I Pactomanie? Water groet voor Nautilus Hooggerechtshof bijeen voor Xittle Rock' Arrestaties in Frankrijk na terreu molf PROF. ITOKAWA: geen ruimtevaart-rom en Granatenregen op juemoy houdt aan Formosa vreest luchtaanval .ZEVEN PROVINCIËN" AAN DE GROND GELOPEN J Parijse mode in beeld Intrekking dispensaties C.A. O.-bouwlonen Granaten in de vuilnisbak Scholen beginnen tveek later Vrouw met breekijzer geslagen: 2Vz jaar „Wat helpt tocht naar de maan ons verder?' Rood-China kan 't Bij haven van Den Helder: zonder Russen af Vier jaar geëist tegen directeur spaarbank BIJNA OVERAL DROOG Ton verduisterd: boekhouder krijgt twee jaar Eerste H-bom-raket naar Engeland r r mwwm VERLOF WORDT ONDERBROKEN Kouderecord gebroken DINSDAG 26 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4071 y y Pilecteur: H. DB HUIG Hoofrtmlacteur: L)r J A H J S Hit' 'NS SI.OT Wek V) Cl Van een onzer verslaggevers) K zeg altijd: mensen, blijft met je voeten op de grond staan. Ik bedoel er dit mee: Zo'n tocht naar de maan is natuurlijk wel aardig, een mooi wetenschappelijk succes, maar wat zal de ruimtevaart de mens heid verder helpen? Ook bij ons in Japan praten de mensen over de maan alsof het daar zo leuk is. Ze worden nog eens gek van die maan. Ik denk, dat de roman tiek de mensen aantrekt, want de ruimtevaart zal de mensen niets geven. Rood China BEKNELD TUSSEN AUTO EN MUUR nd. OKI. «OttMCMA, iVUto Ob dVllllKUMl JU r«l«. 11S7UU I. I i Po.tbua U12 Postgiro No S«19. U KJacütencUenat abonnementen. liiéuin-m erdugs 1,— ia imr. Telefoon 591*0 •*.GriTean«e: Huycenspleiji i - Telet OfSiei iitnmn Pottbu» 1091 - Pootglro No. 424667 JClacütendianat. IÜM>19 30 u. Te)et. smcusa Dnrdreebt: b<?h«ffcrtpletn 3 Postgiro No 424208 ÏVlefoori 437P K-acbtendienst Te 17270 uur 7314 jcMedxJn: Lang* Kerkstraat Mb - Telefoon'«7882 Abonnementspru* fl! wnt per wei r 2 m per maand', f 7,90 per kwtriML Losci nummers 13 oeot verschuw decellllcs (Geldig toi morgenavond) IE'i's WARMER. Droog *n vrü zonnig weer met zwakke tot matige, later af en toe vrij krachtige wind, krimpend van west naar t' ul. Tamelijk koadc nacht. Morgen overdag iets war- .net dan vandaag Morgen: V. Zon op: 5.42 onder: 19.40 Maan op: onder: 18.2» 3.30 (Van onze militaire medewerker) TIJDENS de onlangs gehouden bij eenkomst van de leden van het Bagdad-Pact heeft Foster Dulles als tegenhanger van het waarschijnlijke verlies van Irak nieuwe verplichtin gen tegenover de andere pactleden op zich genomen. De lijst van verdragen die Amerika met de halve wereld heeft aangegaan wordt daardoor met een aantal ver meerderd. Denigrerend wordt deze po litiek van Foster Dulles soms wel „P.-ctomanie" genoemd. Men zegt dan, dat daardoor de wereld nodeloos al te zeer in twee kampen verdeeld zou worden en zulks ten koste zou gaan pan politieke oplossingen, die ontspan ning zouden kunnen geven. Bovendien wordt dan ter adstructie van de anti-pactomame aangevoerd dat de militaire waarde van de aldus met Amerika verbonden landen vaak gering is. Door de leden van het Bag- dad-Pact zouden b.v. nimmer geza menlijke militaire oefeningen zijn ge houden. «i ZIJ die aldus redeneren begrijpen niet dat de waarde van een land voor een bondgenootschap niet altijd en niet in de eerste plaats schuilt in de daar beschikbare strijdkrachten, doch veel meer in de geostrategische ligging. Om een extreem voorbeeld te noemen IJsland stelt geen enkele strijdmacht aan de NAVO ter beschik king doch het grondgebied heeft een ontzaglijke geostrategische waarde als basis. Het sluiten van pacten heeft daarom als eerste en voornaamste doel het ver krijgen van basissen, hetzij voor zee-, hetzij voor luchtstrijdkrachten. Wat Dulles doet is precies hetzelfde wat Engeland gedaan heeft in de ach terliggende drie eeuwen, toen hét een maritieme politiek volgde waarmee het ten slotte in de 19e eeuw de PAX BR1TTANNICA aan de werej,j kort op leggen. Daartoe had het over de gehele wereld marinebasissen nodig van waar uit het omliggende gebied kon worden beheerst. De directe veiligheid van zulke basissen lag minder in de militai re bezetting dan wel in de indirecte bescherming die het meesterschap ter zet verschafte. In een latere periode werdén deze maritieme basissen op vele punten uit gebreid tot koloniale gebieden. Toen deze last te zwaar werd en het natio nalisme in die gebieden te sterk, trok Engeland zich als koloniale mogend heid terug doch trachtte in die gebie den zijn steunpunten in bondgenoot schappelijke vorm te handhaven. Zo heeft Engeland thans als resultaat van zijn eeuwenlange maritieme later aero-marltleme-politiek zowel ba sissen in eigen beheer als basissen waarover het de beschikking heeft door een pact. ■y-rr-k-y&.y*- fHintiipti m»» A MERIKA is eerst na de tweede we- reldoorlog tot een doelbewuste wereldomspannende aero-maritieme politiek overgegaan ten einde de Russische expansie tot staan te bren gen. Daartoe had het basissen nodig voor zeestrijdkrachten en vooral voor luchtstrijdkrachten. Het had uit de af gelopen oorlog enige basissen door verovering gehouden. Doch voor het overige had het behoefte aan basissen gelegen rondom de periferie van Rus land. Daartoe moest het derhalve met bepaalde landen pacten sluiten. De militaire waarde van die landen behoefde niet groot te zijn. Voldoende was dat zij eventueel met beperkte Amerikaanse steun de basissen met autochtone krachten gedurende een beperkte tijd veilig konden stellen voor de daar gestationeerde zee- of lucht strijdkrachten. De directe beveiliging werd ten slotte meer verkregen door de indirecte veiligstelling als resultaat van het meesterschap ter zee of in de lucht. LIET Bagdad-Pact heeft ondanks de 1 relatief geringe militaire macht van sommige leden, geostrategisch een grote waarde als schakel in de ring var. steunpunten die Amerika in zijn aero-maritieme politiek rondom de Sovjet-Unie heeft getrokken. Wel verre dat bier sprake is van paetomanie ten nadele van de vrije wereld garandeert het pactenstelsel als ■ogisch uitvloeisel van een doelbewus te aero-maritieme politiek de wereld vrede, althans de Westerse vrijheden. De2e pacten te verbreken dan wel te verzwakken is dan ook de voortduren de politieke strategie van Moskou. Dit alleen re, /ou ervoor moeten Waarschuwen i A - erika niet behept is met pactoma ie integendeel, het volgt een gezonde heilzame aero-maritieme strategie, waarvan hoogstens gezegd kan worden •kt zij niet, zoals oudtijds de Britse, steeds consequent wordt doorgevoerd. Het Hooggerechtshof .ie. hoogste ge rechtelijke orgaan in de A.S heeft be sloten zijn vakantie te onderbreken en donderdag in buitengewone zitting bij een te komen om de kritieke kwestie van de rassen-Integratie op de mid delbare school van Little Rock in be handeling te nemen. De nationale vereniging voor de be vordering van de belangen van ge kleurde volkeren heeft een uitspraak gevraagd i® verband, jnet een beslis sing van faël'Höf vati beroep "vön' smg Louis waardoor de integratie op de school zou worden uitgesteld. De ver eniging verzet zich tegen uitstel Het Hooggerechtshof heeft vakantie tot begin oktober. De autoriteiten te Little Rock heb ben besloten het schooljaar eerst te doen ingaan op 8 en niet op 2 septem ber, in verband met de bijzondere zit ting die het Opperste Gerechtshof zal wijden aan de integratiekwestie. De voorzitter van de schoolraad in Little Rock hoopt dat uitstel van de aanvangsdatum van het schooljaar zo wel het Hooggerechtshof als gouver neur Faubus van de staat Arkansas meer tijd zal geven voor het nemen van hun beslissingen. Gouverneur Faubus heeft bij het hof aangedrongen op het betonen val geduld bij de doorvoering van inte gratiemaatregelen. De onderwijscommissie var. de Amerikaanse stad Norfolk moet de verzoeken van 151 negers om toelating op blanke scholen, welke zij de vorige week afwees, opnieuw in behandeling nemen. De districtsrechter heeft na melijk bepaald, dat drie van de rede nen die de commissie gaf voor haar weigering, ongrondwettig zijn. MEW YORK heeft gisteren de atoom- I' duikboot Nautilus en haar beman, ning, die als eersten in de geschiedenis onder het poolijs zijn doorgevaren als helden binnengehaald. IVatcr spuitende brandweerboten, meevarende torpedobootjagers, heli kopters en vliegtuigen begroetten de Nautilus op haar tocht over de Hudson en door de New Yorkse haven. Op de foto zirn we de trots van de Amerikaanse marine voorlangs een waterspuitende brandweerboot varen. Schout-bij-nacht Rickover, de Ame rikaanse pionier op het gebied van atoomduikboten, vertegenwoordigde president Eisenhower bü de feeste lijke ontvangst. Terwijl Franse autoriteiten de ver woestingen taxeren, door Algerijnse terroristen een etmaal geleden aange- neht bij aanslagen op oliedepots in Zuid-Frankrijk, worden de voornaam ste benzïncdepots in Frankrijk be waakt door soldaten en politie. Ontploffingen, na de aanslag op een groot oliedepot in Mourepiane ten noorden van Marseille, hebben giste ren paniek onder de bevolking in de hjuri gezaaid en een abrupt einde aan de biuspogingen gemaakt. Verscheide ne brandspuiten gingen verloren en op een gegeven ogenblik vreesde men dat 20 brandweerlieden om het leven w,i- rer gekomen. Later werd officieel vastgesteld dat 17 personen waren ge wond, van wie drie ernstig. De Franse regering heeft nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen. Tn Parijs, waar maandag vijf politieman nen het slachtoffer werden van aan vallen van terroristen, zijn diezelfde dag nog 85 Algerijnen gearresteerd. Op 20 man na werden zy later weer op viije voeten gesteld. In Marseille, Tou louse, Narbonne en andere plaatsen, «aar de saboteurs hebben toegeslagen, ordernam de politie grootscheepse ac ties. De Amsterdamse rechtbank heeft de 69-jarige Amsterdammer R. M. M. wegens poging tot doodslag op zijn 59-jarige echtgenote 'veroordeeld tot twee-en-een-haif jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. Er was vier jaar met aftrek tegen hem geëist. De rechtbank achtte bewezen dat de man op zaterdagochtend 12 april jl. zyn vrouw in het pension, dat zij sa men beheerden, met een breekijzer op haar hoofd had geslagen. Vanmorgen is de artillerie op de kust van communistiscli-China op nieuw begonnen met het bombarde ren van de Quemoy-eilanden, die al sinds zaterdag bijna onafgebroken aan rood artillerievuur blootstaan. In de buurt van het eiland is maan dag een luchtgevecht geleverd tussen een formatie nationalistische straalja gers en 48 communistische jagers. Twee communistische straaljagers werden neergeschoten. De burgemeester van Taipeh, de hoofdstad van Formosa, heeft er in middels bij zijn burgers op aangedron gen naar de buitenwijken te verhuizen met het oog op eventuele luchtaan vallen door de communisten. De acht Amerikaanse oorlogssche pen die in Singapore voor anker lig gen, hebben opdracht gekregen ie vertrekken. Ze zullen zich waarschijn lijk bij de zevende vloot voegen. Het in Peking verschijnende Volks dagblad schreef maandag, dat de beschieting van Quemoy, die op za terdag begon met een bombardement van twee uur, een „afstraffing" van de „bandieten van Tsjang Kai Sjek" is. Waarnemers merkten maandag in Peking op, dat geen der communis tische bladen het voorstelt alsof de bombardementen de inleiding van een grootscheeps communistisch of fensief zijn. Naar verluidt hebben de V.S. natio- nalistisch-China verzocht geen tegen aanvallen te ondernemen op het com munistische vasteland aangezien dit juist de bedoeling zou kunnen zijn van de communisten. Dezen zouden dan door bepaalde beschuldigingen aan het adres van de nationalisten de aandacht van de Algemene Vergadering van de V.N. op de kwestie China kunnen vestigen. fVan onze correspondent) Bü het binnenvaren van- de marine haven In Den Helder Is Hr. Ms. kruiser „De Zeven Provinciën" vanmorgen vroeg op de strekdam, die de oude en de nieuwe haven scheidt, vastgelopen. Het schip liep vast ter hoogte van de machinekamer en zakte steeds die per In de glooiing weg, zodat het schip in een enigszins hellende stand kwam. De stranding is een gevolg van een defect. Nadat de kruiser gisteren voor een normaal oefenprogramma was uit gevaren, werd er buiten het Schulpen- gat een lek in de flens van de hoofd- stoomleiding geconstateerd. De com mandant gaf daarop opdracht voor anker te gaan en besloot vanmorgen naar Den Helder terug te,keren, waar bij alleen op de bakboordmachine werd gevaren. Deze manoeuvre mis lukte ephter; het schip liep ter hoogte van het westelijk havenhoofd.""fn'~ dé havenmonding, aan de grond. De censuur op de pers in Libanon is roaandag opgeheven. De censuur, die gold voor zowel binnen- als buiten landse pers, is ruim honderd dagen van kracht geweest. Tegen de 60-jarige accountant en directeur van de Ammcrstolse Spaar bank is vandaag voor de Rotterdamse rechtbank vier jaar met aftrek ge- eist. Volgens de tenlastelegging zou H. verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte gepleegd hebben. Door zijn schuld zou ongeveer drie ton in gemiddeld tien jaar verdwenen zün. (Zie ook elders in deze editie) De tweede matroos van het Duitse RÜnschip Hugo Stinnes 25, dat in de Nieuwe Maas op de ankerplaats Oude Plantage te Rotterdam lag, is ver moedelijk overboord geslagen en ver dronken. Het slachtoffer is de 19-jarige Heinz Schneider, uit Marktheidenfeld (Did.). Men moet naar mUn mening ver der gaan met de raket. We moeien naar het raket-vliegtuig toe. Zo'n luchtschip zou m|j in minder dan twee uur van Amsterdam naar Tokio bren gen. Weet u wat dat wil zeggen? Dit, dat ik ook deze week elke avond in mün eigen bed zou kunnen slapen. Ik lioud niet van hotelkamers." De enige Japanse deelnemer aan het negende ruimtevaartcongres. prof. Hideo Itokawa (47 jaar oud. klein van stuk, zeer vriendelijk) zei ons dit gisteravond, terwijl wij in een koele schilderijengalerij van het Rijksmuseum zaten. Daar bood de gemeente Amsterdam de 345 ruim- tegeleerden een luisterrijke ^receptie aan, Prof. Itokawa, die een tamelijk afwijkende mening verkondigt over reizen naar de maan, is de man van de opmerkelijke Kapparaket. „Ik ben er, zo gezegd, de vader en de moeder van. Op het congres zal ik er over vertellen en een filmpje laten zien. Deze raket is gemaakt van zeer goedkope materialen: plastic VANDAAG mogen de foto's van de nieuwe Parlise wintermode ge publiceerd worden. Onze lezeressen èn belangstellende lezers vinden er enkele elders in deze editie. Wie dit jaar de grote man is in de Parijse modewereld? Niemand weet het. Yves Saint-Laurent, die zo zijn best heeft gedaan zijn grote voorganger Dior te evenaren, heeft gefaald Zijn grote baas, Marcel Boussac, heeft een mede-ontwerper naast Laurent aange steld, de jonge en nu al zeer bekende Mare Bohan. Zijn lar.ge rok, door de al niet meer zo jonge klanten met ge juich begroet, vallen bij de jonge vrou wen en de Amerikaanse confectionairs niet in de smaak. Het werkelijke nieuwe van de win termode is dit seizoen het lijfje van de jurkjes, pakjes en mantels: het korte lijfje mei het empire-effect. Het is een lijn voor lieve, zachte, bineerd wordt met een grote, frêle vrouwtjes, getuige dit plaatje van hoed. papier en soms rubber. Ik werk niet voor de defensie en dus hebben wij weinig geld ter beschikking. Boven dien is mijn raket daardoor prettig licht, wat tal van voordelen heeft. Met behulp van een meer uitgebreide Kappa hoopt Japan over een jaar of twee, drie ook een kunstmaan de lucht in te schieten. Maar ik persoonlijk voel meer voor de raketmotor in dienst van het luchttransport. Daardoor zal het vliegen tien keer sneller gaan dan nu en bovendien wordt het minstens drie keer goedkoper. Daar hebben de men sen ten minste iets aan."' Rood-China heeft tot nu toe nog geen prestaties getoond op het gebied van de ruimtevaart. Kan dit communisti sche miljoenenland wat klaar spelen op dit ook militair zo belangrijke ter rein? „Daar ben ik van overtuigd. Ze heb ben er de mensen voor en kunnen het zonder hulp van de Russen af. Die hebben ze daarvoor niet nodig. We moeten afwachten", zei dr. Sin 1 Cheng (37 jaar oud), Chinees van ge boorte en nu professor in Princetown (Amerika). „Hun geleerde H. S. Tsien, die destijds het plan heeft geleverd voor sommige Amerikaanse raketten heeft een wereldnaam. Nee, zeker kun nen ze wat klaar maken." (Zie verder pag. 3, kolom 7) een mantel van Nlna Ricct. die gecom- bolle EEN' kleine depressie, die gisteren boven Engeland lag, heeft haar zelf standig bestaan beëindigd en Is opgenomen tn een trogvormige uitloper van een hoven Zweden gelegen lagedrukgebied. Deze uit loper Is inmiddels ons land gepasseerd, hetgeen op verscheidene plaatsen nog 'linke regen- en onweersbuien heeft ver oorzaakt. De laatste 34 uur viel op het Uiegveld Valkenburg 22. In Hoek van Hol land 30, en op Ypenburg 32 mm. ISo\ en de Britse eilanden kwam een krachtige rug %an hoge druk tot ontwik keling. Iie/r breidde zich vandaag over ons land uit en zal in de komende nacht passeren, waarna de wind naar zuidwest tot zuid gaat krimpen- Dit laatste haugt samen met de nadering van het fronten systeem van een midden op de oceaan ge legen lagedrukgebied. Voorafgegaan door haroinetc-dalingen en vergezeld van een niet bijzonder brede regenzone hebben deze fronten vanochtend de Ierse kust bereikt. Ze worden eerst morgenmiddag boven Oost-Engel.vnd verwacht. In verband hier mede Is er een vrij grote k^ns, dat het tn Nedeiland tot aan de avond droog blijft. Onmiddellijk na de stranding voer de in Den Helder gestationeerde sleepboot „Zeeland" uit om assistentie te kunnen verlenen. Later heeft de zeesleepvaart- en bergingsmaatschappij N.V. bureau Wijsmuller te IJmuiden met de Kon. Marine een contract af gesloten de „Zeven Provinciën" vlot te brengen. De „Zeeland" had op dracht omstreeks 12 uur vast te manen. Vanavond om zes uur zou het weer hoog water zijn. De „Zeven Provinciën" staat onder commando van de kapitein-ter-zee M. J. Vos. De „Zeven Provinciën" is een van de twee lichte kruisers van de Koninklijke Marine. (De andere is Hr. Ms. „De Ruyter"), Het schip 's 185.70 meter lang, 17.25 meter breed en het heeft een diepgang van 6.40 m. De machine heeft een vermogen van 80.000. pk, de snelheid 33 knopen. Het •schip bezifVoórtS 2 schroeven. De 36-jarige boekhouder-kassier G. J. A H. uit Nederhorst den Berg, die volgens eigen opgave ten nadele van de Centrale Volksbank uit Utrecht in de afgelopen 8 jaar een bedrag van f 99.500 verduisterde, is door de recht bank te Amsterdam veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf met aftrek. Er was 3 jaar geëist, Dc verdachte, die in Nederhorst den Berg - een eigen administratiekantoor haa opgericht, verkreeg in 1950 het agentschap van de Centrale Volks bank. Hjj inde in die functie spaar gelden van dorpsgenoten, waarmee hij acht jaar lang knoeide. Ter zitting van veertien, dagen geleden werd vast gesteld, dat hjj gedurende het laatste iaar gepoogd heeft „de kleine man" zoveel mogelijk te sparen. Hij had voorts nog een blanco strafblad. Van het verduisterde geld maakte hij in Amsterdam en ook op buitenlandse ce'Zcn goede sier. De eerste Amerikaanse Thorraket, in staat een waterstofbom te vervoe ren, zal, naar verwacht wordt, deze week geplaatst worden in Engeland. De Amerikaanse luchtmacht zou eind deze week de eerste 31 meter lange Thor-raket (reikwijdte 25.000 km) per vliegtuig naar Engeland over brengen. Volgende week worden nog meer raketten aangevoerd. Van goed ingelichte zijde wordt mee gedeeld dat de eerste raketbasis in Engeland gevestigd zal worden nabij Feltwell in Norfolk aan de Noordzee. De Russische kunstma.andeskund.ige dr. Leonid Sednv hauai, mei behulp van tekeningen op een schoolbord, een verhandeling avei de Spoetniks. Deze foto werd gisteren genomen tijdens hei ruimtevaartcongres in Amsteidam. (Van een onzer verslaggevers) In de garage van de H A.L aan de Rijnhaven te Rotterdam is de 48-jarige J. Verschoof van de Schuilenburg be kneld geraakt tussen de voorzijde van een personenauto, die op een smeer brug stond en de muur. Met een inge drukte borstkas werd hij naar het ha venziekenhuis vervoerd, waar hij 's avonds is overleden. (Van onze correspondent) DE Inwoners van Baarn en Soest blijken over een grote voorraad oorlogs- beschikken. Aclit weken is nu het vuilverwerklngsbedrijf van beide gemeenten m gebruik en Sn deze tüd hebben de elektrische mag neten, die metalen uit het vuil moeten verwijderen, vüf granaten en drie brandbommen opgevist. Met ingang van 1 september aa>. worden alle dispensaties van de nieuwe loonregeling voor het bouwbedrijf in getrokken, die betrekking hebben op lopende werken en op grond waarvan de betaling bU tarlefarbeid niet aan een begrenzing was gebonden. Naast het goedkeuren van de C.A.O. voor het bouwbedrijf heeft het College van Rijksbemiddeiaars, in nauw over leg met de bij de C.A.Ó. betrokken or ganisaties, deze reeds aangekondigde maatregel getroffen, om de ook door het georganiseerd bouwbedrijf ge wenste sanering te ondersteunen. Dispensaties van de oude loonrege ling en de nieuwe C.A.O. kunnen bij de daartoe aangewezen instanties wor den aangevraagd. Uiteraard zullen de mogelijkheden van die bereikt kunnen worden krachtens dispensatie van de oude loonregeling, niet hoger zijn dan krachtens dispen satie van de nieuwe C.A.O. Russische meteorologen van het zuidpoolwaarnemingsstation „Wostok" hebben een nieuw kouderecord in de natuux gemeten: namelijk 87.4 graden onder nul Ongeveer veertien dagen geleden mei ode het waarnemingsstation „Sow- je:skója", eveneens aan de zuidpool, een temperatuur van 86.7 graden be- oververdiensten,neden het viespunt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1