Den Helder wanhooptemaar Jantjes juichten Politieverloven in Parijs ingetrokken KRUISER WAARSCHIJNLIJK NIET ERNSTIG BESCHADIGD Er kivam veel geluk bij 0 Misrekening bij navigatie oorzaak van stranding? stoomt op naar Meer bewolking Rusland bereid tot ges] Gouverneur Faubus wil scholen sluiten Ruimtevaartdeskundigen ziek SULTAN HAMII) II UIT GEVANGENIS ONTSLAGEN w. Matrozen renden over het dek Algerijtise terreur in Frankrijk Alweer een document Spoedconferentie Telefoontje: Ér was dynamiet aan boord m VN-waarnemer zwaar gewond in tibanon Dr. von Braun: spit Prof. Sedov: griep r ONDERZOEK DOOR VREES OP FORMOSA NEEMT TOE MARINERAAD WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1958 Directeur: H. DE RUIG ZESTÏEWDE SAAU&mG No. 4079 f - V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. .T. S. BRUINS SLOT Met eigen sleepboten won de Marine het van het zuigende slib rondom het westelijke havenhoofd. Met eigen middelen jukte het, het schip precies vierentwintig uür en één minuut nadat het in dé haveningang van Nieuwediep vastgelopen was. los te scheuren. De kruiser was vrij en is misschien niet eens ernstig door deze ramp beschadigd. Tonnen lichter É/liiï® mmmm M MARINEHAVEN DEN HELDER Normale programma ..HUGO DE GROOT" Inleiding? •rzl - I Mfohotë i\!ND0NES!È Vsssc«--*iagt3l Weer censuur in Libanon Nieuw Eeiste-kamerlid Iuschrijving verloopt regelmatig <L oUOfOJUU. our. «lil* am WlUuU'iuit Jo leim. ii-y/m, Post&u» 1112 - Pottsins No. 124519. KlsoiiMoctieocl ubonnemer.:.eu. 18.3Ujajo ZbLcrdiiss !7—18 imr, Tclcïoon usitti t-Gr**enfl»l£e Huyuensplulo 1 Te lel US34OT Mnt.ua 1091 - Potgiro No. Sim 5 U)ora)' U»n«e Kerkstraat 14 b Telefoon h?mhv AWnnementsprli. 61 cent per wee* f 2.05 per ra.S, r7.90 per ver^wtm 0Ummw» 16 Oorarsctit 4«ö.)eöam (Geldig- tot morgenavond). MEER BEWOLKING. Meer bewolking met later hier en daar enige regen. Dezelfde middagtemperaturen als vandaag of Iets hogere. Matige, af cn toe vrij krachtige wind uit zuidelijke rich tingen. Morgen: Zon op: 5.44 Maan op: 18.56 onder: 19.38 onder: 4.56 ik Marine-slepers trokken de Zeven F 'rovinciën vlot Bij de pogingen van de marinesleep boten De Zeven Provinciën vlot te trekken, stonden ongeveer vierhon derd van de zevenhonderd beman ningsleden op het achterdek aange treden om het evenwicht te vergro ten. Tijdens het gieren kregen honderd ma trozen de opdracht snel van bak boord naar stuurboord te rennen om het effect van het wikken te ver groten. De Franse regering heeft ge heime maatregelen genomen tegen de terreur van Algerijnen in Frank rijk. Belangrijke objecten worden door soldaten cn politie bewaakt. Bij de Süreté Nationale (Parjjse politie) zijn de verloven ingetrokken. (Van een onzer verslaggevers) OP het ogenblik, dat de marineste.d Den Helder vanmorgen met de somberste vermoedens omtrent bet lot van de gestrande krui ser Hr. Ms. De Zeven Provinciën ontwaakte, steeg er uit de rijen van de Jantjes aan boord van het kapitale schip een luid gejuich op ||S Want de kruiser, die tcelitig miljoen kostbare Nederlandse guldens waard is, kwam in beweging en even later 6.16 uurvlot. En dc Koninklijke Marine deed het zélf. Er kwam veel geluk bij. Deskundi gen uit scheep vaartkringen beoordeel den de positie van de „Zeven Provin ciën" gisteravond laat nog ongunstig. Zij achtten het nauwelijks verant woord. dat het ministerie van Marine gisteren nog de hulp van ervaren ber gers als de sleepbootbemanningen van Wijsmuller, kort en goed afsloeg. De Marine wilde zélf proberen de kruiser los te werken: zij werkte op de sleep boten en op de kruiser met man en macht. Van gistermiddag af tot van morgen vroeg is alles wat van boord van de kruiser gehaald kon .worden, door lichters naar'de wal gebracht. De Marine wilde het geboeide schip zo veel mogelijk lichter maken. Onder het licht van grote schijnwerpers pompte men gedurende de nacht duizenden liters stookolie over in. kleine tank- boten. De munitie werd overgeladen, zware uitrustingsstukken werden ijlings van boord gebracht cn men demon teerde zelfs het bakboordsanker, waar door het schip vele tonnen gewicht verloor. Tot de dageraad duurde het lossen. Toen begon het water te rijzen. De vioed kwam. De marinesleepboten „Orkaan", ..Dintel", „IJssel" en „Dom mel" wierpen zich in de trossen, de baKbocrdsschroef van de kruiser (.de enige, die in verband met bet machine- defect nog gebruikt kon worden) be gon het water te geselen, zoals een vis' in doodsnood met de staart slaat om naar dieper Water te vluchten. Het was vijfentwintig minuten vóór hoogwater (6.26.uur). In Den Heider sliepen nog de pessisten, die gister avond zeiden, dat het lót van de krui ser bezegeld was en die smalend spra ken over dé machteloze kracht der marineslepérs. Om tweeëntwintig minuten vóór hoog water keken aan de Helderse kade alleen een paar vroege reizigers bij de veerboot naar Texel naar de pogingen de kruiser los te rukken. Om twintig minuten vóór hoog water werd op de wal plotseling het geroep geooord van een groot koor mannen. Wat gebeurde er op de „Zeven Pro vinciën"? We stonden op een kleine sleper van tie Marine, op weg naar het onge lukkige schip. We hoorden het won derlijk geschreeuw van de bemanning van de -kruiser. Ons bootjè, scheerde 'angs de twee krachtpatsers van Wijs muller, 'de sleepboten „Zeeland" en -.binison", die bij de kruiser voor anker lagen. Waarom stonden de marine- autoriteiten die stoere trekpaarden niét toe vast te maken op de vleugellamme kruiser? Om elf minuten vóór hoog water noorden wij weer dat geschreeuw, dat fesqn tc lijken op gejuich. Het leek tvel of men joelde op. de kruiser. Om tien minuten vóór hoog wuter ragen wij het wonder gebeuren. Lang haam. maar steeds sneller, bewoog het togge grijze lichaam van de oorlogs- ooaem zich achterwaarts in de richting *an diep water. Eike seconde won het «hip aan snelheid. Hr. Ms. „De Zeven "rovinciën" was vlot. la hl -iann°n joelden, Marine-officieren acnten, de lach van mensen, die na en periode van spanning ver- ™'®a ademhalen. De schippers van «mi Pboten kodden hun luchtfluit ijJen laten giüen, maar de Marine ^heerste zich. Het was een mooie triomf. Maar overwinning was op het kantje ju behaald. Het was gelukt het uiterst kostbare schip te redden, maar over een mislukte manoeuvre, die oorzaak van de stranding was geworden en die straks door de Marineraad in een openbare behandeling samen met de commandant van de kruiser, kapiteln- ter-zee M. J. Vos, zal worden onder zocht. Het is de tweede keer dat de krui ser is gestrand. De eerste maal ge beurde dat bii Malakka. Toen kon men de oorlogsbodem evenwel met behulp van eigen schouwen weer vlot trekken. Kapitein-ter-zee Vos had toen nog niet het commando over de „Ze ven Provinciën". yfesr*njk Havenhoofd Mortd/tp WiefhooW Stranding Provinciën" 0KSUH5 Haven ijkswtrf HAVENBEKKEN roekoma uitbreiding DEN HELDER penrna in dit mooie werk lag de schaduw van Dinsdag is weer een document toegevoegd aan het respectabele en nog immer toenemende docu mentatie archief van de Ver. Na ties. Ditmaal was het een 5.600 too orden tellend verslag van een eommissie, die speciaal gevormd '*om te bestuderen hoe het aan- tol documenten verminderd kan toorden. (Van een onzer verslaggevers) Hoewel „I)e Zeven Provinciën" tij dens een maandag begonnen, kleine vooroefening het schip doet dienst in het kader van dc marine-opleiding door een lekkende flens in de stoom- leiding van de stuurboordmachine kreupel was, moet de strandlnr toch niet alléén aan deze omstandigheid j geweten worden. Er. Is wellicht sprake van een misrekening, betrekking heb bende op de navigatie. Theoretisch is dc kruiser ni„ ook wanneer vijftig percent van het ver mogen uitgeschakeld wordt, nog ma- noeuvreerbaar, en hoe lastig het in- en uitvaren van de haven van Nieuwe diep in verband met de vliegende stroom, die voot de havenmonding staat, volgens ervaren nautici ook zijn moge.' het betekent niet. dat een schip van de grootte en diepgang van de Zeven Provinciën de haven zelfs met een belangrijke handicap niet zonder brokken zou kunnen binnenlopen. Uit dien hoofde is het ook verklaar baar dat de commandant, die als een zeer bekwaam zeeman bekend staat cn --.ie de kruiser al acht maanden onder zijn commando heeft, geen -atassistentie vroeg om binnen te lopen. up uit feit is nogal wat kritiek ge leverd in Den Helder. Het is thans aan de Marineraad na te gaan in hoeverre de omstandigheden van stroom, zee en een eventuele misrekening oorzaak van de stranding zijn geworden. In tussen staat tegenover de ongelukkige manoeuvre, die een ramp had kunnen inleiden, de fraaie manoeuvre, die on der leiding van kapitein-ter-zee Vos en in samenwerking met o.a. de comman dant Maritieme Middelen te Den Hel der leidde tot het vlotkomen van de kruiser. In een gesprek, dat wij vanmorgen hadden met de commandant Zeemacht Nederland, schout-bij-nacht G. B. For- tuijn, verzekerde deze ons, dat de krui ser het normale programma zal kun nen uitvoeren. Vanmorgen is een on derzoek naar eventuele bodemschade aan de kruiser door marineduikers in de Nieuwediepse haven begonnen. Als de verwachting, dat ten gevolge van 't vastlopen inderdaad geen noemens waardige schade is ontstaan, juist blijkt, zal De Zeven Provinciën, zoals voorgenomen was, gewoon kunnen deelnomen aan de vlootweek te Am sterdam. die zaterdag 6 september begint.- - - „Het is achteraf allemaal erg mee gevallen en liet ziet er op het ogen blik, onverwachte tegenvallers even buiten beschouwing gelaten, gunstig uit", aldus .schout-bij-nacht Fortuïjn. De Londeuse politie stelt een onder zoek in naar een anonieme telefoni sche mededeling aan de KLM, waarin gezgd werd, dat zich een lading dy namiet bevond aan boold van de Hugo de Groot, die op 14 augustus neer stortte. waarbij 99 mensen' om hét le ven zijn gekomen. Het gesprek werd onlvrngen door een lid van de KLM. Hij probeerde de man aan de lijn te houden en in middels de politie op het vliegveld te waarschuwen, maar de verbinding werd verbroken, voordat nagegaan kon worden vanwaar de man sprak. De politie heeft verklaard, dat ver moedelijk dezelfde man in de afgelo pen tijd opgebeld heefi dat z'ch „een bom in een vliegtuig" bevond. Alle alarmen bleken echter loos te zijn. UIT nationalistisch-Chlnese bron Is In Talpeh, de hoofdstad van For mosa. vernomen, dat het grootste deel van dc vloot van communistisch-Chi na in de Ooslchinesc Zee op weg is naar het zuiden en samengetrokken wordt voor de kust van Foekien, bij Matsoe. Matsoe ligt ten noorden van Formosa en is ia handen van Tsjang Kai Sjek. De bevelhebber van de Amerikaan se strijdkrachten op Formosa, vicè-ad- miraal Smooth, heeft dé bevelhebbers van .de Amerikaanse Zevende Vloot en de dertiende Amerikaanse luchtmacht- eenheid voor een spoedconferentie in Taipeh ontboden. Naar verluidt zul len de Amerikaanse Zeestrijdkrach- ten in het gebied van Formosa worden versterkt. Deze week zal een aantal vliegtui gen van de Amerikaanse marine, die momenteel in Japan zijn' gestatio neerd, naar Formosa vertrekken. De toestellen zullen tijdelijk worden in gedeeld bij dé. Amerikaanse Zevende Vloot; en deelnemen aan de. gecombi neerde Amerikaans-nationaljstisch- Chinese manoeuvres, die in de eerste week van september in de" omgeving! van Liac op Zuid-Formosazuilen I worden gehouden. De Chinese comunisten hebben van daag voor de vijfde achtereenvolgende dag de Quemoy-eilanden beschoten. Tao Sl-Sjenz, adviseur van Tsjang Kai 'Sjek, heeft ervoor gewaarschuwd: dat liet bombardement .op' Quemoy; „zeer- waarschijnlijk"dé inleiding, vormt voor een oorlog op grote schaal. Hij is van mening, dat de commu nisten niet zullen aarzelen, een oor log te riskeren als de Ver. Staten openlijk verklaren, dat zij steun zullen verlenen bij de verdediging van de na tionalistische eilanden voor de kust van het Chinese vasteland. De gebeurtenissen in het Midden- Oosten wijzen erop, dat de Sowjet- Unie haar tactiek'om de wereld te ver overen heeft gewijzigd. De Russen zijn van politieke infiltratie overgestapt op militaire actie, aldus Tao. DE POSITIE VAN FORMOSA rtagdua nmtHg Hnaoingm - AnhaEvX* :-'J- AmoyjS&Qugmoy v jFÖRMOSA am&s Jj/Tr- fjitAj.'ift- «tSTainaiyj! Shinku 5» 'fciwo Tao JUrO-CHtNïse 7Ff SOVJEr-UNfESil ♦FORMOSA Afhilip- gelijfo ichaa/ MEER BEWOLKING. N de rug vau 'hoge,' luchtdruk, die 1 boven West-Europa tot ontwikkeling kwam, óhistonü c'ch Afzonderlijke' kern, die van Frankrijk naar Duitsland ls ge trokken. Gelijktijdig vulde een depressie boven Z/.-eden verder op. De diepe oceaandepressie verplaatste zich de afgelopen 24 uur langzaam in zuid oostelijke richting. Het centrum lag van morgen 706 km ten westen van Ierland. Het eerst- rcgengebled van de depressie scnoof over de Britse eilanden naar het noorden. Daarmee samenhangend begon het vanmórgen ih ons land weer op te klaren. Morgen ls de depressie zo dicht bij gekomen, dat randstorlngen dc bewolking weer doen toenemen met later hier cn daar enige regen. De aanvoer van lucht uit zuidelijke streken blijft gehandhaafd, zo dat de temperaturen over het algemeen nog iets zullen stijgen. De censuur in Libanon op persbe richten voor.het buitenland is vandaag, na een opschorting van 24 uur, weer van kracht geworden. De maatregel geldt niet voor de binnenlandse pers.. Minister van Binnenlandse Zaken Pelletier heeft iri een radiorede ge zegd dat de schuldigen aan de terreur daden voorbeeldig zullen worden ge straft. Volgens de politie wordt de terreur georganiseerd door speciale knokploegen van de Algerijnse ver zetsbeweging FLN, die een opleiding van een half jaar hebben gehad. Dinsdagavond zijn in Parijs weer vier politiemannen door Algerijnen aangeschoten. Het Algerijnse bevrij dingsfront heeft in Caïro bekendge maakt, dat nog meer aanslagen in. Frankrijk zullen worden gepleegd, om het Franse militaire en economische potentieel te verzwakken. De rebellen zouden echter de op dracht hebben gekregen Franse bur gers te sparen. Het Algerijnse bevrijdingsfront heeft dé secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Hammarskjoeld, verzocht Frankrijk er toe te bewegen in Algerije ge~n volksstemming over de nieuwe grondwet te houden, aan gezien het Franse leger hierop het toezicht uitoefent. Regeringsgebouwen, olieraffinaderijen en andere belangrijke objecten in bet gehele land worden thans streng be waakt. Het vuur in de olieraffinaderij van Mourepiane, in de buurt van Mar seille, had men gisteravond onder de knie. Het blijkt dat er geen do den zijn gevallen bij de ontploffing, die zich maandagavond in deze raf finaderij voordeed. Wel werden ze ventien brandweerlieden gewond, van wie drie ernstig. Rusland zou bereid zijn om met het Westen in onderhandeling te treden over een verbodvan proefnemingen met atoombommen, zo is uit diploma tieke bron in Moskon vernomen. Een Aziatische diplomaat hij was één van de bronnen waaruit dit be richt kwam deelde mee dat Rusland binnenkort het. westerse voorstel voor. het houden van besprekingen over. een verbod, zou aanvaarden. Maar hij voegde daaraan toe, dat Rusland zou vragen om die bespre kingen onmiddellijk te beginnen en niet tot 31 oktober te wachten, zoals door president Eisenhower en premier Macmillah de vorige week werd voor gesteld. Een waarnemer van de Ver. Naties in Libanon, teen Canadese officier, »s gisteravond ernstig gewond geraakt bij een botsing tussen Libanese militairen en opstandelingen, die plaatsvondjian de weg tussen het vliegveld van Bei roet en de stad. Bfj de strijd, die een 'uur duurde en die werd geleverd in de nabijheid van een der. drie plaatsen,- waar de Ame rikanen tanks hebben samengetrokken, zijn nog minstens acht andere personen gewond. De Amerikaanse mariniers namen niet aan het gevecht deel. In de vacature, ontstaan door het overlijden van mr. H. Willemse (arb.) te Rotterdam, is tot lid van de Eerste Kamer benoemd verklaard de heer J. P. Mazure te 's-Gravenhage. Gouverneur Faubus' van Arkansas heeft dinsdag een peciaie vergadering van Arkansas' wetgevende vergadering verzocht hem in een wetsontwerp de (Van een onzer verslaggevers) Dr. Wernher von Braun, Amerika's rakettenbouwer no. 1, ligt nog steeds met spit in zijn hotelbed. Zijn lezing over de Explorer, die al een keer was uitgesteld, heeft hij ook vanmorgen niet kunnen houden. Dr. von Braun heeft van het ruimlcvaartcongres al leen maandagmorgen de openingszit ting bijgewoond. Men vreest dat men hem niet voor zaterdagmorgen, bij de Ook de lefder van de Russische delegatie, prof. Leonid Sedov van de Russische Academie van Wetenschap pen te Moskou, ligt nu ziek te bed. Hij heeft kou gevat, waarschijnlijk tijdens de boottocht der gedelegeerden van dinsdagmiddag. Prof. Sedov heeft lichte koorts en de Russische dokter heeft geconstateerd, dat hij griep heeft. Sultan Hamid de tweede van Pon- tianak, is de vorige week woensdag uit de gevangenis ontslagen. Hij heeft achtencenhalf jaar in de gevangenis doorgebracht na terecht te hebben ge staan wegens pogingen tot omverwer ping van dc regering. Hij verblijft tijdelijk bij vrienden in Djakarta. In een onderhoud met de corresp in dent van het ANP in Djakarta zei sultan Hamid dinsdag boven alles naar rust te verlangen. Hij zag er ge zond uil', maar is wel verouderd. Hij- werd in april 1950 gearresteerd n. de opzienbarende aanval op Ban doeng door Westerling en zijn volge lingen. Hij was toen minister van Staal voor parlementaire aangelegenheden Drie jaar later stond hij terecht op be schuldiging pogingen te hebben ge daan de eerste Indonesische regering na de overdracht van de soevereini teit omver te werpen. Hij kreeg tien jaar gevangenisstraf. Sultan Hamid zei uit te zien naar de hereniging met zijn gezin. Zijn echtgenote verblijft in Den Haag. Sultan Hamid 11 bevoegdheid tc geven om de openbare scholen met' name.de centrale mid delbare school van Little Rock te sluiten indien rassenintegratie wordt opgelegd. Het door de gouverneur voorgestel de wetsontwerp voorziet in een volks stemming in het gebied van een ex-en- luecl gesloten school om binnen dertig dagen te beslissen of de school geslo ten blijft dan wel met toepassing van integratie heropend. Drie televisie maatschappijen zonden Faubus' toe spraak over de Verenigde Staten uit. De inschrijving van leerlingen voor de lagere scholen is ook dit jaar evenals het vorige jaar zonder eni ge storing of onregelmatigheid ver lopen. In Charlottesville (Virginia) hebben de schoolautoriteiten onlangs voor eeii j federale rechtbank verklaard dat de i nieuwe indeling van schooldistricten niet door ras of huidskleur was be- invloed. Alle dertig negerkinderen die zich voor ..blanke" scholen hebben i laten inschrijven wonen in hetzelfde. onlangs vastgestelde nieuwe district. In Alexandria hebben advocaten, die de ouders van dertig negerkindeven vertegenwoordigen, zich tot een fede rale rechtbank gewend met het ver zoek om toelating tot openbare scholen. In Charlotte (North Carolina) heb ben de onderwsüautoriteiten geweigerd de overschrijving van 23 negerieerlin- gen van scholen voor gekleurden naar scholen voor blanken toe te staan. Vo rig jaar kregen vijf negerleerlingen toestemming een school voor blanken te bezoeken. Dit jaar twee. In Little Rock (Arkansas) heeft het hoofd van de afdeling onderwijs, Virgil Blossom, het verzoek om toelating van een negermeisje tot de Hall High School afgewezen. Ook de toelating van een negerjongen en -meisje tot de Central High School werd geweigerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1