Produktschap ivijsl plan-Vondeling af Voorkeur voor verhoging kracht voerprij s Hoofdstedelijk welkom voor Haat Mossel Faubus mag scholen Arkansas sluiten Vreemd voorstel pan marine zegt directeur Wijsmuller „Geen blijk gegeven EBELBOIWMANTELS T BOlYmODEHUIS Kans op onweer Autodieven reden invalide dood ....dus bierweer! r Christelijke plichts betrachting Actie tegen rassenintegratie Parlement voor met overweldigende meerderheid van goodwill" Niet naar slachtoffer omgezien Daders (19 en 2 gegrepen na bromfietsdiefstal WIN flOOO.- PRISMA Botwinnik naar Nederland? Uw tenue is niet in orde9' HALVE P H 147.50 195.— 395,- 395,- 690,- 195,— 245,- 395,- 595,- 945,- heel goed horiog^g 001VDERBAG 28 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 408! "N A J nrecteiir: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S.'BRUINS SLOT HET bestuur van hei Produkt schap Zuivel voelt weinig voor het plan van minister Von deling de wintermelkproduktie onaantrekkelijker te maken door verlaging van de toeslag op de prijs van melk, die in de stalpe- riode wordt gewonnen. Ondoordacht lïnOÊ'm MS het SUCCCS? én begrijpelijk: MET LANGDURIGE GARANTIE VOOR ZOBEL GENOTT WHITE-COAT BISAM-COLORÉ •Orig. PERSIANE1 YEMEN PERSIAN. PATTES NERZ MURMEL Ferd. Bolstraat 32 AMSTERDAM Telef. 798981. HiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiüiHiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiini Auto tegen boom gereden: jongeman gedood 1MC0S Kapitein schrok. Staf lacple KLEUTER VERDRONKEN oor. «namm» rrm» cm mta«ra*t 90 t«i«. 115700 c* 11 Potó-oa 1112 - Postgiro No 424618, W KLachtendienst abonnementen, 18.30—10*0 Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. >«r*Taa*»le: Huygenepleln 1 Teief. 18346? (3 lljaen) Postbue 1091 - Postgiro No. 424857. Kiachteauüenst: 18.50—19.30 u. Telen. 352359 0M-6r.nl*! ScbeWertplein 3 postgiro No 424208. Telefoon «57P Kjeehtendienrt am 17.30 uur 7314. leMtaseisLapgc Kerkstraat S4 n Telefoon 57882. A&aottmaaMgrtta «1 eect per week t 2,0s per maand, f 7.30 per kwertesi. Loes* nummer» ifi «ent Veraewtot dnreHJfc* (Geldig tot morgenavond) MINDER WARM. Minder warm weer met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Overwegend matige wind tussen zuidoost en zuidwest. Morgen: Zon op: 5.45 Maan op: 19.19 onder: 19.36 onder; 6.03 DE correspondent, over wiens schrij ven wij op twee elkaar volgende laterdsgen hebben gehandeld, is nog niet tevreden. Hij heeft nog geen ant woord gekregen op zijn duidelijke vraag: Waarom en voor is de Uniecollecte voor het christelijk on derwij* vandaag na zoveel jaren gelijkstelling nog nodig? Hij meent zélfs dat „Trouw" moeite doet die vraag welbewust uit de weg te gaan Niets is echter minde- het geval Sinds jaar en dag heeft ons blad dui delijk en onomwonden gesch even over het hoe en het waarom van deze zaak. Elk jaar stuurt het Uniebestuur het zg. Unieblaadje in vele duizenden exemplaren .de wereld in, waarin tel- kenjare op de achterzijde te lezen staat het antwoord, dat onze brief schrijver vraagt. Hoe dat antwoord dan luidt? Wel, allereerst mag hef lokaal comi té der Unie de opbrengst van de col lecle besteden voor die scholen ter plaatse, die met de subsidie niet uit komen. En dat zijn er tegenwoordig nogal enkele! Voorts is de collecte no dig om het lokaal comité in staat te stellen noodlijdende scholen op ande re plaatsen te helpen. Elk jaar toch wordt men als het ware nog over stroomd met verzoeken om financiële hulp. Met name wordt hier door de Unie gedacht aan christelijke scholen voor buitengewoon lager onderwijs voor die kinderen, die een bijzondere vorm van onderwijs behoeven. Voorts ?an te stichten christelijke kleuter scholen, die zo maar bij de oprichting 20 pet, der stic'ntingskosten als waar borgsom op tafel Jiebben te le&gen Dan is er het christelijke sebippers- onderwijs, dat steun van particuliere zijde nodig heeft. Verder het christe lijk onderwijs buiten ons land, dat per manent in staat van hulpbehoevend heid verkeert. Zo heeft het plaatselijk comité in Leiden b.v. besloten dit jaar slechts te collecteren indien men van alle medewerkenden instemming ver wachten mag met het voorstel de op brengst geheel te bestemmen voor het christelijk onderwijs over onze gren zen,. omdat men de gemeentelijke ver goeding voor eigen scholen voldoende acht. Dan is er geld nodig om de plaat selijke propaganda voor de school met de bijbel te bekostigen en niet in de laatste plaats wordt van elk lokaal comité 15 pet. gevraagd voor de alge mene door de Unie te voeren lande lijke propaganda-actie. HET belangrijkste motief hebben we voor het laatst bewaard. De Uniecollecte is niet ,,et minst een zaak om een uitdrukking van Groen van Prinsterer te gebruiken van christelijke plichtsbetrachting, omdat ze len minste eenmaal -var jaar chris telijk Nederland tegemoet treedt met de vraag: Wat is de zegen, die God ons volk gaf in de school met de bij bel u nu metterdaad waard? Een maal per jaar is het plicht der dank baarheid te gedenken hoe God in de Schoolstrijd het christenvolk uit het diensthuis van het arrogante liberalis me heeft uitgeleid. Wie van dat diensthuis, waarbin nen men toentertijd het christelijk volksdeel gelokaliseerd had, geen juiste voorstelling heeft, of nog ster ker het interieur daarvan nog nimmer gezien heeft, zal maar moeilijk de rechte dankbaarheid kunnen gevoelen voor de uitleiding uit deze liberalis tische knechtschap. Niet ten onrechte is in dit verband gesproken over een volk, dat „Jozef" niet gekend heeft. Velen, die thans hun kinderen naar de school met de bijbei sturen, hebben geen flauwe notie van de worsteling, die nodig was om *~aar tot stand te brengen. RIen weet niet dat het verzoek om een school met de bijbel, zoals dat op he-iriochtelijLe wijze geschiedde in het Volkspetition- nement van 1878, uitgekreten werd voor „clerieale jeremiade"'. Men weel niet meer van het vrouwtje in Wit- marsum, waar de v "enden eenmaal in de week twee centen rpochten ko men halen voor de christelijke schooi Men kent niet meer die broeder Looyé. daar op de linker Maasoever in Rot terdam, die het minder gevaarlijk vond zijn kinderen met de „platluis" leen zeilboot, die de verbinding vorm de tussen Katendrecht en Rotterdam) over de Maas te sturen naar de over zijde, ook bij mist en ijsgang, dan ze op de openbare sehool van meester Van 't Riet te laten, die de bijbe! niet als het Woord van God beschouw de, maar slechts als een boek, waarin heel mooie letterkundige passages voorkomei Zie, om dit alles in herinnering te brengen, om het juiste klimaat der dankbaarheid -cheppen, is het hou den der Uniecollecte nog het meest noodzakelijk. Het 'ou niet anders dan schuldige nalatigheid zijn, indien wij van Gods leiding bij de wedergeboor te van de school met de bijbel niet meer zouden weten. Zullen we dat dan niet allereerst be denken nu de tachtigste Uniecollecte voor d« deur staat? T. M. GILiTUIB. Protest tegen verlaging van toeslag op melk il!!l!lll!l!lill!!llllllltllllj|||||lililll!lllllll!l||i;ilillllHlllllllllill v De r ulmte vaart-expert dr. Wcrnher von Braun is twee dagen onder de wol geweest na een aanval van spit. Met een stok kwam von Braun vandaag weer op het ruimtevaartcongres. Op de foto: dr. von Braun bekijkt de foto's, die zijn opgehangen ter gelegenheid van het congres. De omvang van de huidige melk- prodnktie is volgens het bestuur ver antwoord. Wet wordt toegegeven dat de omzetting van krachtvoer in de- mate waarin dit nu gebeurt nationaal- economisch niet rendabel is. Het be stuur meent dat dit overmatige ge bruik kan worden bestreden door een verhoging van de kraehtvoerprijzen. Pas in de tweede plaats denkt het be stuur aan het middel waarsan de mi nister de voorkeur geeft: verlaging van de garantieprijs voor wintermeik. Dit Is de hoofdinhoud van het ad vies aan de regering dat het bestuur van het produktschap gisteren heeft ontworpen. Aan het slot van het advies wordt verklaard dat een verlaging van de ga rantie de inkomens van de veehouders aantast. Het bestuur is daarom van oor deel dat dit een zaak is die in de eerste plaats onderwerp van bespre king tussen het landbouwschap en de minister dient uit te maken. Zou tot een beperking moeten worden overge gaan, dan lijkt het het bestuur het beste dat de garantieprijs op een be- van de kostprijs paald percentage wordt vastgesteld. Zowel de overhe'id als de bedrijfs tak zelf moet streven naar een na- tionaal-economisch verantwoorde om vang van de melkproduktie, zo heet het verder in het ontwerp-advies. Het is echter onmogelijk die omvang con creet in tonnen aan te geven. In grote lijnen gezien kan de hui dige melkproduktie nationaal-econo- misch verantwoord worden genoemd omdat voor de produktiefaetoren: grond, arbeid en kapitaal binnen of buiten de landbouw op korte termijn niet een gunstiger aanwending kan worden gevonden. Ook internationaal-eeonomisch mag de huidige melkproduktie verantwoord worden genoemd, omdat een even tuele verlaging van de Nederlandse produktie door de andere, duurder producerende gebieden, zal worden op gevangen. Een enthousiast tïzelkom voor premier de Gaulle in Alpdjati, de hoofdstad van de Ivoorkust (Afr.), Een contingénlering van de melk produktie per bedrijf acht het bestuur van het Produktschap Zuivel een maat regel, die onvoldoende is doordacht. Indien maatregelen ten aanzien van de wintermelkprijs niet vergoed wor den in de zomerprijs, betekent dit een sterke aantasting ;van de inkomensga rantie voor de veehouders. Indien de daling van de gai iantie voor de winter meik opgevangen; wordt door een stij ging van de garjtntie voor de zomer- melk, kan dit ectn ongewenst verschil in zomer- en v rinterprijs betekenen. Het begrolings vraagstuk of een be paald bedrag ka h worden vrijgemaakt om de inkomens; garantie voor de melk veehouders waar te maken, onttrekt zich aan de bec |ordeling van het be stuur, aldus de ttrief. >f; De beide huizen van het parlement van de Amerikaanse staat Arkansas hebben woensdag met overweldigende meerderheid een door gouverneur Faubus voorgesteld wetsontwerp goedgekeurd, dat hem machtigt de scholen te sluiten in plaats van te be rusten in afgedwongen opheffing van de rassenscheiding. Het huis van afgevaardigden nam het wetsontwerp aan met 94 stem men voor en één tegen, de Senaat keurde het met 33 tegen nul stem men goed. Het parlement heeft ken nelijk zo snel gehandeld om het hoogste gerechtshof, dat vandaag de kwestie Little Rock zal bespreken .voor een voldongen feit te stellen. Medewerkers van Faubus zouden ondertussen bezig zijn een plan uit te werken dat het mogelijk maakt open bare scholen, kort nadat zij zijn ge sloten. weer te openen als een parti culiere school, waarbij rassenscheiding mogelijk is. De gouve'rncur van de staat Georgia heeft gewaarschuwd, dat de openbare scholen van zijn land zullen worden gesloten als de federale autoriteiten hier rassenintegratie willen doorvoe ren. President Eisenhower heeft op zijn persconferentie verklaard, dat het sluiten van scholen om rassenintegra tie legen te houden zeer onaangename gevolgen zal hebben. Dit zou uitlopen op vele juridische gedingen. Eisenho wer weigerde te zeggen of hij per soonlijk voor of tegen deze rasseninte gratie is. Hij gaf, naar aanleiding van een vraag, toe mogelijk eens tegen vrienden te hebben verklaard, dat de integratie een langzaam verloop moet hebben. EEN Rotterdamse kwam gister- middag in Amsterdam als glun derende reclame voor produkten van Yeréeke: de visvrouw Catharine Mulder, wier voornaam door ieder een die haar kent wordt verbasterd tot Kaat en wier achternaam ge woonlijk wordt vervangen door haar koopwaar: de mossel. In Amsterdam kwam Kaat na tuurlijk eerst even bij haar collega's op de Albert-Cuyp-vismarkt kijken, waar haar bloemen werden aange boden. Later ging ze naar het (tegen- Naar aanleiding van de berichten, dat N.V. bureau Wijsmuller een be drag van bijna een miljoen gulden aan de Koninklijke Marine zou hebben gc- Advertentie) MODELLEN YEMEN waarde 295 waarde 390 waarde 790 waarde 790 waarde 1380. Enige voorbeelden uit onze enorme collecties: LANGE MODELLEN SHANTUNG KID waarde 380NU waarde 490.NL' waarde 790NU waarde 1190 NU Orig. NERZ assemble waarde 1890.— NU NU NU NU NU NU Wfl geven geen bontstola'» cadeau, maar brengen voor onwaarschijnlijk LAGE PRIJZEN gegarandeerd le ^^TMASTELS Alles op eigen ateliers vervaardigd. Tramlijn 16—24—25 REISKOSTEN WORDEN VERGOED. vraagd om met de sleepboot Zeeland de kruiser De Zeven Provinciën vlot te trekken, heeft de directeur van liet bedrijf, de heer John Wijsmuller, mee gedeeld, dat hij tegenover de marine geen enkel bedrag heeft genoemd. De Marine, aldus de heer Wijsmul ler, deed mij dinsdag een zeer vreemd voorste!. We moesten werken met on ze sleepboten op basis „no cure no Day" en voorafgaand aan de berging bood de Marine een bepaald bedrag aan om met de Zeeland gedurende een tij hoogwater t an de kruiser te la ten trekken. Dit voorstel heb ik afgewezen, aldus de heer Wijsmuller. Ik heb me willen houden aan de voorschriften van de Salvage Union, waarbij de meeste gro te bergin*»- aatschappijen zijn aange sloten. Deze schrijven voor. dat men niet voor een vooraf afgesproken be- '~ag een jing mag uitvoeren. De heer Wijsmuller verzekerde, dat hide Marine beslist gelijk gaf gezien de omstandigheid, zelf een bergings poging te doen. ..Het is echter teleur stellend voor mi;, dat de Marine blijk heeft gegeven geen goodwill te willen betonen tegenover de bergingsmaat schappij, die zich de moeite getroost een bergingsstation te Den Helder te bezetten."' „Ik had verwacht", aldus de heer Wijsmuller, „dat de Marine het be lang van een bezet sleepbootstation te Den Helder zou inzien en dat men ons in staat zou stellen een aandeel in de berging te leveren. Wanreci we de goodwill van de Marine niet bezitten, loont het niet de moeite Den Helder door een grote zeesleepboot als de „Zeeland" als bergingsstation bezet te houden." woordige) Lmsterdamse stadhuis, waar de vroe gere burgemeester Ja cob Rrasemai i haar toesprak. Nadat de Visvrouw een rondedans over het Prin Benhof bad uitgevoerd, maakte ze eert tochtje door Amster dam. ET gebied van hoge druk boven mid den Europa breidde zich de afgelopen 24 uur over not trd-Kuropa uit. Daardoor ontstond een gor del van hoge druk van de Noordelijke IJsz ëe over midden Enropa tot de Middcliam he Zee. Aan de westflank ervan stroomt w trme lucht uit het zuiden via Frankrijk n. lar onze streken. In de warme luchtstroi hing ontwikkelden zich boven Frankrijk kleine storingen, die langs de Engelse kana jtHuist plaatselijk onweer veroorzaakten. Boven land veroorzaakten de storingen allcrjn wat bewolking, die van morgen ook ons jland binnendreef. In het lage drnksysteem op de oceaan kwam een nieuwe depressie 'bij IJsland tot ontwikke ling. Voor de Golf jjn Blsca.ve begon de luchtdruk vanmorgen evenwel te stijgen. Daardoor zet wat koelere oceaanlucht zich in beweging in dci> richting van West-Euro- Pa. Het front, dat|dc/e lucht begrenst, kan in ons land aanbidding geven tot plaatse lijk wat regen of i'een onweersbui. (Van onze correspondent) DE politie uit Den Helder heeft vannacht tijdens een wegcontrole twee jongemannen aangehouden, die bekend hebben dat zij gistermiddag in Den Helder een auto hebben gestolen en daarmee in Schagen een dodelijk ongeval hebben veroorzaakt De 52-jarige minder-valide arbeider A. Zwiers, die per bromriets op weg was naar zijn huis in Barsingerhorn, werd twintig meter door de auto meegesleurd en Is in het St. Elizabeth Ziekenhuis te Alk maar aan een schedelbasisfractuur overleden. De 19-jarige W. R. M. en de 20-ja- rige H. D. J. uit Den Helder namen gistermiddag de stationcar van de heer Frits Colthor weg, toen deze zijn auto in de Keizerstraat in Den Helder ge markeerd" had,.. De jongemannen zijn niet de wagen gaan toeren. Op de hoek van de Pro vinciale weg en De Hoeb bü Schagen reden zij de heer Zwiers aan. Na de aanrijding sprongen zij, zonder zelfs maar naar het slachtoffer te hebben omgezien, uit de stationcar en namen de benen. Het ongeluk gebeurde onder het oog van een rijksveldwachter, die echter, zoals te begrijpen valt, eerst zün aandacht besteedde aan het zwaargewonde invalide slachtoffer. Toen hij naar de bestuurders van de auto wilde omzien, bleek het tweetal reeds verdwenen te zijn. Onmiddellijk zetten rijks- en ge meentepolitie de achtervolging in. Men kon vaststellen dat de daders zelf ook gewond waren, daar op het stuurwiel van de auto bloed werd aangetroffen. Toen de jongemannen vannacht werden aangehouden, zaten zij op een bromfiets. Bij navraag bekenden zij de bromfiets in Amsterdam gestolen ie hebben. Toen zij voor dit feit werden opgebracht en nader aan de tand ge voeld werden, bekenden zij ook de autodiefstal en de dodelijke aanrijding in Schagen. Na de aanrijding zijn de jongens per trein naar Amsterdam gereisd, waar zi£ de bromfiets gestolen hebben. (Advertentie) r (Van ónze correspondent). Tijdens een vakantiereis in Zuid- Limburg is de 19-jarige H. van der H. uit Heerhugowaard om het leven ge- koricn Hij zat naast zijn vriend, K. K., eveneens uit Heerhugowaard, toen zij Meerssen een aanrijding veroor zaakten. K„ die aarr het stuur zat, doolde do lichten en zette zijn voet op het gaspedaal en trachtte zo in het donker te ontkomen. Op deze vlucht reed de auto echter tegen een boom op, waardoor Van der H. op slag werd gedood. K. werd door de politie in arrest gesteld. f Adver tezitie) Wfltrdicnat Locdcn »«int t Aanv ankcl l;k I bewolkt met kans op cé>- veer. Lat in bet week einde droilg met moo se zonnige pe rioden. Wann. Een service va B de gezamenlijke i Brouwer» van i iel beste Naderlar bse een reis van Wm binnen 8 dagen! Schrijf op briefkaart hoevee! mm neerslaq en hoeveel uur zonneschijf» u voof a s 2ondig verwacht Stuur aan 'Het bier is weer best'. Postbus 2200 A dam. Briefkaarten moeten mternjk vrijdag geoost z»,n Wie hetoichlst komt bij neting De B»tt (gemeten te De Bill) wint !000 gulden jaiantierets (Bij meer goede voorspellingen Aordt deze oms gedee'd Beslissing v«n het C B K is bmdend Correspondentie met mogelijk) Bovendien z»jn er 100 troostpnj*»* (ooosjes bierglazen) Prijswinnaars ontvangen schriftelijk bericht Vorige zondag. 7 uur zon. 3 mm neerslag De prijs werd verdeeld onder de 18 goede voorspellers. WEER VOORSPEL LEKS - HARTELIJK DANK! 0»t is de laatste keer in dit seizoen om een slag te slaan naar de neerslag de laatste kans op 1000.- als u weet hoeveel zon er zondag In 't bier schijnt Of u won of met. of nu gaat wmnan - hartelijk dank voor aüe weerberichten. "Het bier Is weer beef wenst u Nederlands boste weer (zo vaak *t kan) en Nederlands beste bier (dat kan altijd)) BIER IS BEST VOOR BEIDEN Hij Had 't verkeerd't was zondag 3 mm neerslagT Zij.'Hier k troost, een koel qlas bier: 150 mm opwekkingT «Vm v arts-je* •i (Van onze schaakmedewerker) Zeer waarschijnlijk zal de wereld kampioen Botwinnik ivergezeld van zijn vrouw en de in ons land zeer be kende Russische grootmeester Salo Fiohr, na de landenwedstrijd in Mün- chen een toemee door ons land maken. In tal van plaatsen zal*hij simultaan seances én lezingen houden terwijl het tevens ui de bedoeling ligt te Wagenin- gen een vierkamp te organiseren waar aan Botwinnik, Flohr, dr. Euwe en Donner zullen deelnemen. In Nederlandse schaakkringen be staat grote belangstelling voor dit ko mende bezoek dat tegen eind oktober tegemoet gezien wordt. 9? LUITENANT LARO, uw tenue is niet In orde". Deze opmerklns hoorde de eerste luitenant J. P. Laro, directeur van de Johan Willem Frisokapel, tot zijn schrik van mi nister Staf nadat deze een voorstel ling van „Taptoe-Delft" had bijge woond. Luitenant Laro inspecteerde zich zelf, doch kon niets ontdekken dat het tot hem gerichte verwijt zon kunnen rechtvaardigen Zijn verrassing werd groter, toen de minister zei: „Er ontbreekt een ster". De minister liet hem niet langer in onzekerheid en zei lachend: „Mag Ik u dan als eerste feliciteren met uw bevordering tot kapitein-direc teur van de J. IV. Frisokapel? Van morgen heb ik het desbetreffende besluit getekend". Een soortgelijke verrassing had de minister al eerder voor de eer- ste-luitenant-directeur van de mari nierskapel der Kon. Marine H. c. van LJjnschooten. (Van onze correspondent). Het driejarig dochtertje van de heer J. L, Heesen. wonende aan de Tempeldak %e Reeuwijk, is in de diepe wetering by i de ouderlijke wonia* verdronken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1