Roep om recht Dr. Drees houdt vurig pleidooi Koeweit ook bij Arabische Liga? Den Haag heeft goede hoop •P^laris-raket./ftöveB Cape Canaveral oiil Renpaard wilde niet vliegen Streng optreden van president Chehab Koningin en m Stadsuitbreidiiw in studie STUDENTEN IN UTRECHT SLMGS MET POLITIE E1M: OM LITTLE ROCK Rechtsgeding om 102e element Ex-rebellenleider nu premier Rechter Salmon met dood bedreigd r> r Aanval van Gomoelka op katholieken TWEE HAARLEMSE KINDEREN SINDS GISTEREN ZOEK Russen ontdekken WBHÊÏÏ NA BOTSINGEN IN C O TXT 11 V 0ONBERDAG 25 SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4101 fV v'J- Medewerking Petten 14 dagen grati* m v —J O Vrolijk praatje 7 „Hoëra*' Echtgenote van zendings- ondcrwijzer verdronken Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H., J. S. BKU1NS SLOT (yan een onzer verslaggevers) jVFEDERLAND zou het bijzonder op prijs stellen wanneer de Euratom-commissie die op het ogenblik in ons land is, zóu be sluiten. het- Europese kernenerge tisch onderzoekingscentrum in ons land opte'richten.'AVelinge- lichte kringen in Den Haag. heb ben er ook wel goede hoop op dat dit zal gebeuren. "7 m IN en om de Amerikaanse stad Little Rock zijn gisteren vechtpartijen uitgebroken tussen jeugdige negers en blanken. Bij een gevecht in de huurt van de school voor blanken werden drie blanke jongens gewond. De poli tie tracht een gewapende neger op te sporen, die een blanke vrouw in haar woning heeft aangevallen. itoutroAm: wit» ce witngtraat at) - Taiet. 119700 «ll PotUna 1112 - Poetgiro iio. 424519. KJaoiitcatiienal aooontsnaenuso. m.ao18 JO our Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 •t-Gr*Tenli*ge: Huygeneplein 1 - Xelei. 183467 3 iQneai Fcctbua 1091 - Postgiro Ho. «24867. Klaohtendierurt; 1830—1930 u. ïoled. 362969. Dordrecht: Sohelfersplem 3 - Poetgiro No 424208 Telefoon 4370 fCachtendienet na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon' 87883. Abonnementsprijs 61 cent per week f 3,85 per maand. 1730 pet kwart» *1. Lease araanen 15 oent Verschijnt daeeHlics. (Geldis tot vrijdagavond) AFNEMENDE WIND Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele «uien. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Langs de kust tot krachtige en in het binnenland.tot matig afnemende noordwestelijke wind. Morgen: Zon op: 6.31 Maan op: 11.47 onder: 18.31 onder: 4.58 IN de Noordoostpolder zijn de ge- moederen verontrust. En terecht, Het gaat niet, zoals het moet en zo als men het zich zo gaarne zou wen sen. De polder is nu al enkele jaren ii ontwikkeling. Men kan zeggen, dat da periode van ontginning, de toe stand van overgang thanB voorbij is. Dit betekent, dat de burgerij ih dit ger bied van nu af aan bestuurd wenst te worden, zoals dat in elke andere Ne derlandse gemeente het geval is. Dat het in die richting gaat, daarvan bespeurt men weinig. Tot dusver heeft die landdrost, bijgestaan door zijn amb tenaren, in de polder het bewind ge voerd. De geleidelijk groeiende be volking kon zich'daarin .vinden. Maar allengs ontstond «r onbehagen. Men had op het bestuursbeleid geen invloed en ging dat aanvoelen als een tekort, ,'In dit tekort kan de landdrost met zijn staf niet voorzien. Daarvoor is nodig de instelling van eeci of meer gemeenten, waarna de burgerij zelf haar eigen bestuur kan vormen en langs democratische weg Snvloèd op dat bestuur kan uitoefenen.' 1 REEDS in 1954 was de tijd rijp voor de instelling van de gemeen ten. Er werd een wetsontwerp gereed geinaakt, doch tot op de dag van van daag is-dat ontwerp op het departed ment blijven liggen. Zo moest wel ge leidelijk het onbehagen in kracht toer nemen, want de ingezetenen in de pol-: der bleven al die jaren onmondig eri zjj begonnen die onmondigheid in steeds pijnlijker mate te ervaren. Eind vorige week is het ten slotte tot ,een. soort explosie gekomen.Er is publiekelijk gesteld, dat de landdrost er niet in is geslaagd meer inhoud te geven aan de poldercommissie voor algemene belangen en de daaruit ge vórmde adviescommissie. Er wordt bestuurd óver, maar in onvoldoende mate mét de. ingezetenen. De klacht werd géhoord,.dat aan de commissie elke bevoegdheid wordt onthouden. Èr wordt zelfs geen gele genheid gegeven tot het houden van spreekureri. Alzo: wèl adviseren, maar géén wérkelijke invloed op het beleid van landdrost en ambtenaren. dingt ernstig -centrum AN, a.-r,. zfjde, waarbij andere'par- "V tijen zich aansloten; is tegen heel deze ontwikkeling protest aangetekend. Dé heer W. G. de Feyter, lid van d Adviescommissie, formuleerde het on geveer zo:- „Materieel, technischen economisch heeft aan de wording, van de polder een grote conceptie ten grondslag gelegen,maar op bestuur lijk gebied heeft deze ten enenmale ontbroken." Dat is een ernstige klacht, waarvoor le meer. begrip' moet bestaan ,nu het gaat om een bevolking, die hoofdzake lijk bestaat "uit ondernemende agra riërs, mensen dus, wie het begrip on mondigheid van nature al helemaal niet ligt! Het wordt hoog tijd, dat men aan billijke verlangens nu eens' einde-' lijk tegemoet gaat komen. Uiteraard kunnen wij hei niet" eens zijn met "een ultimatief getint adres aan de minister-président Welmoet juist worden geacht dat de bevolking door middel van haar póldercommis- sie aandacht vraagt voor; haar wen sen. I>3 bevolking van de N.O.-polder verlangt er vurig naar. op bestuurlijk' terrein zichzelf te kunnen zijh. Welnu, laat mén die wens zo spoedig moge lijk in vervulling doen' gaan; Op de wordingsgeschiedenis van deze polder mag zich geen kwalijk vlek gaan af tekenen. De regering geve aande 27.000 polderbewoners alle rechten op bestuurlijk gebied, welke haar reeds te lang werden onthouden. Dc plaatsvervangende minister van Defensie van Koeweit, Alsabah, heeft meegedeeld, dat Koeweit „ernstig overweegt" zich bU de Arabische Liga aan te sluiten. Alsabah verblijft momenteel in Caïro. Het- sheikdom Koeweit Is" een Engels protectoraat en een der grootste olicproducenten ter wereld. Volrens het Euratom-verdrag moet een dergelijk, centrum opgericht wor den voor de uitvoering van de ver schillende Europese onderzoeklngs- programm&'s. Mocht de eommlsste hier voor Inderdaad Nederland verkiezen dan dénkt men als vestigingsplaats aan Petten, waar het Reactor Centrum Ne- derfand een reactor in aanbouw heeft - 1 - J 7 - 4 V* EEN VURIG PLEIDOQI. voor de ves tiging' van' dit gemeenschappelijk Euro pees centrum, voor atoomonderzoek in VcdTland heeft minister-president dr; W. Drees gisteravond Jn het Muiderslnt éelin'nden. Daar bood de rererlng de Erratom-comniissiè'een diner aan. „Men is in Nederland sterk over tuigd van het nut van internationale samenwerking zo goed als van het nut van het moderne natuurwetenschappe. ijké onderzoek",' aldus dr. 'Drees. De commissie zou .kunnen, .rekenen op .dé volledige medewerking van regering orovinciale én gemeentelijke autoritei ten, wanneer zij'zou'besluiten dit ge meépSchappelfjke, 'onderzoek in ons land te laten verrichten. Het* Reactor Gentrum! Nederland zou grond ter. be schikking stellen. .,7 *7 Bovendien zou -decommissie riiimtè en 'apparatuurtkunnem gebruiken yan hét Reactor •■'Centrain- Nédèrland én verscheidene laboratoria,aldus -dr.: Drees. Aan hét diner in-hét'Mui&erslot^za- teri ó.a.*aan'dé ministers Cals, Hofstra. Suórh'oïfén Vondeling en destaatsse cretarissen Van der Heiige!, 'en yeld- kamp. 7- De Euratomcommlssle heeft gister morgen een., bezoek 7 aan Petten' ge bracht. waar de hoge-flnx-réactor 'van het Reactor Centrum Nederland In aan bouw .Is! - Gistermiddag heeft prof. dr. 'J. Kisto- maker in Amsterdam zijn'werk met dé ultracentrifuge - voor dé scheiding van uraniumisotopéri gedemonstreerd .vóór de leden.van de commissie. De commis sieleden waren de ^eerste buitenstaan ders dié dé wetenschappelijk opzien barende superkritische cilinder in wer king mochten zien. -Dit model was tot •*;<deren'tbe strikt geheim,-• Later heeft dé commissie in Amster- dam-Watergraa'fs'meer'ihet synchr.ocy riotron bezichtigd. V' Kórt nadat zij van de lanceerbasis Cape Canaveral was afgevuurd Is een Polaris-raket van de Amerikaanse marine In de lucht gekanteld en. tot ontploffing'gekomen. Brokstukken van dé ontplofte raket kwamen In de 5 kilometer brede Ranana-rivier en over 'een uitgestrekt gebied bulteii dé ri vier terecht. Er is geen melding ge maakt, van slachtoffers. Even nadat de raket uit elkaar sprong-galmde het uit .de luidsprekers op het. terrein: „Al het personeel op de Cape dekking zoeken,'dekkihg zoe ken!" De ontploffing werd vanaf de grond teweeggebracht door een veilig- heidsofficiér. die ontdekte, dat de raket niet de voorgeschreven richting uit ging. Naam Straat: Woonplaats: Wenst zicb ingaande heden te-abonneren op het dagblad Irouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis Betaling aal geschieden per week (61 cent) /pet kwartaal- (J 7J0). Doorhalen wal niet gewenst wordt. U wordt verzocht-deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withttraat J0, «otterdam. Een vurige anderhalf jarige merrie van prins Ali Khan kreeg van de brullende motoren van een KLM.vrachttoestel, dat op het punt stond van het New Yorkse vliegveld op te stijgen, zo de schrik in haar benen, dat zij wild steigerend de tralies van haar vliegtuigkooi trachtte te verbreken en daarbij een achter been brak. Een veearts zag geen andere mogelijkheid dan het dier met een schot uit zijn lijden te verlossen. Gezagvoerder J. Berkum ver télde later tijdens het taxiën naar de startbaan het tumult- vernomen te hebben en terstond het toestel stopgezet te hebben. De schade aan het interieur van het toestel, dat nog vijf andere paarden bevatte, was zo groot dar men pas, na elf uur weer "kon opstijgen. .7 De nieuwe president van Libanon. Chehab. is zijn bewind met een kracb- ilg optreden begonnen. Om een einde te maken aan de sedert gisteren weer oplevende gevechten in de hoofdstad Beiroet, waarbij ten minste" 10 mensen om het leven kwamen, riep bij het le ger te hulp. Zestien Amerikaanse tanks 1 hebben thans posities in de stad ingenomen, A«n de Ingang^ van.. de' Zutderkerk In liet fde gcmcente-secrctiris - vin de hoofdstad,- hart Van oad{Amsterdam wachtte- - de,-; 8-1 de!.' vorstin "óp ,óm liaar ëen /fraai', .boeket jarige Anette van den- Berg, -dochter van I bloemen, aan te bieden. (Van onze verslaggevers) DE hoofdstad heeft HJU. dc Koningin en prins Bern hard, dié hun jaarlijkse bezoek aan Amsterdam brengen, woensdagr middag: één hartelijk welkom be reid. Onmiddellijk na de begroe ting door.bürgemeestér mr, G. van Hall aan de grens; der gemeente bijDiemen, .voerde het gemeente bestuur de-hoge bezoekers vnaar waf mén; de keuken van 'Amstér- dam6 - toekomstige ontwikkeling zou kunnen noemen: de oude, grjjze Zuiderkerk, waarin een groot aantal maquettes van stads uitbreidingen en plannen voor haven- en industrie-ontwikkeling tentoongesteld waren. In dit ..laboratórium!' van dc hoofd stedelijke dienst der Publieke Werken hoorden dé vorstelijke personen twee :eferaten over Amsterdams woningbouw en-.stadsuitbreiding (door de wethouder mr. G. van 't Hull), en over de econo mische ontplooiing van de hoofdstad door mr. D A. Delprat, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken..'.; -.777 '.7"-'". Na de toespraken' bezichtigden ko ningin Juliana en prins Bernhard de maquettes van de nieuwe Am sterdamse tuinsteden Geuzenveld, Slotermeer. SI oter vaart en Os dorp. Ook miniaturen van de oude bin- nenstad met de aanloopwegen voor de IJ-tunncl en het nieuwe stadhuis wer- den-'.nauwkeurig bekeken.'-. - v de avondklok is vervroegd tot zes nar. en de politie heeft opdracht gekregen te schieten op iedere burger, die zich gewapend op straat vertoont. Buitenlandse waarnemers zijn van oordeel dat" zowel de opstandelingen als de Falangé de strijd willen-beëindi gen. Zij -krijgen hiertoe thans gelegen heid door de maatregelen van presi dent Chehab. •7;'' Inmiddels heeft Chehab een nieuwe regering bekendgemaakt. Deze staat onder leiding van 'dé 37-jarige moham medaanse rebellenleider Rasjid Kara,- mi. In het nieuwe kabinet zijn géén aanhangers opgenomen van de rege ring van de vroegere president Cha- moun en premier És Solh, die .4 Vz maand lang strijd tegen de rebellen hebben gevoerd. Karaml zelf heeft twee belangrijke posten voor zichzelf gere serveerd, namelijk -Binnenlandse^ Za ken en Defensie. Minister'van"Buiten landse Zaken is nu Philippe Takla.\ De nieuwe premier leidde tijdens de opstand een verzetsbeweging in Tri-- Doli. Hoewel hU niet met een ,o£ sn- dère'party verbonden is-was hy vorig, jaar dc- enige Libanese politicus die te Moskou de viering van de 40ste ver jaardag dér Russische revolutie heeft bijgewoond. De Londense rechter Salmon,die onlangs negen blatke jongens, tot vier jaar heeft veroordeeld. wegens hun optreden tegen kleurlingen in de Lon dense wijk Netting Hill, heeft*, ëen brief ontvangen, waarin gedreigd wordt dat hü-bU wijze yan represaille zal worden doodgeschoten. De' brief, was ondertekend door een groep „ex- commando's". 7,7'' 77 7 7""7:7775;-, Rechter Salmon, heeft de brief aan Scotland Yard gegeven "en heèft .'nu politiebescherming gekregen. ;7:77.7' 'i Prins' Bernhard onderhield zich met stadsbestuurders - én vertegenwoordi gers van het bedrijfsleven, daarbij de humor, die in. de zwaarwichtige, inlei ding noodgedwongen ontbreken moest, volop gelegenheid, gevend zich te ont plooien. Hoewel er ruimschoots tijd genomen was voor dit eerste onderdeel' vam het bezoek kwam men, bijna nog tijd te kort. Op het laatste ogenblik ontdekte de vorstin nl. nog-de maquettes van de toekomstige herbouw van de Jor- daan en een aantal foto's van het Am sterdamse Bos, die zij tocb óók nog even in ogenschouw wilde nemen. Beiroet, waarbij ten minste 10 mensen Iri die tijd liet de Prins zich ;verr tellen van de uitbouw der- stad in dé tuinsteden. Hjj beschouwde een; ma- qaeUe.Iahgdurig-d"p0r/eeri',hleiit;msiru- mentje..dat - door middel'van spiegels één perspectief -vain 'de maquette ;{poné de.-Dit ontlokte de Koningin de uit roep: „Mijn echtgenoot vindt dat blijk baar aardig speelgoed - '7 Toen kóningin Juliana en. prins Bernhard langer dan. gepland was in het kerkgebouw bleven hoorde men de-mensen Jjuiten steeds harder- ..Hoera!!!" roepen. De- Zandstraat rjep om hen. Het publiek in - déze oude straat. Waaraan de Zuiderkerk-is gelegen, wenste óók iets; te zien van het koninklijk bezoek. Gisteravond dineerde het koninklijk paar met vertegenwoordigersvan ;hét hoofdstedelijk bestuur,1- ln de afgeiop^n 'nacht tussen halfeen en een,uur is het tot.een botsing geko men tussen acht. manschappen van de-Utrechtse politie én een honderdtal éér- stejaarsstudenten van de studentenve^aniging-„Unias" te Utrecht. De student D. van L. uit Zeist werd gewond, hij kreeg een hersenschudding en is naar'het étads- cn Academisch Ziekenhuis te Utrecht overgebracht. Omstreeks halfeen vannacht werd in de sociëteit van „Unitas" het ver- bróederingsfeest gevierd. Traditiege trouw. werden de juist geïnstalleei-de eerstejaars naar buiten gelokt. Daar na werd de deur van de sociëteit ge barricadeerd en moesten de eerste jaars maar zien dat' ze binnen kwamen. De pogingen hiertoe gingen met het nodige lawaai gepaard. Omwonenden waarschuwden de po litie. Er verscheen een sulveillancewa- gen met twee agenten die probeerden de orde te herstellen. Zij wilden dat de-studenten de sociëteit binnengin gen'en niét buiten de nachtelijke rust verstoorden. Toen hieraan niet direct gevolg werd gegeven trachtte de poli tie zich toegang te verschaffen tot de sociëteit om de senaat te bewegen de eerstejaars naar binnen te halen. Volgens de lezing van de Utrechtse politie zou één der studenten toen een agent met een fietspompje te lijf wil len gaan. Onmiddellijk werd assisten tie ingeroepen. In totaal acht agenten hebben toen de joelende groep uiteen gejaagd waarbij gebruik werd ge maakt van de wapenstok. Toen- de rust hersteld was vond men. aldus de politie, 25 meter van het strijdtoneel de'student D, van L. op de grond liggen. De senaat van „Unitas" heeft van nacht; tal van-studenten*die.bij-de rel betrokken waren gehoord. Naar aan leiding hiervan deelde de- senaat het volgende mede: „Terwijl omstreeks een uur van nacht tijdens het verbroederings feest, dat jaarlijks na afloop van 't novitiaat gevierd wordt zojuist ge ïnstalleerde eerstejaars zich op straat bevonden om gezamenlijk vol gens traditie de sociëteit binnen te dringen, is de Utrechtse politie op een naar de mening van de senaat niet verantwoorde wijze opgetreden. Enkele per surveillance-wagen ge arriveerde agenten sommeerden de eerstejaars binnen twee minuten in de sociëteit te verdwijnen. Enige seconden later sloegen de agenten zonder verdere waarschu- wing met de knuppel op de eerste jaars in, die, zich niet in de inmid dels. door de oudejaars gebarrica deerde sociëteit konden begeven. Eerstejaars, die verward raakten tussen de voor de sociëteit geplaat ste fietsen werden afgeranseld. Een van hen werd ongeveer 25 meter achterna gezeten en terwijl hjj op de grond lag nog geslagen. Hij werd vervoerd naar het. Stads- en Aca demisch Ziekènhuis.' alwaar een her senschudding 'werd geconstateerd. Een lid van de novitlaatscommissie, die bii de agenten trachtte te be middelen, werd door vier van hen met de knuppel" bewerkt". Nadat H.M. de Koningin cn prins Bernhard per hofauto' bfj hét paleis op de Dam ge arriveerd waren, speelde de Marlnterskapel met tamboer en pfjpers oJ.v. de kaplteln- directenr H. C. van Lijnschoten het Wilhel mus. Daarna Inspecteerden de vorstelijke personen de erewacht 'bestaande uit vier pelotons van de verbindingsdienst,-der Kon. Marine onder commandovan Itz. Ie klasse Jhr. A. W. van Holthe. De Prins droeg het uniform van luitenant-admiraal der Kon. Marine. De Poolse communistische partij leider Gomoelka heeft de katholieke kerk van Polen ervan beschuldigd zo wel openlijk alsxin het geheim tegen de regering te ageren. Maar hü voegde eraan toe dat de regering niet van plan is haar overeen komst van eind 1956 met de kerk op te zeggen. De advocaat van de Amerikaanse vereniging voor de vooruitgang van kleurlingen (N.A.A.C.P.) heeft woens dag een stap gedaan, die moet leiden tot mislukking van het plan van gou verneur Faubus van Arkansas die. zoals bekend wil voorkomen dat op de scho len van Little Rock Integratie wordt toegepast. De advocaat heeft een verzoek ge deponeerd by de betrokken rechtbank, waarin wordt verzocht de onderwijs commissies van Little Rock niet het recht toe te kennen de vier middel bare scholen van Little Rock, die -in opdracht van Faubus gesloten zijn, ;te verhuren aan c engroep particulieren die de scholen op particuliere basis willen heropenen. De advocaat vraagt bovendien om toepassing van de inte gratiebepalingen, zo !de scholen op par^ tieuliere basis heropend worden, -'.7 (Van onze correspondent) Sedert gistermiddag 4 uur worden de 7-jarige Th. W. Verzylbergh en zijn 5-jarig broertje Tb. J., beiden wonende aan het Donkere Spaarne nr. 50 te Haarlem, vermist. Na een ruzie met een buurjongetje waren zü gisteren van de speeltuin Don Bosco op het voormalige - Phoenix-terrein wegge lopen. Zij zjjn sindsdien niet meer gezien. De politie zocht met speurhonden het terrein af. Zij kreeg vannacht hulp van de rykspolitie, die met een speur hond'ter plaatse wa« Omdat de mogelijkheid niet uitge sloten is, dat de jongens te water zün geraakt, is men druk doende met dreg gen. Een vaartuig van de rijkspolitie te water uit Zaandam assisteert hierbij. Het zoeken is tot nu toe vergeefs geweest. Het signalement van het oud ste jongetje luidt: zwart haar, donkere ogen, gekleed in een- geel truitje met groene en blauwe strepen. Zjjn rech terwang Is opgezwollen. De jongste heeft blond haar en blauwe ogen en draagt een grijs broekje en een ge ruite blouse. Hü mist twee voortanden* Geleerden van het Russische instituut, voor kernenergie zyn erin geslaagd het 102de element te vervaardigen; zo' heeft het i officiële Russische persbureau Tass bekendgemaakt. Men heeft dit bereikt door plutonium met zware zuurstof ionen te bömr barderen. Prof. Flerow van het in stituut heeft verklaard; dat men óp deze manier ook nog andere ele menten, voorby het 102de, zal kun nen bereiken. 7*7- Volgens de theorie van Mendelew be staan er in de natuur 92 elementen. Sederi de opkomst van de moderne natuurkunde zyn echter elementen ontdekt, die in de natuur niet be staan, de z.g. „transuranen". De levensduur van sommige daarvan is slechts een fractie van een secon de. De echtgenote van de zendings- onderwyzer MeUer, mevr. H.T. Meyer—Kieft, werkzaam op het zen dingsterrein van de geref. kerk (on- derh. art. 31 k.o.) te Enschede-Zuid op Nleuw-Guinea, is zondagmiddag te water geraakt en verdronken. Het stof-" fel ijk overschot is dinsdag, nadat een- rouwdienst was gehouden, -ter -aard» besteld.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1