MITS WAARBORGEN VAN V.N.: Nieuwe resolutie maakt kans Toch negers op scholen in Little Rock ^Raket-bouwers moesten de aftocht blazen K.L.M.-directie betuigt telegrafisten spijt Belgrado vraagt hulp in Westen Inzittenden omgekomen door hevige schok m m Paard Van Troje? H Indonesië krijgt lichte wapens van V.S. Verdacht brandje in gebouw van Indon. ver legen woordiging FAllBUS KOMT IN ACTIE Zonnige perioden en enkele buien Radioverbinding gestoord Motorrijder gedood m m ÊP HOF VAN BEROEP BESLIST: IERSE JURY OVER fc- MP ZESTIENDE JAARGANG No. 40T2 tR r Twijfel Grote schade in Perzië door aardbevingen Motorrijder slipte op glad wegdek Ancfers Stroma blijft Schots eP: m Pp1 OUVSBAG 19 AUGUSTUS 1958 _y jjirecieui: H. L)E KU1G V,J Hoofdredacteur: ür J A H J b BKUINS SLUT Opzettelijk aangestokenY VIJFDUIZENDSTE SCHIP IN IJMUIDEN D v.7 Wh .til'! f.f-V I# ivA. *auerau&, jvttto a* ftixummmx &j t«i«. i isvuo i* i i Postbtu 1112 - Postgiro No 424619 KIncbUtndlfflMt ebotmeïiirnten is "ülm «n Zaterdags i7_i8 uur SïïSïï, afroo"4** m"' •»-Ora*entiaee-. HuygcnspJeto i Telet l®3467 /-i Postbus 1001 - Poatglfo No 424887 WnTO'- fklaebtendienat. 1830—48.30 u TeieL a«-"i<iu Oordrncut: ^*"?5fPjelD 3 Pojtgtro No 424208 Telefoon 437? K ecbtendlenst to 1730 our 7314 Sduedam, flange Kerkstraat 34 b Telefoon Ö78U2 e^«»»Ten'"SPrli<' 61 C*Tlt W' wrek 2 95 per maand. f7.3« per i«-arui&L Losse ntmvmer» 16 cent VeraeMim daaeHlk» WtUtA (Van onze militaire medewerker) PERSCOMMENTAREN ingezon. den stukken eti brieven getuigden de laatste weken van enige ongerust heid "0 meningsverschillen in den lande inzake de internationale en na tionale politiek. Internationaal betreft dat de Amerikaanse politiek Ht het Midden-Oosten. Nationaal heeft de opening van de luchtlijn Amsterdam- Moskou onrust verwekt. Ten aanzien van de Amerikaanse po litiek in het Midden-Oosten is geble ken, dat er nog altijd velen zijn d> in de waan leven dat men een dicta tor betcf kan vangen met stroop dan met azijn, ervaringen met H'tlcr ten spijt. In die gedachtengang wil men dan dat de VS hun troepen zo spoedig mogelijk zullen terugtrekken uit de L'-banon en daarmee een ni >uwe po litieke nederlaag aanvaarden waaruit slechts Nasser en indirect Moskou profijt zullen trekken. We menen dat men Amerika ten on rechte verwijten doet. Laten we liever toejuichen, dat Amerika ten slotte, zi; het laat, in d- Libanon heeft inge grepen en te zamen met Engeland ook in Jordanië. Weliswaar heeft dat d-e toestand In Irak met kunnen redden doch als tegenwicht heeft Amerika de landen van het Bagdadpact alle mili taire steun toegezegd, die in zijn ver mogen ligt. Het is deswege bereid met elk van die landen bilaterale mi litaire verdragen aan te gaan. (Geldig tot morgenavond) ENKELE BUIEN. Zonnige perioden, maar tijdelijk ook enkele regen- of onweersbuien. Zwakke tot matige wind tussen zuid oost en zuidwest. Over het algemeen weinig verande ring in temperatuur. Morgen: Zon op: 5.30 Maan op: 12.29 Onder: 19.55 Onder: 22.20 Britten IER en daar is dat in de pers ga- juist. De bekende militaire redacteur van de „New York Times" die in nauwe relatie staat met het Ameri kaanse ministerie van Defensie, wees er reeds op dat hier sprake is van een volkomen nieuwe Amerikaanse strategische verplichting. Terecht mag men dan ook onder de indruk komen -an de militaire ver plichtingen. die Amerika over de ge hele wereld heeft aanvaard waardoor het de beschermer is geworden van de onafhankelijkheid van vele middel grote en kleine naties, die anders door de Russische kolos zouden worden op geslokt. De Amerikaanse leiders staan voor een ontzaglijke taak en te gemakke lijk zien we over het hoofd hoe zij de publieke opinie als een blok aan het been meeslepen. Werd bv MacMillan ,-jpiet afgeremd door de Britse soeia- ltstische partij en werd Eden in de Suez-crisis niet in hoge mate belem merd dcor dezelfde partij?, Is er ln de gehele wereld niet een vreesachtige, door Moskou uitgebuite publieke opi nie, die de Amerikaanse leiders in een richting kan stuwen die zij zelf niet wensen? Deze publieke opinie terug te drin gen. krachtiger te maken en Amerika ie steunen m sen doelbewuste politiek ligt thans op de weg van het Westen wil Nasser en indirect Moskou straks niet alsnog in het Midden-Oosten ze- gevieien. 1 N het nationale* vlak heeft een ar- i tikel 111 De Spiegel de gemoede ren verontrust m verband met de on langs geopende luchtlijn Moskou Amsterdam. Volgens de schrijver van het artikel zijn de Russische ver keersvliegtuigen type Tupolev TU - 104 in uiterlijk volkomen geljk aan de bommenwerper TU -16 Zonder als zodanig te worden onder kend kan derhalve bij wijze van ver rassingsaanval een bommenwerper van dat type door het westelijke ra- daralarmeriugsnet beensluipen om zijn bommenlast af te werpen. Zodoende zou een paard van Troje binnen de Westeuropese verdediging worden gehaald, gelet op het feit dat Moskou in korc tiid gelijke luchtlij nen met gelijke typen vliegtuigen op andere Westeuropese tanden heeft ge opend of daarover in onderhandeling is De zaak is des te verdachter omdat de Russen jarenlang geweigerd heb ben landingsrechten voor Moskou aan de KLM te verlenen en thans uit eigen initiatief daarmee aan kwamen zetten en met een opmerkelijke haast, nl. in 14 dagen tijd. de overeenkomst wisten door te drukken. Bovendien onthulde het Spiegel-arti- kei dat terzake van de luchtlijn geen advies is gevraagd aan Oorlog of de Luchtmacht. In feite is dit laatste de kern van de zaak. Elke beweging ln de lucht heeft vandaag de dag een mi litaire kant. Elke civiele overeenkomst dient derhalve eerst na een militair advies tot stand te komen. en uit Jordanië en Libanon ^ROOT-BRITTANNIK en de Ver. Stalen hebben zich verbonden hun troepen uit Jordanië en Libanon terug to trekken als de Ver. Naties maatregelen nemen om de „internationale vrede en vei ligheid" te waarborgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Diwics, en zijn Britse collega. Lloyd, hebben in bijna, gelijk luidende brieven aan de voorzitter van de c.lgemene vergadering toe gezegd dat hun landen zich zullen houden aan een „besluit" van de algemene vergadering, inhoudende dat het ontreden van de Ver. Naties de ae.mvezighcid van hun troepen in Libanon en Jordanië niet langer nodig maakt. De inhoud van de brieven werd bekendgemaakt kort nadat Cana da, Noorwegen, Columbia, Denemarken, Liberia, Panama en Para guay een gemeenschappelijke resoiutie hadden ingediend, waarin secretaris-generaal Hammarskjoeld gevraagd wordt, naar het Mid den-Oosten te gaan om de vrede aldaar te bevorderen.. Amerikanen WE hebben over deze aangelegen- beid hier en daar het oor te luis teren gelegd en zijn tot de conclusie gekomen dat tn deze zaak een kern van waarheid schuilt en dal in elk geval de hoofdfout, nl geen overleg 'ussen civiele en militaire autoritei- ha, inderdaad zou zijn gemaakt. Het lijkt daarom niet overbodig dat de regering terzake wordt geïnterpel leerd, opdat de ontstane onrust door een duidelijk dementi ka.i worden verdreven, dan wej dat alsnog getracht worde mogelijke gevaren voor de esteuropese defensie - en van de Nederlandse als onderdeel daarvan Ut de weg te ruimen. Van gezaghebbende zijde werd voorts meegedeeld, dat Lloyd en Dulles het volledig eens zün geworden over de manier waarop de toestand In Jorda nië moet worden aangepakt. Naar ver luidt zijn Lloyd en zijn Russische col lega Gromiko het eens geworden over de noodzaak van een „ontspanning" in Jordanië. De compromis-resolutie van de zeven landen, waarin verscheidene gedeelten zün opgenomen uit hei „vredesplan" dat Elsenhower de vorige week aan de Assemblee heeft voorgelegd, zou vol gens westelijke afgevaardigden kans maken op de vereiste twee-derde meerderheid. De stemming over het nieuwe plan wordt vandaag laat of morgen verwacht. De Russische minister van Buiten landse Zaken, Gromiko, heeft intussen tegenover verslaggevers verklaard, dat dc resolutie voor de communistische landengroep onaanvaardbaar is. De re solutie verzoekt Harnmafskjoeld in overleg"met de betrokken regeringen praktische maatregelen te zoeken die van nut kunnen zün bij het hooghou den van de doelstellingen en beginse len van het VN-handvest met betrek king tot Libanon en Jordanië. De Aziatische en Afrikaanse landen achten de resolutie niet aanvaardbaar, omdat er niet in wordt gesproken over onmiddellijke terugtrekking van de Amerikaanse en Britse troepen uit het Midden-Oosten. De meeste naarnemers in New York betwiifelen of de Verenigde Arabische Republiek van Nasser die westelijke resolutie zal steunen, doch in Ameri kaanse kringen acht men het niet uit gesloten dat Dulles de Egyptenaren kan overhalen zich van stemming te onthouden. Men verwacht bovendien verschei dene amendementen op de resolutie. De nieuwe resolutie treedt in con currentie met die van Rusland, waarin de onmiddellijke terugtrekking van de Amerikaanse en Britse troepen wordt geëist onder toezicht van waarnemers der V.N. De algemene vergadering zal van middag opnieuw bijeenkomen. Aardbevingen die in het weekeinde begonnen en maandag nog voortduur den, hebben ln het westen van Perzië grote schade aangericht. Er zijn nog geen officiële berichten over slacht offers. De gouverneur van de getroffen ge bieden heeft volgens berichten uit Teheran verklaard, dat het aantal slachtoffers ondanks de verwoesting van een groot aantal huizen en andere gebouwen betrekkelijk gering is, daar de meeste mensen vanwege het warme weer in de open lucht sliepen. Uit gezaghebbende bron te Djakarta wordt vernomen dat de Verenigde Sta ten besloten hebben Indonesië, inge volge een reeds lang uitstaand verzoek, een hoeveelheid lichte wapens te le veren. Een deel van de zending Is reeds ln Indonesië aangekomen. Officiële Indonesische woordvoer ders hebben geweigerd commentaar te geven op deze berichten, maar verno men wordt dat premier Djoeanda van daag na afloop van een kabinetsverga dering een verklaring zal afleggen over deze wapenzendingen. Indertijd heeft Indonesië de Ver. Staten gevraagd om wapenleveranties tot een totale waarde van omstreeks 700 miljoen roepiah. De bestemming van de wapens is het leger en de poli tie. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken heeft indertijd toeg zegd dat het Indonesisch verzoek op nieuw in overweging zou worden geno men wanneer de tSumatraanse opstand beëindigd was. De Indonesische vertegenwoordiging in Den Haag heeft dc aandacht ge vraagd van het Ned. ministerie van Buitenlandse Zaken voor een zondag avond ontdekte brandje in haar ge bouw aan de Jan Evertstraat. De brandweer, gealarmeerd door bewo ners in dc omgeving, was zondagavond spoedig ter plaatse en kon het beper ken tot twee markiezen van de be nedenverdieping. Het vermoeden, dat er brandstich ting in het spel was, wordt versterkt door een telefonische mededeling aan de nachtbode van de vertegenwoordi ging zondagavond om 22.00 uur (een kwartier na het ontdekken van de brand) waarin werd gezegd: „Lekker he? Er zullen nog ergere dingen ge beuren". Het ministerie van Buitenlandse Za ken heeft de Indonesische vertegen woordiger maatregelen toegezegd om herhaling te voorkomen. Het is niet bekend of dit zal betekenen dat de po litieke bewaking van het gebouw za! worden hervat. Na de gebeurtenissen in Indonesië van het vorig jaar is het gebouw van de Indonesische vertegenwoordiging enkele maanden door bewapende po litie bewaakt. Kort geleden is deze be waking opgeheven. Vanmorgen is in IJmuiden het 5000ste schip van dit jaar binnengelopen. Het was het Nederlandse m s. „Vesta" (varr het verenigd Cargadoors kantoor), op weg van Antwerpen naar Amsterdam. Vong jaar kwam het 5000ste schip elf dagen vroeger binnen. Op de scholen van de Amerikaanse stad Little Roek in de staat Arkansas zullen toch negers toegelaten moeten worden. Het Amerikaanse Hof van Beroep heeft namelijk de beslissing van de districtsrechter te Arkansas, (Van een onzer verslaggevers) De 32-jarige H. van der Haar, een bankwerker, is op het kruispunt Am- sterdamseslraatwegMufjskenstraat te Utrecht ten gevolge van het gladde wegdek met de motor geslipt. Hy kwam onder een NBM-aulobus terecht en werd op slag gedood. Van der Haar reed achter de bus i.n de richting Maarssen. Even voor het kruispunt wiide de motorryder de bus inhalen, doch zag plotseling een van links komende personenauto voor zich opdoemen. Htj remde uit alle macht en slipte, doordat het juist geregend had (Van een onzer verslaggevers) De onderdirecteur van de afdeling vluchtproduktie van de K.L.M.. dc heer J. J. Mulder, heeft maandag avond de vliegtuigtelegraflstcn mee gedeeld, dat het hem speet dat zijn verklaring over de overbodigheid van radiotelegrafisten op de Noordatlan- tlsche route een wat onplezierige in druk heeft gewekt. HU bood voor dit feit zün verontschuldigingen aan. De heer Mulder deed dit tijdens een bij eenkomst, die de Internationale or ganisatie van vliegtuigtelegrafisten in Amsterdam had belegd. De telegrafis ten namen met de spijtbetuiging van de heer Mulder genoegen. Het ongeluk met de supereonstella- tion „Hugo de Groot" is niet te wijten aan de afwezigheid van een radio telegrafist, heeft de K.L.M -directie vrijdag verklaard. De verbindingen tussen de vliegers en de verantwoor delijke man op de grond worden op de Noordatlantische route radiotele- fonisch onderhouden. Het feit dat er geen radiotelegrafist meevliegt, doet de verbindingen sneller tot stand ko men. De gezagvoerder van een toestel kan te allen tyde zelf contact met het grondpersoneel zoeken, hetgeen dus sneller gaat dan wanneer zich een radiotelegrafist aan boord bevindt. Hij fungeert dan ais tussenschakel, aldus de K.L.M.-directie. Ten gevolge van de uitlatingen van de heer Mulder dreigde er aanvanke lijk een ernstiger conflict te ontstaan dan er reeds is. De vliegtuigtelegra fisten worden slechts op enkele lijnen van de KLM ingezet hetgeen hun po sitie steeds moeilyker maakt. EEN ttarmtefront. dat de \oorstc be grenzing vormt van warme vochtige lucht uit FrankrUk. trok van het zuiden uit over ons land. Dit ging plaatselijk met wat regen cn onweer gepaard. De neerslag hoeveelheden liepen sterk uiteen. Boven land bedroeg de grootste hoeveelheid 11 mm m Vllsslngen, het lichtschip Texel rapporteer de echter 25 mm. Vanmorgen vroeg kwam het koufront door. waarna met naar zuidelijke richtingen gedraaide wind iets koelere lucht werd aan gevoerd. In deze lucht komen flinke op klaringen voor maar ook, wegens de onsta biliteit, enkele buien. De depressie, waar omheen de iets koelere lucht over de Golf van Bi.scaye wordt aangevoerd, bevindt zich bij de ingang van het Kanaal. Zij verplaatst zich langzaam in noordoostelijke richting en zal waarschijnlijk iets opvullen. Votfr mor. gen verwachten we weinig verandering in de tveerstoestand, waarbij zonnige perioden door enkele buien worden afgewisseld. In het tempcratuurverloop komt weinig ver andering. Lemley, dat de integratie 0p de scho len van Little Rock 2}4 jaar uitge steld moest worden, met zes tegen een stem vernietigd. „De ongeregeldheden in Little Rock zijn niet bevorderlijk voor het onderwijs, maar ze vormen geen wet tige basis voor opschorting van de in tegratieplannen", wordt in de uit spraak gezegd. Gouverneur Faubus van Arkansas, die het vorig jaar in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan by de moeilijkheden in Little Rock, zal naar verwacht wordt, een speciale zit ting bijeenroepen van het parlement van de staat om de dreiging van een nieuwe crisis over de rassenintegratie te bespreken. Een woordvoerder deelde mee, dat Faubus een plan voor ogen zweeft „dat anders is dan enig plan in welke staat ook." Hij weigerde er meer over mee te delen.. In antwoord op een vraag van een verslaggever* of hieronder het sluiten van de openbare scholen zou vallen, antwoordde hij alleen: „Slechts onder bepaalde omstandigheden". De schoolraad van het centrale ly ceum heeft meegedeeld alles in het werk te zullen stellen om een bevel van een federale rechter voor een uit stel van tweeeneenhalf jaar van de in tegratie door te voeren. Koningin Juliana zal op 5 september de nieuwe industriehaven bij Dordrecht officieel openen. Hier ziet men een ge deelte van de nog in aanbouw zijnde haven met op de voorgrond een groot terrein voor het opslaan van olie. Dc haven zal toegankelijk zijn voor tankers tot 12.000 ton. Joegoslavië heeft de Verenigde Sta ten verzocht om economische kredie ten met een lange looptijd tot een to taalbedrag van 300 tot 350 miljoen dollar voor de opbouw van de Joego slavische industrie, aldns is maandag in welingelichte kringen gelegd. De kredieten zouden een deel van de lening vervangen, die in mei door de Sowjet-Unie werd opgeschort, maar zoude® ook bestemd zijn voor andera industriële projecten die vallen buiten de oorspionkelijke overeenkomst met de Sowjet-Unie. Naar verluidt heeft Joegoslavië vo rige week Engeland.gepolst,aangaan de de leyeranties van dringend nodige uitrusting. Ook in andere westelijke landen, waaronder Italië, Frankrijk en West-Duitsland, zouden Joegosla vische diplomaten financiële hulp trachten los te krijgen. pe Amerikaanse radio- en televisie maatschappij, die het Schotse eilandje Stroma had gekocht met de bedoeling dit als prijs bij een televisiewedstrijd weg te geven, heeft haar plan laten vallen, omdat er aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een storm van protesten is gerezen. (Van een onzer verslaggevers) HET indrukwekkende „spel" met Ami. riknanse maanrakettcn cn Russische Spoetniks heeft vermoedelijk zoveel In druk gemaakt op een knutselclub ln het I'urmcrendse dat dc daarbU aangesloten jochies onverwijld tot de fabrikage van ra ketten teentraps en Iweetraps1) over zUn gegaan. In een houten keetje verzamelden zij. wat volgens hun tien- tot veertienjarige le venservaring voor rulmtovaartsucccssen nodig was Kartonnen kokers met blikken busjes, plastlclijm, IJzerdraad, schaar, m«s spijkers, hout, touw en tal van andere zaken, die ln dc zak van vrijwel elke jon- gensbroek doorgaans een vaste bergplaats vinden. Schriften met knipsels van raket- verhalen. boekjes met fantastische inaan- reis-verslagen, foto's van traag zich van dc aarde verheffende projectielen en zo genaamde geheime blaadjes, waarop (w'e nas zo dom?) Iemand had geschreven met welke chemische stoffen je een explosie maken kunt. In beduimelde potjes zaten die stoffen. Wo zouden deze „brandstoffen" voor dc raket ten van de „Eerste Nederlandse Raket club" hier kunnen noemen, maar we laten dat na om jongetjes elders in ons land niet op wilde cn gevaarlijke ideeen te brengen Een poosje „rommelde" de ilub. Toen was er een vantal prototypen van (kartonnen) tweetrapsraketten. Er werd hard gewerkt, want niets spreekt zo tot de ongeremde fantasie van jongens als een naderende knal en de kans je weet nooit dat een zelfgebouwde raket de Purmer- endse lucht Inschiet. ■VIaar dc Rijkspolitie van deze oude markt plaats besefte gelukkig tijdig aan welke gevaren de clubleden zichzelf en hun om geving wilden gaan blootstellen. „Je laat jongens niet met explosieven spelen", rede neerden dc politicmannen. Zij ontruimden het clublokaal en gaven de Jongens een pedagogische zeer verantwoord lesje. t)e foto toont de 3ftocht van de club- „leidlng", bestaande uit de 14-jarige Tony Gons (met dc boeken) en de 13-Jarige Flip iiniiema (met dt twtetrapsraket). De Inzittenden van het verongeluk te KLM-vliegluig zijn om liet leven gekomen „door een veelheid van ver wondingen als gevolg van een hevige schok". Dit heeft de Ierse „coroner's jury", die met het vooronderzoek naar de ramp met de „Hugo de Groot" was belast, 111 het havenstadje Galway uit gesproken. Dc jury voegde er aan toe dat er geen bewijs is voor de oorzaak van de schok. -In kringen van luchtvaartdeskundigen acht men op grond van deze uitspraak de waar schijnlijkste verklaring van de ramp dat plotseling de druk in de cabine van bet vliegtuig is weggevallen. Ook het medische rapport betref fende de lijkschouwing, ingediend door dr. John B. Kennedy, schijnt geen en kele steun te bieden voor de aanvan kelijk geuite veronderstellingen, dat er voor het toestel neerviel een ont ploffing heeft plaats gehad. Volgens het rapport is er „weinig aanwyzing" van brandwonden. Wat er aan brandverschijnselen op de ge schouwde lijken viel waar te nemen, is volgens ör. Kennedy klaarblijkelijk veroorzaakt door „wrijving bij hoge snelheid". Waarschijnlijk zijn de slachtoffers omgekomen onmiddellijk nadat het toestel net water raakte. Er waren, geen tekenen dat zij prikkelend gas hebben ingeademd, terwijl dood door verdrinking uitgesloten moet worden geacht. Dr. Vaandrager van de KLM deelde mee het „in beginsel" eens te zijn met de verklaring van dr. Kennedy. Tijdens liet gerechtelijk voor onderzoek heeft een functiona ris van het vliegveld Shannon, de heer J. Geogehan, werkzaam by de dienst die het luchtverkeer regelt, ver klaard, dat het toestel komende uit Amsterdam een normale landing had gcm&anu Het enige ongewone was, dat de ra dio-uitzending van het toestel op hoge frequentie zeer vervormd werd en nauwelijks hoorbaar was, zei hy. „Ik stelde de bestuurder van het toe stel hiervan op de hoogte kort voordat hij landde. Na de landing deelde de piloot mij mee, dat de radioverbindin gen van de radarcontrole zeer ver minkt waren. De radarcontrolepost verzocht mij toen, het toestel mee te delen, dat zijn radioverbindingen even eens zeer vervormd waren". De heer Geogehan vertelde, dat de verbinding met de „Hugo de Groot" zeer goed was nadat het toestel naar Gander vertrokken was. Om 416 en 4.40 meldde het toestel zich en kreeg het de opdracht andere toestellen mee te delen, dat het op zijn juiste koers lag. De „Hugo de Groot" zond deze boodschap uit en berichtte de verkeersleiding op Shannon, dat ande re toestellen de ontvangst ervan had den bevestigd. „Ik bedankte de 607-E (de „Hugo de Groot") en dat was myn laatste con tact met hem", aldus de heer Geoge han. „By dit laatste contact was de stem van degene die de radiotelefoniezender bediende duidelijk en normaal", ver klaarde hij. De heer Geogehan besloot zijn verklaring met de mededeling, dat ten tijde van het laatste contact de „Hugo de Groot" ongeveer 120 zeemij len ten westnoordwesten van Shannon vloog. Bij een poging om een auto te pas seren is op de Marathonweg te Rotter dam de 25-jarige monteur R. Heidgen met zijn motorfiets verongelukt. Het schijnt dat de man met een zwaaiende arm een teken heeft willen geven aan de chauffeur van de auto, doch daar bij de jiliste richting verloor, tegen een stoeprand is gereden, waardoor hij slipte. Met het hoofd is hij tegen een lichtmast gebotst, wat hem het leven kostte. «dit 'tl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1