ïrste iviiini-woningen m Maassluis opgeleverd Schiedams Toneel speelde voor Yegla-personeel Uitvoering van Handels Samson door Verenigde Zangers ffienwood ~*<scsss- In Immanuelkerk te Maassluis Oudheidkamer Kèn de Chef Schiedam Concert door Residentie-orkest Spanje-avoncl GTB speelde gelijk tegen ZWSH Maassluis Hoek van Holland Bureau Havendienst gereed N,C.ReisV. brengt vakantiefilms Maandag 13 oktober 1958 TROUW Advertentie Burgerlijke stand van Schiedam Visserijberïchten Flats. v.a\ 15.500 Vrije huizen v.a'. V 21.500 Vrjjgl onit qratil •b.rocbure ,''Wal IÏ -. horizontale veVkooo'" Schii-daimc-rit :.l4d - Roitrrdjm ToMoön: 01800-11.91 11 (J i.jnift) VLAARDINGEN Donderdagavond om 8 uur zal in de Stadsgehoorzaal ge concerteerd worden door het Residentie orkest onder leiding van haar dirigent Willem van Ottcrloo. De soliste is Syl via Roscnbetg, viool. Op het programma staan onder meer vermeld: "ouverture „Donna Diana" van E. N. von Rezmcek en Symphonic in d. kl. t. van Cêsar Franck. NED. HERV. KERK Beroepen te Randwijk (toez.) B. j Zaal te Houten (Utr.). Aangenomen de benoeming tot voor ganger van de Herv. Evangelisatie te Ruurlo: J. F. Roth te Hoog Made (N.Br.), GEREF. KERKEN Beroepen te Bant (N.O.P.) WPHP Pouwels te Trommels. Aangenomen naar Bussum (vac. J. L v. d. Wolf) L. Ringnalda to Borne (Ov.)] CHRISTELIJK GEREF. KERKEN Aangenomen naar Zwolle M. J. Middel koop te Schiedam. CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN Bedankt voor 's-Gravcnhage-West I. de Bruyne te Rotterdam-C. SCHIEDAM. De jongeren afdeling van het C.N.V. „Werkende Jengd" af deling Schiedam heeft zaterdagavond een bezoek gebracht aan het Stedelijk Museum. Dat gebeurde op uitnodiging van de conservator de heer Jansen. Na een geanimeerde bespreking van de tentoonstelling „Gesel van de oor log", die daar momenteel wordt gehou den bezochten de aanwezigen de ver schillende zalen waar zij door een des kundige voorlichting een dieper inzicht in de kunst kregen. Ook werden ver schillende afdelingen bezocht met kunst in eigen bezit en verschillende voorwer pen uit Schiedams verleden. Werkende jeugd droeg zelf met declamatie en mu ziek het hare bij tot het welslagen van de avond. Een uitstekend idee is liet van de museumleiding de jeugd op deze manier m het Museum binnen te bren gen en haar zo meer bekend te maken met het doel en streven van het mu seumwezen. De foto toont enkele leden van W.J. tijdens de rondgang over de tentoonstelling. VLAARDINGEN Woensdagavond 15 oktober wordt er in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk onderh. art. 31 K.O. aan de Gr. van Prinstererstraat. hoek dr. Kuypcrstraat een Spanje-avond gehouden. Op deze avond zal het woord gevoerd worden door Dr. Junn José Uriartc Ar- rien. bekeerd R.K. priester van Spaanse orgine. Advertentie de heer D. de "Winter, president-directeur, in een kort, kernachtig woord zijn vol doening over deze grote belangstelling bij de eerste oplevering van Muwi-wo ningen in Maassluis. Hij hoopte, dat dit kleine complex een begin zou zijn van een hele serie woningen. Het bedrijf van Muys De Winter heeft thans een jaar- capaciteit van 5.000 woningen en Maas sluis zou spoedig uit zijn woningellende zijn, als zij van deze ruime capaciteit mede kan profiteren. Burgemeester Van Dijck wees op de fantastisch korte tijd, waarin de woningen opgeleverd zijn. Na dat op 7 februari van dit jaar opdracht tot de bouw van de woningen gegeven was, sloeg drs. Poot op 13 februari de eerste paal en nu, 11 oktober, kunnen de eerste woningen betrokken worden. Der gelijke goed afgewerkte woningen zijn in de laatste jaren in Maassluis nog niet gebouwd en de burgemeester stak de loftrompet over deze Muwi-woningen. Hij uitte kritiek op het woningbouw beleid van de hogere bestuurscolleges, die zo vaak van koers veranderen, waar door enerzijds veel tijd verloren gaat en anderzijds de huur onnodig hoog wordt, omdat de aannemers nu eenmaal geen filantropische instellingen zyn. Bovendien devalueert een dergelijke werkwijze de gemeentelijke inspanningen op woning bouwgebied tot monnikenwerk. Hü sprak desondanks de hoop uit, dat Maassluis het eerste contact met de Muwi-woningen, dat zo bevredigend is, zal kunnen con tinueren. De heer De Winter sr. repli ceerde, gezien de prettige samenwerking met de gemeentelijke diensten, gaarne in Maassluis meerdere woningen te bouwen. Mevrouw Hamakers vertolkte de gevoe lens van de raad, terwijl ten slotte drs. Poot een kort woord, waarin bij het hui dige provinciale beleid van de woning bouw schetste, sprak. Bij de bezichtiging van de eerste acht woningen, die vandaag worden beirok ken, was men vol bewondering, zowel voor de moderne en doelmatige inrich ting als voor de afwerking. De driekamerwoningen doen aan huur 15 en de vierkamerwoningen 17. HOEK VAN HOLEAND. De wijk raad voor Hoek van Holland houdt zijn eerste vergadering van deze winter woensdagavond te 7.15 uur ter bespre king van het antwoord van de N.V. Ned. Spoorwegen inzake het gratis stallen van rijwielen bij het-station vervolgens .van de mededeling inzake hernieuwd ver zoek tot aansluiting op de drinkwaterlei ding van woningen, welke tot heden deze aansluiting missen! Verder wordt be handeld ingekomen stukken van B. en W. van Rotterdam, van Lich. opvoeding en jaarverslagen en notulen. INENTING HOEK VAN HOLLAND. Van de zij de van Het Groene Kruis wordt medede ling gedaan dat donderdagmiddag in het Groene Kruisgebouw wordt ingeënt te gen kinkhoest, diphterie en tetanus. Feestavond Hodig en Pieters HOEK VAN HOLLAND. De perso neelsvereniging van de firma Hr.dig en Pieters houdt a.s. dinsdag een feestavond in de Harmonie. Aanvang 8 uur. Het feestelijk programma bestaande uit to neelwerk, zang en muziek, wordt door eigen krachten verzorgd, Aeuariumweelde HOEK VAN HOLLAND. De Hoekse aquariumvereniging houdt hedenavond een contactavond in Zonnewende en heeft de heer Van Herck uit Antwerpen op be zoek. Deze buitenlandse aquariumdeskun dige houdt n.l. een bandlezing met ver toning van plm. 150 exclusieve kleuren dia's over inhoud van de aquarium, ge titeld „Hebt u het zo wel eens bekenen?" VLAARDINGEN. Aan de Westha- venkade is een houten gebouwtje ge reed gekomen, waarin voorlopig het bu reau van de havendienst alsmede een wijkpost van de gemeentepolitie zullen worden ondergebracht. De ingebruikne ming van dit gebouw is vastgesteld op dinsdag 14 oktober te 9.30 uur. EXTRA TREINEN VLAARDINGEN. "Woensdag 15 ok tober zullen er extra treinen rijden naar Rotterdam in verband met de voetbal wedstrijd Nederland—Denemarken. De ze treinen, die doorrijden naar het sta tion Rotterdam-Stadion vertrekken van Vlaardingen om 18.27 en IC.07 uur en van station Vlaardingen-Ooat om 18.31 en 19.11 uur. Na afloop zullen er even eens extra treinen naar Vlaardingen rij den. OEM. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM, 11 okt. Geslaagd voor het doctoraal examen geneeskunde: H. Tb. A. M. Heslenfeld (Naarden); C. van der Molen (iJmuiden); J. R. van Haeringen (Heemstede): B, 3. N, Heems (Haarlem): 3. F. Sintnicolaas (Vlaardingen); A. J. M. Donker (Halfweg): me], C. L. C. D. van Capelïe (Eindhoven): Th. J. Hondlus (Bus sum); G. J. M, Gerrits (Zandvoort); J- Drukker (Santpoort): F. Boeerigter. H. Brummelkamp. M. A. J. Romme. J. F. Murphy, P. van Lockeren Campagne, Oei Oen Liang, mcj. A. M. Th. Garmann, J. D. Busé, L. A. Dougle. G. A. Meijer. A. P. M. de Gier, V. P. E ijsvogel, mevr. Th. Th. H. Bak-van Sonderen, mej. C. J. Voermans, mej. M. C. B. Loonen, W. Nij- enhuls, H. Fremsela. mej. J. Aiderhout. J. P. Levendig, mej. A. C. M. Sikklng. me R. S. Manqunkusomo, H. de Jong. mej. M. G. Oltmans, Lim Beng Hok, 3. B. Roo- sen, G. C OrsinI, R. A. Janknegt, H. A. de Ruytcr, C. J. Bense (allen te Amster dam). Geslaagd voor het doctoraal examen psychologie mej. W. H. C. M. Hoogveld (Amsterdam) ca do heer J. G. Neeteson (Utrecht). RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN GRONINGEN. Aan de RU. te Gronin gen zijn geslaagd voor het dokïoraalexamen rechtsgeleerdheid: mej. H. L. Wilmink, Hen gelo (O): kandidaatsexamen economische wetenschappen: C. S. Baron van Boetzelaer, s-Gravenhage: artsexamen le ged.: H. Rltze- ma Amsterdam. W. H. Bos. Enschede: be* vorde d tot arts: H. Vegt. Haren (Gr.). B. Mencke, Valtherm, Raden Soemedl, Kampen, bevorderd tot tandarts: A. van Beek, Apel doorn, H. H. Funke, Amsterdam. G. A- Taat- gen, Assen, kandidaatsexamen geneeskunde 2a; J. Th. Hoving, Ruinen. VLAARDINGEN. Na de vakantie periode komt de filmdienst van de Ne derlandse Christelijke Reis Vereniging weer met een aantrekkelijk filmpro gramma de aandacht vragen. Zoals van ouds bestaat dit geheel uit kleurenfilms en het is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De N.C.R.V.-cineasten zullen ook nu weer met eigen opnamen voor het voet licht komen; zij zwierven ditmaal hier voor met hun camera's kris-kras door Europa en ze legden duizenden schoon heden vast op het kleurige celluloid. Voorts wordt o.m. vertoond de in Zwit serland bekroonde film uit Wallis, het kanton waar het altijd mooi weer is „Horizons blanc". Ook Oostenrijk en En geland staan op het programma ver meld. Al met al een programma om van te genieten. De filmavond wordt ge geven op donderdag 16 oktober in de zaal „Harmonie" aan de Schiedamse- weg. Men begin om 8 uur. leer de vreugde kennen van bi| elke maaltijd een verrassing voor uw gezin op t?/e' ,t8 kunnen brengen. Elke dag iets nieuws. Kenwood-Chef, de keuken mechaniiator, die zo véél uil de hard neemt en zo veel éxtra mogelijkheden biedt. Coolsutó otterdam 's-GRAVENHAGE. 13 okt. Treilers Sch 33 met f 1130, 121 met f 1335. 6 met i 7260. 160 met f 780, 24 met i 715, 21. met t KU-O en VI 153 met f 8830. Notering per kg: tarbot t 2.50-2.70. note ring per 40 kg: grote schelvis 24.5#-28. middelschelvia 21-26, schelvis .1 20-24, B 20-23.80. wijting 8.80-24.60. Notering per 50 kg: verse haring 18.40-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2