 31 graden bereikt. Dit' warmtefront zal maandagavond ons land binnendringen, wat plaatselijk met onweer gepaard kan gaan. Een depressie by de ingang van het Kanaal verandert weinig van plaats, maar het koufront ervan zal morgen het Euro pese vasteland binnendringen. De ko mende 24 uur verwachten we dan ook enkele regen- en onweersbuien, ge volgd door een toenemende en naar zuidwestelijke richtingen draaiende wind met enige afkoeling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1