Moeilijkheden met Rijksbegroting Verscherpte maatregelen tegen kartels VN. eenstemmig vóór Arabisch plan MENS over a tien jaar de RUIMTE igeen jaar - geen A-proeven van V.S. Heel IJsselstein leefde mee A APPLAUS IN ASSEMBLÉE lil: ONVAST~I r Straal j ager-piloot uit zee gered Regering betaalt 6 cent van elke liter schoolmelk Dr. Kooy: Deze tijd zeker nodig Terugkeer op aarde het grote probleem Advocaat mishandeld in Almelo De Hoop trekl schip vlot en redt leven van matroos Denemarken tegen bezoek van atoomdnikboot FRANSE I- 4NNEN GAAN BOOR Hoover en Truman krijgen pensioen Hammarskjoeld kan koffers pakken Kind (bij Driebergen gevonden) werd verinoord VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4075 Driekwart van Franse volle steunt de Gaulle r r Melk Kraan didil Kin d j e in box gestikt Controle mogelijk Theus ivcts branchveer te vlug af Rechtvaar d i n sr Verloren ,U V. J s~~ V J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLOT Neergestort bij Calais b (Van een onzer verslaggevers) Het is niet uitgesloten, dat in de Troonrede enkele drastische wij zigingen in het binnenlandse financiële cn economische beleid zul len worden aangekondigd. Üe minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, zou nl. een einde willen maken aan de prijsstabilisatie. De vertegenwoor digers van het bedrijfsleven zullen dan ook begin september door de minister worden uitgenodigd om de aangelegenheid met hem te bespreken. Tegelijkertijd meent men in Den Haag te mogen veronderstellen, dat de bewindsman van Economische Zaken drastischer tegen de kartels zal gaan optreden. Een verscherpt kartelbeleid zou onder de huidige omstandigheden genoeg waarborgen bieden voor de stabili teit van de prijzen. \7iJF WEKEN na de landing van de Britse en Amerikaanse troe pen in Libanon en Jordanië om deze landen tegen buitenlandse inmenging te beschermen, heeft de algemene vergadering van de Ver. Naties een Arabische resolutie goedgekeurd, die gericht is op herstel van de rust in het Midden-Oosten waardoor de Anglo-Amcri- kaanse troepen uit dit gebied kunnen worden teruggetrokken. De Assemblee aanvaardde gisteravond de door de tien Arabische V.N.-landen ingediende resolutie eenstemmig: 80 tegen 0. De verte genwoordiger van het ecnentachtigstc land, de Dominicaanse Repu bliek, was niet aanwezig. De (helaas) vrij zeldzame eenstemmigheid in <de algemene verga dering werd na het gespannen debat van de afgelopen week met opluchting en hartelijk applaus door de afgevaardigden begroet. Secretaris-generaal Hammarskjoeld van de Ver. Naties, die vol gens de resolutie naar het Midden-Oosten moet reizen om met de verschillende regerihgen daar een permanente vrede tot werkelijk heid te maken, treft reeds voorbereidingen voor zijn vertrek. (Van oen onzer verslaggevers) „Kom", klepjjerden gistermorgen de jjsselstein&e ooievaars vanaf een hoge schoorsteen naar hun jongen op het nest, .vlieg eens een >mdje want de lestijd is juist begonnen. Een van de twee ei hertjes zwichtte oor de ouderlijke aandrang, klapwiekte onbeholpen naar een nabijgelegen schoorsteen, wilde zich daar amechtig zetten er zakte toen de schoorsteen in. aotwraim, «vuto am mtnatraai ju feiea ïisvoo u li Poitbu* iU2 Postgiro No «4519 KJaU)tendietut abonnementen 19.3019*n _„r Zaterdags 17—19 uur Telefoon U37O0 t-Grzvenhaze: Huygenspletn 1 - Telef. U&3467 -3 iltnem Postbus 109} Postgiro No. 424887 Kluchtandlenst 18.501930 a. Telel. SöZótjU pordreebt: Schefferspleln 3 Postgiro No 424Z08 Telefoon 4S7C (Lmcbtendienst «te 1730 uur 7314. Schiedam, Lange Kerkstraat 94 b Telefoon 8788a. ABonnementsprü» 81 cent per «reek f 2.85 per maand, r 7,90 per kwartaal. Lom» nummer» 15 sent versoftttm dage niks l iHxyUAjih (Geldig tot morgenavond) MEER WIND. Wisselend bewolkt met enkele buien. Weinig verande ring in temperatuur. Tot matige of vrij krachtige toe nemende wind, draaiend naar west. Morgen: Zon op: 5.35 Maan op: 15.50 onder: 19.49 onder: -~ PRIJSSTABILISAT; E OP DE HELLING Is Een Nederlandse straaljagerpiloot donderdagavond door reddingboten uit Calais uit zee gered. De piloot, de 22-jarige ongehuwde reserve-sergeant W. H. II. Boland uit Duiven, was om kwart over acht van de vliegbasis Twente met een F-86-K nachtjager voor een nachtvlucht op gestegen. Het radiocontact met het vliegtuig, dat aanvankelijk zwak was, Een Frans instituut voor peiling van de openbare mening heeft een onder zoek ingesteld naar de vraag hoe het Franse volk staat tegenover generaal de Gaulle, diens regering cn zijn plan nen. hield later gchee! op. Vermoedelijk is de vlieger hierdoor verdwaald en boven Frankrijk terechtgekomen. Het toestel kreeg brandstofgebrek. De vlieger heeft daarom zijn vliegtuig per schietstoel verlaren. Toestel en vlieger kwamen in zee terecht. De vlieger bleef ongedeerd. Hoewel, men ten departemente over had. De kosten van levensonderhoud de plannen van de bewindsman niets wilde loslaten menen politieke krin gen in Den Haag, dat er voor een voortzetting van het stabilisatiebeleid geen reden meer is. Geruime tijd* ge leden heeft de bewindsman de kruide niersbranche reeds meer vrijheid ge geven en dat niet zonder succes. Alle controle oP de prijzen zou het depar tement echter niet willen loslaten. Er zijn bepaalde produkten, zoals brood, melk, olie, benzine en andere, waar voor de minister grote belangstelling zal blüven tonen. Als vaststaand moet worden aange nomen, dat de consumentenprijs voor melk met enkele centen per liter zal gaan stijgen. Besprekingen "hierover tussen de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ener zijds en de Stichting van de Arbeid cn het Consumenten Contact Orgaan an derzijds hebben nog niet plaatsgehad, maar de deskundigen menen, dat mi- Bister Vondeling geen andere weg meer openstaat, nu minister Hofstra blUft aandringen op beeperkïug van hrt tekort op de begroting van het Landbouw Egalisatie Fonds. De minister van Financiën staat voor bijna onoverkomenlijke moeilijkheden bij het samenstellen van de Rijksbe groting. Het landbouwbeleid is mis lukt en vraagt steeds grotere offers van het Nederlandse volk en verschil lende maatregelen '(zoals de reeds in april aangekondigde prestatie-toeslag oor lagere ambtenaren op weekloon) zullen nieuwe miljoenen vergen. In dit verband is het ook interes sant te weten, hoe de minister denkt over de verlenging van de verhoogde kinderbijslag (lien cent per kind voor die loontrekkenden. die f 96 of minder per week verdienen). Deze verhoging gold slechts voor cpn jaar. hield verband met de gestegen kosten van levensonderhoud. Aangenomen mag w'orden. dat minister Hofstra bij zijn i collega van Sociale Zaken erop heeft aangedrongen de premie voor de kin derbijslag, welke door de werkgevers wordt betaald, te verhogen. Maar er staat ook een verhoging van de premie voor de ziekenfondsverzekering op het programma en ook daar zullen de werkgevers het hunne aan moeten bij drager,. Natuurlijk zullen deze zaken binnen de Sociaal Economische Raad worden besproken. Het ziet er naar uit, dat de S.E.R., die 26 september voor het eerst na de vakantie bijeen zal komen, reeds m zyn eerste vergadering voor belang rijke vraagstukken zal worden ge plaatst. vertonen eerder een neiging tot daling dan tot stijgen en voor de natste toe komst verwacht men ook geen andere prijsstijgingen dan die voor de melk. De bewindsman zal zich voor hij een definitieve beslissing neemt wel tot de S.E.R. wenden om advies. In het kabinet voelt men echter niets voor een ongemotiveerde verhoging. Hoewel men in Den Haag niet op timistisch is over de toekomstige ont wikkeling van de financieel-economl- schc situatie in het binnenland, meent men toch ook, dat er geen enkele reden is voor overdreven pessimisme. Er is met nazne wat het loon- en prijspeil betreft van een zekere stabiliteit spra ke. De werkgelegenheid baart nog zorg, maar men hoopt, dat ook hier het erg ste 3chter de rug is. waardoor de extra-kosten voor het rijk ten behoeve van de financiering der aanvullende werken kunnen worden teruggedron gen. ï\Ol4fA Ac.-». Ter bevordering van het melkdrin- ken op scholen (waaraan op het ogenblik in 231 gemeenten ongeveer 450.000 kinderen deelnemen en waar voor de gemeenten cn het centraat schoolmelkcomlté subsidie verstrek ken) zal nu ook bet rijk overgaan tot het subsidiëren van de plaatselijke schoolmelkcomités. Deze subsidieverlening, waarmee binnenkort een begin zal worden gemaakt, bedraagt voor alle plaatse lijke comités zes cent per liter. Hierdoor wordt het mogelijk de bij drage, die de ouders voor de school melk betalen, in het algemeen tot dertig cent per liter terug te bren gen. In ieder geval is het wel zeker, dat waar het de tijdelijke verhoging van de kinderbiislag betreft het rijk de Iraan zal dichtdraaien. Minister Hofstra zal al moeite ge noeg hebben om een begroting samen te stellen, die voor de Staten-Generaal acceptabel zal zijn. Men acht het niet uitgesloten, dat er in de Troonrede een matige verhoging van bepaalde be lastingen zal worden aangekondigd, zulks om de toenemende tekorten enigszins te dekken. In dit verband stelt men zich in Den Haag de vraag, of er wel enige reden is voor een verhoging van de AOW- uitkering met drie of vier procent. Deze verhoging is door minister Sutirhoff (officieus) aangekondigd, na indrin gen van verschillende instanties. De wet schrijft voor, dat de uitkering kan worden verhoogd, wanneer de lonen zijn gestegen. De laatste tijd hebben echter geen loonstijgingen plaatsge- Mr. IJ. w, Kranenburg, advocaat te Almelo, is door enkele jongelui, die Waarschijnlijk onder invloed van al cohol verkeerden, ernstig mishandeld. Toen de heer Kranenburg woensdag avond tijdens een wandeling langs een bioscoop kwam, botsten drie jonge mannen tegen hem op, die hem te lijf Suigen. Mr. Kranenburg liep enkeie uarde klappen op, met het gevolg dat «U een lichte hersenschudding, een ö|upe snede onder het oog er« waar- schijnlijk enkele gekneusde of gebro- K,,n ribben kreeg. De politie arresteerde de 19-jarige F. als de voornaamste vechtersbaas. H ccn bemand ruimteschip zal zeker vijf tot tien jaar vorderen, al gaat de ontwikkeling, internationaal ge zien. zeer snel, Dit is de mening van dr. ir. J. M. K. Kooy. die behalve lector aan de KMA te Breda ook voorzitter van de Ned. Vereniging voor Ruimtevaart is. Dr. Kooy is ervan overtuigd dat ruim tevaart met mensen aan boord van satellieten of ruimteschepen moge lijk zal zijn. De gevolgen van zeer grote versnellingen, ontstaan na de start van de raket of het ruimte schip kunnen door de mens word>4 Het liospitaalkerkschip „De Hoop" heeft vanmorgen bet Vlaardingse vissersvaartuig „Ada" (VI, 7) uit een benarde positie bevrijd. De „Ada1 was aan de oostkust van Engeland, ten noorden van Boulmer op de rotsen gelopen en seinde, dat drin gend assistentie nodig was. De reddingboot van Boulmer en een sleepboot begaven zich op weg, maar hun hulp was niet meer nodig: „De Hoop'", die zich in de omgeving van de „Ada" bevond, had het schip reeds vlotgetrokken. De „Ada" wordt nu naar IJmuiden gesleept, waar het schip gerepareerd zal worden. Gisteren heeft „De Hoop" het leven gered van de 23-jarige Michael Vink, matroos van het vissersvaartuig Roger, die op de Noordzee last kreeg van piin. Alles wees op een acute blindedarmontsteking. De Roger zond SOS-seinen uit, die „De Hoop" op- ving. Direct draaide het hospitaalkerkschip bij, nam de matroos over en ging met volle kracht naar de Engelse havenplaats Blyth, waar het schip ondanks de dichte mist binnen liep. In het ziekenhuis werd de diagnose bevestigd. De matroos werd onmid dellijk geopereerd. Het ruim eenjarig dochtertje van de familie D. Reienga te Lemmer is, toen het buiten in de box speelde met het koord van haar mutsje aan de box blij ven haken en gestikt. doorstaan. Het menselijk organisme is eveneens in staat gedurende meer dagen in een toestand van gewicht loosheid te blijven (ontbreken van de zwaartekracht). Dat een mens te zwaar zou zijn om in een raket of ruimteschip omhoog te worder. geschoten is onjuist, want een mens van gemiddeld 80 kg ge wicht moet een plaats kunnen vin den in een dergelijke satelliet, voor al indien men bedenkt dat de Spoet nik III alleen ai 1000 kg woog, toen zij werd gelanceerd. Het grote probleem is hoe de raket op de aarde terug kan komen. De raket kracht dient té worden afgeremd, het temperaiuursvraagstuk (wrijving met de atmosfeer) moet worden op gelost en voorts een middel gevonden om een veilige landing op de aarde (parachuten) te waarborgen. De geleerden zijn thans bezig de pro blemen op te lossen, die aan een veilige terugkeer van onbemande raketten vastzitten. De praktische ervaringen met dergelijke proe\cn opgedaan, zullen .het vraagstuk van de bemande ruimteschepen zonder twijfel vereenvoudigen, aldus dr. Kooy. TN het Zwitsers-Italiaanse grensgebied hebben zich de afgelopen dagen grote aardverschuivingen** voorgedaan ten gevolge van hevige -regenval. Doordat grotf hoeveelheden stenen en aarde de rivier de Diveria blokkeerden, baande het water van deze rivier zich een weg door het Italiaanse Alpendorpje San Giovanni, dat vrijwel geheel werd ver woest. Op de foto is de ravage die in dit dorp werd aangericht duidelijk te zien. Twaaif inwoners van San Gio vanni hebben het leven verloren. Volkomen onverwacht heeft de Deense regering donderdagavond be sloten het bezoek dat de Amerikaanse atoomduikboot Skate volgende week aan Kopenhagen zou brengen, niet te laten doorgaan. De Deense premier H. C. Hansen deelde mecte, dat het bezoek door de atoomduikboot die door zijn tocht onder het Noordpoolfjs beroemd is ge worden volgens de Deense kernfy sici mogelijk gevaren inhoudt. De premier verklaarde, dat de re gering het besluit had genomen op ad vies van de Deense atoomenergiecom missie. In een officiële verklaring wordt ge zegd, dat het bezoek van de duikboot zelf ongevaarlijk zou zijn, doch dat eventuele ongevallen waarbij de duik boot betrokken zou raken, risico's mee brengen. De Skate zal wel een bezoek bren gen aan de Noorse havenstad Bergen. Noorse atoomgeleerden noemden het Deense standpunt „belachelijk". DE Amerikaanse proeven met atoomwapens zullen waarschijn lijk in oktober of in november voor de tijd van voorlopig éên jaar worden gestaakt. President Eisenhower hoopt tegen .die tijd onderhandelingen met de Russen te beginnen over een per manent verbod van kernwapenproeven, aldus wordt van welingelichte zijde in Washington vernomen. Naar verluidt is Frankrijk vastbe sloten voortgang te maken met de plannen om een Franse atoombom de eerste in dat land vervaardigd tot ontploffing te brengen, ongeacht 'eventuele verdragen tussen de Ver. Staten cn de Sowjet-Unie over stop zetting van de kernwapenproeven. Frankrijk zou het standpunt inne men, dat niet tot stopzetting van kern proeven voor alle landen moet worden besloten, alvorens Oost en West vol ledige overeenstemming hebben be reikt over ontwapening, met inbegrip van beëindiging van kernproeven en, de opslag van kernwapens. De atoomgeleerden uit acht weste lijke en communistische landen, die sedert 1 juli in Genève bijeen zijn, zijn tot de slotsom gekomen dat het, bin nen bepaalde grenzen, mogelijk is om een bruikbaar cn doelmatig controle stelsel in te richten voor een eventuele overeenkomst om de kernproeven te staken. De conferentie, waaraan de Ver. Sta ten, de Sowjet-Unie, Engeland, Frank rijk, Canada, Tsjechoslowakije, Polen en Roemenië hebben deelgenomen, is donderdag geëindigd met de publikatie van een communiqué, waarin gezegd wordt dat een controlestelsel dient te beslaan uit een net van controleposten op de continenten, op eilanden en op enige schepen die op de oceanen va ren. Het controlestelsel zou onder lei ding van een internationaal orgaan moeten staan, dat op de functionering ervan zou moeten toezien. Het Amerikaanse congres heeft een wetsontwerp aanvaard, waarin is be paald dat voormalige presidenten der Ver. Staten in het vervolg een jaarlijks pensioen van 25.000 dollar zuüeti krijgen. Hun weduwen krij gen 10.000 dollar. Zij mogen verder ondermeer hun post te allen tijde ongefrankeerd verzen den Er zijn nog twee voormalige Amerikaanse presidenten in leven, namelijk Hoover en Truman. Ooievaar klem Daarmee begon in IJsselstein een in schoorsteen in usseistem een uur van grote consternatie. De brand weer rukte uil met een door hand kracht bediende uitschuifladder, de burgemeester snelde toe, de gemeen te-architect, het halve dorp...., al len vol vuur om het jong voor het stadje en zijn ouders te bewaren. Het dier zat klem. Weliswaar had hij tachtig centimeter lager een rust punt gevonden in een verwijding van de schoorsteen, maar de ruimte liet hem niet toe zijn vleugels uit te slaan. Mensenhulp moesi uitkomst brengen. Theus de Jong (gisteren getrouwd) heeft het feit op zijn naam gebracht. Terwijl de brandweer de ladder stond uit te schuiven totdat bleek dat hei' ding nog te kort was en zijn broertje Henk onderaan de schoor steen stond te wachten op een even tuele val van de ooievaar, klom Theus het dak van zijn huis op en viste, na een gevaarlijke klimpartij over verschuivende pannen, de wild- klapperende ooievaar uit zijn „cel" De brandweer had het toekijken Hei verhaal eindigt wat droef Het beest ging zo te keer dat Theus hem moest loslaten. Tien meter lager kwam het beest na aen twijfelmoe dige glijvlucht met »en klap op een stenen platje neer Versuft blaef het liggen. Terwijl vader en moeder Iftber bange kringen rond de Hofstraat beschre ven, stopte burgemeesier Abbink Spaink het dier in zijn auio om het bij de Veeartsenij kundige faculteit in Utrecht te laten onderzoeken. Vleu gel en poot gewond, luidde het oor deel. Ter observatie Is het dier toen opgenomen. Of het nu de trektijd nog haalt naar het warme zuiden? De trek is al begonnen.... Na de stemming over het Arabische voorstel zijn de twee andere resoluties, die reeds over de kwestie van het Midden-Oosten waren ingediend, teruggenomen. De ene, afkomstig van zeven landen en gesteund door het Westen, wilde de gehele kwestie aan secretaris-generaal Hammarskjoeld overdragen. De tweede, ingediend door de Sowjet-Unie, eiste onmiddellijke terugtrekking van de Britse en Ameri kaanse troepen uit Jordanië en Liba non. De Soedanese minister van Buiten landse Zaken, Mahgoeb, die de Arabi sche resolutie namens de tien landen heeft ingediend, heeft verklaard dat de „familietwist" in het Midden-Oosten thans tot een „gelukkige oplossing" is gebracht. j De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, beeft gezegd, dat het bereikte resultaat het grote vertrouwen rechtvaardigt, dat de V.S. altijd in de Assemblee („die zonder veto-macht werkt") hebben" gesteld. Zjjn Russische collega, Gromiko. be treurde hèt, dat de Arabische resolutie niet de onmiddellijke terugtrekking der Amerikaanse en Britse troepen eiste. Hij kon zich evenweLachter,öe resolutie scharen. Hij hoopte-dat Enge land en de Ver. Staten in de tekst geen nieuwe „voorwendselen" zouden vin den om de terugtrekking van hun troe pen uit te stellen. Radio-Moskou verklaarde naar aan leiding van het aanvaarden van de resolutie, dat Amerika en Engeland een morele en politieke nederlaag hebben geleden. Het Pekingse volksdagblad valt ko ning Hoessein van Jordanië aan. „De dag zal komen, dat hij en ziin meesters voor het volk zullen terechtstaan. Dat kunnen Britse troepen noch Ameri kaanse dollars verhinderen", schrijft het. De Egyptische pers begroet de aan vaarding van de Arabische resolutie met kreten als „Wij hebben gewon nen" en „De crisis is voorbij". Dit betekent echter niet, dat de aan vallen op koning Hoessein-worden ge staakt. Het Egyptische blad „Al Shaah" chrfjft: „Engeland beschermt het laffe mannetje op de troon van Jordanië is daarom verantwoordelijk voor zijn misdaden, de barbaarse martelmetho den incluis". (Van een onzer verslaggevers) Ais vaststaand kan .vorden aange nomen dat het kind, wiens stoffelijk overschot eind juli in de bossen van Driebergen-Austcrlitz is gevonden door een misdrijf om het leven is ge komen. Hoewel gedacht wordt aan wurging, is hierover nog geen zeker heid te krijgen, In de omgeving was ook nog een bundeltje jongenskleren gevonden; aanvankelijk werd een verband ge legd tussen beide vondsten. Later bleek echter dat de kleren afkomstig waren van een verpleegde uit Valken- heide te Maarsbergen. die was ontsnapt en die zich van zijn gestichtskleren had ontdaan. Grote aandacht neeft nu ook de vondst van de draagband van een mi litaire broodtas. die in de omgeving van het grafje is gevonden. Echter is niet zeker of het misdrijf hiermee is- gepleegd. Boven West-Europa bevindt zich een samengesteld lagedrukgebied, dat overvloe dige regens brengt. De afgelopen nacht was dit vooral in West-Dultsland het geval, waardoor een aantal stations ten zuidoosten van Hannover, regenhoeveelhcdcn variërend van 15 tot $5 mm berden afgetapt Ook nabU het Zwarte Woud, langs de westkust van Frankrijk en b(j de Itali aanse Rtvlèra viel veel regen. De hoordkem van het lagedrukgebied bevond zich vanmorgen boven het noorden van Frankrijk. Deze zal zich de komende 24 uur lang zaam in noordoostelijke richting verplaat sen en morgen ten noorden van de Wadden eilanden kunnen aankomen. Het weer be houdt dan ook een onstandvastig karakter. De wind zal naar het westen draaien en In kracht toenemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1