Goede ontwikkeling Minderheid wijst toto op ethische gronden af Nederlands leger gaat Frankrijk oefenen in Geen akkoord in Raad van Europa Auto reed in op wielrijders Churchill naar de Gaulle Mat staat daac?'' mmK INTERIM-RAPPORT STAATSCOMMISSIE: Vóór regeling een algemeen verbod noodzakelijk Verstekelingen door de Rijkspolitie bewaakt Terreinen reeds in '59 beschikbaar? C.H.-raadsfraeties protesteren tegen Kamer-besluit .,Gudrun' behouden in Schiedam 22 opvarenden van treiler verdronken GEEN SPLITSING TURNKRING AMSTERDAM AANVAARD Brandkastenkraker ontsnapte voor vierde keer LINKER - USSE BOAC-staking kost miljoen per dag DULLES NAAR FORMOSA Blokkade Jordanië wordt opgeheven Auto in 't Spaanie: vrouw omgekomen D 1 D r ZATERDAG 18 OKTOBER 1958 2ESTEE1VDE JAARGANG No. 4124 r ris Dc 37 verstekelingen Avan Ommeren tot erelid benoemd Particuliere school voor blanken in Little Roek Buitenlandse politiek ALLEENVERKOOP VOOR NEDERLAND J Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers) De meerderheid van de staatscommissie-Wiarda een commis sie, die zich bezig houdt met de ontwikkeling van het loterijwezen wenst de instelling van een nationale voetbalpool. In een interim-rapport, dat door de commissie aan minister Sam- kalden is uitgebracht, wordt betoogd, dat een goedgeorganiseerde en goedgeleide voetbalpool in de behoeften van een groot deel van het Nederlandse volk zal voorzien. Bij de meerderheid der commissie bestaat de vrees, dat wanneer als gevolg van de huidige loterijwet in hoogste instantie de huidige voetbalpool van de K.N.V.B. zal worden verboden, er een aantal wilde loterijen zal ontstaan, die voor de justitiële autoriteiten moeilijk te controleren zullen zijn. Een minderheid van de commissie (dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot en prof. dr. H. Ridderbos) meent, dat iedere vorm van een voetbal pool op ethische gronden dient te worden afgewezen. ERELID J DE LA PROMEMDE Vraag deskundig advies aan de juwelier-horlogtr F\E laatste drie plaatjes van de N'ajaarsprijsvraag „Wat staat daar.'" staan vandaag in de krant. Van nu af aan kunt u uw oplossingen inzenden, maar denkt u vooral aan de termijn: -S oktober. Oplossingen, die ons na 2S oktober bereiken, moe ten onherroepelijk terzijde worden gelegd. Mocht uw deelnemingsformuher in het ongerede zijn geraakt. \iaagt u dan onverwijld een nieuw aan. Op de briefkaart of envelop gelieve u dan links boven te vermelden: Aanvraag for mulier Prijsvraag. Abonnees dse ons schriftelijk om een nieuw deelnemingsfor muher gevraagd hebben en op briefkaart of envelop vermeld hebben „Xajddispiijsi laag" of iets van dien aard, moeten er lekemng mee houden, dat hun envelop ongeopend bij de brieven met oplossingen wordt gevoegd. Wij beginnen eerst met het openmaken der oplossingen na het verstrijken van de inzendteimijn. Dan zou het toezenden van deelnemingsformu- heren geen zin meer hebben Hebt u ons dus een aanvraag gestuurd waarop niet vermeld is „Aam aag formulier Prijsvraag", dan raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk nog eens te doen, ojjdat u nog tijdig in het bezit komt van een formulier. Wij ontvingen vele brieven over deze prijsvraag. Slechts en kele van deze brieven hebben wij' kunnen beantwoorden nl alleen dan. wanneer zij geen betrekking hadden op de inhoud van de prijsvraag. We! willen wij op veler verzoek nog even vermelden, dat de slagzin betiekkmg moet hebben op de prijsvraag .'heel ruim genomen') en niet op de inhoud van het gedicht. Denkt u ei aan uw brief te frankeren? In elk geval. Veel succes, iezers! 02d3031Sa HEEREWEG7 BOHtOm: Witst M wiuwiraai xa - xciei. jusvoo (4 Li. PocÜA» 1122 - Poctguo No. 42451S. Klacbiemiw:.njt abonnementen: 18 3019.30 uui Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 XDaTMÜuce: Huygenspleus 1 - Telei. 183467 13 Uinen). JPoetbu» 1061 - Postgiro No 424867 Klaehiencbenat18.301930 u Tel el 362360. Dordrecht: Schelfersptein S - Postgiro No 424208 relefooo 4370 KlaehtetuMenirt na 17.30 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Aboaaetncntaprtfri 61 cent oer week f 2.85 per maand, f 7210 pei kwartaal. Losse nummert 13 cent VeraehHnt dareliik* Tuyvüü* (Geldig tot morgenavond) KANS OP NACHTVORST Vannacht hier en daar nog een bui en in het binnenland plaatselijk nachtvorst. Morgen overdag vooral aanvan kelijk zonnige perioden, op de meeste plaatsen droog tveer cn ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige, langs de kust tijdelük nog krach tige wind uit noordelijke richtingen. Morgen: Zon op: 7.10 Maan op: 14.01 DE ontwikkeling der gebeurtenissen in Frankrijk verdient onze aan dacht ten zeerste. Niet alleen omdat die ontwikkeling voor Frankrijk van belang is. maar omdat zij voor heel West-Europa van de grootste betekenis is. Wij hebben er het grootste belang bij dat er een gezond Frankrijk bestaat. Want zonder een gezond Frankrijk is een gezond Europa niet mogelijk. E ineenstorting van de vierde re- Ll publiek als gevolg van haar in terne voosheid betekende het falen van de parlementaire democratie in Frankrijk. De parachutisten-generaal Massu in Algiers stelde zich aan het hoofd van een revolutionaire bewe ging, die zo al geen uitgesproken fas cistische dan toch wel autontair-dic- tatoriale trekken vertoonde. Als gevolg van die beweging kwam generaal de Gaulle in Frankrijk aan het bewind. Hij kwam aan het bewind als gevolg van een revolutie van de slechtste soort. En wij hebben ons met zorg in het hart afgevraagd of de Gaul le zich ooit van dit vitium origlnis, van deze verkeerde oorsprong, zou kunnen losmaken. Meerderheid wenst een nationale voetbalpool E Gaulle is met de grootste tact te werk gegaan. Hij spaarde dc revolutionairen in Algiers. Hij hield vele wegen open met betrekking tot de toekomst van Algerije Tegelijker tijd bond hij de beste vertegenwoor digers van de democratie die gefaald had, aan zijn bewind Daarna nam hij de meest geéxporw rde vertegenwoor diger van de revolutie in Algiers. j Soustélle, in zijn kabinet op. Toen dat geschiedde vroegen wij ons af of de Gaulle dan toch met het slachtoffer van de revolutie zou worden en Frank- rijk in dictatoriale richting zou afdwa- 1 len De Gaulle heeft vervolgers een f grondwet ontworpen die met een on- l verwacht grote meerderheid door het Franse volk werd aanvaard De com- i munisten met name. leden een grote nederlaag. De grondwet houdt in een grote ver- 'i sterking van het centrale overheldsgé- i zag. Zij voerde een dualisme in in de - verhouding van parlement en rege- ring, dat Frankrijk nooit heeft gekend. i De grondwet doet een democratische - ontwikkeling mogelijk zijn. a) mag niet verheeld worden dat een sterke •- autocratische inslag haar niet vreemd Het kon dus nog van alles worden pv AT ls natuurlijk mog steeds het ge- val. Maar de jongste ontwikke ling doet zien dat de Gaulle ztfn oor- sprong de baas geworden is Hl} heeft een einde gemaakt aan de revolutie In Algiers. Hij heeft de militairen die hem op het kussen hebben gebracht en die in de revolutionaire comités van open baar welzijn de toon aangaven, gelast zich daaruit terug te trekken. En die I militairen, met Massu aan het hoofd, hebben gehoorzaamd Hii heeft het burgerlijk bestuur in Algerije hersteld en maatregelen getroffen voor waar lijk vrije verkiezingen in dat gebied Hij heeft gelast dat de comités van openbaar welzijn zich niet meer met het bestuur zouden bemoeien. Dat wekte een storm van veront- I waardiging onder de Franse bevolking van Algerije. Men zette een staking op touw. Maar de regering verbood de staking en de aanstichters daarva i zwichtten. j Dit zijn daden van grote zedelijke moed van de Gaulle. Het feit dat hit f gehoorzaamd werd bewijst ook zijn oti betwistbaar gezag. De tact die hij be- trachtte dwingt b**wondering af |j"\ E Gaulle heeft daarmee d* grond- li-' slag gelegd voor de mogelijkheid j^van een nieuwe echte democratie in Frankrijk. Dat is het beste wat men zou hebben kunnen hopen of verwach tten na de ineenstorting van de vierde republiek. Van veel betekenis is ook het con tact Adenauerde Gaulle. Het is be kend dat dit contact aan Adenauer veel voldoening heeft geschonken. Dal houdt in dat Adenauer met betrekking tot de verhouding FrankriikDuits land en met betrekking tot de integra tie van Europa zaken waarover men ®et reden bij de Gaulle in 'wijfel kon Verkeren bevredigd is. Nu de extremisten in Algerije aan handen zijn gelegd, is de mogelijkheid van een pacificatie van dat gebied op «en wijze die ook de Algerijnse natio- I hallsten kan bevredigen iets meer in zicht gekomen. De breuk tussen Bour- jf Sulba van Tunis en Nasser maakt een I nieuwe Frans-Noordafrikaanse vorm |van samenleven mogelijk. Er is dus I Inderdaad reden tot optimisme. En |Wasr die redenen er in de internatio- "fSale wereld niet a) te vee) zijn is er alle aanleiding daar nu eens de nadruk te leggen. Dp staatscommisisc-Wiarda bestaat uit achttien leden. Zii werd in maart van dit jaar door minister Samkalden geïnstalleerd. Behalve het vraagstuk van de voetbalpools, kreeg de com missie tot taak de gehele ontwikkeling; van het ioterijwezen in ons land te bestuderen. In het interim-rapport wordt ais eenstemmig oordeel van de commis sie uitgesproken, dat alvorens de regering tot nadere regeling van het vraagstuk der voetbalpools wit ko men. een algemeen verbod gewenst is. De meerderheid wenst na dit al gemeen verbod san één instantie vergunning te verlenen voor het in stellen van een nationale voetbal pool. De minderheid wenst het bij het algemeen verbod te laten, In de meerderheid aer commissie heerst echter geen eenstemmigheid ten aanzien van de wijze, waarop een voetbalpool zou moeten worden geor ganiseerd. Enige leden wensen nl. ver. gaande bepalingen ten aanzien van de beslotenheid, de hoogte der prijzen enz. Van dit afwijkende standpunt is in het meerderheidsrapport kennis gege ven. Het interim-rapport zal zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer wor den voorgelegd. Verwacht mag worden, dat minister Samkalden echter eerst met zijn col lega's in het kabinet over de inhoud zal willen spreken. Zoals bekend is vooral van a.-r. zij de bit de kabinetsformatie bezwaar gemaakt tegen het eventueel instel len van een voetbalpool. (Van een onzer verslaggevers) De 37 verstekelingen, welke aan boord van het m.s. „Johan van Oldcn- barncvelt" naar Indonesië worden te ruggebracht, staan onder bewaking van een detachement van de Rijks politie. Dit betekent niet, dat de uit gewezenen als gevangenen worden behandeld. Dc uUivSjzingsautoriteitcn meenden, dat het voor het handhaven van de orde aan boord beter zou zijn. dat een groep rijkspolitiemannen de reis zou meemaken. Vanzelfsprekend werd door de ge zagvoerder van het schip hiertegen geen bezwaar gemaakt. De „Johan van Oldenbarnevelt" vaart ni. in rege ringscharter. (Van onze Haagse redacteur) Dank zij de bereidwilligheid van dc Franse militaire autoriteiten zal het Nederlandse leger de beschikking krij gen over oefenterreinen in Frankrijk. De Nederlandse oefeningen bij het Duitse Sennelager hebben dit jaar voor de laatste maal plaatsgehad: Senne lager wordt volgend jaar weer schiet- terrein voor het Duitse leger. De Ne derlandse generale staf wist, dat het gebruik van de Duitse terreinen maar tijdelijk kon zijn. Het was voor* de Nederlandse land macht een nijpend vraagstuk omdat er voor bepaalde oefeningen (training gevechtsgroepen) in ons land nu een maal geen ruimte is. Daarom is een militaire missie naar Frankrijk gegaan en deze is het dus in principe met de Franse autoriteiten eens kunnen worden. Vermoedelijk, zo vernamen wij nog, worden de eerste oefeningen van de Nederlandse militairen op Franse bo dem reeds in 1959 gehouden. In Ne derlandse militaire kringen is men bij zonder verheugd over deze oplossing. Frankrijk beschikt over vele mogelijk heden. llllllllillllllllllllllllllllliliilliliillilllDlimiHllllliillillillllillll (Advertentie) Vannacht om kwart over een meerde bu de dok- en werfmaatschappij „Wil- ton-Fyenoord" te Schiedam af het noorse s.s „Gudrun", dat Ujdens een zeer hevige storm zware slagzij maak te en op sleeptouw genomen is door de sleepboot Schelde Gisteravond om acht uur arriveerde de sleep tussen de pieren van Hoek van Holland. De 52-jarige kapitein Knut Bjorgen uit Haugesund was met twee scheeps officieren aan boord gebleven. Dc ge zagvoerder was doodvermoeid. Voor zover viel waar te nemen, had het schip wat schade aan het laadgeiei en aan de reling van het achterschip. De Russische treiicr Srt 442 is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de kust van een rots-eilandje aan de loordelijke punt van de Shctland- eilandcn omhooggelopcn en enige tijd later vergaan. Zeker zyn 22 opvarenden verdronken, en misschien wel dertig zo meld UPI. Slechts drie leden van dc bemanning, die erin geslaagd waren bet kleine eilandje te bereiken, zijn vrijdagoch tend door dc reddingboot van Lerwick opgepikt en later door een ander Rus sisch schip overgenomen. Dc Britse elektriciteitsmaatschappij heeft meegedeeld, dat venvarmings- elementen zuilen worden aange bracht onder twee drukke wegen om bevriezing te voorkomen. (Van een onzer verslaggevers) Hoewel het bestuur van mening is, dat er bestuurstechnisch bezwaren zijn verbonden aan het voortbestaan van de kring Amsterdam en omstreken van het Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond en een splitsing werd voor gesteld, heeft de vergadering van vcr- enigingsafgevaardigden zich uitgespro ken voor bestendiging van de eenheid Dit kwam tot uiting tijdens de gis teravond in Krasnapolsky gehouden bijeenkomst van de 17 aangesloten ver enigingen. Men wilde geen aparte kring Amsterdam (hoewel dit wense lijk is) en een kring Kennemcrland en Zaanstreek. Op een voorstel uit de vergadering werd besloten het bestuur uit te breiden en nog een jaar de werkzaamheden tan het versterkte kringbestuur af te wachten. Het hui dige bestuur aanvaardde het stand punt van de vergadering op sportieve wijze. Overigens bleek duidelijk, dat bijna alle verenigingen met een ernstig tekort aan kader kanvien. Slechts met grote moeite stelde rr cn zic.i beschik baar voor het krmghi. tuur- Als opvolger van de heer A. van Ommeren, die Amsterdam gaat ver laten, werd de heer J. van Oostvejn geïnstalleerd. De heer J. Poelemeyer zal t.z.t. als tweede penningmeester optreden. De heer H. Zegerius stelde zich ter beschikking voor de post \an tweede secretaris. Bij de rondvraag huldigde dc hce. Joh. van Egmond. voorzitter van het Gewest, de heer Van Ommeren voor het vele werk, dat hij \oor het NCGV in Amsterdam heeft gedaan. De heer J Pais sprak een woord in zijn functie van gewestelijk propagandist, waarna de heer A. Luttik. penningmeester van de kring, voorstelde de scheidende voorzitter, de heer A. van Ommeren, te benoemen tot erelid. De vergadering stemde daarmede, onder applaus in. Tijdens de jaarvergadering van de Kring, op 23 januari a.s., za) officieel afscheid worden genomen van de heer A. van Ommeren, die op 4 november a.s. weg gaal bij „Oranje Nassau" in gebouw Eitheto de vereniging, die hij sinds 1945 ais voorzitter heeft gediend. KIL slepers san do firma Wijs muller, dc „Simson", de „Sten tor" en ae „Hertor" hebben het 5910 fcrt. metende srachtschip „Boskoop" de haven san IJmuiden Hmnense- slecpt. Dc „Boskoop" strandde bij IJmulden, wist vlot te komen, doch tijdens de zware storm van vrijdag bleek het schip ro zuare averij te hebben opgelopen, dat het moest worden gesleept. De „Boskoop" hart een defect aan dc stuurinrichting, een scheur in het dek cn maakte vee! w ater. brand de 53- die ge- Advertentie HOTEL-C AKÉ-RKSTAURANT BAARN AM ALIA LAAN 1 - TEL O 2004-2913 GunsUge ligging in hel centrum van het dorp, 3 minuten van het station cn in directe nabijheid van prachtige bossen 4( PRIMA KEUKEN 4c ZEER VERZORGDE WIJN KELDER VEN VAN DE BEKENDSTE kastenkrakers ter wereld, jarioe Johnnie Ramensky durende dc onrlna lauweren oogstte door een Duits hoofdkwartier binnen te dringen en uit een brandkast vij andelijke plannen voor de terugtocht te kapen is rrndaaauond uit een qe- vanqenis in Schotland ontsnapt Vo1- qens rijn reqoen heeft Ramensky al drtevijfdc van rijn leven achter de ficties doorgebracht. Rpmn-skj's reoutatie als brandkasten kraker dateert uit de jongste oorlog. Tijdens de geallieerde opmars naar Rome werd hij achter de Duitse linies neergelaten en slaagde e'-in de terugtochtplannen van de Duitsers aan ziin opdrachtgevers in handen te soelen. Later drong hij zelfs het hoofdkwartier vmi Goering binnen, opende de brandkast daar en ont snapte met geheime documenten Toen de oorlog afgelopen was. had Ramonsky inmiddels zoveei ervaring opgedaan, dat hij met succes een in brekerspraktijk kon beginnen. De laatste keer werd hij gegrepen, na dat hij een brandkast in een garage met ontplofbare stoffen had men- gekregen. Het is nu de vierde keer. dat Ramensky uitgebroken is In Little Rock is bekendgemaakt dat daar de volgend weck een par ticuliere middelbare school voor blan ken geopend zal worden. (Advertentie) DE WOESTE HOEVE IIUIS VOOR SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN Teief 06766580 (Anno 1771) IN' OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn- Arnhem Specifiek ivildrestaurant te midden van de Velunsc jachtterreinen. De christciUk-historische raadsfracties in de gemeenteraden van Haarlem en Bloemendaal hebben het volgende telegram aan het hoofdbestuur van de C.H.U. gezonden: „De christelyk-historische leden der protestants-christelijke fracties van de gemeenteraden van Haarlem en Bloe mendaal, diep begaan met het onzekere lot der 37 door de Nederlandse rege ring uitgewezen verstekelingen, heb ben met droefenis kennis genomen van het meerderheidsbesluit der Tweede Kamer te dezer zake. Ondergetekenden brengen generaal Calmeyer dank dat hij als enig lid der christelyk-historische Tweede-Kamer fractie zijn stem heeft gegeven aan het voorstel tot asielverlening, in afwach ting van een nader onderzoek. Zo doende heeft deze afgevaardigde als enig christelyk-historisch Tweede- Kamerlid naar hun oordeel blijk ge geven van christelijke naastenliefde en menselijke bewogenheid ten behoeve van 37 vluchtelingen, die, getrouw aan de Nederlandse vlag. een vergeefs be roep deden op gastvrijheid in een land, waar eens het gezag van een Willem van Oranje en een Hugo de Groot vrijheid en recht waarborgden." Het telegram was ondertekend door: H. van Marselis Kart?'nek; i". J. M. van Duin, en mr. J. W. de Jong Schou wenburg. Evenals bij baar ln mei' gehouden zitting is de raadgevende vergadering van de Raad van Europa ook vrijdag avond niet tot overeenstemming geko men over de politiek die de leden- staten moeten voeren ten aanzien van de vraagstukken die verband houden met het Verre Oosten, het Midden- Oosten cn de ontwapening. Bij de stemming over het rapport van de politieke commissie,-die volg de na een langdurig debat, bleken 52 leden voor en 45 tegen te zijn. Aange zien het reglement voorschrijft, dat een rapport een meerderheid van twee derde der aanwezigen moet hebben, werd het verworpen. De ontwerpaanbeveling met betrek king tot de Europese economische asso ciatie (vrijhandelszone) werd aange nomen. (Advertentie V /i-j (Van een onzer verslaggevers) - Vrijdagavond heeft zich op de Hen-,' gelosestraat te Enschede een ver®/ keersongeval voorgedaan, waarbij -een persoon werd gedood .n vier anderen;, ernstig werden gewond. Het ongeval gebeurde omstreeks halfzes. - De 21-jarige wielrijder W. H, uit, Deurningen wilde op dat ogenblik^de- drukke verkeersweg oversteken, mhfc* hy werd aangereden door een perso nenauto. die bestuurd werd door de 25-jarige G. J. S. E. uit Enschede, Deze chauffeur raakte na de aan rijding de rnacht over het stuur kwijt waardoor hij met zijn wagen eerst 'te gen een boom botste en vervolgens tegen twee wielrijders, de 23-jarige L. H. S. en de 20-jarige G. J. S„ beb- den uit Enschede, die zich op hét fietspad bevonden. De gevolgen waren zeer ernstig. Dé 31-jarige F. van der Wal'e uit En-:, schede, die naast de bestuurder van; de personenauto zat, overleed kort na' aankomst in het rooms-katholieke zicT> kenhuis te Enschede. De chauffeur enr de drie wielrijders, die bij de botsing betrokken waren, moesten met zeer- ernstige verwondingen in het zieken huis worden opgenomen. De auto werd zwaar beschadigd. (Advertentie) Sir Winston Churchill zal 6 novem ber naar Parijs reizen om het „Bevrij dingskruis" in ontvangst te nemen van premier de Gaulle. De plechtigheid zal plaatsvinden in hotel Matignon, de ambtswoning van de Franse premier. Zij zal gevolgd worden door een officiële lunch. Het bevrijdingskruis wordt be schouwd als een van de hoogste onder scheidingen. ELEKTRISCHE ZWAKSTROOM ONDERDEKENS 1 persoons 2 persoons LITSJUMEAUX - BABYDEKENS Prosp. gratis op aanvraag ver krijgbaar. De Engelse minister van Arbeid, Mcleod, zal een speciale commissie be noemen, die een onderzoek moet in stellen naar de staking van 4000 man onderhoudspersoneel van de Engelse luchtvaartmaatschappij B.O.A.C. Deze staking kost de maatschappij een mil joen gulden per dag. Door de staking dreigt de B.OA.C. de gunstige positie te verliezen, die zij kreeg door als eerste een dienst met straalvliegtuigen over de Atlantische Oceaan te openen, De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, zal de vol gende week naar Formosa gaan voor besprekingen met Tsjang Kai Sjek. Dulles zal waarschijnlijk zondag van Rome waar hij een rouwdienst voor wijlen paus Pius de twaalfde zal bij wonen, doorvliegen naar Formosa. De Jordaanse minister van Voor lichting Rifas, heeft medegedeeld, dat de Ver. Arabische Republiek liaar blokkade van Jordanië in de komende week zal ophcflen. Vrydagavond is een auto in het water van: het Spaarre te Haarlem geraakt. De bestuurster, de 44-jarige mevrouw J. van der Burg-Samson uit Driehuis kwam hierbij om het leven. Haar 18-jange dochter kon zich nog tydig in veiligheid stellen Mevrouw Van der Burg had de auto langs de schuin aflopende waterkant geparkeerd. Vermoedelijk heeft by het wegrijden de handrem geweigerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1