Geestelijk München Sirene loeide over eiland Rozenburg w ÏTADIÖNSPEL van de SAAN NA NOZEM-ACTIE HBU-bediende gepakt toen hij voo 220.000 dollar inde School in Little Rock open voor negers Woningzoekers kunnen zich van trouwdag af laten inschrijven Slag voor Arnhems poliofonds Verzoening betekent overgave in termijnen' m GEHEIME CODE SHIRTS Hooggerechtshof iveigert uitstel Na 1 oktober geldt overal dezelfde regel: D' Bij verhuizing blijft wachttijd meetellen MISBRUIKT SATERDAG 13 SEPTEMBER 1958 ZESTIENIÏE JAARGANG No. 4094 Ook leed Welvaart Samenwerking Wijzigingen Tachtig passagiers van Rijndam moesten in Engeland overstappen FRAUDE VIA DRIE WERELDDELEN ARGWAAN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Directeur: H. DE RUIG VsJ (Van een onzer verslaggevers) Mei een druk op een knop stelde koningin Juliana van middag om kwart over twaalf een sirene in werking, hetgeen voor de 37-jarige Tennis de Bruin, eerste molenbaas op de baggermolen Noord", het sein was om een begin te maken met de baggerwerkzaamheden ten behoeve van het Europoort- complex op bet eiland Rozenburg. Het was op een dam ten westen van het kanaal door het eiland, dat deze plechtigheid plaats had. De meest moderne 800-litermolen van de Koninklijke Maatschappij „Adriaan Volker" ging aan het werk en na ongeveer tien minuten was de dam vrijwel wegge- baggerd. Het Europoort-plan was in uitvoering genomen. 1 li nister Luns in !Snv York: WiWM 3» Zie verder pag. 3, le kol.) HET AMERIKAANSE Hooggerechtshof heeft gisteren bepaald dat onmiddellijk negers moeten worden toegelaten op de mid delbare school in Little Rock (Arkansas). Het schoolbestuur van Little Rock had het Hooggerechtshof ge vraagd te bepalen, dat de rassenintegratie 2% jaar mocht worden uitgesteld, maar het Hof weigerde dit uitstel te verlenen. Het heeft zijn besluit eenstemmig genomen. De gouverneur van Arkansas, Orval Faubus, heeft op dit besluit van het hoogste gerechtshof terstond gereageerd door een besluit te ondertekenen, volgens hetwelk de school gesloten blijft. In dit be sluit worden tevens de kiezers van Little Rock opgeroepen om 7 ok tober te stemmen over de vraag of de school moet worden openge steld voor kleurlingen en blanken. Het parlement van Arkansas had onlangs op een spoedvergade ring de gouverneur door een wet gemachtigd de school te sluiten. (Van onze Haagse redacteur) E HUISVESTINGSBUREAUS van alle gemeenten in Nederland zullen met ingang van 1 oktober dezelfde gedragslijn gaan vol gen bij de inschrijving van woningzoekenden. Minister Klompé heeft namelijk op grond var. de Woonruimte- wet .11)47 bepaald dat op zijn minst als woningzoekenden dienen te worden ingeschreven gehuwde mannen die niet over redelijke woonruimte beschikken, alsmede kostwinners die elders wonen maar binnen de gemeente werken. Voortaan zullen dus jonge echtparen in het hele land in ieder ge val vanaf de huwelijksdatum kunnen worden ingeschreven. Ge meenten die in verhand met hun woningsituatie wat soepeler ïn- schrijvingsvoonvaarden kunnen hanteren, zullen dat natuurlijk blijven doen. Deze beschikking bedoelt slechts voor alle huisvestingsbureaus terzake een gelijk minimum te scheppen. /xieutól groningen dealerslijst óp aanvraag (Van een onzer verslaggevers) Een slimme poging van een 26- jarige kantoorbediende uit Israël om zich in Zürich bijna 220.000 dollar te Jaten uitbetalen, die toe behoren aan zijn werkgever, de Holiandsche Bank-Unie, is mis lukt. De employé, D. H., die werkte op het HBU-kantoor in Haifa, is gearresteerd, toen hij in ZüTich probeerde het geld te innen. ÉSüWOWa» mu« a* ivrnmtrao- au - ralei. 115700 (4 ri Poitaras 1112 - Postgiro No. 424519. Kj-tichtendiensi abonnementen. lö'jjoI8.au mij Zaterdags 17-is uur. Telefoon U5700 •»43r«.Tenliaje: HuygeiispleJn 1 Telef («1467 >3 lllnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 KlachtondJenst; 1850—1920 u. Teles 562569. Oordrecbt! SeheHerspiein 3 Postgiro No 424208 Telefoon 437r Kiacbtendienst 1720 uur 7334 (clUedim; Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon Ö7882. (UXHinMTientsprÜs 61 cent Der week f 2,93 per maand. J7.S0 per kwartaal. Coco nummer» 15 cent Verschijnt degelijks (Geldig tot zondagavond) NAZOMEKWEER Iets warmer cn overwegend zonnig, maar later van het zuidwesten uit meer bewolking, zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. In de nanacht en vroege ochtend plaatselijk mist. Morgen: Zon op: 6.11 Maan op: 7.27 onder: 18.59 onder: 19.14 p de conferentie van dc Interna ls -tionnle Raad voor Christelijk lei derschap te Noordwijk heeft de voor malige Belgische socialistische mi nister, thans Belgisch lid van de Com missie van de Europese Economische Gemeenschap de heer Rey een rede gehouden, waarin een uitspraak voor- Stemt, die duidelijke bestrijding ver dient. Volgens het verslag van onze eigen verslaggever sprak de heer Rev over de wonderbaarlijke opkomst van Amerika cn de Sowjet-Unie. De Euro peanen werden zich bewust dat de wereld niet langer georganiseerd kon worden op nationaal niveau. Achter die eenwording van West- Europa schuilen geestelijke factoren De wereld is thans verdeelt, in twee biokken. Volgens de heer Rey zouden de Europeanen een hogere vorm van geestelijk leven en gemeenschapsle ven kunnen voortbrengen waarbij de plaats van het Christendom funda menteel is, waardoor een ontmoeting |£n verzoening van beide levensbe- ichouwingen mogelijk wordt. Koningin gaf startsein IJ achten dit een door en door on juiste en zeer gevaarlijke ge dachte. Terwijl president Eisenhower met kracht een tweede „München" voor het Verre Oosten afwijst, bepleit de heer Rey in het Westen een geeste lijk „München". Want dat is een ontmoeting en ver mening van de communistische cn de Christelijke levensbeschouwing. Het communisme is in zijn wijsgerig materialisme, in zijn a-moraliteit en m zijn atheïsme de principiële tegen voeter van het Christendom Beide le vensbeschouwingen strijden met el kaar. Een ontmoeting moet niet een verzoening, maar een strijd open- jaar doen worden. Als het Christendom bij een ont iaoeting een communist iets ten goede tou kunnen doen, dan moet dat re- lulteren niet in een verzoening van levensbeschouwingen -maar in de be tering van een mens. VY/IJ moeten bovendien niet verge- ten dat het communisme derge lijke ontmoetingen begeert niet om +ot >en verzoening te geraken, maar om Ie infiltreren, om de westerse mens geestelijk krachteloos te mak-en. De westerse mens, die gelooft in de «itmcwting en de verzoening van twee innerlijk zo tegenstrijdige levensvi- ifej, van de ware en de valse reli- fie, is trouwens Innerlijk reeds krach teloos. Gedachten als door de heer Rey ge bit, ondermijnen de weerstand van lEuropa en verlammen Europa's heppende kracht en taak in de wc- eld. Wat Europa te doen heeft is niet de vare en de valse religie te verzoenen, naar te laten zien wat de machten ter ware religie zijn cn zo de uitda- ing var. de valse religie te aanvaar- !en. Als Europa wat in dc wereld bete kenen zal dan moet het terug tot de 'hriste'ijke bronader van zijn cul- teur. Dan moet het zich van dat oer- igene bewust zijn en dan moet hel iat zuiver houden. Dan moet het, waar mtithese essentieel is, niet over ver lening spreken want dan verloochent iet zichzelf. voor uitvoering Europoortplan ons maar bij ons is er voor u geen plaats. Indien we zouden zeggen, dat we niet weten hoe de toekomst eruit zal zien, dan zouden we nooit komen tot hef. verrichten van grote daden. Om kwart over elf was H. M. de Koningin bij dc grens der gemeente Rozenburg aangekomen. In haar ge volg bevonden zich Jonkvrouwe C. E. B. Röell, hofdame, mr. K. P. van der Mandele, kamerheer i.b.d. en mr. J. van der Hoeven, particulier secre taris van H.M. Na de begroeting door dc burge meester van Rozenburg, de heer J. C. Aschoff. begaf het gezelschap zich naar een ten westen van het kanaal opgestelde tent. De 4-jarige Catherientje Kreiter, het dochtertje van een van de ambtenaren van dc gemeente Rozenburg, bood H.M. een boeket bloemen aan. Vervolgens werd een aantal perso nen aan koningin Juliana voorgesteld de beide wethouders van Rozenburg, de heren A. Barendregt J. Azn en P. Westdijk, alsmede de gemeentesecre taris, de heer J. Kuipers. Voorts de wet houders van de gemeente Rotterdam en de waarnemend gemeente-secretaris mr. J. C. Knap. Tal van autoriteiten waren ter plaat je aanwezig, o.m. de minister van Ver keer en Waterstaat mr. J. Algera, le den van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, leden van de Rotterdamse ge meenteraad en voorts tal van ambtena ren betrokken bij de uitvoering van de plannen. Deze dag Is een dag van uitzonder lijke betekenis, zo sprak de burgemees ter van Rozenburg, de heer J. C. Aschoff. Het steeds stijgend aantal in woners van ons land brengt met zich mede, dat er naar gestreefd moet wor den het welvaartspeil van ons volk zo gunstig mogelijk te doen zijn. In ons land, waarvan de geschiede nis zo nauw met de zee is verweven en dat door zijn ligging zo enorm veel te danken heeft aan de zee, leeft reeds lang het besef, dat het hierdoor over vrijwel onuitputtelijke mogelijkheden beschikt, die dienen kunnen ter bevor dering van de welvaart. Vandaag wordt overduidelijk bewe zen hoezeer wij willen zijn de poort, die toegang geeft tot Europa. Zo zal deze haven behalve voor ons eigen land voor ons gehele werelddeel van uit nemend belang kunnen zijn. Het gemeentebestuur van Rozenburg heeft, voor zover zulks nodig was, gaar ne zijn medewerking verleend opdat de plannen kunnen worden uitgevoerd. Wel is het tijdstip, waarop de werk zaamheden aanvangen in economisch opzicht minder gunstig dan in de ach ter ons liggende jaren, doch er zullen ongetwijfeld ook weer betere tilden komen. Voor ons geldt slechts één ding: wij behoren dan klaar te staan om schepen, van welke grootte zij ook mo gen zijn, te kunnen ontvangen. We (Van een onzer verslaggevers) Tweehonderd Arnhemse nozems van j' tot 18 jaar hebben liet onmogelijk Mnaakt dat een grootscheeps stadion- Ml in Arnhem ten bate van liet po- Monds vanmiddag doorgaat. De jongens en meisjes kwamen gis- ttavond joelend het terrein op waar generale repetitie gehouden werd. '3 vielen de deelnemende meisies öt'g, sloegen dc- rekwisieten kort en in en maakten er binnen vijf minu- 'n een janboel van. Do schade loopt in de honderden ^ul- !ns. Veel erger is het echter dat het 'Pel op het Vitesseterrein in Arnhem P'et kan doorgaan. Het organiserende bestuur had van de uitvoering, waaraan duizend mensen meewerk ten, bijzonder veel werk gemaakt en er cen grootscheepse reclamecam pagne aan verbonden. Of het stadionspel, waarvan de op- |'engst bestemd was voor hei Prinses •eatrixfonds voor de bestrijding van ^aderverlamming, in de toekomst nog 'I doorgaan, is niet bekend. "e groep nozems had niets met de •'voerende vereniging te maken. I)e Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken. mr. J. M. A. H. Luns. heeft gisteren bij z'n aankomst in New York verklaard niet optimistisch te zijn over de internationale situatie. ..In de zes jaar dat ik minister van Bui tenlandse Zaken ben. is de situatie in dc wereld verslechterd", aldus Luns. die in de Verenigde Staten arriveerde aan boord van dc „Liberté". Hij verklaarde het met president Eisenhower eens te zijn, dat met een politiek van toegeeflijkheid niets wordt bereikt. „Een politiek van ver zoening komt neer op overgave in ter mijnen". aldus de minister. „De beste garantie voor de vrede is een zo groot mogelijke eenheid van de westerse mogendheden." kunnen en mogen ons de weelde niet permitteren te moeten zeggen: het spijt Eerlijkheidshalve wilde burgcmecs ter Aschoff niet voorbijgaan aan het leed, dat deze werken voor een aantal bewoners van het eiland veroorzaakt. Er zijn er, die hun land moeten ver laten, In verschillende gezinnen van werkgevers en werknemers, door man nen en vrouwen, die werkelijk niet overdreven sentimenteel te noemen zijn, werden 's nacht uren slapeloos doorgebracht omdat zij zo moeilijk de grond, waaraan zij gehecht waren, kon den veriaten. De burgemeester wilde niet nalaten ook zijn grote bewondering uit te spre ken aan het adres van de boeren en hun personeel, die in dit gebied dui delijk hebben bewezen, dat ook zij be zeten zijn van tlie Nederlandse geest, die ons doet weten, dat ons volk van aanpakken weet. Veel van wat vertrouwd is gaat ver dwijnen of is reeds verdwenen. Het be tekent echter beslist niet, dat wij hierin stil blijven staan al beroert het ons. Met dankbaarheid wees de burge meester erop, dut het gemeentebestuur aSösiiSS van Rozenburg door de nieuwe plan nen kansen krijgt een woongemeen schap of liever een leefgemeenschap op te bouwen, die de toets der kri tiek in de toekomst zal kunnen door staan. Samenwerking bij die opbouw is een eerste vereiste. De hoofddirecteur van Gemeente werken. Rotterdam, ir. J. A. C. Tllle- ma, wees erop, dat de werkzaamheden niet eerder konden plaatsvinden dan nadat gedurende enkele maanden voorbereidingen waren getroffen, die Meer dan tachtig voor Frankrijk be stemde passagiers van het toeristen schip „Riindam" zijn gisteren in South ampton van boord gezet en later met de Nleuw-Amsterdam naar Cherbourg gebracht. De reden hiervan was dat de Hol landAmerika Lijn besloten had de haven van Le Havre te mijden in ver band met een daar dreigende staking. Stap voor stap vordert het Drie-eilan denplan. Tussen. Walcheren en Noord- Beveland en tussen Zuid- en Noord- Beveland zullen vaste verbindingen worden aangelegd. In de Zandkreek is nu de bouwput gereedgekomen, zodat men aan de bouw van de sluis in de dam tussen Noord- en Zuid-Beveland kan beginnen. De put moet nog verder leeggepompt worden. Advertentie President Eisenhower gaf kort na de uitspraak van het Hoogste Gerechts- De minister van Maatschappelijk Werk schrijft aan de gemeentebesturen ter toelichting dat voor vele woning zoekenden een verwarde situatie is ontstaan door dc zeer verschillende voorschriften in de onderscheidene gemeenten. Hierdoor betwijfelden woningzoe kenden vaak of hun belangen wel op dc .tuiste wiize werden behartigd. Minister Klompé heeft ook een al gemeen geldende maatregel genomen ten aanzien van de doorgebrachte wachttijd die bij verhuizing naar een (Advertentie) andere gemeente doorgaans niet in be schouwing werd genomen. Bepaald is nu dan ook dat zij, die zich in een andere gemeente wen sen te vestigen, desgevraagd een verklaring ontvangen waaruit blijkt hoe lang zij als woningzoekend staan ingeschreven. De nieuwe gemeente houdt bij de urgentiebepaling van de aanvraag rekening met de elders doorgemaakte inschryvingstiid. We willen er nog op wijzen dat in schrijving op tie lijst van woningzoe kenden uiteraard nog niet inhoudt dat men onmiddellijk voor een woning in aanmerking komt. Dit is immers af hankelijk van de plaatselijke omstan digheden, die alleen door het gemeen tebestuur kunnen worden beoordeeld. Als de gemeenten hun huisvestings beleid aan de nieuwe voorschriften aanpassen dan zullen deze volgens de minister het grootste effect sorteren. Laten de plaatselijke omstandigheden dit niet toe. dan wordt tenminste be reikt dat de termijn van inschrijving in de ene gemeente ook geldt in de nieuwe gemeente waar belanghebben de zich moet 'vestigen. hof een verklaring uit. Daarin betoog de de president dat negering van de be slissing van Amerika's hoogste rechts college door Arkansas anarchie ten ge volge zou hebben. Duidelijk is deze uitspraak niet. Zal Eisenhower dan nu niet ingrijpen? Zoals bekend bepaalde de districts- rechtei Lemley op 21 juni dat de inte gratie tweëeneenhalf jaar moest wor den uitgesteld. Het Hof van appel ver nietigde dit vonnis, waarna de zaak naar het Hooggerechtshof werd verwe zen. De rechter, die het vonnis van het Ho» rgerechtshof voorlas deelde mede, dat dt motivering later zal worden be kendgemaakt. De advocaat van het schoolbestuur, Richaru Butler, zei de uitspraak niet te hebben verwacht. Hij voegde hier aan to diep te zijn teleurgesteld dat het Hof geen uitstel van integratie had gelast. Thurgood Marshall, de advocaat van de negerleerlingen zei: „Met deze dui delijke uitspraak kan niemand ook zelfs maar beweren dat hij de wet niet kent" Ei hebben zich zeven negerleerlin- gen bij de school in Little Rock aange meld. Gouverneur Faubus is van me ning dat ei in het geheel geen nood zaak bestaat om de negers toe te laten, aangezien zij, naar hij heeft opgemerkt, een uitstekende eigen middelbare school hebben. lu september van het vorige jaar aa.t he begin van het schooljaar rieo giuvtrneur Faubus de hulp van ne staatsluilitie in, om te voorkomen dat de negerleerlingen de school in Little Rock betraden. President Eisenhower zond toen fe derale troepen om de toelating van de negersrholieren te verzekeren. Als eerste school in het zuiden van de Verenigde Staten heeft de middel bare school van Warren County, hei gebied rondom Front Royal, Virginia, de deuren gesloten om integratie te vermijden. Vrijdagmiddag werden de 1100 blan ke leerlingen, in afwachting van een oplossing van de integratie-„crisis", voor onbepaalde tijd naar huis ge stuurd. Amsterdamse controleurs van do HBU zijn inmiddels naar Haifa ver trokken om de gang van zaken daar to controleren. Alle betalingen van het kantoor in die plaats zullen voorlopig over andere kantoren lopen. D. H. had, naar is komen vast te staan, getracht een handig gebruik te maken van zijn positie als adjunct chef van de afdeling sleutelcontrole van de HBU in Haifa. Zijn opzet was reeds gedeeltelijk gelukt, maar het controlesysteem van de bankinstelling werkte beter en sneller dan hij gedacht had. Hjj was door zijn baan ten nauwste betrokken bij het samenstellen van sleutelgetallen, zeer geheime codes die banken over de hele wereld ge bruiken bij hun telegrafische finan ciële transacties. Doordat hij dit systeem en de wer king ervan grondig kende, wist hij ge heel volgens de regels aan een New Yorkse bank opdracht te geven geld te storten op zijn eigen bankrekeningen in Zwitserland: bij de Société de Banque Suisse 167.000 dollar en bij de Crédit Suisse in Zürich 52.000 dollar. Aan de opdracht, die zogenaamd was van de HBU in Haifa, werd prompt voldaan. Argwaan kreeg men doordat H. niet in staat bleek een ander, eveneens noodzakelijk sleutelgetal samen te stellen. In verband met deze transacties moest de New Yorkse bank namelijk ook nog een telegram ontvangen van de nationale Israëlische bank. Dit te legram verzond H. zeil'; maar omdat hij hiervan het sleutelgelal niet wist, ver zon hü ecu willekeurig getal, dat uiter aard niet klopte. Dit wekte argwaan in New York. Onmiddellijk ging er uit Amerika een telegram terug naar de nationale bank in Jeruzalem, waar men van niets wist. Men belde Haifa op. Daar bleek D. H. plotseling verdwenen te zijn. Men ging zijn gangen na: hij moest naar Zürich vertrokken zijn. Direct werd ziin reis naar Zwitser land en de overmaking van het geld met elkaar in verband gebracht. On middellijk werden de Zwitserse banken gewaarschuwd. Toen da kantoorbediende op net kantoor van de Société de Banque Suisse verscheen om „zijn" 167.000 dollar te innen, werd hü aan de praat gehouden. De Zwitserse po litie kon aanvankelijk de man niet arresteren, omdat het ophalen van geld in Zürich op zichzelf geen strafbaar feit is. Maar toen korte tyd later vla Interpol een arrestatiever zoek uit Israël kwam. kon de man worden meegenomen naar het poli tiebureau. Hij zal worden uitgele verd. De beide Zwitserse banken hebben het geld inmiddels naar New York teruggestort.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1