Dubbele foutGR0NDWET AAN franse volk aangeboden „Met heel mijn hart vraag ik uv Fransen „jate zeggen OOGST bracht meer werk Isotopen leveren geen gevaar op Patiënten per auto inbrekerspad? op mM in t Si MARSEILLAISE BESLOOT PLECHTIGHEID Luchtmachtrevolte in Argentinië onderdrukt Oud-verpleegde zond minister brief Weer RASSENREL in Londen - nu overdag Cockie Gastelaars verbetert eigen Europees record Nieuwe commandant Zeven Provinciën Warm en zonnig r r v ONDERZOEK NAAR „GROOT-BATELdAR" PRISMA m c yRÏJPAG 5 SEPTEMBER 1858 ZESTIENDE JAARGANG No. 4087 3? Delinquenten Nieuwe aanpak V, Directeur: IIDE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r I z P de Place de la République in Parijs heeft premier Charles de Gaulle gisteravond de nieuwe grondwet aan hot Franse t olk gepresenteerd. Staande onder een 40 m. hoog V-teken- symbool ("van Victorie) uit de tweede wereldoorlog, deed de pre mier een hartstochtelijk beroep op het Franse volk .,ja" te zeggen op de nieuwe grondwet. ,.Mel heel mijn hart vraag ik Fransen, in naam \an Frankrijk ..ja*' te zeggen. Een door de Gaulle ingezette Marseillaise die door duizenden werd meegezongen, besloot de plechtigheid. De Gaulle sprak voor een grote menigte, die zich al vroeg in de middag op de Place de la République had verzameld. Aan de voet van het grote standbeeld dat de republiek van 1870 symboliseerde, waren tribunes opgericht voor de ministers, "parle mentsleden en buitenlandse diplomaten. VERDERE OPLEVING IN BOUWNIJVERHEID Sri** heel goed horloge^ l :*f». BH ■GNmfVU 1 «ru» a. wmrnxw. jo r«un. 115700 u. PcxrtiK»» 1112 Poetgtro No, 421519. tQacbteoditn*t abonnementen. 18.30asao m Zaterdags 17—18 oor. Telefoon M5700. »Gr**«iUi***: Huygenapleta 1 - Telet. 1B3467 <3 Ujneni. Poatbu» 1091 Postgiro No. «4807. KaacMentaeMt: ISJ»19J© ti. TeiaL ,36256» pordntftti Scbeff«r*plein a Pcwtrfro No 424i08 Telefoon «7f Juiachtendienst a* 17 Jo oar 7514. jeaUfliuni L*n«e Keriortr**t 145 - Telefoon 678S3. jüjcmnctnenWprtji <H cent per «war f 3.05 per miand. f 7,90 per kwartaal. Los» nummer» 15 cent Vcroohöot (Geldig tot vanavond) WARM WEER Overwegend zonnig: en warm weer met een matige zuidoostelijke wind. Morgen: Zon op; 5.58 Maan op.: 23.12 onder; 19.18 onder: 14.17 DE houding van do V.V.D.-fractic in de Raad van Amsterdam by de verkiezing van wethouders is wel een heel vreemde. £r was een vooroverleg geweest, waarbij in belangrijke mate tegemoet gekomen was aan de eisen die de li beralen stelden. Zij konden moeilijk anders dan meedoen en zegden dit ook toe. Maar ter elfder ure bedachten 7ij toen een nieuwe eis. Het college van B. en W. zou zich van te voren hebben te binden aan een door 'e liberalen op te stellen politieke leidraad voor de ko mende periode. Een dergelijke eis is natuurlijk on aanvaardbaar. Hij is namelijk onver enigbaar met de vrijheid en met de democratie. En toen die cis dan ook niet aan vaard werd, deden de liberalen niet mee. Men kan de heer Le Cavelier als het ware horen zuchten van opluchting. Nu kon hij „in de -ppositie" blijven. DEZE aangelegenheid geeft ons aanleiding tot het maken van twee opmerkingen. De eerste is deze: Amsterdam is een stad met grote en moeilijke vraag stukken. In de gemeenteraad zitten nogal wat communisten, pacifisten en nog een splinterpartijtje. Als Amsterdam goed bestuurd zal worden dan moeien de constructieve partijen daar zoveel mogelijk samen werken. De beste krachten, die dc Raad oplevert, moeten zoveel mogelijk naar de mate van hun sterkte, in het college van B. en W. gebracht worden. Een partij die dat opzettelijk nalaat teker nadat zij zoveel zetelwinst heeft behaald, schaadt het belang van de stad. Het was duidelijk dat de ande re partijen het de liberalen mogelijk hebben willen maken orr tot het colle ge toe te treden. Maar zij wilden niet. a ONZE tweede opmerking is deze: De houding van de liberalen in Amsterdam hangt samen met een ver keerde opvatting over het gemeente bestuur en de positie van de Raad en het College van B. en W. Eigenlijk ziel de heer Le Cavelier de* Raad als een parlement met rege ringspartijen en oppositie en het Col lege van B. en W. als een Kabinet. Dit is geheel onjuist. De Raad relf Is de regering van de stad. Het Col lege van B. en W. is geen regering, maar dagelijks bestuur. Het zichzelf als oppositie beschou wen en niet mee willen doen aan het dagelijks bestuur betekent dat men zichzelf in belangrijke mate uitscha kelt uit de taak waartoe men consti tutioneel geroepen is. De houding van de liberalen in Am sterdam is dus zowel politiek als con stitutioneel fout. En wij vrezen dat die foul als for- zaak heeft een kwalijke politieke be geerte. Historische redevoering van de Gaulle Kanselier Julius Raab van Oos tenrijk heeft het „grote ereteken" een van de hoogste Oostenrijkse onder- icheidingen uitgereikt aan Henk C. A Baljon, de Weense correspondent van verscheidene Nederlandse bladen en voorzitter van de buitenlandse pers vereniging in "Wenen. 's-Hertogenbosch heeft Z.K.H. «ritus Bernhard de nieuwe Hcineken's Brouwerij, een van de grootste bierfabrie- ken van West-Europa, geopend. Na de plechtigheid maakte de Prins een rondgang langs de verschillende installaties van het bedrijf. m titan O' ïn zijn rede van 20 minuten honderden luidspreker* maakten het gezegde tot ver in de stad hoorbaar ging de premier nog eens de geschiedenis van Frankrijk der vier republieken na. HU wees erop, dat de vierde republiek tn alle opzichten een teleurstelling was geworden. Zij miste ieder gezag in binncn- cn buitenland en toen er een ernstige crisis intrad werd zij met ineenstorting bedreigd. Slechts op het allerlaatste ogenblik kon het uiteenvallen van de Franse natie worden voorkomen. Binnen het kader van de legaliteit, aldus de Gaulle, hebben ik en mijn regering de opdracht aanvaard om de grondwet van een vernieuwde republiek op te stellen en deze te onderwerpen aan de beslissing van het Franse volk. De regering had zich b(j het opstel len van de grondwet laten leiden door de gedachte dat de uitvoerende macht sterk en duurzaam moest zijn. Gewapende politiemannen moesten gisteren anti-Gaullistische demon stranten tegenhouden op de Place de !a République in Parijs, kort voor het moment dat de Franse premier de Gaulle zijn toespraak zou houden. De demonstranten waren voorzien van vlaggen en spandoeken waarop te le zen stond: „Weg met de Gaulle". De Gaulle herhaalde zijn meermalen uitgesproken verlangen, dat de Afri kaanse landen bereid zouden zijn toe te treden tot een gemeenschap, waarin zij baas zouden zijn in eigen land, maar in bepaalde zaken de leiding van Frankrijk zouden aanvaarden. Een volmaakt rustig verloop had de bijeenkomst, die het begin vormt van de politieke campagne,,die op 28 sep tember met een volksstemming over de grondwet zal worden besloten, niet. Er waren verscheidene demonstraties, vooral van communistische zijde, op touw gezet. Het kostte de politie echter niet al te veel moeite de demonstranten uit een te jagen. Men verwacht in de nu volgende weken een groot aantal demonstraties. De communistische partij heeft ai aangekondigd dat de Gaulle, overal waar hij spreekt, communistische knokploegen zal ontmoeten, die zijn bijeenkomsten zullen verstoren. De oproep om op de Place de la Répu blique te betogen was gisteren nog niet door velen opgevolgd al waren er niet weinig mensen op de been als men zich realiseert dat het histo rische plein door de Franse communis tische partij min of meer als eigendom van de communisten wordt geclaimd De kansen dat de communistische partij een overwinning van de Gaulle niet lang zal overleven, worden in Parijs groot geacht. Het is van dit standpunt uit niet moeilijk te begrij pen waarom de 5,5 miljoen Fransen, die bij de algemene verkiezingen com munistisch hebben gestemd, thans op geroepen worden om een veldtocht tegen de Gaulle te beginnen. De Argentijnse president Frondizi heeft een onbloedige revolte onder drukt in de Argentijnse luchtmacht. Op zijn minst 16 commodores van de luchtmacht hebben een ontslagaan vrage ingediend, terwijl er acht zijn gearresteerd. Dit geschiedde nadat de minister voor de Luchtmacht, commodore Ro berto Huerta. had bekendgemaakt, dat commodore Juan Carlos Kruase tegen de wil van de opperoffieieren In, in zijn functie zou worden hersteld. De rebellerende officieren verkla ren, dat hun verweer gebaseerd is op een belofte van de regering afgezette officieren niet in hun functie te her stellen. De revolte was begonnen toen drie bevelvoerende officieren, die zich tegen het besluit hadden verzet, door Huerta werden vrijgelaten. De opperoffieieren van de luchtmacht voelen zich diep gekwetst en denken erover contact op te nemen met hun collega's van landmacht en marine. De daling van de werkloosheid in augustus was voornamelijk te dan ken aan de toegenomen werkzaamhe den in de landbouw, vooral daar de graanoogst door het natte weer was verscholen. Er werden in augustus vele jeugdi gen in het arbeidsproces ingeschakeld, maar ongeveer evenveel jongeren werden als werkzoekenden ingeschre ven een normaal verschijnsel in de zomermaanden. De opleving in de bouwnijverheid heeft zich voortgezet. Ook vonden nog enkele bouwvakarbeiders in Duitsland werk. In de metaalindustrie bleef de toe stand vrijwel ongewijzigd. Van een opleving is hier nog geen sprake. In de textielnijverheid is een verbe tering gaande, die in hoofdzaak nog slechts tot uiting komt in verminde ring van werktijdverkorting. Het aanbod van kantoorpersoneel nam toe, vooral doordat vele jeugdi gen zich voor een kantoorbaan meld den. Daardoor ook steeg het aantal werkloze vrouwen. Deze gegevens verschafte het mi nisterie van Sociale Zaken en Volks gezondheid, dat vaststelt, dat de sei zoenswerkloosheid, de conjunctuur- werkloosheid en de wryvmgswerk- loosheid elk met tweeduizend zijn gedaald. Tenzij iemand een domme streek uithaalt, zijn radio-actieve Isotopen in het geheel niet gevaarlijk. Men be hoeft zich dus beslist geen zorgen te maken over het toenemende gebruik van deze isotopen op het gebied van landbouw, industrie en industrieel en medisch onderzoek. Dit zei gisteren de Nederlandse ge leerde dr. A. H. W. Aten, die in Genève de atoomconferentie bijwoont. Verder deelde dr. Aten. mee dat hij een studie maakt van de mogelijk heden om kusten die afbrokkelen door zee-erosie, te genezen door het gebruik van radio-isotopen. Hij verwachtte hiervan grote resultaten. r^j, 1 i i"rii ti- ithi rV1 (Van onze Haagse redactie) EEN oud-verpleegde van de psychi atrische inrichting „Groot Bate laar" te Lu nieren, een zekere Van K„ heeft geruime tijd geleden een uit voerig schrijven gezonden aan de mi nister van Justitie, prof, mr. Satnkai- den. In dit schrijven somde hij allerlei wantoestanden op. Naar aanleiding biervan heeft het departement een onderzoek ingesteld, dat nog niet ge heel afgesloten is. Van K., die geruime tijd op „Groot Batelaar" verpleegd werd, richtte zich na zyn ontslag tot de minister. Naar zyn zeggen zouden vele ont snappingen plaatshebben. In de tijd, dat de patiënten vrij waren, zouden zij er met hun eigen wagens op uit trekken. Zij zouden allerlei inbraken en diefstallen hebben gepleegd. Zoals steeds het geval is. als bepaal de klachten bij het departement inge diend worden, werd ook naar aanlei ding van de brief van Van K, een on derzoek ingesteld. Daarbij is gebleken, (Advertentie L In de Londense volksbuurt Pad- dington is donderdag op klaarlichte dag gevochten tussen blanken en kleurlingen. Drie politiewagens waren ter plaatse voordat het vechten goed en wel begonnen was. Twee vrouwen en een man werden gearresteerd. Van een huis waarin blanken wo nen, sneuvelden enkele ruiten. Blanke jongelui gooiden hierop met stenen naar de woning van een kleuriingcn- famiii*. dat het schrijven een onjuist licht werpt op verschillende toestanden. Ook bleek, dat enkele zaken, die opgesomd werden, bij het departement bekend waren en een onderwerp van bespre king uitmaakten. „Groot Batelaar" is een psychiatri sche inrichting van het Leger des Heils. Op last van het departement van Justitie worden hier onder meer delinquenten ondergebracht, die ter beschikking van de regering gesteld zijn. Voor het verplegen van deze ter beschikking gestelden is de ruimte in rijksasiels niet voldoende, zodat een beroep op particuliere inrichtingen moet worden gedaan. Vanwege het departement van Justitie worden dan bepaalde eisen gesteld. De verpleging van ter beschikking van de regering gestelden heeft vooral in de jaren na de laatste oorlog aan dacht gekregen en maakt thans een ontwikkeling door. Tussen het depar tement van Justitie en de leiding van particuliere inrichtingen heeft dan ook geregeld overleg plaats over de wijze, waarop een bepaalde therapie moet worden toegepast. Hierbij kan het ge beuren, dat de wederzijdse inzichten met elkaar botsten. Van de zijde van het hoofdkwartier van het Leger des Heils deelt men ons desgevraagd mede. dat er ten aanzien van de door het leger beheerde inrich ting „Groot Batelaar" een nieuwe aan pak bestaat. Een officier van het Leger des Heils fungeert als directeur. Aan het hoofd van de medische staf staat mr. Arendso Hein, een uiterst bekwaam zenuwarts. De aard van de therapie brengt met zich mede, dat het hier een zg. open inrichting betreft. Men is er zich ter dege van bewust, dat dit risico's met zich medebrengt. Eerst nadat een on derzoek is ingesteld, kan men ant woorden op de vraag of de gemelde incidenten al dan niet juist zyn. Onlangs is een commissie van des kundigen ingesteld, op verzoek van hel Leger 'des Heils, en in nauw overleg met het ministerie van Justitie. Deze commissie worden alle problemen in zake de arbeid op en de ontwikkeling van „Groot Batelaar" voorgelegd, In dit adviescollege hebben onder meer zitting de hoogleraren Van der Horst, Kempe en Baan. Met de beide armen het V-teken vor mend richtte de Franse premier Char les de Gaulle zich gisteravond tot de reusachtige menigte die verzameld' was op de Place de la République in Parijs. Op de voorgrond bij de tribune staan soldaten van de republikeinse garde. De Nederlandse zwemster Cockie Gastelaars heeft vanmorgen te Boeda pest op de eerste honderd meter van de 4 X 300 m vrije slag estafette haar eigen Europese record op deze afstand van 1.03.9 met 0.2 seconde verbeterd. De Nederlandse meisjes wonnen hun serie in dit nummer in 4.28.6, de snelste tiid ooit tijdens Europese kampioen schappen gemaakt. De uitslag van deze eerste serie is: 2 Nederland 4.28.6, 2 Zweden 4.30.2/3 Hongarije 4.34.0, 4 Frankrijk 4.37.1, 5 Italië 4.44.5. De Nederlandse estafetteploeg, be staande uit Cockie Gastelaars, Mary Kok, Jopie broost en Greetje Kraan, leidde de gehele wedstrijd. Alleen na de derde wissel trachtte de Zweedse Kate Jobson die maandag kam pioene werd op de 100 meter vrye slag Greetje Kraan voorbij te komen. Het lukte haar niet en de Nederlandse lag twee meter voor haar toen ze aan tikte. De jury heeft de tUd. van Cookie Gastelaars officieel gecorrigeerd tot 1.03.6. Zil heeft haar in Blackpool ge vestigd record derhalve met 0,3 seconde verbeterd. (Van een onzer verslaggevers) Voordat de kruiser „De Zeven Pro vinciën" donderdag zee koos om deel te nemen aan de vlootsohouw te Am sterdam, had aan boord een comman- dow isseling plaats. Thans is commandant kapitein-ter zet P. Kool. Tot nu toe had kapitein ter-zee M. J. Vos het bevel over de kruiser. De commando-overdracht heelt volgens de marine niets te ma ken met de stranding van de oorlogs bodem. enkela dagen geleden. De bevelhebbers van de Ameri kaanse. Britse en Franse sector van West-Berlün hebben donderdag in eensluidende brieven aan de Russi sche commandant van Oost-Berlyn geprotesteerd tegen de maatregelen die de Oostduitse autoriteiten hebben ge nomen om te verhinderen dat Oost- berlijners in West-Berlijn gaan ktrkw, In de luchtdrukverdeling kwamen slechts langzame veranderingen voor. Een hogedrukgebied boven Scandina vië handhaafde zich er nog steeds. Het kreeg in de afgelopen dagen een ver sterking in de richting van de Balkan. Aan de noordzijde van het maximum bewoog een tamelijk actieve depressie vrtf snel naar het oostenmaar het lagedrukgebied, dat aan de zuidwes telijke flank wordt aangetroffenver plaatste zich maar weinig. Over Spanje en Frankrijk trok een gebied met luchtdrukstijgingen, ten gevolge waarvan de onweersactiviteit er tijdelijk vrijwel geheel werd onder drukt. Het ziet er dan ook naar uit dat het weer onder invloed blijft van het Scan dinavische hogedrukgebied, zodat er morgen een warme en zonnige dag ver wacht kan worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1