Onbehoorlijk? EISENHOWER DROEF GESTEMD Voornaamste medewerker van president Roek van prinses ithelmlna Behoud werkgelegenheid moet voorgaan Geen eenzijdige maatregelen Internationale borden voor snelheidslimiet Zendermast (40 ton) stortte krakend in het gras Drie pogingen mislukten Perspectief- en fantasieloos H Gruenther genoemd als opvolger Scholen Little Rock maandag open Amelandse redder in reddingboot omgekomen D H C.N.V. over regeringsplannen: LAAT ADVIES GEVRAAGD Minister Algera kondigt aan: SLOPERS TASTTEN DÓÓR IN HUIZEN r A DINSDAG 23 SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4102 V Hootcfredacteur: Dl J A H J S HKi'iMh *jl »T Zoals bekend, is Adams in opspraak gebracht door zijn vriend schap met de industrieel Goldfine. van wie hij geschenken heeft aangenomen. De particulier secretaresse van prinses Wilhebnina deelt nede: Kletspraat Met droefheid IT najaar zal van de hand van prinses Wilhelmina een boek verschijnen onder de titel: „Eenzaam, maar niet alleen". In dit geschrift heeft de Prinses weergegeven haar levensloop en die van het Nederlandse volk in het Ucht van haar geloofs overtuiging. r r DE verbondsraad van het Chr. Nationaal Vakverbond meent dat het vraagstuk van de consumentensubsidies op melk en het huurprobleem niet behandeld kunnen worden zonder daarby ook het loonpeil te betrekken. De verbondsraad behoudt zich daarom de vryheid voor om bij het komende overleg over de voorgestelde regeringsmaatregelen de gehele sociaal-economische politiek der regering, waaronder in het bijzonder het beleid inzake het loonpeil, aan de orde te stellen. De hoogste prioriteit dient volgens de verbondsraad gegeven te worden aan het behoud van de werkgelegenheid. Bijzondere aan dacht acht hij daarbij nodig voor de gebieden, waar de werkloosheid nog steeds een onaaanvaardbare omvang heeft. Verder meent de raad dat de weduwen- en wezenpensioenver zekering alsmede de invaliditeitsverzekering op zeer korte termijn dienen te worden ingevoerd. Minder ongevallen Overwegen Zie verder pag. 3, 5e kol.) Goos rende Onnatuurlijk Veertig ton KAB over adviesaanvrage: ïtuu^rOLm rtiuo o* (ttuuuui <jv t«jci iiatuu li P«s" IU2 Ptangiro No -IVt'M KJucntencU«ost abonneniennm H.JO- -J')30 bui ZnMirdtiK» 17—18 wir ïelerfowa US7O0 VGrarentuue Huymnacileln 1 Telet 1 f0167 >a mneni. Poatbua SOfli Poatglro No 424867 JClttCbtendlcniit 18AO—iBJK» u Telel. 06236». Oordrerbti SoheOerspleuj Pwulrv No 42420a l>l«foon 457f «^ecMondienn lm 17ÖO uur 7314 «ctuodiun. Lange Kerkstraat 84 b - Telefoon 67882. A.bonnemenr«pr}i* 6] ornt omr wrfï 2.-«: per maand, 7.B0 per kwartaal. Loao trammen 16 eent. WeracfiHnt Onrein ka V Direcieur H. lilt. KUIG (Geldig tot morgenavond) MEER WIND Vr« zacht maar zwaar bewolkt weer met enige regen of motregen. Matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk harde wind tussen zuid en zuidwest. Morgen: Zon op: 6.28 Maan op: 16.59 Onder: 18.36 Onder: 2.48 ET plaatselijk toezicht op het on derwijs wordt uitgeoefend door burgemeester en wethouders. ,Dat be paalt artikel 176 van de Lager-Onder- wijswet 1920. In het derde lid van genoemd artikel wordt dan nog ge steld, dat de gemeenteraad ter nade re verzekering van dit toezicht ambte naren kan aanstellen. Dat zijn de ge meentelijke inspecteurs. Uit de bepalingen der wet is duide lijk op te maken, dat deze gemeente lijke inspecteurs zich niet hebben te beperken tot toezicht op het open baar onderwijs. In artikel 179 wordt nadrukkelijk ge steld, dat alle scholen, waar voorbe reidend iager en lager onderwijs wordt gegeven, zo openbare als bijzondere, steeds toegankelijk moeten zijn niet alleen voor de rijksinspectie, doch bin nen de grenzen van zijn ambtsop dracht, ook voor de ambtenaren be doeld in artikel 176, derde lid, d.w.z. de gemeentelijke inspecteurs. Adams gee t functie op Witte Huis eraan jiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii IN de kringen van het openbaar onderwijs blijkt men de mening te zijn toegedaan, dat tot gemeente lijke inspecteurs bij het onderwijs slechts benoembaar zijn voorstanders van het openbaar onderwijs. In Rotterdam moet zeer binnenkort een nieuwe inspecteur worden be noemd. En nu meent de redactie van ..Nieuwe Wegen", het orgaan van de afdeling Rotterdam van de Nederland se Onderwijzersvereniging nog eens te moeten herinneren aan hetgeen zij schreef op 25 januari 1956. Na te heb ben opgemerkt, dat er naar de letter der wet geen bezwaren zijn tegen be noeming van een gemeentelijk Inspec teur bij het onderwijs, die voorstan der is van het bijzonder onderwijs, schreef het blad o.m.: „Maar moreel gezien aarzelen wij niet om het zonder meer onbehoorlijk te noemen en dat wel naar twee kan ten. Ia de eerste plaats naar de be trokkene, die solliciteert en in de tweede plaats naar de benoemende in stantie. Hoe ligt de zaak namelijk? De gemeente bestuurt de openbare school en Rotterdam heeft om dit bestuur doeltreffend te kunnen uitoefenen een apparaat, waarvan de inspectie een integrerend deel uitmaakt. De open bare school mag dan ook van deze in spectie, als vertegenwoordiger van de besturende gemeente verwachten, dat zij haar in aile mogelijke opzichten zal bevorderen en steunen. Wij kun nen het dan ook alleen als juist zien als een gemeentelijk inspecteur voor stander van openbaar onderwijs is". En de redactie besluit dan met de woorden: „Geen tegenstander van het openbaar onderwijs als gezagsdrager in de openbare school! Collega's, het zal ons onmogelijk zijn een dusdanig OHERMAN ADAMS heeft maandag ontslag genomen als Eisen- howers voornaamste assistent op het Witte Huis. In een dra matische redevoering voor radio en televisie zei Adams, dat zyn ontslag definitief en zonder voorbehoud was. In een brief, geschreven te Newport. Rhode Island, heeft presi dent Eisenhower de ontslagaanvraag van Adams met tegenzin ge accepteerd. Hij zei, dat hy de omstandigheden welke Adams tot heengaan dwongen, diep betreurde. Van zijn kant bestempelde Adams de tegen hem ingebrachte beschuldigingen als laster". Adams zei de afgelopen dagen tot een besluit te zün gekomen en maan- dag naar Newport, waar Eisenhower ?p|v verblijft, te zUn gevlogen om met de president overleg te plegen „Het re- M£"~' sultaat van dit overleg was dat ik mijn ijgT ontslag aanbood, hetgeen werd aan vaard", aldus Adams. g}» Journalisten vroegen Adams bij het verlaten van de studio wat zijn toe- m komstplannen waren. „Ik heb verder j| niets te zeggen", fluisterde hij. In zün rede van nauwelijks tien mi nuten zei hij dat „het hem thans dui delijk was dat pogingen waren gedaan hem te vernietigen en de regering en de president van de Verenigde Staten in moeilijkheden te brengen." „Het is zonneklaar .bewezen (voor de commissie van onderzoek) dat ik nooit enig bureau of enige ambtenaar, op welke wijze dan ook, heb beïnvloed of heb getracht te beïnvloeden." Gouverneur Faubus van Arkansas heeft verklaard de middelbare scholen van Little Rock volgende tveek maan dag te zullen openen volgens een plan, dat mogelijk een rechterlijk optreden van de regering zal uitlokken. In antwoord op vragen van verslag gevers zei hij, dat het van de uitslag van de. volksstemming zal afhangen of de scholen op particuliere of open bare basis zullen worden geopend. Deze stemming vindt zaterdag plaats. BUSSUM: Jeugdgebouw „Eltheto", Huizerweg 2. Spreekuur: elke vrij dagavond van 17.0019.00 uur. De 57-jarige Klaas Bruin, beman ningslid van de te Hollum op Ameland gestationeerde reddingboot „Dr. H. W. van Rietschoten" is bij het schoonma ken van de motor van deze boot om het leven gekomen. Vermoedelijk is hu gestikt in benzinedampen daar hu de motoronr'erdelen met behulp van ben zine reinigde. De heer Bruin, rechterhand van- schipper Botte Ney van de redding boot, was de boot samen met de schip per aan het schoonmaken met het oog op de opvolging van schipper Ney op 25 september door schipper Jan de Jong. Senipper Ney vond Klaas Bruin omstreeks haifzes in bewusteloze toe stand in de machinekamer. Hoewel een arts nog geruime tijd kunstmatige ademhaling toepaste, bleek alle hulp tevergeefs. Klaas Bruin behoorde tot de vaste bemanning van de redding boot en heeft vele reddingen meege maakt. Om middernacht hebben in geheet Italië grote aantallen transportarbei ders het werk voor 24 uur neergelegd. ZÜ eisen hogere lonen. De staking wordt door de commu nistische, sociaal-democratische en liberale vakbonden gesteund. De chris ten-democratische bond houdt zich af zijdig. SHERMAN ADAMS „De commissie van ondersoek heeft volkomen onverantwoordelijke getul genlssen gehoord en zich, zonder dit bewust te zün, geleend voor het ver spreiden van geruchten en kletspraat", aldus Adams. Sherman Adams zei niet onmiddellijk te zijn afgetreden toen in de commis sie van onderzoek voor hem ongun stige verklaringen werden afgelegd omdat „dit, in de gehele atmosfeer die deze controverse omgaf, zou kun nen zijn uitgelegd als een bekennen van schuld". President Eisenhower heeft verklaard persoon in onze school te verwelko- (jat Adams werk „briljant" is geweest, „Het Amerikaanse volk heeft van uw onzelfzuchtige arbeid geprofiteerd. Na zes jaar van zeer nauwe samenwerking heeft u. zoals u immer hebt gehad, mijn volste vertrouwen en hoogachting". „Ik aanvaard uw ontslag met droef heid Uw vertrek valt zwaar", aldus Eisenhower. ET is onbegrijpelijk, dat openba re onderwijzers, bij wie men toch intellect mag verwachten, tot een der gelijke redenering komen. in de eerste plaats maken de ge meentelijke inspecteurs, die tot taak hebben B. en VV. bij te staan in het toezicht op het onderwijs in het alge meen, geen deel uit van het bestuurs apparaat van de openbare school. In de tweede plaats mag de vraag ge steld worden of het juist met het oog op een goed toezicht niet gewenst is. dat althans één inspecteur wordt be noemd, die voikomen op de hoogte is van hetgeen voor het bijzonder onder wijs nodig is, waarop B. en W. even zeer toezicht hebben uit te oefenen. Het gemeentelijk schooltoezicht op de bijzondere scholen betreft waarlijk niet alleen een juiste toepassing van artikel 72 van de L.O.-wet. De inspec tie wordt ook ingeschakeld bij het pro jecteren van scholen in nieuwe stads wijken en zouden de inspecteurs dan alleen maar oog behoeven te hebben voor het openbaar onderwijs? Bovendien strekt het gemeentelijk schooltoezicht zich ook uit over het lager nijverheidsonderwijs, maar alle 25 scholen'voor dit onderwijs zijn in Rotterdam bijzondere scholen. Is men v-n oordeel, dat alleen een voorstander van openbaar onderwijs objectief kan oordelen, ook over het geen voor het bijzonder oridenvijs van belang is? Zou een voorstander van bij zonder onderwijs niet berekend zijn voor de taak van gemeentelijk in specteur" De praktijk in Den Haag, waar van de vijf inspecteurs wel drie inspecteurs (trices) voorstander van bijzonder onderwijs zijn, leert wel an ders. Als opvolger van Sherman Adams voor de functie van de hoogste en naaste assistent van president Eisen hower in het Witte Huls wordt Alfred Gruenther genoemd, de gewezen op perbevelhebber van de NAVO,' die thans president Is van bet Amerikaanse Rode Kruis. Sommige autoriteiten menen dat Eisenhower tot deze keuze zal komen omdat Gruenther reeds eerder zijn rechterhand is geweest en nog steeds een oude vertrouwde vriend is. De verwachting van Gruenthers be noeming wordt nog versterkt door de mededeling dat Seaton, minister van Binnenlandse Zaken, en Persons, de tweede assistent van Eisenhower, niet in aanmerking komen. Ook wordt een benoeming van Henry Cabot Lodge Jr., de Amerikaanse ambassadeur bij de Ver. Naties, niet waarschijnlijk ge acht omdat hij in de huidige diploma tieke spanning niet gemist kan wor den in de Ver, Naties. NAAR aanleiding van de komende verschijning van het boek, dat prinses Wilhelmina over haar leven heeft geschreven, heeft een on zer redacteuren een onderhoud gehad met de uitgever, de heer J. ten Have te Amsterdam. Hij heeft dit onderhoud samengevat in een be schouwing, die op pagina 3 van ons blad is afgedrukt. V Overigens zal de christelijke vak beweging, aldus de Verbondsraad, grote waakzaamheid betrachten bi.' de behandeling van het gehele vraagstuk, opdat geen oplossingen worden aan bevolen die eenzijdig de loon- en salaristrekkenden treffen. Dit sprak de verbondsraad uit tijdens een buitengewone vergadering, waarin hij zich beraadde over de mede delingen van de regering in de troon rede, de miljoenennota en de brief van 16 september aan de SER, De regering heeft volgens de raad terecht advies gevraagd aan de SER over de te voeren sociaal-economische politiek. De regering is volgens het CNV tol de inschakeling van de SER ver plicht op grond van het bepaalde in de wet op de bedrijfsorganisatie. Juist in dien de regering geen advies aan de SER gevraagd zou hebben, zou er vol gens het CNV aanleiding tot gerecht vaardigde kritiek zijn geweest. Wel meent de verbondsraad dat de regering aan de late kant is met het LS de Rotterdamse wethouder van Onderwys zich aan de wet wil houden en dat is hij pp grond van zijn eed verplicht dan zal hij voor zijn de-al bij het m ken van een voordracht voor de benoeming van ten gemeentelijk inspecteur een kan didaat, die werigens aan de te stellen eisen voldoet, niet mogen weren alleen °P grond van het feit, dat de sollici tant voorstander is van het bijzonder Bij de invoering van de maximum- snelheid binnen de bebouwde kommen werd aanvankelijk uitgegaan van de gedachte, dat het begin en het einde daarvan niet op speciale wijze behoefde te worden aangegeven, doch dat ten deze kon worden volstaan met de plaatsnaamborden, die de grenzen der bebouwde kommen aangeven. In de praktijk bleek deze aanduiding even wel niet voldoende duidelijk te zün. Ten einde aan dit bezwaar tegemoet te komen is een wijziging van het wegenverkeersreglement vooroe- reiding in dier voege, dat het begin en het einde van de zone. waarvoor een maximum snelheid van 50 km par uur geldt, moet worden aangegeven door de internationaal aanvaarde bor den, die het begin en het einde van een snelheidsbeperking aanduiden. Minister Algera deelt dit mede in de begroting van Verkeer en Water staat, Met betrekking tot de verkeersvei ligheid zegt de minister: In de afgelopen jaren is het aantal verkeersongevallen ieder jaar toege nomen, hetgeen moet worden toege schreven aan het steeds intensiever worden van het verkeer. ll|||ll|j|illlli!|j|||illlllll!!i!!l!!li!!llli!lllilll!ill!l!llil!lllll!lill!i onderwijs. Mocht de wethouder dit toch doen, dan zal het college van bur gemeester en wethouders moeten in grijpen. En mocht dit college daartoe in meerderheid niet bereid zijn, dan zal de gemeenteraad moeten tonen, dat hij het „onbehoorlijk" vindt om de voorstanders van bijzonder onder wijs tot tweede-rangs-burgers te de graderen. In 1958 is in deze ontwikkelingsgang een duidelüke verandering ingetreden. Als gevolg van de invoering van ae 'maximumsnelheid binnen de bebouw de kom fs speciaal in de grote steden, waarvan het grondgebied overwegend uit bebouwde kommen bestaat, sedert 1 november 1957 het aantal verkeers ongevallen en meer in het bijzonder het-aantal ongevallen met de dood of lichamelijk letsel tot gevolg, belang rijk afgenomen. Blijkens voorlopige djfers, verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, bedroeg in de zeven maan den, volgende op 1 november 1957, in gemeenten met 100.00 en meer inwoners, iiet aantal slachtoffers van verkeersongevallen op ie openbare weg 7261 tegenover 9382 in de over eenkomstige periode van het daaraan voorafgaande jaar. een vermindering derhalve van 18,8 Van dit aar.tai werden 34S gedood, 3803 ernstig ge wond en 3672 licht gewond. De over eenkomstige c.ji'ers van het vooraf gaande jaar bedroegen 220, 4512 en 4650. Het aantal doden, vaar ge wonden en licht gewonden daalde derhalve niet onderscheideniük 33,6, 15,7 en 21 Met de verbetering der overweg beveiliging zal verdere voortgang wor den gemaakt. Naar verwachting zullen ultimo 1959 94 overwegen met auto matische halve overwegbomen bevei ligd zijn en 247 met automatische knip- petlichtinstallaties tegen resp. 52 en 217 op het einde van 1957. De ongunstige financiële vooruit zichten voor 1959 hebben de regering ertoe genoopt de investeringen voor dat jaar te beperken. De bü d?ze afdeling en ïn het bij- Q M vijf vc<or één gistermiddag is de eerste van de zestig meter hoge zendermasten van Huizen omverge haald. Met veel gekraak en een doffe dreun viel het gevaarte in zijn volle lengte in het hoge gras aan de rand van Huizen. Drie pogingen om de hou ten toren, om te trekken, waren daar voor mislukt: de stalen kabel, waar aan een zware vrachtwagenmotor stond te trekken, brak telkens door. Het Huizense zenderpark werd enige weken geleden door de Am sterdamse inspecteur der domeinen te Bussum geveild. Een combinatie van slopers: de Amsterdamse firma T. Kramer en de Hengelose E. H Kroeze kochten zes antenne-masten (vier houten eu twee van metaal), voor 20.000. Een van de stalen masten (50 me ter hoog) werd vorige week al ge sloopt; die werd eenvoudig gede monteerd. Men wilde dit ook doen met de andere masten, maar hat werk aan de tweeling-antennes, be staande uit twee en zestig meter ho ge houten masten op een draaita fel, maakte duidelijk dat dit de me thode niet was. Tien dagen waren twaalf slopers in de weer, om bovenin één der masten boutje voor boutje los te maken en nog was slechts 30 meter gesloopt. Dit werd te duur Dus moesten de masten omver. Kees Rebel uit Huizen klom de hou ten ladders op. die naar het topje van de masten Seidde, om een strop te be vestigen, door middel waarvan een trekkabcl kon worden vastgemaakt. Het andere eind van de kabel zat om de lier van een zware trek wagen, die op veilige afstand, 80 meter van de toren, in het gras stond. De persfotogra fen. televisie-eamera-mensen, radio reporters en journalisten waren sa mengestroomd op het voormalige zen. derpark, om het omtrekken van deze eerste mast vast te leggen „Blijf uit de buurt," waarschuwde de heer Kramer, met een blik op de mast. „Je weet nooit wat zo'n ding doet. Hü kan die kant uitvallen en dan zijn er een paar doden. En dat moet ik niet hebben. Goos Kamphuis van de NCRV-radic- krant zette zijn microfoon, en zijn bandrecorder op een beschermd plek je achter een betonnen pijler klaar om een handle >vcr te halen eii weg te rennen. Een fluitsignaal en weg rende Goos, struikelend over het hoge vragen van dit advies. Betwiifeld oaoet worden, of de SER nu redelijkerwijs ln staat zal zün het advies voor 1 decem ber aanstaande gereed te hebben. De verbondsraad zegt uiteraard be reid te zjjn mee te werken aan de tot standkoming van een weloverwogen oplossing van de huidige moeilijkbe den. De bereidheid tot overleg be hoort volgens de verbondsraad tot het karakter en het wezen van de chr. vakbeweging. Op dezelfde grond acht de verbonds raad het ongewenst nog vóór het over leg is begonnen, bindende uitspraken te doen. die de totstandkoming van overeenstemming zouden kunnen be moeilijken. gras. dal kuilen en hobbels verborg Maar er gebeurde niets. Alleen de strak gespannen kabel brak. Tot drie maal toe. De mast zelf bleef roerloos staan. Wat ook viel. zoals een enke! stukje kabel en het bord: „T. Kramer, sloper van schepen, bruggen en kra nen," de mast niet. Pas nadat een sterkere kabel uit Amsterdam was gehaald, kwam er beweging in de toren. Trouwens: nog maar voor even, want toen er twee van de vier voetjes twee meter van de grond waren bleef de toren enige minuten scheef staan, niet om de fil mers en de fotografen het werk ple zieriger te maken, maar omdat de ka bel van de liertrommel dreigde te lo pen. De toren moest no- even in zijn oude stand, ma_r toen was het ook. met hem gebeurd. Krekend viel he? ding in stukken. „De ruïne lijkt erger, dan zij is," zei d% heer Kra mer, toen hij de zaak bekeek. „Er zit nog een mooi beetje gaaf hout aan." De toren was ongeveer 40 k 50 ton zwaar. Met zijn tweeling-broer stond hij op een metalen draaitafel, waar aan ongeveer 100 ton staal zat. „Ik ben heel wat keren boven in de toren geweest," zei de heer L. Bout uit Huizen, toen het gevaarte op de grond lag. Hij is reparateur geweest bij de zender Huizen; hü ging dikwyls naar boven om de antenne te repare ren. Het kwam dikwijls voor, dat de bliksem insloeg en dat er brand ont stond. Door brand ging overigens ook bijna de mast verloren, want toen slopers met hun branders bezig wa ren de bout kapot te brengen, vatte een der voeten van de toren al vlam Een oplossing van het vraagstuk der consumentensubsidies op melk en van het bu'Tvraagstuk acht de verbonds raad ook voor de loon- en salaristrek kenden van groot belang. De subsidies blijven volgens het CNV een onnatuur- l«k element in de loon--en prijspoli tiek vormen, mede omdat ook degenen die een hoog inkomen genieten, deze subsidies uit de overheidskas ontvan gen.. Vooral de oplossing van het huur- vraagstuk acht het CNV voor 'de icon en salaristrekkenden, van bijzonder groot gewicht. Nog steeds is het Ne derlandse loonpeil liet afgestemd op de huren van de nieuwe woningen als gevolg waarvan de huurders van deze woningen in voortdurende grote zorg verkeren. Zelfj kunnen velen in tal van plaatsen de' voor hen gebouwde nieuwe woningen niet betrekken, .om dat zü niet in staat zün. de huren van deze woningen te betalen.. De verbondsraad -acht dan ook een diepgaand overleg over deze situatie uiterst gewenst, Het dagelüks bestuur van de KAB meent, dat zowel de Troonrede als ie adviesaanvrage van de regering' aan de SER moet worden gekenschetst als perspectiefloos en tegelijk fantasieloos. Zonder perspectief, omdat de daarin vervatte suggesties praktisch geen ruimte laten voor een verdere ver hoging van het reële inkomen van de Nederlandse werknemers. Fantasieloos,zün de stukken, omdat men er op regeringsniveau blükbaar niet In is geslaagd de vicieuze cirkel van te veel wensen in verhouding tot de beperkte produktiviteitsstüging te doorbreken. Het dagelüks bestuur van de KAB ziet ten minste twee .verschillende wegen, waarlangs de aanval op dit pessimistische toekomstbeeld kan worden ingezet, In de eerste plaats de weg van het serieus opsporen van die onderdelen van de lijst van verlangens, die geheel of ten dele op andere wüze kunnen worden verwezenlükt, dan door beslag te leggen op een deel van de makro-economische produk tiviteitsstüging, In de tweede plaats door het bedenken van middelen met behulp waarvan de produktiviteitsstüging belangrük hoger zou kunnen uit komen dan het Planbureau op grond van makro-economische berekenin- gen meent te mogen verwachten. De wüze waarop de regering het probleem van de huren stelt, is vol gens de KAB „zonder meer aanlopen achter de feiten, die zü zelf niet in de hand gehouden heeft." Met 'een huur verhoging zonder meer zal niét veel van het probleem kunnen worden op gelost. Een oplossing komt volgens de KAB eerst nader, „als men de moed heeft zich af te vragen wat nu precies de oorzaak is van het feit dat. nu na vier huurverhogingen de afstand tussen rendabele huren voor nieuwe wonin gen en de feitelüke huren van be staande woningen nog zo groot is, alle nadelen van verschillende huurniveaus zün blijven bestaan. Als belangrijkste oorzaak wüst ae KAB op de stüging van' de bouwpry- zen. Herstel van het evenwicht tussen de diverse huurniveaus is voor een deel mogelijk via verlaging van* de bouw kosten en verlaging van de huren voor nieuwbouwwoningen, aldus de KAB. In een zeer dichtbegroeid bergter-" rein tussen Tizi-üuzou en Bougie in Algerüe hebben Franse troepen een massagraf ontdekt, waarin zich de ver minkte lichamen van 400 Algerünen bevonden. De slachtoffers zouden allen nationalistische rebellen zün geweest, die waren aangesloten bü de eenheden van kolonel AmirouETie. In Franse ïegerkringen weet men geen verklaring voor het bloedbad te vinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1