Somber perspectief voor piloot omgekomen Hoebink Russische TOE 101 kan geen k waad in ons land Onderzoek naar nucleair belangrijke delfstoffen EISENHOWER HOUDT REDE over FORMOSA Juliaantje Sinay bood Koningin bloemen aan ÜT „Vriendschap met Rusland niet onmogelijk Amerikaans bataljon verlaat Libanon Weinig verandering Jean Monnet voor de Gaulle Ministers stellen kamerlid gerust: Bommenwerper ziet er anders uit ln Nw.-Guineaen Suriname EI9M,BONTMANTELS T BBNTMODEHU1S Represailles tegen r.k. Oostduitsers mm. Kleuters beoefenden gymnastiek Prof. Verrijn Stuart voorzitter SER? ±L DONDERDAG II SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4092 Verzending van zeepost voor HALVE PRIJZEN.'.' 195. 395. 395. 690.— 195.— 245.— 395.- 595.— 945.— Ferd. Bolstraat 32 - Amsterdam - Telef. 798981 Oneervol ontslag voor Sjafroeddin BEZWAREN TEGEN NIEUWE CAO-CONFECTIE fnE" -rv r, m VORSTIN BEZOCHT AMBONEZEN V- Directeur: H. DE KU1U Hoofdredacteur: L)r. J A tl J b tittlHNfa SLOfJ Zie verder pag. 3, le kol.) PRINS BERN HARD: HET BONTSEIZOEN STAAT VOOR DE DEUR! 11 li 1^ cofCiTflAMj cntia am wnnsOut du i'«iex, 117700 (4 Potttmm ma Po*«tto HoTviitS. KLactrUmdteiuri «bonaemcntvn 'i/w Mt.rr Zetardas* 1718 utu Telefoun UKOO. ■fOtAftnnxte; Huygenaplato i Teiti. u»»87 <i ittaea). Porttyv» I0#j - Portztro No. 1M3ff7 ICUcbttautteart. 19301S2» a. Telex. 3S3ö«e. OerOneBt: Sofeetttrapleüs 3 Poetsjtro No 424208 Telefoon 457* •Lanötendieivit 17.30 uur 7814. «ciiisdaau Lepgw Kerfcatreju 94 b - Telefoon «788*. •bcöjiemeoïepröe «1 eenf oer mo f 2. n». por maaod. t 7jkj per lei Mm) Lom» oummar* 18 oem. Varacmünt aeceblfce 7touuA (Geldis: tot morgenavond) WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. In de nacht en ochtend hier en daar mist. Zwakke tot ma'ipc wind tussen noordwest en noordoost. Weinig verandering in temperatuur Morgen: Zon op: 6.08 3ia.ni op: 4.44 onder: 1D.04 onder: 18.15 NU onze scholen voor voorberei dend hoger en middelbaar onder wijs hun poorten weer geopend heb ben om de aanzwellende geboortogoli uit de jaren 1946-'47 voor hun deel te verwerken, i* het dringend noodzake lijk de aandacht van ons volk met na druk te vestigen op de precaire toe stand, waarin deze voor ons nationaal bestaan zo gewichtige tak van onder wijs zich than* bevindt. Hoewel nauwkeurige statistische gegevens ons nog niet ten dienste staan, kan men, gelet op de toevloed van leerlingen en het reeds bestaande nijpende tekort aan bevoegde leraren, al wel voorspellen, dat in de cursus 1958-59 rond 25 pet. der lessen niet op de wettelijk voorgeschreven wijze kan worden gegeven. Dat wil dus zeg gen dat, indien de wettelijke voor schriften te dezen strikt werden ge handhaafd, een even groot percenta ge der leerlingen van de scholen zou moeten worden verwijderd. Men kan dus zonder overdrijving gewagen van een ware noodtoestand. Dat van verontrusting hierover in brede lagen van onze volksgemeen schap nog maar weinig te bespeuren valt, vloeit slechts voort uit het feit, dat de rectoren en directeuren van on ze scholen voortdurend wanhopige pogingen in hst werk stellen ora koste wat het kost de lessen toch op de een of andere wijze doorgang te laten vinden. Men moet echter maar niet vragen op welke wijze en tot welke prijs. Wij zijn thans zo diep gezonken, dat aan een leerling, die juist zijn einddiploma gymnasium heaft behaald, de moge lijkheid kan worden geboden na de vakantie als leraar in de school terug te keren. De afstand tussen de school bank en de katheder is dus wei angst wekkend klein geworden. Maar wie, buiten de enge kring dergenen die da gelijks met deze problemen te wor stelen hebben, bekommert er zich ern stig over dat ons eens zo deugdelijke VHMO bezig is langzaam maar zeker nasr de kelder te gaan? DE minister van Onderwijs heeft nu al jaren achtereen, ondanks alle vertogen rit de kringen van het betrokken onderwijs, nagelaten die maatregelen te treffen, die zouden hebben kunnen dienen om binnen een enigszins afzienbare tijd uit de impas se te geraken. Ook werd geen poging ondernomen om in de ontstane chaos althans enige orde te scheppen. Wat hebben wij aan mammoetwetten, als er toch geen leraren zijn om les te ge ven? De Staten-Generaal van hun kant hebben tot nu toe wel veel woorden aan deze zaak gewijd, maar het zijn slechts verspilde woorden geweest, aangezien zij hun uitwerking volko men hebben gemist. En het orgaan van de publieke opinie, de pers, pleegt er enkele uitzonderingen daargela ten het zwijgen toe te doen. In de kringen van het onderwijs is wel eens de vraag gesteld wat er zou gebeuren als er in onze moderne sa menleving een artsentekort van de zelfde omvang zou zijn ontstaan. Als dus een kandidaat in de medicijnen bij gebrek aan beter reeds op de lij dende mensheid werd losgelaten. Of. om in de sfeer van het boven aange haalde voorbeeld te blijven, als een pas voor het eindexamen geslaagde, die het voornemen koestert dokter te gaan worden, al aanstonds op een ver antwoordelijke post in een ziekenhuis werd geplaatst. Het ach en wee zou dan letterlijk nergens van de lucht zijn. En de voor de volksgezondheid verantwoordelijke minister zou wel licht geen pressie nodig hebben om haastig afdoende maatregelen voor te stellen ten einde aan de dreigende euvelen het hoofd te bieden. Nu echter de geestelijke volksgezondheid in het geding is, sukkelt men rustig voort. Dit alles gebeurt terwijl men in re geringskringen weet, dat in vijf jaar de stroom van leerlingen naar het VHMO nog met ten minste 40 pet. zal toenemen; terwijl men officieel heeft laten uitrekenen, dat in dezelfde perio de het getal onbevoegd gegeven les sen tot ongeveer hetzelfde percenta ge zal oplopen; terwijl in een rapport van een regeringscommissie uit het jaar 1955 over ieze affaire woordelijk ie lezen staat: „De gemaakte progno se heeft aangetoond, dat de toekomst van het VHMO (en de kweekscholen) op het spel staat en daarmee het peil van het academisch onderwijs na I960. Kwalitatief onvoldoende pre-uni- versitair onderwijs zal onherstelbare schade toebrengen aan het universitair onderwijs, juist in de jaren dat aca demisch geschoold intellect meer dan ooit in het verleden de kwaliteit van de Nederlandse prestaties mede zal moeten garanderen". Uit officiële berichten is gebleken, dat de gezagvoerder van het bi) Aba- dan verongelukte Nederlandse mari nevliegtuig, T. M. A. Hoebink, kort voor het ongeluk aan het vliegveld van Abadan meldde dat hij ten ge volge van een. motorstoring niet naar Athene kon doorvliegen en daarom een noodlanding zou maken. Hij voegde hieraan toe: „Onder mij ligt de stad Abadan. links zijn ver scheidene grote olietankers bezig olie te laden en rechts ligt de raffinaderij Toch sal ik mijn best doen een nood landing ie maken zonder iemand te deren of een grotere ramp te veroor zaken." In de officiële rapporten uit Abadan wordt dan ook gezegd dat de Neder landse piloot „moedig en met grote bekwaamheid de grote olieraffinaderij van Iran heeft gespaard door een noodlanding te maken precies op de rand van het vliegveld van Abadan, waardoor hij voorkomen heeft dat (Advertentie) (=EN GOED HORLOGE Prins Bemhard heeft in een vraag gesprek met de Britse onafhankelijke (commerciële) televisie-omroep ver klaard, dat hij „geneigd is te geloven dat wij in deze eeuw wellicht goede vrienden met Rusland zullen worden." „Dat beschouw ik niet als een onmo gelijkheid," zo verklaarde hij. Het in terview is "enige dagen geleden in de tuin van palels Soestdijk opgenomen, en woensdagavond uitgezonden als on derdeel van een televisieverslag om der de titel „Holland 1948-'58". De komende tien jaar, zo verklaar' de prins Bernhard voorts, vormen een uitdaging voor wat gedaan moet wor den voor de onderontwikkelde ge bieden van het westen. ,,Wy kunnen niet ales aan Amerika overlaten," zei hij. „Wij moesten eigenlijk wat meer doen en op zo'n manier dat het met genoegen aanvaard wordt." De bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Libanon, admiraal James L. rfolloway, heeft bekendgemaakt dat op 15 september opnieuw een bataljon Amerikaanse mariniers (1700 man) Libanon zal verlaten. Er zullen dan nog 10.000 man Ame rikaanse troepen in Libanon achter blijven. Half augustus is een eerste bataljon mariniers vertrokken. De bekendmaking van admiraal Hol loway kwam slechts enkele uren nadat de secretaris-generaal der Ver. Naties, Dag Hammarskjöld, zyn besprekingen met de Libanese leiders was begonnen TERWIJL in Scandinavië de luchldrti narenoee omcen-y-zljd bleef, ia op t'c Britse eilanden de barometer flink gaan stijgen. Nederland kwam als gevolg hiervan te liggen aan de oostelijke flank van een hogetlrukgebied, dat vanmorgen zijn ceu- trum In Noord-Engeland had. Noordelijke winden bleven polaire lucht aanvoeren maar de onstabiliteit hiervan werd geleidelijk ge- ringer. Boven het betrekkelijk warme water van het ÏJselmeer ontwikkelden zich de af gelopen nacht evenwel nog enkele flinke buien, die door de noordenwinden de pro vincie Utrecht werden binnengedreven. Soesterberg tapte vanochtend 10, De BUt 4 mm regen af. Een voor de kust van Noord- Noorwegen gelegen depressie zal zich de eerst komende 24 uur In zuidoostelijke rich ting gaan bewezen. Uitbreiding van het boven de Britse eilan den aanwezige hogedrukgebied in de rich ting van Scandinavië is daarom nauwelijks te verwachten. Nederland blijft aan de rand van dit hogedmkgebied, zodat noordelijke windes zullen blijven overheersen. De kans op balen is klein. veel mensenlevens verloren zijn ge gaan en veel materiële schade werd aangericht." In deze zelfde rapporten wordt ge zegd dat de stoffelijke resten Ln een zodanige toestand verkeren dat identi ficatie niet mogelijk was. Behalve de staart is niets van het toestel overgebleven. Het is geheel verbrand. Het enige voorwerp dat ge spaard bleef was een bruine leren tas, waarin verschillende papieren en do cumenten zaten. Klaarblijkelijk had de piloot deze naar buiten geworpen voordat het toestel op de grond kwam. Enige honderden Inwoners van Aba dan, wier levens gespaard werden door het vakmanschap waarmee de piloot een noodlanding nabij de raf finaderij op de bewoonde wijken ver meed, hebben de omgekomenen eer bewezen door bij het ondergaanvan de zon bij het wrak een gebed uit te spreken. Het toestel was op de terugweg uit Nieuw-Guinea zes weken geleden te Abadan geland, aangezien er een de fect aan een motor was. De beman ning was naar Nederland terugge keerd. Een reparatieploeg van de Marine- iuchtvaartdienst was uit ons iandnaar Abadan gegaan met het nodige repa- ratiemateriaal. Dinsdag was het toestel klaar en gisteren zou het naar Neder land terugkeren. Aan boord bevond zich de reparatieploeg en vliegend per soneel, dat het vliegtuig zou terug brengen. De oorspronkelijke bemanning is na terugkomst in Nederland deels weer naar Nederlands Nieuw-Guinea ge dirigeerd en staat voor een ander deel gereed voor vertrek. De omgekomenen bi) de vliegramp te Abadan zijn: Boven van links naar rechts: Korporaal - vliegtuigmaker - motor- monteur J. Bosma. uit Menaldumadeel (geboortejaar onbekend). Luit. ter zee 2de klasse oudste cate gorie J. Andreas uit Den Haag, ge boren in 1927. Korporaal - vliegtuigmaker - motor monteur K. W. Smits uit Leiden (1930). Scrgeant-vliegtmgmaker algemeen H. Q. Spiessens uit Loosdrecht (1919). Sergcanl-vliegtuigmakcr G. Decha- ron de Saint Germain uit Katwijk (1925). Benedeu van links naar rechts: Sergeant-vlieger F. J. M. Paarde- koper uit Leiden (1930). Korporaal-viiegtuigtelegrafist J. J. F. Schrijver uit Amersfoort <1928). Luit. ter zee-vlieger eerste klasse T. 'M. A. Hoebink uit Voorschoten, geboren in 1912, die bel commando voerde. Luit. ter zee technische dienst 2de klasse oudste categorie J. A. Wurtz uit Valkenburg (1928). Korporaal-vliegtuigmaker-vliegtuig- monteur A. Rompies uit Den Haag (1934). Behalve Rompies en Bosma waren alle slachtoffers gehuwd. De Invloedrijke Franse econoom Jcan Monnet, die zich de bijnaam „Mr. Europe" heeft verworven door ziin onvermoeibaar streven naar een ver enigd Europa, heeft zich uitgesproken voor de nieuwe grondwet van pre mier Charles de Gaulle. Monnet, die de afgelopen tien jaar geen woord over politieke kwesties heeft gezegd, heeft in een brief aan het vooraanstaande dagblad ..Le Monde" geschreven, dat hij na zijn geweten geraadpleegd tc hebben en na te hebben overwogen, of de nieuwe grondwet een dictatuur mogelijk zou maken, tot de conclusie was gekomen, dat de Gaulle's constitutie aanvaard baar was. O Het gevaar, dat militaire Sowjet- russische vliegtuigen onder het mom van verkeersvliegtuigen onverhoeds Plannen voor een onderzoek naar afgeleid aldus wordt van bevoegde de aanwezigheid van splijtbare ma terialen in Ned. Nw.-Guinea en Suri name zijn thans door een daartoe in 1956 ingestelde commissie ingediend bij dc Nederlandse regering. De regering heeft zich met deze voorstellen verenigd. Te verwachten is, dat op korte termijn een Nederlandse stichting in het leven zal worden geroepen, die de uitvoering van dit onderzoek ter hand zal nemen. Het is de be doeling, dat dr. G. Zijlstra. uit Was senaar, als directeur van deze stich ting zal optreden. Vooruitlopend op het werk van de stichting is inmiddels een begin ge maakt met de geologische luchtfoto interpretatie. Ten aanzien van Suriname kan wor den verwacht dat, wanneer de Suri naamse regering met de plannen in stemt, tussen de regeringen van Ne derland en Suriname een overeen komst zal worden gesloten met be trekking tot het onderzoek van nu cleair belangrijke delfstoffen in Suri name. Uit een en ander moet niet worden Met de volgende schepen kan zeepost wor den verzonden. De data, waarop de corres pondentie uiterlijk ter post moet zijn be zorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeid. Argentinië- «i .Highland Monarch-' (16/9); Australië: ss Iberia" (18/8); Bra ritte: 3s „Highland Monarch" (16/9); *ss „Libertad" (20/9); Canada: ss ..Rijndam'* 115/9): ss „Zui derkruis" (20/9); Chili: via New York (18/91; Indonesië: Ned. Antillen: nis „Transqucbec" (15/9); Ned. Nw Guinea: Nieuw Zeeland; via Engeland (20/9j; Suriname: hls ..Nesior" (17/9); Unie van Z.-Afrikams Oranjefon tein (17/9) en Z.W. Afrika: Brits Oo:.t- Airika: ss ..Jean. Laborde" (14/9). Inlichtingen betreffende de verzendlngs- datr van postpakketten geven de postkan toren. Advertentie) Tot dat moment kunt u nog gebruik maken van onze ongekende aanbieding: Enige voorbeelden uit onze enorme collecties: H MODELLEN TEMEN 147 ^0 waarde 295.NU J' 4 ZOBEL GENOTTE waarde 390.NU WHITE-COAT waarde 790.NU BISAM-COLORE waarde 790.NU Orig. FERSIANER waarde 1380.NU LANGE MODELLEN SHANTUNG MOD waarde 390.NU TEMEN waarde 490.NU PERSIAN. PATTES waarde 790.— NU NERZ MURMEL waarde 1190.NU Orig. NERZ assemble waarde 1890.NU Wij geven geen bontstola's cadeau, maar brengen voor onwaarschijnlijk LAGE PRIJZEN gegarandeerd Ie kwaliteit BONTMANTELS Alles op eigen ateliers vervaardigd. Tra ml tin 1G2425 REISKOSTEN V/ORDEN VERGOED. zijde medegedeeld dat er op dit moment enige zekerheid bestaat, dat deze delfstoffen in exploiteer- bare hoeveelheden, zullen worden gevonden. Het officiële orgaan van het Bcrlijn- se r.-k. diocees „Petrusblatl" meldt, dat tegen r.-k. Oostduitsers, die deel hebben genomen aan de Duitse Katho liekendag in Berlijn, represailles zijn genomen. Sommige deelnemers werden uit hun betrekkingen ontslagen en anderen in functie verlaagd, aldus het blad. De namen van degenen die de Ka tholiekendag bijwoonden zijn door de politie opgeschreven en deze personen worden thans onderworpen aan atheïs tische propaganda. Volgens het blad werden ï'ooms- katholieken bij hun terugkeer in Oost- Duilsland door de politie gefouilleerd en werden bijbels, kerkboeken en an dere godsdienstige lectuur in beslag genomen. Eer. klein spoorwegstation werd door veertig politiemannen" om singeld toen een trein met terugkeren de katholieken zou aankomen. Anlara meldt uit Djakarta dat per presidentieel decreet oneervol ontslag is gegeven aan Sjafroeddin Prawirane- gara, als gouverneur van het interna tionale, monetaire fonds. Een reden werd niet genoemd, maar men mag veilig aannemen dat die gelegen is in Sjafroeddins rol in de opstand. Loekman Hakim, gouverneur van de bank van Indonesië en plaatsvervan gend gouverneur van de internationale bank voor ontwikkeling en wederop bouw, is benoemd tot opvolger van Sjafroeddin. boven NAVO-landen in West-Europa zouden verschijnen, achten de minis ters Luns, Staf en Algera niet aanwe zig, aangezien een militaire actie tegen enkele Wcsteuropcse landen afzonder lijk wel uitgesloten moet worden ge acht. Enige militaire actie, tegen welk Europees land dun ook, zal steeds een onderdeel uitmaken van een mili taire actie in groter verband. Het is niet aannemelijk, dat zulk een actie zou worden ondernomen tegen een of ander doel, dat toevallig door een verkeersvliegtuig zou kunnen wor den bestreken. Russische verkeers vliegtuigen moeten hun vluchten uit voeren volgens nauwkeurig bepaalde routes en een tevoren vastgesteld tijdschema. Dit zeggen dc drie ministers in ant woord op vragen van het Tweede- Kamerlid de heer Gerbrandy (AR). Verder delen zij mee, dat het uiterlijk van het type verkeersvliegtuig TOE- 104, dat door Aeroflot wordt gebruikt op de lijndiensten van Moskou naar Kopenhagen, Amsterdam. Brussel en Parijs, strikt genomen niet precies ge lijk is aan de Sowjetrussisehe bommen werpers van het type TOE-16. Tot op grote hoogte is het verschil tussen -beide vliegtuigtypen voor enigszins geoefende» nog waarneembaar. Vóór het openen van de luchtlijn AmsterdamMoskou v.v. is minister Staf geraadpleegd. De desbetreffende overeenkomst zal zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal worden voor gelegd. (Van een onzer verslaggevers) Het college van rijksbemiddelaars heeft de partijen, welke 29 mei jL een nieuwe CAO voor de confectie-indus- trie afsloten, schriftelijk laten weten, dat het bezwaar heeft tegen enkele bepalingen. Rijksbemiddelaars richten zich voor namelijk tegen een verhoging van het zgn. „manncnloon" en tegen de duur van de nieuwe CAO, welke „slechts" voor één jaar is afgesloten. Men zou liever zien, dat de contract termijn -werd verlengd. Ook heeft men bezwaren tegen de clausule, waarin bepaald wordt, dat de loonbepalingcn door partijen om de twee maanden kunnen worden opgezegd. - De werkgevers en de werknemers in de confectie-industrie hebben in middels een bespreking over deze ma terie gehad. Zij blijven op het stand punt staan, dat de afgesloten CAO dient te worden goedgekeurd. Met' de bezwaren van rijksbemiddelaars gaan zij niet zonder meer akkoord. Rijksbemiddelaars zullen een toe lichting van de partijen ontvangen. President Eisenhower zal vanavond om tien uur plaatselijke tijd, dat is vrijdagmorgen 3 uur Nederlandse tijd, voor de Amerikaanse radio en televisie y-' "Ni 'T&MÈÉt (Van een onzer verslaggevers) Omdat zü dezelfde naam draagt als onze vorstin mocht Juliaantje Sinay gistermiddag, toen de Koningin het nieuwe Ambonese woonoord te Vaas- sen bezocht, de hoge bezoekster bloe men aanbieden Evenals vele andere vrouwen en meisjes droeg Juliaantje Sinay daarbij met gratie haar sarong en kabaja. Het was de eerste keer dat koningin Juliana aan een dergelijke Ambonese gemeenschap een bezoek bracht. Aanwezig waren o.a. ook dc minister van Maatschappelijk Werk, mej. dr. M. A. M. Klompé, en de com missaris der Koningin in Gelderland, mr. H. W. Bloemers. Het was een vriendelijk oord dat de Koningin betrad; voor zover een verza meling grotere en kleinere houten ge bouwen althans vriendelijk kan ziin. De 174 woningen met een. twee. drie of vier slaapkamertjes hebben een vrolijk verfje gekregen, evenals de kantine, het sociaal medisch centrum, de schooi en de kerk. Jammer genoeg is de kerk, het enige gebouw waaraan uit architectonisch oogpunt veel «er te behalen zou zijn. met weinig fantasie gebouwd. Alvorens de Koningin dit alles in ogenschouw nam, heeft zij onder het genot van een kopje thee. geserveerd door meisjes in de klederdracht van hun verre vaderland, delegaties ont vangen van Ambonese organisaties in Nederland. Vriendelijk en begrijpend sprak de Koningin met oud KNIL- mïlitairen, vrouwen en jongeren. ln het speellokaal van de kleuter school spanden zich even later dertig zivart-ogigc kindertjes in om voor het oog van de Koningin een sublieme gymnastiekprestatie te leveren. Daarna woonde 11.31, een kookles bi). Met buitengewoon veel interesse is Koningin Juliana een tweetal woningen binnengestapt. Een kleine met twee slaapkamers, bewoond door het gezin A. Saja, bestaande uit man, vrouw en dochter, en een grote met vier slaap kamers, waarvan het echtpaar A. Ta- pilaha met zijn vier kinderen zich dc gelukkige bezitters mogen noemen. Na het sociaal medisch centrum be zichtigd tc hebben, nam dc Koningin ten slotte een kijkje in het kleine pro testantse kerkje dat aan 276 mensen pla„ts biedt. Ook voor ae leden van dc kerkeraad was het een grote dag. Zij stonden dan ook plechtig in het zwart bij de ingang van het "bedehuis om koningin Juliana te ontvangen. spreken over de crisis in het Verre Oosten. Eisenhower spreekt zijn rede uit in het "Witte Huis te Washington, Hü on derbreekt hiervoor zijn vakantie in Newport. Morgen zal hij naar Newport terugkeren om ziin vakantie voort te •zetten. De perschef van het Witte Huis •James Hagerty die dit meedeelde wilde niet zeggen o£ zich een nieuwe ont wikkeling in de crisis in de Straat van Formosa heeft voorgedaan, die tot het besluit van de president om zich tot het Amerikaanse volk te wenden heeft geleid. Communistisch China heeft gis teren voor de derde maal een „ernstige waarschuwing" gericht nan het adres van de Amerikanen wegens schending van het Chinese luchtruim. Volgens de verklaring luidden die dag twee Amerikaanse vliegtuigen boven Chinees gebied gevlogen. Het nationalistische eiland Quemoy is v. oensdag weer door de communis ten beschoten. Van een onzer verslaggevers) Het is thans vrijwel zeker, dat de regering de Sociaal-Economische Raad zal verzoeken akkoord te gaan met de benoeming van prof. mr. dr. G. >1. Verrijn Stuart tot opvolger van prof. mr. F. W. de Vries als voorzitter van dc S.E.Iï. Achter de schermen is lang over de kandidatuur i'an de nieuwe voorzitter onderhandeld. Verschillende figuren werden naar voren geschoven, o.a, prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, dr. G. van der Wai, jn-of. mr. P. Kuin en dc heer T. J. TwUnstra Prof. Verrijn Stuart, een verlicht li beraal. schijnt de enige te zijn, die voor alle groeperingen acceptabel is. In die geest zou de ministerraad dc S.E.R. advies hebben gevraagd. Een definitieve benoeming kan pas begin oktober worden verwacht. De S.E.R. komt nl. eerst 26 september a.s. byeen om een advies op te stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1