De Franse kuur Uit vervuild kamp breidt ziekte zich Haarlem uit treedt m GGD §j krachtig op „Zelfs niet praten over overdracht N.-Guinea" Dulles wil geen ontmoeting met Tsjoe KONINGIN naar huize a JIMMY KRIJGT Russisch huis op reis WILSON GRATIE Edith Summerskill uit bestuur van Labour Britten binnenkort Jordanië Uit Dysenterie onder woonwagenbewoners Dr. Berghuis contra prof. Verkuyl: Felicitaties voor de Gaulle Gouverneur wijzigt doodstraf in levenslang m Gevaarlijk spelletje 37 verstekelingen naar Indonesië teruggezonden Mevrouw Castle herko: .en Ontruiming zal in fasen geschieden H DINSDAG 30 SEPTEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4108 r Gebiedsdeel GEEiS onderhandel ingsob ject Ook zegen nen Geval van pokken aan boord „Oranje"' f K.A.B. wi] afwachten 14 dagen gratis V. ""N J Directeur: H. DE HUIG Hoofd redacteur: Ui J A H J HKUlWS SLOT 'i fM Zie t erder pag. 6. 2e kolom DRIEJARIG JONGETJE TE ELBURG VERDRONKEN gWHHOB! mu» ae mtusiraai .iu - lom. 115700 11 Footbu» ilia - Postgiro No. *24519. KlscOttadienst abonnementen: pj-iOlfiio uur Zaterdags 17—18 uur. Teleioon 115700. 't-GrajenlMge. Huygensplein 1 - Telet. 183467 .3 litaeni. Postbus 1091 - Postgiro No. 424367 Klaententüenst: 18.30—19.30 u. Telel. 362569 Dordrecht: bchcfiersplein 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 ILochtendienct na 1730 uur 731*. Schiedam, bange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week f 2,65 per maand, f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 16 oent ▼«nehilnt* daceliiks (Geldig tot morgenavond) WISSELVALLIG Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige' tot vrij krachtige wind in hoofdzaak tussen oost en zuid. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon op: 6.39 Maan op: 19.52 onder: 18.29 onder: 10.13 "V_ P RANKRIJK heeft thans zij.i vijf- JT de republiek verkregen door zich voor de Gaulle uit te spreken. Zo kan I men de volksuitspraak van zondag jl. door het Franse volk wel zien. De bloedloze tekst van de ontwerp-consti- tutie op zichzelf heeft uiteraard de brede massa, waarvan vier op de vijf ^ja" zeiden, niet vermogen te inspi reren tot deze uitspraak. De Gaulle deed het wèl. De Gaulle deed dit op grond van zijn verleden, dat hem ei aureool heeft gegeten als geen andere Frans man, over alle partijverschillen heen De Gaulle deed dit ook door zijn veel jarig zwijgen, dat de „mythe" diende en tegelijk veler vrezep voor een ambitieuze dictator ontzenuwde. De Gaulle deed het vooral, omdat hij eenvoudigweg op het ogenblik van de politieke kortsluiting in mei jl. er was Wat had men moeten doen. wat was er gebeurd, als toen de Gaulle in zijn Colombey-les-deux-Eglises met be schikbaar was geweest? De Gaulle was de verlegenheidsoplossing, toen eindelijk en ten leste aan het eind van het slijtageproces van de democratie de Parijse knoop zo in elkaar ge draaid was, dat niemand er meer uit kwam. Dat toen Massu's parachutisten de Gaulle tot zijn huidige status hebben gebracht, is maar zeer tea deie de waarheid. Juister is te' zeggen, dat Massu e s. met de Gaulle als het uiterste compromis genoegen heeft genomen. En dat van de andere kant de hopeloos in het lop geraakte poli tieke clan dit compromis heeft geac cepteerd. Zondag jl. beeft hel Franse volk over de overzeese gebieden spreken wij hier niet in overgrote massa zijn sanctie gegeven aan dat compromis. AARMEE is, geljjk de „Frank furter Allgemeine" opmerkte, het middel, dat de uitweg uit het slop moet brengen, de „democratische wijding" gegeven, de „zalving" met de olie der volkssoevereiniteit. Niet meer dan een formaliteit, want reeds zaterdag stond het „ja" der Fransen vast. Deze volksuitspraak heeft heel de gecompliceerdheid van de Franse kwaal Vereenvoudigd tot" de simpelste formule: de Gaulle! Dat er een tachtig procent der Fransen achter die formule bleek te staan, gaf de „opmaak" der kranten gelegenheid tot „sterke koppen' het verschijnsel van het gejuich voor éen man aan de top van de staat roept uiteraard griezelige herinnerin gen op aan een niet ver verleden. Het verwijt mag niet het referendum zélf treffen: vriend en vijand (zelfs com munisten moeten gezien de uitslag op de Gaulle hebben gestemd, en niet weinigen ook) zagen geen andere uit-j weg: het verwijt moet dc jongste ge schiedenis van Frankrijk treffen. De 28e september was slechts een punt tussen verleden en toekomst. Waar het op aankomt is, wat er nu verder zal geschieden. De terug blik op het verleden mag ons het uit zicht niet geheel belemmeren. De hou ding van de Gaulle sinds zijn ambts aanvaarding als premier heeft niet ontmoedigd, zowel wat het vlak der binnen- als der buitenlandse politiek betreft. IJdele ambitieusheid ontsiert hem niet. Levendige herinnering aan dictaturen, die zichzelf verteerd heb ben, de presentie van dictaturen, di thans de waarschuwing levend hou den, behoeden voor argeloosheid. In dien onmiskenbaar het regime van de vijfde Franse republiek, dat thans ge vestigd is, dictatoriale trekken ver toont, dan zijn anderzijds toch ook duidelijk remmen aan te wijzen. In deze omgeving leven tweehon derd mensen. Dat onder hen ziekten uitbraken zal niemand verwonde ren die ziet hoe onhygiënisch het hier toegaat. Nu ook buiten hel kamp dysenterie is gesignaleerd, heert de Haarlemse GGD krachtige maatregelen genomen. Frankrijk is wei „een groot po litiek oefenveld" genoemd. Sinds de Grote Revolutie heeft het feitelijk nog geen stabiel politiek vlak weerge vonden. Nu is er de vijfde republiek en daartussendoor is er in de negen- .ismde lentne pefltnenteerd met een keizerschap en een koningschap. Wij hebben nu het vervolg van deze labiele ontwikke lingsgang af te wachten. Dit is zeker. Wanneer zondag heel de gecompliceerdheid van de kwalen van dit land vereenvoudigd is tot één formule: de Gaulle, dan zal deze sim- plifiëring weer herleid moeten worden tot de veelvoudige problematiek van de huidige situatie van Frankrijk, want daaraan is door bet „ja" van het Fran se volk niets veranderd. De kwaal tnoet worden gecureerd. Algerije, don ker Afrika, Frankrijks economie, Frankrijks integratie in het nieuwe Europa zijri enige belangrijke facetten van de problemen, waarvoor de Gaul le met het parlement en de regering van over enige maanden zal staan. Onze beste wensen voor een heilzame kuur vergezellen de vijfde Franse re publiek op haar weg. Het persoonlijk inkomen per hoofd in de Ver. Staten is het vorig jaar voor het eerst boven de 2000 dollar ge komen. Twee jonge bewoonsters van het woonwagenkamp In de Waarder- polder bü Haarlem. (Van een onzer verslaggevers) De consequentie van het van ge meentewege laten versloeberen van de sociale>im hygiënische wantoestanden ondervindt thans een deel van de Haarlemse bevolking. In het randge bied Waarderpolder, waarin een woon wagenkamp is ondergebracht, doen zich op het ogenblik 23 gevallen van dysenterie voor. Twee kinderen be vinden zich in het ziekenhuis, enkele anderen werden al hieruit ontslagen. Ook elders in de stad doen zich ziekte gevallen voor. met name in een kleu terhuls en een bejaardeninrichting. Jaren geleden ai verschenen er m kranten publikaties over de slechte ge zondheidstoestand in het kamp. Zeven maanden geleden nam de gemeente raad eindelijk het lang verwachte be sluit maatregelen te nemen. Tot nu toe trad echter nog geen enkele verbete- ring in. Het krediet van ongeveer f 40.000 moest door zoveel instanties worden goedgekeurd, dat pas vorige week het rijksfiat bekend werd. Toen had de ziekte echter al om zich heen gegrepen. „Het is onbegrijpelijk, dat toestanden van deze aard nog bestaan", zegt dokter D. Heymans, directeur der plaatselijke GGD, De gezondheidsdienst is begonnen met het nemen van maatregelen ter beteugeling .yan deze kleine epidemie. r*» (Van onze correspondent) ET standpunt van prof. dr. J. Verkuyl, dat overdracht van Ne derlands Nieuw-Guinea aan Indonesië bepleit moet worden en tot stand kan komen op een wijze, die verantwoord is voor beide volkeren, inbegrepen de bewoners van Nieuw-Guinea, is on juist, De kwestie-Nieuw-Guinea kan onmogelijk worden opgelost door dc bevolking van dit gebied tot een onder handelingsobject te maken. Dit heeft de voorzitter van de A.R.-Partij, dr. W, P. Berghuis, verklaard in een rede voor de A.R.-kiesvereniging „Neder land en Oranje" te Groningen. Prof. Verkuyl. de m ons land met verlof vertoevende geref. hoogleraar aan de theologische hogeschool te Dja karta heeft op een conferentie van Kerk en Vrede" krachtig gepleit voor een fundamentele herziening van de Nederlandse Nieuw-Guinea-politiek. Prof. Verkuyl acht het nodig tot her stel van de verhoudingen te komen uit erkenning van gemeenschappelijke schuld. In dat verband bepleit hij ook overdracht van Nieuw-Guinea aan In donesië. Dr. Berghuis vond het een ernstige fout dat prof. Verkuyl juist het plat form van „Kerk en Vrede" heeft ge kozen. De A.R.-Partij-leider zei dat wij moeien doen wat wij kunnen om de verhouding met Indonesië, die op een dieptepunt geraakt is, weer goed te krijgen. Daarvoor mogen ook offers gebracht worden, maar alleen met deugdelijke middelen. Overdracht van N.-Guinaa aan Indonesië noemde spr. een ondeugdelijk middel. In bepaalde kringen, speciaal die van de P.v.d.A., wordt altijd maar weer van onze „schuld" t.a.v. Indonesië ge sproken. Wij moeten, aldus spr. zeker schuld erkennen, maar wij mogen niet vergeten, dat door toedoen van Neder land ook ontzaglijk veel zegen in dat land is gebracht. Denken wij alleen maar evjn aan de zending. Dr. Berghuis noemde de zaak Nieuw- Guinea, politiek gezien, geweldig op geblazen. Bezit van dit gebied is voor Indonesië bepaald geen levensbelang: voorlopig is er in het eigen land nog genoeg te doen. Hij vroeg zich af of de kwestie al Minister Dulles denkt niet aan een persoonlijke ontmoeting met de com munistisch Chinese premier Tsjoe En- Lai. Dit heeft de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken meegedeeld naar aan leiding van berichten dat Dulles zou hebben ingestemd met een Brits voor stel tot een gesprek met Tsjoe De besprekingen tussen de Chinese communisten cn de V.S. in Warschau worden inmiddels voortgezet. In welingelichte kringen te Taipeh op Formosa is vernomen, dat natio nalistische vliegtuigen tien communis tische straaljagers hebben neergescho ten met behulp van door de Amerika nen geleverde raketten. H.M. de Koningin is voornemens op 10 oktober des middags de bijeenkomst bij te wonen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het instituut voor onderwijs aan blinden te Huizen (N.IL). De vier walgelijk bevuilde ouder wetse toiletten in het kamp er zijn een kleine tweehonderd bewo ners werden schoongemaakt en worden dagelijks ontsmet. De pa tiënten krijgen nu via de GGD regel matig hun dosis medicijnen „in de mond gestopt". Op het kampterrein houdt een arts in een keetje doorlo pend spreekuur voor de bewoners. Tientallen arbeiders van de plant soenendienst spitten de grond rond om het terrein om en doden de be groeiing. De stinksloot wordt gerei nigd. De bewoners zelf zijn verdeeld in twee kampen. Het ene deel ziet de noodzaak in van het gemeentelijk in grijpen en helpt actief mee besmetting te beteugelen. Het andere deel trekt zich van de maatregelen niets aan en gaat door met bevuilen. Bij hun wagens treft men de kinderen aan, midden tussen rottende groente en wat dies meer zij. Op korte termijn zullen ook maat regelen worden genomen tegen de ratten, die de Waarderpolder beschou wen als hun domein. Binnenkort zul len goede we's worden geplaatst. Om de orde met krachtige hand te bewaren heeft men van gemeentewege per 1 oktober een kampbeheerder, een oud-politieman, aangesteld. Hem wacht geen biijde ontvangst, want diverse be woners hebben toegezegd hem met ste nen en steelpannetjes te ontvangen: „Hij verlaat het terrein niet levend". Want gezag wil men svel erkennen, maar het moet worden uitgeoefend door éen van de bewoners. „Die zaken moeten we zelf uitdokteren; wat heb ben we aan een verrader; trouwens we hebben toch ome Kobus, de auto sloper. Die heeft ook in Apeldoorn, Sittard en Leeuwarden de zaken in de kampen daar prima verzorgd. Waarom mag dat hier nou ook niet?" mokte éen van hen. Het ingrijpen van de GGD wordt door deskundigen veriopig afdoende geacht om uitbreiding van de gevrees de ziekte te voorkomen. In dc Westelijke hoofdsteden, zowel te Washington. Londen on Bonn als in Zuid-Amerika en Scandinavië toont men zich verrast door het grote per centage ja-stemmen dat generaal dc Gaulle voor zijn nieuwe grondwet heeft gekregen. Tn de meeste regel mgsknngen ver heugt men zich daarover omdat men meent dat Frankrijk thans een krach tige regering kan krijgen waaraan net zozeer behoefte heeft. President Eisenhower heeft vandaag een persoonlijke gelukwens aan pre mier de Gaulle doen toekomen naar aanleiding van de overweldigende goedkeuring van de nieuwe Franse constitutie door de Franse kiezers. Ook sir Winston Churchill heeft vandaag aan generaal de Gaulle zijn gelukwensen doen toekomen. Churchill's telegram luidde: ..Ik bied u m(jn hartelijke gelukwensen aan bij de gelegenheid van het mas sieve vertrouwens-votum, dat u van he' Franse volk heeft gekregen"'. Door een geval van pokken aan boord van het tn.s. „Oranje", dat vandaag in Tandjong Priok is aangekomen, is de debarkatie van de ongeveer negentig voor Djakarta bestemde passagiers vertraagd. De leden der bemanning en de passagiers werden allen gevacci neerd, alvorens toestemming te ver krijgen het schip te verlaten. Onder de passagiers bevonden zich een aan tal Nederlandse missionarissen en de echtgenoten van enige Nederlandse zakenlieden, die nog steeds in Indonesië verblijven. Deze vrouwen hadden Indonesië verlaten, toen de anti- Nederlandse campagne in Indonesië haar hoogtepunt had bereikt. De gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama. James E. Folson, heeft de 55-jauge neger Jimmy Wilson, die ter dood was veroordeeld, wegens het stelen van 1.95 dollar, gratie verleend. Wilson's straf is nu omgezet in levens lang. Wilson stal in juli 1957 het genoemde bedrag uit de woning van een 82-ja- rige blakke vrouw. In de gehele wereld is tegen het doodvonnis van Jimmy Wilson ge- orotestserd. Zijn verdediger merkte bij het gratieverzoek op dat executie van zijn client het aanzien van de Verenigde Staten enorm zou scha den. De geheel uit blanken bestaande jury had destijds slechts enkele mi nuten nodig om te beslissen, dat Wilson ter dood moest worden ge bracht. De openbare aanklager (Van onze correspondent) Het driejarige zoontje van de fa milie L. Vis, wonende aan de Oosten dorperstraatweg te Oostendorp (gem. Elburg) is maandagavond in een sloot geraakt en verdronken. De kleine was een buurman achterna gelopen die een paard naar de %vei bracht. De kleine jongen is toen te water geraakt. Is de Russische hoofdstad Moskou wordt momenteel hard gewerkt aan een brede weg, die het centrum van deze miljoenenstad met het zuidweste lijke gedeelte zal verbinden. „Dc Straal van het Oosten" zal deze boulevard gaan heten. Het huis op deze (Russische) foto vijf verdiepingen, onderbouw van hout, verder van steen moet een flink eind uit dc buurt voor de nieuwe weg. Nu heerst er in Moskou een ontstellende woningnood zelfs afgeschutte stuk ken gang worden als kazerne ver huurd zodat men niet graag een oud huis afbreekt. Daarom gaan ze dit huizenblok 63 meter verslepen. (Van onze correspondent) Toen dezer dagen een automobilist de Prinsenstraat in Den Helder in wilde rijden, zag hij voor zich op het wegdek een grote kartonnen doos. Zijn eerste opwelling was er overheen te rijden. Toen bedacht hij zich, stopte, stapte uit en wilde de doos verwijde ren. Wie schetst zijn verbazing, toen uit de doos een jongetje kwam ge kropen, dat daarin rustig had zitten spelen? noemde de strat „volkomen gerecht vaardigd". Wilson moet minstens vijftien jaar van zijn straf uitzitten alvorens hij voorwaardelijk op vrije voeten kan worden gesteld. Op grond van de wetten van Alabama mocht gouver neur Folsom aan Wilson bij de wijzi ging van het vonnis geen lagere straf dan levenslang geven. UU (Van een onzer verslaggevers) 37 Indonesiërs, die als verstekelingen ons land binnengekomen zijn, zijn weer op weg naar Djakarta. Hun is niet toe gestaan in ons land te blijven. Gister middag zün zjj met de „Joban van Oldenbarnevelt" uit Amsterdam ver trokken. Van hun terugzending werd eerst mededeling gedaan nadat het schip Amsterdam had verlaten. Aan slechts zeer weinigen moet bekend geweest zijn, dat de ex-verstekelingen, die in „De Kruisberg" in Doetinehem verble ven, met de „Johan" zouden terugke ren. Hun antecedenten zijn, zo werd ons van de zijde van het ministerie van Justitie verteld, nauwkeurig onder zocht. Met betrekking tot honderd an dere ex-verstekelingen wordt het on derzoek nog voortgezet. De terugzending van 37 verstekelin gen (van de 130 die destijds ons land uit Indonesië zijn binnengekomen) is volgens de officiële instanties geschied op grond van het feit dat de betrok kenen geen enkele band met Neder land hebben. Een ander motief is dat zij bij terugkeer in Indonesië geen represaillemaatregelen hebben te duchten. De verstekelingen werden destijds ondergebracht in „De Kruis berg" te Doetinehem en Justitie heeft een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar hun antecedenten. Men is werkelijk niet over een nacht ijs gegaan en alle aspecten zijn onder zocht. Ook heeft men niet nagelaten de menselijke zjjde van deze moeilijke zaak onder de loep te nemen. Men heeft echter geen geldende re denen kunnen vinden d.. Indonesische jongemannen, hier tc, houden. Het mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft de Indonesische regering van de komst van de uitgewekenen op de hoogte ge bracht. Of de verstekelingen in Indonesië aan land mogen is nog een vraag. De Indonesische regering zal uiteraard moeten beslissen of hun papieren toe lating rechtvaardigen. Er zit zelfs nog een kans in dat ze weer naar ons land worden teruggestuurd. In de Eekterbeek te Oostendorp is maandagavond de 2-jarige Lutgerje Visch, dochtertje van het landbouwers gezin Visch te Oostendorp, verdron ken. Het meisje was spelenderwijs van huis geraakt en in de beek terecht gekomen. Haar broertje vond haar een half uur nadat zij van huis was gegaan. De Britse troepen in Jordanië zullen binnenkort geleidelijk uit dit land wor den teruggetrokken. De voornaamste afgevaardigde van Jordanië bij de Ver. Naties, Rifai, zal vandaag de algemene vergadering waarschijnlijk een tijdstip opgeven voor de aanvang vaii de ont- -uimiiiff van zijn land door de Britten. De ontruiming zou evenwel afhangen •an de uitvoering van dc plannen van secretaris-generaal Hammarskjöld voor het Midden-Oosten. Naar verluidt 2al de Jordaanse hoofdstad Amman een, belangrijk centrum zijn voor de „ope ratie-waakhond" die de V.N. willen uitvoeren om de toestand in Jordanië en Libanon te stabiliseren. In kringen van westelijke diplomaten boerste maandagavond overigens een vrij pes simistische stemming over de resulta ten van de missie van Hammarskjöld naar het Midden-Oosten- Selwyn Lloyd. de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft de vorige week gezegd, dat Jordanië op het ogen. blik een belegerd land is Hij merkte op. dat normale economische en com merciële voorzieningswegen door Syrië naar Libanon niet open zijn en dat de Verenigde Arabische Republiek het overvliegen van Syrisch gebied door vliegtuigen van de burgerluchtvaart die naar Jordanië gaan heeft verboden.' Het congres van de Britse socialis tische partij dat op het ogenblik ir> Scarborough bijeen is, heeft vandaag de vroegere minister van Gezondheid dr. Editli Summerskill niet in haar executief comité herkozen. Een aantal afgevaardigden op het congres juichtte toen de nederlaag van mevrouw Sum merskill bekend werd. Door gedcle geerden op het congres Is gesteld dat dr. Summerskill het contact met de doelstellingen van Labour is kwijtge raakt. De omstreden ^Barbara Castle werd herkozen. Verwacht world dat zij voor het komende jaar zal worden aange wezen als partijvoorzitster. Mrs. Castle is het onderwerp van felle kritiek ge weest. omdat zij na een onderhoud met det Grieks-Cypriotische aartsbis schop Makarios de beschuldiging heeft uitgesproken dat Britse militairen on nodig geweld gebruiken bij razzia's op Cyprus. Mevrouw Castle werd gekozen door de politieke vleugel van de partij, d.w.z. de vleugel van de individuele leden. Deze heeft zeven zetels in het bestuur.w aarvoor de vakbonden geen stemrecht hebben. De meeste stem men in deze vleugel kreeg Greenwood, namelijk 892.000. Als tweede kwam mevrouw Castle uit de bus. Verder werden gekozen de aftredende voor zitter, Driberg, alsmede Wilson, Cross man, Mikardo en Callaghan. Mevrouw Braddoek kreeg de door mevrouw Summerskill verloren zetel voor de vrouwenbeweging. Gaitskell is als partijleider automa tisch bestuurslid, evenals de pending- meester, Bevan, en de plaatsvervan gende leider, Griffiths, In verband met de studie van de SER over de sociaal-economische po litiek zal hei verbondsbestuur van de Kath. Arbeiders Beweging geen defi nitieve uitspraak doen over haar visie op de afschaffing der consumenten- su'osidies. Het verbondsbestuur stemt in met de gedachte van de SER het gehele sociaal-economisch beleid in het on derzoek te betrekken. aum. Slraal. Woonplaats: Wenst zicb ingaande heden te abonneren op het dagblad Irouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis Betaling tal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal 7.90). Doorhalen wal niet gewenst toordt U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1