Mr. Cos vonniste in zitting Kantongerecht te Schiedam Twee jeugdige benden vernielden banken in Ylaardingse parken Roeiwedstrijden Schiedamse zeelcadetten tegen Gusto Prachtige dieren op de fokveedag te Maasland KERK EN SCHOOI Antwoord op vragen mr. Engelsman Orgelbespeling in Grote Kerk Feestweek van „Beatrix'5 Leger des Heils hield bazaar Ds. A. Offeringa overleden Schiedam Ingebroken bij winkelier Diefstallen Jeugdhengelconcours Vlaar dingen ^Burgerlijke stand van Botterdam E.N.C.K. hengelen Hengelconcours 0*1 't vrrornaamste is <&lciHn£c> op femum Zwaluwen-nieuws Maassluis Bijeenkomst „Nut" Collecte D.E.L. Brandstoffenvergoeding Exeelsior-nieuws Mooie successen van Maasruiters Maaslands speeltuin Bej aarden-sociëteit Hoek Van Holland Gemeenteambtenaar met pensioen Bromfietsbond over rijverbod Scheveningse boulevard Rozenburg E.H.B.O. start weer Ontspanningsavond Korfbalprogramma Zaterdagmiddagvoetbal TROUW Donderdag 18 september 1953 Zandstralen Burgerlijke stand, van Schiedam J Advertentiën Burgerlijke stand van Vlaardingen vaa*En^nheyde£^r:~ Burgerlijke stand van Hoek van Holland EREMEDAILLES Ds. L. DE NOOD Advertentie WEKKERS AFSCHEID EiN INTREDE Niet bevestigd in het ambt V isserijberichten Burgerlijke stand van Rozenburg HET WEER VS EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur Rectoraatsoverdraelit Thenl* School te Apeldoorn Na vermelding van de lotgevallen tel de aftredende rector van de Th col- School der chr. geref kerken, prol Hovius, op 23 september In de a'"2 van de school te Apeldoorn het reet ■- raat overdragen aan z|jn opvolger, P7.if. W. Kremer. SCHIEDAM. Het was een potig dossier, dat kantonrechter mr. P. B. Cos voor zich kreeg neergelegd, toen hU gedurende de openbare zitting van woensdag de zaak van mevr. K. S.-v. R. te behandelen kreeg. De kinderen van SCHIEDAM. In antwoord op schrif telijke vragen van het gemeenteraads lid mr. H. B. Engelsman (P.v.d.A.) in zake het bestuurlijk overleg in het Wa tergebied, hebben B. en W. het volgen de medegedeeld. Inderdaad hebben bur gemeester en wethouders van Krimpen a. d. IJssel aan de gemeente Schiedam de vraag voorgelegd htm standpunt als dat van alle andere bij het overleg be trokken gemeenten behalve Rotterdam aan do minister van Binnenlandse Za ken en Gedeputeerde Staten te mogen brengen. Op 3 juli is door B. en W. van Schie dam op deze vraag geantwoord dat zij van de brieven, welke de 10 burgemees ters" onder dagtekening van 24 en 28 juni 1958 aan de Colleges van burge meester en wethouders van de 27 be trokken gemeenten hadden gericht, met belangstelling hadden kennis genomen, doch dat bij het college overwegend be zwaar bestaat enige machtiging in deze aangelegenheid aan genoemde burge meesters en bloc dan wel aan enigen •hunner te verlenen, zodat zij de ge vraagde toestemming niet konden ge ven. SCHIEDAM.' In de nacht van dins dag ap woensdag is ingebroken by de winkelier B. v. Z. aan de IJsselmonde- straat De tuindeurenaan de achter zijde van de woning werden geforceerd een .alle kamers overhoop gehaald. Een bedrag van 15,tot 20,— aan wisselgeld wordt vermist. SCHIEDAM. Bij mevrouw P. D. K. in de Stationsstraat zijn een double polshorloge en een rok van een man telpak verdwenen. Een en ander is waarschijnlijk geschiedt tijdens de ver huizing van de beneden- haar de boven verdieping. - Twee gouden, ringen ter, waarde van 125,— werden gestolen ten nadele van P. H. R. uit de kamer van zijn kosthuis. SCHIEDAM. De orgelbespelingen die Jacg. P. Bekkers gedurende de zomermaanden ten bate van het orgel fonds in de Grote Kerk geeft, komen de laatste tijd steeds meer In de belang stelling te staan. Zo vond hij dan ook woensdagavond -weer een vrij groot auditorium bijeen, dat met alle aandacht het concert, dit maal met twee solisten gegeven, volgde. 'En deze avond was die belangstelling waard,' want het gebodene schonk alle' aanleiding tot waardering. Direct ai opende Bekkers het programma met een stijlvolle vertolking, van Walther's orgel koraal „Was Gott tut, das ist wohl- getan" en ook de werken van Bach en Cèsar Frasick, respectaeveOijk Toccate en Fuga inden Prélude, Fugue et Variation, composities welke om hun uiteenlopende .technieken en stijlelementen zeer hoge •eisen stellen, speelde Bekkers op een manier, die zijn organistische en muzi kale eigenschappen in een zeer gunstig ""daglicht plaatste. Ook de solistische medewerking vol- •deed. De hoboïst Gijs de Graaf vertolkte met veel instrumentaal talent Grovdez" „Sarabande et Allegro", speelse, spran kelende en compositair uitmuntend ge concipieerde stukken, die ondanks hun Havalistische inslag toch een persoonlijk accent dragen. - Zeer te waarderen ook viel het optre- 'den van de violist Piet 't Hart, wiens spel de aandacht trok door zijn warme toon, zuivere intonatie en behoudens een enkele uitzondering ook goede vinger- en streektechniek. Beide spelers vormden met de uitstekend begeleidende organist tevens een ensemble om Bacbs Concert voor viool, hobo en continuo uit te voe ren. Geen gemakkelijke taak. daar -de akoustiek, die overigens ook haar 'aantrekkelijke zijde heeft, door een na- galm, de in dit werk zich snel voort- bewegende polyfonie nogal eens onduide lijk maakte. Afgezien daarvan, gaf ook de weergave van dit werk dikwijls aan leiding tot waardering. - Een vrije orgelimprovisatie, die kenne lijk onder de invloed van de voorafgaan de Franse muzieken stond, maar die toch >genoeg inventieve zekerheid en muzikale frisheid toonde om te boeien, besloot het - concert op zeer geslaagde wijze. deze dame maken er nl. een soort van gewonte van de school te verzuimen en voor dat feit is mevr. S. reeds ver schillende malen beboet. „En nu is het weer mis, zei mr. Cos, helemaal mis, want in de maanden maart, april_ en mei hebben twee van uw dochtertjes diverse malen verstek 'laten gaan." Mevr. S. vond het kennelijk zo erg niet, want zij zei: „Als ik ze niet nodig heb, dan kunnen ze naar school" en dat is tenslotte ook een opvatting al is het geen erge beste. De ambtenaar bij het O.M., mr. R, A, Schimmel wees ook al op het feit, dat het niet de eerste keer was, dat zij veroordeeld wordt enzo voegde hü er aan toe, „het zal ook niet de laatste maal zijn, want er schijnt alweer een nieuw verbaal voor dezelfde feiten binnen te zijn." Hü eiste der halve ƒ95,— subs. 38 dagen hechtenis waarvan ƒ50,— of twintig dagen voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar. Bovendien eiste hü als voorwaar delijke straf drie dagen hechtenis. Mevr. S. werd conform de eis veroor deeld. Het gebruik van zandstralen is niet best voor de gezondheid van de mens. In verband daarmee is het gebruik van de zandstraal kortgeleden verboden. Vergunningen, die daarvoor nodig waren, werden niet meer uitgereikt Nochtans heeft de werkgever B. v. d. K. enkele van zyn werknemers laten zand stralen en daarom verscheen hü thans voor het beklaagdenhekje, waer hü ƒ60,subs, vierentwintig wagen hech tenis. waarvan ƒ40.— of zestien dagen voorwaardelijk tegen zich hoorde eisen en uitspreken. J. v. d. B. was op 21 juli niet naar zijn werk gegaan. HU was ziek. Zün vrouw was bij hem en 's avonds kreeg hü bovendien bezoek van zyn nicht Dat was erg prettig, want diezelfde avond werd hijbekeurd. Verkeers overtreding. Zoiets kan natuurlijk niet Je kunt niet ziek thuis zün en tege- Ujkertijd van de Singel komend links af de Rotterdamsedük oprijden, hetgeen door middel van een verkeersbord ver boden is. Het kon ook niet, want iemand anders schünt goed op de hoogte te zijn van naam, adres en der gelijke van v. d. B. en dat aan de politie te hebben opgegeven, toen hü de overtreding op de Rotterdamsedijk maakte. Als getuige, dat v. d. B. inder daad thuis was geweest, bracht hü zowel zyn vrouw als zü'n nicht mee naar het gerechtsgebouw en daar werd hij vrijgesproken, nadat mr. Schimmel had voorgesteld een nader onderzoek in te stellen. VXiAARDINGEN. Wir»n de mhM dagen van de feestweek, die ter gelegen heid van hel 20-jarig bestaan der buurt vereniging „Beatrix" georganiseerd wordt, meer voor de onderen gereser veerd, woensdag is hel een speciale feest dag voor de jeugd van De Diapenbrock- straai en omgeving geworden. Gistermiddag om 2 uur kon men een lange stoet kinderen door de smalle stra ten in het centrum der stad zien kronke len. Het waren de jongste leden van de buurtvereniging Beatrix, die, met de mooie veremgingsvlag voorop, welke ge dragen werd door het erelid Verhulp, een frisse, kleurrijke optocht vormden. Het doel van de mars was de Schiedam- seveg. Hadden hun ouders een avond tevoren in de Stadsgehoorzaal een by- zonder aardig programma aangeboden gekregen, nu waren de kinderen aan de beurt en de Harmonie was voor één mid dag hun eigendom. Oók voor de kinderen was er voor deze middag een zeer aan trekkelijk programma samengesteld. On geveer 250 feestgangertjes hebben haast drie uur lang een non-stop programma gevolgd, dat, gezien de enthousiaste re acties zeer zeker in de smaak is gevallen. Niet minder dan 12 programmapunten stonden vermeld en daarom vielen de aanwezigen van de ene verbazing in de andere. Voor het actieve bestuur was hiermee de kindermiddag nog niet ten einde, want er volgde nog een tweede tracta- tie. Aan de uitgang mocht ieder buurt- bewonertje een zak versnaperingen in ontvangst nemen, die vooral aan waarde won, doordat in de zak een populaire jojo was verborgen. De heer Bruinzeels, voorzitter van de jubilerende vereniging heet voordat men tot de tractatie over ging, een kort slotwoord gesproten l waarna de kinderen gezamelük het Wil helmus zongen. Het bestuur heeft na afloop der kin dervoorstelling een bezoek aan zieke jongelui gebracht en aan hen, die de leeftijd van 4 jaar nog niet bereikt had den. VLAARDINGEN, Dezer, dagen is in een bü'eenkomst van de Vlaardingse Hengelaarsbond besloten tot enige regle- mentswüzigingen, waardoor het mogelijk is geworden, dat ook de jeugdhengelaars- vereniging „Het Jonge Vissertje" tot de VHB is toegetreden. Via deze vereniging zullen dus nu ook jeugdige hengelaars kunnen meedoen aan de concoursen. Voor komende zaterdagmiddag heeft de VHB reeds een eerste jeugdconcours uitgeschreven. Het viswater is gevonden in de vüvers van het park 't Nieuwelant en na afloop worden de prijzen (1 op 3) uitgereikt in het clubgebouw van de Hollandiaan. Inschrü vingen voor-dit con cours kunnen geschieden tot vrijdag avond zeven uur in „De Oude Markt" en op het adres: lombokstraat 15. Het ligt in de bedoeling begin oktober een jeugdtweekamp te houden tussen Schiedam en Vlaardingen. Geboren: Johanna, d. v. W. Kroonen en M. E. C. Adi|hem; Johannes w., z. v. H. W. J. Hilbers en H. T. Kijkers; Jannetje W. C., d. v. M. H, van de Steeg en W. P. Gfoenewegen: Marjan, d. V. J. Rotmans en .•M. In 't Veld. Overleden: J. Hoekstra, $5 jr. Aangiften overlijden 17 sept.: A P Ver hagen, ongeh man, 65 jr; J" C Dikker, - man van F C Grootenboer, 4? jr; E Sche pers. vrouw' van A Stegmeijer, 58 jr; I E Hagen, man van J M Schouten, 72 jr; M Kostense, vr geh gew met L van Oost, 91 jr- H van Duijvendijk, man van A van Duljvendljk, 85 jr; Z 3 C Schippers, vr van G de Graaf. 46 jr; A F van Smaa- len, vrouw" van D van Vetzen, 64 jr. X, Ot» te. man van P Kwaak, 81 jr: M Quartel, vrouw van J de Baat, 60 jr: A C de Groot, vrouw van L A R K A u HIMe brandt. 77 jr; E F van Plenbroek, vr «feh dpw met A Openneer, 87 Jr» Snijder» S van C WSteijl. 79 ft- C 3 Vertia- §c, vr geh gew met P Oranje, 85 ft. A a 3 van Westrienen, ongeh yr, 75 jr, 'J Vierogen. vr geh gew Pje' B s^hJ^-r: '93 Jr; A Struik, man van A Borg W jr. H J van Zoest. vrouw van B Thijssen, 81 'te- C H v. d. Griendt, man van G Feij- en 51 Ir; F w Zwitzer, vrouw van J E Hartman. 50 ftl J Straatman, man van L '<H bST#8 Jr: F J Wartena. ongeh man, 72 Jr: C Iitzau, vr geh g#w met A Bak- «^Aangiften geboorten 17 sept.: E M"W<; ber-L?mm, z* C van der Eerden-Vcgijs. d^ straat z: A Bouthoorn-Langstraat z: 33 van der EIM-Barto, d: A A van Vliet-Snri- leman,* M. Moerkerke-de WoU.^ d; R Hoe- SCKIEDAM» Het zal een scherpe opmerker opgevallen zijn dat sinds be gin vaa deze maand de sloepen van het ceekadetkorps gedurende de mid dagpauze worden bemand door nlei- zeekadeiten- Dit zijn evenwel geen on bevoegden; liet zijn jongens van de "Werf Gusto.'die intensief de roeiktmst beoefenen: het voorspel voor de tweede roelwedstrijd tussen de bedrijfsschooi van Gusto -en de Schiedamse zeekadet- ten op zaterdag 27 september in de Voorhaven, Deze wedstrijd vangt aan om 14.30 uur. De Onderzeedienst stelt hiervoor weer twee sloepen van het model B2 beschikbaar. Beide partijen komen uit met twee ploegen van twaalf man plus stuurman; vanjgusto een ploeg ma- chlnebouwervs en een ploeg scheepbou wers. Iedere ploeg roeit tweemaal, wisselend wan sloep en tegenpartij. Zo nodig volgt hierna nog een beslissings- wedstrgd. Na de wedstrijd van vorig jaar kwam de suggestie de wedstrijden voortaan in de Nieuwe Haven of Lange Haven te doen plaats vinden om aldus dichter bij het publiek te zijn. Zowel de ka- detten als de jongens van Gusto geven echter de voorkeur aan de Voorhaven, omdat zij hier hun eigeji tehuis vinden. Indien de strijd even spannend verloopt als die van vorig jaar, en dit is wel ■de verwachting, is het zeker de moeite waard er een wandeling naar de Voor haven voor over te hebben. Inzet is de wisselbeker, wélke verleden jaar in han den der kadetten kwam. Voor.de leerschool, .en het korps is het hiermee nog lang' niet "gedaan. Na, de prijsuitreiking blijven zij nog even op de Spica, gaan dan naar de stapel loop van de Leiderkerk op de werf en vervolgens per boot gezamenlijk naar de Onderzeedienst te Rotterdam waar zij de verdere avond te gast zijn; een programma dus dat getuigt van een prima samenwerking tussen kadetten en leerlingen. VLAARDINGEN. Twee groepen jongelui hebben er in de afgelopen maanden een merkwaardige vorm van vrijetijdsbesteding op na gehouden. On geveer twintig jongens, in leeftijd variërend van 14 tot 17 jaar, zün door de politie aangehouden. Zij hebben be kend aan de vernielingen van een groot aantal banken in het Hof te hebben meegewerkt. In enkele maanden tijd hebben twee groepen in het Hof cn Oranjepark bijna 20 banken vernield. Zii verrichtten daar toe geen half weik. Bij het onderzoek bleek, dat verscheidene banken geheel mei de betonnen voetstukken uit de grond waren getrokken Voor de men sen van de afdeling Plantsoenen was door het optreden van deze jeugdige Vlaardmgers langzamerhand een pro bleem ontstaan. Men kon de schade onmogelijk herstellen, omdat telkens weer de vernielingen herhaald werden. Er is heel wat gepiekerd om hiervoor een oplossing te zoeken. De groepen gingen zo geraffineerd te werk. dat de daders onmogelUk konden worden achterhaald. De groepen maak ten onder meer gebiuik van waar schuwingssystemen. Ondanks het feit, dat de jeugdige daders moeilijk te pak ken waren, is de politie er nu toch in geslaagd het complot te vangen. Ongeveer twintig jongens, m leeftijd variërend van 14 tot 17 jaar. zijn door de politie aangehouden. ZU hebben thans VLAARDINGEN. H»! Vlaarding.» Leeer des Heils heelt dit jast in de zaal aan de Baansizaal een zeer ge slaagde bazar gehouden. Maandagavond werd deze bazar door majoor Bergsma geopend. Toen al wa ren er verscheidene bezoekers. Woens dagavond echter heeft het aantal be zoekers de verwachting overtroffen. Tientallen Vlaardingers brachten een bezoek aan deze groots opgezette bazar en waagden wat geld aan het rad van avontuur. Ook in de middaguren viel de belangstelling niet tegen. De spatt' ning steeg toen majoor Bergsma woens dagavond om ongeveer elf uur de op brengst mee kon delen. Er was tijdens drie avonden en twee middagen een bedrag van 1059.bijeen gebracht. Dit bedrag onderstreepte weer eens het grote medeleven van vele stadgenoten met hun Leger des Heils. De actieve Heilssoldaten hadden ongeveer 1200 gulden aan artikelen ingezameld, zodat de organisatoren nog met 150 gulden aan goederen blijven zitten. Deze goe deren zijn echter niet aan bederf onder hevig en zullen worden bewaard voor een tombola, die in de komende weken gehouden zal worden bij een concert van het muziekcorps. Van alles en nog wat was aan goede ren binnengekomen. Zowel zeer luxe als nuttige voorwerpen vulden de grote zaal aan de Baanstraat Een gelukkige prijswinnaar was - vanmorgen nog niet om haar verrassing gerweest Daarom verzocht de majoor ons mede te delen, dat- degene die nr.' 571 bezit in aan merking kan komen voor een fraaie salontafel. Deze salontafel moet afge haald worden op; Van Beethoven- singel 15. allen bekend, dat zij aan de vernielin gen. hebben deelgenomen. Vrijwel avored aan avond, niet korte tussenpozen, maakten zij het Hof en Oranjepark on veilig. Een der aanvoerders merkte op, dat hij het leven veel te saai vond en nu wel eens wat anders wilde. Deze jongeman, die een flinke groep onder zün leiding had, was zeventien jaar oud. De politie is momenteel nog druk bezig om de zaak verder te onderzoeken. Men gelooft wel. dat men er in geslaagd is alle daders te pakken. Het is thans ïu-ug in ons Vlaaidings park. VLAARDINGEN. Afgelopen week hield bovengenoemde vereniging een serieconcours aan de Weverskade. De vangst viel mee, de uitslag was: 1 H. Dül met 912 gram; 2 P. Koorman 638; 3 D. Haddeman 327: 4 J. Koets 324: 5 D. van Roon 322 6 P. Bijl 312; 1 J. de Hartog 305; 8 M. de Goede 281; 9 P. Holster 268; 10 F. van Oosten 1-45; 11 Fr, van Oosten 131; 12 W. Bos 131 gram; 13 J. v. d. Vaart 72; 14 B. Roo- zenboom 72 gram. De zwaarste vis werd gevangen door F. Holster (222 gram). Het concours stond onder leiding van L. Verhcy. BEURS VOOR MOOE EK HUISHOUDING Bijzonder* manifestatie* Het Kogelhul* De Spindler-bungalow Gedekte t»lel» Gretl» Famine cinema Wedilrljden „hulihoudelijke bedrevenheid" MODESHOW Elke dig ullrelklng ven een until we e r d v o 11 e cadeau*j Geopend van 1 0-1 7 en 1 9-23 u.j Zondigt gefloten. AHOY' GEIOUW «OTTERDAM tl» S4 SEAT. VLAARDINGEN. Afgelopen week hield VHVSNAOG haar 7e seriecon cours in Maaslandse wateren. De uitslag luidde; 1 Jac. Vaart 356 gram; 2 J. Ver- hey 312; 3 B. Visser 268; 4 P. v. d. Velde 265, zwaarste vis 150 gram; 5 H. Verbeek 256 6 F. Plomp 232; 7 Jac. Vrijland 196; 8 H. v. d. Meyden 192; 9 W. Mulder 160; 10 J. Verkade 159; 11 W. Plomp 156; 12 D. Haddeman 138; 13 C. Hakker 86; 14 A. Waardenburg 80 en 15 J. van Dorp 35 gram. De leiding van dit concours was in handen van hoofdcontroleur P. Dijks hoorn. VISSERIJS ER1CHTEN VLAARDTNGEN. 16 sept. Volle haring 33,10,60. maatjesharing volle 35,9039,20 ble haring 31.20—32.70, treilharing: klein 46,1049,40 idem groot 39.(1.70. ijle haring 33.50. stcurharlng 34.70, makreel 37.30. Alles per ktj. Dinsdagmorgen ge vangen: VI 79 2 ktj. VI 114 weinig. VI 172 15 nog 20 nt, VI I9S 35, VI 208 6 nog 80 nt. rest geen vangst. Woensdagmorgen: VI 56 14 ktj. VI 89 17, VI 142 2. VI 172 4. V7 203 2, de overige schepen hadden geen vangst. demonstraties - attracties - modeikeuken MAASLAND. Zaterdag' krijgt 'ODO hert Delftse Excelsior 2 op bezoek; dit twaalftal is goed van start gegaan en voor een redelijk resultaat. ODO 2 speelt in Vlaardingen teig Spirit 2; ODO 3 ontvangt op eigen ter rein Maassluis 2 en de junioren nemen het in een uitwedstrijd op tegen Spirit b. straat z: A Bouthoorn-Langstraat. SituaV *4* a A van tenhoffrKoning, rt J AaMSTO-Molenaan. z: t.r p otterspeer-van La an en, d, K -* BJfv»,*, yV J x Zwinkels-Zeestraten, d. f:nder.Ladag»rd; P E M van K-vaTB^vcne^ Thoonsen, z; A A >^ider~van Oort. Lasee-de Koning, M r Buli- dT H 3 Moret-van Duin d; MC W Buy- Ing-Weijts, z: M van Mastrbft-du Pré^js. TMte^anV CkX'M Vaane-Koo- ïcn, d; B J Ree-Langendoeti, d. MAASSLUIS. Tegen maandag 22 september des avonds acht uur zün de leden van het Nuts-departement Maas sluis-Maasland-Rozenburg van de Maj. tot Nut van 't Algemeen in vergadering bijeengeroepen. De agenda vermeldt o.a. voorstel tot algehele wüziging van het bestaande reglement en idem tot vaststelling van nieuwe statuten van de Nuts-Spaarbank. Indien voor laatstgenoemd voorstel het statuair vereiste aantal stemgerechtigden niet aanwezig is, zal vyf minuten na sluiting van de eerste vergadering een nieuwe vergadering worden gehouden. MAASSLUIS. Mede onder invloed van het gunstige weer bra dit de col lecte voor het fonds „Draagt Elkanders Lasten" op: 798.16, hetgeen bijna 200,meer is dan in 1957. Het plaatselijk bestuur dankt dan ook allen, die op enigerlei wijze hun mede werking aan deze coUecte hebben ge geven. MAASSLUIS. By de gemeentelijke dienst voor maatsohappelyke zorg aan de Haven 27 kunnen vanaf maandag 22 september wederom op elke werkdag van 9—12 uur aanvraagformulieren in ontvangst genomen worden door dege nen, dia voor het aanstaande winter seizoen in aanmerking wensen te komen voor brandstoffenvergoeding. Hiervoor komen in aanmerking de personen, wier inkomen beneden de norm van onder steuning ligt, en eigen huishouding voorzien en niet reeds van andere in- stellingen brandstoffen ontvangen. MAASSLUIS. Zal Excelsior zich in de moeilijke uitwedstrijd tegen Ter Leede rehabiliteren? Het tot nu toe ver toonde spel biedt weinig perspectief, doch de technische kwaliteiten, die Ex celsior ongetwijfeld bezit, zullen, wan neer deze op de juiste wijze gehanteerd worden, haar in staat kunnen stellen betere resultaten te bereiken. Misschien dat Ter Leede reeds met de zo noodza- loelüke spel verbetering kennis maakt. Komt het zaterdag zover nog niet, dan wordt het de tweede nederlaag in dit jonge seizoen. Het verdere programma is: Excelsior 2's-Graveniz. Sportver. 2; Excelsior 3— Spükenisse 2; G.T.B. 2-Excetaor 4 en H.V.O. 4—Excelsior 5. Junioren: VF.C. a2—Bxcel»<» al; V. F.C. blExcelsior bi; V.D.Jj. d2r,xcel- sior b2' Excelsior b3M.V.V. b; Excel sior c2—RK. "Wik c2 en G1.Z. c3~Excel- sior c3. MAASLAND. Onder sear gunstig* weersomstandigheden werd woencdag aan de Hoflaan de 14de jaarlijks* fok veedag gehouden. Voor deze fokveedag bestondeen buitengewone grote belang stelling niet alleen van veehouders en veefokkers, doch ook van andere aijde waren velen uit de omliggende plaatsen naar Maasland gekomen om eens naar de prachtige veestapels van divers# vee houders te kijken. Deze fokveedag werd traditiegetrouw door burgemeester Groot Enzerink geo pend. Hy sprak de wens uit dat ook deze 14e fokveedag in alle opzichten, mag slagen. De kwaliteit van het vee is nog beter dan vorige jaren, een be wijs dat de veehouders ondanks de zui- veloversehotten doorgaan op de inge slagen weg, met de hoop op betere tijden. In de klasse dekstieren van 3 jaar en ouder werd Aagjes Bemhard eigenaar J. v. d. Kooij te Maasland tot kampioen uitgeroepen reserve kampioen werd Deizer van de K I De Eendracht te Maasland. Bij de productiekoeien behaaldee Roosje van J. J. van Wyck uit Schip luiden het kampioenschap, reserve kam pioene werd Boukje van A. P. Chardon te Maasland. Bertha 45 van dezelfde fokker was de koe met het mooiste uier. In de klasse stamboekrassen geboren voor 1958 (schapen) behaalde J. v. d. Wel met zyn inzendingen het kampioen en het reserve kampioenschap. Eveneens behaalde dezelfde fokker het kampioen en reserve kampioenschap met ooien geboren voor 1957. Bij de inzending beren was het de heer H. Vermeer 'uit Maasland welke met Arie kampioen werd. Kampioen zeug werd de zeug van A. Louwen uit Monster. Voorts werden vele eerste prijzen voor diverse groepen toegekend, alsmede voor koei en met de beste en mooiste uiers. Evenals andere jaren werden tijdens dc keuring diverse wedstrijden gehou den welke waren georganiseerd door de samenwerkende jongeren organisaties. MAASLAND. Om de wedstrijden voor de Provinciale kampioenschappen welke te Bodegraven werden gehouden, wisten de Maasruiters alhier mooie successen te boeken. Het viertal behaal de de vierde prys. A. P. Chardon met Deo werd kam pioen in dressuur. Als provinciaal kam pioen in dressuur reed hij de volgende dag in Utrecht mee om de nationale titel, hierin werd hy derde geplaatst. Abr. Chardon behaalde met Rehoboth het kampioenschap springen en ais provinciaal kampioen reed hij ook in Utrecht mee om de nationale titel en werd vierde. De pushbal-wedstrijd van de Maas ruiters tegen de Giessenruiters werd door de Maaslanders met 1—0 gewon nen, H. v. d. Berg met Otto werd 2e in het Provinciaal springconcours. De uitslagen van deze wedstrijden zyn als volgt: Melken: 1 Kees v. 4 Sar, 2. Arie van Nierop, 3. Siem de Jong, allen te Maas land. Pannekoekbakken: 1. Mej. Neli Noordam, 2. Mevr. G. v. d. Spek-Poot, 3. Annie Haan, 4. Ali Moerman, 5. Co v. d. Sar. Bloemschikken: 1 Dora Doel man, 2. Men Dykshoorn, 3. Ria de Haas. Corsage maken: I. Mevr. J. A. Doelman- Verhagen. Gewicht schatten: 1. A. van Vliet, Schipluiden, 2. S. van Woerden, Schipluiden en 3. W, Kooij, De Lier. Kennis van Meelsoorten: 1. Greet Lugtigheid. Delf gauw, 2. A. v. d. Kaa- den. Maasland, 3. Coby v. d. Kooij Vlaardingen en 4. Ria van Mil, Maas land. Öp het terrein waren nog diverse landbouwwerktuigen en machines te be zichtigen. zodat ook deze fokveedag in alle opzichten geslaagd genoemd kan worden. MAASLAND. Dat de dames van het 'speeltuincomité steeds in actie sijn om in het voorjaar tot verwezclijklng van de voorgestelde plannen te komen n.l. de Maaslandse jeugd een speeltuin te geven is wei haast overbodig hier te vermelden. We vernemen over Maaslands lente- tu:'.n het volgende: Van het K.K.-school- bestuur heeft het comité beschikking gekregen over een stuk grond aan de Kluiskade, achter de kleuterschool. Ten overvloede willen we hierbij opmerken dat dit stuk grond niet alleen is vrijge geven voor een speeltuin voor de r.k.- kinderen, doch voor alle Maaslandse kindeken beneden een te bepalen leef tijd. Zoals bij alle ondernemingen speelt de financiële kant een grote rol. Om de nodige gelden bijeen te brengen -zal op zaterdagavond 8 november een grote feestavond gegeven worden in het Tref punt. Het programma zal geheel ver zorgd worden door kinderen van de drie plaatselijke scholen, met muzikale me dewerking van ..De Muzanda's". Deze avond zal onder leiding staan van het hoofd der Herv. school, de heer J. Klootwijk. De burgemeester zal deze feestavond openen. In de pauze zal een verkoping gehouden worden en een tom bola, waarvan vele voorwerpen werden gemaakt door de leerlingen der drie scholen op handwerkles en handenar beid. MAASLAND. Naar we vernemen zal de plaatselijke afdeling van de vrou- welyke vrijwillige hulpverlening over gaan tot het in het leven roepen van een bejaardensociëteit. Wij twijfelen er niet aan of dit zullen de ouderen in onze ge meente van harte toejuichen. VLAARDINGEN. Geboren: Ho-joré, z. van J. de Vos en W. A. Korstanje, Johannes, z. van G. Bredius en J. B. van Marion, Marianne, d, van C. van Dorp en A. Verburg, Cornells Johannes, z. van H. J. Vink en M. IJ. van der Pol, Jan, z. van P. Voogt en N. M. v. d. Heest, Jeroen, z. van R. K. Beert- huis en E. Prins, Geesje. d. van A. Koning en A. de Vries, Karin Sigrid, d. van E. J. Holscher en A. M. G. Ger- rits. Getrouwd: Arie de Bruljn, 30 jaar en Jacoba de Keyzcr, 25 jaar, Bieter van den Broek, 24.jaar en Jacoba Sebes, 22 jaar, Gerrit Hoogeveen. 23 jaar en Johanna Wilhelmina van Pelt, 22 jaar, Izak Marimis de Kioe, 27 jaar en Eliza beth. van Gilst, 27 jaar, Overleden: Gerrit Don, 84-jaar, wedn. rnrr ri ïiïrr.i VLAARDINGEN Na twee speelda gen is er in de afdeling van Zwaluwen geen enkele club meer zonder punten verlies. Ook DOTO. dat zaterdag bij de Vogels aan de Kethelweg op bezoek komt, heeft reeds een puntje verspeeld en heeft dus maar één winstpunt meer dan Zwaluwen. Vorig seizoen speelden beide clubs eveneens in dezelfde afdeling en beide ontmoetingen eindigden toen in een gelük spel. Wij vermoeden dat het resultaat van de komende wedstrijd hier wel niet veel van af zal wyken. Of zul len de zwart-witten voor eigen publiek nu eens voor een prettige verassing zor gen? In Pernis komen de pas gepromoveerde tweede elftallen van DOTO en Zwaluwen tegen elkaar in het veld. terwijl Zwalu wen 3 bü Capellc 2 op bezoek gaat. Ge zien de tot dusver behaalde resultaten van de tegenstanders komen de Zwaluwen teams stellig voor hete vuren te staan. HOEK VAN Holland Het hoofd van de hulpsecretarie te Hoek van Hol land maakt bekend, dat de gemeentebode de heer N. J. Kortsmit, mei ingang van 1 oktober, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de gemeen tedienst gaat verlaten. In verband daar mee deelt de heer v. d. Burg aldus mede dat er op 30 september as. dee namid dags van 15.3019-3Q uur in de trouw zaal van de hulpsecretarie gelegenheid zal zyn om van deze functionaris atschead te nemen. Geboren: JaooHrve, dr. van M. Versteeg en C. W. Duiser Gabriël H., zn. van J. Kleywegt an M. C. Baart Hendrikus G„ zn. van G. 'HL van Alst en H. M. van Bakel. Gehuwd: J. H. T. van Dam 25 j. en J. v. d. Laan 20 jaar. Naar aanleiding van het besluit van het college van B. en W. te 's-Graven- hage om de Scheveningse boulevard af te sluiten voor rijwielen met ingescha kelde hulpmotor, heeft het hoofdbestuur van de Nederlandse Bromfietsbond (sccr. te Rozendaal Gld.) hel Haagse gemeentebestuur geschreven, dat hier naar zyn oordeel geen sprake kan zijn van maatregelen als bedoeld in artikel 4 van het Wegenverkeersreglement. Dit artikel geeft een opsomming van maat regelen te nemen in het belang van de vrijheid van het verkeer of de veiligheid op de wegen. Volgens de bromfietsbond zou dus het desbetreffende besluit grondslag moeten vinden in artikel 6 van de Wegenver keerswet, („De gemeenteraden zijn be voegd regelen te stellen nopens het ver keer op de wegen" enz.). Een besluit van-het college zou dus alleen rechts kracht kunnen hebben, indien dit is ge baseerd op, een door dé gemeenteraad aan het college-'-gedelegeerde bevoegd heid. aldus cfë r bnéU**Ttét" "hóöfdbestuur ,v?il thans nïg;3flthéI7iMddëft:iaten of de raad de - bevoegdheid van artikel 6 "Wegenverkeerswet kan delegeren. Tevens meent de bond dat krachtig optreden van de politie tegen de euvele wijze waarop verscheidene bromfietsers de boulevard plachten te berijden, aan deze toestand spoedig een einde gemaakt zou hebben. Thans vinden veie te goeder trouw zünde bromfietsers de boulevard voor zich gesloten cn moeten daardoor iets missen dat hun rechtens toekomt, aldus het schrijven, waarin tenslotte ver zocht wordt het gewraakte besluit in te trekken. Bij ÏCB. is verleend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eremedaille in ziiver aan: L. A. Noest, hoofdopzich ter bü de gemeentelijke reinigingsdienst te s-Gravenhage, KL J. C. Stauttener, administratief ambtenaar bij het ge meentelijk elektriciteitsbedrijf te 's-Gra- venh-age, J. Midderham, administratief ambtenaar bij het gemeentelyk elektri citeitsbedrijf te 's-Gravenhage, H. A. Smit, uitvoerder bü de gemeentewerken te 's-Gravenhage, mej. M. J. Pauptit, ad ministratief ambtenaar bü het gemeen telyk elektriciteitsbedrijf te 's-Graven- bage. NEDERLANDSE HERVORMDE KEBK Beroepen te Kockengen <U.): D wi den Berg te Oud-Alblas. GEREFORMEERDE KERKEN Aangenomen naar Oudehorr.e: kand R Weggemans te Hilversum, die bedankt* voor Lollum. Moordrecht en Witmarsum Examens. Aan het zendingsseminari* te Baarn is geslaagd voor het zendinri examen de heer B. Woltjer te Brussel. GEREF. KERKEN OND. ART. 31 Beroepen te Gees en te Nyverdaj- kanH A. Koers te Hoogkerk. Aangenomen naar Oosterbeek Vein- kand. J. R. Kamerbeek te Amersfoort CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Den Haag-West; I d» Bruijne te Rotterdam-Centrum; te Vei nendnal: B. Bijleveldte Noordeioos. In de ouderdom van ruim 77 jaar it gisteren in Den Haag overleden ds A Offeringa, emeritus-predikant van de her' vormde gemeente van Schevenmgen Ds. Offeringa studeerde aan de riik» universiteit tc Utrecht theologie In 1915 werd hij kandidaat in Groningen én 1 jun: 1913 aanvaardde hij het predik ambt te Schildwoide. In 1022 vertrok hil naar Huizmga cn in september 1928 naar zijn derde en laatste gemeente Scheveningcn, waar hij werkzaam is ge- wecsi tot aan zijn emeritaat in 1946 Daarna is ds. Offeringa nog enige tiJd voorganger geweest van de hervormde evangelisatie te Waddinxveen. Zijn stoffelijk overschot zal vrijdag middag om 14 uur op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhave worden ter aarde besteld. Ds. L. de Nood, predikant bij de ge- ref. kerk van Papendrecht, die benoemd is tot leraar godsdienstonderwijs aan de scholen voor chr. m.o. te Utrecht bad aan de kerkeraad van de geref. kerk van Utrecht-West verzocht hem als pre dikant van deze gemeente te wülen be- roepen, opdat hij aan een beoaalde kerk verbonden zou zün. Na brede discussie heeft de kerkeraad van Utrecht-West ge meend dit verroek te moeten afwijzen. fn.t r ttfOOrr*. ran/f If.rtgrvcnrfc Jo/i/h wv K'ifcfule, Smith, enz ICrtMT NWE 8'NNENWÉG 1*5. Vl\ 'SCHfEDAMSCWEG !2f. Ds. J. van der Stsal zal 31 september (scheid nemen van de geref. kerk te Vroomshoop en 39 september met de „Jo- h*n van Oldebarneveldt" naar TaamaaU vertrekken, waar hy beroepen ia als pre dikant van de Reformed Church of Penguin en Ulverstone. Kand. H. A. Schepers zal 12 oktober wor den bevestigd als predikant van de Herv. gemeente te West-Terschelling. Ds. W. A. Lenderink zal 28 september afscheid nemen van de geref kerk te Gees Ui Drenthe en 5 .oktober te Hippolytmboef zijn intrede doen alt predikant van de ge rat. kerk te Wiertngen." li de geref. kerk te Sneek werd bij de jongste verkiezing van ambtsdra gers ook een genreen telid tot ouder ling gekozen, die door de kerkeraad daarop echter niet benoemd Is. De 'kerkeraad vernam namelijk dat de betrokkene contact heeft met de dans club van leerlingen van het Chr. Ly ceum ter plaatse. Omdat een groot aantal gemeente leden principiële en ernstige bezwaren heeft tegen het dansen achtte de ker keraad het in de gegeven omstandig heden niet gewenst, tot de bevestiging in het ouderlingenambt van de betrok- Ikene over te gaan. ROZENBURG. De plaatselyke af deling van de Ned. Ver. voor E.HJ3.0, begint op woensdag 1 oktober a.s. weer met een cursus voor -beginners. Deze cursus wordt gegeven in het kleedlokaal van „De Schans", des avonds 7.30 uur. In verband met het feit, dat de ver keersdrukte op Rozenburg enorm ia toe genomen en het aantal verkeersongevallen daardoor ook steeds toeneemt, is het zeer gewenst dat velen zich voor deze cursus opgeven.-Opgave van deelnemers voor deze cursus kan plaats hebben in het lokaal van „De Schans", ROZENBURG. Op woensdag 24 sep tember a.s. des avonds 8 uur wordt in het verenigingsgebouw „De Schans" een ontspanningsavond gehouden ten bate van het filmtoestel van de Ned. Herv. Jeugdcommissie. Aan deze avond wer ken mee het soldatenkoor „De Beer", een goochelaar en een accordeonnist. Tij dens de avond wordt nog een verloting gehouden. MAASLAND. Na de goede start van vorige week, stelde MW27 zater- van Sozaro met 31. Het derde elftal van MM bracht het tot een overwinnVsg. In de uitwedstrijd tegen The Red Stars 3 kwam dit team tpt een 10 zege. Geboren: Elize Agatha, d. v. A. van der Houwen en N. J. Barenriregt; Johan nes Cornells, z, v. A, F. Pegel en L. J. W. Glasbergen; Jannetje Lena, d. v. J, M. van der Meer en L. G. Degeling. Overleden: Theodora van Seventer, 84 jr. wed. van. J. Bestebroer, ROZENBURG. Zaterdag staat er een zware uitwedstrijd voor Rozenburg op het programma. Zij moet op bezoek by ZBVH te Zuid-Beyerland. Indien Ro zenburg deze stryd met volle energie aan pakt dan verwachten we een kleine overwinning voor de gasten. Rozenburg 2 en 3 gaan op bezoek te Kethel by GSS 2„?.1»3'„Rozeribure 4 ontvangt het R'datnse RSM 3 te 4,15 uur. 's-GRAVENHAGE, 18 sept. Besommin gen trailers verse vis: SCH 5* met f 19.180, SCJH 52 met f 15.570. Besomming vleetloggers versa Haring SCH 66 met f 3500. Besommin gen spanvisser* HD 12 en HD 134 met f 440, UK 35 en UK 66 met 3060, UK 11 en UK 162 met f 350. UK 34 en UK 141 met f 1100, UK 22 en UK 1044 met f 950, UK 5 en UK 52 met f 880. UK 60 en UK 125 met f 1600, GO 9 en GO 11 met f 800, Voorts waren aan de markt dertien kust- vlssers met In totaal f 14.740 aan verse vis. Notering per kilo grote tong f 4—1 4.30, groot middeltong f 3.2g—f 3.50, klein mlddcl- tong f 2.95—f 3.50, tong 1 2.90—f 3.22, tong 2 2-84f 3.20, tarbot 1 f 3f 320. tarbot 2 f 2.10—f 225. tarbot 3 f 1.60—f 2. tarbot 4 1.80, griet 1 f 1.60—f 1,90, griet 2 f 1.45f 1.70. ?iofcSrlï?ft ?er 40 ki,0: eroot middelschol i tfir"*.45' middelschol f 40—f 45. kleine schol f 35.50—f 44.50. groot middelschelvis f 44— mitMelschelvis f 4850—f 55, schelvis - 'Rh,elviB 2 1 20~i 35- sehiir f 27.50 f 34.30, wijting f 25—f 35.50, middelkabel- ftuw f 45f 49.50. kabeljauw 1 f 35f 38, kabeljauw 2 f 30—f 33.50, kabeljauw 3 i 33- I 28. Notering per 50 kilo: verse haring f 11— f lS So "1 1 33~f 22'3°' pllchards 1 f1-50 - -.ohte aanvoer voor vrijdagmorgen uit de Noord de treller SCH 210. Voorts vijftien tot twintig kustvissers. Helsinki Stockh.4 Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. München Zilrich Genève Locarno Wenen Innsbr. Rome Ajacclo Madrid Algiers geh. bew. W zw. bew. stil geh. bew. ZO zw. bew. ONO zw. bew. ZZO mist stil geh. bew. ONO mist stil zw. bew. N mist stil mist stil geh. bew. NW h. bew. NNW geh. bew. ONO geh. bew. O motregen N motregen WNW motregen stil zw, bew. stil zw. bew. stil negen stjl 1. bew. stil zw. bew. NNO onbew. stil L bew. ZW 13 13 18 17 17 21 19 20 18 19 23 20 34 16 20 18 13 20 20 21 22 27 27 27 30 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0.6 0 10 1 0.1 16 0,3 12 0 0 0 0,1 BENOEMINGEN CBR. ONDERWIJ* Tot lera(*)r(es)i Te Amsterdam-Wen. (herv lyceum): mej dra P Son. Hoogerana. Tot hoofd: Te Geldermalsen lens PHns" Marijke): C G van Bask. Borculo: te Huls horst (Pr Beatrixsch)- B Grift, te Nieuw Amsterdam fherv): D Poorthuis, Hellendoom; te Nieuwaal: C vins, Nieuwaal: t* Oottwold (herv): S dei Jon» Lekkerkerk; te Randwijk: H Koster, Nieuwaal; te Spijk (geref): R v d Scheer. Vecnendaal: te Waddinxveen (kleuterschl. mej T v Mulckhuijse, Lange Ruige Weloe» te Zoetermeer: J ten Cate. Augustinuegs- Tot onaenrUser(es): Te Aduard: mevr Spanninga-Strijker. Aduard: te Alkmssr (Julian* ulo): mej E Leestemaker Alk maar; te Amsterdam (Pr Margriet ulo) tv A Brons. Amsterdam-W: te Barger-ComP"- cuum: mej T Kip. Musseikanaal: te_ Rmjj" wershaven; A Visser. Leerdam; te Buiten post (ens): mej A Danhof, Bolsward; te ca pe 11e a d IJssel (Gr v Prlnstsch): A Faling. Rotterdam; te Dedemsvaart (Gr yPnn't- sch): mej A Lutèn. Balkbrug: te Blberecn (ulo): mej A Bageman. Apeldoorn; te Gro ningen (kweeksch): R Beintema, Leeuv-ar- den; J Eilander, Groningen; mevr. N a Schulz, Groningen en E Westra. Groningen, ie Harderwijk (Gr v. Prinst.sch): H v a Meer, Vroomshoop; te Harlingen iA C Scheffersch): mej A Vonk. Baflo en me) s S Sikkema, Baflo; te Kralingscheveer A t Duijvendijk; Heerjansdam: te Leersutn- •nej E N Zuijderduijn, Katwijk a d Rlft- te Lelden (CNS Zuiderpark ulo): P J KleU- wegt, Noordwijk a Zee (tijd): te Mldwnlda ,'cns)L Westerhof. Groningen: te Mun tendam (gerei): L Groefssna. Groningen; t« Musseikanaal (herv): mevr J Meijer-pou- ma (tijd): te Nieuw-Buinen lens): F Schrei- ber. Stadskanaal; te Ommen (blo): mej J Louwes, Groningen; mej E Kassies. Vroomshoop en D Douwes. Oegstgeest: ve Ouddorp: A C Baas. Gouda en W den Hol lander Rotterdam; te Overdinkel ccvo)' P Tlilema, Zaltbommel (tijd): te Reltsum' M J Meljaard. Goes: te Rotterdam ulo): D Vlaanderen. Rotterdam: te HU*" sen (Jullanasch): mej P Minnen. Eibergen, te Schiedam (Pr Irene sch): A de Korte, Vlaardingen: te Sneek (J v Nassausch): de Boer. Zutphen: te (Jtrecht (Breukelanr- sch): mej W P Nieuwland, Schiedam: te Vtanen: mevr A Vroege-WIjnands. Vlanen a d Lea.; te Voorschoten: E v Klaveren, leiden: te Warffum: mej G Groen. Kloos terburen: te IJmutden fjhr mr P J Elout c Soeterwoudesch): mej T G Stelma. Uit geest; te Zuidhoorn (ulo): D de Jager. Olnf- kerk; te Zevenhuizen (herv): mej M H de longe Mussetkanaal; te Zuidlaren (geren, mej B v d Kolk. Kampen en J Mt>nn'v". Groningen: te Zwagerveen (ens): SU* Houten, St Anna Parochie. GEMEENTE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM, 17 sept. Gepromoveerd tot doctor in de wis- en natuurkunde* op het proefschrift „X-rays and neutron dif fraction investigation of calcium hypo- phosphite and phosphorous acJd*'# de heer B. O. Loopstra, Amsterdam. De promotor was prof. dr. C. H. Macgillavry.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2