EILANDENGROEP ZWAAR ONDER VUUR Nautilus boekt nieuw record Amerika waarschuwt communisten Oliereus met beschilderde neus Premier STRIJDOM overleden m Vier mensen verbrand bij botsing met Ned. auto Koninklijk gezin in Brussel Wolkbreuk maakte van Haagse vijvers stralen Suiker 6 ct. per kilo duurder Grote Algerijnse actie tegen Parijse politie? ff fijde ns weekeinde 200 doden „Wapenstilstand" in melkoorlog Morgen opklaringen HONDERDEN ALARMEERDEN BRANDWEER In drie uur viel 68 millimeter VELSEN BIEDT EXCUUS AAN Vader groef zoontje uit ingestorte kuil op - te laat VIJF AGENTEN VERMOORD BAANDAG 25 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE JAARGANG No4077 r r Veel ongelukken tijdens weekeinde Donker Amsterdam Van vandaag af: V. y Directeur: il. PK RUIG Hooidredacteur: ür J. A H J S BRUINS SLOT In het gebied rondom Quemoy was na een zeer rumoerig en bloe dig weekeinde de toestand ook vanmorgen nog zeer explosief. Vol gens berichten uit Formosa, zijn vanmorgen 2 rode torpedojagers bi het eiland Toengting in de grond geboord door nationalistische vaartuigen. Communistische artillerie zaaide vanmorgen voor de derde achtereenvolgende dag paniek op Quemoy, waar gisteren twee honderd personen door rode granaten de dood vonden. Meer geld Manoeuvres STRIJDOM IN HAARLEM: Redder in nood MS wms sumI SR aar« ^wiMroam' rtitta om Wiuuiraai so r#iet il37oo f« l* Postbus 1112 - Pojrtgiru No «4019 KJaehtendierwt abonnementen 18.30—je» 2» erdag* 17—18 uajr Telefoon 113700 *.Ors*enl»ato. Huygvnaplelo i Telet 1*846? 13 mnmi Postbus 1081 Postgiro No 424807 Klachwmdlenst 183&—10j»O u, Telêb 382369. Qordrecbt: Scheffensplei» 3 Pottgiro No 424203 Telefoon 437c iCiachtend lenst sm t?jo uur 7314. Seuiedxmi Lange Kerkstraat 94 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 81 ernt per week f 2,83 per maand, 17.90 per kwartaal. Lam» nummers 15 cent Versehltn» desretlfks >1 (Geldig tot morgenavond) 4VEERS VERBETERING. Aanvankelijk nog plaatselijk buien, morgen vrü zonnig en op de meeste plaatsen droog. Overleggend matige wind uit westelijke richtingen, koudere nacht. Overdag iets hogere temperaturen dan vandaag. Morgen: Zon op: 5.40 onder: 19.42 Maan op: 17.59 onder 2 43 Rood-Chinese invasie QUEMOY mislukt De Amerikaanse aU omduikhoot Nautilus heeft zondagavond de Ame rikaanse kust bereikt na een nieuw record te hebben gevestigd voor het oversteken van de Atlantische Oceaan door duikboten, namelijk zes en een halve dag. Het zusterschip van de Nautilus, de Skate, was voordien in acht en een halve dag de Atlantische Oceaan over gestoken ET ministerie van Defensie van nationalistisch-China heeft van daag medegedeeld dat een militaire actie van communistisch- China, die als een poging tot invasie kan worden aangemerkt, giste ren door de nationalistische strijdkrachten is verijdeld. Twee ver rassingsaanvallen op Toengting, een klein eiland even ten zuiden van Quemoy, werden door de nationalistische marine afgeslagen. De eerste aanval geschiedde door vier kanonneerboten en zes lan dingsvaartuigen. De tweede door vijf kanonneerboten en dertig ge wapende gemotoriseerde jonken. tussen nationalistisch China en de Ver enigde Staten bestaat belooft alleen Amerikaans ingrijpen bij een aanval op Formosa en de nabijgelegen Pes cadores Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat de Amerikaanse Zevende Vloot en andere Amerikaanse vlootstriidkrachten in het Verre Oosten in staat van paraatheid i[jn gebracht. Inmiddels beraadt Wash ington zich op de betekenis van de activiteit van de Chinese communisten In de Straat van Formosa. Zaterdag en zondag hebben de com munisten op het Chinese vasteland ruim veertigduizend granaten op Que moy afgevuurd, dat is zevenhonderd per vierkante mijl. Het bombardement, dat tweehonderd levens 'eiste, was het zwaarste bombardement dat ooit op de Quemoy-ellanden werd uitgevoerd. Gisteren werden de eilanden ook door communistische vliegtuigen bestookt. Amerika heeft onmiddellijk krachtig gereageerd op de jongste gebeurtenis sen rondom Quemoy. Dc Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dul les, heeft communistiseh-China gewaar schuwd, dat de Ver. Staten „niet nood zakelijk afzijdig" zullen blijven, wan neer Peking zon trachten de nationa listische eilanden voor de kust te ver overen. Dulles' verklaring was vervat in een brief aan Congresleden, die hun be zorgdheid hadden uitgesproken over de bombardementen op de nationalis tische eilanden. Dulles zei dat de Chinese poi"irr\imi«- ten „een groot risico nemen" wanneer zi) veronderstellen dat een poging de ze eilanden te veroveren een „be perkte operatie" zou blijven. De Verenigde Staten zullen zulke pogin gen beschouwen als een bedreiging van de vrede in het Verre Oosten. Naar in Washington wordt verno men zouden functionarissen hier een mogelyke uitbreiding van de Ameri kaanse garantie- aan nationalistisch China bestuderen. De V.S. zouden hun vrijheid van handelen willen uitbrei den om bezetting van Quemoy of Mat- soe door de communisten te verhinde ren Het defensieverdrag dat thans De Amerikaanse Senaat heeft zater dag, nadat de republikeinse fractie leider Knowland de berichten over de beschieting van Quemoy had voorge lezen, een voorstel verworpen om bon derd miljoen dollar te bezuinigen op de toewijzing van gelden voor mili taire hulp aan het buitenland. Het Congres heeft zondagochtend vroeg een program voor hulp aan het buitenland m het dienstjaar 19581959 ten bedrage van 3.298.092.500 dollar goedgekeurd. Dit bedrag is een com promis lussen die welke door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat af zonderlijk waren vastgesteld, respec tievelijk 3-078 092 500 dollar en 3.518.092.500 dollar. Begin september zullen gecombineer de Amerikaans-nationalistisch-Chinese marine-oefeningen worden gehouden ter bevordering van een nauwe samen werking tussen de onderdelen van deze strijdkrachten, aldus heeft de Ameri kaanse vice-admiraal Beakley vandaag bekendgemaakt. Uit de bekendmaking bleek niet wan neer tot deze oefeningen was besloten: voor of na de toegenomen militaire activiteit van de communisten. Toen de 50-jange inkoper R. Los uit de De Savornin Lohmanlaan te Rotterdam zondagavond met zyn echt genote, de 51-jarige mevrouw Chr. C. LosLeezer, en hun 19-jarige zoon op het Weena bij de Karei Doormanstraat wilde oversteken, liep de vrouw tegen een passerende tramwagen van lijn 9. Zij moest met ernstige hoofdwonden naar het Coolsingelziekenhuis worden vervoerd, waar zij korte tijd later overleed. De man en de zoon waren zo overstuur, dat zij ook naar het zie- kenhuis moesten worden overgebracht P ItEMIER JOHANNES STRIJDOM I van Zuid-Afrika is zondagmorgen iroeg in Kaapstad overleden. Strijdoni u 65 jaar geworden. Het overlijden kwam yo onverwacht, hit geen enkel lid van de familie zich aan het sterfbed bevond. Strijdoms vrouw Susanna lag in hetzelfde zieken huis als patiënt. Strijdom volgde Malan in 1954 op als premier van Zuid-Afrika. In deze &nctie maakte hij zijn reputatie van onverzoenlijk extremist op het punt van partijprincipes waar. Hij was voorzitter van de Nationale Partij. Hij was een heftig voorstander van de apartheidspolitiek en slaagde erin 4jn partij bij de langdurige strijd over de grondwet naar de overwinning te poeren. Het resultaat van de strijd was "at de kleurlingen voortaan met meer °P normale wijze aan de verkiezingen mochten deelnemen. Strijdom heeft er altijd op gehamerd dat de politeil$ van de apartheid de onige is die kan leiden tot handhaving van het blanke ras. De niet-blanken moesten zich volgens hem in hun eigen gebieden en in overeenstemming met nun eigen natuur en manier van leven ontwikkelen. Op basis van dit pro gramma wist hij de Nationale Partij by algemene verkiezingen in april een sr°te overwinning te bezcfrgen. Strijdom was een vurig republikein. Onder zijn bewind werd de vlag van oo Unie tot de enige officiële vlag van Zuid-Afrika uitgeroepen en bepaald nat alleen het volkslied van de Unie („Die Stem") bij officiële gelegenhe- gespeeld mocht worden. Hierdoor kwam een einde aan de waditie om bij officiële gelegenheden eveneens de Britse vlag uit te steken en het Britse volkslied te spelen. Strijdom, geboren op 14 juli 3893 te Wiüowmore in de Kaapkolonie was van boerenafkomst. De staatsbegrafe nis van Strijdom is vastgesteld op za terdag. Voorlopig zal Charles Swart, vice premier en minister van Justitie de regering leiden. Verwacht wordt dat dr Hendrik Verwoerd (57) Strijdom zal opvolgen als voorzitter van de Na tionale Partij. Verwoerd is eveneens een ijveraar voor de apartheid. Koningin Juliana, prins Bernbard ea de vier prinsessen zijn vanmorgen tegen half elf in twee vliegtuigen op het vliegveld van Brussei aangeko men voor een particulier bezoek van twee dagen. De Koningin, de Prins en prinses Marijke arriveerden in de DC3, die door prins Bernhard zelf werd be stuurd. Twintig minuten later landden de prinsessen Beatrix, Irene en Mar griet. De koninklijke famlie werd op het vliegveld begroet door de N*d. am bassadeur, Baron de Bassompierre, een lid van de Belgische hofhouding, over handigde koningin Juliana een brief van koning Boudewyn. Het koninklijk gezin zal logeren in de Nederlandse ambassade. De partijen in het Vor.ge week maandag begonnen Haarlemse melk- conflict, de N.V. standaardisatiebedryf „De Sierkan" en de twee Haarlemse bonden van melkhandelaren „Onder ling Belang'' en „St. Jozef' hebben een voorstel van een bermddelingscommis- sie aanvaard, om vandaag de situatie van vóór 23 juni (de datum waarop de zeven melkslijters uit Haarlem-Noord begonnen met het betrekken van de produktcn van de Aalsmeerse melk- centrale) te herstellen voorlopig voor drie maanden. Dit betekent dat de zeven melkslij ters hun produkten met meer uit Uit hoorn zullen betrekken en dat „De Sierkan" haar wagens uit Haarlem- Noord zal terugtrekken. Vanavond ko men de leden van de beide Haarlemse melkhandelarenbonden bijeen, om door hun besturen te worden voorge licht en eventueel hun fiat aan de be sluiten te geven. OVER de gehele breedte Tan de oceaan Is in de hogere luchtlagen een krach tige nestctrculatle tot ontwikkeling ge komen, waardoor van Canada komende de pressies tot in het Oostrcegcbied kunnen doordringen. Tusstn dc depressies in bc- \lndeu zich zwakke ruggen van hoge druk. waarvan er zondag een Nederland passeer de. Er vielen toen slechts weinig buien Zondagochtend bereikte een kleine depres sie de Ierse Zee. Deze trekt- langzaam in diepte atnemend, via Engeland naar de Noordzee. Het front van de depressie pas seerde dc afgelopen nacht met regen het grootste deel van ons land. Op het v llegveld Deelen viel 14 mm. Achter net front stroomt opnieuw onsta biele polawc lucht naar Nederland, waarin buien tot ontwikkeling komen. Dit buiige weer zal waarschijnlijk tot morgenochtend aanhouden, maar daarna zal een volgende rug van hoge druk weer ver betering urengen. Een volgende depressie bevindt 'ï-h op het midden van de oceaan Deze trekt met vrij grote snelheid In dc richting van Ierland. Het eerste schip ter wereld met boeg- beschildering is zaterdag bij de Neder- landsche Dok- en Scheepsbouwmaat schappij in Amsterdam te water ge laten. Het is de Noorse supertanker „Borgny"', dje een draagvermogen van Weidemann. Het voor rekening van de reder Fred Olsen te Oslo gebouicde schip werd gedoopt door mevrouw Elsa van HallDavis. Vier personen, onder wie drie Duitse toeristen, zijn bij een botsing: tussen een Belgische, een Duitse en een Ne derlandse auto op de weg Brussel— Antwerpen levend verbrand. De inzit tenden van de Nederlandse auto lie pen ernstige brandwonden op. Zaterdagavond is de 78-jange J. Engels uit Waddinxveen omgekomen toen hij op de weg van Brussel naar Luik werd geschept door een perso nenauto. Voor de ogen van zijn ouders is zondagmorgen op de Eperweg te Nu ri speet de 7-jarige P. S. Dhont uit Kam pen door een personenauto gegrepen en gedood. Het jongetje stapte uit een bus en stak zonder uit te kijken de rijweg over naar zijn wachtende oom en tante, die hij met zijn ouders een bezoek zou brengen, Bij een botsing tussen twee auto's op het kruispunt Turelureweg-Heu- vel weg te Nieuwerkerke op Schouwen- Duiveland is zaterdagmiddag de 35- jarige waterbouwkundig ambtenaar L. M. van Nieuwenhuijzen uit Drei- schor om het leven gekomen. Twee an dere personen werden ernstig gewond. Op de Zuidergrachtwal te Leeuwar den is de 10-jarige scholier C. Coe- hoorn op zijn fiets met een hem tege moetkomende zandauto in botsing ge komen, toen hij de macht over het stuur kwijtraakte. De jongen overleed in het Diaconessenhuis. De 32-jarige Hagenaar P. J. I. En gels, die bij het oversteken van de Beethoventraat in Amsterdam door een tram werd aangereden is overleden. Zaterdagochtend is een driejarig meisje, dochtertje van de familie Van Oorschot uit Veldhoven, op straat ver ongelukt. Het kindje hield zich vast aan een melkwagen èn kwam te val len toen de wagen plotseling ging rij den. In een bocht van de weg tussen Nieuwe Schans en de Duitse grens is zaterdag een Duitse motorrijder m botsing gekomen met een Nederlandse personenauto. De motorrijder werd ge dood, zijn duopassagiere kreeg ernstige verwondingen. De 17-jarige J. F. Veenstra uit Drachten is zaterdagavond in Boorn- bergum met zijn bromfiets in'volle vaart tegen een geparkeerde auto ge reden en op slag gedood. Zijn duo- rydster, de 15-jarige-Aukje Bergsina, afkomstig uitBoombergUm, werd met eeh schedelbasis- en een kaakfra< kaakfractuur in het ziekenhuis te Drachten opge nomen. Op de Halsterseweg bij Bergen op Zoom kwamen zondagavond twee (Van een onzer verslaggevers) Honderden malen is zaterdagavond in Den Haag de brandweer getelefo neerd. „De kelder is overstroomd, „De straat staat blank", „De afvoer van re genwater is verstopt en het water stroomt het huis binnen", waren de alarmkreten van opgeschrikte Hage naars. Een ware wolkbreuk was boven Den Haag losgebarsten. Ilct weerstation van radio-Scheve- ningen meldde zaterdag dat op hel kuststation een regenval van 68 milli meter was gemeten. Tussen 7 uur en half 8 vielen de eerste druppels, die begeleid werden door bliksemslagen. Die eerste drup pels werden gevolgd door ware slag regens. Het duurde drie uur voordat het droog was. De rioleringen in tientallen Haagse straten waren niet in staat de over vloedige regenval af te voeren en ook bij menige woning raakte de afvoer defect. Straten en wegen kwamen blank te staan, vooral de lager gelegen gedeelten. Onder verscheidene viaduc ten stagneerde het verkeer en hier en daar moesten auto's die zich door diepe plassen waagden, blijven staan wegens het vochtig worden van de elektrische installatie. Er deden zich een aantal botsingen voor, die echter geen ernsti ge gevolgen hadden. Iedereen die last kreeg van het aa- ter, bedacht dal de brandweer de red der in nood kon zijn. Gedurende de gehele avond stonden alle lampjes van het telefoonschakclbord in de alarm centrale van de brandweer op rood. Het was niet mogelijk overal de hel pende hand te bieden. Met motorspui ten, gereedschapswagens en Losse wa terpompen rukte de brandweer uit. De dringendste gevallen,, zoals ondergelo pen kelders van rusthuizen en opslag ruimten met levensmiddelen waren het eerst aan de beurt. Zondagavond was de hulpverlening nog niet ten einde, hoewel reeds zestig gevallen geholpen waren. Een uitloper van de bui die zich bo ven Den Haag ontlastte, doorweekte in DeLft de zesduizend mensen, die daar de prenuire van de Taptoe Delft gade- nmtas Msmi Een poimejeep baant zich een weg door een van de vijversdie zater dagavond ten gevolge van de wolk breuk m Den Haag ontstonden. sloegen. De militairen gingen, ondanks de stortbui, kranig verder en het pu bliek bleef, daardoor geïnspireerd, op zyn plaats. De voorstelling werd vijf minuten bekort en de doornatte toe- schouweis brachten de militairen een ovatie. In Amsterdam heelt zaterdagavond omstreeks halfelf een kortstondig doch hevig onweer voor velen ongerief ver oorzaakt. In het westelijk stadsdeel Geuzenveld werd een woonhuis in de Bouwen Ewoutszstraat door de blik sem getroffen, waardoor de elektrici teit uitviel, In het zuidelijk deel van Geuzenveld waar de bewoners door een hevige don derslag werden verrast, doofde plotse ling in enkele straten de verlichting. Personeel van het gemeentelijk elektri citeitsbedrijf rukte terstond uit om de senado te herstellen. Op verscheidene plaatsen in Amsterdam waren de we gen in korte tijd m grote vijvers her schapen. Volgens het K.N.M.I. zijn er ook zware buien geweest in Brabant en rond Soesterberg, echter m mindere mate dan in Den Haag. auto's in botsing, waarbij mevrouw Van der Zande uit Tholen om het leven kwam. Haar echtgenoot liep zware inwendige kneuzingenop. De heer Van der Zande had, komend uit de richting Bergen op Zoom, een auto gepasseerd, en kwam daarna in bot sing met de bestelauto van de heer F. Holtzer uit Bergen op Zoom. Beide wagens werden zwaar beschadigd. De heer Holtzer werd slechts licht gewond. Suiker is met ingang van vandaag zes cent per kilo duurder geworden. Deze verhoging van de suikerprijs zal tevens tot gevolg hebben dat ook en kele artikelen waarin suiker wordt verwerkt, duurder worden. De prijsverhoging is een gevolg van de verhoogde garantieprijs voor de oogst 1958 voor suikerbietenver bouwers, als gevolg van gestegen pro- duktie- en verwerkingskosten en van enkele loonverbeteringen van land arbeiders AI begin april werd een derge lijke prijsverhoging m het vooruit zicht gesteld De prijsverhoging werd wat eerder toegepast om geen aanleiding te geven tot speculatieve voorraadvorming, die kan leiden tot ongelijke spreiding van de voorra den suiker van de vorige oogst en daarmee tot stagnatie in de regel matige voorziening. De prijs van suiker af fabriek is vandaag verhoogd van 83.55 tot 89 gulden per 100 kilo. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het gemeentebestuur van Velsen zaterdag een brief verstuurd aan het gemeentebestuur van de Duitse plaats Bergisch GladbaCh .naar- aanleiding van de weigering van burgemeester mr, M. M. Kwint om tijdens een ont vangst van Duitse en Engelse "jonge ren in Velsen zich in het Duits tot de gasten uit Bergisch Gladbach te wenden, In dc brief, die ondertekend is door de ioco-Durgemeester, dë heer H. de Boer burgemeester Kwint was za terdag wegens vakantie afwezig wordt gememoreerd, dat de gemeen teraad „deze onjuiste houding van de burgemeester in het midden latend of die al dan niet opzettelijk is aange nomen eenstemmig heeft afge keurd". Het leedwezen van de raad over het voorgevallene wordt uitge sproken; men verzoekt de betrokken jongeren hiervan op de hoogte te stel len. Op tragische wijze is zaterdag de 11-jarige Jacobus Leeneman uit de Lochemstraat te Rotterdam om bet leven gekomen. Om halfzes zaterdagmiddag werd hil gemist.' Zijn vader verzocht de'politie om opsporing. Nadien jewam de vader ter ore dat vriendjes van zyn zoontje achter de Lochemstraat een kuil hadden gegra ven van twee meter diepte. De jongens maakten er een hol van door de kuil een gestut dak te geven en daarop zand te storten. Het dak hield het niet uit en stortte in, maar de jongens hadden kans gezien eruit te komen, aldus ver telde men. De vader ging kijken en zag het in- gestoite dak. Hy ging graven, maar zonder succes. De.man had echter geen rust, begon gisternacht opnieuw te del ven en vond zyn zoontje, bedolven onder het zand. Vijf Parijse politiemannen hebben vannacht het leven verloren by aan slagen, waarvan men aanneemt daf zij werden uitgevoerd door Algerijnen. Men vreest, dat de Algerijnse nationa listen in de Franse hoofdstad ëcn grote actie tegen de politie begonnen zijn. Twee politiemannen werden gedood bij een overval op de garage van het Paryse hoofdbureau van politie. Drie Algerijnen sprongen met machinepisto len uit een langzaam rydende luxe auto, schoten twee agenten neer die in de garage stonden, smeten een blik met benzine in de garage en gooiden daar brandende lucifers op. Toen de vlam men omhoogschoten losten zij nog en kele salvo's en verdwenen. In buitenwijken van de Paryse hoofdstad zijn vannacht drie patrouil lerende straatagenten door kogels uit snel voorbyrijdende auto's dodelijk getroffen. De overvallen werden alle met militaire precisie uitgevoerd, het geen de veronderstelling wettigt dat de Algerijnen een oorlog zijn begon nen tegen de Paryse politie die al vele malen razzia's heeft gehouden om Al gerijnen, die in Parijs opereren, te arresteren. Drie olieraffinaderijen in Zuid- Frankrijk, bij Narbonne, Toulouse en Marseille, zijn vanochtend getroffen door explosies. Deze ontploffingen, die brand veroorzaakten, zijn waarschijn lijk het werk van de Algerijnen, aldus de politie. Te Montpellier, eveneens in Zjaid- Frankrijk, mislukte een aanslag en zag men een groepje Algerijnen in een auto wegvluchten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1