fEEK LANG GEEN BOMMEN OP QVEMOY MAAR: Kans op akkoord in Warschau nihil Man gedood bij onenigheid in fabriek SER lager? Utrechts echtpaar gedood bij scooterbotsing onder Zeist Amerika één in strijd tegen Rood-China Toestand van Paus gaat achteruit Prins kreeg gouden langspeelplaat Overvaller kreeg «een üelcl doch een klap op zijn hoofd '.Propagandastunt van rood-China Heffing opcenten U Geestelijke zeei Eisenhower cintivoordt senator zwaar gewond Gissingen over de opvolger van mr. Algera Havenclam verzakt in Breskens „Sweet Sixteen55 op paleis Soestdijk Weer slachtoffers op Cyprus OOK BONDGEN OTE.M STEUNEN ACTIE r güANDAG 6 OKTOBER 1958 ZESTIEIVDE JAARGANG No. 4Ü3 J V y n.fft*,ieur: H. DE KljlG Hoofdredacteur L)i J A H J s ttitmNE» CHINESE COMMUNISTEN hebben vanmorgen de beschie ting van de Quemoy-eilanden gestaakt." Dc rood-Chinese mi nister van Defensie. Peng Teh-Hoeai, had gisteren via de radio lekendgcmaakt dat het artilleriebonibardement voor een weck zou worden stopgezet- De minister, die zei dat hij de stopzetting had be\olen „uit over wegingen van menselijkheid", stelde rechtstreeks besprekingen tus- ^en de communisten en de nationalisten voor om een vreedzame regeling tot stand te brengen. Waarschijnlijk zal er van die be sprekingen niets komen. Xa een zitting van de nationalistisch- Chinese ministerraad op Formosa is ten minste uit kringen, die imtwe betrekkingen onderhouden met de regering, vernomen, dat besloten is het comnufnistische aanbod voor onderhandelingen van e hand te wijzen. Men zou zic-h ook niet storen aan het verzoek van Peking om de Amerikanen niet langer konvooien naar Quemoy te laten begeleiden. Doodsteek Versterkingen sim O Andere ongevallen „Verdraaiing" 1 'ïM, tmMW, C CO O Toezicht in bijkantoren van Nationale Handelsbank SCHEUR IN' ASFALT 14 datjen gratis jjjttsrdam. .vine ae uiwiw; JU leiei iij.uu >4 i.j. POSlOUs 1U2 Postyuo No. 424319 Kjacniendierusl aoonncmenien 10 ju19.30 uui iiaieraags i7—ib ju. Leieioon H370U .^cr*TeaJa»Si' riu.vgensplein 1 - Telei, 183467 3 ujncni. postbus i09i Postgiro No 424867 K..acn.enaien>»l lti.3uJ9 30 u. feiei 363669 tiojdrscbf scnettersplem .1 - Postgiro No 424296 t'elcloon 4o7o K_achtendienst na 173JÜ uur 7314. aciiledzm: i^ange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67B82. Ljonnementsprtjs 61 cent per wee* t 2,83 per maand, i 7,90 p«i ïïnrtial. Losse nummers 13 cent Verechiint daeclilks (Geldig: tot morgenavond) MEER WIND Over het algemeen veel bewolking met tijdelijk enige regen. Matige, later af cn toe krachtige wind tussen zuidwest en west. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.49 onder: 18.06 Maan op: onder: 15.08 Formosa wil niet met Peking onderhandelen Minister Pens had cisleren laten neten dat zolansr het bombardement wderbroken is de communisten vrije lijk zullen toelaten dat de cilanaden bevoorraad worden, echter op voor gaarde dat de zendingen niet door Amerikaanse strijdkrachten worden btjeleld. Intussen beeft een nationalis- tisch-Chinees konvooi vanmorgen on gehinderd voorraden Quemoy aan land rcbracht. liet is niet bekend of het konvooi door Amerikanen werd begeleid. Een militaire woordvoerder van de Chinese nationalististen heeft het aan bod van minister Peng „onzin" en „louter internationale propaganda" genoemd. Een hoge nationalistische ambtenaar tei te Taipeh. de hoofdstad van For mosa, dat de nationalisten genoeg er varing met het staken van het vuren van de communisten hebben opgedaan pp het vasteland. Later beginnen zij (och weer te schieten, 70 meende deze ambtenaar. Een woordvoerder van het ministe- ,rie van Buitenlandse Zaken wilde nog geen commentaar geven. Ook in officiële kringen in Was hington is men geneigd het plotselinge aanbod der communistische Chinezen, het bombardement op de nationalisti sche kusteiianden voor een week te staken, in de eerste plaats te zien als een propaganda-manoeuvre. Te Washington wordt verwacht, dat de Amerikaanse regering vandaag of ficieel zal reageren op de verklaring van Peng. Van Amerikaanse militaire en diplo matieke zijde in Taipeh wenste men sanoentend niet te verklaren of de Zevende Vloot het escorteren van na tionalistische konvooien naar de Que noy-cilanden zou slaken Er wordt op ecwezcn. dat minister Peng- gezegd heeft dat er geen sprake is van besprekingen o«er een staakt het vuren met de Amerikanen. Dit zal waarschijnlijk dp doodsteek toebren- ten aan de Amerikaans-Chincse be sp'ekingen in Warschau. Indien de Amerikanen vasthouder, aan een gegarandeerd staken van het vuren, lopen de besprekingen vast en komen de Chinezen, uit het oogpunt van de pronaganda. als overwinnaars ut de strijd. Indien de Amerikanen daarentegen ue Chinese maatregel zullen gaan be schouwen _n staken van het vu ren. zoals hen werd gewenst, zul len zij een /.wakke positie innemen bij de besprekingen. Uit het feit, dat de Chinezen met de Amerikanen alleen willen spreken over terugtrekking van de Amerikaan se strijdkrachten van Formosa wordt afgeleid, dat er geen hoop is op een compromis te Warschau. Intussen meldde het nationalistisch- Chinese militaire inlichtingenbureau vandaag, dat de communisten bezig zUn zich militair langs de kust tegen over Matsoe te versterken. Ameri kaanse kringen zijn van mening, dat dit zou betekenen dat de communisten niet van zins zijn In dit stadium de wapenstilstand blijvend te laten wor den. Zaterdagmiddag is m Amster dam de tweede internationale correspondentieweek geopend. Op het Jan van Galentcrrein werden ter gelegenheid daarvan enige honderden ballonn"n en duiven opgelaten. De 43-jarige M. J. van Vliet uil Breda, boofd van.de technische dienst van een conservenfabrlek te Gelder- malsen (Veluco) is zaterdagmiddag omstreeks half een tijdens onenigheid door de 49-jarige werkmeester J. F. de G. uit Tiel om het leven gebracht. Tussen beide mannen bestond reeds enige tijd wrijving over de arbeids verhoudingen. Na een korte onenig heid in de bankwerkery greep dc werkmeester een koolsnijmes (onder deel van een snijmachine), waarmee hij de heer Van Vliet van het leven 'beroofde. De heer Van Vliet was gehuwd en had drie kinderen, De werkmeester is gehuwd cn heeft twee kinderen. Het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad acht het verant woord het aantal te heffen opcenten, dat ten behoeve van de raad op de bijdragen van de in het handelsregis ter ingeschreven ondernemingen voor het jaar 1959 van 12 tot 11 terug te brengen. Deze verlaging zal, wanneer zij door de S.E.R. in zijn vergadering van vrijdag 10 oktober a.s. wordt aan genomen, een evenredige verlaging van de bijdragen van het Landbouw schap en het Bosschap met zich bren gen. I. v'Cv^ Bij Huis ter Heide (gem. Zeist) zijn aterdagavond even na zes uur twee scooters met elkaar m botsing ge komen. De heer H. van Koot, PTT- ambtenaar te Utrecht, en zijn echt genote mevr. Van KootAmmeraal die een van de scooters bereden en de bestuurder van de andere scooter, de 32-jarige r.k. geestelijke J. L. de W. uit Lobith. werden hierbij tegen de grond geslingerd. Mevr. Koot overleed ter plaatse, terwijl haar echtgenoot kort na aankomst in het ziekenhuis stierf De geestelijke werd vervoerd naar het Sint Anthoniusziekenhuis te Utrecht. Voor zijn leven wordt ge vreesd Van het ongeval zijn geen getuigen. Zaterdagmiddag om haifdrie is op de Hoefkade te 's-Gravenhage de 15- jarige scholier Herman Schmidt onder een vrachtauto geraakt en dodelijk ver ongelukt. De 53-jarige mevrouw S. van Brug genHeykoop uit Beesd is toen zij 00 de weg iiaar haar woning de rijksweg wilde oversteken, gegrepen door een personenauto en op slag gedood. De tweejarige Geertje Stobbe te Marum (Gr is bij het spelen op straat door een auto overreden en korte tijd later aan de verwondingen overleden. Zondagavond om halfacht stak j imevr. Elbertsen met haar bromfiets de J rijksweg te Putten over, zonder op het ..LA11 verkeer te letten. Zij werd door een passerende motorrijder aangereden. Zwaar gewond werd zij naar het zie kenhuis „Salem" te Ermelo vervoerd» waar zij na korte tijd overleed. De oesluurder van de motor, diens duo- passagier en een kind van mevr. Elbertsen, dat achter op de bromfiets zat, werden eveneens naar het zieken- nuis vervoerd. O Zaterdagmiddag is te Den Helder de zesjarige Steven Romkes op een aan de firma Keyser, aan de Achter binnenhaven, toebehorende transport band geklommen, waarvan hij achter over is afgevallen. Hij werd naar het gemeenteziekenhuis Parkzicht overge bracht en is daar overleden. De zevenjarige Henk van der Lin den uit de Wilhelmmastraat te Wijk bij Duurstede is zaterdagmiddag voor zijn woning bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Het kind reed met zijn fiets langs een vrachtauto, waaronder hij door onbekende oorzaak is gevallen. O Zondagavond laat is op een onbe waakte overweg onder de gemeente Prinsenbeek een personenauto ge grepen door een sneltrein naar Eind hoven. Mevrouw D. Bastiaansen uit Nieuw Ginneken werd uit de auto ge slingerd en was op slag dood- Haar echtgenoot werd bij dit ongeluk zwaar gewond. Hij is overgebracht naar het Ignatiusziekenhuis te Breda. President Eisenhow er lieeft zaterdag in een brief aan senator Theodore Green, de democratische voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse betrekkingen, gezegd ervan overtuigd te zijn, dat hel gehele Amerikaanse volk zich aaneen zal sluiten als de Ver. Stalen in strijd zouden verwikkeld geraken door „kwade en agressieve aanvallen van de communistische machten.' Voorts was Eisenhower er zeker van dat dc Amerikaanse bond genoten do V.S. zullen steunen als deze onverhoopt en tegen hun wil tot de strijd zouden worden gedwongen. Senator Green had onlangs aan Eisenhower geschreven dat Quemoy hem niet van essentieel belang leek voor de defensie van Formosa en de Verenigde Staten en dat de VS in geval van strijd om dit eiland zonder bond genoten zouden staan. Ook zouden de militaire verwikkelingen voor de de fensie van Quemoy niet door 't Ame rikaanse volk worden gesteund, vol gens Green. Biseihower zegt in zijn antwoord dat 'e communisten niet alleen Quemoy willen veroveren maar ook Formosa en 1 Pescadores cn dat zij de VS willen <>ocuak-'\i /ich uit dit gedeelte van de Stille Oceaan terug te trekken. Eisenhower schrijft, dat voorspellin gen betreffende een splitsing van het Amerikaanse volk zoals gedaan door Green „onze vyanden durf kunnen geven en het conflict, dat wij beiden zoeken te vermijden, bijna on vermijdelijk zouden kunnen maken." Tien democratische leden van het Huis van Afgevaardigden hebben Etsenhowei verzocht om een bijzon dere zitting van het Congres ter be spreking van dc politiek in het Verre Oosten. De Russische premier Chroestsjew heeft president Eisenhower ervan be schuldigd. dat hij een „verdraaide voorstelling" van dc Russische politiek heeft gegeven op zijn persconferentie van 1 oktober. Naar aanleiding van opmerkingen van Eisenhower zei Chroestsjew, dat de Russen zich niet zuilen bemoeien met de strijd tussen Peking en Formosa, aangezie® dit een binnenlandse aange legenheid is. maar dat zij een Ameii- kaanse aanval op China als een aan val op de Sowjet-Unie zelf zullen be schouwen. DE WESTDU1TSE bondskanselier dr. Adenauer in gesprek met een Oost- duits jongetje, dat onderdak heeft ge vonden in een kinderbewaarplaats van een vluchtelingenkamp in West-Ber- tijn. Dr. Adenauer zal in Berlijn een speciale zitting van het parlement bij wonen over het vluchtelingenprobleem en de hereniging van Duitsland. De gezondheidstoetand van. Paus Pius XII gaat ernstig achteruit. Vanmorgen werd hü getroffen door een verstoring van de bloedsomloop in de hersenen, aldus een bulletin van drie artsen, dat op het Vatieaan is uitgegeven. Omstreeks het middaguur werd ech ter in kringen van het Vatieaan ver nomen, dat de toestand van de Paus aanzienlijk was verbeterd. De Paus is enige tijd bewusteloos geweest, zo werd gezegd, doch hü is thans weer bil be- wustzijn. Dc vorige week werd de thans 82- jarige Paus al geplaagd door de hik- cn maagbezwaren waaraan hü reeds vele jaren liidt. Zün toestand gaf zün lijfarts in het weekeinde reeds aanlei ding om hem volstrekte rust voor te schrüvcn en zijn audiënties te laten afgelasten. Zondagmiddag verscheen de 82-jarige Paus nog als gebruikelijk achter net raam van zijn zomerpaleis te Castel Gandolfo en zegende de bedevaartgan gers. Vier jaar geleden was de Paus ern stig ziek als gevolg van maandenlange hikaanvallen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zou aan de Paus het Heilig Oliesel zijn toegediend. (Van een onzer verslaggevers) Over de opvolging van de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Al gera, die, zoals bekend, om gezond heidsredenen aan HJML de Koningin ontslag heeft gevraagd, wordt momen teel druk overleg gepleegd. Aangeno men mag worden, dat minister Zijlstra voor dr. Drees enige informatieve be sprekingen zal voeren. Verscheidene dagbladen noemen namen van eventuele kandidaten» zoals mr. J. van Andel, oud-com- mies-griffier van de Eerste Kamer en dr. "W. F. van Gunsteren, directeur van Damco Scheepvaart Maat schappij te Rotterdam, een expert op het gebied van internationale vervoersvraagstukken. Dit zyn echter gissingen. Ook de naam van de secretaris van. de Chr. Boeren- en Tuindersband, rm*. B. W. Biesheuvel, wordt genoemd. Hy is eriige maanden na de jongste kabinetsformatie aangezocht om op het departement van minister Algera als staatssecretaris op- te treden, doch bedankte. Mr. A. C. VT. Beerman, voorzitter van de Stichting Havenbelangen te Rotter dam, die na het bedanken van mr. Biesheuvel werd aangezocht voor staatssecretaris, behoort tot de Chr.- Historische Unie en zal, naar mag wor den aangenomen, op politieke gronden niet voor het ministerschap in aan merking komen. Dr. Drees zou er nl. alles aan gele gen liggen een kandidaat uit de AJR.P. op de stoel van minister Algera te brengen. De politieke samenstelling van het kabinet zou naar de mening van de minister-president niet mogen ■worden aangetast, een opvatting, die in de kringen van het parlement wordt gedeeld. Uit het jaarlijkse medische onderzoek van Eisenhower is gebleken, dat de Amerikaanse president uitstekend gezond is. «>¥vir (Van een onzer verslaggevers) I11 een slagerij aan de Hillelaan te i botterdam verscheen zaterdagavond '■■w.-a 1 nl sluitingstijd een man, die dc twee slagcrsbcdienden sommeerde achter de toonbank te gaan staan cn hen be dreigde met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Juist toen de overvaller naar dc kassa wilde gaan, verscheen een filiaal-inspecteur van het bedrijf met een tas geld onder de arm. De inspec teur liet zich niet intimideren: de in dringer kreeg niet zyn geld doch een klap op zijn hoofd met de tas De overvaller vluchtte in een ge reedstaande auto, waarvan de inspec teur het nummer nog kon opnemen Het bleek de politie dat dc auto De Indonesische autoriteiten hebben in vier bijkantoren van de Nederland se Nationale Handelsbank N.V. perso den ondergebracht die toezicht moeten 'ouden om te voorkomen dat deze af- Hingen door de directie worden ge- loten. Dit meldt het Indonesische peis- jureau Antara. De betrokken bijkantoren zyn die m Soerabaja, Malang. Probolmggo en Banjoewangi. Oost-Java. eigendom was van de 28-jarige schil de! E. J. Toen de politie zich aan zijn woning vervoegde, was hij niet thuis. Ld ter kwam hij op het bureau infor meren. waarom de recherche bij hem aan de deur was geweest. Hij vertelde dat hij mot een collega, de 30-jarige schilder H. W. v. d. M„ was uitge weest. Het personeel van de slagerij herkende hem als de overvaller. De schilder, die ontkent, is in hech tenis gesteld. Tengevolge van een scheur in de as- faltlaag heeft zich over een opper vlakte van ongeveer 400 vlerkante meter een grondverschuiving voorge daan aan de binnenkant van de 00c- tclijke havendam van de nieuwe veer haven te Breskens. Door de werking un het water cn het zand zyn de as- faltlaag en de daaronder liggende klei laag opgeduwd en weggerold. Bij ieder hoogwatertij neemt de schade toe. De scheur in het asfalt weru *nige dagen geleden ontaekt. juist onder de (Van een onzer verslaggevers). De vijftienjarige Bett.v Rüxman uit Bussum overhandigde prins Bernhard, die gekleed was in liet uniform van inspecteur-generaal der Koninklijke Landmacht, zaterdag een gouden lang speelplaat. Het was de langspeelplaat, die (maar dan niet van goud) momen teel verkocht wordt ten bate van de Prins Bernhardstichthig. I11 de ont vangstzaal van paleis Soestdijk keken dertig doodstille meisjes, allen leden vau het radiokoortje „Sweet Sixteen", toe hoe Bett.v het deed. Even later zongen ze twee Engelse liedjes voor de prins, die daarna de meisjes liet onthalen op limonade en gebakjes. De Prins Bernhardstichting trekt zich het lot aan van militairen en oud- militairen, die in moeilijkheden zit ten. Dat kost natuurlijk veel geld en om dat bijeen te krygen heeft men een langspeelplaat in de handel ge bracht, waarop Nederlandse zangers en musici gratis hun best doen De plaat, die belangeloos door de hande laren wordt verkocht, kost clan ook maar l 4,35 (totale speeltijd 50 minu ten). F.r zyn er nu meer dan 40.000 verkocht, wat een record is voor een plaat op de binnenlandse markt. Oud-minister mr. W. F. Schokking, lid van de Raad van State en voor zitter van de Prins Bernhardstichting, hield het toespraakje bij het over handigen van de gouden langspeel plaat. „Dit is een bewijs van dank baarheid" zei hij tegen prins Bern- hoogwatcrhjn. De verzakking levert geen gevaar op voor het achter de dyk liggende land, omdat juist achter het verzakte deel een opgespoten terrein ligt. „SVcest u daar maar met bang voor" zei de heer Langenberg, die mr. Schok king daarna nog toefluisterde dat het overigens ook niet nodig is om zo'n gouden plaat in de safe op te bergen. „Zoveel is hy nu ook weer niet waard". hard. „Ik dank u namens de vele dui zenden, voor wie u altijd klaar hebt gestaan. Stelt u zich maar voor, dat al deze mensen hier in de tuin van het paleis staan om u te bedanken". Staatsraad Schokking had kort daar voor zelf ook een gouden langspeel plaat cadeau gekregen. De heer J. W. A. Langenberg, directeur van Philips Phonografische Industrie. verraste hem er mee. ,.K3n ik hem nu ook spelen?" vroeg mr. Schokking „O zeker", lachte de heer Langen berg. „Ja, maar gaat het goud er dan niet af" De terreur op Cyprus, opgelaaid toen in Famagusta twee Engelse vrou wen werden neergeschoten en de Britse autoriteiten hard optraden, heeft tij dens het weekeinde nieuwe slachtoffers geëist. Op westelijk Cyprus werd een En~ gelse soldaat bij een bomaanslag vrij ernstig gewond, zaterdag overleed een Engelse militair en werden twee soldaten en een Cyprische burger ge wond by een gevecht in het dorpje Aminados. Vrjjdag zijn by de Engelse razzia in Famagusta 750 arrestaties verricht. 250 arrestanten werden geworrd en één werd neergeschoten. De EOKA heeft de verantwoordelijk heid voor de aanslag op de Engelse vrouwen afgewezen. Twee van de beste detectives van Scotland Yard zullen nu naar Cyprus vertrekken om de EOKA te helpen bestrijden en speciaal om de leider van deze verzetsbeweging, kol. Gri- vas op te sporen. De beide politie mannen hebben een ongeëvenaarde ervaring op het gebied van onder vraging. Op hun komst was krachtig aangedrongen door de Britse gouver neur van Cyprus, Foor, bi aam Straat. Woonplaats: Wenst zicb ingaande heden te abonneren op het dagblad irouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betabng zal geschieden ott week (61 cenl) /pet kwartaal 7.90) Doorhalen wal niet gewenst worat U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie ..Trouw". Witte de Withxtmnt 30. Rottercknfc,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1