Melkslij ter s vereniging viert jubileum Sportief Schiedams huwelijk Feestavond eiireceptie te Schiedam Chr. Vrouwenbond te Vlaardingen Ambacht opende winterseizoen O9€€t€*oy ietnuna Schiedam Cefa opende het winterseizoen Zomerzegels brachten 5791 op Collecte D.E.L. Bijeenkomst van aquariüm vereniging G.T.B. voetbalt tegen Rozenburg Osbornavond Maasland Hóëk van Hólland Rorfbalprogramma _Eotokrmg- opende winterseizoen /türaattfweggenomcïi Voorlopige verbetering aan wegen Naar de tewaterlating van de „Rotterdam" Vrouwelijke deputaten in Geref. kerken Directiewisseling Proy. Geref. Weeshuis Natuurgenot in huis vergaderde Rozenburg Prinsjésdagcóncert OPENING vrijdag 1 2 "sept. 2 Donderdag 11 september I9o8 TROUW Startavond Geref. jongeren Burgerlijke stand van Hoek van Holland Burgerlijke stand van Vlaardingen Advertentiën BEURS VOOR MODE EN HUISHOUDING uur In alle hallen van het Ahoy'-complex; tentoonstellingsoppervlakte 16.000 ms. BIJZONDERE EXPOSITIES EN DEMONSTRATIES MODESHOW HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur WELKE MOLEN? V xsmarkt Rotterdam w AHÖY' GEBOUW ROTfERDAfd tlm 24 SEPTEMBER 0 E M 0 N.S; T RAT I E_S;- A T T R A CT-IJE. S., -- MODE L K E U K E N NEDERLANDSE HERVORMDE KEKR Beroepen te Nieuw-Lekkerland (wijk Dorp).- L. Trouwbmst te 's-Grevelsdum. Capelle; te Noorrlbccum itoez): vüc, C. Vijfhuizen te Drachten GEREFORMEERDE KERKEN Examens. De classis Amsterdam hieft pr.iepaiatoir geëxamineerd en beroep, baar verklaard de heer J. Bekker te 's-Gt a venhage Benoemd tot medewerker m de Evane arbeid te 's-Gra venhage: kand. J. Bakker aldaar. CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN Beroepen te Rotterdam-Charlois: *H v. d. Schaaf '.e De Krim Ov - BAPTISTEN GEMEENTEN Beroepen te Vrieschloo: H. Stukker te Nieuwweerdinge. daarom heb ik er met op aangedrongen. God maakt dan toch op een andere ma nier alles goed. Hierop ontstond een drukke discussie, waarbij spreekster vasthield aan deze tekst, ook als de man het tegenovergestelde van de vrouw wenst. Na de pauzt werden vele vragen gesteld, die onder meer betrek king hadden op de gebedsgenezing. Dr. Beerman besloot tenslotte deze geslaag de avond met dankgebed. VLA AR Dï N GEN Woensdagavond opende de heer J. Tol de eerste ftlm- avond van dit winterseizoen van de Christelijke Film Actie. Spreker sprak er zijn blijdschap over uit, dat zoveien gekomen waren om dit seizoen goed in te zetten. Mochten vorig jaar de orga nisatoren wel eens wat angstig naar het grote aantal televisieantennes geke ken hebben, deze zorg scheen onge grond, went de belangstelling is niet al leen enorm, maar blijft nog steeds groeien. Na deze optimistische woorden heeft een uitverkochte Stadsgehoorzaal genoten van de fraaie kleurenfilm Sis- si, keizerin en moeder. Vanavond zal deze film nog een keer in de Stadsge hoorzaal gedraaid worden. Ook deze Ofa voorstelling begint om acht uur. OPBRENGST COLLECTE. VLAARDINGEN. De collecte ten bate van de Vlaardingse federatie van Christelijke jeugdverenigingen „Liefde en Vrede", die zaterdag j I. in onze stad werd gehouden, heeft ruim 2200 gulden opgebracht. Zoals bekend is dit geld bestemd voor de bouw van een nieuw modern jeugdcentrum aan de Fransenstraat. VLAARDINQjEN. De „zomerpost- zegelactie" in Vlaardingen heeft dit jaar in totaal 5791,54 gulden opge bracht. Door bemiddeling van de Unie |an Vrouwelijke Vrijwilligers is van dit bedrag in totaal maar liefst 4417,39 gulden bijeen gebrs>»T. In november/december start de actie kinderpostzegels. SCHIEDAM De Schiedams* afde ling van de Algemens Melkslijters Ver eniging bestaal twaalf en een half jaar en een dergelijk heuglijk feit dieni ge vierd te worden. In de middaguren van woensdag was er een geanimeerde receptie in de bene denzaal van de Amstelbron. waar o.a. de heer D. van Kampen uit Veenendaal. voorzitter van de landelijke vereniging, het woord voerde en op verschillende problemen in de melk-wereld de nadruk SCHIEDAM. Deze week doet het algemeen Sociaal Fonds „Draagt elkan ders Lasten" weer een beroep op die of fervaardigheid. In deze week wordt een openbare collekte gehouden voor dit fonds. Naast de t.b.c.-bestrijding verleent dit fonds hulp bij tal van andere noden, op het terrein van de volksgezondheid o.a. asthma, rheuma, kanker, polio, kinderuitzending, en rusthuisverpleging. Gaarne willen wij de nood, die m vele gezinnen heerst helpen dragen. Dit is eenter alleen mogelijk, wanneer u hierbij helpt door uw medewerking en offer. Gezondheid is een groot goed. waar voor we dankbaar moeten zijn. Toon dan uw dankbaarheid door enige uren van de vrije tijd op zaterdag a.s, beschik baar te stellen voor hen die dit grote goed moeten missen. Haal een kollek- tebus op vrijdagavond of zaterdag in ge bouw voor Chr. Sociale Belangen, Lange Haven 73. SCHIEDAM Op 12 september houdt de enige weken geleden opgerichte Schie- damse Aquariumvereniging een bijeen komst in de bovenzaal van de Amstelbron. Op het programma staat o.a. de naamge ving van de Vereniging. Deze vereniging is voortgekomenen iiit Oud-Mathenesse, welke club in juni van dit jaar is opge-1 heven. SCHIEDAM. Zaterdag staat er voor G.T.B. een moeilijke uitwedstrijd op het program. De Schiedammers gaan het alombekende Rozenburg met een bezoek Vereren. De G.T.B. c junioren gaan met het eerste mede om tegen Rozenburg c partij te geven. De reis gaat per touring car en Vertrekt om 1.45 uur vanaf het postkantoor. De leiding berust bij scheids rechter E. Quak, G.T.B, 3 speelt op terrein Kavendijk tegen H.V.O. 4 terwijl G.T.B. 2 in het veld zal verschijnen tegen Zwaluwen V 5. VLAARDINGEN. Zaterdagavond om 8 uur zal er in Excelsior, een ge tuigenisavond van hen die genezen zijn worden gehouden. Het programma be- gijit om acht uur. .Als sprekers zullen verscheidene Osborn comitéleden het woord-voeren, o.s. de heer Dick R. Repko. SCHIEDAM. Woensdagmiddag is in Schiedam het huwelijk voltrokken tus sen twee vooraanstaande figuren in de Schiedamse D.O.K. wereld. Het was het huwelijk tussen de tech nisch leider van de Chr. Gymnastiek vereniging D.O.K., de heer Ari Herlo en mej. Lem Winkelman. O'p de trappen van het stadhuis had D.O.K. zich opge steld om deze gebeurtenis bijzonder feestelijk te maken. Ook tijdens de re ceptie in het Geref. Jeugdhuis heeft D.O.K. niet ontbrpken, zoals de foto toont. - - Het jonge echtpaar zal binnenkort gaan emigreren. verantwoordelijkheid, die het opvoeden met zich meebrengt Opvoeden is zeer moeilijk en eigenlijk is de gehele op voedingstaak een goddelijke roeping. Èr zijn mensen, die beweren. dat alle straf fen vermeden moeten worden. Dit is niet juist Oon de bijbel spreekt over straffen. - We -zijn' immers -onvolmaakte-mensen en leven in een' onvolmaakte wereld met onvolmaakte kinderen. God kan het kwade niet verdragen en de mens. die het kwade ongemoeid laat, handelt god deloos. De mens. die de taak der opvoe ding verwaarloost, zal niet ongestraft blijven. Denk aan Eli. Er zijn ook men sen, die zeggen het kwaad straft zich zelf wel. Ook dit is onjuist Het kind wordt er alleen maar sluwer door. De straffen moeten immers het kind niet afschrikken maar verbeteren, want een echte opvoedende straf uit liefde doet meer dan pijn. Een ander belangrijk onderdeel bij het straffen is onze hou ding tegenover het kind. Dwingt onze houding wel eerbied af en hoe is de verhouding vader en moeder tegenover het kind. Ontstaan de straffen niet om dat vader hees is of een slecht humeur heeft of vermoeid is. Spreker vervolgde zijn toespraak met er op te wijzen, dat men het straffen niet moet uitstellen. Of wat ook wel eens gebeurt, het kind straffen en dan tegelijk nog wat extra van de vorige keergeven. Boter bij de vis en niet poffen is hier het devies. Het straffen mag ook gerust eens gevoe lig aankomen. Straffen, die niet gevoelig aankomen is weggegooid paedagogiseh geld. Een ander punt is het opleggen van een straf door één der ouders. Iets wat ook in vele gezinnen voorkomt, is het feit, dat wanneer moeder een straf oplegt, vader even later die straf' weer goed gaat maken of net andersom vader heeft zijn zoon opgesloten, maar moeder krijgt medelijden en bevrijdt haar jongen met het parool: niets tegen je vader zeggen hoor. Wanneer vader een straf oplegt moet deze straf ook door moeder gehandhaafd worden en anders om. Eensgezindheid der ouders is een van de hechte fundamenten voor een goede opvoeding. Een. ander probleem is nog dat van de mate der straf. Fijngevoelige kinde ren hebben weer minder standjes nodig, dan knapen, die toch de volgend* minuut alles weer vergeten zijn. Soms lijkt het dan tegenover de anderen wel eens onrechtvaardig als de ene zoon soms dubbel zoveel straf krijgt ais de ander. Ook hier moeten de- ouders met veel tact omspringen. Om het even wicht tussen goed en kwaad t* hand haven zijn beloningen van tijd tot tijd zeer welkom. Een vriendelijk knikte of een schouderklopje kan al veel beteke nen. Altijd moeten de ouders hun dank baarheid tonen en uiten, maar geen be wondering. Een stoffelijke beloning moet tot de uitzonderingen blijven behoren en vanzelfsprekend moet men ook de gehoorzaamheid niet kopen door een beloning in het vooruitzicht te stellen. De beloningen zijn er onder meer om de kinderen een zekere steun te geven, die ze best kunnen gebruiken. Tenslotte is ook het geven van een beloning bijbels, want in de Heilige Schrift'wordt daar regelmatig over gesproken, aldus de heer Zevenbergen. Op 8 oktober zal mevrouw Eberlé Gotlib spreken over „Is Israël nog steeds Gods volk? 12 november hoopt mej. ter Marsch te spreken, zjj' is maatach. werkster te Rotterdam. De leiding van deze eerste geslaagde bijeenkomst der vrouwenbond was in handen ,van zr. E. v~. d. Nagel. VLAARDINGEN. De Nederlandse Christelijke Vrouwenbond, afdeling Vlaardïnger-Ambacht heeft woensdag avond in de grote zaal van de Immanuèl- kerk met een zeer geslaagde vergade ring haar -winterseizoen geopend. De heer H. Zevenbergen, hoofd van een Muloschool, uit Ridderkerk hield op' deze avond «Epn lezing ovir het onder werp „Straffeh en belonen". Deze eerste bijeenkomst trok veel belangstelling. De heer Zevenbergen wees op de grote MESLAND...— Komende zaterdag- middag ia.-Ret' piet onmogelijk, 'dat betere „«sutotetv. dhor tallen worden bereikt, dan vorige week. In Schiedam gaat" ODO 1 "het reserve- twaalftal van OD1 bezoeken: een punten verdeling lijkt niet onmogelijk. ODO 2 krijgt, evenals de ODO-junioren, bezoek van SSV uit Simonshaven. Ook in deze beide wedstrijden zullen de krachten el kaar weinig ontlopen. ODO 3 speelt in een voor-wedstrijd tegen Maassluis 3, MAASLAND. Op zaterdag 13 sep tember des avonds om kwart voor acht worden de Maaslandse'Geref. Jongeren, hun ouders en belangstellenden verwacht in de Geref. kerk om de startavond mee te maken, die de nieuwe werkzaamheden der verenigingen en clubs in zal luiden. Als spreker zal deze avond optreden ds. F. Vroor» uit Rotterdam. Er zal een Cefa film gedraaid worden n.l. „De on voltooide opdracht". Een en ander zal afgewisseld worden door zang. S'CfitEDAM. In wijkcentrum Nieuwland had woensdagavond ter opening van het winterseizoen de stichting Algemeen Foto Kring Schie dam zijn tenten opgeslagen. Voorzitter J. van Katwijk sprak een kort openingswoord, waarbij hij in het bijzonder wees op de gedurende de vakantieweek gehouden tentoonstellin" Hobby's en Bloemen. Deze zo succesvol verlopen expositie is ook voor de foto kring bijzonder aantrekkelijk geweest, omdat men op deze wijze meer mensen bereiken kon, dan wanneer men op eigen initiatief en alleen een tentoon stelling op touw had gezet. Voorts sprak de heer Van Katwijk over de fotografie als vrije tijdsbesteding. Het verder gedeelte van de avond werd g»vuld met het uitwisselen van gegevens en ervaringen, die men in de afgelopen vakanties had opgedaan. fötn*d a E "•heéff'-de^'fcAjaTige «Ai-*** ""D. dl?*beuw. vakarbeider Js en, in' - ëen woonwagen hiiist. aangifte gedaan dat pim 35 me ter koperdraad bij hem was gestolen. Het draad diende als aardleiding voor zijn wasmachine. De politie stelde een onderzoek in en kon de fabrieks arbeider de 32 jarige J. Z. /uit Vlaar dingen woensdag reeds als de dader aanwijzen. De man heeft bekend het draaö te hebben ontvreemd en het ver kocht te hebber, aan een handelaar in lompen. Een proces verbaal werd opgemaakt. Geboren: Petrus A. M. z.v, A. A. M. de Brutjn en E. J. van Schoonacker. Overleden: J. Stuurman 82 jaar. HOEK VAN HOLLAND, De Schelp- i weg te H. v. -Holland dje als hoofdver keersweg naar Strandbouievard en Zui delijk Strandcentrum hoognoodzakehjk verbeterd moet worden, zal nog deze winter worden veranderd. Enkele jaren achtereen heeft de wijkraad er op aan gedrongen deze verkeersweg te verbe teren aangezien deze te smal is en voor de voetgangers een groot gevaar. Gemeente Rotterdam vindt bet niet verantwoord deze weg ai 'definitief te verbeteren en zal ertoe overgaan de ze winter een provisorische verbetering aan te brengen tot een tijdelijke oplos sing van de daar voorkomende verkeers problemen. Dit geldt ook voor de Strand weg die aan oe Noordelijke zijde ver breed zal worden. VLAARDINGEN, Zaterdagmiddag wordt van de werf der R.D'.M. in Rot terdam het nieuwe schip voor de H.A.L. de „Rotterdam" te water gelaten. Ook vanuit Vlaardingen zrI men de ze tewaterlating goed kunnen v&lgen. De salonmotorboot „Goeree" vertrekt za terdagmiddag namelijk om drie uur pre cies vanaf hel Oosterhoofd en vaart zo dicht als mogelijk zal blijken te zijn naar de Rotterdamse Droogdok Maatschap pij. waar het nieuwe schip na door de Koningin te zijn gedoopt,- te water zal glijden. Aan boord van de „Go.eree"'is een. buffet, terwijl ook voor muziek wordt gezorgd. De vrouwelijke a'cputaten beginnen thans ook in de gereformeerde kerkén naar voren te komen. De zendende 'ge reformeerde kerk van Rotterdam heelt als zendngsdeputaat benoemo" mevr, G W. J. Buffinga-Götzcn De zendëndt gereformeerde kerk van Utrecht be noemde als adviseuse mevr. D. Bcumer- van Stek, die o'e deputatenvergaderingen zal bijwonen. Dc raad van samenwer king voor de zending der gereformeerde kerk zal eveneens een adviseuse be noemen. voor welke functie het lan delijk comité vrouwen-thuisfront een voordracht zal indienen. Mejuffrouw mr. E. Berghuis heeft gis teren afscheid genomen als directrice van De Sonnenburgh, het Provmciaa-. Geref. Weeshuis te Wassenaar. Dc aan geboden receptie gaf tevens gelegenheid aan de-aanwezigen om met de reeds-w functie getreden functionaris, mejuf frouw mr. E. G. Leycsen kennis te ma ken. "die als opvolgster van mejuffrouw Berghuis werd benoemd. Nadat het bestuur ut intieme kring af scheid had genomen sprak op de recep tie de voorzitter van het bestuur, èv B. Wentsel te Ridderkerk, die, mejuf frouw Berghuis hartelijk dankte voor het vele werk, dat ze voor De Sonnet!- burghbewoners heeft verricht. Bij de ze waarderende woorden sloot jhr. mr. Van der Mieden tot Opmeer, inspecteur van het ministerie van Justitie, zich gaarne aan en dankte namens het mi nisterie voor de ondervonden samen werking. Ook mr. J. 3. Brobbc, secre taris van de Raad voor Kinderbescher ming te 's-Gravenhage en bestuurslid yan de S.I.K. te Den Haag uitte zich in zeer waarderende zin over de schel dende directrice. De heer A. Otter, directeur van Centrale Bond voor inwendige zendinr en maatschappelijk werk te Amsterdam dankte mejuffrouw Berghuis voor he! vele, dat in de -afgelopen jaren door haar in ,.De Sonnenburgh"- tot stano werd gebracht. Ten slotte wendde namens de Ru dolph stichting te Achterveld de heer v. d. Graaf zich tot directie en bestuur en sprak de wens uit dat de reeds aange»angen samenwerking in de naas te toekomst nog verstevigd zai mogen worden. Onder de aanwezigen merkten we ook op ds.'G. van Duinen te Wassenaar. VLAARDINGEN. Geboren: Marian d. v. J, Dróge en A. Albe'rs. Remi, z. v, G. Arkenbout en I. I. Flechsig. Roe lof, z. van S. J. Baaima en' B. Priem; Siebe Jef, z. van J. J, Tettero en H. Heidinga, Carla. d. van W. C. Don. en M. M. Warmenhoven, Nicolaa, z. v. N. de Niet en G. van. Witzenburg Edward Arthur: z. van C. Nuijen en E. de Mey, Hendrika Alberdina, d. v. J. J. Bon- gers en J. Priem, Marina Jacoba, d.v. A. J. Verhagen en M. J. Allaart, Cor nelia Adriana. 4- v, W. van der Hoek en J. v. d. Spek, Klaas Stoffel z.v. G. L. Hamer en S. A Smit, Judith Johan na, d.v. A. Markus en A. J. M. van Leeuwaarden. Barend Francois, z. v. B. Abma en J. de Kubber, Maria Johan na d. v. A. A. Bagchus en J.' A. S. van Oudheusden, Teuni Geertr-uida. d. v. L. Breukel en H. de Vries, Ivo Hendrikus Adrianus Maria, z. van H. M, M. van de Pas en T. M. Pietersen. Overleden: Anna Maria van Rij 14 jaar, -Marinus de Bourgraaf. 66 jaar echtgen. van A, de Jonge. SCHIEDAM. In de benedenzaal van d* Amstelbron hield de Schie damse Aguariumvereniging Natuur genot in Huis zijn eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Nadat voorzitter de heer Rietdijk de bijeenkomst met een kort woord haed geopend, nam dr. J. D. van Ramshorst het woord die een uiteenzetting gaf over de vele soorten waterplanten. Verschillende vormen van plantengroei, waaronder de moerasplanten werden onder de loep genomen. Ook de water lelies werden besproken, waarbij in het bijzonder de aandacht gevestigd werd op planten als de Victoria Regina, die in hei Amazonegebied groeien en ook hier een grote bekendheid hebben. Dr. van Ramshorst verlevendigde zijn betoog met verschillende zeer goede kleurendia's. De minister-president, dr. W. Drees, heeft het Algemeen Haags Comité be richt de uitnodiging tot oijwoning van het Prinsjesdagconcert in het Houtrust- gebouw op dinsdag 16 september a.s. te aanvaarden. Dè K.R.O. zal het gehele concert, uit te voeren door het Radio Filharmo nisch Orkest o.l.v. Bernard Haitink, uit zenden, zodat men in het gehele land dit besluit van de nationale Prinsjesdag zal kunnen beluisteren. Uitgevoerd zullen worden de Symfonie no. 1 van Joh. Brahms, het Pianocon cert no. 3 van Ludwig van Beethoven, so list' Robert Weiss, en „Music for the Royal Fireworks" van G. F. Handel. Dit laatste muziekwerk zal in de vol gende bezetting worden gespeeld: 7 ho bo's, 6 fagotten, 3 hoorns, 3 trompetten, 3 pauken en het strijkorkest. 250 attractieve en interessant* stands met shows en domonstraties,- Dat Kugelhaus van Dr. Ir. Johann Ludovlei D* Spindler-bungalow hat Zomerhuis Promenade van het Interieur Historisch* plattelands-interieurs Paviljoen der Vrouw Gedekte tafels Doe- hei-zelf sektie met demonstratie-centra Voorlich ting over materialen en toepassing door hat Bouw centrum Veilig Verkeer Femlns-Cinema Wedstrijden „Huishoudelijke Bedrevenheid" Oase Kinderbewaarplaats Muxlekpodium. middag: 2 en 3.30 uur, avond: 8 en 9.30 uur. (vrijdag 1 2 september alléén 8 en 9.30 uur) Elke dag uitreiking van een groot aantal GESCHENKEN De eerste 100 bezoeker(sters) ontvangen hét verzilverd# Femlne-lepeltjo Een bezoek aan de Ftmina is mter dan de moeite waard t Geopend van 10-17 en van 19-23 uur. Zondigs gesloten Openingsdag gespend zender enderbreking v. 14-23 u. L Toegang II.— Kindaren 1 0.60 - Modeshow f 0.35 A OVERSCHIE. De wijkraad iï jn het bezit gekomen van een fraaie fok van de fotograaf Berssenbrugge, voor stellende „Een molen in de omtrek an Rotterdam". Het blijkt evenwel nie' mogelijk om de bewuste molen te „identificeren". Wie heJpt? De f°» staat voor een raam van de hwP' secretarie. Zw. bew, regen zw. bew. zw. bew. zw. bew. zw. bew. h. bew. geh. bew. 1 bew. onbew. onbew. zw. bew, h. bew. zw. bew. mist mist zw. bew. nr. bew. 1. bew. zw. bew zw, bew. zw, bew h. bew. onbew. stil NW 3 stil WZW 4 stil NO 4 NNO 4 NNOS traos NO 3 stl) WNW 4 StU WNW 3 NO 3 stil WNV? 3 stil ROTTERDAM. 11 sept 19SS. ASItvoer VST IJmulden, en elders 300' kisten verse r««yii en 300 kg. spiering, levende paling, bsars. Prijzen, Tarbpt klein i.10—IJ»; Schol middel 41—53: klein "29—38: Schoivi' middel 35—43: klein 29—33: Kabe!Jsu« nroot 37—58:.middeï 33-43: klein 29-3'- Makreel 22—25: Wijting 27—29: Verse han«S 2830. Snoekbaars 205210, Spiering 65"; 70: Levende paling dik 3.8025; middel —3.55; dun 2.35—2.40, Per kg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2