Koude oorlog Ontevreden met van landdrost Gespannen sfeer in vergadering KPM krijgt nog acht miljoen Hongaarse stalinisten contra KADAR Ex-premiei inj)e Qauu€ rekent; ongenade 2.000 woningen voor militairen „China neemt toevlucht tot bruut geweld" ULTIMATUM GESTELD AAN REGERING Deputatie naar dr. Drees spl an Gromiko komt met ontwapeningsi Ex-PvdA-wetkouder in Odoom bedankt m F.L.N. kondigt vrije regering af Nieuwe protestnota in Djakarta op ,NEEN? van f Frans-Guinea f KVP Maastricht eist aftreden van fractievoorzitter Overleg over nieuw loonbeleid Geschenk van Ned. immigranten „Eurailpass" spoort Amerikanen aan tot treinreizen Truman voelt niet veel meer voor presidentschap ZUIDELIJKE WIND ZUIVERINGSACTIE VOOR DE DEUR? DULLES KLAAGT AAN IN ■M VUIJBAfi 19 SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4Ö®f Geprikkeld Algerijnse terreur in: Frankrijk houdt aan Peking waarschuwt Amerika opnieuiv J Directeur: B. Pil) HUIG Hoofdredacteur: Ur. J. A. ti J S. BRUINS SLUT (Van een onzer verslaggevers) IN DE NOORDOOSTPOLDER zyn grote spanningen ontstaan door het uitblijven van een regeringsbeslissing over de instelling van gemeenteraden in de nieuwe polder. De 27.000 bewoners van deze polder nemen niet langer genoegen met het bestuursbeleid van de door de regering benoemde landdrost, waarop zy geen enkele invloed kunnen uitoefenen, zelfs niet door middel van de uit de bevolking gekozen poldercommissie, die niet meer is dan een adviescollege en die al te veel gehouden wordt buiten principiële beslissingen. Zo groot is de ontevredenheid in de polder, dat zij zich gisteravond ontlaadde tijdens een zeer bewogen vergadering van de poldercom- niissie voor algemene belangen te Emmeloord, Daarin hebben de anti-revolutionaire vertegenwoordigers geweigerd, in te stemmen met de verkiezing van een nieuwe poldercommissie. Zij uitten ern stig kritiek op het beleid van de enige jaren geleden benoemde land drost van het openbare lichaam der Noordoostpolder, ir. A. P Min derhout. J CLAIM NU GEREGELD: «fl wm* am mtMttMt a wtt, iiznao t% u Pwrtbs* 1U3 - po*gm> No. 434610. w KiaebUksdiMMt aooaaasumtea. 26.30—.o*jk> mi Saterdag» 17—19 aar Telefoon ïaffJOO. V&natmmsr; H^geogplein 1 - Telet 1*3497 (3 mw. Poatbt» 1091 if «24807. IBeebteedSeoet: 1*2(0—19*0 a. Teiet. 302369. OüéritMi Seb*£fertpkda 8 Poetetro No «24209 Telefoon «579 CfeetttesdleMt nr. 17 Jo our 7314 HUI**»»' Uap KöiutiMt Mb Telefoon ««KL &bcnaem«pt»prt>« *1 r*nt MP wmk f 3.95 per ranand, ttm per Lom» BRsnmerp IS oem4 VencfaBsft (Geldig tot morgenavond) NEVELIG. Enkele overdrijvende wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige wind uit zui delijke richtingen en dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen; zon op; 6.21 maan op: 14.38 onder: 18.45 onder: 23.35 (Van onze militaire medewerker) pr> rOONREDE en Miljoenennota 1 hebben even de aandacht van de buitenlandse politiek afgeleid, maar bet is wel goed nog even de vinger te leggen bij de rede, die president Eisenhower enkele dagen geleden ge houden heeft voor da televisie in ver band met de bedreiging van de Que- nioy- en Matsoe-eilandengroepen. Het gaat nl. niet om de strategische waarde van deze eilanden doch om het beginsel een lokale agressie m de kiem te smoren. Toegeven thans be tekent immers verergering later. Er was in Eisenhower's rede een schijnbare tegenstelling gelegen. Ener zijds betoogde hij dat China de we reldvrede m gevaar brengt, anderzijds meende hij dat er geen gevaar is voor een wereldoorlog. Met het eerste bedoelde de presi dent te zeggen, dat de wereldvrede in gevaar komt indien thans geen halt aan China wordt toegeroepen (gezien de te verwachten kettingreactie), met het tweede wilde Eisenhower zeggen, dat de maatregelen van Amerika than* en de huidige politieke en stra tegische verhoudingen geen gevaar oproepen voor een uitbreiding van het conflict. Ij ET is goed dat het Westen deze j""i nuchtere taal eens goed beluis tert. Te veel wordt in het Westen ge schermd met de vrees voor een derde wereldoorlog en men onderkent daar bij niet dat men hierdoor juist Mos kou in de kaart speelt. Bij elke crisis van de laatste jaren heeft immers juist Moskou het hardst geschreeuwd over een op handen zijnde wereldoorlog en het legde er dan nog een schepje op door zélf met oorlog te dreigen. De boeman van een derfde wereld oorlog zien we telkens opdoemen als 't gaat spannen: Korea. Indo-China, Suez, Libanon en Jordanië, Quemoy, «1 het speelt zelfs ook een rol met betrekking tot Nieuw-Guinea. Te grote vrees speelt in dit verband ook Soekarno in de kaart. Hij zou im mers op zijn vingers kunnen narekc- neiJ dat geen westers staatsman voor het onbelangrijke Nieuw-Gulnea een vinger zou- uitsteken, indien er daad werkelijk eea wereldoorlog aan vast zou zitten. Met andere woorden: de vrees voor een denkbeeldig gevaar een derde wereldoorlog zou de wil tot tegen stand tegen lokale agressie verlam men en daarmee de machtshonger van grote en kleinere agressors in de kaart «pelen en een vrijbrief ge ven. LAAT het Westen daarom nuchter denken en redeneren. Geen der beide grootmachten voelt iets voor een algemene oorlog en in verband daar mee zullen zij er zich wel voor wach ten-voor onbeduidende lokale conflic ten zulk een oorlog te ontketenen. Integendeel, te verwachten is dat zij trachten zullen alle gebral van Mos kou ten spijt het conflict lokaal te houden. Moskou zal veeleer trachten door osychologische effecten, door dreiging en intimidatie het Westen er van te weerhouden in lokale conflic ten daadwerkelijke stappen ter 'frus trering van communistische doelein den te zetten. Op deze wijze wordt de Moskouse knabbelstrategie gediend, welke erop uit is langzaam de balans van het machtsevenwicht zonder grote oorlog ten gunste van het Oosten te doen om slaan. Amerika doorziet dit spel en aar zelt daarom niet strepen te zetten, zo- sis'ook in het hoofdartikel van 12 sep tember jl. scherp en duidelijk werd gesteld. De koude oorlog vraagt een nuchter en'helder, hoofd, geen angst-psychose voor fantomen die verlammend wer ken op de eigen defensie en juist daar door uiteindelijk leiden naar wat men Met wenst: de algemene, alles vernie tigende oorlog. - Het doet daarom deugd dat leiding gevende figuren in Amerika dit ver staan en tot gelding brenger.. Het wa re goed indien het gehele Westen dit Voorbeeld volgd» en niet toegaf aan een hysterische angst voor een wereld oorlog, die men juist -'oor die angst en de daaruit voortvloeiende verlamming oproept H8T continentale Uosedruksebied beeft ilcb de afcelopen 24 uur naar West- Rusland verplaatst, maar vertoont nog een uitbreiding In de richting van Scandina vië. ZUn Invloed op bet weer In West- Sarop* neemt langzaam af. Enkele oceaan- houten. die vergezeld van enige regen de Britse eilanden bereikten, dringen serder «aar het oosten op. Het voornaamste front bevindt zlcb boven West-Engeland Het tiet er naar uit dat dit front pas morgen avond de Noordzee bereikt. De wind draait ®*M zuidelijke richtingen, maar neemt weinig in kracht toe. De temperaturen handhaven zich op ongeveer hetzelfde »i- Vtt* N.O. F OLDER eist met spoed gemeenteraden De AR-afgevaardigden in de staats rechtelijke, tot nu toe onmondig ge bleven, poldercommissie hebben na drukkelijk te kennen gegeven, zich te willen ontdoen van de dictatuur van het openbare lichaam. Zij wensen de instelling van gemeenten en eisen het democratisch recht voor de inwoners van de polders op. zichzelf door mid del van gemeenteraden te besturen. Zij hebben, daartoe gedrongen door de ex plosieve toestand in de polder en de ontevredenheid der bevolking met het van ambtelijke zijde te lang voortge zette bestuursbeleid, aan de landdrost een drietal onmiddellijk "in te willigen eisen voorgelegd. Deze eisen omvatten: 1. de overdracht van de grond in de bebouwde kommen aan het openbare lichaam; 2. de instelling van een woonruimte adviescommissie uit de bevolking, die voortaan'invloed uitoefenen kan op de vestiging vah bewoners; 3. maatregelen, waardoor het uit de poldercommissie gevormde dagelijkse adviescollege reëel invloed krijgt op het bestuursbeleid en voor de bevol king noodzakelijke maatregelen tot stand kan brengen. Voorts hebben de ar-vertegenwoor- digers zich tot tolk makend van de geprikkelde bevolking het voorstel gedaan, dat geen nieuwe poldercom missie wordt gekozen, maar dat in te genstelling tot hetgeen de landdrost wilde, de zittingsduur van de polder commissie verlengd wordt met zes maanden, in afwachting van de in stelling der gemeente. Een tweede als ultimatum aan de regering bedoeld voorstel was een adres te richten aan de minister-presi dent van de volgende inhoud: (Zie verder pag. 3, kolom 7) V. (Van een onzer verslaggevers) Naar aanleiding van het voor stel van de a.r. ivoordvoertier, de heer W. G. de Feyler, in de poldercommissie van de Noord oostpolder, besloot deze commis sie eenstemmig een deputatie naar de minister-president te zenden om kracht bij te zetten aan het verlangen van de bevol king tot de spoedige irtstelling van een gemeente. De heer De Feyter kreeg voorts elf van de zeventien leden van deze commissie achter zijn voor stel om voorlopig geen nieuwe poldercommissie le doen ver kiezen min of meer uit protest tegen het feit. dat nog altijd geen wetsontwerp tot instelling van een gemeente door de regering is gelanceerd. De fracties van de CHU, de SGP en de KVP stelden zich achter de a.r.-vertegen- woordiger. De socialistische afgevaardig den in de poldercommissie wens ten in te stemmen met het adres aan de minister-president en vertegenwoordigd le zijn in de te sturen deputatie, maar zagen vooralsnog geen heil in uitstel van verkiezing van een polder commissie, daarbij rekenend op de traagheid van werken in Den Haag. 3. 4. De Russische minister van Buiten' landse Zaken, Gromiko, heeft gister avond in de V.N. een ontwapeningsplan aangeboden Het houdt o.a. in: 1. Vermindering van de Amerikaanse en Russische strijdkrachten tol 1.700.000 en van de Engelse en Franse tot 650.000. Deze verminde ring zou moeten geschieden in drie stadia. Een vermindering van de uitgaven voor conventionele bewapening in de vier genoemde landen met 15 procent. Dit geïa zou besteed moe ten worden voor hulp aan onderont wikkelde landen. Een volledig verood van alle kern wapens: stopzetting van de produk- tie en vernietiging van alle voorra den. Een onmiddellijke en universele stopzetting van de proeven met kernwapens. 5. Een internationale controle, in te stellen als met de uitvoering van het mtwapemngsprogramma een begin is gemaakt (Van onze correspondent) De ex-wethouder voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Odoorn. de heer J. Hoving uit Valthermond, heeft wegens strubbelingen by de wethou dersverkiezing zijn raadszetel ter be schikking gesteld. Zoals wy meldden hebben de heer Hoving en nog een ander raadslid van de PvdA eraan medegewerkt, dat de heer K. H. Hartman (VVD) tot wet houder werd gekozen in plaats van de nieuwe kandidaat voor de wethouders zetel, de heer A. Vos. De heer Hoving is vierentwintig jaar lid van de raad van Odoom geweest, de laatste zittings periode wethouder. De 45-jarige -ï Lanting is bij Bare- veld, waar hij met zijn bromfiets de straat overstak, gegrepen door een personenauto en op slag dood De in zittenden van de auto, die in een sloot terechtkwam en schade opliep, kwa men met de schrik vrij. L. was gehuwd en had vijf kinderen. Een definitieve regeling is nu ge troffen voor de claim, die de Kon. Paketvaart Maatschappij bij assura deuren had ingediend wegens de schade aan de schepen, die is ontstaan na het tijdelijk in besiag nemen door de Indonesische regering in december vorig ja3r. Er is nu overeenstemming bereikt over een tweede uitkering, nl. van acht miljoen gulden, aan de KPM. De KPM-vloot was voor zestig pro cent verzekerd in Nederland door Nederlandse maatschappijen en door in ons land gevestigde gevolmachtigden van buitenlandse maatschappijen. De overige veertig procent was verzekerd in Londen. De KPM ontving sn juli jl. van assu radeuren reeds een bedrag van 2.8 mil joen gulden voor twee schepen, die in Indonesië verloren zijn gegaan. Leiders van het Algerijnse bevrij dingsfront (F.L.N.) in Cairo hebben vandaag een tijdelijke ..Vrije Algerijn se regering", onder leiding van Fer- hat Abbas. afgekondigd. Het hoofd van Ned. diplomatieke vertegenwoordiging in Djakarta, de heer A. H. Hasselman, hééft een nota aan de Indonesische regering overhan digd. De heer Hasselman is vorige week in Djakarta teruggekeerd, nadat hij drie weken dienstbesprekingen heeft gevoerd. Een woordvoerder van het Indon. ministerie van Buitenlandse Zaken, die dit meedeelde, wilde over de inhoud van de nota niets meedelen doch vol gens het nationalistische blad „Soe- loeh Indonesia" betreft het een pro testnota, die kan worden beschouwd als een gevolg op eerdere Nederlandse protesten tegen de Indonesische cam pagne voor de bevrijding van Weste lijk Nieuw-Guinea en de behandeling van de Ned. bedrijven in Indonesië. Een Israëlisch,, vliegtuig, met onder --andere de-Israëlische minister' van Buitenlandse Zaken, mevrouw Meir, r aan boord heeft vanmorgen een ge slaagde noodlanding gemaakt op het vliegveld van Londen. Een van de motoren van het vliegtuig, dat op weg was naar New York, was in brand gevlogen. Volgens berichten uit Wenen zal de leider van de" Hongaarse communistische partij, Kadar, spoedig het veld moeten- ruimen. Kadar. die bij het onderdrukken van de opstand in 1956 premier werd, maar later deze functie verwisselde voor die van. partij-secretaris, zou onder zware druk staan van een groep vurige „sta linisten". Hii zou door deze groep, die onder leiding- zou staan van het hoofd van de partijschool voor com munistische ideologie In Hongarije, Kassai. ondermeer beschuldigd worden van verwaarlozing van het lcninistisch- marxisme, een verdraagzame houding tegenover het zogenaamde „revisionis me" en van voorkeur van praktische oplossingen boven de party-ideologie. Onder de aanklagers zouden zien eveneens eerste vice-premser^Apro, oud-minister van Buitenlandse Zaken, Kiss, en de eerste secretaris van het partij-comité van Boedapest, Marosan, bevinden. Premier Ferenc Münnich zou, achter de schermen, de zijde van de aankla gers hebben gekozen. Reeds eerder was bericht» dat Kadar en Münnich een geschil hebben gehad over de executie van oud-premier Nagy en generaal Maleter. Kadar zou ondermeer Nagy verdedigd hebben als een goed mens, die zich vergist had, maar hij zou het pleit verloren hebben van Münnich, die gesteund werd door Moskou. In zijn toelichting op de begroting van het ministerie van Defensie deelt minister Staf mede, dat te 1959 onge veer tweeduizend woningen, voor mili tairen sollen worden gebouwd. 'De minister heeft "daartoe-.,overleg gepleegd met houwers, beleggers on gemeentebesturen. Hst aantal woning zoekende militairen bedroeg per 1 juli ji. 6705 man. Door de militairen zo weinig mogelijk over te plaatsen zal het huisvestingsprobleem mede worden bestreden, aldus de bewindsman. De Franse regering treft voorberei dingen voor het vertrek van alle Frau,-. se ambtenaren uit Frans-Guinea, dat blijkens een verklaring van zijn vice- premier Sekoe Toere, naar alle waar schijnlijkheid tegen de nieuwe grond wet van generaal de Gaulle zal stem men. De Franse premier heeft zoals bekend gezegd dat eik Frans gebied in Afrika dat „neen" zegt tegen de nieu we grondwet, onverwijld onafhankelijk zal worden. Aan in Frans-Guinea werkende ambtenaren die thans met verlof in Frankrijk verblijven, is de raad gege ven niet naar hun posten terug te keren als Frans-Guinea zich inderdaad tegen de Gaulle zal uitspreken. Euro pese en Amerikaanse maatschappijen die projecten in Frans-Guinea uitvoe- r enis de raad gegeven geen nieuw ka pitaal in hun bedrijven aldaar te ste ken. In het afgelopen jaar is met me dewerking van Amerikaanse, Canadese, Zwitserse en Italiaanse maatschappijen een groot project onder de naam Fria" opgezet, dat beoogt van. Frans- Guinea een der grootste aluminumle- veranciers van de wereld te maken. - Tijdens een vergadering van de KVP-statenkïeskring Maastricht, waar gesproken werd over de wethouders- verkiezingen ill Maastricht, is aan de voorzitter van de KVP-fractie in deze gemeenteraad, dc heer J. Ensinck, ge vraagd zijn lidmaatschap van de raad neer te leggen. Met grote stemmenmeerderheid werd een motie aanvaard, waarin de leden vergadering grote bezorgdheid uit spreekt over de verdeeldheid, die aan de dag is getreden in de KVP-fractie bij de wethoudersverkiezing. De KVP distancieert zich geheel van het fractiebeleid. Inzonderheid werd afkeuring uitge sproken over een rede die de heer En sinck op 9 september in de gemeente raad hield en waarin hij uiteen zette, waarom een deel van zijn fractie af week van het fractiebesluit. om alle vier wethouderszetels te bezetten. Een deel van de fractie werkte mee aan de verkiezing van een PvdA-wcthou- der. In zyn toelichting op dc begroting van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid deel' minister Suurhoff mede, dat er intcideparte- mentaal overleg wordt gevoerd "ver een wetsontwerp tot overdracht van wettelijke bevoegdheden op het gebied der loonvorming aar. het bedrijfsleven. Wanneer dit overleg is geëindigd zal de bewindsman het aan de SER om advies doen toekomen. De Canadese ambassadeur in Ne derland, de heer Thomas A. Stone, heeft gistermiddag op het paleis Soest- dijk aan koningin Juliana een ge schenk van zijn land aangeboden. Het geschenk bestond uit een zending keurig blinkena fruit en de beste groentesoorten, die de kwekers van Ontario hebben te bieden. De zending was bedoeld als geschenk van de vele Nederlandse emigranten, die in Ontario wonen, en als een il lustratie van de belangrijke bijdrage die deze Nederlandse Canadezen heb ben gegeven aan de ontwikkeling van de tuinbouw in de streek van Toron to Het geschenk is door de KLM naar Nederland gevlogen. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, heeft gisteren voor de Algemene Vergadering der V.N. verklaard, dat de Chinese cam pagne tegen Formosa „een ernstige be dreiging, met onheilspellende verwik kelingen vormt". Hij drong erop aan onmiddellijk het vuren te staken. In zijn rede, waarmee het algemene debat van de Assemblee geopend werd, sprak Dulles de hoop uit, dat de huidi ge besprekingen in Warschau een ein de aan de crisis zullen maken. Hy be hield ziek echter het recht voor de kwestie aan de V.N. voor te leggen als de Warsehause conferentie een mis lukking wordt. Dulles verweet China zijn gezag tot de kusteilanden te willen uitbreiden door bruut geweld. Peking kan dus niet als vredelievend beschouwd worden, hetgeen het handvest der V.N. als voor waarde voor het lidmaatschap van de wereldorganisatie stelt. De Sowj et-Unie werd ervan beschul digd, de volkerenorganisatie „voor ei gen, beperkte, nationale doeleinden te willen gebruiken, zelfs ten koste van de wereldorde". Dulles noemde in dit verband de 85 veto's, die de Sowjet-Unie in de Vei ligheidsraad heeft uitgesproken. In de meeste gevallen waren dit veto's van negatieve strekking. De Amerikaanse minister achtte de meest recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten nog niet geheel bevre digend. In dit verhand noemde hy de propaganda-uitzendingen van radio- Cairo. „Wy zyn ervan overtuigd, dat de V.N. maatregelen kunnen nemen om zulke uitzendingen te doen eindigen, b.v. door luisterstations in te richten. Als de propagandisten weten dat hun woorden hier in de VJN. beluisterd worden en bewaard, zouden zij zich wellicht matigen", aldus Dulles. De Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, heeft in zyn gisteren voor de V.N. gehouden toespraak de terugtrekking van de Amerikaanse troepen op Formosa geëist. Hy her haalde de verklaring, dat de Sowjet- Unie te allen tyde bereid is commu nistisch China te helpen bij het afslaan van agressie. e Van 1 maart 1959 af zullen alle in gezetenen van Noord-Amerika en Latijns Amerika tegen een gemiddeld tarief van 125 dollar gedurende twee maanden een onbeperkt gebruik mo gen maken van de spoorwegen in der tien Europese landen. Dit is het resultaat van gedurende tw$e j are ij gevoerde onderhandelingen, die ten doel hadden het gebruik van de Europese spoorwegen 1 door Ameri kaanse toeristen te bevorderen. De dertien landen zyn Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, West-Duits tand, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland. Voor dit doel wordt een „Eurailpass" ingevoerd. Dit is een spoorwegbiljet, dat de Amerikaanse toerist tegen be taling van de overeengekomen pry's het recht geeft gedurende twee maanden gebruik te maken van iedere trein op het gezamenlyke net van ruim 160.00Ö kilometer der deelnemende landen. De Paryse politie heeft gisteravond een Algeryn met machinepistoolvuur doodgeschoten en twee andere over de daken van de huizen nagejaagd, nadat er was geschoten op een patrouilleren de politieauto. Geen der politieagenten werd getroffen. In een ander deel van Parys heeft de politie op een Noordafrikaan ge schoten, die een revolver trok, toen hij werd aangehouden voor controle van zyn identiteitskaart. De man werd ge wond. Gewapende bewakers hebben nabij Metac in No ardoosi-Frankrijk een aan sla® van Algerijnen ©p een gashouder big een fabriek verïsmderd. Er werd eeai vuurgevecht geleverd waarin een van de bewakers werd gewond. De asmvalleis. verschrideme mannen, ma nnen de wijk, toe. y tegenstand ont moetten. Dc gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Harriman, heeft gis teravond tijdens een diner in Albany geopperd, Truman de demokratische kandidaat te maken in de president schapsverkiezingen van 1960. Truman heeft herhaaldelijk ver klaard, dat hy zich niet meer kandidaat zou stellen voor een openbare functie. Truman kreeg een ovatie, toen Har riman, die zelf als een mogelyke kan didaat wordt beschouwd, hem beschreef als „de man om Amerika weer op de rails te brengen". Toen het juichen ophield, stond Tru man op en glimlachend verklaarde hij: „Ik denk, dat ik neen moet zeggen tegen die nominatia". RADIO-Peking heeft verklaard, dat zes Amerikaanse oorlogsschepen donderdag zesmaal de communistische territoriale wateren in het gebied van Foekien binnengedrongen zyn. Dit zijn, zegt de radio, ernstige ge wapende provocaties, niettegenstaande de waarschuwingen, die door de rege ring van ons land gegeven werden en de Chinees-Amerikaanse ambassa deursbesprekingen, die op het ogenblik in Warschau aan de gang zyn. De premier van Ghana (vroegtr Goudkust), dr. Nkroemah, heeft in een artikel in het Amerikanse tijdschrift Foreign Affairs verklaard, dat als Afrika niet van het westen in voldoen de mate de economische hulp krijgt die het nodig heeft voor zijn ontwikke ling, het zich tot anderen zal moeten wenden. Deze bok wordt niet koud of warm van al het nieuws dat rond om hem een plaatsje op de voorpagina van de krant van van daag krijgt. Althans deze indruk wekt dit conterfeitsel. Het dier staat in le venden lüve op de grote jaarlykse V ebo -f ok ten toon stelling, die op het ogenblik in Leiden wordt ge houden. Ook daar trouwens is hO een kampioenbok niet de drukste van de aanwezi gen. WMi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1