Het donkere Zuiden Negers moeten het weer ontgelden Minir*°r Butler Little Rock vraagt rapport A vondklok voor Algerijnen Twee arbeiders bij explosie gedood Grote ravage in militair kamp W armste sinds september-beurs mensenheugenis OPNIEUW RELLETJES IN LONDEN MARECHAUSSEE WEER IN HET BLAUW? Straaljager stort bij Jelsum neer Springstof op spoor Parijs—Toulouse ZONNIG WEER HOUDT AAN Werkgevers spraken over export Radiostation Huizen wordt geveild ZAKENLIEDEN TROKKEN HUN JASJE UIT Utrecht herbergt 2500 firma's N P0SDAG 2 SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4084 (goodwill V. K Directeur: H. DE RU1G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Slim,|fiil|i! J (Van een onzer verslaggevers) In Hoek van Holland heeft zich gistermiddag omstreeks kwart voor drie een ernstige ontploffing voorgedaan. Twee arbeiders, de 34-jarige elektricien M. Stout uit Rotterdam en- de 25-jarige P. de Wit uiti Dsn Haag, kwamen hierbij om het leven. Een derde arbeider, de 19-jarige timmerman B. C. van Delft Uit Rotterdam moest zwaargewond in het zie kenhuis te Rotterdam worden op genomen. «KWïOJUJU rtltui O* WlttWITMIX Oil Liu too v r .tan* ilia Portgiro No. 424519 ^lachwnötoMt abonnementen. ISjjo—i»ao oui ob 17—xa BUT. Teldtoon U57e>D ^r**»aiJU«E: auygrsmpledn i Telet 183467 <3 U}bssb>. Poetbus 1091 Poelgiro No. 424887 KlacMondJewt; J.830—19.30 a. Telel. SS23C9 Oofdraehti Schcöpsplei» 8 Poifeiro No 424208 Telefoon «87» Kiaehtendienat an 17 j$o uur 7314. gebiedami Lange Kerkstraat M b Telefoon «7883. Abonnementsprijs 81 cent pee w«e& t 2,as per maand, f 7,90 pee kwartaal. Loeo numms* 13 cent verscMJnt d*rettlk« (Geldig tot hedenavond) ZONNIG Droog en zonnig weer. Overwegend matige oostelijke wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 5.53 - Ma?n op: 21.19 onder: 19.25 onder: 11.21 ÏN de Atmore gevangenis in Ala bama wacht de negerarbeider Jimmie Wilson op de voltrekking van het over hem uitgesproken dood vonnis. Zijn misdaad? B" -oving van een we duwe op leeftijd van 1 dollar 95. (ruim f 7) Volgens de wet van Alabama een der 49 staten van de VS kan be roving tijdens de duisternis met de dood worden gesiïaft. Het geval wil dat smds 1927 in Ala bama vier mensen wegens roverij piet de dood zijn gestraft. Het waren allen negers. Voor verschillende mis- daden zijn in Alabama sinds datzelf de jaar 22 blanken met de dood ge straft en 124 negers. Deze cijfers be wijzen voldoende dat het recht al thans de wet als dit mei Wilson al nfet voldoende duidelijk was in deze zuidelijke staat voor negers tot j- uiterste consequentie wordt „ge handhaafd." Ook fl zal dit doodvonnis dat in Amerika zelf. zowel als in Europa een stroom van protesien heeft uitgelokt, wel niet worden vol trokken: Het verschrikkelijke feit dat een rechtbank dit vonnis voor deze daad beeft geveld, blijft. De achtergrond _van dit vonnis en van al die vonnissen in Alabama en in de andere (tien) zuidelijke staten van de V.S., die wanneer zij op ne gers betrekking hadden bijna altijd spotten met wat recht moet wor den gezocht m de tijd der slavernij en van de secessieoorlog, die de be vrijding der negerslaven ten gevolge had. Sinds die tijd hebben de vroege re slavenstaten, wanneer het ging om federale maatregelen, die de verkre gen rechi'en der ->egers weer eens moesten bevestigen on versterken, zich daartegen openlijk of in het ge heim verzet. Het negerprobleem is het strijdpunt dat de noordelijke en zuidelijke staten op het felst verdeelt. In het' geval Wilson (en in heel wat andere gevallen) treedt deze contro verse telkens scherp aan het licht. In het onderhavige geval is er nog een aantoonbaar vergrijp, maar de sheriff van „een in Mississippi gelegen stad sloeg nog onlangs een neger in de ge vangenis dood eigenlijk allee®, maar omdat hij de man niet raoel E" wat deed de rechtbank, die geheel was sa mengesteld uit bla"1-» juryleden? Zij «prak de man vrij! Als hr' negers betreft struikelt in de 11 staten van het diepe zuiden der V het recht op de straiten. Terreur van opgeschoten jongens en meisjes j j WEEDUIZEND opgeschoten jongens en meisjes hebben gis teravond opnieuw huisgehouden in de Londense wyk Nottinghill, waar veel negers wonen. Dit was reeds de derde achtereenvolgende avond dat deze tegen de negers gerichte onlusten plaatsvonden. West-Indiërs, die zich in. hun twee door het gepeupel belegerde huizen hadden gebarricadeerd, wierpen van de daken af en uit de bo venste ramen zelfvervaardigde brandbommetjes naar beneden, waar een woest tierende menigte zich had verzameld. Deze laatste uitbarsting vond plaats enkele uren nadat de minis ter van Binnenlandse Zaken, Richard Butler, de politie in Londen en Nottingham om rapporten over de raciale onlusten had gevraagd. In Nottingham, dat 180 km van Londen ligt, begon een week ge- Jeden de eerste actie tegen de negers. Vier Engelse jongemannen gijn naar aanleiding daarvan gisteren tot drie maanden gevangenis straf veroordeeld. (Advertentie) BlNNENVERlNGBED hel besle bed ooif gemaakt nagel-Fabrieken Zevenbergen SCHUIMRUBBER 8 60 IN deze da sen, vlak voordat in Amerika de - *~n tbegin nen, ziet men nog ;~-i ander aspect van de strijd der negers om gelijk heid en het verzet der blanken uit het zuiden hiertegen. Het is in dit geval de staat Arkan «as meï gouverneur Orval Faubus waar men het hoogtepunt van de strijd verwacht. Sinds verleden jaar is dat eigenlijk A zo. Ook nu gaat het erom of de Central High Schoei in Little Rock de hoofdstad van de staat neger kinderen zal toelaten om op die school iegelijk met de blanke kinderen de lessen te volgen. Volgens de Ameri kaanse wet hebben negerkinderen de zelfde rechten als blanke kinderen. Maar sinds jaar en da kwam het «op neer dat negerkinderen in de zuidelijke staten van het onderwijs op de openbare scholen uitgesloten wa ren. In 1954 bepaalde het Opperste (fe derale) gerechtshof dat er aan de ras senscheiding op de scholen een eind ooest komen. Het Hof liet na aan te geven hoe dit moest gebeuren. Een jaar later verduidelijkte het zijn uit spraak door te zeggen dat het in een «weloverwogen snel tempo" moest geschieden. De rechtbanken der ver schillende staten mochl'en zelf bepa len wat dat voor een tempo was. Im kers zij kenden het best de problemen en standpunten der bewoners. Feite- hjk stond hiermee zaak nog even goed or losse schroeven. Want ieder gerechtshof kan een eigen beslissing °emen. Het in 1957 aangenomen amendement op de burgerrechten hrachi een nieuw element in de strijd naar voren. Het bleek er ten slotte om te gaan *le het nu te zeggen had in een staat, federale regering of de regering de staat met de gouverneur aan het hoofd. Gouverneur Faubus waag de het de regering in Washington te weerstaan. Weliswaar zond Eisenho wer toen federale troepen naar Little en handhaafde hij op die wijze "et federale gezag: maar nu. na een Jaar blijkt de toegang tot de „Central %h School" in Little Rock nog niet ïoor negerkinderen te zijn ontsloten Heefï de president het dan van een fUverneur van een staat verloren? lijkt er veel op. Het opperste er (Van onze Haagse redacteur) AAR wij vernemen bestaan plannen om het personeel van het wapen der Kon. Marechanssee de voor oorlogse blauwe nnifonn terug te ge ven. Deze uniform werd na 1945 vervangen door de zg. gevechtstenue. £lleen bij officiële gelegenheden en als de mare chaussee een erewacht vormt, werd tot nog toe de blauwe tuniek gedra gen. In de toekomst zou deze nu ook v/eer bij de gewone diensten worden gebruiki'. 51 Minister Staf zal in zijn memorie toelichting op de komende begroting nadere bijzonderheden hierover mede delen. (Van onze correspondent) Hedenmiddag omstreeks kwart over twaalf is te Jelsum bij Leeuwarden een straaljager neergestort. Over de piloot is nog niets bekend. Het benzine-bommengevechl van gisteravond werd geleverd in Bic ':eim Crescent, een straat met grote, uitge woonde huizen. Ook in tal van andere straten, in Nottinghill dat dicht bU liet centrum van Londen ligt. vonden der gelijke geweldplegingen plaats. Toen de politie vannacht met behnlp van honden ten slotte de straat had gezuiverd, waren 34 personen gearres teerd. Een blarike had een messteek in de schouder. Duizenden op sensatie belusten Lon- denaren waren naar het district ge gaan. De onruststokers stuitten oo-het eer ste werkelijke verzet bij twee wonnv gen in Blenheim Crescent, een straat van oude huizen. Daar hadden ruim 300 negers zich verschanst. Onder het roepen van .,wij krijgen jullie wel, nikkers" wierpen de blanke jongens stenen. Ijzeren staven en fles sen en zelfs enkele „Molotow cock tails". Tegen middernacht wist de politie de huizen binnen te dringen. Vele ne gers werden meegenomen. Auto's werden aangehouden door de politie die verschrikte kinderen en ouden van dagen liet meerijden naar „ergens waar het veiliger" was. Er waren echter ook nozems die in auto's en op bromfietsen naar geschikte plaatsen zochten om ongeregeldheden te beginnen en die vervolgens de ben den er heen leidden. Een groep negers die van uit een huis beledigingen naar het gepeupel slin gerde werd door de politie meegeno men wegens „het aanzetten tot geweld dadigheden". Zij bieken hakmessen ge reed te hebben. Negentien jaar na het uitbreken van de tweede wereldoorlog heeft de ha- kenkruisvlag zijn entree in Londen ge daan. Jongelui hadden er een wagen mee gedrapeerd. De politie heeft er snel een eind aan gemagkt. De Daily Mirror bracht een politieke prent, waarop de geest van Hitier een opgeschoten Britse rassenhater toe fluistert: „Gaat door, mijn jongen. Ik heb misschien de oorlog verloren, maar mijn ideeën schijnen het te win nen". De politie van Toulouse heeft maan dag op een spoorlijn dichf bti de stad springstoffen ontdekt, juist voor de expres ParijsToulouse langs zon ko men. In de nabijheid vond men een gewonde man liggen, die vertelde dat hU drie Noordafrikanen op de spoor baan had gezien. Dezen hadden hem geslagen en waren daarna gevlucht. Groot was de ravage, die gis termiddag ontstond door een ontploffing in een Brits militair kamp in Hoek van Holland. Zes verblijven van Engelse man schappen, die hier bivakkeren op doortocht van of naar West- Duitsiand. werden vernietigd, tien werden zwaar beschadigd. Direct na de ontploffing door zochten militairen en burgers de puinhopen. Vele badgasten, die de zonnige dag op het strand bü Hoek van Holland door brachten, waren ooggetuigen van de ontploffing. De Franse politie heeft de Algerijnen, die in Parijs woonachtig zijn „geadvi seerd" tussen 's avonds balftwaalf en 's ochtends halfzes niet op straat te komen, tenzij ze in het hezit zijn van een speciale vergunning. In de aankondiging van de prefec tuur werd het woord uitgaansverbod niet gebruikt hoewel het in feite wel op een avondklok voor de Alge rijnen neerkomt. De speciale vergunningen zullen worden uitgereikt aan degenen die kunnen aantonen dat hun aanwezig heid in de verboden uren strikt noodzakelijk is. Dit uitgaansverbod is de scherpste vrijheidsbeperkende bepaling die in Frankrijk sinds de Duitse tfezetting is uitgevaardigd. Vrijwel tegelijkertijd roet de afkon diging van de avondklok opende een groep Algerijnse terroristen nabij de Boulevard de Strasbourg in Parijs het vuur op een aantal Franse parachutis ten die met verlof in Parijs waren. Eén van de parachutisten werd ernstig gewond. Aan de zuidflank van het krachtige Europese hogedrukgebied heeft de oostelijke stroming van droge conti nentale lucht zich verder naar het wester uitgebreid Op zijn lange weg vanuit het Oeralgebied wordt de lucht boven het continent ongeveer 10 gra- d»n warmer. Zij bereikt onze omgeving mei maximumtemperaturen van onge veer 25 graden. Ten westen van Ier land bevindt zich een depressiesysteem dal in een langzaam tempo oostwaarts trekt, maar dit beeft voor bet weer in onze omgeving weinig betekenis. Het zonnige weer zal voortduren, waarbij dc temperature* zieh on«*-eer op het zelfde niveau M»dhaver. Het ongeluk deed zich voor in het transit-camp, een docrgangsverblljf van Britse militairen, die naar West- Dultsland gaan of terugkeren naar Engeland. Daar was gistermiddag een groep arbeiders van de aannemer H, G. Dickhoff uit Viaardingen bezig met het bouwen van twee e.g. nissenhutten. De twee slachtoffers waren een put aan het graven om de elektriciteits kabel te verleggen. Door een tot nog toe onbekende oorzaak werd plotseling een hevige explosie gehoord. De beide elektrl clens verdwenen In dichte stofwol ken en de overige arbeiders zochten ijlings een goed heenkomen, ha de omgeving sneuvelden tientallen rai ten, enkele nissenhutten, die op het terrein stonden, werden volledig vernield. Van alle zijden schoot hulp toe. Vele Britse militairen waren spoedig op de plaats des onheils. Van de slachtoffers was echter niets meer terug te vinden Op de plaats waar de ontploffing was gebeurd was een meer dan vier meter diepe krater ontstaan, omgeven door brokstukken van kapotgeslagen muren. Later vond men de zwaargewonde. Hij lag op korte afstand van de krater. Ooggetuigen vertelden, dat er tijdens de explosie een hevige luchtdruk ont stond. Een vrouw, die in de omgeving van het transit-eamp fietste, werd tegen de grond geslagen. De Rotterdamse politie heeft m samenwerking met de staf van het transit-camp dadelijk een onderzoek ingesteld. Het ernstige vermoeden be stond, dat op de plaats des onheils een bom of projectiel tot ontploffing is ge komen. Arbeiders waren hier bezig met een trilboor. Waarschijnlijk is met deze boor een bom o£ een mijn ge raakt en tot ontploffing gebracht. Een arbeider, de heer J. Cohen uit Den Haag, had slechts enkele minuten voordat het ongeval gebeurde, een praatje met de elektriciens gemaakt. De man was slechts enkele meters van de elektriciens verwijderd, toen de ontploffing volgde. Een grijsblauwe rookwolk steeg circï vijftig meter omhoog. In het transit-camp bevonden zich. vrij veel militairen, in het gedeelte, waar de arhfjders werkzaam waren, is de administratieve en verbindings dienst gevestigd van de „permanent staff". De münopruimingsdienst stelt van daag een onderzoek in. Men hoopt dan de oorzaak definitief vast te stellen» Tijdens de relletjes tussen blanken en kleurlingen in Notting Hill (Engeland) werden door de Britse politie een man en een vrouw gearresteergl. De relletjes braken uit toen een groep blanke jon. geren de passerende negers en andere kleurlingen najouwde. Op vrijdag as, 's middags om half- twee, zullen in hotel „De Rozenboom" te Bussum nament -"e Staat der Neder landen 'het radiostation Huizen en de opstallen van het zenderpark publiek geveild worden. llli[|||||[llll[||||llllllllli|[||||llllllllllillfli[lllllilllll!lilllll)|||i||||||||ill||llll|[||ililli!Hii|[||i[||ili|lllllll!li[[[|lilii[fmil[||llllir gerechtshof m n"" beslissen zegt men. Het is waar en dat heeft zijn beslissing nu weer veertien dagen uitgesteld. Tot zolang blijft de school te Little Rock gesloten. Wat moet het Hof beslissen, de integratie is toch in de wet vastgelegd? Dat is zo, maar het Hof moet nagaan of he weloverwo gen en snelle tempo niet zo snel is dat er gewelddadigheden door zouden ontstaan. En dan mag het uitstel van integratie ""velen. Nu, voor geweld dadigheden wil een bepaald deel van de bevolking van Arkansas wel zor gen. Het is natuurlijk de vraag of het Opperste gerechtshof onder lei ding van Chief Justice Earl Warren zich hierdoor van de wijs zal laten brengen. Maar voor Faubus c s. is het de moeite van het proberen waard. Arkansas is dus weer proefgeva! voor de integratie. Een integratie die heel. heel lang zaam verloopt. En dat in Amerika, het land van de klassieke vrijheid met alleen, maar ook van de gelijkheid. In (Van een onzer verslaggevers) éen opzicht belooft de vandaag begonnen najaarsbeurs In ieder geval een record te zullen vestigen: een war mer septcmberbeurs kan niemand zich herinneren. Tijdens de voorjaarsbeurs van medio maart hield iedere bezoeker aangenaam getroffen zijn pas in zodra hij ergens een uarmtestraler gewaar werd. Nu zUn het vooral de demonstraties van koeltebrengende ventilatoren, waar voor menigeen uit andere dan commer ciële overwegingen belangstelling tcont. De meeste standhouders hebben zich maar direct bij dit ongewcon- zachte najaarsweer aangepast: Zij trokken het colbertje van goede snit, dat moderne zakenlieden doorgaans kenmerkt, uit en vertonen zich aan het jaarbeurspubliek in veelal smet- teloos-witte overhemden. Op het bezoek heeft het prettige zonnetje, dat alles een zoveel fleuriger beeld geeft, natuurlijk ook zijn gun stige invloed. Wat dat betreft zal de najaarsbeurs echter wel niet met de voorjaarsbeurs kunnen concurreren. De voorjaarsbeurs trekt gewoonlijk meer bezoekers dan die in september. De omvang van de beurs is "groter en ook buitenlandse inkoperj geven de voorkeur aan de voorjaarsjaarbeurs. Ook ï)u kon men echter alweer vele talen beluisteren. De eerste buiten landse bezoeker was vanochtend een Deense zakenman. Het was de heer S. Scorby uit Kopenhagen, die de buiten landse dienst toevertrouwde, dat vooral elektrische huishoudelijke apparaten zijn belangstelling hebben. Voor dit doel is de najaarsbeurs bijzonder ge schikt, want de elektro-beurs op het Croeselaanterrein is ruim gesorteerd. Er zUn In totaal 2500 firma's uit 25 landen op deze beurs vertegenwoor digd. Nederland staat met 1795 Inzen dingen bovenaan. Dan volgen IVest- Duitsland met 276 en Groot-Brittannlë met 98 deelnemers, Uruguay verschijnt ditmaal voor het eerst Sn Utrecht. Van Van de andere bulten-Europese landen noemen we Mexico, Canada, Argen tinië, Australië en China (Hongkong). In Den Haag hebben de drie werkgevers organisaties gisteren een grootse export manifestatie belegd, tildens welke oo* ZJK H, prins Bernhard heï woord voerde, Deze foto toont de forum-tafel. Van bene» den naar boven: dr. M. Weisglas, mr. J. K. van Hoogstraten, J. W. Hnpkes, Z.KH, prins Bernhard, T. J. Twljnstra, mr. g Meynen, L. a, J. M. van Heyst, dr. W. A. Stokhuyzen, c. den Hollander»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1