Politiemannen kunnen als docent optreden Macmillan grijpt in bij rassenconflict Frans kabinet akkoord met grondwet poort van kazerne tevergeefs v Minister trekt ön van Ruim 100 Van Gogh's via noordpool naar Tokio adjudant B. in Voorrang PER 1 JANUARI VERPLICHT LEERVAK: Nu kleuterscholen Geval Quemoy voor Veiligheidsraad? no zegt Schokken vermijden Veilig Verkeer^ Prins Bern hard aan boord van Skate mmiv Auto's, geen boerenwagens voor afzwaaiers Yele leden van VN slechte betalers Wed. van Heydrich krijgt minder pensioen Nog steeds warm r IPIOIC ^DERRAG 4 SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG Wo. 4086 r ONGEREGELDHEDEN GAAN DOOR VOLDOENING KLEUTERSCHOLEN Commandant Zeemacht viee-admiraal Boerderij afgebrand IN VIER VLIEGTUIGEN: k_ J Directeur: H. Dh) RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUiNS SLOf sJiFi A *31 Vif-m» sur. daUaromu ivuie a« ivtutausm 3t* icie: tisvuu ui POCttM» 1112 Ponl^Lru No *24519, Klucntcndleiurt «botmemenWm iBJiuj a^nj Zaterdags 17x» uur. Telefoon U5700 ^taranlMKe: Huyceimpletn 1 Telet IKM67 <3 Ujneni Postbua 1091 - Poartgiro No. *24967. i£laeaiendlen«t; IBM1SJW u, Telet. 362369 0af*neM> Scheffeniplem 3 Postgiro No *24203 Telefoon *37 c K-achtendienrt -M 17 Jo uur 731*. SrftieBus; Lange Kerkstraat *4 b - Telefoon S7692. ,*bonnement*prU« ai oant oer week t 2.65 per maand, f 7.30 per Wartaal. Vtms* emminer* 15 oent Veraonitnt <Wett!k» <OttdiK tot morgenavond) OOSTELIJKE WIND. Overwegend zonnig weet. maar in het zuiden van bel land een kans op onweer Overwegend matige oostelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen. Morgen; Zon* op: 5.56 Maan op: 22.28 onder: 19.20 onder: 13.21 y MAG men de laatste berichten gelo ven dan komt er nu toch werkelijk jchot in de voorbereidingen met be trekking tot de nieuwe wettelijke voor ziening voer weduwen en wezor.. Op het departemen' van Sociale Za ken en Volksgezondheid is men gereed gekomen met de opstelling van het wetsontwerp. Verwacht mag worden dat het in de loop van oktober a.s.-bij de volksvertegenwoordiging zal wor den Ingediend nadat het nog de Mi nisterraad en de Raad van State is ge passeerd. De voorbereidingen hebben geruime tijd geduurd. De Soeiaal Economische Raad bracht zijn advies over deze materie uit in het vroege voorjaar van 1957 en een jaar later gaf dit college nog een aanvullend advies uit, noodza kelijk voor de definitiev vaststelling van bet wetsontwerp en betrekking hebb-and op de te treffen overgangsre- gïling. Het ziet er dus naar ulï dat de be handeling door dc volksvertegenwoor diging nog tn het binnenkort begin nende nieuwe parlementaire jaar kan plaatsvinden. Daarna is de weg vrij voor de invoering. Er Is sinds lang verschil van mening over de vraag of aan de invoering van de algemene kinderbijslagverzckering voorrang moet worde- verleend boven de invoering van de wettelijke wedu wen- en wezenvoorziening. Uit allerlei commentaren van dc laatste tijd zou men kunnen afleiden dat de opinie veld wint. dat aan de weduwen- en wezenvoorziening de hoogste prioriteit moe't worden verleend, De Tweede Kamer heeft bovendien over de kinderbijslagverzckering een nogal criiisch voorlopig verslag uitge bracht. De Memorie van Antwoord is nog'niet verschenen mr zal vermoe dolijk ook niet meer zo heel lang op zich laten wachten. Ons standpunt is bekend. Méérma len hebben we gepleit voor snelle in voering van de weduwen- en wezen voorziening. Er tv- -st nood onder de ze groep. Die moet gelenigd worden. Bovendien zal deze sociale maatre gel de minst kostbare zijn van de wensen, die nog op het sociale ver langlijstje staan. De SER raamde des tijds de kosten op 1 pet. van het loon. Dit percentage kan noch mag ooit een reden zijn om een zo urgente voor ziening nog langer dar, nodig *1» uit te stellen. We hópen dat thans binnen afzienbare tijd de invoering verzekerd zal zijn. Er is nu werkelijk lang ge noeg gewacht. Ook verkeersonderwijs op kweekscholen (Van onze verkeersredacteur) QOK voor dc kweekscholen is het verkeersondertvüs thans ver plicht gesteld. Per t januari a.s. wordt het verkeersonderricht op de lagere scholen vernlicht gesteld en het is dus gewenst dat het onderwijzend personeel goed op de hoogte is met de verkeersregels en vertrouwd is met dc didactiek van bet verkeersonderwijs. Om deze reden is de kvveekschooïwet in die zin aangevuld, dat eveneens per l januari het verkeersonderwys aan dc verplichte leerstof van dc rijks-, gemeentelijke en bijzondere kweekscholen is toegevoegd. De Amerikaanse regering zal waar schijnlijk een onmiddellijke bijeen komst van de veiligheidsraad der Ver. Naties vragen indien communistisch China een grote aanval op de Quemoy- eilanden onderneemt, zo werd dinsdag door welingelichte zegslieden te Wash ington verklaard. De Britse premier Macmillan liecti gisteravond met de minister van Bin nenlandse Zaken Butler een spoedbe- -'V Pt E werkloosheid is 'n de maand augustus met ongeveer 6000 ge daald. Gedetailleerde cijfers zijn nog niet beschikbaar die komen pas over enkele dagen doch hopelijk zet deze dalende tendens ook in sep tember nog even door. ;Dat zou winsi zijn. Intussen dienen w ors te blijven realiseren dat ook 'cmff augustus de werkloosheid nog tweemaal zo hoog was als een jaar geleden en dat we dus met het najaar en zijn stijgende cijfers in zicht, blijven geconfronteerd mei het probleem van het'behoud der werkgelegenheid. Als 't maar enigszins kan moet een ich'*-sgewijze ontwikkeling van de werkloosheid als in het vorige winter seizoen worden vermeden. Minister Cals heeft in een schrijven aan de directeuren van alle kweek scholen gewezen op de noodzaak, de toevoeging van het verkeersonderwijs aan de leerstof zo spoedig mogelijk te realiseren. Ten aanzien van het cur susjaar 19581959 wordt medege deeld, dat het onderwijs zal moeten worden gegeven in de eerste klasse van de tweede Ieerkring gedurende de periode van begin september tot 1 fe bruari. en dat het aantal lessen in de ze periode 15 a 16 zal moeten zijn. De lessen zullen worden gegeven door kweekschoolleraren die met goed gevolg een opleiding, uitgaande van het Verbond voor Veilig Verkeer, heb ben gevolgd. In bepaalde gevallen zul len deze lessen ook door politiefunc tionarissen kunnen worden gegeven. Dit nieuws werd gisteren bekendge maakt tjjdens de jaarlijkse persconfe rentie van het Verbond voor Veilig Verkeer door de directeur van het Verbond, de heer H. Machicisen. Deze sprak «ver dd r.ieuwe maatregel zijn grote voldoening uit. erop wijzende dat het Verbond al meer dan 25 jaar op de bres heeft gestaan voor een al gemeen verplicht verkeersonderwijs. De heer Machielsen herinnerde er aan. dat het Verbond in 1955 in over leg mét het departement van O.. K. en tv., een cursus voor kweekschool lera ren in het leven heeft geroepen. In 1956 namen 168 docenten aan het ver- keersexamen deel. van wie 163 slaag den en het -door de staatssecretaris en het Verbond ondertekende diploma kregen, dat de bevoegdheid geeft ver keersonderwijs aan kweekscholen te geven. De heer Machielsen sprak de hoop uit. dat het verkeersonderricht ook voor de kleuterscholen nog eens ver plicht zal worden gesïeld. Gezien het grote belang, dat kinderen zo spoedig mogelijk mei de verkeersregels op de hoogte worden gebracht, heeft het Verbond tlïans boekjes met getekende verkeerssituaties op de pers, die kun- "cuter-1 De Franse raad van ministers heeft gisteren de nieuwe grondwet van de Gaulle goedgekeurd. Op 28 september zal de bevolking van het moederland en de overzeese gebieden zich er ia een volksstem ming over uitspreken. Morgen zal de grondwet worden gepubliceerd. Zij vergroot de bevoegdheden van de president en bevat tal van bepalin gen om de stabiliteit van de regerin gen te vergroten. Veel Fransen gelo ven, dar de Gaulle zichzelf kandidaat wil stellen voor het presidentschap en daarom de functie aangepast heeft aan zijn smaak. Indien de grondwet wordt goedge keurd zal de president dé premier aanwijzen en zal hij deelnemen aan de vorming van het kaMnet. Een pre mier kan slechts uit het zadel worden gewipt, indien hij een absolute meer derheid in het parlement tegen krijgt bij het stemmen over een motie van afkeuring. Ook zou in sommige geval len de Nationale Vergadering kunnen worden ontbonden. Prins Bernhard heelt gistermiddag in zUn functie van Instructeur-gene raal der Kon. Marine een bezoek *ït- bracht aan de Amerikaanse atoom- onderzeeboot Skate. De Prins, die gekleed was in het uniform van luitenant-admiraal, land de om kwart voor zes met een heli kopter op een grasveld bij het schip- Na begroet te zijn door de per vandaag tot vice-admiraai benoemde comman dant-zeemacht Nederland G. B. Fór- tuyn, begaf de Prins zich aan boord van de Skate, waarvan commandant en officieren aan hem werden voorge steld. i Van een onzer verslaggevers) Schout-bü-nacht G. B. Fortuyn, com mandant zeemacht Nederland. Is met ingang van hedèn benoemd tot vlce- admiraal. Dc heer Fortuyn werd in 1927 tot luiienent-ter-7.ee derde klasse be noemd, diende in het toenmalige Ne- derlandsch-Indië en de West én trad tet 1942 als commandant van de di- visiemijnenvegcrs in Indië op. Na de ooriop was hij enige tijd commandant van de Kortenaer, van 1952 tot 1955 commandant zeemacht Niouw-Guinea en nadien commandant van de kruiser .,De Zeven Provinciën". In september 1956 volgde zijn benoeming tot com mandant zeemacht Nederland. \Vr£?-te' c 4"ë'jfrt* •V*- <3* (Van een onzer verslaggevers) EKS1ERDE BOERENWAGENS met jonge Brabantse schonen ston den gistermorgen voor de Ponton nierskazerne In Kelzersveer. De melskes wachtten op de afzwaaien de militairen, die zij met dit in deze streek veel gebruikte vervoermid del naar het- - station van Raatns- denkveer wilden brengen. In hun overmoedig enthousiasme had den de knapen, dié er vijftien maan den op hadden zitten, óveral rucht baarheid gegeven aan dit gebenrrn. Alle redacties van dagbladen warén geïnviteerd en jongens droom den. van een, afscheid zoals nog nim mer "n militair verband wasgege ven, Se" Brabantse deerntjes, niet minder overmoedig, sommeerden gistermor gen de wacht de mxort te openen. De commandant van de kazerne liet echterweien, dat hij geen boe renwagens op het kazernecomplex duldde en evenmin vouwen. Altijd worden afzwaaiers* in Keizers- veermet auto's naar het station gebracht; zolang zij zich nog in het garnizoengebied bevinden wordt een correct optreden van hen geëist. Mei deze „harde" realiteit hadden de jongens geen rekening gehouden. De commandant wilde het vreugde vuur echter niet geheel temperen en daarom stond hij toe dat een groep jongens die zich met een auto lieten afhalen enkele rondjes over het kazerneterrein reden. De Brabantse boerenwagens kozen daarop het-hazepad. De afzwaaiers verdwenen ietwat teleurgesteld in de militaire auto's en reden naar bet station. In zijn functie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Marine bracht prins Bernhard onlangs «en bezoek aan de ln de haven van Den Helder gestationeer de Amerikaanse atoomduikboot „skate". In gezelschap van commandant Calvert nam de Prins een kijkje ln het interienr van de onderzeeër. Doordgt een kind met. vuur speelde is in Klarenbeek (Gld.) de uit 1876 stammende boerderij „De Hoed" tót de grond toe afgebrand. De boerderij, alsmede het grootste gedeelte van de inboedel, eigendom van de heer R. Tb, Pol, ging' verloren. Een fokvarken kwam in de vlammen om; het overige vee kon in veiligheid worden ge bracht. Ook de gehele wintervoorraad veevoeder werd door het vuur vernie tigd. sprekinff gehouden over de rassenrel igies die een steeds grotere omvang hebben aangenomen. Butler had tevoren met de hoofd commissaris van politie te Londen, Jo seph Simpson, de rapporten bestudeerd over dc geweldplegingen, die drie we ken geleden begonnen in Nottingham en nog ernstiger vormen aannamen in Londen, de laatste vier avonden. Na de conferentie van Macmillan en Butler werd een communiqué uitgege ven, waarin staat dat zeer strikt de hand zal worden gehouden aan de wet cn dat alle maatregelen zullen worden genomen om te verhinderen, dat er aanvalswapens in handen blijven van personen, die deze niet bij zich mogen dragen- „Wat de verdere politiek voor de toekomst betreft, bestudeert de rege ring al sedert enige tijd de situatie van de vrije toelating van immigran ten uit het gemenebest én de overzeese gebieden", aldus de verklaring. In de nacht van dinsdag op woens dag heeft een politiemacht van niet minder dan duizend man alle gewelddaden in de Londense wijk Notting Hill tot een minimum be perkt. De politie drong telkens snel op de bedreigde plekken naar voren en verhinderde zodoende een direct contact tussen blank en zwart. Er hadden niet, zoals de drie voorgaan de avonden, vechtpartijen op grote schaal plaats. De politie arresteerde 56 personen voor het in bezit hebben van wapens of ómdat zU niet aan de bevelen van de politie gehoor gaven. Gisteren, heel vroeg in de„rnorgen. werd er een benzinebom gegooid tegen de huisdeur van een woning, waarin kleurlingen Wonen, in Willesden, in het noordwesten van Londen. In vier straten van de naburige wijk Karles sen, werden bakstenen en melkflessen geworpen door de ramen van huizen van kleurlingen. De Westafrikaanse ataat Ghana heeft gisteren officieel bij Engeland gepro testeerd omdat enkele van haar, bur gers bloot hebben gesiaan aan aan-, vallen. In totaal 1230 schilderijen cn teke ningen van Vincent van Gogh zullen eind september cn begin oktober in vier zendingen met DC-7c's van de Scandinavian Airlines System via Kopenhagen en de noordpoolroute naar Tokio worden overgebracht. De collectie wordt van 15 oktober af tentoongesteld in het nationaal mu seum voor moderne kunst van Japan. Zü bestaat uit 60 schilderijen en 70 tekeningen en heeft een verzekerde waarde van ruim 15 miljoen gulden. ln het Noordhollandse dorpje Stompc- toren zijn gisteren de feestelijkheden begonnen ter herdenking vaz» het feit dat dc Schermcrpolder 325 jaar geleden werd drooggelegd. Aan de arm van een Schermersc schone waagde dc commis saris van de Koningin in Noord-HolJaad, dr. M. J. Prinsen, zich aan een polo naise. Het feest van dc herdenking duurt tot en met september. De duur van de tentoonstelling te Tokio is op(30 dagen bepaald. Daarna zal de verzameling in Kyoto te zien zijn. De Van Gogh's behoren tot de ver zamelingen van - het rijksmuseum Kröller-Müller in het nationale park „De Hoge Veluwe" te Otterloo, het Ge meentemuseum te Den Haag en het Rijksmuseum te Amsterdam, De collectie wordt verpakt in 33 spe ciaal voor het doel gemaakte houten kistkoffers. De gehele verzameling wordt binnen tien dagen van Amster dam naar Tokio overgevlogen en wel zodanig, dat slechts een vierde ge deelte van de collectie onderweg is, zodat het risico niet al te groot is. Nog nimmer is de Van Gogh-collec- tie van het Kröller-Müllcr-museum per vliegtuig naar zo'n verafgelegen doel vervoerd. Volgens de organisatoren van de tentoonstelling, een groot Japans dag blad, verwacht men een miljoen be- zoek^js. De algemene secretaris van de V.N Hammarskjoeld, zegt in een verslag over de strijdmacht van de V.N„ dat er op 31 juli een bedrag van bijna twintig miljoen dollar aan, bijdragen van dc leden over. 1957 en 1958 "nog-niét be taald was. Als er in de naaste toekomst, geen Aartsbisschop Makarios (links) heeft op het eiland Lernnos een gedenkteken onthuld ter ere van de voor de vrij heidsbeweging (de Eoka) omgekomen personen op Cyprus. Rechts op de foto staat de geestelijke Papastavrou, die de aartsbisschop in zijn ballingschap op de Seychellen volgde. aanzienlijk bedrag binnenkomt, al dus hel rapport, zal de organisat.e misschien "niet meer ten volle aan haar verplichtingen tegenover de strijdmacht- kunnen voldoen. -Minister Stat hééft besloten het'ont slag van de adjudant-onderofficier R. voorlopig in to trekken. De Legervoorlichtingsdienst deelt mee:- „Het aan de adjudant-onderofficier B. aangezegde ontslag uit de militaire dienst staat op generlei wijze in ver band met de door deze adjudant onderofficier bij zijncommandant in gediende klacht over de door hem on dervonden behandeling van een onder officier van de Koninklijke Mare chaussee. Deze klacht, die bij het nemen van de beslissing op het ministerie van Oorlog.niet bekend was, is eerst beden ter kennis van de minister gekomen. De minister is van mening, dat het hier betreft een rapport van een adju dant-onderofficier omtrent het optre den van een opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussee. Geheel los van het strafgeding dient aan dit rap port de volle aandacht te worden ge geven. Ten einde het onderzoek in de goede sfeer te doen geschieden, heeft dé minister besloten het aan de adju dant-onderofficier B. reeds eerder ken baar gemaakte voornemen om hem ontslag te verlenen, voorshands onge daan te .maken". De weduwe van de voormalige nazi- gouverneur van Tsjecbo-SlowakUe, Reinhariï Heydrich, zal geen pensioen met terugwerkende kracht krijgen, al dus een woordvoerder van de provin ciale regering van Sleeswljk-Holstehn Dc woordvoerder zei, dat het publiek verkeerd is ingelicht, en dat de vrouw van Heydrich geen 12.500 mark zat ontvangen in achterstallige pensioe nen. Zij zal 70 mark per maand krijgen ais ooricgsweduwepensioen plus 20 mark voor een van haar drie kinderen per maand. Hiervan zal niets met te rugwerkende kracht worden betaald, aldus de woordvoerder. Ongeveir S00 km ten zuidwesten van Ierland ligt een tamelijk diepe depressie, die zich slechts langzaam verplaatst. Een onweersachtige rand- storing ervan veroorzaakte in België, Frankrijk en Engeland plaatselijk on weer. Een station ongeveer 100 km ten noorden van Parvs tante 45 mm re gen af. Ten gevolge van een flinke toene ming van de depressie-activiteit op noordelijke breedte verplaatst een Lagedrukgebied boven Scandinavië zich nu langzaam in zuidelijke rich, ting. Tegelijkertijd ontwikkelde zich boven Frankrijk een nieuwe onweers storing. Wegens de nabijheid van het hogedrukgebied kan deze storing zich echter moeilijk tot over onze omge ving uitbreiden. In het grootste deel van het land zal het huidige weer dan ook nog aanhou den. terwijl er slechts in het zuiden van het land een kans op onweer blijft i bestaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1