Voorkeur CHROESTSJEWWAARSCHEWT V.S.: WEER GRANAATVUUR w OP QUEMOY Prinses Irene verhuisde van Soestdijk naar Utrecht Geen Engelse wapens voor Indonesië Sowjet-Unie bouwt grootste atoomcentrale ter wereld VISSERS BRENGEN ZELF VANGSTEN AAN DE MAN Frankri jk bereid geheim A-bom bekend te maken hoopvol gestemd Vrijdag conferentie over 12-mijlszone bij Faroer Voor spionage vier jaar geëist Groothandelaren ivorden ongerust Mr, F. Ho A. de Graaff voorzitter van Ned. Rode Kruis Meer opklaringen r D' OP AANDRANG VAN AUSTRALIË COÖPERATIE WIST HOGERE PRIJS TE BEDINGEN ®0S»AG 9 SEPTEMBER 1958 -A Dnecteur: H. L>B UU1G ZESTIENDE JAARGANG No. 4090 r V J Hoolciieclacieur: Dr J. A H J S BKLHNS SLUT DE SOWJET-UNIE beschouwt een aanval op Communistisch China als een aanval op zichzelf. Dit heeft de Russische premier Chroestsjew verklaard in een boodschap aan president Eisenhower. De nota werd zondag verzonden en de inhoud is gisteren bekend gemaakt. Chroestsjew zegt verder dat een duurzame vrede in het Verre Oosten ondenkbaar is totdat de Amerikaanse marine is terugge trokken uit dc straat van Formosa en het Amerikaanse leger van Formosa zelf. Voor het eerst sedert donderdag hebben de Chinese communisten gisteren weer vanaf het vasteland de nationalistische eilanden voor de kus' beschoten. Een record-aantal van meer dan 59 i00 grana ten kwam op de eilanden terecht. In Washington he oinvt men deze beschieting echter als een manoeuvre van Peking mi het ge zicht niet te verliezen", na de mededeling van Tsjoe ""u-Lai. dat Rood-Chma bereid is de besprekingen met de VS te hervatten. miuiiiiiinntiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititi MAO TSE T0ENG 'v -iSF h „Openlijke uitdaging" llllllllllillillllllirilllllilililllillillllllllllllllilllilllllllilillillllll mïrzoe^c\YrbZijmngiL\Ljï3"e?enTneg Prins Bernhard in Italië Normaal studentenleven De Butse regering heeft wegens Australische bezwaren besloten Indonesië geen wapens te zenden. Dit is uit betrouwbare bron in Washington vernomen In Den Haag kon men ons dit bericht met bevestigen, maar men zei dat het reeds werd ver wacht J'OOR IX l)ü STRIA USA TIE IX SI B ERIE Mogelijkheden <T *oti0ra&mj arux. «vin» am Wlibctr&ai iajez ny;m ja i Pptbu. ma - PcrtsX, No Si6W <4 w- KJaobteDdieun abonnementen, Uijpjjs-jn Zaterdag» 1718 uur Telefoon WS700 ■*-Gr*»enh*se HuvRensDlein i - Tele! 161407 IS litr-uii Po*tb:j 10Ö1 - Paotglro No 424Ü87 KJachtendlewt 18.50—10.30 u Tele. 36250» OorflreeJU- Soheffertplein 3 Pomrtro No 424208 Telefoon 457S K_ftcbteodlen« m 17J50 uur 7314 «ctut-aam: Leng* Kerk*tra*t Hb Telefoon ttltö» AbonneiT!entaprlfs «1 oent per week f 2,95 per maand, f 7,90 per twartaaL Louc» nummer» 15 eent Ver«cnlh>? dajrelijk* (Geldig lot morgenavond) MEER OPKLARINGEN Wisselend betvolkt met aanvankelijk nog hier cn daar enkele buien. Koudere nacht met plaatselijk mist. Morgen overuag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Matige tot zwakke wind aanvankelijk tussen west en noord, later uit uiteenlopende richtingen. Morgen: zon op: C.05 onder: 19.08 Maan op: 2.13 onder: 17.13 ,E burgemecstci van 's Giaven- dcel, mi. C. J. Vcrplanke, heeft ui zijn toespraak, uitgesproken op dinsdag 2 september ter gelegenheid tan de beëdiging van de raadsleden, kritiek geoefend op het s>steent van de kieswet, met name met betrekking tot do betekenis van dj voorkeur stemmen. De kieswet schnjft voot, dat de kandidaten die meer stemmen behalen dan de lijstkicsdeler, hun overschot overdragen op de volgende kandidaat van de lijst. Slechts hij die de helft van de hjstkiesdeler heefi behaald, kan voo- een voorkeur/etel in aan merking komen. Burgemeester Verplanke noemt dit een betreurenswaardige negatie van de wil der kiezers Immers. betoogt hij, in het huidige stelsel bepalen iu feite de politieke pat tijen, wie haar kandidaten gekozen zal zijn. Van de vrijheid van de kiezer om uit ecu ltjsv een eigen kandidaat te kiezen, is in het huidige systeem slechts de forme le zijde overgebleven. Als 15 pet. van do kiezers lid ener partij is en 10 pet. van hen bezoekt de vergadering, waar in de kandidaatstelling aan de orde komt, dan betekent zulks, dat nlei meer dan lVz pet. der kiezers be paalt, tvie de partij zal vertegenwoor digen. DE redenering van dc burgemeester is niet nieuw. We kunnen ons voorstellen, dat de burger Verplanke daarover zijn mening eens wil zeg gen, maar betwijfelen het, of het juist is, dat burgemeester Verplanke zijn positie als voorzitter van een gemeen tcraad gebruikt om zijn hart eens te luchten. Daarbij komt dan, dat zijn betoog tocb wel heel zwak is. Hij haalde in zijn betoog een naar wij vermoeden fictief voorbeeld aan: als op een lijst waaraan één zetel wordt toegewezen, 100 stemmen als volgt worden uitge bracht: A 10, B 20, C 30 en D 40, dan zet in het huidige stelsel de klei ne groep der georganiseerde kiezers de wens van de grote groep der onge organiseerde kiezers eenvoudig opzij, doordat niet D, maar A gekozen wordt verklaard, hoewel 90 van de 100 kie zers hem niet begeerden. Dat dan toch 60 van 1GU kiezers, dus de meerderheid, dan blijkbaar ook D met begeerden, telt de heer Verplan ke maar niet. In elk geval is hy verdediger van het stelsel, waarbij de overdracht van de stemmen, die een kandidaat boven de lijstkicsdeler heeft gekregen, gere geld wordt niet naar de volgorde van de lijst, maar naar het aantal stem men, dat dc overige kandidaten ver krijgen, zodat telkens voorgaat de Kandidaat, die het giootste aantal stemmen op zich heeft verenigd. Aanval op China is aanval op Rusland IJ begrijpen niet. dat een zo scherpzinnig man als de burge meester van 's Gravendeel, aan dit stelsel boven hei thans geldende de loorkeur geeft. Met een voorbeeld, ontleend aan dc werkelijke uitslag 111 een grote ge meente in ons land, bij dc dit jaar ge houden raadsverkiezingen, willen we als onze mening geven, dat juist het stelsel, dat de heer Verplanke voor- daal, onbillijk werkt. Van de onge veer 37 000 stemmen verkreeg A er 35 806, B 285, C 114, D 101 en E 277. Aan deze lijst werden vier zetels toe gewezen. Zou het nu billijk zijn, in dien de derde zetel met aan C, doch aan E zou worden toegewezen, omdat dc/e 277 voorkeurstemmen op zich verenigd had'' Moet aan die 277 voorkeurstemmen meer waarde toegekend worden dan a<M de 35 806 stemmen van degenen, die door het stemmen op A te kennen hebben gegeven, dat zij althans geen overwegende bezwaren hadden tegen de door de kieswet voorgeschreven overdracht? Heelt men ernstige bezwaren tegen de vaststelling van de volgorde, waar in de kandidaten gekozen verklaard worden, dan moet men niet het half slachtige sielscl, door de heer Ver planke voorgestaan, volgen, doch dan moet men Komen tot het ingewikkel de stelsel, waarbij men komt tot net stemmen op een bepaalde lijst, met de mogelijkheid om aan te geven, in wel ke volgorde men de kandidaten geko- zen zou wensen ie zien. j-J ET meest heeft ons verbaasd de tirade van de heer Verplanke waarin hij opmerkt, dat in het huidi ge stelsel in feite de politieke par- 'ijen bepalen, wie hunner kandidaten gekozen zullen zijn. Daarin weer klinkt misschien onbedoeld, maar 'och wel duidelijk een geringschat ting van de betekenis van hei werk van de politieke partijen bij de kan didaatstelling. Het was in die gemeen- l"faadsvergadering wellicht nog min- Qer op zijp plaats dan zijn kritiek op kot stelsel van de kieswet, matu: an- gen. Ma© Tse Toengr. de president van Communistisch China, heeft maandag in Peking verklaard, dat bü hoopvol gestemd is met betrekking tot de be sprekingen op ambassadeurs-niveau tussen Communistisch China en de Verenigde Staten, aldus meldt het persbureau Nieuw China. Mao v,ou voorts hebben gezegd, dat de besprekingen misschien „enig resul taat zullen opleveren mits beide par tijen de oprechte wens koesteren het geschil In het Verre Oosten te regelen". Volgens Mao is de huidige wereld situatie „gunstig voor alle volken, die voor de vred.e strijden". Alle Ameri- Engeland en Denemarken zijn over eengekomen vrijdag besprekingen te bëginnen over het verlangen van de Far-Oexeilandcn om hun visserijgrens fat 12 mijl uit te breiden. De bespre kingen gaan tussen de Britse minister van Landbouw en Visserij Hare en zijn Deense collega van Financiën Kamp- mann. K-. a*?* iwi >*v2 A{ ij: kaanse basissen in het buitenland zijn stroppen om de hais van het Ameri kaanse imperialisme Deze stroppen worden steeds nauwer aangehaald Als de Amerikaanse monopolie- bezitters volharden in hun politiek van agressie en oorlog zullen zij uit eindelijk door de wereldbevolking worden opgehangen en hun medeplich tigen zullen hetzelfde lot ondergaan", aldus Mao. Chroestsjew zegt ln zijn boodschap aan Eisenhower, dat het Amerikaanse optreden in het Verre Oosten „een openlijke uitdaging" is. „Het zon de grote mogendheden verboden moeten zün vloten en luchtecnhedcn van het ene einde van de wereld naar het andere te sturen voor chantage en in- timidaticdoeiclnden", aldus de Rus sische premier. Chroestsjew liet uitkomen, da' z.i. de kwestie Formosa moet worden voorgelegd aan de Verenigde Na ties. Deze Russische nota is de eerste rechtstreekse diplomatieke Inmenging van de Sowjet-Unie in de huidige crisis in het Verre Oosten. De nota was minder scherp dan de artikelen over de kwestie Formosa, die de laatste dagen in de Prawda waren verschenen. President Eisenhower heeft zün of ficiële woordvoerder naar aanleiding van de jongste Russische nota een ver klaring laten uitgeven, waarin hij zegt te hopen, dat de Sowjet-Unie erin slaagt Communistisch China te weer houden van het gebruik van geweld. Tydens het bombardement op de nationalistische eilanden voor de Chi nese kust is gisteren bij Quemoy een nationalistisch landingsvaartuig in brand geschoten. Er waren op dat ogenblik geen Amerikaanse schepen in de buurt. Schepen van de Amerikaanse zeven de vloot zullen nationalistische kon vooien naar de Quenrtoy-eilanden blij ven escorteren. „zolan* dit noodzake lijk is". De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Foster Dulles, zal vanmiddag om vier uur een persconfe rentie geven. Belangrijkste onderwerp van bespreking zal de kwestle-Formosa vormen. van hun leger onverminderd verder. Ook vrouwen worden met het gebruik ders had hij de gelegenheid beter kun nen gebruiken zijn publiek op te wek ken lid ie worden van een politieke partij en dan tevens als partijlid zijn invloed te doen gelden op de kandi daatstelling. In elk geval staat vast. dat onze de mocratische instellingen daarmede het meest gebaat zouden zijn. Het wil er bij on» nog mei in, dat ons staatkun dig leven er mede gediend zal zim indien kleine giocpjes onteneden en ongeorgoniseeide kiezels een invloed moeten hebben op de beslissing, wie gekozen zal worden verklaard, als door de heer Verplanke wordt be pleit. Mocht een partij zich eens vergist hebben, zo dat dit voor velen duide lijk is, dan geeft de huidige kieswet de kiezers de mogelijkheid van hun zienswijze te doen blijken. Maar dan moeten het zoveel kiezers zijn, die zo oordelen, dav zij te zanien de helft van de iijstkiesdeler halen. In méér dan één gemeente is bij de laatste verkie zingen gebleken, dat de kiezers dan hun kandidaat gekozen kunnen krij- van geweren en automatische wapens vertrouwd gemaakt. Het 500 ton metende m.s „Vanessa" uit Delfzijl is ter hoogte van Furu- sund. ten n o. van Stockholm, aan de grond gelopen Er bestaat geen ge vaar voor schip en bemanning. Prins Bernhard is gisteren per vlieg tuig naar Milaa-1 vertrokken voor het bijwonen van een vergadering van. de „Fondation Europeenne de Ia Culture" Hij zou vandaag weer naar ons land terugkeren. (Van een onzer verslaggevers) U. K. II. PRIN SES IRENE heeft gistermid dag in het universitaire leven van Utrecht haar intrede gedaan, toen de groentijd van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten vereniging begon. Zij is gaan wonen in Huize Lievendaal aan het Lepelenburg, waar nog vijf andere studenten hospiteren. De Prinses woont samen met een studievriendin. De foto links toont prinses Irene voor de deur van haar nieuwe woning. Gistermiddag zijn de eigen bezittingen van de Prinses van Paleis Soestdijk naar Utrecht overgebracht. De foto beneden laat zien, hoe deze voorwerpen uit de hofauto's naar de kamer van de Piinses werden gedragen. De Spaanse taal en letterkunde zal het hoofdstudievak van Prinses Irene 'iin Daarnaast stelt zy zich voor een jaar een inleidend college rechtsweten schappen te volgen en kunstgeschiedenis en de geschiedenis der twintigste eeuw te bestuderen. Bekend is dat Z.K.H, prins Bernhard grote belangstelling voor de Spaans sprekende landen heeft. Hij was een dankbaar leerling van prof, dr. C, F. A, van Dam, directeur van het Spaans-Portugees en Ibero-Amerikaans Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De veronderstelling dat prinses Irene zich bu het kiezen van haar studierichting door dit voorbeeld van haar vader heeft laten inspireren ligt dus voor de hand. De kennis van de Spaanse taal wordt in verband met de ontwikkeling der Zuidamerikaanse landen in toenemende mate belangrijk. De bedoeling van de Prinses is zich met de Spaanse taal en letterkunde ver trouwd te maken, zonder dat haar daarbij de voltooiing van deze universitaire studie voor ogen staat. Kunstgeschiedenis wordt in Utrecht gedoceerd door prof. dr. J. G. van Gel der, de geschiedenis van de twintigste eeuw door prof. dr. C. D. J. Brandt. Het Is de uitdrukkelijke wens van prinses Irene, dat zij in Utrecht als elke andere studente zal worden behandeld. Zij onderwerpt zich aan alle gebruiken die aan liet novitlaat van U.V.S.V. zijn verbonden en hoopt ook overigens In bet leiden van een normaal studenten leven niet door opvallende belangstel ling van de zijde van het publiek te worden gehinderd. Tijdens de weekeinden zal de Prin ses gewoonlijk naar huis gaan. De overige dagen vertoeft zij echter in de regel in Utrecht, zodat men haar dan dikwijls in de stad en speciaal by gelegenheden waar studenten bij eenkomen, zal kunnen aantreffen. Het zou de Prinses wel bijzonder moeilijk vallen zich in het Utrechtse studentenleven ongedwongen te bewe gen, wanneer haar verschijning tel kens opvallende reacties zou opwek ken, of indien haar auto iedere keer wanneer deze ergens voor een huis werd aangetroffen, door nieuwsgierige kijkers zou worden omgeven. De procureur-generaal bu het ge rechtshof te 's-Hertogenbosch, mr. De Vries, heeft in hoger beroep vier jaar gevangenisstraf geelst tegen de musi cus S. D. van E. uit Tilburg wegens spionage. Van E. was door de recht bank te Breda tot dezelfde straf ver oordeeld. Ook nu geschiedde de be handeling van deze zaak met gesloten deuren. Er werden slechts enkele ge tuigen gehoord. De verdediging werd gevoerd door mr Houtman uit Breda. Het Hof zal op 23 september arrest wijzen. De zegslieden in Washington nemen voorts aan dat het comité van de ge zamenlijke Amerikaanse chefs van staven thans meer aandacht aan dc situatie in het Verre Oosten besteedt naar aanleiding van de crisis in de straat van Formosa. Derhalve neemt men aan dat Nederlands en Anstraliscb Nieuw-Gulnea in de toekomst een rol krijgen toebedeeld In de defensie van dal gebied. Mer. wist verder te meiden, dat vol gende maand in Canberra een be- iangi ijke Nederlands-Australische conferentie zai worden gehouden voor het samenbundelen van de po litiek ten opzichte van Nieuiv- Guinea. Men neemt aan dat minister Luns, die op weg is naar New York om de Algemene Vergadering der Ver. Naties bü te wonen, tegen het einde van de maand naar Washington zal reizen voor belangrijke besprekingen met het State Department over de kwestie Nieuw- Guinea. Volgens de zegslieden had de Austra lische minister van Buitenlandse Za ken. Richard G. Casey, tegenover de Britse pienner MacmiIIan verklaard, dat Australië hoopte dat Engeland geen wapens aan Indonesië /ou le veren. Dit had hu gezegd tijdens zijn jderlandse jongste bezoek aan Londen. De zegslieden nemen aan dat Mac miIIan niet erg gelukkig was met dit Australische standpunt, omdat Engelse industriëlen wèl wapens naar Indo nesië wilden zenden Hij kwam even wel tot het besluit dat hy Casey's ver zoek met kon afwijzen Casey verklaarde zondag, toen hij uit Ottawa in Washington airiveerde, dat Engeland het wat Indo"esie betreft eens is met Australië. Groothandelaren in vis zün nogal verontrust dat zü voortaan gepasseerd zullen worden, nu een groep Urker vissers een „coöperatie in- en verkoop vereniging van zeevis u.a." hebben op gericht. De oprichters beogen vooral de vishandel te dwingen een lonende prijs aan de visser uit te betalen. Nadrukkelijk zeggen zij, dat zy niet de handel willen uitschaikelen, maar in handelskringen vreest men toch dat de vissers zich hier op hun terrein gaan begeven. De Nederlandse Zeevisgroothandels- vereniging, waarbij bijna alle groot handelaren zijn aangesloten, heeft haar leden op de hoogte gesteld van d« cir culaire der coöperatie aan de leden van de „Nederlandse Vissersbond" en „Ze- vibel", een Zeeuwse visserij-organisa tie. In die circulaire wordt opgemerkt, dat dc Nederlandse Vissersbond zich in juni en juli meer intensief is gaan bezighouden met de afzet van vis, spe ciaal van zandspiering. De afdeling Urk, die de grootste aanvoer levert, had een commissie gevormd, die naar betere afzetmogelijkheden zocht Dit resulteerde in een contract met Duitse afnemers, die een hogere prijs garan deerden dan in ons land (door de Ne- vismeelfabneken) wordt betaald. vorm te hebben gegoten door over te gaan tot oprichting van „de co- operatieve in- en verkoopvereniging van zeevis u.a.". De Urkers zeggen verder, dat nu ook de Nederlandse afnemers hun prijzen hebben verhoogd, aangezien de vissers goede exportmogelijkheden hadden en anders alle vis naar het buitenland zouden verkopen. De coöperatie doet een beroep op de vissers aan haar de gevangen vis te verkopen, waarna zij voor afzet in bin nen- en buitenland zorg draagt. Alleen al het bestaan van de coöpe ratie heeft de handel gedwongen de prijzen drastisch te herzien, zegt de coöperatie als speciale aanbeveling erbij. De ervaringen met de afzet van /andspiering hebben de commissie ertoe gebracht verder te gaan. Ook voor de afzet van sardines en straks van verse haring liggen er gunstige mogelijkheden, aldus de commissie, die heeft gemeend dit in een juistere In de Sowjet-Unie wordt een atoom- centraie gebouwd van 600.000 kilo watt. voor de industrialisatie van woeste gebieden in Siberië. Deze cen trale is de grootste ter wereld. Dit heeft prof V. W Emelyanow, hoofd van het Russische kernenergie programma, meegedeeld op de atoom conferentie in Genève, waar ook een kleurenfilm over de reusachtige atoom-installatie werd getoond. Emelyanow weigerde te zeggen waar de installatie staat. Hü zei slechts dat z'U gebouwd was in een vroeger onbe woond gebied van Siberie, dat nog geen naam heett gekregen. De bouw van de kracht-installatie 's de eerste stap naar industrialisatie van Siberie, zo verklaarde de Russische geleerde. De uitgestrekte gebieden van Siberië zyn vol mineralen en zonder elektriciteit kunnen zy niet tot ont wikkeling worden gebracht. De grootste atoomkracht-installatie in het Westen is die in Hinkley Point, Engeland. Men hoopt dat deze instal latie tegen 1.961/62 500.000 kilowatt elektriciteit kan opleveren. Een laje drtikgcblcü, dat qisteren bij Schotland uas seleen .trok \i.i dc Noord zee naar Noord-Urne marken l)e depres sie veroorzaakte plaatselijk buien. tooral ten noorden tan de crote rivieren. Zttare buien kwamen t minacht voor m Friesland en Groningen bij bet passeren van een randstonnc. Op het vliccvcld Eelde werd 30, op het vllecveld Leeintardcn 38 mm al- Itctapt. Ten noorden van de Azoren komt ean andere depressie voor, die zich slechts langzaam in noordelijke richtin? ver plaatst. Tussen deze depressie cn die bo ven Denemarken heeft zich een rug tan hoge luchtdruk ontwikkeld, die vanmorgen nog iets in betekenis toenam. I)e rug trekt langzaam over da Britse eilanden in de richting tan ons land. In verband daarme de neemt de buiigheid af en de opklarin gen krijgen de overhand De komende nacht norden de tempera turen daardoor wat lager, morgen overdag zotl de temperatuur ongevoer gelijk ajjn aan dl» van vandaag. Ilillilililllillllilllilillillililllllll'lillillllilllllllillHillilü'iiiiiii De Franse delegatie op de atoom conferentie te Genève heeft gisteren een eigen atoombommetje laten ex ploderen toen haar woordvoerder na enig overleg met een der belangrijkste delegatieleden bondig verklaarde, dat Frankrijk in beginsel bereid is bond genoten, of landen waarmee het vriend schappelijke betrekkingen onderhoudt, alles te vertellen over de bouw van fabrieken voor kernwapens. De Britse en de Amerikaanse dele gaties toonden zich geschokt door deze Franse mededeling. Bü Kon. Besluit is met ingang van 1 januari 1959 benoemd tot voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis mr. F. H. A. de Graaff. Mr. De Graaff, die op 4 maart 1893 in Edam werd geboren, is o.m. direc teur van de Kon. Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V., voorzitter van de Stichting van de Arbeid, voor zitter van het Centraal Sociaal Werk geversverbond, lid van de Sociaal- Economische Raad, secretaris van het Koningin Wilhelminafonds en be stuurslid van de Stichting Reumatiek- fonds dr. Jan van Breemen. De heer De Graaff neemt als voor zitter van het Rode Kruis de plaats m van wijlen ir. F. C. C. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1