Na waardevolle reis van 125.000 km: Doel gemist door koersafwijking D; Stralingsgordel smaller dan verwacht Oud-SS-ers „verstevigden de onderlinge band eel dodelijke ongevallen in bet verkeer Het kind in de schaduw Rood China: Nog twee weken wa m (95) van Doru Uit Soldatenlied hield herinneringen warm Apeldoornse ..raket* sprong bil start uit elkaar Om nationalisten wakker te schudden „Amerikanen moeten vertrekken van Formosa" Nieuwe Australische ambassadeur y Sigaretten, vier en kleedjes BIJEENKOMST IN „KRAS" TE AMSTERDAM OUD-RÊDDERS VIERDEN JUBILEUM MAANDAG 13 OKTOBER 1953 ZESTIENDE JAARGANG No. 4119 r C.V.P. BOEKT WINST IN BELGIË Straling De zon? Gelukwensen mm V. Directeur: H. DE HUJG Hoofdredacteur: Dr. J. A. HL J. S BKUINS SLOT E Amerikaanse maanraket „Pionier I" is vanmorgen vroeg van een mislukte reis naar de maan in de dampkring van de aarde teruggekeerd en waarschijn lijk verbrand, zo lieeft de Amerikaanse luchtmacht officieel meegedeeld» De „Pionier I", die een recordhoogte van onge veer 125.000 kilometer heeft bereikt een derde van de afstand naar de maan is waarschijnlijk ergens boven het zuidelijk deel van de .Stille Oceaan aan zijn eind gekomen. Het luisterstalion op Hawaii, het laatste dat seinen van de raket opving, verloor vanmorgen om kwart voor zes Nederlandse tijd het contact met de „Pionier". Men neemt aan, dat de maanraket door de grote wrijving met dc lucht is verbrand toen zij in de atmosfeer terugkeerde. Op het laatste moment heeft men nog getracht de „remraketde zogenaamde „vierde trap", in werking te stellen in de hoop dat het projectiel daardoor een haan om de aarde zou gaan beschrijven, maar dit is niet gelukt. Niettemin is de reis van de „Pionier" toch zeer nuttig geweest. Vooral de gegevens, die de raket heeft verza meld over de kosmische straling, worden als zeer waardevol be schouwd. Zwarte hemd ER zijn duizenden kinderen in Nederland, die anders zijn ■dan uw flinke schoolgaande zoon, uio thuis spelende kleu ter, uw dartele kleinkind, uiü gezonde nichtje, de groep vrolijke scholieren, die dagelijks uw huis passeert. Zij leven in de scha duw. Voor hen wordt er morgen bij u gebeld. Open dan uw deur en uw hart. (Ovér het hoe en waarom van dit alles de jaarlijkse kinderpostzegelactie vindt u elders in dit blad een toelichting.) r O* Lege envelop ttoowéam: ivmt ae mumraa: ju - met ii37üO 14 Li Po*töui 1112 Postgiro No. 421519. KtocwcptUenf aooonementco. ibuo19.30 uur ZaterttoK» 17—18 uur. Telefoon U5700. 't^JriTtaïuirc Huygenspletn l - Telei. 183467 3 OJnen). PtMtbus 1091 Poetgiro No. 424867. Küi ch tannic rut; 18.301930 u. Telel. 302369. Dordrecht: Seiicflerspleui 3 - Postgiro No '424208 feleloon 4570 Kiachtendienst na 1730 uur 7314. gciuedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67382. Abonnementsprijs Si cent per week 1 2.65 per maand. 17JK> per kwartaal. Losse nummer# 15 cent. Varaehlint daeelltks. (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK ENIGE REGEN Plaatselijk enige regen en hier en daar tijdelijke op klaringen. Vannacht iets minder kónd» morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen: Zon op: 7,01 Maan op: 9.03 onder: 17.50 onder: 18.51 „MAANPI0NIER" VERBRAND Uit alle delen van de wereld zün fe licitaties gezonden naar de Amerika nen. die de maanraket hebben ontwik keld en afgeschoten. President Elsenhower heeft hen eveneens gelukgewenst. In een tele gram, aan dr. T. Keith Glennan, di recteur van het nationale agentschap voor aëronautiek en ruimtevaart, zegt de president: Wee3 zo goed. allen die deel hebben gehad aan de wetenschap pelijke proefneming met ruimtevaart van zaterdag mijn oprechte gelukwen sen over te brengen met ae schitte rende prestatie. De vlucht die zfj tot stand hebben gebracht is waarlijk pio nierswerk voor het diep doordringen in de ruimte bulten de aarde. Reeds is het duidelijk, dat deze proef kennis van groot nut voor de mensheid zal opleveren. Uit de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in België blijkt, dat de (r.-k.) Chr. Volkspartij vooruitgang heeft geboekt. De socialis ten leden lichte en de communisten aanmerkelijke verliezen. Ook de libe ralen zfjn achteruitgegaan. Tot dusver zijn (een berichten over waarnemingen van de ondergang vin de maanraket ontvangen. De „va!" naar de aarde verliep twintig uur sneller dan men bed gedachi Hoewel nog geen nauwkeurige cijfers onmiddellijk ter beschikking «tonden, schatten de geleerden» dat de maan raket ongeveer 24 uur heeft nodig ge had om baar grootste hoogte te be reiken. Volgens Amerikaanse deskun digen heeft de raket een hoogte van 125J42 kilometer bereikt. Zondag was reeds duidelijk dat de koersafwijking te groot was om de „Pionier" nog een kans te geven de maan te bereiken. De maximale af stand raketmaan had 80.000 km mo gen zijn. Zover is de „Pionier" echter lang niet gekomen. "Waarschijnlijk is de koersafwijking, die zondagmiddag al vier graden be droeg, veroorzaakt door een minieme onjuistheid in de elektronische her sens van de raket. Tijdens zijn reis heeft de „Pionier" gegevens naar de aarde gezonden over de kosmische straling, de dichtheid van meteorieten eenmaal is de ra ket met een meteoriet in aanraking geweest, zonder schadelijke gevolgen en over de gordel van radio-actieve straling om de aarde. Wat dit laatste betreft: men heeft de ludruk dat deae dodelijke strallngs- gordel minder breed is dan aanvanke lijk gedacht werd. Naarmate de „Pio nier" verder tn de ruimte doordrong nam de radio-activiteit namelijk af. Generaal Schriever van de Ameri kaanse luchtmacht heeft al verklaard, dat blijkens de gegevens» dat de ge vaarlijke straling niet toeneemt op grotere afstand van de aarde, de voor uitzichten voor de mogelijkheid van bemande ruimtevaartuigen aanmerke lijk gestegen is. Prof. Lovell van het -instituut van Jodrellbank heeft verklaard, dat de gegevens die de raket over micro meteorieten heeft uitgezonden, bijzon der interessant zijn. Volgens sommige hypothesen zijn dé aarde en andere Planeten uit dit meteoorstof ontstaan. De ontvangst van de seinen der raket Is „perfect" geweest, aldus prof. Lovell. Met de enorme radiotelescoop heeft men in 24 uur tijds 112 maal de positie van de „pionier", tot op een vijfde graad naukeurig, kunnen bepalen. Een andere deskundige heeft op een persconferentie verklaard, dat op circa 15.000 km hoogte de stralingsintensi teit begint af te nemen. Op een hoogte van 90.000 km is de straling zesmaal zo kléin als op 10.000 km. Intussen zouden de vooruitzichten voor verdere proeven met maanraket- ten goed zijn. Generaal Kitland van de raketafdcllng van de luchtmacht waar schuwde zondagavond echter, dat er rich nog wel meer mislukkingen zul len voordoen» doch hij was ervan over tuigd, dat het verkennen, van de ruim- te steeds verder zal gaan, met op den duur Mars, Venus, en mogelijk de zon ris doel; De. Amerikaanse luchtmacht heeft machtiging om nog een schot op de maan te doen en het leger zal ook twee pogingen wagen. Amerikaanse geleerden, die overi gens ook bijzonder tevreden zijn over de prestaties van de Pionier, zün van mening, dat de raket niet helemaal in de juiste richting la gestart. (Van een onzer verslaggevers) Een honderdtal oud-SS-ers Is zater- dag In Krasnapolsky te Amsterdam bij een geweest als gast van de Stichting HINAG, een Instelling, die zich bezig houdt met het insamel envan gelden ten behoeve van „oorlogsinvaliden". De Stichting HINAG voert momenteel een campagne in de hoofdstad voor een kersf,actie ten bate van deze „oorlogs invaliden-'. Deze „invaliden" zijn niet anders dan gewez enNederlandse Oostfront strijders, die al of niet gewond geweest zijnde, er behoefte aan hebben elkaar zo nu en dan te ontmoeten. Zo ook za terdag in „Kras", waar de heren wer den aangesproken met „kameraden en kameraadskes" en waar hen duidelijk werd gemaakt, dat de HINAG geen ander doel heeft dan versteviging van de onderlinge band. Het optreden van de Nederlandse SS-ers werd door twee sprekers, de heren Reitsma en Timmer vergoelijkt. „Zij handelden naar hun geweten en pleegden geen landverraad". Ook werd een pleidooi gevoerd voor amnestie voor de nog in de gevangenis vertoe vende „kameraden". Een Duits soldatenlied, uit de tijd van het nazisme, hield de herinnering aan het Oostfront warm. Er werden insignes uitgereikt en enige „veteranen" hadden zelfs het zwarte hemd weer uit de kast gehaald. Van de zijde der politie vernamen wij, dat voor de bijeenkomst toestem ming was gegeven, omdat het hier gaat om een niet verboden vereniging en de vergadering een besloten karakter had. De HINAG werd opgericht nadat van hogerhand de organisatie van Paul van 'enen (NESB) was verboden. Tegen de HINAG velf is nimmer een verbod uitgevaardigd. Of de vergadering, welke zaterdag te Amsterdam gehouden werd, aanlei ding zal kunnen zijn voor een justi tioneel ingrijpen, achtte men niet waarschijnlijk. Het besloten karakter van de bijeenkomst maakt dat onmo gelijk. Wel zal men de HINAG en ook andere organisaties van oud-nationaal- socialisten in hun activiteiten nauw lettend blijven volgen. De 32-jarige motorrijder K. Veer kamp uit Amsterdam is, na in de Go- rontalostraat in Amsterdam-Oost door een bromfietser te zfjn aangereden aan zijn verwondingen overleden. De bromfietser - J. S., eveneens uit de hoofdstad, die, naar de politie eonsta- Onder het uitstoten van enorme vlammen en rookwolken heren de Amerikaanse maanraket zaterdaj in Cape Canaveral, Florida, haar reis. VA*ï',"r 'G v, J.. (Van een onzer verslaggevers) Ié Apeldoorn is een raketproef mis lukt, In een bos langs de weg naar Hoenderloo bevond zich de basis. Drie jongelui, 15, 18 en 20 jaar oud, allen scholieren, hadden een „raket" van een halve meter lengte opge steld met de bedoeling deze het luchtruim in te zenden. Zover kwam het echter niet. Het pro jectiel, waarin zich een halve kiio springstof bevond en waarin een elektrische ontsteking was aange bracht, explodeerde op de gror.f. Sommige stukken kwam vijftig me ter verder terecht. COMMUNISTISCH CHINA heeft dc wapenstilstand in de Straat van For. mosa met twee'weken verlengd. De communisten maakten gisteren, anderhalf uur nadat de eerder afge kondigde wapenstilstand van een week was afgelopen, bekend dat de natio nalistische eilanden voor de kust ook de komende twee weken niet zullen worden beschoten. In een uitzending van de commu nistische Chinese radio werd mee gedeeld, dat het 'staakt het vuren was verlengd „om de houding van de vijand waar te nerpen, hem gele genheid te geven, voldoende voorra den voedingsmiddelen en munitie-te geven en het voor hem gemakkelijk te maken Quemoy.te verdedigen". De radio zei, dat dit geen misleiding was, maar dat het ging om een maat regel die erop gericht was de nationa listische Chinezen wakker te schudden en de verraders onder hen té isoleren. Volgens de radio moesten de Amerika nen op en pm Formosa naar huis terugkeren. Ze mogen zich niet met de binnenlandse aangelegenheden van China bemoeien. Als de Amerikanen weer nationa listische schepen naar de kusteilanden zouden begeleiden, zou het vuren ove rigens onmiddellijk worden hervat. President Eisenhower heeft onmid dellijk gereageerd op de berichten uit Peking, Hij noemde het goed nieuws en meende dat er een nieuwe kans was om de spanningen in het Verre Oosten door onderhandelingen op te lossen. Volgens het communistische pers bureau Nieuw China hebben de onder handelingen tussen.de V.S. en Pekine in Warschau nog niets opgeleverd. Advertentie) „Houd je gemak", "bromde iemand op het congres van de conservatieve partij ih Engeland zijn 'huurman toe en meteen snperde hij hem de mond. Die buurman was in luid protest geschreeuw uitgebarsten, toen Mac- Millan tijdens zijn rede woorden sprak, die bij de congresganger een verkiezingskandidaat niet in de smaak vielen: teerde, onder invloed van sterkedrank was, reed op de Unkerweghelft en botste in volle vaart tegen dé hem tegemoetkomende motorrijder. Beiden vielen. De duopassagier van de béér Veerkamp en de bromfietser zijn naar het* Onze Lieve Vrouwe Gasthuis overgebracht. A Zondagavond rged op de.Napoleon- seweg onder Neer (Limburg) de 22- jarigo bromfietser M. Heynen uit Neer in volle vaart tegen een hem tegemoét- komende Duitsepersonenauto uit Oberhauseh. De bromfietsbestuurder was op slag dood én zijn duopassagler, de 23-jarige J. Schféurs. évenémtsLuit Neer, moest met ernstige verwondin gen in het ziekenhuiste Roermond worden opgenomen. Y ft By Anjum is saterdagmiddag de 67T jarige bromfietser J. de Haan uit Mor- ra. om het leven gekomezS^GOrd^bi}; in een bochfévaiude*weg mëtteéfe 'fnö- torrijder In housing: kwam» Deze^liep zware verwondingen op. A*" ft Op -de nieuwe-" rijksweg 43' bij Drachten Is zaterdagavond dé vee handelaar Folkert Wilkens- -uit De Tieke op een motorrijwiel tegen; een afsluithek gereden en vrijwel óp slag gedood. De idubpassagier, de heer Berend van .der Veeh,.uit. Dé. Tieke, kreeg een schouderfractuur. Op de weg .tussen Vriezenveèn en Almelo is de 36-jarige H. S. uit Vrie- zenveén-omgekomen, toen de scooter, waarop hij zat, kwam te. vallen. Zijn echtgenote, die de scooter bestuurde, .werd licht gewond. De öSjarige "W. *N. E: liit-Bilthoven ■is op'de rondweg bij Utrecht (rijksweg 22), waar hy liep te wandelen, door een auto aangereden; In het ziekenhuis •is hy overleden. yy:: jij '*.Y De 23-jarige heeri J.V..uit.Zeeland bij Oss is, toen hy per bromfiets de Rijksweg Den Bosch-Nymegeh over stak, door een auto gegrepen. In hét ziekenhuis té Nijmegen is hij ©verleden. De 44-jarige heer L. M. kwam om het leven, toen.zyn aut.o op de weg. van Berg en Dal tégen een boom botste. Twee inzittenden liepen ernstige ver wondingen op. V Sir Edwin McCarthy,plaatsvervan gend hoge commissaris van Australië in Londen; is benoemd tot ambassadeur in Den Haag. Dit is in Canberra mee gedeeld, De huidige Australische ambassadeur In Den Haag, Hugh-Mcclure-Scnith, is benoemd tot ambassadeur in Italië. (Van onze correspondent) TANTE Doortje Rijkers, de 95- jarige dochter van Dorus Rij kers, heeft zaterdagavond de harten van de oud-redders, die in restau rant „Formosa" te Den Helder het vyftigjarig bestaan van hun vereni ging „Moed. Volharding en Zelfop offering" vierden, vertederd. Plot seling beklom de bejaarde vrouw in het rokerige zaaltje het podium en begon aan de bestuursleden geschen ken in de vorm van doosjes sigaret ten uit te delen. Zij had maar vier doosjes omdat zij meende dat er vier (in plaats van zeven) bestuursleden waren. Voor zitter Pieterse kreeg toen vier zil veren guldens toegestopt. Ontroerd wees hy de geschenken van de hand: „Dat moet je nou niet doen; dat kun je toch zélf niet missen". Maar „tante Doortje" was niet te be wegen de geschenken terug te ne men: uit haar handtasje haalde de krasse vrouw enige zelfgehaakte kleedjes, die zy ook weggaf. Het werd stilin de Zaal toen zy haar dank jegens God uitsprak „Moed, Volharding en Zelfopoffering" is door de oud-redders opgericht toen zij zelf in nood kwamen te verkeren. Dorus Rykers is er zelf een poosje voorzitter van geweest. Voorzitter Pieterse heeft zaterdagavond iets over de historie verteld: als de kas leeg was. ging men naar de loods-zeeschilder Jaarsma en vroeg hem om een schilderij, dat men voor niets kreeg en dan verkocht. Het lUstje kreeg men van de direc teur der Rykswerf. „Graag een lijstje in goud", zei het oudste lid (en ere voorzitter) „Ome Jan van Dok" dan en het kwam voor elkaar. De penningmeester, Dirk Bot; die al 35 jaar deze functie békleedt, kreeg een fraaie rookstóel cadeau. Wethou der v. d. Vaart, loco-burgerheester van Den Heidér, en burgemeester Correljé van Caliantsoog boden een enveloppe met inhoud aan. Namens het Dorus Rijkersfonds bood de se cretaris, de heer Claassen, symbo lisch een lege enveloppe aan. Het briefje van honderd, dat erin: had horen te zitten, was niet op tijd uit Amsterdam gearrhjeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1