Beginselpolitiek NA VOLMAAKTE START: BLINDE JONGENS VOOR KONINGIN Verhoging melkprijs niet in huidige stadium Algerijnse rebellen willen over staakt het vuren onderhandelen TURNDEN Philips eist beloning van regering VS. Kleine kans op volledig succes Werkloosheid in V.S. sterk gedaald Rijksmuseum kreeg eindelijk officieel bericht van vondst EV. KERK verbreekt betrekkingen met Oostduitse regering Vakcentrales ivaarschuiven Prijsverlaging van stookolie onderdekens Voor ontwikkeling atoomenergie LAATSTE NIEUWS RAKET BUITEN DAMPKRING Japan gaat in 1961 op Londen vliegen Maurice Vlaminck overleden Beker was zwaar beschadigd ZATERDAG 11 OKTOBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4118 r Twee meter Van de elfen Majestueus Politie speurt naar dief van kunstschatten •Directeur: H. DIS RUIG J J Hoofd redacteur Dr. J. A. H' J. S. BK UI NS SLOT Bezoekt de tentoonstelling DE WOESTE HOEVE (Van een onzer verslaggevers) De ministerraad heeft zich gisteren beziggehouden met de melk prijs. Nog tijdens de vergadering kwam er een telegram binnen van de drie vakcentrales, waarin dezen het kabinet verzochten in het hui dige stadium geen enkele beslissing te nemen over maatregelen die kunnen leiden tot verhoging van de consumentenprijs voor melk. *-rAJJi-4LaJLyL. groningen dealerslijst op aanvraag fl uui witte cue Wtuutraai ju - xtiet. il57l>0 (4 L), Poetbut 1112 - Postgiro No. 424619» Xlaentendienjrt abonnementen-, ia.301920 Zaterdags 1718 uur. Teieioon 115700. 'S-GrsTMtbnie: Huygeneplein 1 - Telcl. 183497 <3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klaobtenmenet: 18301920 u. Telei. 303509. Dordrecht: SciMutterspieui 3 - Postgiro No 424208 i'elctooo 4570 Kiochtendienit na 17.30 uur 7314. gekledam: lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67862. Abonnementsprijs 61 cent per week i 2.05 per maand, f7.90 per kwartaal. Loeae nummer* In cent Varsohünt daseHlks. (Geldig tot morgenavond) KOUDE NACHT Zonnige perioden, muar voornamelijk in de kustpro vincies ook enkele verspreid voorkomende buien. Zwakke tot matige, overdag tot krachtige zuidwestelijke wind. Koude nacht. Overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. DEZER dagen hoorden wij de op merking dat het zo moeilijk is vaak om in het concrete beleid van een partij, zoals dat in de Staten-Ge- neraal naar voren treedt, of in het be leid van de eigen ministers de weer spiegeling te vinden van de algemene beleidslijnen en doelstellingen, die men zich als partij heeft gesteld. De klacht is begrijpelijk. Zij open baart de afstand die er altijd is tussn ideaal en werkelijkheid. Zij demon streert, dat wij in een gebroken we reld leven waardoor wij het goede dat •wij zouden willen doen niet kunnen doen. WANNEER een politieke partij haar program stelt, dan stelt zij dat gene wat zij wenst, wat zij wenselijk vindt voor het beleid der regering. Maar niet alles wat men wenst kan men realiseren. En zeker kan men niet alles wat men wenst direct reali seren. Allereerst worden de wensen van de ene partij vaak -weersproken door de wensen van een andere par tij. In een land waar niet geregeerd kan worden anders dan met behulp van een samenwerking van mensen, die niet eens geestes zijn betekent dat, dat een partij nooit al haar wensen vervuld kan zien. MAAR er is ook nog een andere weerstand tegen het in vervulling gaan van wensen. Die weerstand is I niet de tegenwerking van mensen, maar de weerstand van feiten. Het is 'tornt niet mogelijk om datgene wat men op zichzelf wenselijk en goed acht tot stand te brengen omdat de feiten dat nu eenmaal niet, of nog niet, ge dogen. De afstand tussea ideaal en werke lijkheid is dan de afstand tussen wen selijkheid en mogelijkheid, tussen wil len en kunnen. En dan kan het zijn dat zo op 't eer ste gezicht het lijkt alsoi cr van het beginsel in de politiek niets terecht komt. Maar bij dieper doordenken ont dekt men dat dit slechts schijn is. -«•IJ noemen ais voorbeeld het prijs- W beleid. Wij zijn voor zoveel moge lijk vrijheid in loon- en prijsbeleid. Maar het was of dat voor ons een do de letter was, want in werkelijkheid hadden we een loon- en prijsbeleid, waarin weinig vrijheid was. Die letter was echter niet zo dood of minister Zijistra heeft de door de socialisten gewenste gedetailleerde prijsbehecr- sing steeds afgewezen. Maar goed, er was niet veel vrijheid. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat de spiraalbeweging tussen lonen en prijzen, die onver mijdelijk tot grote inflatie zou leiden bedwongen moest worden. Ter wiltc van dat grote algemene nationale be lang moest de vrijheid voor een groot deel worden opgeofferd. Dat was prin cipieel juist. •Maar nu is de ontwikkeling zodanig geworden dat minister Zijlstra het aandurft en het bedrijfsleven met hefn'om tot een vrijer prijsbeleid over te gaan. De ontwikkeling is dus danig, dat de minister nu van meer vrijheid niet het gevaar van inflatie ducht, 'dat hij daar tot voor kort nog van moest duchten. En daarom kan hij nu zijn beleid'aan zijn ideaal aanpas sen. Niet de minister is veranderd, maar de feiten zijn veranderd. De mogelijk heid kwam iets dichter te liggen bij de wenselijkheid. Principiële politiek is een poü- - tiek, die dan de kans grijpt. Prin cipiële politiek is niet een abstract verhaal over wat men wel zou willen. Dat verhaal moet er ook zijn, doch het is maar de helft. Want principiële politiek voeren is het beleid aan dat verhaal aanpassen waar dat maar even kan. Het voorbeeld van het prijsbeleid is daar een goede illustratie van. Het be tekent dat het beleid van minister Zijl stra nu j-uist is, maar ook dat dat be leid voorheen juist was, toen hij ge dwongen door de feiten, niet kon be reiken wat hij nu wel bereikt heeft. Thor-raket weg naar op maan T~kE Amerikaanse luchtmacht heeft vanmorgen weer een maanraket gelanceerd. Er bestaat een kans dat de raket om de maan zal gaan cirkelen. Het Amerikaanse ministerie heeft namelijk al ver klaard dat „alle drie stadia van de lancering met succes doorlopen zijn". Daardoor is het mogelijk dat de raket ditmaal inderdaad dicht bij de maan zal komen De raket, 32 Vs meter lang, is van het type Thor-Able en werd vanmorgen om achttien minuten voor tien op de basis te Cape Canaveral afgeschoten. Het is de tweede poging van de Amerikanen om een satelliet in de richting van de maan te sturen. Gistermiddag landde de eerst» Lockheed- Elect» op Schiphol. Dit toestel, dat uitgerust is met sehroefturblnes, aal in 1940 op de K.L.SL.ilJnen worden In-' gezet. De Evangelische kerk In Duitsland heeft haar officiële vertegenwoordiger l»U de Oostduitse regering teruggetrok ken. Deze maatregel volgde op de tal rijke aanvallen die de communisten in de afgelopen maanden ondernomen hebben on het Evangelisch kerkelijk le ven In Oost-Duitsland. De Raad van de Evangelische kerk in Duitsland heeft bekendgemaakt dat Heinrich Grueber ontheven is van zijn functie als vertegenwoordiger bij de re gering in Oost-Berlijn. De maatregel werd genomen óp prueber's eigen ver zoek. Een opvolger zal niet benoemd worden. Onderhandelingen die met de Oostduitse regering gevoerd moeten worden, zullen lopen via de kerkelijke bureaus in West-Berlijn én"Hannover. De Oostduitse regering had reeds elk contact met Grueber verbroken. (Advertentie) R.A.I.-GEBOUW Geopend: degelijks ven IO-t7.30 «n vin 19,30-22.30 uur. Zondig 12 oktober vinxf 12 uur. Advertentie HUIS VOOR SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN Teief. 0S7S6580 (Anno 17711 IN iOUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn Arnhem. Specifiek wlldrestaurant te midden ran ot - Veluwse jachtterreinen. Afschriften van dit telegram werden verzonden aan de minister van Economische Zaken en van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning. Zoals bekend rekenen de slijters per 1 november a.s. op een herziening van hun marge. De laatste weken wordt van deze zijde op de regering druk uitgeoefend om zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen.. Deze week gingen er geruchten, dat ook de „verrekenprijs" met twee cent zou worden verhoogd. De verhoging van de „verrekenprijs" en die van de slijtersmarge zou een verhoging van de consumentenprijs, met vier cent ten gevolge hebben. De vakcentrales staan op het stand punt dat in afwachting van het ad vies, dat de regering aar* de S.E.R. heeft gevraagd over afschaffing van de consumentensubsidies, thans Ferhat Abbas, premier van de ..vrije Algerijnse regering", heeft vru- dag in „El Moedjahid". het orgaan van i het Algerijnse bevrijdingsfront (F.L.N.), aangeboden onderhandelin ten mét Frankrijk te beginnen „om de politieke en militaire voorwaarden voor een wapenstilstand te bepalen Op een vrijdag gehouden perscon ferentie verklaarde hij dat-een'aantal Franse soldaten, die door de Alge rijnse verzetsstrijders gevangen zijn genomen, binnenkort amnestie zullen krijgen. Van Algerijnse zijde wordt dit aantal geschat op 20. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde in. Parijs mee, dat er' circa 205 Franse soldaten in handen van de rebellen zijn. geen maatregelen moeten worden genomen, die kunnen leiden tot een verhoging van de consumentenprijs. Wanneer de ministerraad wel tot een verhoging van de consumentenprijs zou besluiten, zo staat in het tele gram, dan behouden de vakcentra les zich alle vrijheid voor. De verhoging van de slijtersmarge is een zaak, die allereerst minister Zijlstra aangaat. De bewindsman heeft nog, onlangs in zijn gesprek met het bedrijfsleven medegedeeld dat hij de prijs van melk beslist niet vrij zou geven. De slijters oefe nen de laatste weken in protestver gaderingen grote druk op de be windsman uit. De verhoging van de „verrekenprijs" is een zaak, die in eerste instantie op het departement van minister Vondeling thuis hoort. Maar aangezien het een en hei ander nauw verband houdt met het gehele vraagstuk van lonen en prijzen en dat vraagstuk een onderdeel is van het nationale economische beleid, hebben de vakcentrales zich tot de regering gewend. Wij hebben rede nen om aan te nemen, dat in de gis teren gehouden ministerraad nog geen enkele beslissing is genomen. Advertentie) In het Blindeninstituut te Huizen deden de leerlingen extra hun best. Zij hoorden een stem, die zij van de radio kenden: die van de Koningin. En gisteren vertoefde de Landsvrouwe uitzonderlijk lang in dit anderhalve eeuw oude instituut voor blindenzorg, waar onder meer pitrietwerk haar belangstelling trok. Als gevolg van de recente prijs daling op de wereldmarkt, zullen met ingang van 13 oktober de noteringen voor zware stookoliën hier te lande worden verlaagd. Voor de lichtere soorten bedraagt deze verlaging 5,25 tot 5,60 per 1000 liter resp. kg en voor de zwaarste soorten 7,15 per 1000 kg. De meeste leveranciers zijn echter, als gevolg van concurrentie, met hun prijzen reeds geruime tijd op deze ver laging vooruitgelopen, zodat de feite lijke invloed op de bestaande Ned. ver koopprijzen beperkt is. Per 13 oktober werden voorts ook de prijzen van dunne stookolie ver laagd met 0,15 per 100 1. (Van een onzer verslaggevers) IK geloof, dat de moed die u telkens opbrengt om deze jj, lessen te geven, gelijk staat aan de moed, die de jongens moeten opbrengen om de oefeningen uit te voeren". Deze woorden richtte H.M. de Ko ningin gistermiddag in de gymnas tiekzaal van het toen twintig minu ten oude „Koninklijke" Instituut tot Onderwijs van Blinden (Huizen) tot de leraar lichamelijke oefening, de heer W. J. J. Kooijman. Dubbel en thousiast demonstreerden de biinde jongeren hun oefeningen voor het hoge gezelschap, omdat zij nu be hoorden tot het Koninklijke Instituut. Deze onderscheiding had de Commissaris der Koningin in Noordholland dr. M. J. Prinsen tij dens een rede in de aula bekend ge maakt. De kinderen reageerden aandoenlijk en naarmate de Koningin gekleed in een zacht-groene robe hier en daar met de jeugd in gesprek raak te groeide de geestdrift. „Nu staat de Koningin voor jullie," zei de voorzitter van het jubilerende 0 instituut, de heer A. Dudok van Heel, die na aankomst der hoge genodigden, 'j onder wie twee staatssecretarissen, had gesproken, voorbeeld die van 1 het zangkoor, reageerden eerst, toen zij de stem van de landsvrouwe hoor den. En toen Hare Majesteit hun naam vol begrip herhaalde straalden ze van vreugde. Het is een lang en intensief bezoek geworden, waarbij de gymnastiekles toch wel het hoogtepunt vormde. In de sportzaal is een houten vloer, met een brede zoom van plastic. Er is een omheining van nylondraad, om de jongens (op blote voeten) bij het rond jes lopen in de baan te houden. De sprong van een paard over een twee meter hoog gespannen springtouw deed de Koningin telkens het sein tot applaus geven. Koningin Juliana kent het Huizer in stituut; zij kwam er in het verleden meermalen. Daarvan weet Martin van Zanen mee te praten, die nu 15 jaar is en als adspirant-machine-bankwer- ker bij het bezoek aan de werkplaats de vorstin dicht in zijn nabijheid wist. (Actoer rentte) 3 MUENVHKOOP V00I HIDEIUNO mxGT ONS GUW FIQSmiUS Hij heeft als vierjarig baasje eens op de schoot van de Koningin gezeten. Bij die gelegenheid heeft Martin, ook toen al een vrijmoedige Zaankanter, opgemerkt: Bent u nou die koningin van de elfen, uit de verhaaltjes? La ter, bij het bezoek van het Deense ko ningspaar aan het instituut hadden de Koningin en Martin weer een gesprek met elkaar. Toen ging het over de voeding, naar aanleiding van het feit, dat de jongen er bijzonder blozend uit zag. Uiteraard nam het hoge gezelschap kennis van de vakopleiding, het zag de 19-jarige Leen van der Graaf be zig met pottenbakken en Rita van der Veen en Betty Muil pitrietwerk ma ken. Dc N.V. Philips Gloeilampenfabrie ken in Eindhoven hebben een claim van twintig miljoen dollar ingediend bij de .Amerikaanse regering als com pensatie en erkenning voor. haar werk bü de ontwikkeling van de atoomener gie. De eis zal woensdag in behande ling worden genomen. De Amerikaan se commissie voor dc atoomenergie (A.E.C.) staat op het standpunt dat er geen wettelijke basis is voor het toe- kennnen van „billüke compensaties of beloningen" wanneer het buitenlandse patenten betreft. toe door een buitenlandse onderneming is ingediend, is al hangende sedert 1955. Philips baseert haar daim op wetten op de atoomenergie, die dateren van 1946 en 1954 en welke voorzien in compensatie vc-or door de Ver. Staten ingetrokken patentrechten en belonin gen voor uitvindingen en ontdekkin gen, die de vooruitgang van de atoom energie bevorderen De lancering vond plaats om acht tien minuten voor tien Nederlandse tijd. Onmiddellijk na het lanceren wer den Britse en Amerikaanse waarne mingsposten in kennis gesteld van het nieuws. De grootste radio-telescoop ter we reld, die van Jodrell Bank in Engeland kwam onmiddellijk in actie om de ra ket op zijn baan te volgen. Het is niet de verwachting, dat met de raket de maan zal worden bereikt. In alle toonaarden is gewaarschuwd te gen te hoge verwachtingen. Het beste resultaat waarop wordt gehoopt is, dat het instrumentarium binnen een af stand van 80.000 km van de maan komt. en daar om de maan heen gaat cirkelen. Een reis naar de maan met deze ra ket zou iets langer dan 2% dag duren. Onder de instrumenten in de satelliet bevindt zich een soort televisiecamera die naar men hoopt foto's van het maanoppervlak naar de aarde zal zen den. De luchtmacht zou anderhalf uur na het- lanceren bekendmaken, of -de ra ket In vrije vlucht is overgegaan, dat wil zeggen, of zij aan de atmosfeer van de aarde is ontsnapt en zich in de ruim te bevindt. De grootste hoogte die tot nu toe is bereikt, bedraagt 4000 km. Dit is ge beurd door een Vanguard-raket. De eerste zes minuten vormden het beslissende moment van de raket- vlucht. Binnen dat tijdsverloop moes ten de drie voortstuwende trappen van de raket zich losmaken, waarna de sa telliet met instrumenten erin, verder moest gaan. De „maan-vogel" steeg magnifiek omhoog boven op een witte vuurbol en klom op majestueuze wijze de wolken loze hemel in. Zij was gedurende een volle tweeëneenhalve minuut zicht baar, De maanraket heeft de ruimte be reikt en zich aan de atmosfeer van de aarde onttrokken. Dit is door de Ame rikaanse luchtmacht bekend gemaakt. In september is het aantal werklo zen in de Verenigde Staten met 600.000 verminderd. Deze daling va» het werklozencijfer Is veel groter dan ge woonlijk in deze tijd van het Jaar voor komt De door de ministeries van Arbeid en Handel gepubliceerde maandcijfers waren de meest optimistische sedert het begin van de recessie ongeveer een jaar geléden. Volgens de medede ling was de vermindering van het werkloosheidscijfer met 800.000 voor een belangrijk deel het gevolg van het in dienst nemen van volwassen arbei ders. Dit was de eerste belangrijke ver mindering van de werkloosheid onder de volwassen arbeiders sedert het, be gin van de recessie. Ministar Dulles zal president Eisen hower vertegenwoordigen bij de be grafenis van paus Pius XII, zo is vrij dag officieel door het Witte Huis mee gedeeld. fAdvertentie De Japanse luchtvaartmaatschappij. Japan Air Lines, wil in 1961 met het straalvliegtuig DC-8 een lijndienst van Tokio op Londen openen, die in 141 uur gevlogen kap worden. Deze lijn wil len de Japanners gaan vliegen via de ideale route: Toklo-Peking-Moskou- Londen. Met de Russen worden reeds onder handelingen gevoerd. Zü willen de Ja panners laten vliegen tot de Oostsibo- rische industriestad Chabarowsk, maar verder niet. De Russen hebben geen bezwaar tegen een luchtverbinding To- kio—Moskou, als de Japanners dan. niet over Siberië vliegen, maar deze lijn via Europa gaan onderhouden. Daar voelen de Japanners echter niéts voor. De besprekingen worden voortge zet. De Japanners zijn niet van plan op Amsterdam te gaan vliegen, De Franse schilder Maurice Vla minck, de „vader van hét Fauvisme" is op 82-jarige leeftijd in zyn woning bü Parijs overleden. Hij was al enkele jaren ziek. Gisteravond kreeg Amsterdam zeker heid: de in Keulen gevonden kunst voorwerpen zijn inderdaad het eigen dom van het Rijksmuseum. Het heeft nog ruim- een etmaal geduurd, nadat de eerste berichten over de vondst uit Keulen kwamen, voordat het Rijks museum officieel op de hoogte werd gesteld. Nog korte tijd zal de Keulse politie de voorwerpen vasthouden in verband met het onderzoek naar vingerafdruk ken. Daarna zullen ze naar Amsterdam worden teruggezonden. Omdat men al vermoedde, dat de ge stolen voorwerpen in het buitenland zouden zijn, was al een Nederlandse rijksrechercheur in Duitsland. Hy heeft onmiddellyk contact opgenomen met de Keulse politie. Gisteren heeft een Keulse juwelier de politie meegedeeld, dat hij twee gouden penningen had ingeruild tegen een diamanten ring. De penningen, die bij de gevonden kettingen behoren, werden nog juist op tijd achterhaald om te voorkomen dat ze in de smelt kroes van een goudhandelaar verdwe nen zouden. De Duitse politie heeft gisteren de hele dag op grote schaal gespeurd naar de voortvluchtige Karl Heinz B., die verdacht wordt van de diefstal uit Southern Rwy. Nettowinst 8 maart- J den per 31 aug. jl. S 17.930.722 t21.739.0S9), vele Europese musea. De aanspraak, de enige die tot nu ai f 2.46 (3.04) per aand. Een functionaris van de Keulse poll tic toonde enkele voorwerpen die uit het Amsterdamse Rijksmuseum zijn gesto len en in Keulen teruggevonden. Het rijn naar aile waarschijnlijkheid een ketting die volgens de overlevering- aan Michlei de Ruyter heeft toebe hoord, een keten met penning van, kapitein Isbrand Gotske, een beker van Cornell» Schrijver en een penning, van gaaac Rockescn, '%ri\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1