Stuwkracht WORDT Buitenstaander krijgt opdracht tot herziening VERKEERSWET VEREENVOUDIGD ledereen moet inhoud ervan kunnen begrijpen Taal en indeling duidelijker Zot Fam. Zevenbergen (100.000ste voor Australië) fêteerd Moeras bij New York moet droog: Nederlanders erbij geroepen Voorraden afgeworpen boven Quemoy Particuliere ondernemers gaan samen tuinstad bouwen Luns had gesprek met Dulles Vrijdag vorming van Vrije Algerijnse regering Met auto van ambassade naar Johan Voorbeeldige straf Moskou dreigt met hervatting van A-proeven Om versnippering van krachten te voorkomen DOELMATIGER METHODE VAN WERKEN MOGELIJK Goed middel teeen onleesbaarheid r 13 SEPTEMBER 5 ioS EESTIENBE JAARGAÏTO No. 4098 r~ Vrijheid ."9 Djakarta in het geweer tegen Tsjang Symbool m Maramis via Canberra en New York terug naar Nederland Pachters in moeilijkheden door late beslissing van Centrale Grondkamer? Receptie gouden „Triton" Rustig weer houdt aan "N V. Directeur: H. l>& KU1G Hoofdredacteur: L)r J A H J fc> HM Ui NS SLOT (Van onze verkeersredacteur) I 1NZE VERKEERSWETGEVING wordt eenvoudiger. De formu- lering wordt duidelijker, de indeling overzichtelijker, de inhoud mogelijk beknopter. Tenminste: als mr. A. D. Belinfante, raadadvi seur in algemene dienst bij het ministerie van Justitie, erin slaagt een acceptabele vorm te vinden. n moet uit de verkeerswetgeving w ijs kunnen vvoiden", •liwister van Verkeer en Waterstaat en de minister van ~-rd en daarom hebben zij in een gezamenlijke beschik- ue Staatscourant van gisteren werd gepubliceerd, aan mr. Belinfante opdracht gegeven tot het ontwerpen van een herzie ning van deze wetgeving. „Ju s'n vingers"" 1! Ata» J J uik «viu» us nuuxinutt JV i«iel iiaiou 14 y Postbu» li 12 Kosiglro Nu 42431» tCiucnteridteiut abonnementen IK 20JBJQ mur. Zaterdags 17I» <iur Tsltdbon LiS7flG Or»wB«M' Hnvgeiisplol» 1 Tetet 1*3467 "i ijjneni. Postbus 1091 - Puetgno No 424837 (Catchusndtenat IB-iü10.3© o Telel 3tK56» Ourdrceriti boheftergplein j Postgiro No 424208 Telefoon 457f «Laebtendienst ta 1730 uur 7314 «cüirtUfi» Lmrw* Kerkstra»! >4 b Telefoon 87882. A,bonnementspriU 61 oent oer wre)c f 2,d5 per tnaand. f 7,B0 per kwartaal. te» nummer* Ifi oerrt. Veraonimt «teeeHlk» (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER Vannacht en morgenochtend hier en daar mist. Overigens droeg weer met opklaringen. Weinig wind en gematigde temperaturen. Morgen: zon op: 6.20 onder: 18.48 maan op: 13.43 onder: 22.36 \w MEN zegt wel eens, dat beginsel en belang onverzoenlijke tegenstel lmgen zijn. Men bedoelt dar* uit te la ten komen, dat in onze samenleving met baar veelszins gecompliceerde problemen bet belang altijd zegevie ren zal over het beginsel, als het gaat spannen. Is dat waar? -lebben degenen, die altijd maar weer met een zeker schouderophalen een reformatorische beginselpolitiek als iets onmogelijks beschouwen, toch wel gelijk? Zij, die zo redeneren, hadden gisteren in Hil versum eens het jubileumcongres va:v de Chr. Middenstandsbond bij moeten wonen. Zij zouden tot andere gedach ten gekomen zijn. Veertig jaren heeft thans deze chr. organisatie een roeping en opdracht in het leven vervuld. Sterk in ledental is zij nooit geweest; toch is er krach*, stuwende kracht van haar uitgegaan en zij is er het levende voorbeeld var., dat beginsel en belang wel degelijk met elkaar in harmonie kunnen zijn en dat het mogelijk is de samenleyin, R in reformatorische zin te bemvloe- den. rr-EN bewijze daarvan zij gewezen 1 op enkele gebeurtenissen van de laatste tijd. In zijn openingsrede heeft de bondsvoorzitter de heer H. de Mooy er o.a. aan herinnerd dat de strijd om de textlelkoffie principieel reeds in de boezem van de C.M.B. was opgelost, voordat bet overleg op algemeen ni veau werd begonnen. In het Convent van chr. sociale or ganisaties' kon de geloofsvisie het meer dan eens winnen van de belan gentegenstelUngen. Thans mag ver wacht worden dat in het uiterst moei lijke vraagstuk van üe parallellisatie in de levensmiddelensector in de kring van de CMB binnenkort een oplossing zal gevonden worden die de warme instemming zal hebben van èlle be trokken organisaties. We wijzen verder op de belangrijke principiële rede welke minister Zljl- stra in de radiostad heeft gehouden en waann de doeleinden van een refor matorische beginselpolitiek in het licht werden gesteld. Van middenst-.ndszijde zelf bleek men veel waardering voor bet beleid van de^bewindsman te hebben, die Im mers tijdens de bestedingsbeperking de boot van een gedetailleerde prijs- beheersing heeft afgehouden en zijn globaal prijsbewakingsbsleid met tuc- ces-bekroond heelt zien worden, zodat bet einde ervan in zicht komt. n pv E Chr. Middenstandsbond is fei- U lelijk een vrucht van het eerste Chr. Sociaal Congres in 1891. Toen ontstond immers de Chr. Patroonsver eniging „Boaz", die zich in 1918 splits te in drieen, nl. het Prot. Chr. Werk geversverbond, de Chr. Boeren- en Tuindersbond en de Chr. Midden standsbond. Na de tweede wereldoorlog is de CMB door grote moeilijkheden heen uitgegroeid tot een centrale van pa- ti oonsvakorganisaties. Zij vertegenwoordigt eem geestelijk- maatschappelijke stroming, welke recht heeft op erkenning ook bij het zoeken naar nieuwe maatschappijvor- men. Met de heer De Mooy zijn wij van oordeel dat het niet aangaat haai bv in SER-verband een zetel te ont zeggen. Bij het jubileum van de CMB spre ken we de wans uit, dat vele chr. mid denstanders, die nu nog afzijdig staan en te veel zien alleen naar het eigen bedrijf, tot het besef zullen komen dat dit verkeerd is en dat zij met de an deren tn een groot chr. sociaal fro.it moeten gaan staan. Want werk voor de toekomst is er nog genoeg en bij de reformatorische bewerktuiging van staat en maat schappij kunnen geen man en geen tent worden gemist. Het is, zo werd ons meegedeeld, be slist niet de bedoeling, dat de zaak zó drastisch wordt vereenvoudigd, dat slechts een „raamwet" overblijft, een skelet waarin de voornaamste bepa lingen zijn verwerkt. Dit zou mogelijk nog meer verwarring geven- De taak van mr. Belinfante zal voornamelijk zijn de stof zo beknopt en zo leesbaai mogelijk te maken. De zaak zal een algemener karak ter krijgen, want blijkens de beschik king luidt de opdracht, dat de herzie ning zodanig zal moeten zijn, dat meer dan tot dusverre wordt gestreefd naar het stellen van algemene ver- keersvoorschriften, waarbij niet-nood- zakelijke detaillering en casuïstiek worden-vermeden. In de opdracht wordt vooropge steld. dat de herziening moet geschie den met inachtneming van het straf rechtelijk beginsel, dat geen feit straf baar is dan uit kracht van een daar aan voorafgegane wettelijke strafbe paling. Ten departemente kon men ons er nóg niet over inlichten, waartoe de herziening zal leiden. „Het Is", zei men, „best mogelijk, dat mr. Bel infante met een geheel nieuw wegen verkeersreglement voor de dag komt, maar het kan evengoed zijn, dat hij erin slaagt, het bestaande materiaal opnieuw in te delen en drastisch te vereenvoudigen Dat mr. Belinfante naar het laatste zal streven is wel het meest waar schijnlijk, want er zijn uiteraard al lerlei dingen waar hij niet aan zal mo gen tornen. Zo is e.- op het gebied van de verkeerswetgeving een voortdurend internationaal overleg, waarmee hij terdege rekening zal moeten houden. Hij heeft de vrijheid, zo staat in de opdracht, zich voor het verkrijgen van gegevens en inlichtingen rechtstreeks te wenden tot alle daartoe naar zijn oordeel geeigende autoriteiten, instan ties en personen. Mr Belinfante is voor het uitvoe ren van de opdracht geko/en omdat men bij „Verkeer en Waterstaat" zei: „Wij komen er zelf met meer uit; laten we een buitenstaander ne men, die in staat is als jurist zoveel mogelijk alle haken en ogen te om zeilen, maar die het tevens m z n De Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft woensdag op het hoofdkwartier van de Ver. Naties een gesprek gehad met zün Amerikaanse ambtgenoot Dul les. I Advertentie) vingers heeft de stof voor iedereen leesbaar en duidelijk te maken." Mr. Belinfante is zo'n buitenstaan der. hij heeft als raadsadviseur bij Justitie tot nog toe weinig met het verkeersrecht te maken gehad, zodat men aanneemt dat hij fris tegenover de materie staat, en tevens staat hij in departementrlc kringen bekend als een man die een soort zesde zintuig heeft voor het vereenvoudigen van in gewikkelde za':en. Vrijdag zal te Cairo dc vorming van een „Vrije Algerijnse regering" worden bekendgemaakt. Dit heeft een woord voerder van het Algeriinse Nationale Bevrijdingsfront (FLN) meegedeeld. Waarschijnlijk zal Ferhat Abbas, de voorzitter van de FLN, van deze re gering premier worden. Als vice-pre mier zou Beu Bella (thans in Franse gevangenschap) worden aangewezen. Het militaire bestuur van Djakarta heeft strenge maatregelen genomen te gen nationalistisch-Chlnese kranten, bioscopen, verenigingen, scholen en on dernemingen. In totaal zijn 52 instel lingen buiten de wet gesteld. Leden van de Kwomintang, of zij die sinds 1950 in contact met de partij hebben gestaan, moeten zich bü net militaire bestuur melden. Warschau wordt op het ogenblik Amerika en communistisch China naar aanleiding van de moeilijkheden rond. om Quemoy. Boven: de rood-Chinese delegatie met in het midden de Chinese ambassadeur tn Polen, Wang Ping Nan, Onder: de Amerikaanse delegatie, met in het midden delegatieleider Jacob Beam, de ambassadeur van de Ver. Staten in Warschau. (Van een onzer verslaggevers) VADER en moeder Zevenbergen en vader en moeder Wageveld, de wederzijdse onders van bet echtpaar Zevenbergen alt Abbebroek, op Voor- në, die straks als 100.000ste Neder landse emigrant naar Australië ver trekken, keken bun ogen nit op de „Johan". Ze waren evenals het ge vierde echtpaar met een. anto van de Australische ambassade van huis ge haaid en naar Amsterdam gereden. Aan boord van de „Johan van Olden- barnevelt" konden 7e een indruk krijgen van hetgeen bun kinderen als eerste begin te wachten staat. „We vinden het niet leuk dat ze gaan, maar we hopen dat ze daar een goede toekomst vinden", zei vader Wageveld, die een groentezaak in Rot terdam drijft. Zijn kleinkinderen ^dus de kinderen van de te emigreren 100 000ste Keesje en Eddo waren onder de zorgen van tante Eliy in Ab bebroek gebleven. Vader Zevenber gen, zó van Voorne naar het IJ, vond de „Johan" ook hij was nimmer op een zeeschip geweest een „mach-' tig ding" „Ik /ie geen kans Nederlands te leren, omdat de Nederlanders zo goed Engels spreken", zei de Australische ambassadeur, de heer Mc. Clurc- Smith die opmerkte, dat New Castle, de plaats waar de Zevenbergens op 29 september heenreizen, het Pittsburg van zijn vaderland is. Evenals zowe len uit de wereld van de emigratie wij zagen onder meer de heren Cnos- sen en Warnaar van de Chi. Emigra tie Centrale wenste de ambassa deur de familie „Zevenburgken" vee] geluk. „En dat de komst van de familie Zevenbergen een symbool mag zijn voor de goede betrekkingen tussen Nederland en Australië" aldus minis ter Suurhoff, die voorts meende, dat Nederlanders een waardevolle bijdra ge leveren tot de ontwikkeling va het laatst ontdekte werelddeel. ry' ii 4 "ié'S. si -> De Indonesische diplomatieke ver tegenwoordiger in Nederland, de heer M. -Maramis, zal na ,een verblijf van drie weken in Djakarta vanavond naar Den Haag terugkeren. In Djakarta heeft hjj besprekingen gevoerd over de slechte betrekkingen tussen Indonesië en Nederland, o.a. met premier Djoe- anda. Ook is hij door president Soe- kamo ontvangen. De heer Maramis reist vi. Australië en de Verenigde Staten. Hjj zal o.a. de Indonesische ambassadeur m Canberra, Heimig, en de Indonesische vertegen woordiger bij de V.N., All Sastroami- djojo op de hoogte stellen van de jong ste ontwikkelingen. Over een week kan de heer Maramis in Nederland zün. DE straf, tot welke de Engelse rech ter Salmon negen blanke heet hoofden heeft veroordeeld wegens het veroorzaken van de oniusten in de Londcnse kleurlingenwijk, is niet mis, Vier jaar zuller zij in de cel moeten doorbrengen. Ziehier de gespierde taal, waarin de oabezonnen jongelui werden toege sproken: „Jullie zijn verantwoordelijk voor de gewelddadigheden In Nottinghiil. Jullie vormen slechts een zeer klein en onbetekenend deel van de bevol king, maar je hebt schande gebracht over de streek waar ja woont en hebt de hele natie met schrik, verontwaar diging en walging vervuld. Iedereen heeft het recht, ongeacht zijn huidskleur, ongehinderd door on ze straten te lopen, met opgericht hoofd en vrij van vrees. Dit recht zal het Hof altijd en zonder enige aarze ling veilig stelle* Jullie moogt denken en zeggen wat je wilt, hoe slecht je gedachten ook zijn de wet. laat dat toe doch zo dra jullie duistere gedachten en bruta le gevoelens overgaan in gewelddaden zal deze zelfde wet jullie snel straffen en je slachtoffers beschermen. Misda den als deze zullen in dit land niet ge tolereerd worden doch onvermijdelijk gevolgd worden door de straf die je terecht verdient". De Engelse rechter beeft met deze zware straf een voorbeeld willen stel len, dat ongetwijfeld tel rechtsgevoel van vrijwel de gehele Engelss natie bevredigt en niet na zal laten ook el ders in de wereld indruk te maken. Vrijheid van vrees ts een var de grond rechten der democratie. De handha ving van dat recht is de plicht van elke democratie die zichzelf respec teert. a Rusland zal waarschijnlijk zich ertoe gedwongen zien om ten slotte zijn atoomproeven te hervatten indien de Britten en Amerikanen met hun proe ven doorgaan, aldus Radio Moskou. Rusland kan niet veef langer onver schillig blijven tegenover de voortzet ting van de proeven in het westen. Er is een grens aan ons geduld, aldus de Russische zender. De ARJOS-jongerenorganisatie van de A.-R. Party houdt op 3 en 4 oktober in het conferentieoord „Ons Centrum" te Driebergen aen landelüke studie conferentie over het onderwerp „Samen leven". Een viertal facettei. hiervan worden speciaal belicht, nl.: „MUn werk", door ds. A. Hilbers, chr, geref. predikant te Leeuwarden; „Mijn loon", door dr. G. J. Stapelkamp, secretaris Ned. Chr. Bouwvakpatroonsbond te Utrecht; „Myn baas" door A. Borstlap, secre taris van het Chr. Nat. Vakverbond te Utrecht; en „De ander" door mej. J. van Leeuwen, maatschappeiyk werkster 3Icl de Australische ambassadeur de heer H. McClure Smith, In het mid den bekijkt het echtpaar Zevenbergen de kaart van het nlenwe vaderland. De jonge vader en moeder Zeven bergen lieten alles 'maar een beetje over zich komen. Ze glimlachten-maar wat en dachten: Als de helft van alle goede wensen uitkomt, wacht ons een gouden toekomst. „Negentien miljoen gulden export, dit getal bereiken we dit jaar. Laat men zich maar eens realiseren dat de export naar Australië belangrijk is, aldus de heer A. v. d. Laan, die sprak namens het Instituut voor Australië in'Rotterdam. „Kapitein De Groote heeft een ver rassing voor u als u in Australië aan komt", beloofde de heer" P. Josselin de Jong, een der directieleden van de Mij. Nederland, die voorts onthulde, dat de „Johan" een derde, deel van de nu 100 000 emigranten sinds de bevrijding vertrokken naar Austra lië heeft overgebracht. Daarna hief men een glas op de overtocht van de Abbenbroekers, die straks door de Nederlandse ambassa deur A. H. J. Lovink in hun nieuwe vaderland zullen worden ontvangen. Twee Nederlandse ingenieurs, J. J. van Wouw en R. Tutein Noithe- nius zijn op bet ogenblik bezig te onderzoeken, of een groot braaklig gend en moerasachtig gebied in New Jersey (V.S.) dat aan de over kant van de rivier dc Hudson ligt, enkele kilometers van New York, drooggelegd en voor industriële doel einden gebruikt kan worden. Een industrieel in New Jersey heeft het Ned. Adviesbureau voor ingenieurswerk in het buitenland 13 000 dollar beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. De twee ingenieurs hebben een studietocht door het gebied gemaakt in een boot van de muskieteribestrij- dingscommissie, die m het leven is geroepen, omdat in het moerasland deze insekten al te welig teiren. De Nederlanders hebben gezegd, dat zij over twee weken een voorlopig rap port klaar hopen te hebben. De eind resultaten zullen echter verscheide ne maanden op zich laten wachten. Het gebied is ongeveer 12.000 hec tare groot. Op het ogenblik is ech ter slechts 2.400 hectare hiervan in studie. Xaiionalistisch-Chinese transport vliegtuig! n, afkomstig van Formosa, hebben gisteravond voorraden boven klein-Quemoy afgeworpen. De trans- porttoestellcn werden geescorteerd door nationalistisch-Chlnese en Ame rikaanse straaljagers. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Defensie heeft verklaard dat de Amerikaanse straal jagers zich niet boven de eilanden zelf vertoonden, maar „in de omgeving" bleven. Hij zei echter niet, wat de Amerika nen gedaan zouden hebben indien de nationalistische vliegtuigen zouden zün aangevallen door communistische toe stellen. Gisteravond verschenen geen rood-Chmese straaljagers in de omge ving van de Quemoy-eilar.den. Normale bevoorrading van de kleme Quemoy-eilanden is bijzonder moeilyk, omdat de smalle zeestraat tussen groot- en klein-Quemoy byna voortdurend onder zwaar communistisch vuur ligt. Vandaag is in Warschau het overleg tussen Amerika en communistisch- China voortgezet over de situatie rond om Quemoy en Formosa. Uit Washing ton is vernomen, dat de Ver. Staten zich het techt voorbehouden, de kwes- tie-Formosa voor de Ver. Naties te brengen «Is de besprekingen in War schau geen succes mochten opleveren. Overigens is omtrent het verloop van het Chinees-Amerikaanse gesprek voorlopig nog niet» te zeggen.. (Van een onzer verslaggevers) E encroot aantal particuliere bouwondernemers uit de hoofdstad en om geving heeft het tinitiatief genomen tot de oprichting van een naamloze ven nootschap, welke zich ten doei stelt een belangrijk gedeelte van de tuinsad Buitenveldert te bouwen .en in eploitatie te nemen. Het betreft hier het deel van Buitenveldert. dat niet zal worden gebouwd volgens de voor de woning- wetbouw geldende regels. De opgerichte n.v. draagt de naam van Amsterdamse Bouwmaatschappij „Buitenveldert". Het aandelenkapitaal, groot f 1.500.000 is reeds voor een be langrijk deel in contanten gestoit. Directeuren zijn de heren G. Roos en L. J. Boist. Commissarissen de he ren J. A Bangert, G N Cortlever, B W. Aten, A. W. Versteyne en J B Sellmeüer Jzn. Het gtootste deel der 76 aandeelhou ders bestaat uit bouwondernemers eti bouwkundigen. De voorbereidingen om tot deze concentratie van bouw ondernemers te komen hebben ver schillende jaren in beslag genomen maar nu is men zo ver. dat binnen af zienbare tijd de plannen voor Buiten veldert bekend kunnen worden ge maakt. De directie wenste ons nog geen nadere mededelngen te doen. Eerst wanneer alle plannen definitief zijn, zal men in het openbaar voor het voet licht komen. Reeds nu kan echter worden vast gesteld. dat dit initiatief van de par ticuliere bouwers by de ontwikkeling van de tuinsad Buitenveldert een be langrijke rol zal spelen. Door de con centratie wordt versnippering van krachten vermeden en zal by het in dienen en uitwerken der plannen zo efficient tnogelyk kunnen worden ge werkt, hetgeen natuurlyk het tempo van de bouw (woningen, garages en winkels) aanmerkelyk ten goede zal komen. Het Tweede-Kamerlid, de heer Egas (PvdA), heeft de ministers Hofstra. Vondeling en Samkalden gevraagd or het juist is dat domeinpachters in dc Wienngeimeer, m de Nooidoostpolder en eventueel eldeis reeds 3 a 4 jaar wachten, deels gewacht hebben, op een pachlprysbeslissmg van de centrale grondkamer, als gevolg waarvan som migen nu niet terugwerkende kracht grote geldsommen aan achterstallige pacht moeten betalen. Het kamerlid viaagt o.a. of de ministers bereid zijn voor de m moeilijkheden geraakte pachters een zodanige betalingsrege ling te overwegen, dat hun hedryfs- voering niet ernstig gestoord wordt. KJ Het Beierse medische congres heejt een groot aantal dokters over verscheidene hotels in Co- burg verdeeld. De politie van Coburg wilde de verschillende hotelregisters aan een ondersoek onderwerpen, maar zag zich voor de onmoge lijke taak geplaatst het traditio neel onleesbare schrift van d,e dokters te ontcijferen. Een oplossing was echter snel gevonden. De registers werden onverwijld naar de dichtst bij- zijiule apotheker gebracht, die de namen zonder enige moeite wist roor te lezen. WEESP. De Weesper zwem- en poloclub viert dit jaar zyn 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan recipieert het bestuur zaterdag 20 sep tember van 10 tot 21 uur in restaurant „De Adelaar". Deze vereniging, die zeer veel nuttig werk op zwemgebied heeft verricht in de afgelopen 50 jaar, zal over belang stelling niet te klagen hebben. De 45-jarige J. Lanting is by Bare- veld, waar hy met zijn bromfiets de straat overstak, gegrepen door een personenaufo en op slag dood. De in zittenden van de auto. die in een sloot terechtkwam en schade opliep, kwa men met de schrik vrij. L. was gehuwd en had vijf kinderen. J—J ïT hogedrukgebied boven Scandinavië, dat ook ln dc hogere luchtlagen goed ontwikkeld Is, blijft het weer in onze om- geving beheersen. Een zwakke noordooste lijke wind voert daarbij lucht nit Noord- Dultsland, Deze lucht ls tamelijk vochtig, zodat zich ln de nacht van woensdag op donderdag in de zuidelijke provincies en in het midden van het land mist en laag hangende bewolking ontwikkelden. De de- pressleactlvltelt op de oceaan concentreert zich rond een diepe Uslanddepressie. Dc fronten van de randstoringen weten tot de Britse eilanden door te dringen, maar een verdere verplaatsing naar het oosten wordt door het hogedrnkgebied verhinderd. Het rustige weer zal daardta ook de komende 21 uur voortduren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1