Het ballonnetje Ontevredenheid onder de kolonisten ERIK Water valt in Zuid-Frankrijk In verhand met gezondheid MINISTER ALGERA VRAAGT ONTSLAG PEKING protesteert r INTEGRATIE GEHEEL DE BAAN? Officieren terug onderdekens naar Frankrijk m Roogleraarswisseling 1 SHIRTS ft Vermiste effecten gevonden M' li H D ZATERDAG 4 OKTOBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG Wo. 4112 r Auto leiïeii boom - dode cn zwaargewonde Tegen politiek in zake hel Verre Ooèlen J J pirecieui- H UE KU1U Hoofdredacteur: Ui J A H J J> tSKUlNS SL<OT OREMIER dc Gaulle doet ijverig pogingen om in Algerije tot paei- *- ficatie te komen. Vlak voor zijn vertrek uit dit Noordafrikaanse deel van Frankrijk heeft hij in Constantine een groots ontwikke lingsplan bekendgemaakt voor de autochtone bevolking van dit ge bied. Over integratie van Algerije repte hij evenwel met geen woord- Men mag dan ook wel aannemen dat dit plan van de baan is. Hij kondigde een vijfjarenplan aan op sociaal en economisch ge bied. dat het gezicht van Algerije totaal moet veranderen. Maar tevens zei hij dat de toekomst van Algerije gebaseerd zal zijn op de krachten in het land zelf. Weliswaar in saamhorigheid met het „moederland", maar toch niet als deel van Frankrijk. Tegelijk kondigde de premier aan dat generaal Salan, de hui; dige resident-gouverneur en opperbevelhebber van de strijdkrach ten, zou heengaan, evenals een aantal andere hoge officieren, even als Salan vurige aanhangers van een integratie van Algerije met Frankrijk. Binnen twee maanden zullen in Algerije verkiezingen worden gehouden, waarbij ten minste tweederde deel der vertegenwoordi gers Mohammedaanse Algerijnen zullen moeten zijn. (Advertentie) Vraag deskundig advies" aan de jüwtlitr'horlogtr V0£ LA 5 l»i: WOESTE HOEVE IS iet aanvaard UIU mMMraaat. w«te as wiuwtraai ju - iciei iioiuu i Pmüjim. 1112 Poujiro No 4.2451 y ÜiacnLendienjfl aooanemcatca w ju—is .30 Üiieraagi ilia uur leieioon U.57UO ',-Gr*Tenh3;e «.uygeusplein 1 - lelci. .83487 3 .uncn). Postbue i09i Postgiro No 424867 Kutcmenaienai. 18.3019 3l< u. Icioi. zbzotjü. Dordrecht: sonctlerspieuj 3 Possgiro No 424208 i"e;et<xm 457ü K_«cnteadiensl rw l<.3ü uur Ï314, aeiuedxm. uange Kerkstraat 24 o feieioon 6(882. Abonnementsprijs 61 cent oer wee* 1 2,65 per maand. 1 7.36 p« twartaal. Losse, nummers 15 cent. Versohjint daaeh'iks (Geldig tot morgenavond) ZUIDWESTELIJKE WIND Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien, in hoofdzaak in het westen van het land. Matige tot krach tige zuidwestelijke wind. Dezellde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 6.48 Maan op: 22.52 onder: 18.10 onder: 13.49 IJ de algemene politieke beschou- 'JD wirgen die deze week in de Twee de Kamer zijn gehouden, is het tot een treffen gekomen tussen de P.v.d.A. cn de A.R.P. en de V.VD en de A.R.P. Het conflict met de P v.d.A. hebben wij in ons hoofdartikel van gisteren behandeld. Want de heer Burger had de kwestie Nieuw-Guinea tot hoofdthe ma van zijn rede. Wij willen vandaag iets zeggen over de botsing van V.V.D. en A.R.F. Die botsing lag voor de hand, zij was noodzakelijk en zij was goed. Zij lag voor de hand omdat de V.V.D. bij de verkiezingen van dit jaar gewonnen had en de A.R.P. ver loren. Dat kon dus moeilijk buiten be schouwing blijven. Zij was noodzakelijk, want als er dergelijke verschuivingen optreden is het gewenst de wederzijdse posities duidelijk af te bakenen. Als er men sen zijn, die eerst a.r stemmen en la ter V.V.D. is het van belang, is het noodzakelijk, dat deze partijen duide lijk over en weer hur karakter open baren. Het goede van de botsing is in het bovenstaande in principe reed gege ven. De uitwerking van het principe hangt af van wat de debaters ervan terecht brengen. Daarover oordele de lezer. DE botsing had op verschillende punten betrekking. De heer Oud meende reden te hebben om zich ge griefd te voelen over verschillende punten. Het eerste punt was dat hij meende dat hem ook van a.r. zijde verweten werd dal hij zich m zijn oppositie tn een anti-democratische richting bewuog en ten tweede dat hij steun zocht bij groepen als „Burger recht". De heer Oud verweerde zich daar heftig tegen Ik ben geen anti-demo craat, zo zeide hij en dat ben ik nooit geweest. En de heer Oud citeerde lof tuitingen aan zijn adres reeds van voor de tweede wereldoorlog en hij schilder de uitvoerig hoe hij communisme en nationaal-socialisme steeds krachtig had bestreden Het merkwaardige van dit heftig verweer jegens de a.r. vyas, dat de laatsten niet de minste aanleiding had den gegeven tot dit verweer van de heer Oud. De a.r. woordvoerder had in geen enkel opzicht de democrati sche gezindheid van de heer Oud in twijfel getrokken en heeft dat ten o.vervloede bij de replieken duidelijk gezegd. En wij willen gaarne zeggen dat wij het daarmee eens zijn. De héér Oud was en is een all-round de mocraat, wij zijn daar ten volle van overtuigd. Het merkwaardige van de botsing op dit punt was dus dat er van een botsing geen sprake was. De heer Oud vocht hier tegen windmolens. De verklaring van dit verschijnsel laten wij maar over aan psychologen die zich voor Don Quichot interesseren. Frans hervormingsplan voor ALGERIJE J C7 In Lippenhuizen, ongeveer acht kilometer van Drachten, is een auto met grote snelheid tegen een boom gereden waarbij dc bestuurder, de 71-jarige aannemer H. Smeenge uit Borger, zwaar is gewond en zijn pas sagier, dc 61-jangc H. van der Brug uit Assen, werd gedood. Het ongeluk gebeurde toen de auto bij het verla ten van het dorp op de naast de weg liggende tramrails terecht kwam, waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor en de wagen, na dwars over de weg te zijn geschoten, tegen een boom botste. (Advertentie) mihivikom voo» m«r ghs 6i* in mjMCTUl ET tweede punt was dat de heer Oud zich geïrriteerd betoonde over-het feit dat men hem en ziyn par tij in verband had gebracht met „Bur gerrecht" De heer Oud keerde zich daarover zeer heftig tegen de a.r.- fraetie-voorzitter. Maar ook hier was het een strijd tegen een molentje. Ik heb, zo zei de heer Oud, mij herhaal delijk gedistantieerd van de beweging van ,3urgerrecht". Ik heb die bewe ging steeds «an kritiek onderworpen en ik acht het ontoelaatbaar dat men mij met die beweging vereenzelvigt of mij daarmee verwant acht. Zo me nen wij het standpunt van de heer Oud objectief te hebben weergegeven. Maar alweer doet zich hier het merkwaardige feit voor dat niemand, en zeker de a.r. fractievoorzitter niet, zich had schuldig gemaakt aan dat gene wat de heer Oud bestreed Integendeel, van a.r. zijde was uit drukkelijk gesteld dat de heer Oud van de beweging „Burgerrecht" niets moest hebben. De a,-r, woordvoerder bracht duidelij-k naar voren, dat de heer Oud zich nog ten vorigen jare van die beweging op een voor „Bur gerrecht" niet erettige wijze, ha'" ge distantieerd. De toorn van de heer Oi d was dan ook ten vplle misplaatst ook in dit op zicht. Men behoeft echter geen psycho loog te zijn om deze toorn te kunnen verklaren. Want de heer Bruins Slot voegde aan de bovengenoemde opmer kingen toe dat het zo reemd was dal ondanks het feit dat de heer Oud zich van „Burgerrecht" distantieerde, de aanwas van de V.V.D. kennelijk uit «He kringen en daarmee verwante personen was ontstaan. En het was duidelijk dat de heer Oud deze aan was op zichzelf waardeerde, maar dat kïj het minder prettig vond dat die aanwas op haar politieke waarde werd getaxeerd en herkend Hoe komt het, •►luidde de. vraag aan de heer Oud, Generaal Salan wordt insoecteur- generaal van de Franse strijdkrach ten. De situatie voor Algeriie wordt weer 70 dat een burger resident-gou verneur wordt. Een partijloze staats secretaris, Max Brouillet wordt de op volger van Salan. De naam van de nieuwe militaire bevelhebber is nog niet meegedeeld. Over deze nieuwe regeling heerst onder de Fransen in Algerije, de zo genaamde „Colons", een grote onte vredenheid. Het overkoepelende Comité du Sa- lut Public comité's van openbaar wel zijn is na de rede van-de Gaulle-bü- eengekomen en heeft Pachter gesloten deuren zijn ontevredenheid over de jongste maatregelen geuit. Slechts met moeite schijnt generaal Massu er in te zijn geslaagd de gemoederen althans voorlopig tot rust te brengen. Dinsdag komt het comité opnieuw bijeen. De „Colons" zijn niet alleen ontevreden over de verklaring die de Gaulle vrijdagavond uitsprak. Het be richt dat generaal Raoul Salan zijn functies cn bevoegdheden aan een uit Parijs te sturen hoge ambtenaar moet overdragen, en dat de talrijke burger- comité's eveneens opzij moeten gaan voor het normaal regeringsapparaat, heeft hun gemoederen in beroering ge bracht. Salan heeft Algerije voor de Gaulle geregeerd en veroient nu beter dan een bevel om zich voortaan uitsluitend met zijn militaire bezigheden te be moeien. zeggen de mensen van de co mité's voor het openbaar welzijn. Neutrale waarnemers in Algiers ver wachten dat de zitting van het groot comité voor Algerije en de Sahara dinsdag enkele concrete aanwijzingen zal opleveren voor de richting waarin het ongenoegen van de Fransen in Al gerije gaat. Na urenlang overleg heeft het revo lutionaire comité van dc dertiende mei dat destijds door haar optreden de te rugkeer van generaal de Gaulle in het politieke leven inluidde, verklaard dat het vijfjarenplan dat de Gaulle in Con. stantine vrijdag heeft aangekondigd, uitstekend is en onze verwachtingen ie boven gaat. In Algiers kan men zich dan echter ook niet aan de indruk onttrekken dat de reactie van de Europese bevolking op de rede van de Gaulle vrij lauw is. "Welingelichte waarnemers voorspel len dat het Franse bevolkingsdeel zich achter het vijfjarenplan zal scharen, al was het maar omdat hun geen anaere keuze open staat. De reactie van de Mohammedaanse bevolking is nog niet te peilen. Vast staat evenwel dat het Franse leger titansvrijer,ademhaalt. De poli tieke taak die het leger was toegewe zen het voorbereiden en tot een succes maken van het referendum wordt na de rede van Constantine als beëindigd beschouwd. In militaire krin gen meent men dat een eventueel slagen van de Gaulle's vijfjarenplan bepaald zal worden door de wijze waarop en de snelheid waarmee de strüd tegen de opstandelingen wordt beslist. Van de oproep van ae gene raal tot de vechtende opstandelingen verwachtten de militairen weinig baat. „Degenen die zich in de bergen bij de opstandelingentroepen bevinden, zul- WIJ willen prof. mr. L. W. G. Schol ten hartelijk gelukwensen met zijn benoeming tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit om onderwijs te ge ven in Staatsrecht en Algemene Staatsleer. Deze benoeming was nodig vanwe ge bet feit dat prof. dr. A. M. Donner zijn leerstoel aan de V.U. vzrliet om president van het Europese Gerechts hof te worden. Wij wensen ook prof. Donner met deze benoeming van har te geluk. Hoe belangrijk het ook is dat de beide heren hun nieuwe functies aan vaarden immers dat is een duide lijk belang voor de christelijke zaak in Europa en in Nederland toch zijn er ook schaduwzijden aan verbon den. En in het memoreren van die schaduwzijden geven wij uitdrukking aan onze grote waardering voor het werk, dat zij tot dusver hebben ver richt. Wij denken aan het werk van Don ner aan de V.U., in allerlei advies- arbeid voor de regering en in de AJt. Partij. Veel, zo niet alles, zal hij moe ten loslaten. En dat zal als een groot verlies worden gevoeld. We hopen dat zijn arbeid in het Europese Hof een ruime compensatie mag geven voor wat wij verliezen; ln Het belang van de goede zaak. Advertentie) HOTEL-CAFÊ-RESTAUHANT (- - MAARN AMALIAJLAAN 1 - TEL. 0 21154—2913 Gunstige ligging in het centrum vac het dorp. 3 minuten van het station en in directe nabijheid van prachtige bossen. PRIMA KEUKEN M ZEER VERZORGDE WIJNKELDER len na de woorden van de Gaulle niet en massa de wapens neerleggen," aldus een hooggeplaatst officier. Niagara Mohank Power Nettowinst 12 maanden per 31 juii S 29 866.080 125.515 000). of S 2.12 (1.87) per aandeel. iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiii' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dal gij u distantieert van mensen, die daarna toch naar u toekomen, terwijl als de a.r. zich van diezelfde men sen distantiëren, deze van de a.r weg lopen.' De heer Oud heelt het antwoord op deze vraag met gegeven De heer Bruins Slot heeft toen ge zegd: Deze mensen geloven mij wel en de heer Out niet. En waar dat van komt, dat is dui delijk Daar geeft de 'erkiezingspropa- ganda van de V.V.D het antwoord op. Want de heer Oud stelde zich bij de Algemene beschouwingen duidelijk op tegen „Burgerrecht" Maar in de praktische oppositie tegen het kabinet, zowel in den lande al in de Kamer, kwam de V.V D de aanhangers v.111 „Burgerrecht" m het gevlij. Hel is de schuld van dc heei Oud zelf dat hij zo in een dubbelzinnige positie kwam. En als dat aan dc kaak gesteld wordt ontbreken bil hem de contra-argumenten en wordi heil ge zocht in een vertoon van heilige toorn, die evenwel als een kinderbal tonnetje gemakkelijk kan worden doorgeprikt Er bleef niets van over Tot dusverre was de botsing schijn Maar er was ook een botsing die geen schijn was. Daaiovei een vol gende m**l. Stel it deic day reserveren wc op oiize voorpurjnia ruim te voor een plaatje van een pocs-zonrlcr-meer Vandaag >y het echter Dierendag cn deze gelegenheid maken we gaarne een uitzondering W'rcit it 1 nadaag eens c.rtra c/umdcli/k voor uw cltr)en -11 denkt n om de collecte- bussen, ia"' \m IN DE DALEN van de Cevennen in Zuid-Frankrijk begint het water langzaam te vallen. Nu het ivater weg trekt, wordt het pas goed duidelijk welk een schade er is aangericht. Op de bovenste foto krijgen we een beeld van 'de chaos in het plaatsje Anduzes, waar een stroom van modder achterbleef in de straten. De andere foto laat zien met welk een kracht het water door de dalen stroomde. De auto kreeg in de buurt van Nozières een parkeerplaats tegen een boom. Tot nu toe hebben reddingsploegen 35 lijken geborgen in het geteisterde gebied. Acht mensen worden nog vermist. (Van een onzer verslaggevers). In een oud schuurtje te Laren is het pakket vermiste effecten ter waarde van f 200.000 teruggevonden, dat ver dwenen was uit de nalatenschap var, het deze zomer in Duitsland veronge lukte echtpaar SI. De kostbare papieren kwamen te voorschijn bij een nieuw en grondig onderzoek van dc rijksrecherche. De effecten zaten in een oud kistje, waarin de heer 3VI. ze blijkbaar zelf verstopt had. De papieren waren niet in de boeken vermeld en niet aan de belasting opgegeven. De inspecteur voor de belastingen zal nu alsnog aan slagen opleggen wegens verzwegen vermogen en inkomsten. De effecten zijn overhandigd aan de notaris die de nalatenschap regelt. Kort na het auto-ongeluk waarbij het echtpaar M. om het leven kwam. is gepoogd de villa binnen te dringen. Vermoedelijk hebben familieleden die van de effecten afwisten getracht de stukken in veiligheid te brengen. Adrerfntie HUIS VOOR SPf.CIALlTKS BEEKBERGEN Tflef. OSJSSJJ9 (Anno 17711 IN' OUDE GLORIE HERREZEN Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn Arnhem Specifiek wildrenUurant te midden ran de Veluwte jachtterreinen. N.Y., Susq. Jfc Western lies 8 maanden per 31 (243.209) RR. Nettover- aug. S 459,227 E benoeming van Scholten tot hoogleraar blijft het mogelijk maken dat hij- voor velerlei activiteit, die hij nu beoefent, behouden blijft. Bovendien ligt zijn werkzaamheid als hoogleraar aan de V.U. in menig op zicht in het verlengde en vormt zij zelfs een verdieping van vee) van wat hij tot dusverre deed. Maar we verliezen Scholten in de Tweede Kamer. Wij willen hier ter plaatse gaarne uitdrukking geven aan ons gevoel van teleurstelling dat hij de Kamer nu moet verlaten. Prof. Scholten heeft ln de jaren dat hij zit ting had in de Kamer op een bijzon der prettige en constructieve wijze deelgenomen aan onze politieke ar beid. De a.-r. fractie verliest in hem een medelid, dat_in moeilijke ataatarech-_ telijke en staatkundige vragen, weten schappelijk verantwoorde, waardevol le adviezen wist te geven. En aan de eenheid van optredeD van de A3. Partij- in overgangstijd heeft hij zeer daadwerkelijk meegewerkt. Wij hopen dat Scholten voor onze politieke en maatschappelijke arbeid nog veel zal mogen betekenen. Met name ook in zijn nieuwe gewichtige functie. R. J. ALGERA, minister van Verkeer en Waterstaat, heeft H.M. de Koningin verzocht hem ontslag te willen verlenen uit zyn functie van minister van Verkeer en Waterstaat. De reden van deze ontslagaanvrage is, dat de minister meent, in verband met zyn gezondheid, niet meer ten volle te kunnen voldoen aan de hoge eisen, die zijn huidige ambt hem stelt. Jacob Algera werd 28 maart 1903 in Wirdum (Friesland) geboren. Hij be zocht de christelijke H.B.S. te Leeu warden en studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tot 1937 was bij werkzaam op de provin ciale griffie van Friesland. Reeds op vrij jeugdige leeftijd was hij actief werkzaam in de politiek. Zo werd hij in 1935 lid van de gemeente raad van Leeuwarden voor de A.-R. Partij. Onmiddellijk na de bevrijding werd hij waarnemend burgemeester vaii Leeuwarden, een functie, die hij bezette tot maart 1946. In 1937 was hij reeds lid geworden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal en in 1946 lid van Gedepu teerde Staten van Friesland. -In 1912 werd hij aangezocht als mi nister van Verkeer en Waterstaat Met minister Zijistra vertegenwoor digde hij de antirevolutionaire richting in twee achtereenvolgende ministeries Drees. Reeds onmiddellijk na zün ambts- Communistisch China heeft bij Ne derland geprotesteerd tegen zijn „hou ding" tegenover de torstand in het Verre Oosten. Dit Is vrijdag in gezag hebbende kringen van de Ver. Naties te New York vernomen. De autoriteiten te Peking hebben, zo werd gezegd, twee dagen geleden tegenover de Nederlandse zaakge lastigde mondeling duidelijk ge maakt. dat zij met name bezwaar hadden tegen de steun van de Neder landse %'.N.-delegatie voor de maat regel om de communisten buiten de V.N. te houden en de zetel van China bezet te laten houden door de natio nalisten. Zij hadden verder bezwaar tegen verklaringen die minister Luns in New "York heeft afgelegd. aanvaarding als minister kwam h|j voor grote problemen te staan. De ramp van februari 1953 stelde hem voor moeilijke problemen. De bewinds man schroomde toen niet om in samen werking met de regering cn na overleg met de Statcn-Gcneraal de noodzake lijke maatregelen te treffen. De Delta commissie werd in het leven geroepen en het Delta-plan werd geboren. Minister Algera zal altijd in de geschiedenis vermeld worden als de man> die verantwoordelijk was voor De minister heeft li september bijeen beleid, dat resulteerde in een zijn aankomst te New York een aantal vragen over de crisis 111 het Verre Oos ten beantwoord en later in een pers- gesprek verder commentaar geleverd. Uit Den Haag wordt gemeld dat de zaakgelastigde van de Chinese volks republiek op het ministerie van Bui tenlandse Zaken tegen de uitlatingen van mr. Luns heeft geprotesteerd. Daar hij dc uitlatingen echter niet nader kon aanduiden, kon het protest niet wor den aanvaard. Uit Peking was in Den Haag nog geen bericht ontvangen over het daar overhandigde protest. nieuw, gigantisch plan tot afsluiting van de ZuidhoLlandse en Zeeuwse stro men. Nog voü. de S'aten-Generaal de betrokken Delta-wetten had goedge keurd vroeg de minister toestemming om met de uitvoering van de plannen te kunnen beginnen. Een toestemming, die hem gaarne werd gegeven. De bewindsman heeft echter jukt in die beginperiode van zijn ministeriele werkzaamheden te veel van zijn krach ten gevergd. Herhaalde malen moest hij zijn werk onderbreken. Verleden jaar moest hij zelfs geruime tijd in het ziekenhuis worden verpleegd. Desondanks is onder zijn bewind veel werk tot stand gekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1