Aan de spits HOOGGESTEMD TELEGRAM VAN NASSER oelating hina niet op agenda N.V.V. werkt niet mee aan ..bestedingsbeperking-2 Den uitzicht op betere relatie met Indonesië Regering deed ivat zi j kon LJ EC 3 geen vóór oktober STAAT DAAR? H TELEURSTELLING VOOR FRANKRIJK Schip op rots: 27 doden S H1RTS 1 „Atoomchantage van V.S. bij Formosa" J op van aangeschoten Jongelui deed bromfietser verongelukken Barricade gelegd op rijwielpad eer dreigt een autostakin£ in Ver. Staten Verbondsraad C.N.V. komt bijeen koof a.U.h. KRITIEK OP MILJOENENNOTA Minister L uns: Dieptepunt bereikt c ITR O ËN ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1958 ZESTIEIVDE JAARGANG No. 4100 Al'g. Vergadering V.N. Amerika denkt niet aan erkenning; V. -Fransen voorkwamen Algerijnse aanslag op „Jean Bart" V. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: ür J A H J S BRUINS fciLüi I 'UNESIË en Marokko, de vroegere Franse koloniën in Noord- Afrika, hebben vanmorgen vroeg de formele erkenning van de voorlopige Algerijnse regering in exil bekend gemaakt. De verkla ringen werden tegelijkertijd voorgelezen kort na middernacht in Rabat en Tunis. Het besluit de nieuwe Algerijnse regering te erkennen kwam na een Uitwisseling van boodschappen tussen de Marokkaanse premier Ahmed Balafrej en de Tunesische president Idabib Bourguiba. De snelle erkenning van het regime betekent een hevige slag voor de ranse premier de Gaulle, die hoopt op vrede in het door oorlog ge eisterde Algerije. Een woordvoerder der Franse regering heeft a meegedeeld, dat zij, die de vrije Algerijnse regering zullen erkennen, zich zullen blootstellen aan maatregelen van Franse zijde. Tegelyk met dit nummer ontvangen onze lezers een bijlage van 24 pagina's, ge- wyd aan de Firato-tentoon- stelling te Amsterdam. - J (Van onze Haagse redacteur) kingen met dat land in de nabije toekomst. Dit-deelt minister Luris mee in de Memorie van Toelichting op de begroting van Buiten landse Zaken. Vraag deskundig advies -n<yi de juweüer-horhger O O O 14 dafien gratis QNZE grote najaarsprijsvraag begint vandaag. Iedere Trouw-lezer kan aan deze prijsvraag meedoen. Voor verdere bijzonderheden zie men de speciale pagina in dit nummer. OUT *0«i«raaxn> a* wiczunra«i, au - cmim. 119700 {4 11 PoKbu. uu Nc Tiiiia 14 w fQ^chteodJeaari abonnementen 18.30—19.30 Zaterdags 17—1® icur Telefoon LI 5700 1 Tele 183467 -3 ujnm,. Poutbofi 1091 Postgiro No 424.087 juacntendienet: 18.3013-80 u. Telei wj-urn OordrtseUSi m^t^ütans Postgiro No 424208 Telefoon 457f cuaexLtenaienst 17.30 uur 7314 5S51£™. i;tj5°«Kï2!f£raBÏ b Telefoon 07882. AtoMsemratttpril. 61 oetrt dw week t 2,«5 per maand. £7,30 per - Less» rammen 15 «sent *ar»caltot Twum- (Geldig tot morgenavond) ONSTANDVASTIG WEEK. Tijdelijk enige regen, maar ook opklarinlgen. Matige lot vrij krachtige wind tussen west en zuid, ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. -Morgen: zon op: S.23 onder: 18.43 maan op: 15.23 onder: ET gouden jubileum van de Ver eniging tot Chr. Hulpbetoon aan Tuberculoselijders, waarvan het be kende sanatorium „Sonnevanck" bij Harderwijk uitgaat, doet ons even stilstaan bij de grote vooruitgang, die de bestrijding van de tuberculose in een halve eeuw beeft ondergaan. De oudere generatie herinnert zich nog wel hoe talrijk de slachtoffers wa ren, die deze gevreesde volksziekte ia het begin van deze eeuw, wegmaaide Wie gegrepen werd en bij wie het ziekteproces voortgeschreden was had bijna geen uitzicht op herstel. Ook voor de medicus was toen het ziektebeeld nog onduidelijk gemar keerd. Er was geen systematisch spu- tumonderzoek, de röntgenologie stond nog in de kinderschoenen er was geen bevolkingsonderzoek, van opera tief ingrijpen was geen sprake en de nieuwe geneesmiddelen zouden nog iang op zich laten vachten en er wa ren nog weinig artsen, die zich op dit gebied gespecialiseerd hadden. Hoe Is dat alles veranderd! De me dische wetenschap heeft enorme voor uitgang geboekt. Het land is overdekt met een net van consultatiebureaus waaraan een staf van deskundige me dewerkers is verbonden, men is er in geslaagd de ziekte In een vroeg sta dium te ontdekken, de hulpmiddelen zijn gemoderniseerd, kortom zowel In de opsporing van de ziekte als in de behandeling van de patiënt werden grote vorderingen gemaakt. De resultaten van dat alles zijn zichtbaar. De tuberculose, eens volks vijand nummer één, kon in aanzien lijke mate worden t-.ru a «red rongen zodat ons land tn de he.ctri'din<* aan de spits staat in de «ohcle wereld Dit alles betekent Htnsser noe nie< dat de ziekte definitief is overwonnen Het is onjuist te vroee juichkreten aan te heffen. Daar is tijdens de deze week gehouden Sonnevanckdag nog on gewezen. De grootste waakzaamheid blijft geboden, want opvallend is dat het aantal ziektegevallen jaarlijks nog verscheidene duizenden nieuwe niet meer terugloopt. Ook het per centage patiënten, dat na aanvanke lijk herstel opnieuw ziek wordt, is nog gróót. De strijd moet dan ook onver minderd worden voortgezet. Tunis en Rabat achter Algerijnse regering De agenda-commissie der V.N. heeft gisteren haar goedkeuring gehecht aan een Amerikaans voorstel, dat de Al gemene Vergadering vraagt nog een jaar te wachten met de behandeling van de kwestie van de toelating van Communistisch China. „Namens het- N.V.V. kan ik verkla ren, dat de regering voor de door haar noodzakelijk geachte maatregelen REEDS vroeg werd In on. land in christelijke kring het be«*zf Ie •endig. dat men ook op dit gebied een taak en een roeping te vervullen had „Sonnevanck" was een van de eer de sanatoria in ons land. Wijlen ko- «ingin Emma gaf het vorstelijk voor iee!d. toen zij Oranje-Nassau-oord "honk in 1801 Weinige jaren later •«ende Sonnevanck ziin poorten als •icrde (1908) en pas vijf jaar later renen de r.k. hun eerste eigen sana •orium Het was een zw-k begin, toen de Vereniging waarvan „Sonnevanck uitgaat, wgrd opgericht. Ds. C. J bikkel heeft er aan herinnerd hoe het 'erste bestuur met nop geen 500 aan 'igen bezit het aandurfde een lening 'an te gaan van een half milioen Het geloof gaf doorzettingsvrmogen. En zie nu eens om u heen op het sa latorium, wat In een halve eeuw tot 'tand ia gebracht. Duizenden patiënten ronden genezing in een milieu, dat ge- neel in overeenstemming is met de '(eer thuis. Door alle moeilijkheden teen heeft „Sonnevanck" enlater ~ok het tweede chr. sanatorium „Zon- icgloren" mee aan d spits kunnen taan van de t.b.c.-bestrijding in ons md. De moderne Sonnevanck-school in het gehele land hekend. Dit werk van christelijke barmhar tigheid miljoenen zijn in de loop der •aren bijeengebracht ook voor steun aan de patiënten, die de verpleegprijs niet konden betalen wordt thans ge lagen door vale tienduizenden men sen, die er niet alleen voor op pad gaan maar het ook met hun gaven en gebed steunen. Het bewijs werd daarvan deze week geleverd. Het resultaat van de iubileumactie een voorlopig be drag van meer dan 115.000- is veelzeggend en stemt tot dankbaar heid, want in de strijd tegen de tuber culose zal veel geld nodig blijven. Begin oktober zal „Sonnevanck" zijn jubileum op gepaste wijze officieel Ieren, Vijftig jaar lang werd te Har derwijk arbeid van dienende liefde vervuld. Het voorbeeld van de barm hartige Hogepriester Jezus Christus, de Zon der Gerechtigheid, heeft daar toe geïnspireerd, zei de geneesheer dr. D. Bergsma terecht. Velen hebben van die koesterende stralen iets mo- gen opvangen. Het moge zo ook in de toekomst blijven. President Nasser van Egypte heeft premier Ferhat Abbas, een hoogge stemd telegram gestuurd. Het bevat woorden als: Op dit historische, roemrijke ogen blik in de strijd van het Algerijnse volk verheugt het mij u in mijn eigen naam en namens het volk van de Ver enigde Arabische republiek mijn op rechtste gelukwensen aan te bieden gepaard aan onze innige hoop en onze gebeden tot God om zegen op de be langrijke stap welke gij hebt gedaan door de vorming bekend te maken van een voorlopige Algerijnse rege ring. En even verder: „Het is een onster felijke stap voor de strijd van de mar telaren, die al hun kracht hebben ge geven voor de zaak "van hun vader land en het is een aansporing in de strijd van de helden, die nog te velde strijden voor hun dierbare hoop en met bloed en opoffering er naar stre ven een schitterende geschiedenis te schrijven voor de toekomst van hun land." Het slot luidt:, „Moge God uw stap pen leiden en de strijd zegenen en u de vervulling schenken van uw aspiraties voor de verwezenlijking van deze be ginselen, welke de Arabische strijd zullen versterken over het gehele moederland." De Franse ambassadeur Hervé Al phand in de V.S. heeft vrijdagavond verklaard, dat hij verwitigd is. dat de Verenigde Staten niet van plan zijn de Algerijnse regering-in-ballingschap te erkennen. Een woordvoerder van de Indische regering heeft vandaag geweigerd commentaar te leveren op de vorming van een Vrije Algerijnse regering te Cairo. Het Portugese schip „Arnel" is gis termorgen bij zonsopgang met 133 passagiers en een bemanning van 23 koppen vastgelopen op de rotsen voor de kust van het eiland Santa Maria, een van de Azoren. Van de opvarenden zijn er zeven entwintig om het leven gekomen, toen zij het schip met reddingsboten wilden verlaten, maar de boten door de zware golfslag omsloegen. Het Indonesische beheer van de Nederlandse bedrijven is steeds Intensiever geworden, :odai de invloed van de eigenaren of directies op de leiding van deze bedrijven in de meeste gevallen heeft opgehouden te bestaan en de rechthebbenden volledig uit hut, rechtmatige bevoegdheden zijn ontzet. Dat de Nederlandse regering dit ingrijpen als «en nauwelijks verholen onteigening beschouwt, Jieeft zij reeds meermalen uitgesproken.' De onder beheer-stelling van de Nederlandse bedrijven is niet alleen een misbruis van macht, aldus minister Luns. maar betekent tevens een onrechtmatige discriminatie. Naar het oordcel van de Nederlandse regering is de republiek Indonesië tot herstel van onrecht en tot schadeloosstelling verplicht. Algerijnse kikvorsmannen, aangeslo ten bü het FLN, het Algerijnse Natio nale Bevi'ijdiugsfront, hebben gister avond getracht In de haven van Tou lon twee Franse oorlogsbodems tot zinken te brengen. Voordat de mannen echter goed en wel ir de omgeving van het grote Franse slagschip „Jean Bart" en de onderzeeër „Le Bouvet" waren, had een schildwacht aan boord van laatstgenoemd schip al alarm ge slagen. De kikvorsmannen wisten on danks een grootscheepse achtervol- gingsactie te ontkomen. De politie in Toulon heeft echter twee Algerijnen gearresteerd, die ver moedelijk by de sabotagepoging be trokken zijn geweest. Een onderzoek heeft aangetoond, dat noch de .Jean Bart", noch de ,.Le Bou. vet" enige schade heeft opgelopen. (Advertentie) De regering heeft naar aanleiding van dit onrechtmatig optreden alle wegen gevolgd, die het volkenrecht openstelt. Zij heeft in verscheidene nota s bij de Indonesische regering protest aangetekend tegen de ge wraakte maatregelen. Daarvoor in aanmerking komende landen werden uitvoerig ingelicht over de Indonesi sche berovingspolitiek. Het schandelijk Indonesisch optre den zo gaat minister Luns verder werd begin december vorig jaar aan de orde gesteld in de NAVO-raad en op de ministersconferentie van deze jrganisatie. Ook is een nota overhan digd aan de secretaris-generaal van de Ver. Naties. De Indonesische regering, zo con stateert minister Luns, heeft inmiddels niets gedaan om het onrecht te her stellen. De regering zal haar aandacht blij ven gericht houden op de aanspraken /an belanghebbenden tegenover Indo nesië. Het aantal Nederlanders in Indone sië schat minister Luns op ongeveer 10.000. De Algerijnse opstandelingenleider Ferhat Ahbas heeft gisteren in Cairo de „Algerijnse regering in balling schap" afgekondigd. Hier zien we Ab bas, die zelf premier is van deze tegen regering, voor de microfoon het besluit bekend maken. Aan zijn linkerzijde El Medani, minister van Cultuur in het nieuwe „kabinet". (Advertentie Premier Chroestsjew heeft in een aan president Eisenhower gerichte nota verklaard, dat Rusland noch Commu nistisch China geïntimideerd worden door de Amerikaanse „atoomchanta- ge" in de kwestie Formosa. Mochten de Ver. Staten hun leger en marine-eenheden niet terugtrekken uit de Straat van Formosa, dan zou aan de Chinese Volksrepubliek geen andere mogelijkheid openstaan dan de uitdrijving van de vijandelijke strijd krachten, aldus de Sowjet-premier. De nota was het antwoord op een brief, die Eisenhower enkele dagen geleden verzonden had. >e Helderse marechaussee heeft twee vliegtuigmakers van het vliegkamp „De Kooy" aangehouden, die bekend hebben, dat zij door het aanbrengen van een versperring woensdagmorgen vroeg een bromfietser op het rijwiel pad naast de rijksweg van Den Helder naar Alkmaar hebben doen veronge lukken. Het zijn de 17-jarige H van der P. en de 21-jarige P. J. M, Het onderzoek werd bemoeilijkt om dat de jongemannen op slinkse wijze het vliegkamp hadden verlaten en op' dezelfde manier daarin waren terug gekeerd. Tijdens het verhoor bleek, dat boos opzet niet in ie bedoeling heeft gelegen. De jongelieden, die ha een avond van „intens passagieren" niet geheel „fris" meer waren, hadden een „mop" met hun collega's willen uit halen. i, Door het rijwielpad by het vlieg kamp te versperren hadden zij willen bereiken, dat iedereen de volgende morgen met zijn fiets over de barri cade ïou moeten sjouwen. Dat andere voorbijgangers het slachtoffer van hun grap zouden worden, was niet bij hen opgekomen. De bromfietser war niet ernstig ge- wond bij de val, doch zyn duopassagier werd met hoofdwonden in het zieken huis opgenomen. zoals omschreven in de adviesaan vrage aan de S.E.R, op ouze mede werking niet behoeft te rekenen." Dit heeft de voorzitter van het- N.V.V., de heer C. W. van Wingerden, gisteren in een toespraak voor de V.A.R.A.-microfoon bekendgemaakt. Het valt op, dat de regering, gesteld oor een groot begrotingstekort, niet zelf de maatregelen aangeeft die die nen te worden getroffen om dit te kort zoveel mogelijk in te perken, maar dat zy over een aantal posten op die begroting een advies vraagt aan het bedrijfsleven, zeide heer Van Wingerden, verder valt op, dat de regering, die zen gedeelte van het begrotingstekort van ruim 1.400 miljoen wil opvangen door het aangaan van leningen, voor een ander ongedekt gedeelte zo een «ijzondere keuze heeft gemaakt De adviesaanvrage aan de 8JS.R. j$ ■en tweede verzoek om te wilier, ad viseren over een bepaalde bestedings beperking, maar volstrekt eenzijdig gericht naar de kant der werknemers, udus de heer Van Wingerden. Als de regering ertoe zou besluiten -°t huurverhoging over te gaan en de bsidie op aelk af te schaffen zou dat ''-tekenen, dat de werknemers in Ne- ierland nu reeds gedurende een paar laren geen enkele vermeerdering van hun welvaart hebben gezien ea dat zij integendeel een stuk van hun welvaart hebben moeten prijsgeven als geyolg van de bestedingsbeperking. En daar zou dan, na de verhoging van de sui kerprijs, nu nog eens een verhoging Van de melkprijs van 6 4 7 cent per liter bijkomen Terwyl tegelijkertijd door middel van een huurverhogine de huiseigenaren in de gelegenheid zouden worden gesteld een deel van het nationale inkomen te consumeren, waarop de werknemers na de offers ite zij de laatste jaren hebben ge bracht beslist meer recht hebben dan de huiseigenaren, aldus de voorzitter van het N.V.V. Over de tijdelijke toeslag op de kin derbijslag, waartoe eind vorig jaar werd besloten, zei spreker dat er ge zien het verloop van het prijsniveau in 1957 en dit jaar bepaald geen aan- '.eio ng is om deze, na het verstrijker, van de termijn van een jaar waarvoor zy getroffen was, niet voort te zettn- (Van een onzer verslaggevers) De verbondsraad van het Christelijk fationaal 'akverbond zal maandag a.s. •P verzoek van het verbondsbestnur ijeenl onien om zich te beraden ©ver de mededelingen die de regering heeft redaac in de miljoenennota en de troonrede. De regering heeft de Sociaal-Econo mische Raad advies gevraagd over de consumentensubsidies op melk, de sub sidies op de huren en in het algemeen over de loon- en prijspolitiek. Het vcr- bondsbestuur van het CNV acht deze "aken zo belangrijk, dat het gemeend üeeft de mening van de verbondsraad tc moeten vragen, In Oldeholtwolde by Wolvega is de veehouder W. Hoekstra uit Ter ïdzarb door een auto aangereden, toen hij per rijwiel de rijksstraatweg Leeuwarden- Zwolle overstak. Het slachtoffer is in het ziekenhuis te Heerenveen overle den. (Advertentie) De „United Automobile Workers Union", de vakvereniging van werk nemers in de Amerikaanse automobiel bedrijven, heeft de directies vnn Gene ral Motors en Chrysler medegedeeld, dat vanaf 30 september in haar fabrie ken zal worden gestaakt, indien voor dien geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe gemeenschappelijke arbeidsovereenkomst, waarover than wordt onderhandeld. Een dergelijke overeenkomst is woensdag jongstleden met Ford - de derde van de die grote Amerikaanse auto/s vervaardigende maatschappijen bereikt, enkele uren voordo ge staakt zou zjjn, indien de onderhande lingen geen resultaat hadden opge leverd. Naam. Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling zal geschieden per week (81 cent)/per kwartaal 7,90). Doorhalen wat niet gewenst wordt, wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie ul rouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1