Vlaardingen heeft behoefte aan meer recreatie Stadsvernieuwers maken excursies Schooljeugd hood wandkleed aan op Mississippi Lloyd r y m KERK FN SCHOOL Zes woonschepen aan hoord van Mississippi Lloyd Naar gesaneerde en te saneren gebieden J. A. van der Brugge overleden Residentie-Orkest musiceerde onder Bernard Haitink Aanbesteding „Mamix U.L.O." POGING TOT BEROVING TIJDIG VERIJDELD Vlaardingen Illfoi inatiecentrum geivenst Druivensterrit Schiedam Diploma behaald Aanrijding van bromfiets met vrachtauto M.V.O.-nieuws Visser ij berichten Burgerlijke stand van Rotterdam Diefstal Overlast door speelse hond Ontslag arbeiders bij A viol and a Driejarige jongen ernstig gewond bij botsing Kurhausconcert Hoek van Holland Muziekverenigingen in actie E.N.C.K.-hengelen „Burg0" in acbe S.N.A.O. hengelde Fortuna leed nederlaag Diefstal in Britse kamp Maassluis Drie mannen vastgehouden Weer een nieuw stuk van Rijksweg 1 in gebruik Maasland Eerste paal nieuwe woningen Koolzuur!ciding was lek: man overleden Ruim 47.000 leerlingen volgen KI.o. Burgemeester opent „antiekbeurs" Vijftien uur in de rij voor Taptoekaartjes W.S.M.-bus zakte weg TROUW Dinsdag 19 augustus 1958 Burgerlijke stand van Vlaardingen Burgerlijke stand van Schiedam vnoP De leerlingen van de Da Costa- school uit Den Haag zijn van morgen ontvangen op de Missis sippi Lloyd van de Rotterdamse Lloyd. Daar heeft mevrouw G. C. Basset-van der Voet namens de leerlingen een wandkleed aange- boden. Het fraaie werkstuk, dat het motto „Jeugd en Scheepvaart" draagt, werd vervaardigd door. de meisjes van de hoogste U.L.O.-klas van de school zes van hen wa ren van de overdracht getuige. V isserijberichten HET WEER IN EUROPA a s s g ozo zzo zw wz w zzo w z ï5 VLAARDINGEN. Het is een op merkelijk verschijnsel, dat de laatste tijd steeds meer automobilisten, waar onder vele buitenlanders en touringcars de rijksweg plotseling: links laten lig gen om hnn reis even te onderbreken en Vlaardingen aan te doen. Vooral de bejaardenflat, die vooral op de, buiten landers een grote indruk schijnt te maken, wordt telkens weer omsingeld door tangaaam rijdende toeristen, die niet uitgekeken raken op dit fraaie en moderne gebouw, waar menig recht geaard Viaardinger 10 trots op is. Niet minder in de belangstelling staat het Deltahotel, dat zich in de wijde omtrek in een steeds grotere populariteit mag verheugen. Hoewei dus Vlaardingen af en toe graantjes mee mag pikken van toeris tenbezoek, omdat zij het voorrecht heeft aan een drukke rijksweg te lig gen, moet er nog wel wat gebeuren, wil men de toerist op een waardige VLAARDINGEN Op zaterdag 30 augustus organiseert de M.A.C. Westlarrd voor de tiende keer de Druivensterrit en Druivenrit. De Druivensterrit wordt ver reden volgens K.N.M.V.-regvenveeit. Auto's en motoren moeten 100 km en bromfietsen 50 km hebben afgelegd. Dit moet worden getoond door stem pels van. politie of posterijen. De B.V.C. start voor deze rit om 2 uur van station Vlaardinger.-Oost, De druivenrit is een oriénteringsrit van ca 70 km 4 voor bromfietsen 40 km. De B.V.C. start om 1 uur nm. bij de achterzijde Kolpabad. Er zijn aan de deelneming fraaie prijzen en diverse attracties verbonden. Men kan zich tot 23 augustus bij de B.C.V. in laten schrij ven als deelnemer. Het adres is: Lusthof straat 5. HERV. GEREF. COMITÉ VLAARDINGEN Donderdagavond om 8 uur hoopt in gebouw liefde en Vrede voor het Hervormd-Gereformeerd Comité voor te gaan ds L. Vroegindewey, Ned. Herv. pred. te Gameren. Geboren: Jan Cornells, z. van J. C. de Ruiter en A. F. M. van der Steen; Barbara Gerarda, d. van J. Speyer en P. Dirks; Jan Willem, z. van L. J. Ver hagen. en W. J. de Roon Hertoge; Mech- telma Catharina. d. van D. Luycx en G. M. van Veen; Willy Hendmka Anto- nia, d. van W. S. Neervoort en W. H. Hoefnagel; Ellen, d. van J. A. Bredius en M. van den Bergh; Johanna Chris tine, d. van J. A. Haddeman en E. M. Mertens. Getrouwd: Johannes Govardus Kemere, 31 jaar en Johanna Clasina Maria Ter hoeve. 34 jaar, Andries Kootte, 27 jaar en Ali Johanna de Zanger, 27 jaar. Overleden: Adrianus Dijkshoorn, 76 jaar, echtgen. van D. Stuurman. SOHIEDAM. Van de Middenstands- opleiding „Onvenvagt, de Pater, Meyers, Maas" te Schiedam slaagden m juk/ augustus 1958 voor het officiële midden standsdiploma Algemene Handelsken nis", de dames: A. G. Bakker, J. Ber gers, A. v. Beurden, J. v. Beurden, G. Boer, J. Bol, M, J. A. Engering, J. Haartsen, G, Hamerslag-Linschoten, J. Hilberding-StreeQcerk, J. Kreuger, J. v. d. Most, H. Moorslag de Waardt, J. v. Mourik, W. van Munteren-Van Kersber gen, G. den Ouden. Th. Rombouts, A. Kensman, J. Stobbelaar, N. Tams, en C. Zwep, alsmede de heren: P. Aleman, P. v. Alphen, C. Binneveld, A. Boon, A. G. Boon, J. Boonekamp, H. Bouman, E. Breek, L. J. Clarys. J. J. Clarijs, A. v. Diest, H v. Dorp. A. Duymel. p] v. d. Geer. A. Hanemaayer, A. Hen- diiks, J. J. Hermans. J. C. Hordijk, W. Lanser, P. Koekebakker, J. Mak, G, Maltha. F. v. Nielen, J. Pronk, V. Pijl. R. v. Kaalte, J. Ruïgrok, J. v. d. Sande. L. Scheffers. C. v. Scliie. W. Schruyer, A. Sebel. G. v. Soest. A. Sonneveld, J. v. Steenoven. L. Tams. A. Venderbos. A. Vermeulen, P. Wijsbroek en F. Wils. wyze kunnen ontvangen. Deze zomer bleek weer eens duidelijk, dat een V.V.V.-kantoor in de stad heus geen overbodige luxe zou zijn. Wanneer we goed geïnformeerd zijn, kwamen tijdens de kindervakanfiefeesten in de Visbank, waar toen het onvolprezen vakantie bureau zetelde, heel wat mensen buiten de stad en ook buitenlanders vragen naar bezienswaardigheden in de stad en werden er inlichtingen ingewonnen over Vlaardingse hotels. Natuurlijk heb ben de mensen van de vakantiefeesten alle gewenste inlichtingen verstrekt, maar nu is de visbank weer op slot en moeten de bezoekers maar zien. dat zij terecht komen. Tijdens de vakantieweken is dus duidelijk bewezen, dat een V.V.V kantoortje heus wel recht van bestaan zou hebben. Een ander groot gemis in het hartje van onze stad is een restau rant. Dit gemis is niet van de laatste orde, want op de gemeenteraadsver gaderingen in het afgelopen wintersei zoen kwam ook deze behoefte vaak ter sprake. Wanneer men iogé's iets wil laten zien van het centrum van de stad, beestaat er in de wijde omtrek geen gelegenheid, waar men even op adem kan komen en wil men toch ergens een opknappertje gebruiken, dan moet men helemaal naar de Maasboulevard wan delen om daar op verhaal te komen. Aan café's en kroegjes heeft Vlaardin gen geen behoefte meer, die zijn er ge noeg, maar een flink restauraat met terras, waar van tijd tot tijd eens een strijkje speelt, daar zit de stad om te springen en vooral voor de jongelui zou dit de enige oplossing zijn, willen zij 's avonds niet naar een buurstad uit gaan. Vlaardingen is hard op weg om van stadje een stad te worden. Niet alleen is dit te merken aan de industrieën, die zich in dit gebied vestigen, maar ook aan het vele bezoek van buiten, dat zij telkens weer binnen haar muren mag ontvangen. In september houden Rot terdamse studenten in Vlaardingen bijv. hun congres. Zij zal dus ernstig rekening dienen te houden met het feit, dat met alleen voldoende werkgelegenheid of goed wonen belangrijk is, maar zij zal ook moeten beschikken over voldoende recreatie. Vooral tijdens de zomermaanden be merkt men dit. Toch slaat Vlaardingen geen slecht figuur en de véle gepar keerde auto's met vreemde nummer borden bij hot Deltahotel onderstrepen dit. Ook het Kolpa zwembad en het fraaie Hof mag zich over enorme be langstelling verheugen. In het Hof wordt steeds meer gepiknikt en voor kinderrijke gezinnen kan een dagje naar het Hof. indien het weer natuurlijk meewerkt, een prima vakantiedag worden. Al met al zijn er in onze plaats mogelijkheden genoeg, de kleine tekortkomingen daar gelaten, om ook wanneer er geen vakantiefeesten zijn, genoeg vakantiegenoegens te beleven. VLAARDINGEN Op de Maassluisse- dijk vond een aanrijding plaats tussen, een bromfiets en een vrachtauto. De bromfietser was zo onverstandig een tweetal vrachtauto's aan de rechterzijde in te halen. Daarbij reed hij zich bij de tweede vrachtauto, die hij wilde inhalen, klem tussen de trottoirband en de auto. Hij kwam te vallen, doch viel gelukkig naar rechts op het voetpad, zodat de schade beperkt bleef tot een ontzette voorvork en een gescheurd colbert jasje. VLAARDINGEN Dc uaimng zal hedenavond, 19 augustus, weer aan vangen op het tei rein aan de Zuid- Buurt, aanvang 7 uur. Zaterdagmiddag 23 augustus worden in Zuidbuurt de volgende oefenwed strijden gespeeld; H.V.O. 4D.V.O. 4, aanvang 2.30 uur; H.V.O.D.V.O., aan vang 4.15 uur; D.V.O. 3H.V.O. 3, aan vang 2.30 uur, terrein D.V.O.; D.V.O. 2 H.V.O. 2, aanvang 4.15 uur, terrein D.V.O. Zaterdagmiddag 30 augustus gaat H.V.O. 1, 2, 3 en 4 naar Barendrecht om daar tegen de club van die naam te spelen. VLAARDINGEN. 15 augustus binnen van de haringvisserij: VI. 216, Hennie, H. van Roon. 20 tast en 44 ton Ijsharing. 16 augustus vertrokken ter haringvisserij: VI. 78, Vlaardingen, D. van Rijn. 17 augustus binnen van de haringvisserij- VI. 115. voor aan, N. de Niet. 23 last en 350 kisten vers. (Van éen onzer verslaggevers). Gedurende een tiental dagen houden ongeveer veertig deskundigen op het gebied van de stedebouw en de stads vernieuwing een congTes in Den Haag. Tijdens dit congres, dat vrijdagmiddag a.s. geopend wordt door de Nederlandse VI. 112." Bets en Gerda, A. BoV 34 iast'en vice-mlnJster-president, mr. a. A. .11. 120 kisten vers. 18 augustus binnen van de i Struycken, minister van Binnenlandse Margaretha. A. Visser. Zaken, worden enkele excursies gemaakt ,Y!-.*ocr ,22. !ast naar gesaneerde en nog te saneren stads- en 200 kisten vers 18 augustus vertrokken ter haringvisserij; VI. 197 Noordster, K Hog, treil, VI 216, Hennie, H. van Roon. Markt prijzen: 16 augustus maatjesharing gr. 60 34, ld. klein 41,30—45,10, volle haring 38.20, treilhanng klein 45.10, voile haring 37,40 tot 38,20. maatjes volle 43. ijle haring 28. 18 augustus maatjesharing groen 60—71. Zaterdagmorgen: VI. 7 25 kantjes. VI. 14 65 nog 35 netten. VI 56 90 nog 50 netten. Vi. 70 45 nog 50 netten. VI. 79 55 nog 30 netten. VI. 85 weinig. VI. 89 50 nog 40 netten. VI. 97 60 nog 40 netten. VI. 112 50 nog 30 netten. VI 114 30. Vi. 115 50 nog 50 netten. VI. 132 50 nog 50 netten. VI, 142 50 nog 50 netten. Vi. 172 70 nog 40 netten, VI 190 25. VI 199 25. VI. 503 60. nog 40 nétten. VI. 238 40 nog 45 netten. Maandagmorgen: VI. 56 45 kantjes. VI, 70 25. VI. 78 2, VI 85 weinig, VI. 89 50, VI. 97 en VI. 190 geen vangst, VI. 114, VI. 115. VI. 190 en VI. 199 weinig. VI. 142 2 en Vi. 208 8 kantjes naar gesaneerde en nog te saneren stads delen in Nederland, Deze excusies vor men een belangTjjk onderdeel van de besprekingen. Voorafgaande aan de excusies of tij dens het bezoek -aan de betreffende stadsdelen worden inleidingen gehouden over bepaalde moeilijkheden, wélke zich kunnen voordoen. Maandagmiddag 25 augustus is gere serveerd voor de Haagse binnenstad Nadat de hoofddirecteur van de gemeen telijke dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, dr. ir, F. Bakker Schut en de hoofdplanoloog van dez- dienst, de heer P. T. van der Hoff, de sanering in Nederland in het algemeen en die van Den Haag m het bijzonder behandeld hebben, bezichtigen de con gresdeelnemers per bus en te voet de Geboren: Willy C. A., d van J. G. Cie- remans en T. Speijer; Kees, z van J. F, Erdtsicck en J. Lagerweij; Fraacis- cus L., z van H. R. Oosterhof en _T. A. Legerstee; Ronald, z van J. Speijer en S. M. Barvoets: Petronelia E., d van J. W. Huijzer en A. M. Hamerslag; Jo hannes, z van J. van Put en H. S, Jans sen. Overleden: C. van Luijk. 79 jr., echtg van P. Jansen; J. J. Raaphorst. 76 jr Aangiften geboorten 18 aug.: L J de Weert-van Ammerzoden. z: M M I van Aken-Noordam. d - C 31 M Moon en-Lauw- rier. d: G den Hollander-van Gaans, z: M J Stevense-Romijn, z: H Hofland-Nab, d: G P Kerpel-van Gijtenbeek. z; G van Herk-de Winter. z: L J Herkenraad-Duif. z: H M van Eijk-van Suijlekom, z; M Huisman-Braber. z: J Valkhof-Scheurwater, z: T A Jansen-Speksnijder. z: M J K den Brouwer-Hans» ijk. d; A I E Boenders- BISdner, z: C J Brouwer-Slootweg, d; J Beumer-RousseUe. d: J T Rutteman-de Klerk, z: G A Buitendijk-van der Waal, z- A M Bestebreurtje-de Boom. d; A Doel man-Dijkman. z: H van der Wens-VIot, d: A G Hollander-Kraal, d; C L G van Wol- dc-Camps, z: S Hartman-Strzeicdu. z; C A Everts-Moelkcr. d; A B M GroencveM- Spronk. z; A M Fitskie-de Ronde, z; H Hofman-Pijpers, z: J van den Akker-Zwaai, z- P Beemster-Hcrklots. d; O Brand-van Mourik. d; M J d! Koster-van Baaren. z; L C Volwerk-Steen'oruggen, d; J C Bou- terse-Menkeas. d: T H van Staveren-Zuang. z; G Twickler-Tapper, d; A Haage-t Hart. z: M C van Kralingen-Andriese. d: C D M A Reuvers-de Koning, z; A M Roroun- de-van der Sluis, z; H M Reusche-Ketting, di T H Knoop-Saan. d: L van Leeuwen- Breeman. d; A Verzijl-Moorman, d; L M Oosterom-van der Knaap, z, C L Zuid gTAP«;t van der Mast z\ M H van den Boo- gasrt-Goderie, z; H G Mijnsöergen-Spic- rings, d; F Rcon-Stap, d; M Brouwer-Fi- scher d: H Bos-Bouman. 2 d; 3 N van Tussénbroek-Kamstra. z: K Mookhoek-yan de Braak, z; H M Plaas-van der Griendt, d; T van den RerZ-Touw, z. DY—»v Aangiften overlijden 18 iSi 93 smit. vr geh «ew met J F Kartee.en, 93 4; E J Eilers. man van H J v. d. ak ker 83 i: H Tleman, man geh gew met A M C Taveniers, 78 J: H Boeser, vr van J H Vos. 81 j: T Vrijhof, man van p Tiele 63 j; W Kranendonk, man van f Visiter S i: J J A van Katwijk, man van A C Hoek. 75 1: M C Mosmans vr Zeh eew met J F Ruijgers, 70 j; H A Hulseft. zoon. 17 j; H T Weiter, manj C F van de Graaf* 69 i» A dochter, 4 mnd; E de Priester, vr van m Karelsé 79 j- E Fortuin, man van D van sfrien.' 84 j: A Vliegenthart, man geh gew met B A Roetje. J?0 n/Ti pen. vr geh gew met D v Xesleren, 74 J. VLAARDINGEN. Bij de politie werd aangifte gedaan vah de diefstal van een portemonnaie, welke een ogen blik in een trappenhuis was neergelegd. In de Westwijk werd uit een in aan bouw zijnde woning een geiser gestolen. VLAARDINGEN. Een dame uit v.m. Vlaardingen Ambacht deed haar beklag bij de politie over een hond van buurtbewoners, die dermate speels is. dat haar dochtertje daarvan regelmatig binnenstad, waar grote delen m aan merking komen voor dc sanering. Op dinsdag 26 augustus wordt Rot terdam bezocht. In het stadstimmeihuis wordt, aan de hand van de ervaringen opgedaan by de wederopbouw van Rot terdam een bespreking gehouden. Dis cussieleider is o-m. ir. C. van Traa, die later op de ochtend een overzicht ge°ft van de wederopbouw. Nadat een bootodht naar Vlaardingen gemaakt is, waar bebouwde stadsdelen bezichtigd worden, keert het gezelschap naar Rotterdam terug Er volgt dan een uitgebreide tocht door de stad. waarbij de Lijnbaan in het bijzonder getoond wordt. Nadat een bezoek gebracht is aan het Bouwcentrum biedt het Rotterdams gemeentebestuur een dinei ten stad- huize aan. Amsterdam wordt bezocht op donder dag 28 augustus. In de Zuiderkerk zal jr. L H. J- Genot spreken c ver de stads vernieuwing van de hoofdstad. Het ge meentebestuur biedt een lunch aan m het ICV. :n het Vondelpark. Des mid dags kunnen de deelnemers, naar ver kiezing, per boot, per bus of te voet de stad bezichtigen. Prof. J. Marshall Miller van dc Co lumbia Universiteit in New York-City, is tijdens het congres belast met de uitvoer.ng van het programma. Op een in Den Haag gehouden persconferentie vestigde hij de aandacht op het grote belang van dc besprekingen. Stadsver nieuwing, zo zeide hij. is* niet alleen een zaak van het stadsbestuur De burger is ten nauwste by het saneren betrokken. Hy sprak de hoop uit, dat het bespro kene in grote kringen weerklank zal vinden. Het vernieuwen van staasdelcn. aldus prof. Miller, is niet alleei. een zaak van slopen en opbouwen Met het weren van verkeer kan b.v. een stadsdeel belang rijke verbeteringen ondergaan doordat dan de winkelstand een opleving onder gaat. Als voorbeeld stelde prof. Millet, dat de Molenstraat m Den Haag, waar zich ae ingang bevindt van het voor malig paleis aan het Noordeande. waar het congres gehouden wordt, voor alle verkeer zou moeten worden afgesloten. Als dit geschiedt by het begin van het congTes. zal aan .het einde een belang rijke toename van winkelende voetgan gers te constateren zijn, aldus prof. Miller. Het ontslag van 241 arbeiders bij de N.V. maatschappij voor vliegtuigbouw „Aviolanda", waarvan we in ons blad van gisteren reeds melding maakten, houdt verband met het feit. dat eind november/begin december do Hunter- produktie afgelopen is en binnen afzien bare tijd geen nieuwe orders voor nieuwbouw te verwachten zijn. De ont slagperiode loopt over drie maanden en wei van begin september tot eind no vember. Al eerder werden kantoor- en fabriekspersoneelsleden ontslagen of na men ze 7elf ontslag Wat betreft de toe komst, kon men ons niets mededelen. In de ouderdom van 84 jaar I* te Den Haag overleden de heer J. A. van der Brugge, rustend hoofd van de chris telijke school te Puttcrshoek. In brede kring een bekende persoonlijkheid. De heer Ven der Brugge ving rijn ioopbaan aan de chr. nationale school te Gouda en vertiok vandaar als ondei- wyzer naar Goes Vervolgens was hy als hoofd werkzaam tc Kapelle en als on derwijzer aan de chr. Mulo school tc Goes. Op 29 november 1909 trad hy op als hoofd tc Puttershoek, wat hy tot aan zyn pensionering is geweest, In Put tershoek heeft de heer Van der Brugge zich op allerlei terrein bewogen en tal van bestuursfuncties bekleed. Na zyn penstoonermg vestigde hy zich in Den Haag. De teraardebestelling van het stoffelyk overschot zal woensdagmiddag om 2 50 uur plaats vinden op Nieuweykenduinen. De driejarige E. P., die aan de Melis Stokelaan woont, stak gisteren onvoor zichtig liet rywielpad langs de Gunter- steinweg te Den Haag over Het jongen tje werd aangereden door een bromfiets. Het kreeg een hoofdwond en schaaf wonden. De G.G. en G.D. vervoerde het slacht offertje naar het ziekenhuis aan de Zuidwal. Later op de dag bleek over brenging naar de Ursulakiiniek te Was senaar noodzakelijk NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Bedankt voor Oostr-rwolde, Gld.: \y Vrocgmdewey te Blciswyk. Benoemd tot vie vooi net jeugdwerk m de Watergraafsmeer: G. Prost. kand te Amsterdam CHRIST. GEREF. KERKEN Beroepen te Nieuwiandc. Dr D. Bouw knecht tc Wolfaartsdyk: te Maassim, (vac. H. Volletihovetii: L II. Kwast te Hoogeveen; te Tholcn. S. d Linde kand. te Lemele. O. GEKEF. KERKEN OND. ART. 31 Beroepen te Almkerk-Werkendam: R. Hoogsteen. kand. tc Drogeham. Beroepen te Lissc: D. H. Biesma te Haarlem-noord. Bedankt voor Opperdoes: T. Brtenen te Mussel. Tweetal te Zaandam: W. Ruiter te Baarn en J. M. Visser te Dokkum. DOOPSGEZ. BROEDERSCHAP Drietal te Bolsward-Makkum-Pingjum en Witmarsum: C. v. Duin, herv. pred te Terhorne, M. J. Heyncs te Oudcbilü zyl en L. Laurense te Meppcl. F)E jonge Nederlandse dirigent Ber- ««awl Haitinlf hopft nvpr Ho rnn- nard Haitink heeft over de con certen, die het Residentie Orkest deze week geeft, de leiding gekregen. Dit betreft de drie concerten m het Kur- haus te Scheveningen en één. extra. die hij strenger zal moeten beheersen, nl. de orkestklank te vol en te zwaar te maken in een te snel genomen climax, waardoor de muziek met tot een waar- Iijke ontplooiing kan komen en als het ware blijft steken in eenzelfde klank dichtheid- Maar tegenover deze sterke nl. woensdag op de Expo in Brussel, muziekdrift staat, dat Haitink een tempo De programma's zijn zo verdeeld, dat istcravond m het HOEK VAN HOLLAND. Nadat vorige week in de Hoekse bosjes de muziekvereniging van de Maasdijk had geconcerteerd, kwamen maandagavond van dezelfde dirigent, nl. de heer G. A. v. d. Berg, twee andere verenigingen op liet sportveld in de Hoek. om ditmaal in een voetbalwedstrijd eikaars krachten te last ondervindt. Een andere inwoner van meten. Elf muzikanten van de Harmo- Vlaardmgen klaagde erover, dat onbe voegden regelmatig zijn zeilboot, die m de Vlaardingervaart ligt, gebruiken. VLAARDINGEN. Zaterdag hield VHVE.N.C.K. haar sene-ccncouis in Maasland. De vangst van maatvis was slecht. Uitslag: 1. D. Haddeman. 270 gram: 2. J. Koets 251; 3. B. Roozenboom 193; 4. J. de Hartog 154; 5. W. Post 144; 6. M. de Goede 135: 7. H. Bijl 116; 8. F. van Oosten 74; 9 D. v. Roon 44: 10. W Bos; 11. J. v. d. Vaart 2 gram. De zwaar ste vis werd gevangen door D. Hadde man (188 gram). Het geheel stond onder leiding van L. Verhey. VLAARDINGEN. De H.V. Burgo viste in bootjes in de vaart. Het sterk stromende water maakte het vissen zee» moeilijk. De vangst viel dan ook bitter tegen. Uitslag: J. v. d. Lugt, 178 gram; A. van Opstal 93; P. Papenveid 93: W. Harteveld 87; C. Harteveld 72; P. Ver steeg 72; P. van Minnen 68; G. Harteveld 37 gram. VLAARDINGEN. Zaterdag hield de V.H.V. S.N.A.O.G. haar vijfde seriecon cours in de Maaslandse wateren. Uitslag: 1. J, v. d. Vaart met 746 gram (zwaarste vis 142 gram: 2. J. Verkade 546; 3. B. Visser 495; 4. F. Plomp 307: 5. H, v. d. Menden 258; 6. W. Plomp 222: 7. H. J. Verbeek, 196; 8. Jac. van Dortp 180; 9. A. Waardenburg 176; 10. P. v. d. Velde 107; 11. C. Hakker 105: 12. D. Haddeman 82; 13 W. Mulder 14; G. Bal; 15. J. Ver hey. De leiding van dit concours was in handen van de hoofdcontroleur Jac. Vrij land. VLAARiDINGEN. Tijdens de oefen wedstrijd, die Fortuna aan het einde van de week hield tegen D.W.S, te Amster dam kwacn onze Vlaardimgse vereni ging er maar zeer bekaaid af. Amstebdam gaf vanaf het begin de toon aan. De snelle midvoor Doomeveld stelde al aanstonds De Leeuw op de proef en Baksteen testte met een ver schot doel- man Kramer. In de 25e minuut bereikte Amsterdam zijn eerste succes, toen Tol- meyer een voorzet van Priessen langs De Leeuw schoot. Direct hierna scoorde Donker een doelpunt en bracht de stand op 0—2. Hoewel in de tweede helft de Vlaardingse vereniging Fortuna beter van start ging kon zij geen doelpunten meer maken. D.W.S. bracht het nog tot twee doelpunten, die zy te danken hadden aan Schendel. die in de aller laatste minuut met zijn hoofd een voor zet van Dooraeveld langs De Leeuw plaatste. Deze vriendschappelijke wed strijd, die geleld werd door scheids rechter van der Veer, werd dus afge sloten met een eindstand van 0—4. niever. R.A.Z. uit H. v. Holland en elf van de Christelijke muziekver. van "s-Gravenzande hebben onder het oog van 80 a 70 supporters-muzakanien een /.eer vrolijke wedstrijd gespeeld. Er zat inderdaad „muziek" in deze ontmoeting van muziekverenigingen, zodat het soms daverde van het lachen. De eindstand werd 33. Vrijdagavond a.s. treden weer twee harmonieverenigingen voor het voetlicht, nl. op het podium van de Hoekse bosjes voor een zomerconcert. Van 89 uur zal op deze avond „Rotter dam aan Zee" uit H. v. Holland concer teren en van 910 P.G. en G.D.Z. uit 's-Gravenzande, die de concoursnum mers van dit jaar eveneens ten gehore zal brengen. HOEK VAN HOLLAND. In 'Hoek van Holland is aangehouden de 29-jarige stoker, (werkzaam in het Engelse Tran- cit Camp) T. G. A. uit Rotterdam, die m totaal 7 kg. tin bij zich droeg, hetwelk hij ontvreemd had en mee naar huis voerde. De politie nam hem een verhoor af en maakte er proces-verbaal van op. MAASSLUIS. Door het architck- tenbureau Rothuizen en Visker is maan dag, in het Tehuis voor Zeelieden, aan- bestaed de bouw van een meuwe christelijke „Mamix ULO" school met woonhuis. Niet minder dan 15 biljetten waren binnengekomen. De laagste in- schrijfster was firma Hennik te Rotter dam voor totaal 283.900,— en de hoog ste de firma Jac, W.' Suykerbuik te Breda voor 424 350,totaal. Verder schreven nog in: Stolk en Geurtse te Vlaardingen, school 286.300,—, woonhuis 39.400,—, totaal 324.500,—; N.V. Hoeben te Naarden. school 34(1.000 woonhuis 41.000—, totaal 381.000; KI. Bakker N.V. te Den Haag, school 337.000,woonhuis 48.000,totaal 385.000,—; fa. Duivensteyn te Den Haag, school 378.000,—, woonhuis woonhuis 40.000,—. totaal 418.000,—; J. H. v. Eme en Zn., Utrecht, school 328.000,—, woonhuis 40.000, totaal 368.000,Bas Sluyter, Amsterdam, school 346.000,woonhuis 55.000, totaal 398.000,M. Hamburg te Rockanje, totaal 410.700,—; fa. M. Knop te Maassluis, totaal 300,000,fam. J. C. v. d. Plas te Maassluis, school 270.000,woonhuis 52.000,—; fa. Gerritsen te Rotterdam, school 317.000, woonhuis 52.000,totaal 367.000,—; fa- J. Hügeman en Zn., Linschoten, school 210.600,woonhuis 44.800, totaal 355.400,—: fa. van Baaien te Maassluis, schooi 343.000.woonhuis f 41.000.—, totaal 384.000.— en Gebr. Uleman te Maassluis, school 260 000, woonhuis 45.000,totaal 305.000,—. het concert van gisteravond in Kurhaus als een soort generale repeti tie diende, met uitzondering van de .solistische middempoot en dat het con cert van donderdagavond geheel en al een herhaling van het Expo-program- ma wordt. De Mississippi Lloyd, die morgen voor haar tweede reis vertrekt, werd door de school geadopteerd. Heer eerste reis maakte zij onder commando van kapitein H. G. van Broekhuizen, die vanmorgen de school verrijkte met een foto, die ge maakt werd toen het schip op zijn maiden-voyage de haven van New York bezocht. De nieuwe gezagvoerder, de Haagse kapitein I. J. L. Risseeuw (kapitein Van Broekhuizen stapt over op de nieuwe Schelde Lloyd) zegde de leerlingen toe, dat het kleed een plaats zal krijgen in de eetsalon van de officieren aan boord. De Mississippi Lloyd is enige tijd ge-preciezer op de i gezet worden, leden in de vaart gekomen. Het schip is I gebouwd bij Wilton Fijenoord te TN Bramhs' Vierde Symfonie kwam een Schiedam. 1 1 eigenschap van Haitink naar voren, kan volhouden cn een goed uitgebalan ceerd ritmisch gevoel bezit, ook in lyri sche passages, die dan ook nooit uiteen- getrokken worden. En zo zat in de ge hele interpretatie een spontaniteit en op rechtheid van muzisch beleven, die de tekortkomingen ruimschoots compenseer den. In het 2de deel hoorde men bijzon- 1 der mooie momenten, een innigheid van j toon, een rustig uitstromen van de muzi- Weinu de traditie wil, dat eenKale beweging, en ook in de Finale bleef „slechte generale" een goede premiere i de aandacht zeer geboeid, heus niet al- geeft, en al stond het maandagavondcon-1 ]ecn <j0or de grootse chaconne-construc- cert op een zeer aanvaardbaar niveau, me. Men merkte Haitink's intuïtieve affi- voor een buitenlandse representatie enjDitCit met deze muziek- nog wei op de Expo, waar dc beste j orkesten elkaar opvolgen, r-.ankeerde er. Herman Krebbcrs was de solist in het eigenlijk nog wel het een cn ander aan. j Vioolconcert van Beethoven. De vochtige In Badings' Symfonische Variaties, een werk, dat de Nederlandse muziek uit stekend "ertegenwoordigt. zij het dat het nü in 1958 al wa'. verouderd aandoet on danks de verbazingwekkende contrapun- tische ingeniositeit. was de technische afwerking van dc weergave lang niet gaaf: er vielen allerlei onregelmatigheden voor en ook werd het klankbeeld niet voldoende doorzichtig gehouden. Maar Haitmk bleek de partituur volledig te doorzien en te beheersen en daarom zul len bij verdere repetities de puntjes wel (Van onze correspondent) Surveillerende agenten van politie te Rijswijk (Z,-H.) hebben «n de afgelo pen nacht een beroving weten te voor komen. Nabij de Hoornbrug, aan het begin van de rijksweg naar Delft, trof fen de agenten, die per jeep rondreden, om kwart over drie drie mannen aan, die zich verdacht ophielden. Zij beslo ten de mannen over te brengen naar het politiebureau. Tijdens de rit sprong één der mannen uit de jeep. Eén der agen ten zette een achtervolging in en loste enkele schoten. De vluchteling werd niet getroffen. Even later trof de agent hem aan onder een geparkeerde auto In de Resedastraat. Op het politiebureau werd een verhoor afgenomen. Daar kwam vast te staan, Gistermiddag heeft de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, ir. W. C. Richter, vergezeld van de heer W. Th. Luyten, die het plan voor de verkeersverbetering heeft ontworpen, het tweede deel van de omlegging MuidenNaarden op de rijks weg nr. 1, voor het verkeer opengesteld. Eind november vorig jaar was de eerste helft in gebruik genomen. In 1954 is men met de verbetering van het weggedeelte begonnen. Nu liggen plannen klaar voor de aanleg van een nieuwe Vechtbrug by Muiden de te genwoordige vormt een trechter in de nieuwe weg en voor het maken van een circuit op de oversteekplaats Muiden- Weesp. MAASLAND. Maandag tegen het avonduur werd de eerste paal geslagen voor 8 nieuw te bouwen woningen aan de Huis te Veldelaan. De woningen wor den gebouwd door de aannemer J. H. v. d. Ham alhier en worden verkocht met viije vestiging. a'at de twee jongste mannen, de 29-jarige H. C. A. van M uit Voorburg en de 19-jarige J. F. A T. uit Den Haag m Den Haag de 52-jdiige buitenman D. de B. in een café ontmoet hadden Zij ont dekten. dat deze De B. veel geld bij zich had. Nadat De B. veel sterke drank geo'ronken had, namen Van M. en T. hem per taxi mee. Bij de Hoornbtug, nabij een verlaten bunker, stapten zij uit het vervoermiddel. Hier zou dan. aldus de verklaringen. De B. van zijn geld beroofd zijn. Dank zy de komst van de politie- jecp kon alt voornemen verijdeld worden. De drie mannen zijn vastgehouden. De B. om zijn roes uit te slapen en de andere twee voor een nader onderzoek naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. warmte in de zaal hinderde hem soms merkbaar en dan kwam er even een in zinking in de klankschoonheid en in de mentale spanning. Maar zoals Kreb bcrs deze Becthoven-muziek voordroeg, in een prachtig evenwicht tussen vorm cn inhoud, in een werkelijke strakke klassiciteit, dat doet in ons land hem niemand na! Haitink begeleidde zorgvul dig en het Residentie Orkest reageerde oplettend, zoals het trouwens de gehele avond met volle attentie speelde. N.K. (Van onze con espondont) De hcei E. J. Bulthuis, caféhouder te Nielap (Gron) is om het leven gekomen, toen hu in de kelder van zijn cafe een lek in een koolzuurleiding wilde dichten. Enige tijd later werd hy bewusteloos aan getroffen. De man is du eet naar het aca demisch ziekenhuis tc Groningen over gebracht. maar bij aankomst bleek hy te zyn overleden Op I januari van dit Jaar waren er m Nederland 467 scholen voor bu tengr woon lage- mde-u me! 47 047 lyL lingen cn 3303 hoofdei en onderwijzers Dit blijkt uit de dc agen verscner.en pubhkatie van he: r aal Rinrau voor de Statistiek: „Stat.shrk van het buiten gewoon lager onderwijs, 193519ö8". BENOEMING NOTARISSEN. Bij K. B. zijn benoemd tot notaris tiip- nen het arrondissement Zuolle ter -ta-ri plaats de gemeente Zwolle- L I Erftemli er, kandidaat-notaris, wonende te ütrcchï tn de plaats van H L M WiUonviC d- eervol is ontslagen. Binnen het arrondissement Roermond tc- standptaats de gemeente Echt- A L w' J. M. Wenning, kandtdaat-notaru, uonerde te Weert, in de plaats van H A M Drum mers, die Is overleden Binnen het arrondissement Breda. ic- standplants Kaatsheuvel (gemeente Loon op Zand): J. C. A. M, van Ham. kandidaat- notaris, wonende te Eindhoven, in de plaat* van L. P. H. M. van Baar, die eerso! u ontslagen. BENOEMINGEN CIIK. ONDERWIJS. Tot hoofd: te Glimmen (c.n.s H j Hoving. Amersfoort: te Onstwedde Klej- terseb.): mej. G. Mulder. Onstwedde Tot lerala)r(es): Te Almkerk (Landbouw huish.sch.): mej. A P. Brouwer, Den Hajj. te Sneek (mlddeib sch.): Ir. H. Reilltij. Putten. Tot onderwijxer(es): Te Andijk-Oost (dr. A. Kuypcrsch.met. I. Bottelaar. Haarlem: te Appingedam (V.G.L.O.): mej. H. Aarde- ma, Winsum (Gd.): te Axel (c-n.s.): M. Haak, Teraeuzen (tijd.); te Delfzijl (geref. ulo): L. Oosterveld, Zoetermeer: te Deven ter (ulo): J. M. Grevers, Amersfoort; te Ee (geref.): mej. D. Mledema, Dokkum; te Groningen (Kweeksch.): mej. D. G. Kerk hof. Stadskanaal; te Groningen (geref.): K. Brons. Appingedam: te Harden berg (ulo)- P. Pais, Zuiohorn; te Heteren (Kon. Jul. sch.): A. A. van Kleef, Opheusden; te SchcrpenUse (geref. gem.sch.): J. Kalkman, Gouda: te IJmuiden (Comltésch.)mej. D. Verwoerd. Nlgteveeht; te Zonnemajrt (cji.s.): P. H. van Veelen, Arnhem. De burgemeester van Delft, dc heer D. de Loor opent woensdagavond de tiende Oude Kunat- en Antiekbeurs, wel ke in het stedelijk museum „Het Prin senhof" aldaar word: gehouden. Bij goed weer geschiedt de opening op het bin nenplein van het Prinsenhof. DELFT. Om kaarten te bemachti gen voor de generale repetitie van het militair muziekfeest „Taptoe-Delft" op vrijdag 22 augustus, is het sommige mensen niet te veel geweest om vijftien uur In de rij te staan. Tien uren voor dat de verkoop bogen stond er al een rij van omstreeks dertig meter lengte bij het V.V.V.-kantoor. Ofschoon aan elke gegadigde slechts vier kaartje^ werden verkocht was men in drie kwartier door dc hele voorraad heen. „Een record" zei men ons bij de V.V.V. Ook bij de verkoop van kaarten voor de bejaarden was de belangstelling zeer groot. Inmiddels zijn maandagochtend de eerste militaire korpsen op de Delftse markt verschenen om te repeteren. WATERINGEN. De bestuurder van een W S M.-bus. waarin plm. twintig passagiers /aten, bemerkte op dc Hout tuinen dat dc bus krachtig naai rechts werd getrokken cn overhelde. Dc be stuurder remde dirccht, maar het ge vaarte kwam dichtbij de waterkant te gen een gemeerde schuit tot stilstand. Tevoren werd nog een lichtmast ver meld. De WJa.M.-bus liep aan de voor zijde bescnatuging od, ina. alle iwit- tenden kwamen met de schrik vrij. Een meisje klaagde nog over pijn, maar dc G.G. en G.D., die direct ter plaatse was. behoefde geen dienst te doen. Het ongeval ontstond door een ver zakt wegdek, waar kort tevoren een tank in de grond werd geplaatst voor een benzinestation. w* 's Gravcntiage 19.8 Trawtei Sch m m 19.360. Vleet loggers vei se haring Sch u- 7670, 30 800, 78 5570, 116 9J90, :8j - 13.000. Voorts 8 kustvisscis met in totaal 3135 aan vcise vis. Notering per kilo: grote tong L-lö— I groot middel tong 3.24—3.41. klem middellang 2.56—2 30, tong 1 2.39—2.84. id 2 2.30-2.44 tarbot 1 2.60—2.70, id 2 1.90—2.10, ld 3 loO- 1.70, id 4 1.20—1.40, heilbot 2.S7—3.27. Notering per 40 kilo: middelschot 14-36, kléine schol 22—25.50. giote schelvis 2S a0— 28, middelsehelvis 23.50—26.50. schelvis t 15.3» —27. id 2 12—17, wijting 12.60—20, schar 16-20 bot 1011.80, middcikoolvis 26—26.80. stipt kabeljauw per 5 stuks 35—55 Notering per 100 kilo: ijskabcljauw Stoot 87—04 Notering per 50 kilo: verse haring l<-40- 19 50. makieel 11.60—14, j Aangevoerd 2743 kantjes gezouten harini i Notering maatjes /out kiein 36,20(4, maai- j jes /out gioot 38—42. volle haring 38-0- 40.50, steurharing 33—39 alles per kantje. Verwacht aanvoer voor woensdagmorgen uit de Noord de trawler Sch 8 en circa kustvissers. Aan boord van de Mississippi Lloyd van de Koninklijke Roltcrdamsche Lloyd in- Rotterdam zijn zes woonschepen geplaatst, die gebound tierden in opdracht van de li.P.M. Dc woonst hepen zullen in Port Harcourt aan de Goudkust worden ge lost met behulp van het eigen laaden losgerei van de Mississippi Lloyd. De taartuigen zijn bestemd voor het perso neel van de aardolie-maatschappij, die in het kustgebied sinds kort boringen ver richt. Rapporten hedenmorgen 7 uur Station TI «J Helsinki geh. bew X 5 Stockh zw. bew. N 3 Oslo nobew stil Kopenh cr >e\v 4 Aberdeen regen ONO l Londen mist stil A'dam zw bew 2 Brussel ew oew 4 Luxemb zw. oew 1 Pat Ijs zw. oew Do.deaux regenbul a Grenoble zw bew. 3 til Nice zw bew N 4 Berlijn l oew ONO 4 Frankfort i. bew NNO 3 MClnchen h bew 2 Zürtch zw bew WNW n Genève zw bew NNO 1 Locarno h bew NO O Wenen h, oew WNW 2 (nnsbr t. bew W 4 Rome onbew stil Ajaccio h bew NNO 2 Madi td i bew W 4 .Majorca zw bew. «t/l Algiers 1 bew. IZO 1 ti 2- «sS S*! c C 2 J) vo 17 13 :4 18 J7 19 :4 ZA 23 26 27 34 26 23 27 27 27 28 24 30 29 32 30 27 39 1 O.i 0 0 3 10 5 3 3 1? 4 8 0 0 O 0 0 14 0 0 0 0 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2