HOF STELT BESLISSING VIT TOT 11 SEPTEMBER Brand in Poolse mijn: 56 doden Nederland wil een militair verdrag met Australië Wernher von Brami ziet iets in „satelliet-post** Peking dreigt met landing op Quemoy Prijsdaling door gebruik van afstandsgas? Duizenden Algerijnen in Frankrijk gearresteerd Raad vond agenda en bleef rustig thuis NEUROTONIC Casey: „Onjuist LITTLE ROCK"VOOR HOOGGERECHTSHOF „Niet capituleren voor gepeupel Dr. Platteel: Voortdurende dreiging Man zonder rijbewijs reed te water en verdronk Atleet door speer dodelijk getroffen „Brieven5' binnen bet uur de wereld om Nationale Gasmij. nu een feit terreur-acties Franse burgerwacht tegen Algerijnen? Formosa op alles voorbereid ZENUWEN Neiv York Herald Tribune verkocht Op luchtbed in zee afgedreven en gered Aan va ONWEER nog r VRIJ»AG 29 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4081 Niet meer schrijven - slechts seinen GAAN'DOOR PARIJSE POLITIEMAN DOODGESCHOTEN MOEILIJKHEDEN STIJGING Zevende vloot BEVREESD Britse majoor bekent diefstal in Hengelo Door dak gezakt bij het kijken naar vuurwerk J _y Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr, J. A. H, J. S, BRUINS SLOT De regering heeft zich door haar verzoek aan het Hof geschaard ?rh:er de Nationale vereniging tot behartiging van de belangen van kleurlingen. Deze vereniging had het Hof gevraagd te gelasten, dat zeven negerleerlingen weer worden toegelaten tot de centrale mid delbare school van Little Rock. '9 tTs' verband met de voortdurende dreiging van een Indonesische I aanval zou de Nederlandse regering het toejuichen ais Neder land en Australië een militair bondgenootschap ten aanzien van Nieuw-Guinca zouden sluiten. Dit heeft, naar Reuter meldt, dr. P. J. Platteel, de gouverneur van Ned. Nieuw-Guinea, verklaard tij dens een bezoek aan Port Moresby in het Australische deel van het land. De communistische opperbe velhebber van de troepen in Foe- kien, de Chinese provincie die tegenover Formosa ligt, heeft donderdag via radio-Peking ver klaard dat „de geïsoleerde Que- moy-eiianden in een hopeloze po sitie zijn". „Een landing op de Qucmoy- eilanden is aanstaande. Hun lot is bezegeld. Denk aan de tiendui zend officieren en manschappen die zullen vallen. Denk aan de be woners van Quemoy. Geef u over of, kom. in opstand tegen For mosa". - 1* Na zes dagen van grote artil lerie-activiteit hebben de com munistische kustbatterijen van morgen tussen 5.25 en 5.37 nog slechts 20 granaten op het eiland Quemoy afgevuurd. De chef staf van het nationalis tische leger, generaal Wang Sjoe- ming, heeft verklaard, dat de op roep die de communisten' gisteren tot de nationalistische legerlei ding op Quemoy hebben gericht om zich over te geven, niet alleen schaamteloos maar ook belache lijk1 is. Dit soort acties zijn we van de communisten wel ge wend en we besteden er nauwe lijks aandacht aan. aldus de gene raal. Ook een woordvoerder voor het Nat. Chinese ministerie van De fensie, vice-admiraal Lioe Hon- toe. verklaarde: ..Laat ze maar komen dan zullen ze we! merken wat er gebeurt". Uitgaansverbod Eisenhoiver ivaarschmvt niet verdovend maar genezend 99 ri1 our *uu«raam. «vm» o» «vietutraai *i mu« U57uo Postbus 1112 Postgiro No 424519. Klachtendienfit «bonneanenton 18-30—10210 Zaterdags 17—-ia uur. Telefoon 145700, VGftvenlu.ee: Huygenspleln 1 Tetel 1451467 >3 U)n»o! Postbus 1091 - Postgiro No 424867. Klachten dienst. l8Ai>—18XH) u. Tel el. 502469. Oordrecnt: SehefXersplein 3 Postgiro No 424208 releioor. 437P K>cbtendierm «te 17.30 our 7314. Schiedam; Lange Kerkstraat >4 b - Telefoon «57882. Abonnementsprt)» 01 «sent per «veelt f 2.05 per maand, f 7.V0 per twartsal Lösro nummer» 16 cent Veraoftllnt «atweHlk* (Geldig tot morgenavond) AANVANKELIJK NOG KANS OP ONWEER Enkele regen- of onweersbuien. Lagere temperaturen vooral In het binnenland. Aanvankelijk zwakke tot ma tige wind uit uiteenlopende richtingen, later matige tot vrü krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Morgen: Zon op: 5,47 onder: 19.34 Maan op: 19.42 onder: 7.08 Washington: laat ne direct toe op school DE AMERIKAANSE regering heeft gisteren het Hooggerechtshof gevraagd alle belemmeringen voor rassen-integratie op de scho len ven Little Rock onmiddellijk op te heffen. Dit verzoek werd gedaan twee-en-cen-halfuur voordat het Hoogge rechtshof het hoogste gerechtelijke orgaan van de V.S. bijeen kwam om de kritieke kwestie van de integratie te Little Rock in be handeling te nemen. Het Hof besloot later een beslissing over het vraagstuk uit te stellen lot 11 september. De Amerikaanse regering zegt In haar verzoek, dat de negerkinderen niets deden dat geweld en wanordelijk gedrag kon uitlokken. Doordat zü tot een gekleurd ras behoren leidde louter hun aanwezigheid op de schooi ande ren tot een gedrag dat als een vol doende rechtvaardiging werd be schouwd om de grondwettelijke rech ten van de negerkinderen op te schor ten. Indien grondwettelijke rechten zo gemakkelijk ongedaan kunnen wor den gemaakt, zonden zij weinig waard zijn", aldus de verklaring. Het Hooggerechtshof is gistermiddag raet de behandeling van de kwestie- Liltle Rock begonnen. Er bestond grote belangstelling voor de zitting. Thurgood Marshall, de advocaat van de vereniging van kleurlingen, kreeg als eerste het woord. Hij legde er de nadr K op dat men niet moet capitu leren voor acties van het gepeupel, zoals die in Little Rock zijn gevoerd. „Als er een bankroof is gepleegd, dan wordt de bank niet gesloten, ma^r dag_ worden de dieven opgesloten" aldus* Marshall. De advocaat van het schoolbestuur van Little Rock Richard Butler zei dat de leden van het bestuur allen mensen „van hoge standing" zijn, die hun best hebben gedaan voor de inte gratie. Zy zouden echter de „bittere ervaring" hebben opgedaan dat „in het bestaande klimaat" goen integratie mogelijk is. De afgevaardigde van de regering, de advocaat-generaal J. ,Lee Rankin, stelde zich geheel achter de petitie van de vereniging voor kleurlingen, waarin onmiddellijke uitvoering van de rassen-integratie wordt gevraagd. Gouverneur Orvai Faubus heeft te kennen gegeven, dat Little1 Rock wel licht zal overgaan tot de opening van de central high school alleen voor blanke leerlingen vier dagen voordat het Amerikaanse hoge hof weer bij eenkomt ter behandeling van de inte gratiecrisis. Een brand in de voornaamste lucht- verversingsschacht van een kolenmijn bii dc Poolse plaats Zabrze is donder dag oorzaak geweest dat 56 mifnwer- kers die op 300 meter diepte werkten door "erstikking om het leven zün gekomen. Uit een voorlopig onderzoek naar de oorzaak van de brand is gebleken dat een lasser en een helper hebben gelast op een plaats, waar dit regle mentair was verboden. Dit had de brand veroorzaakt. De vlammen vonden gretig voedsel in de houten stutten en al gauw ontstond in de gangen een opeenhoping van kolen damp. De lasser en zyn maat zyn gearresteerd. In een ziekenhuis zijn ook nog 52 mijnwerkers met vergiftigingsver- schünselen opgenomen. Zij verkeren niet in levensgevaar. Als Indonesië een oorlog op grote schaal zou beginnen, zou dit het begin zijn van een derde wereldoorlog, aldus dr. Platteel, die de grootste verdienste van een verdrag zou vinden, dat het zou dienen om een oorlog af te weren. Een bondgenootschap zou Indonesië duidelyk maken, dat Nederland niet Meisjes, attentie! Nog vakantie? En moeten «ie poppen hoog nodig een an dere garderobe volgens de nieuwste Farijsc mode hebben? Dan öp naar de Kalverstraat ln Amsterdam, waar pop- penmoedertjes in een naalmachlnewln- ket gratis en onder deskundige leiding les kunnen krijgen in het maken van poppenkleertjes. Hoe goed de meisjes hun best doen iaat deze foto zien. Vóór de naaistertjes, die in de etalage werken, staan de „modellen" op tafel. Een vrachtauto van de opkoper J, van der IJsel uit Middelburg is van de Rotterdamse kade te Middelburg gereden en te water geraakt. De 2J- jarige bestuurder P. D. van der Nooy uit Echt (Limburg) is hierbij verdron ken. De jongeman, die geen rijbewijs heeft, zou dezer dagen bij de opkoper u! dienst treden. Van der Nooy heeft blijkbaar de macht over het stuur verloren. Voor dat hij te water raakte heeft hij met zijn vrachtauto schade toegebracht aan enkele andere auto's. Hij reed een vrachtauto aan. die limonade loste, reed een lantaarnpaal omver en raakte enkele geparkeerde auto's, waarvan er één eveneens in het water ver dween. De vrachtauto sloeg over de kop in het watei. Een opvarende van een Engels jacht, die het ongeluk zag. haalde hulp. Met een sloep van het jacht begaf men zich naar de plaats des onheils. De En gelsman begaf zich te water', maar hij slaagde er niet in de inzittende te be vrijden. Een politieagent wist later de chauffeur uit dc cabine te halen Kunstmatige ademhaling mocht echter niet meer baten. -Tijdens aUettekwëasfrUfleii- die- in een stadion in Stockholm gehouden werden' beeft zich gisteravond een do delijk ongeval voorgedaan. De 22-jarige atleet Larsson liep over het veld zonder te bemerken dat het nummer speerwerpen in volle gang was. Hij had al zijn aandacht geconcen treerd op de 800 meter-hardloop%ved- strijd, waarin hij enkele ogenbliicken later moest uitkomen. Midden op het veld werd Larsson m de borst get.offen door een speer. Hij overleed in een ziekenhuis. Tijdens de elfde jaarbijeenkomst van de Wereldfederatie voor Geestelijke Gezondheid in Wenen is de Nederland se prof j, j. Buytendijk als lid van het dagelijks bestuur gekozen. „TELEGRAAFSATELLIETEN" zou den'" in de toekomst: X. het tijdrovende schrijven van brie ven naar het buitenland overbodig kunnen maken; 2, hst' dagen nachten op brieven van verre relaties inkorten tot minu ten; 3. genoeg geld opleveren om het hcie ruimtcverkeer te bekostigen. Dit idee heeft de Amerikaanse ra- ketspeciafist prof. dr Wernher von Braun ontwikkeld Hij denkt daarbij aan satellieten met ingebouwde elek tronische machines, die impulsen van buitenaf in fracties van seconden op een magnctcfoonhand vastleggen. In code kan zo in enkele seconden de inhoud van een heel bock worden op genomen. Verder zou de satelliet een D .stromen en de doelmatige gas distributie. die door de oprichting van de Nationale Gasmaatschappij mogelijk worden, zullen op den duur niet zon der invloed kunnen blijven op het prijspeil. Ook uit liet oogpunt van «1e consument kan de oprichting van deze N.V. dus slechts positief gewaardeerd worden. Dit zei minister Zijlstra. toen gis termiddag in hotel-kasteel Oud-Was senaar de oprichtingsakte van de nieuwe N.V. werd gepasseerd, waar mee een ontwikkeling van lx,-i eeuw werd afgesloten. De Nationale Gas maatschappij is het coördinerende lichaam geworden voor dc distribu- Duizenden Algerijnen zijn gisteren ln Frankrijk gearresteerd in verband de terreur, die door het Algerijnse nationale bevrijdingsfront wordt uit joelend. De Algerijnse verzetsbeweging in Frankrijk heeft echter ondanks de srote razzia's niet stU gezeten. In een petroleumdepot te Rouaan ontplof te gisteren een springlading, met als gevolg, dat vier grote opslagtanks in brand vlogen. De brand was vrij spoedig geblust, maar de schade be loopt een half miljoen gulden. Een I'd van de verzetsbeweging werd o'er tijdens een kort vuurgevecht door de politie neergeschoten. Naar schatting zijn ongeveer twin- P.iduizend Algerijnen ingeschakéïd ■u de terreur-acties, die op het ogen blik in Frankrijk worden ondernomen De Parijse politie gebruikt een over dekt sportstadion het Vélodrome d'hiver voor wielrijden als hoofd kwartier voor het ondervragen van ar restanten. In Parijs werden gisteren drieduizend Algerijnen aangehouden. De arrestanten, die niet kunnen opge ven waarmee ze de kost verdienen en wat ze in hun vrye tyd hebben gedaan, worden vastgehouden. In de gevaarlijke havenwijk van Oost-Parijs is gisteravond een politie man door Algerijnen om het leven gebracht. Twee surveillerende agenten zetten een achtervolging in op de daders, waarbij zij twee Algerijnen neerscho ten. tie van afstandsgas, daf betrokken wordt van de mijnen, de Hoogovens, aardgasbronnen, raffinaderijen en andere industrieën. Bij de plechtige vergadering in Was senaar waren de participanten in de nieuwe N.V., het staatsgasbedrijf, de staatsmijnen, de Hoogovens, de ge meenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de oper' are lichamen gemeentelijke gasvoor/.iening Zuid-Hol land. gasbedrijf Centraal Nederland gasvoorziening Noord-O^st-Nederland en gasvoot/.ienmg Zuid-Nederland, vertegenwoordigd. Minister Zijlstra memoreerde de ja renlange cnderhandelingen, waarbij zich ook moeilijkheden van organisato rische en psychologische aard voorde den. Generaties lang was men er aan gewend dat het gemeentelijk gasbedrijf zelf verantwoordelijkheid droeg voor produktie en veiligheid. Heel wat aarzeling moest worden overwonnen om de verantwoordelijk heid aan derden over te laten. Econo mische voordelen hebben ten slotte de doorslag gegeven, aldus de minister, die memoreerde, dat tw- wegen open stonden. De centrale overheid zou grote bevoegdheden aan zich hebben kunnen trekk-en. maar beter leek de coördina tie in handen te leggen van een or gaan van gezamenlijke belanghebben den. Deze laatste weg is bewust geko zen. zodat met een veel geringere ma te van toezicht van de centrale over heid kan worden volstaan. De minister verwachtte dat het aan deel van het afstand'zas in de totale gasvoorzicning tot 85 a 90 procent zal oplopen. In 1957 was van dc 1700 mil joen geproduceerde kubieke meters bijna 1200 miljoen m3 afstandsgas. De rede van de minister werd be antwoord door dr. E. L. Kramer, voor zifter van de raad van beheer der nieuwe N.V. De commissaris van de Koningin in Limburg, rar. dr. F. Kouben zal op 5 september de tentoonstelling „V 58" openen, die een beeld zal geven van tien jaar herstel en uitbouw van Ven- lo. Aan deze tentoonstelling werken ook Krefeld, Merkel-Gladbach en Viersen mee. zender moeten krijgen, terwijl het ge heel werkt op zonnebatterijen. Op het moment dat de satelliet over (bij voorbeeld) Toronto vliegt, kan hij de post voor Londen, Amsterdam en Berlijn en andere plaatsen op zyn route opnemen. Is de satelliet boven Amsterdam, dan kan de infioud van alle post' voor Nederland worden uit gezonden; iegelijk kunnen nieuwe be richten voor voJsepde plaatsen, worden opgenomen. Daar de satellieten tien 4 achttien keer per dag om de aarde cirkelen, zouden zes van dergelijke satellieten voldoende zijn om at het particuliere en overheldspostverkeer op aarde te verzorgen. Tussen versturen en ont vangen van een brief hoeft dan nooit langer dan een uur te liggen. En als men dan één cent per tv oord berekent, zou de hele ruimtevaart Inclusief de reizen naar de maan en Mars daaruit betaald kunnen wor den, aldus meent Wernher von Braun (Vau onze Parijse correspondent) Dc wetenschap, dat het Algerijnse nationale bevrüdingsfront nu de oor log wil overbrengen naar Frankrijk heeft op de doorsnee Parijzenaar wel indruk gemaakt, maar niemand toont zich bevreesd. Ook de Parijzenaars. die rond de wijken wonen, waarin zich vele Algerijnen hebben gevestigd heb ben geen angst, daar ze veronderstel len. dat dc terreurdaden niet tegen hen gericht zijn, maar rechtstreeks legen het gezag. De Parijse poiitie-prefect heeft te gen minister van Binnenlandse Zaken geklaagd over hel feil,- dat hij te wei nig manschappen heeft om de terreur effectief te kunnen bestrijden. Er is tijdens dit onderhoud ook gesproken over de instelling van een „burger wacht" die de politie nioet helpen in haar actie tegen de Algerijnen. Het plan om tot een vrijwillige burger wacht te komen stamt van Pompidou, de directeur van het kabinet van ge neraal de Gaulle. Hij wil pogen be trouwbare elementen aan te werven als vrijwilligers, die in geval van nood de politie kunnen versterken in hun eigen wijk. De vijftigjarige heer L. ter Horst uit Breedenbroek, kwam te Doetin- chem met zijn bromfiets in botsing met een auto en overleed tijdens het ver voer naar het ziekenhuis aldaar. De premier en vice-president van nationalistisch China, Chen Chang, heeft de bevolking van Formosa op geroepen „op elke crisis Voorbereid te zijn en het volste vertrouwen te heb ben in het leiderschap van president Tsiang Kai-Sjek. Zij die geloven dat Quemoy slechts om politieke redenen wordt gebom bardeerd hebben ongelijk, aldus de premier. Wellicht zullen spoedig vlieg tuigen van communistisch China boven Formosa zelf verschijnen. VRIJDAGMORGEN is op Taipeh een uitgaansverbod van vyf uur afgekondigd om een razzia op com munistische agenten te vergemakkelij ken. Kort na middernacht verschenen op alle straathoeken met geweren en bajonetten bewapende soldaten die de bevolking gelastten naar hun wonin gen te gaan. De maatregel kwam kortna een oproep van de commandant der com munistische troepen in Foekien de Chinese provincie tegenover Formosa tot het garnizoen van de Querooy- eilanden, zich over te geven. „Rood China is vastbesloten Taiwan (For mosa) en de eilanden voor de kust, die rechtmatig tot China behoren, te bevryden," zo zei hy. De oproep werd door radio-Peking uitgezonden. DINSDAG is het Amerikaanse vlieg- dekschip „Midway" uit Pearl Harbour vertrokken om zich bij de zevende vloot te voegen, die in de Straat van Formosa kruist. De com mandant van de Amerikaanse zee- strijdkrachten in de Stille Zuidzee, admiraal Harry Felt, noemde de bom bardementen van Quemoy een proef ballonnetje om de Amerikaanse reac ties te peilen. A MERIKAANSE 'functionarissen r\ hebben vandaag verklaard, dat nieuwe dreigementen van de commu nistische regering in Peking een groot gewicht in de schaal zullen leggen by een eventuele beslissing van president Eisenhower om Amerikaanse stryd- kraehten te doen deelnemen aan de verdediging van de Straat van For mosa. Het State Department was dus danig onder de indruk van de commu nistische dreigementen dat het gisteren een scherp gestelde waarschuwing tot Peking heeft gericht. Woensdag heeft-Eisenhower op zyn persconferentie verklaard dat Quemoy en Matsoe niet meer als onbelangrijke vooruitgeschoven posten worden'be schouwd en dat op deze eilanden een derde deel van de nationalistische Chi nese strydkrachten is gelegerd. alleen staat, maar de steun heeft van een ander land. „De bevolking van Nieuw-Guinea zou zich veiliger voelen als Nederland en Australië een militair verdrag aan gingen", zei de gouverneur, die be vestigde dat er in Nederland een be weging bestaat om Nederlands-Nieuw- Guinea op te geven, doch deze komt uitsluitend voort uit extreem-linkse politieke kringen en socialistische groepen van de pers. „De niet-inheemse bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea is bevreesd voor een oorlog met Indon- nè omdat zy zich de verschrikkingen van de anti-Nederlandse opstand van 1945 m Indonesië herinnert", aldus dr. Plat teel. Deze mensen, van wie velen Indo- Europeanen zijn, zyn na de overdracht van de soevereiniteit uit Indonesië in Nederlands-Nieuw-Guinea aangeko men. „Hun vrees is niet gegrond op politieke overwegingen, doch op er varingen in het verleden." Dr. Platteel verklaarde uiteinde- lyk geen goede resultaten te ver wachten van de levering van Ame rikaanse wapens aan Indonesië, welke Van onze correspondent) Omdat de meeste raadsleden de agenda „te onbenullig" vonden, is de ge meenteraadsvergadering van Stad Delden gisteravond niet doorgegaan. De burgemeester, jhr. mr. L. O. M. van Nispen tot Sevenaer, had de raad bijeengeroepen op verzoek van de oppositiepartij, de groep gemeente belangen. Om acht uur waren aanwezig de bur gemeester, de secretaris en drie leden van de groep gemeentebelangen. Om kwart over acht las de burgemeester een schrijven van de heren wethou ders en vijj raadsleden voor, waarin deze heren mededeelden, dat zij de motivering van de noodzakelijkheid dezer vergadering moeilijk ernstig konden nemen omdat als tidapunt vermeld was: enige goed- ikeuring van de notulen der vergade ring van 7 augustus. „Wij voelen er weinig voor een avond te verknoeien voor een dergelijke vergadering, omdat er immers altijd een laatste vergadering zal zijn waarvan de notulen in de eerste ver gadering van de nieuwe raad moeten worden vastgesteld. Bovendien vin den wi> het niet verantwoord," aldus het schrijven, „de gemeentekas te belasten voor de presentiegelden van elf raadsleden alleen voor zo'n on benullige agenda", iJe Deldense raad, die reeds eerder van zich deed spreken, heeft door deze laatste actie in oude bezetting op nieuw stof doen opwaaien. Advertentie) wordt U volledig de boes met De 117 jaar oude „New York Herald Tribune", waarvan een Europese editie in Parijs verschijnt, is van eigenaar verwisseld. De tegenwoordige directeur-hoofd redacteur, Ogden R. Reid, heeft mee gedeeld dat het blad door de Ameri kaanse ambassadeur in Londen. John Hay Whitney, is gekocht. Whitney blijft tot januari 1961 in Londen. Ge durende de „overgangsperiode" zal Reid als vertegenwoordiger van Whit ney optreden. Bovendien behoudt de familie Reid „aanzienlijke belangen" in de „New York Herald Tribune". Het blad, dat einde maart een oplage van 377.400 exemplaren had, zal als „onafhankelijke, republikeinse krant" worden voortgezet. De zondagseditie heeft een oplage van 567.265. de Euro pese editie van 50.000. Whitney, die geruime tijd geleden reeds aan de verliesgevende krant een grote lening had verstrekt, zou nu voor 2: 40 miljoen eigenaar geworden zyn. hem ,,moedeloos" maakte. (Van een onzer verslaggevers) Onmiddellyk na zün aankomst op Schiphol werd de Australische minis ter van Buitenlandse Zaken, mr. R G. Casey, vanmorgen om commentaar op deze opzienbarende verklaring van de Nederlandse gouverneur gevraagd De heer Casey, die kennelijk was verrast, noemde het afleggen van dergelijke verklaringen onjuist en koren op de molen van Indonesië. Hy hechtte blijkens zyn uitlatingen geen waarde aan de opmerkingen van cjr. Platteel. Ook de -Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. Luns, was zeer verrast. Dat is ook voor my ge heel nieuw, aldus de bewindsman, wiens gezicht meer ontstemming uit drukte, dan zyn zëer spaarzaam com mentaar. Twee jeugdige Duitse vakantiegan gers, de gebroeders M. en G. Wiesel •uit Luttriehhausen, resp 24 en 18 jaar oud, zyn gisterochtend om elf uur by Bakkum (N.-H.) op een luchtbed de zee opgegaan. Na enige tyd waren de jongens 2 km uit de kust gedreven. De badman Klaas Zwaai uit Bakkum ging met een roeibootje de zee op en wist de jongemannen om halftwee aan iand te brengen. Intussen ging het gerucht, dat nog een derde Duitse toerist zich op een luchtbed in zee zou bevinden. Een helikopter van het vliegveld Valken burg, de strandreddingboten Neeltje Jacoba uit IJmuiden en de Ubbo uit Bergen aan Zee zochten de zee af, maar zonder resultaat. Men vermoedt, dat het een loos alarm is geweest. (Van onze correspondent) De in Duitsland gelégerde Engelse majoor J„ B. en zijn echtgenote zyn door de Kon. Marecbanssee in Hen gelo (Ov.) gearresteerd. Het echtpaar heeft bekend, meermalen diefstal ge pleegd te hebben op het terrein van de Twentse Golf- en Countryclub in Drie- nc in de gemeente Hengelo. De majoor'werd op heterdaad be trapt, toen hy 65 gulden wegnam uit twee portéfeuilles in de herenkleed kamer. Hij bekende .dat hy een jaar lang bankbiljetten gestolen heeft. Ook de echtgenote bekende geld, kleding stukken en golfartikelen te hebben weggenomen. Verscheidene voorwerpen zijn achterhaald. (Van onze correspondent) De 18-jarige W, Schaafsma uit Gro ningen is donderdagavond door een draadglasplaat op het dak van de fa. Buttinger in het Kreupelstraatje ge zakt en met zij', hoofd op een zes meter lager gelegen betonnen vloer gevallen. Men kon de ernstig gewonde jongen pas bereiken nadat de politie met een koevoet een deur had geforceerd. In het Academisch Ziekenhuis is de jon gen overleden. Hij was op het dak geklommen om het vuurwerk, ter ge legenheid van de 28 augustus-feesten, in Groningen goed te kunnen zien n z'ch uitstrekt van de noordelijke IJs zee vla midden-Europa tot Italië, verplaats te zich de afgelopen 24 uur maar weinig. De koelere oceaanlucht drong echter nog iets verder naar het oosten door. zodat ons land nu in de overgangszone is gekomen tussen deze koelere lucht en de warme hoven het vasteland. In dc overgangszone trokken verscheidene onweersstoringen van Frankrijk in noordelijke richting. Vooral ln Oost-Engeland kwamen gisteren zware onweersbuien voor. Ook in dc westelijke helft van ons land kwam verspreid onweer voor. N'a de hoge maximumtemperaturen van gisteren (En het zuiden van het land 2930 graden) bleven ook de nachtelijke temperaturen zeer hoog voor de tijd van het jaar. Op vele plaatsen kwam het kwik niet lager dan 1? graden. Aanvankelijk blijft ons land nog ln de overgangszone met kans op enkele regen- of onweersbuien. De buligheid neemt later tijdelijk ar, wanneer Jets stabielere lucht wordt aangevoerd door een nieuwe oceaan- depressie, dia vanmorgen Ierland naderde. Aangezien de wind daarbij later weer feta toeneemt uit zuidelijke richtingen blflvea de temperaturen boven normaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1