Voorkeurstem WATERSNOOD NA WERVELSTORM Izoe zwaarst getroffen Droog weer INDONESIË ondermijnt vrede en veiligheid Koninklijk paar te midden van joodse gemeente 3 s&i Douglas Home in Afrika gewond Amerika lanceerde weer kunstmaan m Gouverneur Faubus beschuldigt Eisenhower N MINISTER LUNS IN DE V.N.: ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1958 rRïï]\2ïïrBS£ ZESTIENDE JAARGANG No. 4106 v_ Menigte in Londen wilde kleurling lynchen Gevolgen voor andere Wetsrollen achtergebleven gebieden? Cl £.9.< 3oS n n ■8 a f Directeur: H. Dili KU1G Hoofdredacteur: Dr J. A. H J BKUlftS ÖLUT JSJAAR schatting tweeduizend personen zijn gisteren en in de afgelopen nacht om het leven gekomen door de tyfoon ,.Ida' die over Japan heeft geraasd. Vooral op het schiereiland Izoe ten zuidwesten van Tokio, zijn veel slachtoffers gevallen. Izoe staat voor een groot deel onder water. Vraag deskundig advies aan de juwelier-harloger JAPAN Terug naar Engeland DE LA PROMENADE Waarschijnlijk niet in baan BE WOESTE HOEVE 2 V fgróningen 22;;;"; "dealerslijsf bp aanvraag ËsKÉSfl Ondermijnen O 3 ft 0» I» 9 4*0 C. S S P N N g» 2 O t* N O*'. 1 o p a p O «a S p n 3. o 1 P O (0 <9 Ktacntenoienat abonnementen. xtsmXS.38 uur Zaterdag» 1?18 uur. Teletoon 115700 M-tJravenliage: Huygensplew 1 - i'elei. 183467 '3 Ulnenl Postbus ll)9i - Postgiro No. 424867 rCiacmenaiensi. 1830—19150 u. Telex 362560. Dordrecht: Schei lersplcin 3 - Postgiro No 424208 leleiooo 4570 K-üchtendienst na 1730 uur 7314. gefiiedam: Lange Kerkatraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 oent per week f 2.65 per maand, f730 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent Versohilnl dapeWks (Geldib tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN Koude nacht en ochtend met plaatselijk mist. Morgen overdag zonnige perioden en ongeveer dezelfde tempe raturen als vandaag. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. Morgen: Zon op: 6.34 Maan op: 18.31 onder: 18.26 onder: 7.06 AAR aanleiding van bet hoofdar- blad van 9 dezer ontvingen we een schrijven van mr. C. J. Verplanke. waarin bij opmerkt, dat hij gaarne een overtuigender bewijs van de zwakheid van zijn betoog geleverd had gezien. Hij merkt dan bovendien nog op. dat het essentiële van zijn be toog is, dat de belangstelling voor de verkiezingen en de waarde van de morele band tussen kiezer en gekoze ne belangrijk zouden toenemen, indien de persoonlijke voorkeur meer zou worden gehonoreerd en de gedachte, dat men als „stemvee" fungeert, door een wijziging van de kieswet zou wor den weggenomen. Bovendien herinnert hij ons eraan dat hij reeds eerder in „De MagiS' tratuur" over dit onderwerp heeft ge schreven. EEN dagbladartikel leent zich niet voor breedvoerige discussie over het vraagstuk van de voorkeurstem men, Niettemin willen we pogen mr, Verplanke alsnog te overtuigen, dat hetgeen hij voorstaat niet kan bijdra gen tot versterking van onze demo cratische instellingen. Voorop stellen we, dat ook wij van mening zijn, dat de kiezer gelegen heid moet hebben van zijn voorkeur te doen blijken, en dat het ook gewenst is, dat die voorkeur gehonoreerd wordt, echter onder dit voorbehoud, dat een voldoende aantal kiezers die voorkeur deelt. Naar onze mening komt de bepaling van de kieswet, dat iemand met voorkeurstemmen geko zen kan worden, indien hij de helft van de lijstkiesdeler behaalt, daaraan tegemoet. In zijn artikei in „De Magistratuur" schreef de heer Verplanke over „Raadsverkiezingen en voorkeur stemmen". De vraag mag gesteld worden of hij voor de raadsverkiezin gen een ander systeem van toewijzi ging van zetels voorstaat dan bij de Kamerverkiezingen. Hij wijst er op, dat in 1946 in de gemeenten met min der dan 6000 inwoners slechts 72 pet. van de kiezers op no. 1 stemde en 28 pet. van de kiezers een voorkeurstem uitbracht. Maar, zo schrijft hij, deze voorkeurstemmen waren natuurlijk, dank zij het huidige stelsel, voor het grootste gedeelte als zodanig waarde loos: nog geen 5 pet van de raads leden in deze gemeenten werd door deze voorkeurstemmen metterdaad ge kozen. Heeft mr. Verplanke zich ech ter wel eens gerealiseerd hoe het komt, dat er juist bij de raadsverkie zingen zoveel voorkeurs' irnmen wor den uitgebracht? Heeft bij bedacht, dat dit niet in de eerste plaats een ge volg is van de populariteit van de kan didaten, maar van de hoeveelheid van kandidaten? Indien men bedenkt, dat in ons land waarschijnlijk ongeveer 750 ge meenten minder dan 6000 Inwoners tellen, dat in die gemeenten gemid deld toch wel vier lijsten worden inge diend en dat op die lijsten gemiddeld toch ook wel vijf kandidaten staan, dan komt men reeds tot het respecta bele aantal van 15.000 kandidaten En als dan bovendien bedacht wordt, dat zeer vele familieleden de gewoonte hebben hun stem uit te brengen op de tamilie-kandidaat, dan is het duide lijk. dat men alleen om die reden reeds wel kan rekenen op wellicht 100.000 voorkeursstemmen, alleen in die gemeenten met minder dan 6000 mwoners. Moet aan die stemmen nu de betekenis worden toegekend, die mr. Verplanke er aan toegedacht wil hebben? Ais een raadslid, dat de onderwijs zaken goed behartigd heeft, opnieuw kandidaat wordt, kan hij ook wel op een aantal voorkeurstemmen rekenen. Hetzelfde geldt voor het raadslid, dat zich bezighoudt met de arbeidsvoor waarden van het gemeenteperscmeel. Zo zouden nog meer voorbeelden te noemen zijn. Natuurramp in Japan: mogelijk 2000 doden In het stroomgebied van de rivier Kano zijn volgens een onofficiële lijst van slachtoffer 148 personen gedood en worden nog 1.121 anderen vermist, De rivierdijk werd op elf plaatsen doorbroken, bruggen werden wegge spoeld. auto's van de weg gevaagd en huizen vernield. Het totale aantal doden en vermis ten is tot 1.943 gestegen en nog is de tyfoon niet uitgeraast. Thans wordt het oosten van Hokkoido bedreigd. De politie meent dat de vermisten al" omgekomen kunnen worden be schouwd. Tot ver in zee werden lijken en weggespoelde huizen door het wa ter meegesleept. Nabij de monding van de rivier in Noemazoe slaagden vissers en politie mannen erin meer dan honderd perso nen te redden. De rivier de Tsoeroemie, die tussen Tokio en Jokohama stroomt, is buiten haar oevers getreden en heeft grote stukken land overstroomd. De aardverschuivingen, gevallen palen van het elektrische hoogspan ningsnet en de overstromingen, die (Advertentie) DE heer Verplanke betwijfelt of het juist is wat v> - schreven over het'-reêle voorbeeld uit een grote ge meente, nl. dat geconcludeerd mocht worden dat de overgrote meerderheid der kiezers, die hun stem op no. 1 uitbrachten, althans geen overwegen de bezwaren hadden tegen de door de kieswet voorgeschreven overdracht. De juistheid van onze mening kan wel worden bewezen. Indien kandi daat E met 277 voorkeurstemmen ge kozen verklaard was. omdat de kan didaten C en D respectievelijk slechts 114 en 10! stemmen hadden verkre gen. dan zou dat een niet-juiste toe wijzing geweest zriti Want aan de vaststelling van de liist hadden ruim 600 kiezers deelgenomen die dus E op uo. 5 hadder geplaatst en deze kandi daat dUi met als uo 3 hadden ge wenst 's hri dan ruist dat 277 waar schijnlijk ongeoiganiseerde. of met san de samenstelling van de lijst meegewerkt hebbenae kiezers, meer invloed krijgen dan die 600 georgam- rde kiezers, die hun plicht hebben verstaan? TEN slotte nog iets ovei de vraag, die gesteld werd. of het zulk een •lectorale zonde is. als eer kandidaat Populair is, zulks naar aanleiding van van een destijds door minister Cort der Linden gedane uitspraak. Populariteit behoeft in het algemeen zeker geen zonde te zijn, maar zij is evenmin een waarborg, dat degene, die zulk een populariteit geniet, ook een goed raads-, staten- of kamerlid zal zijn. De voorbeelden liggen voor het grijpen van niet-populaire volks vertegenwoordigers, die niettemin be hoorden tot de meest invloedrijke en bekwame gekozenen. Theoretisch is het ontwerp van het Centraal Stembureau waarschijnlijk het meest zuivere stelsel. Maar dan moet een kiezer zijn voorkeur aange ven zó, dat hij alle kandidaten van de lijst gaat nummeren. Wie nagaat, hoe moeilijk het, 40 jaar na de invoe ring van de evenredige vertegen woordiging, voor velen bij het huidige stelsel nog is om het stembiljet goed in te vullen, zal het duidelijk zijn, dat het andere stelsel nog veel meer moeilijkheden met zich zal brengen. En juist bij het stelsel van het Cen traal Stembureau zou dan wel blijken, dat het resultaat vrijwel niet anders zal zijn. dan bij het thans geldende stelsel. Dit alles overwegende menen we nog steeds te moeten concluderen, dat het thans geldende stelsel niet zo ver werpelijk is als door mr. Verplanke wordt voorgesteld en dat zijn „een voudige" oplossing in elk geval geen verbetering zou zijn. 140255? CHINA HokkaMo Japorae Hondo Ktotsji oc (Advertentie) huizen wegsleurden, maakten de mees. te slachtoffers. Tokio, de grootste stad ter wereld, wordt door overstromingen bedreigd Het recent er sedert gisteren zonder ophouden. Sedert 1876 is er niet zo veel regen gevallen. Ook de stad Joko- bama is zwaar getroffen. Ten noorden van Tokio dreigen tal rijke rivieren buiten hun oevers te treden. Op verscheidene plaatsen is bevel tot evacuatie gegeven. De tyfoon „Ida" is de hevigste sedert 24 jaar die Japan heeft getroffen. Het lot van velen is nog niet bekend, zo o.a. niet van de bemanning van het 7.240 ton metende Engelse vrachtschip „Eskeliffe". Pogingen van Japanse kustwacht vaartuigen om het schip, dat op drift is, te bereiken, slaagden niet. De ,,Sskc Uffe" zou 31 man aan boord hebben. De Brit Robin Douglas Home die, zo als bekend, gedongen heeft naar de hand van de Zweedse prinses Marga- retha, Is uit Kenia (Afrika) in Enge land teruggekeerd, wegens een ongeluk dat hem daar is overkomen. Volgens het Britse blad Daily Mail heeft Douglas Home bij een zwempar- tjjtje in Kenia, waar hij vertoefde om de geschiedenis met prinses Marga- retha te vergeten, een halswervel ge- broscen. Toen de 26-jarlge pianist gis teren uit het vliegtuig stapte, droeg hij een gipsverband om zijn hals. Douglas Home zou bH het duiken te gen het hoofd van een meisje zijn gebotst. Vannacht heeft een menigte in Stepney, een cosmopolitisehe wijk in het East End van Londen, getracht een kleurling te lynchen, nadat in een eafc een meisje was vermoord. De kleurling, waarschijnlijk een Pakistaan, was door de menigte om singeld en aanbevallen met stenen en scheermesjes. Hij is tilings in een Lon- dens ziekenhuis geopereerd. De politie onderzoekt welk verband er precies be staat tussen de moord en de lynch- poging. Tijdens de recente rassenrel- letjes in Londen is uit Stepney geen onrust gemeld ÏIOTEL-CAFÉ-RESTAURANT BAARN AMALIALAAN 1 - TEL,. 0 2854—29X3 Gunstige ligging in het centrum van het dorp, 3 minuten van het station an in directe nabijheid van prachtige bossen. •K PRIMA KEUKEN M ZEER VERZORGDE WIJNKELDER De Amerikaanse marine heeft vrij dag vanaf Cape Canaveral een drie trapsraket gelanceerd om opnieuw te proberen een volledig uitgeruste ..Van- guard"-kunstmaan in haar baan te brengen. Zeer waarschijnlijk is de poging mislukt. Alleen kort na de start zijn signalen, en dan nog maar heel zwakke, gehoord. Du directeur van het Vanguard-plan, Hagen, heeft verklaard, dat het wel een paar dagen kan duren voordat men kan zeggen of de maan in haar baan is gekomen. Hagen toonde zich wel pessimistisch ten opzichte van de kan sen van welslagen. De kunstmaan weegt ongeveer 9,75 kilogram en is uitgerust met instru menten voor het bestuderen van de beweging van de aarde in de ruimte en voor het verkrijgen -van gegevens over het wolkendek boven de aarde.* (Advertentie) HUIS VOOft SPÉCIAi'TTÉS BEEKBERGEN- —v. Telef. «S3BtU-aSÓ (Anno 1771) 1 V IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn-» Arnhem. Specifiek wildreetanrant te midden van da Velnwse jachtterreinen. -■ 'v r v-„ (Advertentie) Advertentie) EEN Lagedrukgebied, dat vanmorgen boven Engeland en Noord-Frankrijk waa gelegen, verplaatst zich langzaam over ona land in oostelijke richting, In het ho- gedrukgeblcd kwamen flinke opklaringen voor, die een sterke naohtclijke afkoeling tot gevolg hadden. In Oost-Engeland werden minimumtem peraturen gemeten van 2 graden en in Noord-Frankrijk van 1 graad. In ons land bleef er de afgelopen nacht nog veel be wolking, waardoor de afkoeling werd te gengegaan. De laagste temperatuur meldde het vlieg veld Woensdrecht met 6 graden. Voor de komende nacht worden lagere tempera turen verwacht, waarbij plaatselijk mist zal ontstaan. Op de oceaan neemt intussen de deptes- sle-activiteit weer toe. Een depressie ten westen van Ierland koerst in noord-ooste- lljke richting. Ze doet de Itiehliruk boven Ierland alweer dalen. Het regengebled van deze depres-ie ral ons land morgen nog niet bereiken Morgen zullen dan ook aanv inkrliJU ron- nig* perioden voorkomen, later is wat meer btwolklng waarschijnlijk. een bezoek aan de voor de synagoge opgestelde loof hut (zondagavond begint het Loof huttenfeest). Ook begaf men zich naar de beroem de bibliotheek, de „Llbr&rla Monte- zinos^i waar 03. de ban van Spi noza bewaard wordt. Ten slotte gin gen de vorstelijke bezoekers nog maals de synago ge binnen om van nabij in de heilige bewaarplaats de wetsrollen, gehuld in rijk borduursel, en het fraaie koperen vaatwerk dat In de eredienst voor het wassen der handen gebruikt wordt, te beziel^. Koningin Juliana heeft gisteren eer der op de dag bezoeken gebracht aan enkele Amsterdamse scholen. „Dit is fantastisch", riep de Koningin uit toen ze gezien had hoe de ongeveer 150 doofstomme kinderen ln de Am- manschool les krijgen. In een mulo- klas maakte zi) een aardrijkskundeles mee en hoorde zfj de kinderen (moei- idke) vragen over Zeeland beantwoor den. Ook nam de Koningin een kijkje in het gymnastieklokaal. De onderste foto toont hoc H. -A4-. belangstellend toeziet in het lokaal waar de doof stomme kinderen tekenles krijgen. Gistermorgen had de Koningin de moderne Sint Franciscusschooi (voor jongens) en de JuÜ3School (voor meisjes), ondergebracht in één modern gebouw iu Amsterdam-West bezocht, lerwUl de lessen gewoon doorgingen. De Prius is gistermiddag nog de gast geweest van de N.V. Lettergieterij ..Amsterdam" voorheen Tetterode, waar juist een drukproef van de pers kwam van een uitgave „Enige frag menten van een inleiding, uitgespro ken door Z.K.H. de Prins der Neder landen tijdens de exportvergadering te 's-Gravenhage op 1 september 1958". De Prins keek er met een glimlach naar. (Van een onzer verslaggevers). VRIJDAGMIDDAG hebben H.fVI. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard de synagoge van de Portu gees Israëlitische gemeente te Amsterdam bezocht. Toen zU het voorname, alt 1675 daterende gebouw dat de oudste synagoge in West-Europa is betraden, waren daar de grote koperen kroonluchters en kandelabers ont stoken, en het zachte schijnsel van de kaarsen lichtte over het donkere bruin van de banken. „Ik verheug mij, toen men tot mij zeide: wij zullen naar het huis Gods gaan": met deze woorden uit psalm 122 begroette opper rabbijn S. Rodrigues Pereira, die het 17e-eeuwse ambts gewaad met kuitbroek en steek droeg, de vorstelijke gasten, (zie foto links). De welkomstzang in deze plechtige bijeenkomst was bet slot van psalm 118: en het hebreeuws gezang bij de inkomst van Koningin en Prins werd begeleid door het gesnor van film- en t.v.-apparaten, die ln een hoek van het bedehuis waren opgesteld. „Bleef de synagoge zelf voor de schermende hand van de bezetter gespaard, het zielental onzer gemeente werd teruggebracht van 5.000 op 800", zei de opperrabbijn, die zich erover verheugde dat de koninklijke gasten niet alleen leden van de Portugees-Israëlitische gemeente wensten te ontmoeten, maar ook vertegenwoordigers van de ganse joodse gemeenschap in ons land. Immers, de Nederlands-Israëlitische hoofdsynagoge en de Liberaal Joodse gemeente waren tevens hier afgevaardigd. De voorzanger S. Nunes Nabarro zegde, nadat de drie middelste deuren van de kast der wetsrollen geopend waren, het „gebed voor het koninklijk huis" in het oud- Portugees. Deze wetsrollen vindt men in de heilige be waarplaats, recht tegenover de ingang. Daarvóór zaten de Koningin (met dr. E. A. Rodrigues Pereira, voorzitter Parnassim van de Portugees Isr. gemeente) en de Prins (met I. Dasberg, voorzitter van de Ned. Isr. hoofdsyna goge) op de 18e-eeuws© „gataniem"-zetels, die gebruikt worden bU het feest van de Vreugde der Wet. Na afloop van de plechtige bijeenkomst brachten Koningin en Prins f Advertentie) WIJ zijn ervan overtuigd, dat de onwettige daden van de Indone sische regering jegens mijn land ge volgen kunnen hebben voor andere In ontwikkeling achtergebleven landen". Dit zei minister Luns, toen hi) vrij dag in de assemblee der N.V. een rede hield over de internationale toestand, waarbij hij ook een overzicht gaf over de anti-Nederlandse maatregelen van Indonesië. Mr. Luns verklaarde dat het on recht, dat Indonesië tegenover Ne derland begaan heeft, geen wijziging gebracht heeft in het Nederlandse standpunt dat hulpverlening aan achtergebleven gebieden nodig is F"nnomische samenwerking, natio naal en internationaal, kan echtei niet bliivpnd zijn zonder een mini mum aan goed gefundeerd ver trouwen. ..Indien landen, die .steun öchoeven enerzijds afbreken wat anderzijds is opgebouwd, dan brengt een dcrgelijké houding het concept van collectieve welvaart, waarvoor Nederland in het verleden zo herhaaldelijk en krachtig heeft gepleit, in gevaar. Wil deze zaak tot bloei komen, dan Is het hoofdzaak, dat de landen nèèst hun recht hun verplichtingen nakomen en hun onder linge afhankelijkheid evenzeer in het oog houden als hun onafhankelijk heid," Over de gebeurtenissen m Indonesië zei de minister dat bijna 40.000 Neder landers hun huizen hebben moeten verlaten en voor een waarde van on geveer vyf miljard aan eigendommen van particuliere Nederlandse firma en personen is afgenomen. Deze bero vingen hebben ernstige schade aan Ne derland toegebracht. De minister wees erop dat het bedrij ven van onrecht in de gemeenschap der landen het wezen van het internatio naal recht aantast en vrede en veilig- hefd ondermijnt. .Daarvoor zijn wil onder de bepalingen van het hand'est allen gezamenlijk verantwoordelijk". Minister Luns verklaarde in zijn rede verder o.a dat Nederland net oprichten van een VN-vredesmacht voorstaat en verheugd is door de voor uitgang, die bij de organisatie van dit Gouverneur Faubus van de Ameri kaanse staat Arkansas heeft gisteren president Eisenhower beschuldigd van deelneming aan „een campagne van misleiding en propaganda" met betrek king tot de volksstemming, die van daag te Little Rock plaats vindt over de kwestie van de opheffing der ras senscheiding op de scholen. Faubus betoogde, dat federale autori teiten proberen het volk te doen ge loven, dat het voor opheffing van de rassenscheiding moet stemmen om de openbare scholen heropend te krijger. In Little Rock heerst in verband met de stemming een opgewonden atmos feer. m ld 4» I P pj 2 P CU ip O <8 <W 09 apparaat wordt gemaakt. Ook zei hij, dat Nederland ai het mogelijke zal doen om bij te dragen tot het scheppen van de mogelijkheden voor ontwape ning Nederland steunt het beëindigd van proeven met kernwapens gepaard aan juist toezicht op de uitvoering. <K O O «.I H M I* «jétt: 0 W p Cf O» n«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1