Evangelie en Wereldpolitiek Met medewerking van scheepvaart Project wordt met kracht aangepakt in TV-ontvangst zal 1960 óveral goed zijn Vrij warm weer OSBORN belooft zich te matigen Tweede Nederlandse vierling Geen winst zonder geknoei bij genie O r H' O' SHIRTS Dorclt kreeg nieuwe haven Kikvorsraannen assisteerden Koningin bij opening Huisbrandolie en ^gasolie duurder Inspecteur volksgezondheid dreigde stappen te zullen nemen „Goedkoop succes maar veel grotere ellende" ■mm m Accountant ministerie van Oorlog: 2ATERDAG 6 SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4088 Verdedigingswapen mm» Aannemer declareerde 19 mille le veel VERVOLGING Afgetreden Surinaamse ministers geridderd A V. y r V Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A H J S BRUINS SLOT Dit verklaarde de commandant van de onderzeedienst der Ko- nnklilke Marine, kapitein ter zee .1 F Drijfhout van Flootf tijdens een toordiachi die hn ter ge legenheid van de vloot«chouw in Amsterdam hield op uitnodiging van de afdeling Amsterdam der Koninklijke Nederlandse vereni ging Onze Vloot". (Van een onzer verslaggevers) DE Amerikaanse evangelist Th. L. Osborn, die thans in Groningen een vierdaagse „evangelisatie en genezingscampagne" afwerkt, beeft zich op verzoek van de heer R. Mantingh, inspecteur van de Volksgezondheid in Groningen en Drente, bereid verklaard zich verder tc onthouden van het doen van uitlatingen die in bepaalde gevallen gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid in het al gemeen en voor het genezingsproces van zieken in het bijzonder. (Van onze correspondent) In het kleine Friese plaatsje Deinuni heeft de geboorte van een tweede Nederlandse vierling Meint. Willem, Dirkje en Ietje Lautenbach, grote opschudding verwerkt. Zoals bekend varieer! het- gewicht van '^baby's van 2 tot 3 li 'pond, verblijven in couveuses. Volgens de artsen is de toestand van de baby's rede lijk goed. J WBOT»"' «vitw o* mmmxmx au - r«j« 119700 M Forttx» 1112 Portgüro No iitói Kl«ditendlfflfl »bonaemeaten 182t>—Ujo am Z«t*rüae» 17—18 uur Telefoon u STOoT l^Gr*TenH»te: HuyceDöpleln 1 Teler 1®m«7 -3 lynen, Peotfea* 1091 Paortglro No 424887 Klacbtendien»: 18.301940 u, Telet reaaca Dertfreefcti S«aje«er*plein 3 Postgiro No 424208 feit!00a 457p Ki*chtendlenst en 1740 our 7314. «ealtajflii Lange Kerkstraat S4 b - Telefoon 87883. AftonncmentBpTÜi $1 oent per week f 2.66 per maand, f 7,30 per k.v>*rti*L Uk» nummer» is oent Veractillnt dureUtks (Geldig tot morgenavond) KANS OP ONWEER Minder tvarm en hier en daar een regen- of onweersbol. Overwegend matige wind tussen zuidoost en zuidwest. Morgen: Zon op: 6.00 Maan op: onder: 19.16 onder: 15.09 HET behoort tot de ontwikkeling van onze tijd dr de ooiitieke vraagstukken veel minder dan voor heen een lokaal karakter dragen. De politieke vraagstukken waar wij in al le landen mee vorst"! dragen een mondiaal karakt-r. De hele wereld is erbij betrokken. Wij noemen er enkele. Daar is aller eerst het vraagstuk van de oorlog. Het Is duidelijk dat dit een algemeen vraagstuk is. \v- helo wereld bij betrokken is. Wij noemen de tegenstelling tussen de westelijke wereld cn de communis tische. Ook dat is een zeer algemeen een wereldvraagstuk. En het gaat daarbij niet alleen om wlog of vre de. Het gaat daarbij ook om het ka- fakt'er van de r'aat. En het gaat om tea rechtvaardi «imenlevlng. Onze jöciala politie' mr' c >k in het ht van deze tegenstelling worden gezien Want die politiek moet het antwoord geven op de communistische uitda ging. Wij noemen het rassenvraagstuk. Dc récente gebeurtenissen in Londen heb ben de wer°ld verrast en onthutst doen staan. We kenden - negerkwestie in de zuidelijke Staten van dc V.S. We kenden de apartheidspolitiek v? i Zuid- Afrika. We hadden de neiging ze als geïsoleerde gevallen te zien Het ge beurde in Londen doet zien dat er hier toch wel meer aan de orde is WE noemen als een ander mondiaal vraagstuk: De verhouding v; NEDERLAND BOUWT ATOOMDUIKBOOT het Westen tot de on *orontw:kkelde gebieden. En ln nauwe samenhang daarmee de zelfstandirhcidsdra-ng. de nationale bewus*wor„ ng van vele Aziatische en Afrikaanse landen Intern in het Westen hebben wij het grote vraagstuk van dc integratie van Europa. Eer zaak met alleen voor "e Europese landen van betekenis, maar een zaak die de hele wereld raakt en waardoor de wereldkaar' verandert. Fn ten s' 'te: We -'"-n In het Wes ten met het gestalte geven aan één westelijke politiek en met de geestelij ke fundering daarvan. ET merkwaardige van al deze grote politieke vraagstukken, van deze wereldvraagstukken, 4s dat zij al le, zeer duidelijk, religieus beoaald worden. Als iets bewijst dat politiek door de religtn wnr."bepaald, dan doen dat deze vraags' -kken. De discussie over het oorlogsvraag- stuk wordt dhor vele- van weerskan ten vanuit de BHbel gevoerd. Het pro- aleem van het -'n-unisme en het Westen en -* de facetten dit wij daar bij noemden: h- -*>rakter van de sa menleving, het -rakter van de staat, het antwr op de co->-"-"nistischc uitdaging, zijn religie bepaald. Men kan geru-* zeggen dat er zonder de Bijbel geen antwoord meer is op het communisme. Het rassenvraagstuk vraagt ook om pen christelijk twoord. Niet een jiseudo-christelijk antwoord, zoals dat in sommige delen van Amerika en in Zuid-Afrlka door velen gegeven wordt, maar om een waarachtig christelijk antwoord. ,:Met de onderontwikkelde gebieden if het niet anders. We zitten daar met ;fe roeping om van het <-"7« te ge ven. We zitten ook met het vraagstuk hoe de westerse techniek valt in een wereld waar onvoldoende geestr 'ke grond: agen bestaan zulk een tech niek ie dragen. Allemaal religieus ha- paalde iroblemen. De geestelijke fundering van de Europese politiek, het vinden van een westelijke politiek, de aanpassing van onze westelijke pol!,ie'' aan de ontwik kelingen in Azië en Afrika, het zijn duidelijk allemaal vragen, die samen hangen met ons geloof, met bijbelse roeping. Maar h- is niet altijd zo ge makkelijk om daar direct het ant woord op te vinden. Maar di* alles betekent wel dat we ons zeer intensief zullen hebben bezig te houden met de confrontatie van deze politieke vraagstukken me' de Bijbe en met de etsen die het Evangehe ons stelt. (Van een onzer verslaggevers) i~VE leiding van de Koninklijke Marine heeft zich gezet achter de ontwikkeling van een door kernenergie voortgestuwde onder zeeboot. De uitvoering van dit project zal zeer veel geld kosten. Het zal echter gelukken een type atoomonderzeeboot te ontwikke len, aangezien gerekend kan wor den op de volle medewerking van Nederlandse scheepvaart en schccpsbotiwkringen. Het project is voor ons gehele land van het grootste belang. Kapit«hi-tcr-7en Drijfhout van Hooff spmk over de onderzeeboot In de moderne Uid, en schetste de prestaties van de Amerikaanse onderzeeboten Nautilus en Skate als historisch en uitermate belangrijk voor de ontwik keling van de zeestrlidkrachten en van de scheepvaart ln het algemeen. Nog lang piet alle problemen zfjn echter opgelost op het gebied van de atoomonderzeeboten. Weliswaar kun nen zij bijzonder lang onder water varen, zijn zij bijzonder snel en z(jn de problemen op het gebied van de zuurstofverversing en de voortstuwing opgelost, maar psychologische vraag stukken. betrekking hebbende op dc bemanning en ook de problemen van communicatie onder water, zijn nog niet opgelost De commandant onthulde dat de Amerikaanse onderzeeboot Nautilus een snelheid onder water heeft van minstens 25 mijl, dat is ruim 45, km per uur en minstens tot een diepte van 250 0 "500 meter kan duiken De vraag in hoeverre Nederland rich zal moeten begeven op het ge bied van atoomonderzeeboten moet worden beantwoord in het licht van net feit dat het Nederlandse onder zeebootwapen niet in de eerste plaats een aanvaiwapen is, maar veel meer dient om de andere vlooteenheden tn staat te stellen te oefenen in de bestrijding van vijandelijke onder zeeboten. Nochtans acht de marine de ontwik keling van een ei gen nucleaire duik- .boot van zo groot algemeen belang, dat men van zins is hieraan met kracht te werken. „Ik hoop dat dit projec» In een niet te verre toekomst zal wor den uitgevoerd," aldus de spreker. (Van een onzer verslaggevers) TWEE kikvorsmannen hiel pen gistermiddag koningin Juliana bij het openen van de nieuwe zeehaven van Dordrecht. Het waren de eerste luitenant Th. Oostendorp van het korps commandotroepen en sergeant- seinmeester der genie L. Pasman Zij zwommen in hun kikvorspak uit de eerste zeehaven ongeveer tweehonderd meter onder water door naar de tweede haven. Op de steiger werden de helmen af gezet, waarna de belde mannen te voet naar de koninklijke tri bune wandelden. Luitenant Oos tendorp overhandigde de Konin gin een ln zijn duikerpak mee genomen schaar, waarmee zij een plastic zak doorknipte, die ser geant Pasman had meegevoerd In die zak zat een vlag van Dordrecht (foto rechts). Daarna overhandigde de Konin gin deze vlag aan terrelnopzich- tcr H. Bout, die haar aan de op - steiger I geplaatste mast hees. Onder een fluitconcert van in dc haven liggende schepen werden vervolgens de andere vlaggen gehesen. H M. de Koningin bracht gisteren cpn groot deel van de dag in Dordrecht door. De burgemeester van Dordrecht, mr. J. A. H. J. van der Dassen en minister Al- gera spraken beiden over de toenemende betekenis van Dor drecht ais havenstad. En verder bezocht de Koningin het prot.- rhr. ziekenhuis. Natuurlijk boden enkele kinde ren dc Koningin bloemen aan Het kleindochtertje van de bur gemeester viel deze eer te beurt bil de komst van koningin Julia na in de stad. Het wachten duurde echter zo lang en de zon was zo heet, dat het meiskc.. maar neerstreek op de zachte loper van de stadhuisstoep (foto onder). 'Ais gevolg van stijgingen van de wcreldmarktnoteringen, zullen met in- ïaog van maandag a.s. de verkoopprü- «n van enkele aardolieprodukten wor den verhoogd. Deze verhoging bedraagt voor gas- Qlie, autogasolie, huisbrandolie en dun- ae stookolie 20 cent per 100 liter. Ook enkele zware stookoliën onder- Kan een geringe prijsverhoging, nl. 1.35 per 1000 liter voor stookolie 300-500 sec. en f 0,80 per 1000 kg voor stookolie 800 sec. De verkoopprijzen voor de overige Produkten ondergaan geen wijziging. VER lwee jaar zal de tv- ontvangst in verreweg het grootste deel van ons land goed zyn. De nieuwe betonnen tv- ioren in Lopik, waarvoor de fun dering al gelegd is, zal dan klaar zyn, evenals de toren in Sniilde. Dc toren in Markelo komt in de cember van dit jaar klaar; de tv- stations in Goes en Roermond zijn al in werking. Voor die delen van het land, die dan nog niet bestreken worden, hoopt de PTT speciale regelingen te treffen. Dit geldt speciaal voor Den Helder en Texel. Men overweegt op de vuurto ren van Huisduinen een ..frequentie- wisselaar" te bouwen, die dé uitzen- d ng van Lopik kan relayeren. De toren, die nu in Lopik wordt gebouwd en die het experimentele televisie-zendercomplex van 1951 zal vervangen, wordt 200 tot 250 meter hoog. Daarop komt een honderd me ter hoge antenne. Het straalvermo- gen van de zender zal het vijfvoudi ge zijn van de tegenwoordige zen der. In de toren is ruimte gereserveerd voor f.m.-zenders en voor zendappara tuur voor een eventueel tweede tele visieprogramma. Bovendien houdt men er rekening mee dat men hier wel licht ook een versterkersstation voor het landelijke telefoonnet kan vestigen. Een lift zal er tien minuten over doen om een hoogte van driehonderd meter m de toren te bereiken. Er is bovendien een weg naar boven via stalen trappen. Een hogedrukgebied strekt zich nog steeds '"f nnt> Scandinavië naar de Balkan Het zwaartepunt is nu echter boren Hongarije gekomen. Daardoor dtaaide dc wind tn Nederland wat naar het zuiden en werdnog warmere lucht uit Frankrijk aangevoerd. Een lagedrukgebied, dat nu al verschei dene dogen ten zuidwesten van Ier land wordt aangetroffen. is nu bezig zich m noordoostelijke richting te ver plaatsen. Een randstonnq ervan trok over Engeland waar ze plaatselijk on weersbuien veroorzaakte. Ook boven Frankrijk nam de omoeersactiviteit weer toe. In de omgeving van Spanje is de luchtdruk, belangrijk hoger ge worden. Vei wacht wordt dat deze stijgingen zich ook over Frankrijk zullen uit breiden, waardoor de wind bij ons de neiging zal hebben verder te ruimen. In verband daarmee zal het wat min der warm worden Plaatselijk kan er onweer voorkomen. Tijdens een vrijdag eehouden be spreking tussen dokter Mantingb met het Osborn-comitc Groningen en de „manager" van Osborn heeft de heer Mantingh uiting gegeven aan zijn grote ongerustheid over wat zich steeds op de massale samenkomsten van de Ame rikaanse evangelist voordoet Hij heeft zowel de eerste als de tweede bijeen komst op het Bodenterrein bijge woond. die in totaal reeds omstreeks 50.000 bezoekers trokken. De eerste keer (woensdagavond) werd hij. evenmin als de journalisten vlak bij het podium toegelaten. De Wij ontmoetten in Deinum de vader van de vier baby's, de 25-jarige S. Lautenbach, die in dienst is bij de N.V. Intercommunale Waterleiding in Leeuwarden. De vader heeft uit het dorp al heel wat aanloop gehad en ook de telefoon heeft de hele dag al rood gloeiend ge staan. „Het wordt nu heus tijd, dat we eer nieuwe woning krijgen," zei de heer Lautenbach, „Wij wonen in bij de postkantoorhouder, die de vader van mijn vrouw is. Wij zouden eerst een kleine woning krijgen, maar gelukkig wordt het nu een grote. En die kunnen wij nu ook best gebruiken." De heer en mevrouw Lautenbach* waren door dokter C. C. M. Kolf uit Marssum, die bij de bevalling aanwe zig was, er op voorbereid dat zij een tweeling zouden krijgen. Toen het der de kind geboren was, vroeg mevrouw Lautenbach: „Nu is het toch afgelo pen?" Maar de dokter kondigde aan dat er nog een vierde wereldburger zou volgen. De kinderen zijn direct na de ge boorte één voor één met een taxi naar het ziekenhuis gebracht. „Wij hebben de ouders van mijn vrouw en die van mezelf allen kunnen vernoemen," zei vader Lautenbach. Vanmorgen om tier. uur heeft de vader op het gemeentehuis te Menal- dumadeel aangifte gedaan van de geboorte van de vierling. De burge meester, de heer D. Torensma, trad ln het Diaconessenhuis worden de vier kinderen in de couveuses met grote zorg verpleegd. zelf op als ambtenaar van de Burger, lyke Stand. Hij overhanc^ie de heer Lautenbach voor elk van de kinderen een spaarbankboekje met een bedrag van f 100.—. Daarna heeft de heer Lautenbach zijn vrouw in het ziekenhuis bezocht. Hy had 1943 geboren in Zwolle in het gezin een grote bos bloemen meegebracht. Kiffers. Het waren drie meisjes en een jongen- Elly, Dorothée, Riny cn Han. Zij wogen resp. 3>£, 3, 2 en De eerste neg in leven zynde Ne- 3'/j pond. Deze vierling is voorspoedig derlandse vierling werd op 6 februari opgegroeid en is thans dus 15 jaar, De trouwfoto van de heer en mevrouw Lautenbach. die nu veiblijd werden met de geboorte van vier kinderen. (Van een onzer verslaggevers) „Als de genieeontracten letterlijk volgens de voorschriften worden na gekomen, kan men bijna niet aan zijn trekken komen." Deze uitspraak kwam uit de mond van de accountant van het ministerie van Oorlog, de heer N. E., die gisteren voor de Utrechtse rechtbank getuigde in een zaak tegen een 46-jarige aannemer uit Nieuwer- Amstcl. De aannemer was ervan verdacht samen met de luitenant der genie, dc heer P. van W„ ten nadele van de Staat 19.000 te veel te hebben gede clareerd op onderhoudswerken van de genie. Ook zou hy luitenant P. van W. regelmatig giften hebben geschonken om hem te bewegen zonder goede controle de posten goed te keuren. De aannemer kreeg opdrachten van de genie, nadat hij op advies van de luitenant op aanbestedingen de m het bestek aangegeven eenheidsprijzen oij zyn inschryving had aangehouden. Ornaat hy echter niet uitkwam met de eenheidspryzen voor uurlonen, werd het aantal arbeidsuren verdubbeld Het post- en materialenboek, dat zowel door de aannemer als door de luite- strekte. De luitenant genoot daarvooi enkele douceurtjes en zorgde ervoor, dat de aannemer allerlei andere decla- ratieposten kreeg uitbetaald. De aannemer verklaarde, dat hy met meer dan zes ii zeven mille méér had verdiend. De lage aanbestedingsprijs maakte het hem namelijk onmogelijk zyn kosten te dekken, wat de aceoun- tant beaamde. De luitenant, eveneens als getuige gehoord, was het bekend, dat er werd „geswitcbed" bij de genie om de aannemers aan de kost te laten ko men. De controlevoorschriften waren volgens hem totaal verouderd. Hij ontkende steekpenningen te hebben aangenomen. Het was volgens hem gewoonte dat de aannemers diverse dienstonkosten" betaalden. De officier van Justitie, mr. W. Kol- kert zei, dat men medelijden moet heb ben met mensen, die aan dit soort aan bestedingen meewerken. Zij krygen cijfers voor zich, waarmee zy wel moe ten „rommelen", zo zei hy. Hy achtte de verdachte medeschul dig aan oplichting en eiste twee maan den gevangenisstraf tegen de aannemer De raadsman mr. Van Ravenswaay onderstreepte, dat vast is komen ïe staan dal vrijwel geen aannemer vol gens bestek kan leveren Zyn cliënt had m dit geval slechts een geringe winst gemaakt en uit usance sommige nant moest worden bijgehouden, werd V>1 aui ingevuld door de luitenant volgens de kosten aan de luitenant vergoed gegevens, die de aannemer hem ver-' Uitspraak 19 sept. a.s tweede maal kreeg hy toestemming de gebeurtenissen vanaf het podinm ga de te slaan. „Wat ik hier gezien heb," zo ver klaarde hij ons, „is zeer aanvecht baar en met te controleren. De op wekkingen van Osborn tot gebed om genezing en de gevolgen daar van hebben zuiver medisch gezien zoveel bedenkelijke kanten, dat ik de vraag of de volksgezondheid daar mee gediend is met grote stelligheid met nee moet beantwoorden." De heer Mantingh. die met diverse zich genezen noemende personen heeft gesproken, zei dat Osborn op zijn hoogst wat „goedkope successen" be haald heeft, maar dat „degene, die na afloop van de byeenkomst een nuch ter medische balans opmaakte tot de conclusie is moeten komen dat deze sterk in het nadeel van Osbom uitvalt. Want tegenover het ogenschijnlijke succes van deze evangelist staat en blijft bestaan een veel grotere ellen de." De heer Mantingh acht het optre den van Osborn voor ernstig zieken zeer bedenkelijk, zo met gevaarlijk, omdat zij dikwijls een medische be handeling plotseling onderbreken of wachten met het raadplegen van een arts. Eigenlijk zouden de OsbornbUeen- komsten in het openbaar niet meer ge tolereerd moeten worden, want daar mee gooien wij goed beschouwd onze naam als behoeders van de volksge zondheid te grabbel, aldus dokter Mantingb, die het bil het afleggen van deze verklaringen evenwel niet heeft gelaten. De inspecteur van de Volksge zondheid heeft vrijdag een bespreking gehad met het Osborn-comité Gronin gen en met de manager van de evan gelist Daarbij heeft hy verklaard dat hy er over dacht de burgemeester van Groningen te adviseren om in het be lang van de volksgezondheid maatre gelen tegen de acties te nemen. Ook maakte hy de manager van Os- bom erop attent dat de evangelist bij een eventuele intrede van de dood van een zieke vervolgd zal kunnen worden wegens dood door schuld. Hy wilde van verdere stappen afzien, wan neer Osborn er in zijn predikaties en gebeden met nadruk op zou wij zen dat de genezingen niet onmiddel lijk behoeven op te treden, maar dat God een gebed om genezing ook op een later tydstip kan verhoren, opdat de niet genezenen in minder grote zie- lenood naar huis zullen terugkeren. (Tot nu toe zei Osborn steeds met na druk dat het uitblijven van genezing een gevolg was van gebrek ami ge loof). Voorts zou de evangelist er by zyn gehoor op moeten aandringen dat wan neer patiënten een wonderbaarlyke genezing ondergaan, zij dit aan hun liulsai^ moeten meiden en deze ook in kennis moeten stellen van een even tueel afbreken van een behandeling of voorgeschreven levenswijze, of het neerleggen van een prothese. Dit. om dat onoordeelkundig ophouden met het naleven van bepaalde medische voor schriften gevaarlyk kan zijn. Het gevolg van deze bespreking is geweest dat de heer Osbom. dokter Mantingh telefonisch heeft verzekerd dat hij met diens wensen rekening zal houden. De bijeenkomst verlfep gisteravond veel rustiger dan op voorgaande avon den. De heer Osborn heeft in zün toe spraak precies gevolg gegeven aan de eisen van dr. R, Mantingh. Dit ver klaarde de directeur van de gemeente lijke geneeskundige dienst te Gronin gen. dr. D. Goosen, die de bijeenkomst ter controle bijwoonde. De opkomst was geringer, de byeen komst had bepaald een nuchter karak ter, meende hy. Ook waren er minder patiënten, die zich genezen achtten dan op andere avonden. Het duurde gerui me tijd voordat de eerste genezene naar het podium kwam, nadien ge volgd door anderen, grotendeels kin deren en bejaarden. Advertentie) dij Kon. Besluit zijn de volgende gewezen ministers van Suriname be noemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: W G H Ch J Smit (Financiën), PAR Kolader (Sociale Zaken), dr A I Faverey (Volksgezondheid), ir M I Lobato (Landbouw, Veeteelt en Visserij), E J van de Veer (Economische Zaken), ir J G Kuiperbak (Openbare Werken en Verkeer).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1