Meer dan erg Drie doden^ seven gewonden Wegomleggiiig waar niemand r van wist dot nterneringskampen voor Algerijnen in Frankrijk „Hoe ik uit de gekomen, bus ben ik ni Kamer wenst geen nota inzake Ned. Nw.-Guinea RECHERCHE ZOEKT NAAR TWEE TON AAN VERDWENEN AANDELEN De Gaulle weer in Algerije Mijnongeluk in Joegoslavië" Water in Zuid-Frankrijk blijft nog stijgen r. Strenge maatregelen van regering Bij grondinstorting bedolven over ongeluk: Motie-Burger venvorpen 45-77 Nieuw-Guinea een buitenpost van het "westen Mysterie na ongeluk Mevr. Castle Laboor- voorzitster Deserteur Powers dinsdag vrij A-duikboot Seawolf reeds 54 dagen onder water A-fabriek Marcoule geïsoleerd j DONDERDAG 2 OKTOBER 1938 ZESTIENDE JAARGANG No. 4110 KLEMGERAAKT OP PRIMITIEVE SPOOROVERGANG In grootvaders armen Opgebroken Niet in kennis gesteld PASSAGIER VERTELT Protest Trein, trein! Honderd man ingesloten Snelle linlp DODENTAL BEDRAAGT REEDS'28 KMMrown: wme M wiiastxaat au - xwef. u»7oo (4 j.» Poattou* 1102 - Postgiro No. 424619. Klacatendiensri abonnementen: 1830—.leoa mir Zeterdau» 17—18 uur. Teiifoos U5700 ■«-Gr»Tenit»te Huygenjplem 1 - Telet. 18346? 13 Uhwni PostDUi 1091 - Postgiro Ho. 424867. KlachtemÜenet: 183019.80 u. TeJssi. 362369 Dordrecht: Scheüersplem 3 - Postgiro No 424206 fetóooó 4670 Kischtendienst oa 1730 uur 7314. leUwtaa: t^nge KerKstraat 24 b Telefoon 67862. .yymnsmentsprijs 61 cent per week f 2,88 per maand, t7,96 per >*srtM2. Losse nummers 16 eeac. Versohjmt tUeelüks V- mrecteurt H. DE RUIG N de Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft minister jan enkele dagen geleden in een cherp doch verantwoordelijk betoog 'het onrecht aan de kaak gesteld, waar. mes Indonesië ons land de laatste maanden heeft bejegend. De bewindsman heeft er daarbij o.a op gewezen, dat het bedrijven van on recht in de gemeenschap der landen let wezen van het internationaal recht aantast en vrede en veiligheid onder- n(|nt. „Daarvoor zijn wij onder de be palingen van het Handvest allen ge jamenlijk verantwoordelijk" In antwoord hierop heeft dr. Ali aastroamidjojo, de Indonesische per manente vertegenwoordiger bij de Ver. onigde Naties, een commentaar ge leverd, dat werkelijk de spuigaten uit De vroegere Indonesische premier ,ei O.B., dat Nederland van het recht ■ot zelfbeschikking nog steeds misbruik naakt door zijn illegale koloniale over- leersing over Nieuw-Guinea voort te :etten. Over de gedwongen verdrijving van 10.000 Nederlanders beweerde de Indo nesische woordvoerder, dat zijn land illeen maatregelen had getroffen met strekking tot de 9000 werkloze Ne jeriandse onderdanen. De anderen ouden door de Nederlandse regering •n de pers zijn overgehaald om het land e verlaten, hoewel er voor zulk een nmiddellijke evacuatie helemaal geen oodzaak bestond. Met betrekking tot de overneming an bedrijven en eigendommen van Nederlanders, zei dr. Sastroamidjojo, it deze maatregelen gebaseerd waren i wetten, vastgesteld in de periode an het Nederlandse koloniale bewind. Ten slotte heeft de Nederlandse re- ermg het nog aangedurfd om haar ulitaire kracht in Nieuw-Guinea te «rhogen. Dit kan slechts worden be- 'houwd als een stap tot verhoging van e spanning in dat gevoelige deel wan e aardbol, aldus de Indonesische ver- •gemvoordiger bij de V.N. (Geldig tot morgenavond). ONGEVEER DEZELFDE TEMPERATUUR. Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Later enkele opklaringen en voornamelijk in de kustprovincies enkele verspreide buien. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest, Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.43 Maan op: 31.08 Onder: 18.15 Onder? 12.09 Hoofdredacteur: Or. J. A. id. J. S. tdtiUlNS SLOT ET is meer dan erg, zoals hier de zaken op huh kop worden gezet •n land, dat zelf in een periode van •n jaar niets anders gedaan heeft dan maakte afspraken verbreken en het '.{beschikkingsrecht met voeten tre •n, durft het bestaan zich voor het •rum van de Ver. Naties als de blanke ischuld voor te stellen en verwijten doen, die kant noch wal raken. Met de verdrijving der Nederlan- rs uit Indonesië is het al net zo ge :ld. Van „overreding" was geen rake. De uitzonderingspositie waar- i de Nederlanders waren gebracht rong tot heengaan. Wie wat dichter- j beeft gezien, o.a. op de evacuatie- hepen, welk een ellende de gedwon- in verdrijving met zich heeft ge acht en met welk een onbarmhartig- :id zjj werd toegepast, weet, dat hier cht en gerechtigheid met voeten zijn •treden. Ten slotte verwijt Indonesië ons dan og, dat wij de moed hebben straks ize militaire veiligheid op Nieuw- uinea te verhogen en daarmede de rede in gevaar brengen. En dat na de dreigementen, die het laatste jaar DorIndonesië zijn geuit en na de ilitaire krachtsversterking welke men ah juist aan die zijde heeft veroor- old, o.a. door de aankoop van straal tere. Het ontbreekt er bij dit alles nog aar aan, dat men ons verwijt niet mkbaar te zijn voor de bejegening alke ons land ten deel viel. Indonesië :d immers volgens zijn vertegenwoor- ger in de Ver. Naties ten doel de rhouding met ons land op basis van .•lykheid en rechtvaardigheid te aatsen. Zo wordt er tegenwoordig gesold iet begrippen van recht en gerechtig- 3id. Het is te hopen, dat ditmaal de erenigde Naties op verstandiger wijze 'Hen reageren dan zy in het verleden e! gedaan hebben. (Van onze speciale verslaggever) DR,E inwoners van Kampen kwanten om hel leven toen gistermiddag even na zes uur hij Wezep een autobus met 46 pas sagiers door een sneltrein in twee- en werd gespleten. Zeven inzit, tenden van de bus werden ge wond. Het ongeluk was te wijten aan een wegomlegging, waar de poli tie en de directie van de buson derneming niet van in kennis wa ren gesteld. Op aanwijzingen van een we genbouwonderneming maakte de buschauffeur gebruik van een pri mitieve particuliere overweg: een 2,60 meter breed pad van spoor biels, aan weerszijden afgesloten door ijzeren klaphekken. Tijdens de manoeuvre om door het hek te komen, raakte de bus (2,50 meter breed) met een voorwiel, van de biels af en kwam vast te zitten achter een spoorrail. Toen kwam door een bocht in de spoorbaan de trein, die om vier voor zes uit Zwolle naar Amersfoort was vertrokken, aansnellen. De meeste passagiers konden de bus nog via de voor- en achteruit gang verlaten. Tien inzittenden, die ln het midden hadden plaats gei nomen, konden echter niet tijdig wegkomen. Zij waren nog aan het uitstappen toen de sneltrein de bus greep, m tweeën brak en de twee helften enige honderden meters mee sleurde. De bus behoorde tot de lijndienst Apeldoorn Heerderkamp Wezep Kampen van de "Veluwe Auto- Dienst. De meeste inzittenden waren Kampenaren, die in Apeldoorn of om geving werken en op weg waren naar huis. Gedood werden: de 78-jarige heer J. van Aarts, de dertigjarige B. van Teune en het achttienjarige meisje Herna Riesebos, De heer Van Aarts werd 'gedood bij een poging zijn vijfjarig kleinzoontje, zoontje van de familie Meurs in Kam- Advertentie De Franse regering heeft zoals verwacht was besloten „interne ringskampen" op te richten voor per sonen, „die een gevaar voor de open bare veiligheid vormen". Dit is na een tabinetszittïng, die twee uur dnurde. Sistermorgen in Parijs bekendgemaakt. kampen zijn in de eerste plaats be stemd voor Algerijnen die worden verdacht van ondergrondse nationalis tische activiteit. Voorts is besloten dat misdrijven ten oate van de Algerijnse opstandelingen op verzoek van civiele hoven door militaire tribunalen kunnen worden terecht. De Franse regering verwacht aanzienlijke versnelling van de be handeling van dergelijke zaken door leze maatregel. De nieuwe maatregelen worden zondag van kracht. Dan kan iedereen, die ervan wordt verdacht de Alge rijnse rebellen te helpen zonder meer worden gearresteerd en geïnter neerd. Een speciale „controlecommissie bestaande uit rechters, dient binnen een maand na plaatsing in een inter neringskamp een onderzoek in te stel len naar de gronden waarop de geïn terneerde wordt vastgehouden. Klach ten van geïnterneerden dienen even eens binnen een maand te worden on derzocht. De commissie kan aanbevelingen doen omtrent de vrijlating van geïn terneerden. Het ministerie van Bin nenlandse Zaken heeft e.chter het recht dit advies naast zich neer te leggen. Bij werkzaamheden aan de meuwe Rijksweg nr. 75 bij Maastricht zijn twee arbeiders uit Weert door een grondinstorting bedolven. Zij zijn m zorgwekkende toestand naar het zie kenhuis overgebracht. Een beeld van de enorme ravage die ontstond ua het ongeluk met de V.A.D. autobus. pen, uit de bus te halen. Het jongetje, dat in de armen van zijn grootvader werd aangetroffen, werd zo zwaar ge wond dat voor zijn leven werd ge vreesd. De namen van de zes andere gewon den zijn: Henk Heijink, zeven jaar, uit Kampen, die zich met zijn moeder en een zusje in de bus bevond, de zeven tienjarige B. Kalf uit "Wezep, de heer H-.Kuiker uit Kampen, mevrouw Jon gemaft «ft twee vaïf*aitSr\kinderen uit Wezep. Zij zijn opgenomen in zieken- -huizen in Zwolle. De- bussen op de lijn Apeldoorn Kampen rijden altyd via de Stations weg in Wezep. Sinds enige tijd is het wegenbouwbedrijf Offringa bezig deze weg te vernieuwen. Het wegdek is weggebroken, de onderlaag wordt ge lijk gemaakt. Tot gisteren vijf uur kon den de bussen nog de in de normale route opgenomen overweg bij het sta tion Wezep passeren. Wel moesten zij aan de noordkant van de spoorbaan een andere route volgen (via de Veld weg), maar aan de zuidkant was de weg nog te berijden. Gisteren om vijf uur kon dat echter niet meer. In het zuidelijk deel van de weg stond, vlak bij de (bewaakte) overweg bij het station een dragline een groot gat te graven. Toen een bus uit Kampen wilde passeren, verwees een opzichter van het wegenbouwbe drijf de chauffeur naar een overweg een halve kilometer verderop, die be reikt kon worden vla de Puttesteinse Veldweg. Dit is een particuliere overweg, die uitsluitend werd gebruikt door een landbouwer uit Hattemerbroek; „voor eigen verantwoording", zoals het heette. Een overweg, die slechts be veiligd is door twee ijzeren klaphek ken, maar waarbij een knipperlicht installatie, en zelfs het bekende Andreaskruis ontbreken. „Wij zouden nooit hebben toegestaan dat een van onze bussen van deze overweg gebruik maakte," zo deelde de directie van de V.A.D. ons mede. ,,Wü zouden het uiterste gedaan hebben een andere, veiliger route te kiezen, en desnoods zouden wij de diensten liever hebben gestaakt. Men heeft ons echter van de afsluiting van de Stationsweg niet in kennis gesteld". Ook de politie was van de verander de situatie niet verwittigd. Het gevolg: chauffeur H. Stegeman nadert om zes uur het station Wezep. Zijn collega, die even na vijf uur in de richting Apeldoorn de overweg als eerste is ge passeerd, veilig gepasseerd, heeft hij niet gesproken. Even voor de overweg bij net station stuit hij op een diepe kuil, waarin een dragline staat te wroeten. „Die weg daar is evenwijdig aan het spoor, dan de eerste weg rechts. Daar krijgt u weer een overweg". MET «e'n van emütié en ontroering 'nog natrillende stem heeft de heer A, C. Kasperlnk (48 jaar) uit Wezep ons gisteravond, enkele -uren na het ongeval met de V.A.D.- bus, verteld hoe hü ternauwernood aan een wisse dood ontsnapt is. „Ik maak iedere dag de reisvan Epe naar Wezep", zei hü, „want daar werk ik. Sedert vandaag moest de bus een omweg maken. Vóór de particuliere overweg, die in dit nieuwe traject zit, ging ik voor in de bus staan, omdat ik gauw moest uitstappen. De chauffeur stopte voor de over weg, keek beide kanten uit en reed voorzichtig de overweg op (deze is 2.60 m breed en de bus 2.50 m). De beide hekken van de overweg stom den open. Midden op de overweg sloeg plotseling de motor af en daarna verzocht de chauffeur ons een handje te helpen om de bus van de rails af te duwen, want een achterwiel was naast de bielzen gezakt. Ik zat steeds naar links en rechts te kijken. Plotseling kwam er een trein aan en iedereen schreeuwde „trein, trein". De con ductrice rukte aan de noodsluiting van de voordeur. Drie keer tever geefs, toen ging hij open. Hoe ik buiten gekomen ben, weet ik niet. Ik liet mijn tas en alles achter. Toen ik er uit was en omkeek, zag ik de mensen als vogels tegen de ruiten van de bus opvliegen. Zij timmerden er met de vuisten tegen aan. Er was paniek. Toen was de bus meteen meters ver der meegesleurd. De palen van de bo venleiding knapten af, maar de lei ding zelf bleef gelukkig halverwege hangen. Daarna hoorde ik kinderen schrei en. Ik keek rond en vond er twee tus sen de wrakstukken, die her en der verspreid lagen. Ik moest de brokstuk ken uit elkaar buigen om ze te bevrij den. Het waren een jongen en een meïsjé. De één had een groot gat in het 'hooId."De ander miste "tanden en bloedde hevig uit de mond. Even ia ter kwam de moeder, die ook gered w,vs. Spoedig was er toen doktershulp en EHBO." Aldus het verhaal van de heer Kas- perïnk, die, toen wij hem bezochten, te midden van zyn gezin zat bü te ko men van de emoties. Hij had reeds vele verslaggevers te woord gestaan, maar hij was zo geluk kig, dat hij onvermoeibaar zijn relaas steeds herhaalde. (Van onze parlementaire redacteur) DE Tweede Kamer heeft gisteravond de motie van mr. Burger (P.v.d.A.) inzake Nieuw-Guinea met 45 stemmen vóór (die der socialisten) en 77 stemmen tegen verworpen. In deze motie werd van de regering een nota gevraagd over de inzichten van bevriende mogendheden in het Verre Oosten, inzake de beste bestuursvorm in Ned. Nieuw-Guinea en inzake het standpunt van deze regeringen ten aanzien van een trusteesehapsovereenkomst tussen Nederland en de V.N. DR. DREES: De motie-Romme (K.VJP.), waarin gevraagd werd als regel de adviezen van de vaste colleges van advies en bij stand openbaar te maken, werd bij zit ten en opstaan aangenomen, nadat prof. Romine zich ber.eid verklaard bad in de motie te vermelden dat met de regering overleg gepleegd zal wor den over de uitvoering ervan. In zijn antwoord op de algemene be schouwingen had minister-president dr. Drees verklaard, dat, als men alleen bet zakelijk belang van Nederland bij Nieuw-Guinea. als uitgangspunt zon nemen, men beter zou doen direct vtja dit gebied afstand te doen. Het kost ons geld, moeite en risico's. Maar er zijn andere factoren, die ons standpunt mede bepalen. Wij hebben de verant woordelijkheid voor de bevolking op ons genomen en Nederland neemt in het totaal van de omgeving van Nieuw- Guinea een positie in, die voor het niet-communistische westen van bete kenis is. Gezien de invloed van het com munisme op Java, zou het gevaar bestaan, wanneer Nederland Nieuw- Guinea prys gaf, dat deze invloed zou opdringen tot aan het Austra lisch gebied. Het zou betekenen het prijsgeven van een buitenpost van het Westen. Dr. Drees verwierp namens de re gering de motie-Burger. De regering meent dat door de Amerikaanse wapenleveranties aan In donesië de Ver. Staten moreel verant woordelijk zijn erop toe te zien dat Indonesië geen aanval doet op Ned. Nieuw-Guinea. Gouverneur Platteel heeft ontkend, aldus dr. Drees, dat hü aan een ver tegenwoordiger van een persbureau verklaard heefi dat een militair pact er zijn maar een paar centimeters speling raakt het rechter voorwiel van het weggetje van spoorbiels. Het blijft haken achter een rail. Stegeman probeert de bus vlot te krijgen door hem even achteruit te rijden. Maar dan ziet hij, in die bocht, de twee lichten van een trein. De heer Stegeman protesteert even, maar men zegt hem dat zijn collega van vijf uur die overgang ook heeft genomen. En zo rijdt chauffeur Stege man zijn 46 passagiers naar de plaats, die een paar minuten later plaats des onheils zou worden. Voor het primitieve overweggetje zet de man de bus stil en gaat de hekken openmaken. Hij kijkt aan beide zijden de spoorbaan langs: geen trein te zien. Hoewel: ginds is een bocht; daar kan natuurlijk altijd wat doorkomen. Hü besluit zo vlug mogelijk over de spoorbaan te rijden. Bij de manoeuvre om door het smalle hek te komen „Een trein. Een trein!" roept hij de passagiers toe, en iedereen vliegt over eind. De conductrice, mej. C. van Eijk, biedt een aantal inzittenden de be hulpzame hand bij het uitstappen. Er in zelfs geen tijd voor een paniekstem ming. Zesendertig van de 46 passagiers weten tijdig van de spoorbaan af te komen. De andere tien liggen even later tussen de verwrongen hopen staal, die de trein heeft meegesleurd: het achterstuk van de bus is tegen een hoofdportaal van de bovenleiding ge smakt, het voorste gedeelte, eveneens onherkenbaar, bedekt een paar strui ken in een greppel. De rijksrecherche is in samenwer king met de fiscale recherche reeds enige weken bezig met een onderzoek naar de plaats waar de twee ton aan aandelen verborgen zijn, die deel uit maken van de nalatenschap van het echtpaar Mertens uit Laren (N.-H.j, dat op 26 augustus ji. bü een auto- ongeluk nabü Hagen in West-Duits- land om het deven kwam. Ook een Duits echtpaar, dat in de wagen van de heer Mertens zat, verloor hierbij het leven. Geruchten, die in Laren na het on geluk de ronde deden waren voor de officier van Justitie mr. H. Bouma te Amsterdam aanleiding een onderzoek te doen Instellen. De heer Th. H. Mer tens was een zeer vermogend man. Hü had geen kinderen en de erfenis zou moeten worden verdeeld tussen zijn familie en. die van zün vrouw. Zün vermogen heeft de heer Mertens op zeer geheimzinnige wijze beheerd, waarschijnlijk om fiscale redenen, zo dat de fiscus ook geïnteresseerd is in de verdwenen effecten. Onder leiding van de officier van Justitie is in de woning te Laren een onderzoek inge steld. waarbü bleek, dat onbekenden ook reeds in het huls aan het zoeken waren geweest. De Franse premier de Gaulle Is van morgen per vliegtuig in Algerije aan gekomen. De generaal zal twee dagen in Noord-Afrika blijven. Het is de Gaulle's vierde reis naar Algerüe sinds hü in juni aan de macht kwam. Uit veiligheidsoverwegingen is het reisprogram van de premier met bekendgemaakt. Wel is bekend dat hij in Algiers met plaatselijke autoriteiten besprekingen zal voeren. Verwacht wordt dat de Gaulle morgen in Con stantino een grote redevoering zal uitspreken. tussen Australië en Nederland ge wenst is. Over de motie-Burger merkte de. minister-president op, dat alle mo gendheden. wier inzichten mr. Burger zou willen weten, juist dankbaar zün, dat de kwestie Nieuw-Guinea niet meer voorkomt op de agenda van de V.N. Daaronder zijn er landen, die altijd met Indonesië in de assemblee hebben meegestemd, doch die onders hands laten weten, dat zü er de voor keur aan geven, dat Nederland voor lopig in Nieuw-Guinea zijn taak blijft vervullen. Ook westelijke mogendheden zijn er, die het Nederlandse standpunt steunen, maar die zich liever niet uitspreken. Het vragen van inlichtingen zou er bovendien toe leiden dat de onzeker heid in Nederland zelf toeneemt en dat mag men tegenover de bevolking van Nieuw-Guinea en tegenover de mense, die daar werken, niet doen. Tegen een trusteesehapsovereen komst tussen Nederland en de Ver. Naties zou Indonesië zich sterk ver zetten, omdat dit in strijd zou zijn met zün aanspraak op de souvereiniteit over Nieuw-Guinea. Het zou niet te verwachten zijn dat er een tweederde meerderheid in de assemblée voor deze gedachte gevonden werd, gezien de aanspraak van Indonesië. De rege ring acht geen aparte nota, zoals mr. Burger en zün fractie wensen, nodig. Sprekende over de Troonrede en de (Zie verder nag. 3, kolom 7) Ten gevolge van een explosie in een steenkoolmijn bij Fobvis, dicht bü de Joegoslavisch-Bulgaarse grens, zün naar schatting- honderd Joegoslavische mijnwerkers ingesloten. Bü de ont ploffing zelf kwamen tien arbeiders om bet leven. Uit alle delen van West-Servië zijn reddingsploegen onderweg naar de plaats van het ongeluk. De ontploffing had plaats juist op het tijdstip dat een nieuwe ploeg in de mijn afdaalde. De 46-jarige mevrouw Barbara Castle is woensdagavond gekozen tot voorzitster van de Britse Labourpartü als opvolger van Tom Driberg. De verkiezing van een voorzitter geschiedt jaarlijks. De Amerikaanse soldaat Wayne Po wers, die zich na zün desertie in 1944 veertien jaar schuilhield in het Noord- franse dorp Mont d'Origny, waar hij vader werd van vüf kinderen, en die, nadat hü ten slotte gevonden was, werd veroordeeld tot tien jaar, zal vol gende week dinsdag uit de gevange nis van Verdun worden ontslagen- De rest van de straf is hem kwüi- gescholden. Vandaag krijgt hü een Amerikaans paspoort, dat hem in staat zal stellen vrij ln Frankrijk te ver blijven en te trouwen met de moeder van zyn vüf kinderen, Yvette Bleuse. Kapitein Drenth van de Genietroe pen, die juist by het station (vlak bij zijn kazerne) is ingestapt, rende meteen terug naar de kazerne. "Waar- Zie verder pag. 3, Se koL) De Amerikaanse atooniduikboot „Seawolf" bevindt zich reeds 54 dagen onafgebroken onder water en zal trachten nog minstens zes dagen onder het zee-oppervlak te blijven. Dit is woensdag door president Eisenhower op zün wekelijkse perscon ferentie bekendgemaakt. Alles is wei aan boord van de Seawolf. Er zijn woensdag meer goederen dan ooit tevoren tüdcns de blokkade door de communisten op het eiland Quemoj aangekomen, aldus een bericht van het nationalistisch Chinese persbureau. De overstromingen in Zuid-Frank rijk breiden zich nog steeds uit. Het water heeft in de zuidelijke dalen van de Cevenmen al 28 slachtoffers ge maakt De grote atoomfabrlek van Mar coule is door i>"1 overstromingswater van de buitenw-.,Id afgesloten. Militairen, brandweer, politie en grote groepen vrijwilligers hebben gisteren de gehele dag in de modde- gewerkt om gezinnen te redden, die door de overstromingen geïsoleerd zijn. De schade wordt op miljoenen guldens geschat. Door de zware regenval stegen de bergstromen, die gewoonlijk om He se tild van het jaar rustig zün, dins dag in nog geen drie uur ongeveer zes meter, waardoor bruggen, auto's en huizen weggespoeld werden. De autoriteiten vrezen, dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen. Wyngaarden, waar de druivenpluk dezer dagen zou beginnen, werden vernield. Kudden schapen verdron ken. Oogsten spoelden weg, Bomen werden ontworteld en weggevoerd door het wildstromende water. Het ge. hele gebied, dat ongeveer 2.500 i™? groot is. toont een troosteloos beeld. De overstromingen heeft de mensen volkomen overvallen. Sommige auto mobilisten werden met hun wagens weggespoeld, terwyi zij langs de rivie ren reden. Andere mensen verdronken op het veld of terwijl zy zich aaar huis spoedden. SNELTREIN SPLIJT BUS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1