Vreemde procedure tem van het geweten vond onvoldoende weerklank A.R-motie met 29-91 verworpen stemmen water brengt schade toe aan zeeweringen Hoog wordt Aantal verstekelingen met toegelaten Luchtreus tegenligger op autoweg LANGS HELE KUST BEPERKTE DIJKBEWAKING INGESTELD Hilversums meisje door Marokkaan ontvoerd Particulieren kunnen lening duiten bij de Bank Schepen raakten in nood ub'ica L Rechtsgevoel niet bevredigd Abbas houdt vast aan onafhankelijk Algerije Vooral Vlissingen had het zivaar te verduren Libanese resering wil volmachten voor half jaar Indonesiëeist geldige papieren: R.M.S. vraagt asiel aan Nat. China SIPS A li w m In arrest, dank zij list van verpleegster Meer vergaderingen van SER openbaar VRIJDAG 17 OKTOBER 1958 ZESTIENDE JAARfiAW IVo. 4123 r r Politiek asiel Storm brak liehtleiding: drie koeien dood TITO HEEFT WEER SPITAANVAL Stormstuw Directeur. H DL KU1U Hoofdredacteur: L)i J A H J S BHIMNS SLOT Van een onzer verslagget er» 37 verstekelingen, die ziek momenteel aan boord van de .,Johan van Oldenbarnevelt*' bevinden, omdat zij op last van de minister van Justitie niet in Nederland zijn toegelaten, zullen niet naar Nederland kunnen terugkeren. Zij zullen in Indonesië aan land gezet worden. Deze beslissing nam gistermiddag de Tweede Kamer met het ver werpen van een motie, ingediend door dr. Bruins Slot, de anti revolutionaire fractievoorzitter. Deze motie, verworpen met 01 stemmen tegen en 29 stemmen voor, verzocht de regering de 37 verstekelingen alsnog in staal te stellen om, indien zij zulks willen, naar Nederland te worden teruggevoerd. Na een eventueel nader onderzoek zou dan opnieuw beslist kunnen worden over hun toe lating in Nederland. Dr. Bruins Slol diende deze motie in. opdat de legennv gelegen heid zou hebben „te luisteren naar de stem \an liet geweten". De 7 verstekelingen, aldus zeide dit Tweede-Kamerlid, hebben de Nederlandse vlag gezocht omdat zij onder deze vlag geboren zijn. „De regering moet het ruimst denkbare standpunt innemen." Zie verder pag. 7, 6c kol.) iïfiÉlÈÉI ■t S v Met windkracht, negen beuk te de storm de Scheveningse kast. (Van onze verslaggevers en correspondenten) - TJET Westerschelde-water, dat al twee-dagen door de harde noorc wester wind wordt opgestuwd, heeft gisteren aan de zeeweringen bij Vlissingen en elders langs de kust schade toegebracht. In "de basaltglooiing van de Vlissingse Boulevard Evertsen, op vrijwel dezelfde plaats waar in 1953 een groot gat ontstond, werden twee gaten geconstateerd. In de zeer lage en zwakke Marinedam bij Vlis singen zijn tot dusver een viertal gaten geconstateerd. Verscheidene schepen zijn voor de Nederlandse kust in nood geraakt. Botterdam: witte au wimsiraui j.ciei. jioiuu (4 L> rtjulfeuj 1112 Pcurtütrcj Wo 424319 KJaentendiensi abonnementen. löJlu1930 UUJ liateraags 17—18 uur leletooo 115700 '«-Gravenhase Huygensplen? 1 - Telci 18246? 3 Ulnen) Pottbua 1091 - Bts«,£in Ho 424867 «CUchtendienfiK 13.301930 o. Telel 662569 Dordrecht: Scbeilersplem 3 - Postgiro No «24208 Telefoon 4670 Ku«chtendiensl na 1730 mur 7314 Schiedam. Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent oer week f 2.85 per maaad. (TM per kwartaal. Lo*se numrnere 13 oeot Varsehilnl daeelilka J (Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN. Zonnige perloden en nog slechts enkele verspreide buien, voornamelijk in de kustprovincies. Overwegend matige wind tussen noord cn noordoost. Koude nacht. Morgen dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen; Zon op: 7.08 Maan .*p: j.3.20 onder: 17.41 onder: 23.28 I ET overleg tussen de 27 gemecn- ten in hel gebied van de Nieuwe Waterweg over de bestuurlijke vraag stukken heeft met tot overeenstem- ving geleid. Dat is te betreuren. De ontwikkeling in genoemd gebied vraagt om voorzieningen op niet te lange ter mijn. Nu de betrokken gemeenten er met in geslaagd zijn gemeenschappelijk tot een oplossing te komen, behoeft het niet te verwonderen, dat de minister van Binnenlandse Zaken ertoe is over gegaan een studiecommissie in te stel len, welke onder voorzitterschap zal staan van de Commissaris der Konin gin in Zuid-Holland. De samenstelling van de commissie wekt bevreemding. Naast de voorzit ter zullen er zitting in hebber de se cretarissen-generaal van de departe menten van Binnenlandse Zaken, van Bouwnijverheid en Volkshuisvesting en van Verkeer en Waterstaat. Voorts drie leden van het College van Gcd. Staten van Zuid-Holland. Verwacht had mogen worden, dat er ook plaats jeweest zou zijn voor een Rotterdamse deskund'ge en een verte genwoordiger van die gemeenten, wel ke zich met de door de burgemeester van Rotterdam voorgestane oplossing niet kunnen verenigen. Van betekenis zou geweest zijn, in dien ook enkele hoogleraren, die zich speciaal met bestuurlijke vraagstuk ken voor bepaalde gebieden hebben beziggehouden, m de commissie zit ting hadden gekregen. D' EDEN van het College van Gcd. Staten van Zuid-Holland hebben zich in het verleden reeds met de hier liggende problematiek beziggehouden Het is bekend, dat zij zich daarom trent reeds een zekere, zij het wel licht negatieve mening hebben ge vormd. Dat de commissie buiten de voorzit ter nog drie leden van het College van Ged, Staten telt, kan niet bevor derlijk zijn voor een objectieve beoor deling van de vraagstukken, welke om cc 11 oplossing roepen. De taak van de commissie is moei lijk, Gezien de tegenstellingen zal gro te wijsheid nodig zijn om tot een be vredigende oplossing te komen. Des te meer ware het gewenst geweest, indien dc samenstelling van de com missie ais geheel door alle betrokken partijen gezien zou kunnen worden als een waarborg voor een onpartijdige beoordeling van de kwesties die aan, de orde komen. Inmiddels heeft Rotterdam bij de Kroon een grenswijziging aanhangig gemaakt van de gemeenten Spijkenis- se. Geervliet cn Rozenburg. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat de commis sie deze aangelegenheid in haar studie betrekt. Er ontstaat dan de situatie dat vier leden van Ged. Staten als commissieleden hun mening daarom trent geven, terwijl zij straks ook de Kroon moeten adviseren over het Rot terdamse verzoek. Al met al kunnen we de gevolgde procedure weinig ge lukkig noemen. schema van de ..Johan van Oldenbar nevelt" /o is. dat. indien nieuwe ge sevens ter beschikking van de minister komen, een nad«*r onderzoek nier te laat is. Het langdurig debat in de Tweede Kamer ontw-ikkeide zich naar aanlei ding van de interpellatie van me juffrouw mr. Ten Broecke Hoekstra (WD), die een uitgebreide toelich ting gaf op een aantal vragen, wel ke rij de minister van Justitie, prof. dr. Samkatden, stelde. Omdat de interpellate niet bevre digd was door, de antwoorden van de I minister op 'haai* vragen, diende zü namens de WD-fractie een motie in, waarin de onvoorwaardelijke te rugkeer van de 37 verstekelingen gevraagd werd. Nadat dr. Bruins Slot, namens dc •-r—fractie, zijn motie bad ingediend, trok de v.v d.-fractie baar motie «n. „Het Is beter dat een motie van een der regeringspartijen een ruime meer- derheid verkrijgt", aldus formuleerJk de v.v-d.-fracticvoorzitter. prof. mr. Oud het. Minister Samkalden wees de terug, zending naar Nederland van de ver stekelingen 'an de hand Het onder zoek of de 37 voor verblijf in Neder land in aanmerking kwamen, is goed geweest. Humanitaire overwegingen heb- ben zeer zeker gegolden bij het ne men van de beslissing, aldus de minis ter. maar het feit, dat niemand een beroep heeft gedaan op politiek asiel blijft zwaar wegen, aldus de minister, die nog mededeelde, dat het vaar- !lllllllll!<illlllll!llllll!ill!lill!l!l!!llllilllllllllillllilllll!ll!lilllll VERSTEKELINGEN NIET TERUG NAAR NEDERLAND Tengevolge van de stormachtige wind knapten donderdagmiddag bij het dorpje Hitzum (Fr.) de draden ven een bovengrondse elektrische liehtlei ding, waardoor de afrastering van een weiland onder stroom werd gezet. Drie koeien werden door de stroom ge dood. Ferhat Abbas, de leider van de ..Vrije Algerijnse regering tc Cairo, heeft in een vraaggesprek met het persbureau voor het Midden-Oosten gezegd, dat dc Algerijnse oorlog niet zal eindigen voordat volledige onaf hankelijkheid is verkregen. De Alge rijnen hebben erkenning van hun onafhankelijkheid als de voornaamste voorwaarde voor onderhandelingen met Frankrijk niet omgegeven, aldus Abbas. In de verklaring worden sommige interpretaties van een onlangs uit gegeven beleidsverklaring van Abbas" regering weersproken. Abbas zei dat de vorming van zijn regering berustte op de onafhanke lijkheid van Algerije en de aanwezig heid van een Algerijnse persoonlijk heid en nationaliteit. Op een vraag zei Abbas, dat er altijd de mogelijkheid is van een vreedzame oplossing in Algerije, maar de militaire operaties zouden niet gestaakt worden, voordat een grondslag voor onderhandelingen met Frankrijk was gevonden. v./ D Het nieuwe Libanese kabinet, dat zich ten doel stelt het land weer herstellen na de burgeroorlog, heeft gisteren besloten dat het aan het parle ment machtiging zal vragen om ge durende een halfjaar bij decreet te re geren. f (Van een onzer verslaggevers). WANNEER de met de „Johan van Oldenbarnevelt" naar Indonesië terug kerende verstekelingen niet beschikken over een Indonesisch paspoort of een geldig inschrüvingsbewijs zuilen zij niet in een Indonesische haven aan land mogen. Dit deelde een woordvoerder van dc diplomatieke vertegenwoordiging van de Indonesische Repub'iek in Den Haag ons vanmorgen mee. Dit betekent, dat een deel der verstekelingen, waarvan bekend is, dat zu deze papieren niet bezitten, geen toestemming zal krijgen in Tandjong Friok van boord te gaan. Wanneer dit inderdaad zo is, ontstaat er een nieuwe situatie cn zal de Ne derlandse regering de zaak opnieuw moeten Denen. Inmiddels heeft de vertegenwoordi ging van de Republiek der Zuid- Molukken aan de regering van Na tionalistisch China asiel gevraagd voor de verstekelingen. Aangenomen mag worden, dat de Nederlandse re geling geen bezwaar zal hebben tegen een dergelijke oplossing, wan neer de nationalisten op Formosa bereid zijn het verzoek van de ver tegenwoordiging der R.M.S. in te willigen. Van de zijde -der Indonesische ver tegenwoordiging in Nederland verne men wij nog, dat cte verstekelingen, dia wel over geldige Indonesische pa pieren beschikken, natuurlijk op hu.i politieke betrouwbaarheid zullen wor den onderzocht. Blijkt, dat zij redenen hadden om de wijk naar Nederland te nemen, dan zullen de Indonesische autoriteiten hun maatregelen nemen. Overigens :s er in Nederland geen enkel contact geweest tussen het mi nisterie van Justitie en de diplomatie ke vertegenwoordiging van de Indone sische republiek Wel heeft de Neder landse zaakgelastigde in Djakarta de Indonesische autoriteiten aldaar for meel op de hoogte gesteld van het ver trek van de „Johan van Oldenbarne velt". V v;v" .r, '7 I Het officiële Joegoslavische pers bureau Tan joeg heeft bekendgemaakt, dat president Tito weer een ernstige aanval heeft van spit en een langdurige medische behandeling zal moeten on dergaan. De 64-jarige maarschalk is thans op het eiland Brioni, waar hij behandeld zal worden. (Van onze Haagse redacteur) In Amsterdam is aangehouden dc 22-.iarigc Marokkaan A. Labber, ver dacht van ontvoering van dc 22-jarige Josephine S. uit Hilversum. Dit meisje had begin oktober kennis gemaakt met de Marokkaan in Amsterdam, doch sinds 3 oktober heeft men niets meer van haar gehoord. Het Hilversumse meisje een kan toorbediende was in Amsterdam in gezelschap van haar zuster, een ver pleegster n haar verloofde. Het vier tal bezocht enige amusementsinrichtin gen. Het meisje, dat in Hilversum bij haar grootmoeder inwoont, had wel gezegd, dat zii even naar Amsterdam moest. Do internationale poütie-oiganisatie heeft de zaak in onderzoek, omdat men aanwijzingen heeft, dat het meisje in Brussel en in Frankfurt is geweest. Do Marokkaan kon worden aange houden dank zij een list van de ver pleegster. Deze geloofde nl. niet dat hij, zoals hij voorgaf, textielhandelaar was. Toen de Marokkaan gisteren aan het Binnengasthuis kwam om de ver pleegster te spreken, hield men hem aan de praat en werd inmiddels de politie gewaarschuwd. De Marokkaan is ingesloten te Hil versum. Zijn bagage is in beslag ge nomen. Hij bleek in het bezit van een paspoort met stempels van zeer vele landen. Is het Hilversumse meisje het slachtoffer geworden van handel in blanke slavinnen? De Interpol tracht dit uit te zoeken en het meisje op te sporen. L. uiZ UlJ plaatsje Babyion (Long Island, Ver. Staten) reed, kon rijn ogen niet geloventoen er plotseling vlak voor zijn auto een vliegtuig opdoemde. Hij remde uit alle macht, maar kon niet voorkomen dat zijn wagen met een flinke klap tegen een C-123 transport- vliegtuig van het Amerikaanse leger botste. Het vliegtuig had zojuist op de autoweg een nood landing uitgevoerd. Gelukkio ivaren er b*'i dit merkwaardige ar„ •-„.'cn te bctr-"- De regering heeft de Sociaal-Econo mische Raad meegedeeld, dat z(j geen bezwaar heeft tegen het behandelen van gevraagde adviezen in het open baar, wanneer de adviesaanvrager eigener beweging meedeelt, tegen een openbare behandeling geen bezwaar tc hebben, of wanneer de advicsa ï- vrager op verzoek van het dagelijks bestuur van de SER meedeelt alsnog toestemming tot een openbare behan deling te geve*. Ten aanzien van de pubhkatie van de SER-adviezen staat de regering welwillend tegenover de wens van de raad dit zo spoedig mogelijk te doen. Zij kan zich, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Schmelzer aan de SER. echter niet verbinden om alle adviezen, welke in besloten zitting zijn vastgesteld, steeds en terstond nadat zij zijn uitgebracht, voor publikatie vrü te geven. NADAT dc Engelsen konden ken nismaken met het systeem om krediet zonder onderpand tc krijgen bij een bankinstelling, zal ook de Ne derlander kunnen gaan lenen op zijn eerlijke gezicht. Dc Twentschc Bank heeft de knuppel in het hok geworpen door aan te kondigen, dat zii „persoon lijke leningen" zal verstrekken aan iedere parliculier. die zich aan het lo ket metdt. Er zijn natuurlijk enige vuorwaai den aan verbonden om voor zo'n bank krediet in aanmerking te komen. De voornaamste voorwaarden van rt* per soonlijke leningen luiden: 1 Elke lening draagt een stuk: pei- soonhjk karakter en is bestemd voor het privé-gebruik van de aan vrager; 2 De aanvrager moet minstens 25 jaar cn hoogstens 55 jaar oud zijn: Het bedrag van dc lening is ten "l> minste 500 en ten hoogste 4000 gul den: zj De looptijd is minstens 6 en noog- stens 24 maanden; g Dc aflossing dient te geschieden in gelijke, maandelijkse termijnen. De" rente wordt berekend in een bedrag op basis van 5 procent per jaar, over dc totale leningsorri gedurende de looptijd van de lening. Zij wordt bij vooruitbetaling voldaan. Het lenings bedrag. de looptijd cn de maandelijkse aflossing moeten in een gezonde ver houding staan tot het vaste inkomen van de lening-aanvrager, een en ander ter beoordeling van de bank. De galen in de Marinedam bh Vlis singen werden tiidens het opkomende water van gistermiddag voorlopig ge dicht met zandzakken. Nauwlettend werd het wegspoelen in de gaten ge houden. Gisteravond werden talloze lege en volle zandzakken op de Vlis singse Boulevard gebracht om, zodra de waterstand het enigszins toelaat, noodkerstclüngen te kunnen uitvoe ren. Het water heeft in Vlissingen bij zonder hoog gestaan. Over vrijwel de gehele Boulevard heeft het water geslagen of gestroomd. Vele Viissingers konden zich niet her inneren dit ooit aanschouwd te heb ben. Het van de Boulevard afstro mende zeewater kon weinig schade aanrichten, omdat gemeentewerken tijdig voorzieningen hadden getroffen door het rioleringssysteem volkomen leeg te malen, zodat het overslaande water kon worden opgevangen. Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt kon niet verhinderd worden dat velen, vooral de winkeliers in de laag gelegen binnenstad van Vlis singen, de oude angst voor een over stroming weer boven voelden ko men en trachtten hun bezittingen of voorraden naar hoger, gelegen de- ten te brengen. Toen bekend werd dat er in de Vlis singse zeeweringen gaten waren ge constateerd. werd deze angst iets ster ker. Met spanning werd gisteravond de nacht afgewacht te meer omdat het water zeer slecht wegvloeit. Gistermiddag om 15 uur is de stormstuw bij Capelle aan de IJsel neergelaten. Deze stuw was al klaar voor gebruik, maar zou pas volgende week officieel in gebruik genomen worden. In de haven van IJsselmonde is het water buiten de oevers getreden. In de Waalhaven van Rotterdam zijn gisteren twee opgelegde schepen op drift geraakt. Aan de dijk b(j West-Kapelle werd enige schade toegebracht. In de voor avond konden 20 dijkwerkers nog herstelwerkzaamheden aan de zee wering verrichten. Hoog water ver dreef hen van de dijk. Enkele straten en kaden in Rotter dam bij de Nieuwe Maas liepen onder. Enkele verzakkingen deden zich voor. Zie verder pap. 3, 5e kol) De staking en de demonstratie die gistermiddag in Algiers zouden worden gehouden op initiatief van het comité voor openbaar welzijn zijn niet door gegaan. Het comité maakte gisteren bekend dat de proteststaking tegen de nieuwe maatregelen van de Gaulle niet' zou doorgaan, nadat generaal Salan, de Franse militaire en burgerlijke gezags drager in Algerije, de leiders van het comité bij zich had ontboden. f Advertentie matrassen A if

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1