REMMEN WEIGERDEN OP STEILE HELLING ZESTIG INZITTENDEN WERDEN GEWOND Eerste ongeluk in 75 jaar Overleg 1 eking- VS begint vanmiddag Mislukte aanslag op minister Soustelle Adenauer bracht bezoek aan premier de Gaulle Socialisten en radicalen stemmen voor de Gaulle Nationalisten doorbreken blokkade Rotterdam Middelbare school Little Rock dicht Veertig uur zonder slaap - maar olieleiding ligt Pleidooi voor meer samenwerking in Europa Aanvaarding grondwet zeker Plaatselijk buien Brandende tanker voer nog 25 mijl Dolle autorit na verjaardagsfeest Bankbediende had buit bijna binnen bij arrestatie Marijke Pennocks in ouderlijk huis r r 58 mANDAG 15 SEPTEMBER 1958 _y SEST1EIVBE JAARGANG No. 4095 -n V J BEJAARDE VROUW DOOR TRAM GEDOOD Niet gewond maar dronken.. - ontsnapt aan KLM-ramp - Örgani&t-compönigtr" G. Bunk overleden Kamerlid vraagt naar toestand van vliegboten op Biak wu. «WttflM»' rtitt» c* nita*tra«i m l»lei uy/oo (4 u, Pottim» 1112 - Pcotgiro No 124519. Klacl»tencUen*t abonnementen lauo—a» jo Zaterdags 17>18 uur Telefoon U5700. l-GraveniuiEe- Huyeensplate 1 Telef 10346? '2 Ujnens. Portbua 1091 - Pomglro No 424807 Klactetandtenet. 16.SO1820 u. Telel. 502509. Oordroehti Sebetferspleta 3 Poatelro No 424208 telefoon «579 Kiechtendienrt ie 1720 uur 7314- (eueiutt Lange Kerkstraat 34 b - Telefoon CS788Z, AbonnementaprU# «1 cent pet week f 2.A5 per maand. 17,90 per kwartaal. Ixxua nummer* is cxmt VermttUnt dMeUlka (Geldig: tot morgenavond) ZUIDWESTELIJKE WIN» Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Iets lagere temperaturen, vooral in het zuidoosten van liet land. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Morgen: Zon op: 6.15 onder: 1S.55 Maan op: 10.10 onder: 20.19 Directeur: H. DÊ RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Tandradbaan stortte van Drachenfels: 18 doden ACHTTIEN PERSONEN zijn gedood en ten minste zestig gewond, toen gisteravond omstreeks zeven uur een treintje van de tandradbaan naar de Drachenfels bij Königswin- ter in West-Duitsland met een snelheid van 80 km op een steile belling uit de rails liep. Waarschijnlijk doordat de remmen plotseling weigerden sloeg de locomotief op bol, ontspoorde in een scherpe bocht en rolde van de rotsachtige baan af. De drie rijtuigen achter de locomotief, waar in zich ongeveer 150 vakantiegangers bevonden, raasden nog twee honderd meter door voordat ze cén voor één derailleerden en tegen een groepje bomen tot stilstand kwamen. Vier uur nadat het ongeluk gebeurd was heerste op de plek van de ramp nog de grootste verwarring. By het licht van schijnwerpers werd het reddingswerk de hele avond voortgezet. De gewonden, van wie velen nog in zorgwekkende toestand verkeren, zijn in zieken huizen in vyf nabijgelegen steden opgenomen. De Centrale middelbare school (het middelpunt in de rassenkwestie) en de drie andere middelbare scholen In Little Rock zullen vanmorgen om acht uur een half uur voordat de lessen zouden beginnen door gouverneur Faubus van Arkansas worden gesloten. De gouverneur besloot de scholen te sluiten nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof had bepaald, dat er onmiddellijk negers moesten worden toegelaten op de Centrale middel bare sobool. Het ongeluk gebeurde gisteravond om ongeveer zeven uur. Het treintje, bestaande uit drie wagons en een (Undrad)Iocomotief, was onderweg van het station op de top van de 321 meter hoge Drachenfels naar bene den. Ongeveer 70 meter lager begon het. op een bochtig en sterk hellend stuk baanvak, opeen* sneller te rü- den naar de politie aanneemt ten gevolge van een fout aan de remmen. Spoedig had het treintje een snel heid van 80 km bereikt. In een scherpe bocht ontspoorde het, de locomotief sloeg om waarbij de machinist onder het gevaarte ver pletterd werd en de voorste wagon botste tegen een dikke boom. De wagen werd volkomen vernield en vele passagiers waren in de wrakstukken beklemd. Ande ren echter waren door de schok uit de wagon geslingerd en vielen op de rotsige helling. Sprong vit raam Een passagier, die in het achterste riilulg had gezeten, vertelde het vol gende: Toen de trein nog maar net reed, ontstond er opeens een groot la- vaal. Een man schreeuwde: „De trein ontspoort!" cn meteen dook hij door het raam naar bulten. De passagier zag. dat de man tegen een stenen muur terechtkwam. Maar dit cn de steeds groter wordende snelheid van de om- laagrazcnde trein konden hem er niet van weerhouden, ook naar buiten te springen. Een van de eerste" mensen, die op de plek van het ongeluk aankwamen, was een kelner van een hotel op de top van de Drachenfels. „Ik heb veel ver schrikkelijke dingen gezien in de oor log, maar dit was erger. Het gegil van de vrouwen en kinderen was vrese lijk," vertelde de kelner. De trein verbindt Königswinter, te genover Bonn, met de ruïne van het middeleeuwse kasteel Drachenfels, vanwaar men 'n prachtig uitzicht heeft over de Rijn. In de zomermaanden wordt deze plek dagelijks door duizenden mensen bezocht. De tandradbaan Is 75 jaar geleden gebouwd naar het voorbeeld van die naar de Rigi in Zwitserland. Er was tot dusver nog geen ongeluk gebeurd op deze baan. die de oudste In Duits land en tot ver over de grenzen be kend Is. De weg Is totaal ongeveer 1,5 km lang en maakt soms een helling van 26 procent. Tussen de wrakstukken van de ontspoorde tandradbaan op de Drachenfels begonnen brandweerlieden gisteravond laat bij het licht van schijn werpers met het opruimen van de ravage. Rechts ligt de uit de rails gelopen locomotief. De oliepijpleiding onder het Hol- iandsch Diep is zaterdagavond om half- elf cp zijn plaats in de sleuf tussen de 'wee oevers terechtgekomen na een laatste trek van 150 meter, die ander half uur duurde. De bij dit werk betrokken mensen hebben dit weekeinde grondig uitge slapen, nadat ze van vrijdagmorgen vroeg tot zaterdagavond laat zonder onderbreking hadden gewerkt. Dc regeringen van Honduras en Nederland hebben besloten hun diplo matieke missies te 's-Gravenhage en te Tegucigalpar te verheffen tot am bassades. Algerijnse mohammedanen hebben vanmorgen In Parijs een aanslag met macUmegcwcervuur op Jacques Sou- stelle. minister van Voorlichting In liet Kabinet de Gaulle, gepleegd. De aan slag mislukte echter. Verscheidene met machinepistolen gewapende Algerijnen openden plot- reling het vuur op de auto van Sou- stelle. De politiemannen die de auto escorteerden, schoten onmiddellijk te rug en doodden één van de Algerijnen, terwijl een tweede ernstig werd ge wond. Volgens de politie behoren de aan vallers tol de Mouvement Nationaliste Alger.en (MNA), een van de twee voornaamste opstandige bewegingen in Algerije. De MNA staat onder leiding van de gebaarde Messall Hadj, die ge vangen zit op een eiland voor^ de Franse westkust. De aanslag op Soustelle had van ochtend om 9.45 uur plaats op het moment, dat Soustelle van zijn woning in het noordwesten van Parijs naar zijn ministerie midden in Parijs reed. Op het ogenblik, dat de aanslag werd gepleegd, was de Parijse politie juist bezig het vijftiende arrondissement in het zuiden van Parys uit te kammen, op zoek naar Algerijnse terroristen. Tientallen mohammedanen werden bijeengebracht ter ondervraging en twee werden ^gewond en gearresteerd bij een schermutseling met de politie. Dergelijke razzia's hadden geduren de de nacht in andere wijken en voor- Bondskanselier Adenauer heeft gis- teren zes uur lang besprekingen ge voerd met premier de Gaulle op diens landgoed „La boisserie" In Colombey- 'es-deux-Egliscs. Adenauer kwam per auto van Ba den-Baden naar Colombey. Toen hü de |*»g in Straatsburg overreed en In Frankrijk aankwam werd hij door autoriteiten en een grote mensenme- nl£te ontvangen. In elke stad die hij Passeerde werd Adenauer toegejuicht. Premier de Gaulle en zijn echtge-' note begroetten hun gast bü de ingang steden van Parijs plaats. Het heeft er dus wel de schijn van, dat de autori teiten min of meer op de hoog:e \v3ret1 van nieuwe aanslagen, die voor de dag van heden werden voorbereid. Nader wordt vernomen, dat de aan vallers gebruik maakten van revol vers en machinepistolen. Naar reeds gemeld, werd een aan valler neergeschoten. Maar thans wordt vernomen, dat een tweede aanvaller gewond werd en niet ver van de plek van de aanslag kon worden ge arresteerd. De derde aanvaller ont snapte. De politie heeft, zoals wij reeds berichtten, in heel Parijs de jacht op deze derde man ingezet en meege deeld, dat zij nog strengere controle maatregelen zal nemen. De minister van Binnenlandse Za ken, Eraile Pelletier, zei, na met Soustelle te hebben geconfereerd: „Wij zullen aiies doen, wat wij kunnen om aan deze lafhartige aanvallen een ein de te maken." Na overlegd te hebben met Pelletier en de prefect van politie van Parijs, Maurice Papon, gaf Soustelle de vol gende verklaring over de aanval uit: „Ik ben zojuist hef doelwit, geweest van een terroristische aanslag, die zorgvuldig was voorbereid. Er werden verscheidene revolverschoten en een salvo uil een machine-pistool op mij afgevuurd. Deze aanval toont nog eens te meer aan, dat het FLN, wan hopend in de overwinning van zijn zaak, zijn toevlucht heeft genomen tot een misdadige tactiek." van het huis. ongeveer een honderd meter van de weg. Na het middagmaal waaraan behalve de twee regeringsleiders alleen mevr. de Gaulle en de adjudant van de Franse premier alsmede een Duitse tolk aanzaten, trokken de bondskanse lier en de premier zich met twee tol ken terug in de werkkamer van de gastheer. In het gemeenschappelijke commu niqué, uitgegeven aan het eind van de besprekingen, wordt opgeroepen tot grotere samenwerking in Europa op de basis van harmonie tussen Frankrijk en West-Duitsland. Deze sa menwerking, aldus het communiqué, zou een gunstige invloed hebben op het Atlantische bondgenootschap en dient zich uit te strekken tot de andere landen van West-Europa. De bondskanselier is vanmorgen uit Colombey les deux Eglises via Luxem burg vertrokken naar Bonn. De 81-jarige mevr. H. J. Thyssen van Zoest uit Rotterdam is zondag middag op de Bergselaan te Rotterdam door een tram gegrepen en meegesleurd, In zorgwekkende toestand werd zij naar het ziekenhuis gebracht, waar zij is overleden. HIT afgelopen weekeinde voltrokken er zich enkele wijzigingen In de luchl- drukverdcUng. Een hogcdrukgebled dat ons een warme zondac heeft bezorgd, trok al langzaam In oostelijke richting weg. Daar door kon een In betekenis toenemende on weersstoring, afkomstig uit Frankrijk, naar onze omgeving doordringen. Vanmorgen kwamen er voornamelijk in het westen van het land enkele onweersbuien voor. Op het lichtschip Noordhinder viel 14 mm regen, maar de meeste regen kwam In Engeland terecht. Op talrijke plaatsen viel daar 20 tot 30 mm, een station in Wales tapte zeirs 80 mm af- Morgen zal de onweersstoring bij Dene marken liggen. Een erbij behorend front zal dan ons land gepasseerd rijn, waardoor dc temperatuur op een wat lager niveau komt. De kans op enkele buien is tamelijk groot, Het Franse socialistische .partijcon gres heeft iristeren fmé(|£K0te meer derheid ffestemdvvew s5*im- ajnt «e nieuwe grondwet van de Gaulie, wan neer hierover op 28 september een volksstemming wordt gehouden. Na debatten die vier dagen duurden stem de het congres, dat Jn een voorstad van Parijs werd gehouden, met 2.786 tegen 1.176 stemmen en 62 blanco voor steun aan de nieuwe constitutie. Door deze uitslag is het meer dan ooit ze ker, dat de Gaulle het referendum zal winnen. De radicaal-socialisten hebben zich zaterdag op hun congres in'Lyon met 716 tegen 543 stemmen voor de grond wet uitgesproken. Felix Gaillard, oud premier, werd hier tot voorzitter ge kozen. De radicaal-socialisten hebben wel, overeenkomstig de kritiek van oud premier Mendès France (die ook te gen de nieuwe grondwet is) een reso lutie aangenomen waarin ernstige kri tiek wordt geoefend op het regerings beleid ten aanzien van Algerije en op de manier waarop in Algerije de volks stemming wordt voorbereid. Ook de dissidente radicalen, die on der leiding staan van de ex-minister van Defensie André Morice, hebben op hun 'congres in Earjjs besloten dp nieuwe grondwet van de Gaulle te aan vaarden. In de Golf van Oman zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag de Li beriaanse tanker Melika (20.551 ton) en de Franse tanker Fernand-Gilabert (10.715 ton) in botsing gekomen. Beide schepen vlogen in brand. In totaal zijn er 22 doden en vermisten. Het Libe riaanse schip had 45 bemanningsleden aan boord, het Franse 40. -Aan. het reddingswerk werd deelge nomen door het Britse vüegdekschip Bulwark. Helikopters van de Bulwark haalden gewonden van de brandende tankers. Ook blusten de Britten de branden op de schepen. De Melika heeft, na door de beman ning te zjjn verlaten, nog een afstand van 25 mijl gevaren op volle kracht. Amerika en communistisch China beginnen vandaag besprekingen over Formosa. De Amerikaanse ambassade In War schau heeft gisteren bekendgemaakt, dat het Amerikaans-Chinees overleg op ambassadeursniveau vanmiddag in de Poolse hoofdstad zal worden her vat. De besprekingen waren in de cember in Genêve opgeschort. Aan Amerikaanse zijde wordt het gesprek gevoerd door ambassadeur Beam, terwijl de communistisch Chi nese woordvoerder de ambassadeur Wang Ping Nan is. Zondag heeft voor het eerst een na tionalistisch schip de communistische blokkade bij Quemoy doorbroken. Ook zijn uit de lucht voorraden op Quemoy is gedropped. Quemoy is gisteren weer vanaf het communistische vasteland beschoten. President Eisejhower heeft zater dag in antwoord op een nota van Chroestsjew geantwoord, dat de V.S. niet van plan zijn hun strijdkrachten uit het Verre Oosten terug te trekken. Eisenhower deed een beroep op Chroestsjew, dat deze van zijn invloed gebruikgemaakt om de Chinese com munisten van het gebruik van geweld te weerhouden. Peking heeft de V.S. zaterdag voor de vijfde keer „ernstig gewaarschuwd" nadat Amerikaanse schepen weer een nationalistisch konvooi naar Quemoy hadden vergezeld. De Amerikaanse verdediging van Formosa is versterkt met de nieuwste typen supersonische straaljagers. Vol gens onbevestigde berichten maken de Amerikanen ook haast met de aanleg van afschictplaaisen voor antiluchtdoel- raketten van het type Nike-Ajax op Formosa, waar reeds Matador-raketten voor het gebruik gereedstaan. Met deze raket kan men eventueel het vasteland bereiken. (Van onze correspondent) De 26-jarige J. R, B. uit Bussum, die enige weken geleden zijn rijbewijs haal de, huurde zaterdagavond in zijn woonplaats een auto, waarmee hü naar een verjaarspartytje ging. Omstreeks drie uur 's nachts reed hü in de rich ting van Muiden. Even voorbü deze plaats veroorzaakte hij een aanrijding, maar hü reed met grote snelheid met gedoofde lichten door in de richting van Diemen. Vlak bü de Vinkenbrug raakte hy uit de bocht en sloeg met zyn wagen enigen maien over de kop, waarna deze totaal vernield in de sloot terecht kwam. De rijkspolitie vond de bestuurder ongeveer 20 meter verder in het weiland liggen. Daar men vrees de dat de man zwaar gewond was, werd hy per ziekenauto naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Am sterdam overgebracht. Het bleek ech ter dat de man niets mankeerde maar wel beschonken was. Hü werd ter ont nuchtering in Diemen ingesloten. Hü verklaarde slechts twee glazen bier ge dronken te hebben. De Israëlische bankbediende David H., die vorige week gearresteerd werd, toen hU in Zurich trachtte 225.000 dol lar van zUn werkgever ten eigen bate te innen, blijkt dichter bi] zijn doel geweest te zijn dan aanvankelijk be kend werd. Hü bad al 200.000 dollar in zün portefeuille de laatste 25.000 dollar werden zijn strop. David H. die tot 1950 in Frankrijk woonde, daar Frangols David "W. heette en die, behalve zijn Israëlische paspoort ook nog een Franse pas be zat had de bankrekeningen in Zwit serland geopend op 1 september, toen hü van vakantie uit Scandinavië te rugkeerde. Het ophalen van het uit New York overgemaakte geld verliep aanvanke lijk glad. Hij kreeg eerst 150.000 dollar bü een bank, ging vervolgens bij de andere bank 50.000 dollar halen en werd pas gevat toen hü be de eerste bank een restantje van 25.000 dollar wilde innen. MARIJKE PENNOCKS is thuis, bh haar ouders en negen broers en zusje;, in Royal Oak (Ver. Staten). De zeventienjarige Marijke kwam ir het nieuws op de dag van de ramp mei de Hugo de Groot, omdat zij op he. laatste ogenblik van dit toestel op eer, ander KLM-vliegtuig was overgeboeki en daaraan haar leven dankte. Het meisje, dat tbc had gehad en daarom moest achterbbjven toen de rest van het gezin Pennocks naar Amerika emigreerde, werd te New York door haar ouders afgehaald, maar ze moest eerst nog enige tijd ter obser vatie in een sanatorium te New Yersey doorbrengen. Toen zü, daar ontslagen, per vliegtuig in Detroit aankwam, stond het hele gezin haar op te wach ten. Te Kamen, by Dortmund, is in di ouderdrm van 70 jaar overleden d< musicus Gerard Bunk. Hü werd ge boren te Rotterdam, waar hü de mu ziekschool bezocht en de lessen volgc van A. B. H. Verhey en anderen. Ve.' jaren was hy te Dortmund en in dt omgeving van deze stad organist-pia nist en koorleider. Ook als componis kreeg hü bekendheid. Bunk was de eerste die Bachs „Di< Kunst der Fuge" voor orgel bewerkt en op dit instrument ten gehore brach' Voorts is van hem Bachs „Musikals sches Opfer" in een bewerking vooj orgel in druk verschenen bü een uit gever te Wiesbaden. Het Tweede-Kamerlid de heer Rit meester (VVD) heeft minister Staf in een elftal schriftelijke vragen verzocht de gang van zaken met de Mariner- vlieghoten te Biak en met de Martin Mariner P 303 die vorige week bü Abadan verongelukte, uit de doeken te doen. Het kamerlid wil o.a. weten in welkt- toestand de vliegboten in Nieuw- Guinea verkeren, en of het verant woord was dat de Martin Mariner de lange tocht naar Nederland aanvaard - de. Op het kruispunt Schaersherger weg-Sophiaweg te Heerlen is de 50 jarige wielryaster, mevrouw Moonen uit Heerlen, door een auto aangereden. In het St. Jozefsziekenhuis te Heerlen is zü overleden. Tydens het weekeinde hebben in Heerlen 15 aanrydinger plaats gehad; acht mensen moester naar het ziekenhuis worden overge bracht. (Advertentie) Tientallen schepen lagen zaterdag middag in het water van de Nieuwe Maas te wachten op de tewaterla ting van hun grote brojsr, de „Rot terdam", die het vlaggeschip van de Nederlandse koopvaardij zal worden. En toen dit schip eenmaal van de helling was gegleden, be heerste het direct de Rotterdamse haven. Alle andere schepen zon ken erbij in het niet. (Zie voor verslag van de tewaterlating pagina 5) Groot Rotterdam, zo fier hersteld Van het verwoestend krijgsgeweld Boekt wéér een prachtig resultaat Nu "t nieuwe schip te water gaat: Stad Rotterdam, met wereldfaam, Gaf 't petekind haar wereldnaam; Die naam alléén al garandeert: -Hier is iets machtigs gepresteerd: In ieder opzicht supérieur, Verfijnd verzorgd haar intérieur; J Zü heeft Al wat het oog bekoort. Dus SOLA komt er óók aan boord Met mes en lepel, vork en schaal, Ruim tachtig duizend in totaal. Waarom die er „thuis" zullen zijn? Zy zyn volkomen in de „lün". CLINGE DOORENBOS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1