Twijfel wekken Zijlslrasprak mei bedrijfsleven i Lierexporteurs opgelicht voor tv/' miljoen ALLEEN VOOR KARTELS BLIJFT DE Noord-Oostpolder Straaljagers van Soesterberg verwekken onrust Chroestsjew negeerde receptie van Conflict over aanstelling van vrouwelijke agenten Peking Slechts NW had bezwaren Frans Togoland in 1960 onafhankelijk WEER ERNSTIG ONGELUK OP ONBEWAAKT® Makarios roept op tot verzet Rotterdamse hoofdcommissaris vraagt ontslag Ontevredenheid over „lichtere" diensten T D' VRIJDAG 3 OKTOBER 1938 ZESTIENDE JAARGANG No. 4111 r D Grote bankroof in Londen Opportunisme 14 dagen gratis NYV: bezwaren Res ul talen WiWm MgMS& AMiM GESPANNEN VERHOUDING MET MAO?- Verzending van zeepost J ■"N Directeur: ld. DE RUIG Hoofdreilacteur: Ut J A H j a MMt i.\fc SlA'i .V/TI NIS TER ZIJLSTKA irl. drijfsleven hebben gisteren volledige de vertegenwoordigers van het be overeenstemming be reikt over het dit jaar te voeren prijsbeleid. De minister zal een zekere liberalisatie doorvoeren. Dit houdt in dal voor prijsverho gingen geen voorafgaande toestemming van het departement van Economische Zaken nicer nodig zal zijp. Slechts -waar van, kartel vorming sprake is, zal de controle van de minister nog preventief blijven. Ook voor verhoging van de prijzen van brood, melk, vlees en brandstoffen (ook olie) zal voorafgaande toestemming van de minister nodig zijn. De minister legde in zijn bijeenkomst met de ertegemvooidigeis van het bedrijfsleven de nadruk op het principiële uitgangspunt van zijn prijsbeleid. Handhaving van de prijsstabilisatie in de oude vorm zou betekenen dat de overheid haar taak overschatte. Doel van het prijsbeleid is altijd geweest het tegengaan van de spiraal beweging van lonen cn prijzen. De minister meent dat hij in samen werking met het bedrijfsleven daarin volledig is geslaagd. Het is nu de lijd om een 1ibeia'"-e prijspolitiek te gaan voeren J Volgens een bericht jn het Deense dagblad Betiingske Ti llende. afkomstig \an de corres pondent van het blad m Wenen, is in diplomatieke kringen te Mos kou beroering ontstaan door het feit, dat premiei Chroestsjew woensdagavond de ïeeeptie op de Chincc ambassade ter gelegen heid van het negen jarig bestaan van de Chinese volksrepubliek met heeft bijgewoond. Katterdam: «me oe vvimsirast du - relet nsjoo Li Poeums 1112 - Postgiro No, 4d-fc>ia KlachlencUenst aoonnememen. i« juigrvn „UT Zaterdags 1718 uur. leietoon 113700 's-CraTtnhase: Huygenaplem 1 - felei. iti,i467 .3 Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachtenaienst: lajo—l9.dü u relet dt,&>68 Dordrecht: Scbeilersplein d - Postgiru No 424208 feietoon 4370 Knichtendiensl na 17.30 uur 7314. gdüïdsJtu: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per wee* i 2,65 per maand, f7,90 per kwartaal. Lxvsse nummers 15 cent Versehilnf dareliiki (Geldig tot morgenavond) ZUIDELIJKE WIND Aanvankelijk weinig, later wat meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige zuidelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: zon op: 6.44 onder: 18.13 maan op: 21.36 onder: 13.01 p. E motie Burger inzake Nieuw-Gui- U nea is verworpen. Dat is goed. Maar intussen is het kwaad maar weer geschied. En dat kwaad is dat de P.v.d A. in de Tweede Kamer open lijk de status van Nietiw-Guinea weei problematiek heeft gesteld. Daarmee doorbreekt zij de rege- ringspolitiek die de status van Nieuw- Gumea met problematiek acht. De re gering acht de Nederlandse soeverei niteit onbetwistbaar, zij heeft een dui delijke politiek die uiteindelijk moet leiden tot zelfstandigheid van land en bevolking en tot het recht om zelf te kiezen wat men wil. De politiek van de Nederlandse re gering is niet alleen op die meer ver wijderde toekomst gericht. Zij beoogt m het kader daarvan ook perspectie ven op kortere termijn te openen. De ze liggen in de Australisch-Nederland je samenwerking, waarbij nieuw-Gui nea als een geheel wordt gezien, wat het ook is, zowel aardrijkskundig als volkenkundig. Akkoord over een vrijer prijsbeleid ERWIJL dit allemaal zo ligt en terwijl deze ontwikkeling in gang gezet is, komt de P.v.d.A. dit door breken. Zij gaat twijfel wekken of het zo wel goed gaat. Zij zegt: Kunnen we niet eens bij de buren vragen, wat die denken over de bestuursvorm van Nieuw-Guinea? Kunnen we met een trustsehapsovereenkomst aangaan met de Verenigde Naties? De motie-Burger zegt dat twijfel zo slecht is voor de ontwikkeling van de bevolking en de openlegging van het land. Nu, als die twijfel slecht is, dan zijn zeker slecht de twijfel en de onze kerheid waarvan de motie-Burgei olijk geeft. Het erge is. dat de motie twijfel wekt aan de bestaande politiek en nalaat daar een andere politiek te genover te stellen. Wij menen dat de P v.d.A. Neder land en. Nieuw-Guinea een zeei slech te dienst heeft bewezen door deze mo tie in te dienen. E achtergrond van deze motie is de verwarring die er in de P.v.d.A. heerst ten aanzien van h'ieuw-Guinea. Daar zijn mensen als Drees, die de regeringspolitiek verde digt en die dat deze week tegenover zijn partijgenoot Burger voortreffelijk heeft gedaan. Daar zijn mensen die praten over ean trustschap en weer anderen die het gebied ook nu nog wel willen over dragen aan Indonesië. Het is één grote verwarring. En om zoveel mogelijk mensen te bevredigen, lie ieder op hun manier tegen de re- leringspolitiek zijn, kwam men met deze van innerlijke onzekerheid en -wijfelzucht vervulde motie, die uit- >iep op een slag in de lucht. Maar het kwaad is geschied. En al- een Indonesië ksn daar zij bij spin nen. en AT zij spinnen voor Indonesië is dr. Verkuyl hier te lande. Dag In dag uit loopt hij hier te bepleiten dat Ne derland, ook nu nog, Nieuw-Guinea aan Indonesië moet overdragen. Zo ver durft de P v.d A. met te gaan ■Maar dr Buskes heeft al gezegd, dat aij dr Verkuyl maar wat graag eens op een vergadering van het hoofdbe stuur van de P.v.d.A. zou zien. Men kan het beleid van de Pv.d.A.- fractie in verband met de motie-Bur ger met los zien van al de stromingen die erop gericht zijn de zaak Nieuw- Guinea weer los te wrikken Ook als de motie bedoeld zou zijn om de extremisten in de P.v.d.A. in toom te houden, schiet zij haar doel voorbij Want extremisten zijn niet in toom te houden. En de regering wordt een stok tussen de benen gestoken. Bankrovers hebben met behulp van «en gestolen taxi donderdag twee bankemployés te Londen beroofd van een bedrag van 160.000 gulden. De taxi wachtte op de twee employés en bracht ben naar een verlaten plaats, waar zii door vier gemaskerde mannen werden beroofd. (Van een onzer verslaggevers) Het toezicht op de prijsbeweging zal echter onverzwakt gehandhaafd worden. Maximum-priisvoorschrif ten blijven daarom mogelijk. Het prijsbeleid bluft inhouden, dat verlagingen in de prijzen van grond- en hulpstoffen onverwijld in de eindprijzen worden doorgegeven terwijl alleen kostenstijgingen van externe aard, zoals bijv. prijsstijging van grond- en hulpstoffen m de prijzen kunnen worden doorbere kend. Loonkostenstijgingen die in het verleden op grond van de be staande afspraken niet konden wor den doorberekend, komen daarvoor thans uiteraard evenmin In aan merking. De minister zou in zijn bespreking duidelijk hebben gemaakt dat zijn nieuwe prijsbeleid ook door een zeker opportunisme is ingegeven. Wanneer de handel door de preventieve con trole slechts prijzen mag verhogen na voorafgaande goedkeuring van het ministerie, zal deze veel minder be reid zijn wanneer het mogelijk is uit eigen beweging de prijzen te ver lagen, De bewindsman verwachtte van een vrijer beleid meer concurrentie en dus een dalende prijstendens. Niet alle kartels zullen bij het onderzoek van de minister worden betrokken. Daar waar geen mvloed op de prijzen wordt uitgeoefend (zo als bij de margarine) zal de minister geen bemoeienis hebben met de kar tels iV'aam. StfUlU. Woonplaats Wens» zicb ingaande heden te abonneren op het dagblad bouw en ontvangt gedurende 14 dngen de krant gratis Betang i*l geschieden per week (61 cent)/pei kwarlaa) f.90) Doorhalen wui niet gewenst wordt U wordt verzocht deze 6wi toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30. Rotterdam Naar wif vernemen heeft alleen het NVV bezwaar gemaakt tegen de nieuwe ontwikkeling. De vertegen woordigers van deze vakcentrale zei den geen prijsverhogingen meer te zullen duiden zonder looncnmpensa- tie. Zii achten het risico dat de be windsman door het vrijere beleid neemt, te groot. Hier tegenover werd gesteld dat het risico van een continuering van het oude beleid voor ae ontwikkeling van het Nederlandse prijsniveau nog gro ter is. Maar al te snel zou een zekere verstarring optreden. DK/.E foto "I werd tij dons dc be spreking over het prUsbelcld ccnomr.n. Van links naar rechts prof. O. Brouwer, secretaris-generaal van Economische Zaken, minister ZUlstra cn drs J. H. I). v. d. Kwast, direc teur-generaal voor Handel en Nijver heid. De minister maakte duidelijk dat zijn prijsbeleid niet verandert. Alleen de vorm, waarin het is gegoten, wordt anders. De vorm als zodanig is ech ter niet belangrijk. Het gaat de be windsman om de resultater. Een der deelnemets aan net gesprek merkte hierna op dat de oewindsm.m goede resultaten heeft behaald. Het prijsindexcijfer is teruggelopen van 119 tot 1X5. Dat is al vast bereikt. Voor textiel en schoenen is zelfs de teruggang te constateren van 100 tot 85. Werkgevers en werknemers spra ken hun waardering uit voor het be leid van bewindsman. Men zegde toe ook in de toekomst nauw met hem te zullen samenwerken om tot net ge wenste doel te komen. (Van ren onzer verslaggevers) Een Duitse zakenman uit Dussel- dorp heeft een grote groep Neder landse eierevporteurs opgelicht, voor een totaal bedrag van meer dan an derhalf miljoen gulden. De Duitser R. K.. die in kringen van de Neder landse cierexport een gevestigde naam had, heeft grote partijen eieren opge kocht en in Duitsland tegen bijzon dere lage, en daardoor sterk concur rerende prijzen van de hand gedaan. Aanvankelijk betaalde hij zijn be stelling steeds op tijd, later stelde hij betaling uit. Dit verwekte geen onrust. Nu kwam plotseling het bericht dat de man met do noorderzon uit Duits land is vertrokken. Hij heeft een flink bedrag aan geld meegenomen Door deze manipulaties heeft de Duitser enige Nederlandse eierexporteurs aan de rand van het faillissement ge bracht. Bij dc exportgroep Bainevclri in eiercentrum Barneveid vertelde men ons vanmorgen, dat K, inderdaad een goede bekende was. Hij liet zich ech ter maar zelden zien in ons land en handelde alles per brief af. „De zaak zit gewoon zo", zei men ons bij de exportgroep Barneveid, „hij kocht grote partijen eieren op, bij volkomen verschillende exporteurs en heeft die eieren niet betaald. Of hier sprake is van zwendel? \c>~ meneer, wat is zwendel eigenlijk. Jen krl. die in het nauw zit, doet rare sprongen." Onze zegsman gaf toe dat de export groep Barneveid ook eieren heeft ge leverd aan de Duitser. Toen wij vroe gen voor hoeveel ze dan benadeeld waren, 7ei men. „Nu vraagt u wat te veel" De exportgroep Barneveid heeft geen klacht ingediend bij de officier van .Justitie in Utrecht. Een ambtenaar van het parket zet ons vanmorgen „Wij hebben nog helemaal niet van deze zaak gehoord". aantal Duitse banken en bedrijnen be- De zakenman K. heeft ook nog een nadeeld. De Duitse politie heeft een beroep gedaan op de internationale po- litie-organisatie Interpol om K. op te sporen. In de Tweede Kamer is van ax zij de het pleit gevoerd voor een spoedig tot stand brengen van een gemeente lijke organisatie van de Noordoost polder. De gemeentelijke democratie moei ten spoedigste in dat gebied worder ingevoerd. Te lang reeds werd ero gewacht. Te lang reeds werden mon dige burgers als onmondigen behan deld. De regering heeft, bij monde var dr. Drees, aan de a.r. woordvoerdr verklaard dat de invoering van een gemeentelijk bestel spoedig tegemoe kan worden gezien. Wij zijn erkentelijk voor deze woei den en het wachten is nu op de da den der regering. llllllllllllllllllllinillNllllllllllillllllllillllllllllllllllHIlllllllllll De stad Leiden herdenkt weer haar ontzet, en ter gelegenheid daarvan worden de traditionele haring- en wittebroodfeesten ge vierd. Deze vier kleutertjes hapten met kennelijk genoegen in het hun uitgereikte brood. Be Franse regering treft voorberei dingen om haar beheerschap over Frans-Togoland in I960 te beëindigen, waarna het Westafrikaanse gebied vol ledig onafhankelijk is, aldus is in Parijs meegedeeld. Cornut-Gentille, de Franse minister voor de Overzeese gebieden, verklaar de, dat de premier van Togoland hem onlangs officieel in kennis had gesteld van het besluit van zijn land om aan het einde van de huidige beheerschaps- overeenkomst onafhankelijk te wor den. (Van onze correspondent) In Bilthoven wordt volgende week woensdagmiddag een vergadering belegd waarop, naar de initiatiefnemer hooptomwonenden uit alle gemeenten rond om het vliegveld Soesterberg zullen verschijnen. De promotor van de bijeen komst de heer H. W. P. van Bozkel wiL een comité in het lenen roepen dat tot in de details nagaat welke schade de geluidsgolven en het rumoer van de straaljagers in de omgeving toebrengen Men zal o.m. met geluidmeters en hoogtewaarnemingen werken en boven. dien de schade aan huizen cn zenuwgestellen samenvatten. Rapporten zullen t.z.laan de overheid worden aangeboden. Met vraagstukken van militair*- aard wil de heer Van Bockel zich bewust niet inlaten. Hij wil slechts de gevol gen vaststellen van de vliegactwiteiten. 'j pRlHS.ES Margaret van Engeland brengt op het ogenblik een'bezoek aan België. Op deze foto zien we. da prinses samen met koning Boudewlj'v op het koninklijke paleis teCiergnon waar ze met de jonge Belgische vars> heeft gedineerd. President Eisenhower is vandaag i het Walter Reed ziekenhuis opgenom' voor een algemene medische control, alvorens een begin te maken met ec politieke campagne ten gunste van c~ republikeinse kandidaten voor h<-- Congres. Eisenhower zal waarschijnlijk mo- gen het ziekenhuis weer kunnen verl? ten. (Van een onzer verslaggevers) Omstreeks kwart voor acht gister avond heeft een trein, die uit Gouda onderweg was naar Utrecht, op een onbewaakte overweg onder Reeuwijk in volle vaart een fonkelnieuwe per sonenauto geramd. De enige inziende, de 44-jarige manufacturer A. van Waay uit Zoetcrmeer, werd op slag gedood. De auto werd ruim anderhalve kilometer door de trein meegesleurd -n volkomen vernield. Van de trein reizigers werd alleen een dame zeer licht gewond. De heer Van Waay had juist voor het ongeluk een medepassagiere in Reeuwiik af««zet De bestuurder van de trein is de enige ooggetuige; hij heeft de -to bij de onbewaakte over weg wel opgemerkt, maar hij was van mening, dat de chauffeur vaart min derde om te stoppen. Op het laat; te moment schijnt hij toch nog meer gas •zegeven te hebben, waarna onmiddel lijk de botsing volgde. De spoorbaan was direct na het ongeval bezaaid - 'evfi<»l«oederen. Het treinverkeer is g»-.„tme tijd ge- j ^rpwocst, eerst na twee uur '-en de trein, waarvan de bes' lurders- rabtne zwaar was beschadigd, naar •- werden teru- -Icept. Aartsbisschop Makarios heeft ren boodschap opgesteld, waarin hii op de Cyprioten een beroep doet „met alle ten dienste staande middelen te rea geren" op het Britse bestuursplan ilat woensdag in werking getreden is. De tekst van de boodschap zal van avond in Athene vrijgegeven worden. (Van een onzer verslaggevers) Een meningsverschil tussen de bur gemeester en de hoofdcomtntssa)is van politie, de heer H. M. C A Staal te Rotterdam, heeft ertoe geleid, dat dc hoofdcommissaris ontslag uit de dienst heeft gevraagd. Zijn wij goed ingelicht dan zou deze ontslagaanvrage verband hou den met het aanstellen van vrouwe lijke geüniformeerde politie-agenten Bij de behandelingen van de begro- tingsdi natten in dc Rotterdamse gemeenteraad bleek de laatste jaren dat nog slechts een klein aantal van deze agenten m Rotterdam m dienst waren Het w„s algemeen bekend, dat de animo voor het m dienst nemen tan deze vro iwelijke agenten niet bijstor groot was bij het Rotterdamse politie korps. Th-ms zijn tien vrouwen in vaste dienst en drie in opleiding Deze agen ten zijn vujgesteld van zware diensten, waarondc de nachtdiensten. Onder het politiepersoneel gat dit hier en daar aanleiding tot ontevreden heid De politic-agenten achten het on rechtvaardig dat de vrouwelijke col lega s te-en hetzelfde salaris minder diensten behoefden ie verrichten Het vzrschii van inzicht over het aanstellen van de/e vrouwelijke agen ten tussen dc burgemeester van Rot- tcidam en hoofdcommissaris Staal zou zich dezer dagen nebben toegespitst, toen het ging over een vaste aanstel ling tan een vrouwelijke agent, die haar proettijd had vervuld De burge meester rou in deze een gunstige be slissing genomen willen zien, doch de hoofdcommissaris zou daartegen afwij zend heoben gestaan De heer Staal is meer dan veertig jaar in dienst geweest van de Rotter damse politie. Sinds 1945 was hij hoofdcommissaris. De correspondent haalde in zijn be*' richt niet met name genoemde zegs lieden op bet Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken aan. Dezé zegslieden hadden gezegd, dat volgens inlichtingen, ontvangen door het mi nisterie. Chroestsjew zelfs geen gelukj wensen aan Mao Tse Toeng heeft ge zonden. i- Dit had in diplomatieke kringen te Moskou, aldus de zegslieden, de indruk gewekt als zouden dc betrekkingen tussen Chroestsjew cn Mao gespannen zün. Volgens deze kringen zou het vooral gaan om de heftige Chinese campagne tegen de westelijke mogend heden en president Tito van Joegosla vië. De Russische premier zou gepor; teerd zijn voor een meer soepele koers. Het had in diplomatieke kringen irf Moskou nog meer verrassing gewekt dat zelfs niet de tweede in rang zijnd^ Russische leider, Mikojan, de receptie der Chinezen had bijgewoond. Volgens het Russische protocol kan dit als eelt regelrechte afwijzing beschouwd wor den- <Vh* Met de volgende schepen kan zeepOSJ worden verzonden De data, waarop dc cor respondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan achter de naam van het schip vermeld Argentinië ms ..Alberto Doaero" 7/10; ss „Uruguay" 11/10 Australië: „Strat haird" 6/10. Brazilië* ms „Argentina Star" 7/10, ss „Uruguay" 11,10. Canada* as ..Nieuw Amsterdam" 5/10. ms „West er- dam" 8/10 Chili via New York 5/1© 9/10*' Indonesië ss „Agapenor" 5/10. Ned, Antil len: ms Sarpedon" 7/10. Ned. Nw.-Guinea; ms „Bantam' 9/10. Nleuw-Zeeland* via En geland 5'10. Unie van Z.-Afrite en .Z.W.- AXnka: ms „Winchester Castle" 5/10. Suri name: ms ..Willemstad" 8/10 I Inlichtingen betreffende de verzendjnn- data van postpakketten geven de postkan toren). i i - ■V-* iZ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1