Akkoord in Warschau niet waarschijnlijk De 9de Firato geopend Log Nieuwe onrust in Libanon Verzet tegen Nu les via de televisie in Little schoolsluiting Rotsen velden Portugese reddingboot ONS NIEUWE FEUILLETON Overvallers op de vlucht na worsteling Drie jaar voor spionage S.E.R. gaat zich vrijdag beraden over advies s 5 Speciale Ambonezenwijken in Nederlandse steden Onderwijs nog 5 jaar gratis BELEDIGENDE TAAL VAN CHROESTSjEW" Verklaring van YS op komst Ontsnapte gevangene meldde zich Geheime opdracht Vakcentralen zullen waarschijnlijk voet bij stuk houden JONGEREN MOETEN ZICH ASSIMILEREN Trein grijpt auto: chauffeur gedood Weinig verandering r WEER AVONDKLOK BREDER OPGESTELD DAN GEVRAAGD? N' MAANDAG 22 SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4101 A pirecieur: H. DE HUiU VJ Hoofdredacteur: ür J A H J S HKUlNi* SM'1 PRESIDENT EISENHOWER acht de jongste nota van de Rus sische premier Chroestsjew ..onaanvaardbaar*' en heeft de brief op het Kremlin laten terugbezorgen. Dit is voor zover bekend de eerste maal dat Amerika een Russische nota weigert. „ln de Russische nota staan ontoelaatbare dreigementen en wor- jen valse beschuldigingen aan het adres van de Ver. Staten geuit. De bewoording waarin zij is gesteld is hoogst beledigend en onbe hoorlijk," aldus de Amerikaanse president. Zoals bekend keerde premier Chroestsjew zich de vorige week in bijzonder felle bewoordingen tegen het Amerikaanse optreden in de Straat^ van Formosa. De Russische premier waarschuwde dat Rusland 'een aanval op communistisch-China als een aanval op zichzelf zou beschouwen en eiste dat de eilanden voor de kust ran rood-China aan de communisten zouden worden overgedragen. Vandaag komen in Warschau de Amerikaanse en Chinese ambas sadeurs weer bijeen. In verband met de nota van Chroestsjew en de terugzending daarvan door Eisenhower, kan men nauwelijks op een positief resultaat hopen. Ook de uitlatingen van radio-Peking zondag klonken al heel weinig verzoeningsgezind. E. Hunter: Geheime opdracht** van J. E. Huntei (vei- taalcl door J M. Vale- ton) is een spannende spionage-roman; hei verhaal speelt zich af in de jaren na de tweede wereldoorlog. Een ramp bedreigt de aarde: geheime agenten van de Verenigde Sta ten van Amerika komen erach ter, dat Rusland op het gebied van de bacteriologische oor logsvoering gevaarlijk ver ge vorderd is. Hoe het geheim ten slotte openbaar wordt, en dat juist, doordat Russische gehei me agenten trachten Ameri kaanse atoomgeheimen te ach terhalen, vertelt de auteur op zeer onderhoudende wijze. Wij hebben genieend onze lezers dit spannende verhaal als vervolg verhaal te moeten geven. Voor- il ook de jongeren onder onze lezers zuilen „Geheime Op dracht" met graagte lezen. Een tweeling speelt een merkwaar dige rol in 't verhaal. De twee lingbroers lijken als twee drup pels water op elkaar. Helaas geldt dat slechts voor hun uiter lijk: de een werkt voor de Ver enigde Staten van Amerika, de inder voor de Verenigde Staten van Sovjet-Rusland. Dat dit gegeven buitenge woon boeiende verw;kkelingen mogelijk maakt, is duidelijk. De auteur maakt er dan ook dankbaar gebruik van. Wij zijn ervan overtuigd, dat Ie roman bij onze lezers in de smaak vallen zal. ONTLASTEN Zie verder pag, 3, 2e kol.) Zware opgave -Voet bij stuk TlOtUiZi 14 dagen gratis tfACMtOUB' WIR. O. «YlUuiUauu do tuit iiavyu li PocCtxu* 1112 Pctgiro No. 124513 iaaehtendieiw abonnementen. 18.30—0B.ao sm Zaterdag'* 1718 >jur Telefoon 135700 •*43ravenna*-Huygenaplei» 1 - Tele, 183187 i& lUaem Poatbv* ÏCÏSJ - ..-.-ö No. 434887 Klaehtendteiait. 18A0- is *j u. Tel el. 3öZ5«« Qordreehti Seheffersplein 3 Postgiro No 424208 Telefoon «7f Kiachumdlenrt *a 17.30 mu 7314 «cbiedam: Lange Kerkstraat S41 Telefoon 67882. Aöonnemenacpril* «1 erat oer wee* f 2,<Ss per mappd, f 7,ao per kwartaal. Lom» mimmeT» 18 cent VeramUnt deen Hikt f Geldig: tot morgenavond) ENKELE BUIEN Enkele regen- of onweersbuien, vooral In de kust' provincies, maar ook opklaringen. Overwegend matige wind tussen west en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.26 Maan op: 16.32 onder: 18.38 onder: 1.42 Advertentie) Eisenhower zendt nota aan Kremlin terug De New Yorkse Pers is eensgezind in haar goedkeuring van Eisenhowers houding tegenover Chroestsjevs laatste brief. Alle Amerikanen, behalve dan de communisten en defaitisten, zullen Eisenhowers „terug aan afzender" toe juichen .aldus de „Daily News", die hieraan toevoegt, dat de enige manier om met de communisten te onderhan delen de volgende is: Men moet zich rond de conferentietafel scharen met de revolver in de hand en dan bevelen geven. Dc „New York Times" schrijft in een hoofdartikel dat de tijd rijp is om het geschil inzake Formosa voor de Algemene Vergadering van de VN te brengen, „waar Rusland reeds vrij is om te spreken en waar communistisch China gehoord kan worden als het voor dit tribunaal wil verschijnen". Diplomatieke waarnemers in Mos kou zlin van mening dat de felle be woordingen van Chroestsjew's brief en de korte afwijzing van Eisenhower wellicht zuilen leiden tot een nieuwe dieptepunt in de betrekkingen tussen beide kampen. Na ontvangst van de Russische hola had Eisenhower telefonisch vanuit zijn vakantieverblijf in Newport overleg gepleegd met zijn minister van Bui tenlandse Zaken Dulles. Daarna gaf he: Witte Huis twee verklaringen uit in de eerste werd de verwerping van de nota bekendgemaakt, in de tweede werd commentaar geleverd op de Inhoud ervan. In westelijke diplomatieke kringen ie Washington was men algemeen van oordcel, dat president Eisenhower geen andere keuze had dan de nota terug te zenden. Diplomaten en Amerikaanse amb tenaren te Washington waren het er over eens. dat Chroestsjew's nota was gesteld in bewoordingen, die scherper waren dan tn enig ander diplomatiek stuk sedert de tweede wereldoorlog. De Amerikaanse zaakgelastigde in Moskou Richard Davis, Het de Russi- iche nota terugbrengen door een koe rier van de ambassade. Het officiële Russische persbureau Tass zegt naar aanleiding van pre sident Eisenhower's besluit dat daar uit blijkt dat Amerika niet bereid is naar rede te luisteren. „Wat de Russische regering betreft," aldus het persbureau, „zy zal blijven trachten de vrede te handhaven." Eisenhower's perschef, Hagerty, heeft laten weten dat de Ver. Staten deze week een gedetailleerde verkla ring zullen publiceren over de Ame rikaanse politiek in het Verre Oosten. Deze verklaring zal de beschuldiging door de Sowjet-Unie dat Amerika „chantage pleegt door dreiging met een atoomoorlog" en andere Russische beschuldigingen weerleggen. De ver klaring zal worden verstrekt door het ministerie van Buitenlandse Zaken te Washington en zal „het gehele terrein der Russische beschuldigingen om vatten." (Van onze radioredacteur) Vanmorgen om elf uur opende wet houder mr. F. H. C. van Wijck de 9de FIRATO-, radio- en TV-show in het RAI-gebouw te Amsterdam rifet een toespraak waarin hjj deze tentoonstel ling een „belangrijke economische ge beurtenis" voor de hoofdstad noemde. De wethouder zei dat de FIRATO vreugde, voordeel en nut oplevert niet alleen voor hen die in het radiovak hun bestaan vinden, maar ook aan allerlei andere bedrijven in de stad. Mr. Van Wijck onderstreepte in zijn toespraak een opmerking van FIRATO- voorzitter H. M. Hardenberg over de pedagogigsche waarde van de tentoon stelling. Onder de bezoekers zijn im mers talloze jongeren die nog een be roep moeten kiezen. Ongetwijfeld zul len velen door de FIRATO in de rich ting van de radio en elektronische tech niek getrokken worden. De tentoonstelling beslaat ruim twintigduizend vierkante meter; er zijn 200 stands, waarin ongeveer driedui zend verschillende artikelen geëxpo seerd worden. Onmiddellijk na de opening stroom den de bezoekers, die buiten in de regen hadden staan te wachten, het RAI-gebouw binnen. Vanmorgen heeft zich aan het po litiebureau Huygenspark Ve Den Haag gemeld E. van R, die de vorige week rit het gebouw van de rechtbank aan de Jan van Nassaustraat ontsnapte. In Libanon, waar president Cha- moun morgen z|in ambt overdraagt aan zijn opvolger, generaal Chehab, heerst opnieuw onrust. In het land is weer een avondklok ingesteld. De nieuwe spanning is veroorzaakt door een reeks ontvoeringen. De Liba nese rebellen hebben de journalist Haddad van het falangistische blad Al Amal, dat krachtige steun gegeven heeft aan Chamoun, ontvoerd. De Fa- la ngisien hebben daarop verscheidene rebellen gegijzeld. Voor vandaag is door de Falangisten een algemene staking uitgeroepen. Om moeilijkheden te voorkomen, heeft de regering in Beiroet een uitgaansverbod afgekondigd. Premier Sami Es Solh van Liba non is zaterdag naar Turkije gevlogen. Hij zou doorreizen naar Perzië. Hij heeft ln Beiroet een schriftelijk ver zoek achtergelaten om hem met ingang van vandaag ontslag te verlenen als regeringsleider. De 70-jarlge pro-Wes terse politicus is twee jaar premier ge weest. In de afgelopen maanden zijn twee mislukte moordaanslagen op hem gepleegd. IN Little Rock neemt het verzet tegen dc sluiting van de vier middelbare scholen door de overheid meer en meer toe. Vandaag zal, op in stigatie van de onderwijsraad van Little Rock, via de televisie zes uur les worden gegeven aan de 3480 leer lingen die hun scholen niet kunnen be treden. De lessen omvatten wiskunde, geschiedenis, biologie, Engels en schei kunde. - Tweeënzestig advocaten hebben een uniri-TnAHfrf- K'.viKvv- y. petitionement getekend waarin wordt gezegd dat gouverneur Fau'ous niet het recht heeft de thans gesloten scholen als particuliere onderwijsinstellingen te heropenen. Zij hebben een beroep op de bevolking van Little Rock ge daan, bjj de zaterdag te houden stem ming voor opening van geïntegreerde scholen te stemmen. In Charlottesville, Virginia, zullen driehonderd leerlingen van de gesloten lagere school maandag onderwijs ont vangen in ca. zestien particuliere wo ningen, verenigingsgebouwen en ker ken. Hoewel de lessen worden gegeven door in overheidsdienst zijnde onder wijzers, zullen geen negerleerlingen tot de geïmproviseerde klassen wor den toegelaten. De organisatoren van het noodonderwijs hebbent 'namelyk ■medegedeeld"' 'datvoor negers""geen ruimte beschikbaar is. De lagere school van Charlottesville is de enige school die door de gouver neur van Virginia, J. Lindsay Almond, is gesloten. Een parochieschool heeft een negerleerling toegelaten en is dus geïntegreerd, als enige onderwijsin stelling van Virginia. Gouverneur Orval Faubus van Ar Kansas heeft zondag op een persconfe rentie de regering te Washington en de nationale vereniging voor de voor uitgang van kleurlingen (NAACP) verantwoordelijk gesteld voor het toe genomen verzet tegen rassenintegratie ie Little Rock. Hij zei dat deze integratie op vreed zame wijze en sneller verlopen zou zijn als de federale regering het vorige jaar niet haar toevlucht had genomen tot geweld en bedreiging. Volgens hem is bovengenoemde ver vniging mede verantwoordelijk voor het huidige conflict in LitUe Rock, omdat zij de hoofdstad van Arkansas met opzet zou hebben uitgekozen om als „proefkonijn*' te dienen voor haar experimenten met betrekking tot de integratie. Volgens berichten die in Parys uit Hongarije zijn ontvangen, is onlangs een aantal naaste medewerkers van de inmiddels terechtgestelde oud-premier Imre Nagy, na een geheim proces ver- oordeeld tot zware gevangenisstraffen. (Van een onzer verslaggevers) Twee roofovervallers verrasten van nacht de alleenwonende boer B. aan de Hoofdweg in Hoofddorp in zijn bed. Bij de worsteling, die ontstond, werd de schreeuwende boer, die zich hevig verzette, gewond. Buren hoorden hei lawaai en snelden toe. Daarop gingen de overvallers er in allerijl vandoor. Zij kregen de kans niet om ook maar iets mee te nemen. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in hoger beroep de musicus-ver tegenwoordiger S. D. van E. uit Til burg wegens spionage veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek. De rechtbank te Breda had hem ver oordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Bij het eiland Santa Maria, een van de Azoren, is de vorige week het Portu gese schip ,rArnel" op de rotsen ge lopen. Zevenentwintig opvarenden van het schip kwamen om het leven toen de reddingboot, waarmee zij wilden trachten land te bereiken, tengevolge van de storm op de rotsen te pletter sloep. De meeste passagiers zijn door Amerikaanse helikopters van boord gehaald. Op de foto zijn wrakstukken van de reddingboot duidelijk te zien. Een helikopter pikt zo juist weer een man van de „Aimel" op. (Vart een onzer verslaggevers) De Sociaal-Economische Raad zal zich vrijdag a.s. beraden, op welke wijze het advies, dat de regering over bepaalde zaken heeft gevraagd, moet worden opgesteld. In Den Haag verwacht men, dat de SER zich niet zonder meer zal neer leggen bij de brief van de regering, waarin het advies werd gevraagd. Ht is zeer wel mogelijk, dat gebruik z? worden gemaakt van dc mogelijkheid, die de wet op de bedryfsorganisat' biedt om over andere onderwerpen (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) A 1!H>2 zullen geen nieuwe woonoorden voor Ambone zen worden gebouwd. In dat jaar zullen lil. alle oudere Ambone zen redelyk zijn gehuisvest. De jongereu zullen, nu liet duidelijk is geworden dat het verblijf van de Ambonezen in ons land niet zo tijdelijk zal zijn als aanvanke lijk werd gedacht, moeten assimi leren met de Nederlandse be volking. Dit heeft de regeringscommissaris voor de Ambonezenzorg, drs. A. J. van Raalte, meegedeeld op een week endconferentie van de stichting Door de Eeuwen Trouw, die werd gehou den op Woudschoten te Zeist. Een compromis bij deze assimi latie zal wellicht gevonden kunnen worden doordat bepaalde stadswij ken alleen door Ambonezen be woond zullen worden, waardoor een zekere isolatie bereikt zal wor den. Met enige gemeenten is men daarover in onderhandeling. Tot het opnemen van nieuwe kampen is geen enkele gemeente bereid gevonden Over al deze plannen is momentee' ivcrleg gaande met Ambonezen, al dus drs. Van Raalte, die zei dat he' ;yd wordt 's rijks schatkist meer en meer van de Ambonezenzorg te ont lasten. De /.eiizorg voor onderwijs huisvesting en medische behandeling :a) verder moeten worden doorgevoerd. De dure kolenkacbels, die in de tampen dag in dag uit branden, zul- 'en worden vervangen door butagas- mmforen. die economischer zijn. Het s de bedoeling dat de Ambonezen het uitagas na oktober 1959 zelf gaan be ulen. dan de door de regering genoemde, ad vies uit te brengen. Overigens is het complex van maat regelen, dat de SER op verzoek van de regering zal moeten bekijken, al uit gebreid genoeg. Bespreking van de con- sumentensubgidies op melk brengt automatisch - het" gehele landbouwbe leid in het gesprek. Wanneer over de huursubsidies moet .worden geadvi seerd; kan jnen niet buiten een bestu dering van liet gehele woningbouw- probleem. Daarnaast heeft dë regering de SER gevraagd zyn gedachten te laten gaan over de loon- an prijspolitiek. Een en ander betekent, dat de SER voor een zeer zware opgave is gesteld. Van het advies, dat hij gaat uitbrengen hangt bijzonder veel af. Ingewijden beschou wen de taak, die de SER door de rege ring is opgelegd nog belangrijker dan de samenstelling van het advies over de bestedingsbeperking. Veel zal afhangen, van de mogelijk heid, of werkgevers en werknemers elkaar zullen kunnen vinden. De rede van de heer Van Wingerden wekt niet bepaald verwachtingen. Het CNV en de KAB hebben zich voorlopig van een definitief oordeel onthouden, maar men'neemt in Den Haag.aan, dat met name op het gebied van lonen en prijzen ook deze vakcentralen voet bij stuk zullen houden, hetgeen niet wil zeggen, dat men daar geen open oog he?ft voor de grote moeilijkheden, waarvoor de regering staat. Vermoedelijk zal de SER in zijn vergadering van vrijdag zich ook be zighouden met. de benoeming van een nieuwe voorzitter. Zoals bekend heeft de regering gevraagd advies uit te brengen over de benoeming van prof. dr. Verryn Stuart. "Men verwacht van de zijde van de SER geen overwegende bezwaren, zodat de' plaats van wijlen prof mr. F. IV. de Vries wel spoedig vervuld zal zijn. Gisteravond te 23.10 uur Is op de met knipperlichten beveiligde spoor overweg in de liin UtrechtArnhem, tussen Maarsbergen en De Klomp, een personenauto gegrepen door een trein. De enige inzittende van de kleine wagen, de bestuurder, kwam om het leven. De auto werd geheel vernield en de trem kreeg lichte schade. De knipperiichtinstallatie werkte ten tjj- cie van het ongeval normaal. Naam Straat: Woonplaats: Wenst zicb ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst xcordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", WHée de wimstraat 30, Rotterdam. GEDURENDE het weekeinde verplaatste een oceaandepressie zich van het zee gebied ten zuiden van Groenland, naar de omgeving van Schotland. De kern vulde daarbij ongeveer 25 millibar op. Randsto- ringen drongen geleidelijk verder in oos telijke richting door en gaven het weer in West-Europa een veranderlijk karakter, waarbij opklaringen afgewisseld werden door regen of regenbuien, welke plaatselijk vergezeld gingen van onweer. Alleen ten zuiden van de Pyreneeën een de Alpen bleef het droog en hield het zeer warme weer aan. Er werden daar plaatse lijk maximum-temperaturen van iets meer dan 30 graden geregistreerd. Het depresslegebled bU Schotland zal verder In betekenis afnemend naar Scan dinavië trekken en in ons land komend» Z4 uur nog aanleiding geven tot enkel* buien, vooral ln de kustprovincie*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1