PEKING HEFT BESTAND OP Amerika: „Geen sprake van escorte VS onaangenaam verrast I 4 Dr. Auto slipte: drie mensen gedood, drie gewonden •Op .lijn Peking^loslioiH - j Russische Toe-104 65 passagiers omgekomen Tilanus: beginselvast en oecumenisch politicus ubica ék/ Miljoen Expo -bezoekers zagen slotvuurwerk Zwaan vloog trein binnen 1 I I I r LAATSTE NIEUWS Soldaten op Quemoy vuren Lauwheid van de wereld geeft Indonesië moed EREPROMOTIE VRIJE UNIVERSITEIT Ongelukken tijdens het weekeinde Onderzoek tegen lijfarts Paus •ik f -S I &NDAG 20 OKTOBER 1958 V-1J ZESTIENDE JAARGANG No. 4125 r MINISTER LUNS: Expo-bezoehers gooiden handen vol munten in Nederlands vijvertje Mildere toon van Moskou tegen Vaticaan Grote belangstelling in Woeslduinkerk „EEN VOLGELING' ORGANISATIE r W m i i Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT JJ HET communisüsdhi-Chinese kustgeschut heeft vanmorgen de beschieting van de Quemoy-eilandcn hervat De Chinese radio maakte vanmorgen bekend dat de regering in Peking besloten had het staakt-het-vuren in de Straat van Formosa op te heffen en kort daarna maakte nationalistisch-China bekend dat Quemoy weer on der zwaar artillerievuur lag. Als reden voor het hervatten van het bombardenment geeft Pe king op het begeleiden van nationalistisch-Chinese schepen door Amerikaanse oorlogsbodems, hetgeen in de afgelopen nacht zou zijn geschied. In Washington was men in regeringskringen onaan genaam verrast door het hervatten van de vijandelijkheden bij Que moy. De beschieting van de eilanden werd veertien dagen geleden door communistisch-China „om humanitaire redenen" gestaakt voor de tijd van een week. Daarna werd het bestand met twee weken verlengd. O Am .Siii Ui' W' m p* •fe* K«tMnUai WKte a* wiumraat xeiei. xaovlmj «4 evmam 1113 poasgiro n0 42431$ KlacntendusMi «bonnemeoten; ib:so—io30 on: Zaterdag* i718 oar Telefoon 113700 f-OraTeab*te Huyeerurpieto 1 relet. 183467 '3 dlnerO Poetbae i09x - Poetgiro No. 424867 Kls t. 1850—IB-JO o. Xelel 362368 Scfiefferepictn 8 - Poetgtro No 424208 felefoon 4370 KLieebteDdienet m 1750 ttar 7314. Lenjre Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 oetrt oer week f 8.66 oer maand, f 7J» per fcmrtaaL Um oummcro 16 ocrrt Vareehttnt doeeHlka. Dordrecbt: gebjedunt (Geldig tot morgenavond). NOORDWESTELIJKE WIND. Veel bewolking met tijdelijk enige regen. Matige af en toe krachtige en aan de kust mogelijk harde noord westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.14 Maan op: 15.04 onder: 17.S5 onder: 0.40 Quemoy opnieuw onder rood artillerievuur De maatregel van Peking schijnt een politieke set te sijn die nauw samen hangt met het op handen zijnde bezoek van de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulies, aan Formos? Dalles wordt vannacht in Taipeh ver wacht op uitnodiging van president Tsjang Kal Sjek van nationalist isch- China. Ook de stafchef van het Ame rikaanse leger, generaal Maxwell Tay lor, komt naar Formosa. Politieke waarnemers zijn van mening dat het communistische besluit nadelig kan xün voor de plannen van Dalles voor een demilitaiïserlng van de Quemoy- eUanden. Tsjang Kai Sjek zal, zo re deneren *15, nu ongetwijfeld mee' dan ooit vasthouden aan een stérke nationalistische bezetting van Quemoy Het eommuaistisch-Chinese persbu reau „Nieuw China" heeft «aar aan: I leiding van het bezoek van Dulles verklaard dat dit een „nieuwe Ameri kaanse politieke en militaire slinkae streek in het gebied van Formosa" moet inleiden. Te Taipeh wordt vernomen, dat de klacht der Chinese communisten over een nachtelijke begeleiding van natio nalistische vaartuigen door Ameri kaanse oorlogsschepen klaarblijkelijk betrekking heeft op de vaart van een dok voor Amerikaanse landingsvaar tuigen. dat door torpedobootjagers werd vergezeld. Een woordvoerder der Amerikaan se strijdkrachten op Formosa heeft medegedeeld, dat geen Inbreuken op het bestand hebben plaats gevonden, (Communistisch-China heeft zijn ter ritoriale wateren eenzijdig tot twaalf mijl uitgebreid, de Ver. Staten er kennen slechts de internationaal aanvaarde drie-mijlszone), Naar aanleiding van het hervatten van de beschieting van Quemoy heeft de regering in Peking een verklaring uitgegeven waarin onder meer wordt gezegd: jjOns leger heeft tweemaal de be- De Chinese nationalisten hebben het vuur op de communisten beantwoord nadat dezen het bombardement op Quemoy hervat hadden, aldus het ministerie van Defensie op Formosa. Schout-bU-nacht Lioe Hoh Toe, deelde mee, dat de nationalistische kanonnen een uur wachtten om te zien of de communisten zouden ophouden, j „Toen dit niet gebeurde zijn wij onze represailles begonnen", aldus de offi cier. sclüetlng gestaakt, toch hebben de autoriteiten in Taiwan geen enkel be rouw getoond. Zij hebben volhard in hun hardnekkige houding en geweigerd vredesbesprekingen te houden. Zij heb ber de oorlogsvoorbereidingen opge voerd en luid geschreeuwd over een terugkomst op het Chinese vasteland.' De Chinese bekendmaking luidde verder: „En nu aan de vooravond vai de aankomst op Formosa van Dulles dié uitgenodigd werd om een verdere uitvoering te beramen van het „ver drag" tussen Amerika en Tsjang, heb ben 2(j gedurende vijf uur Amerikaan se schepen voor escorte gebruikt. Dit is een openlijke schending va/ de voorwaarden van onze tijdelijke stopzetting van het bombardement. AL dit geduld wordt wat kan dan niei geduld worden? De. beschieting moe daarom als strafmaatregel hervat wor- den," De order tot intrekking van het be stand was ondertekend door de rood- Chinese minister van Defensie, Penr Teil Hoeai, EVACUÉS lopen langs zojuist aan- gevoerde granaten op Quemoy. De eilanden liggen sedert vanmorgen weer onder zwaar communistisch artillerie vuur. ,,De Amerikaanse regering heeft dui delijk gemaakt, dat zij het in beslag ne men van Nederlands eigendom -door Indonesië niet goedkeurt", aldus ver zekerde minister Luns zaterdag in New York, voordat hij op het Franse pas sagiersschip „Liberie" naar' Nederland terugkeerde. „Het in gebreke blijven van de wereld om iets te doen ten opzichte van het in beslag nemen van Neder lands eigendom heeft Indonesië zon der enige twijfel aangemoedigd op dezelfde manier tegenover andere landen, zoals nationalistisch China, op te treden", zei minister Luns. „Als zo'n vanzelfsprekend beginsel zo openlijk geschonden wordt, loopt het hele samenstel van de internatio nale betrekkingen en de internationale wet gevaar." Minister Luns heeft twee wéken by de Ver. Naties doorgebracht, voorts een week in Washington en een week in Curacao. De vereniging „Nederland—Vrij China" deelt ons mede, dat zij ver ontrust door het lót van de 37 verste kelingen het verzoek aan Nationa listisch China om politiek asiel tele grafisch heeft ondersteund. Zes maanden lang hebben bezoe kers "aan het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling te Brus sel geldstukken geworpen in het vij vertje van de erehal. Het werd een totaalbedrag van ongeveer 1500 gul den, dat door de commissaris-géné raal van het paviljoen, de heer. Van Walsum, is overhandigd aan alge vaardigden van de Nederlandse Ver eniging voor Weldadigheid te Brus sel. (Van onze correspondent) Drie mensen werden gedood, toen zaterdagavond een personenauto bij, lldenhout (N.-Br.) slipte en tegen een boom tot stilstand kwam. Twee ande ren werden zwaar en een licht ge wond. De auto begaf zich van de uitspan ning „Bos en Duin" naar het centrum van Udenhout met deelnemers aan een herfst wan deling die zaterdagmiddag gehouden was. In een flauwe bocht kwam ds auto te slippen; daarna sloeg de wagen om en gleed meters ver over de weg tot hij tegen een boom tot stil stand kwam. Van de zes Inzittenden werden de dames mej. Adriana Ligtenberg en haar zuster mej. Antoinette Ligtenberg, bei den uit Dongen, op slag gedood. Zij waren ongehuwd. Eveneens onmiddel lijk werd gedood de heer W. van Ber- kél, architect en gemeenteraadslid te Tilburg. Hij had op hét laatste ogen blik een lift gekregen om zich naar zijn echtgenote en zijn eigen auto, die in het centrum van Udenhout waren, te begeven. De heer Van Berkel was va der van vier kinderen De bestuurder, de 25-jarige heer G. van Gooi uit Teterïngen, werd gewond. In levensgevaar verkeert de 24-jarige mej J. Ligtenberg uit Dongen. De zes de inzittende, de 26-jarige heer C. Janssen uit Utrecht, werd met lichte verwondingen en een shock naar het ziekenhuis te Tilburg vervoerd. Ook de andere slachtoffers zijn daarheen ge bracht. In de Lepelstraat te Bergen op Zoom Is zaterdagavond een auto, oo Weg naar Steenbergen, tegen een boom gereden. Een van de drie inzittenden, mevrouw Van Bemmelen, werd ernstig gewond. Zy is later overleden. Een motorfiets, bereden door het echtpaar Langemaire-Verboven uit Bergen op Zoom, is by "Woensdrecht in de nacht van zaterdag op zondag van achteren tegen een auto gereden. Me vrouw Langemaire is zondagmorgen «verleden, de heer Langemaire ver keert in levensgevaar. Het echtpaar heeft drie jonge kinderen. Het ongeluk gebeurde doordat de heer Langemaire «en baal appelen voorop de motor ver voerde De 24-jarige ongehuwde A. van Egmond te Bodegraven is zaterdag om het leven gekomen, toen hij met een motorfiets de heer F M. Verwoerd aan, eed. De heer Verwoerd, die met riin echtgenote liep te wandelen, we levensgevaarlijk gewond. Een botsing tussen een auto en et motor op de Abcouderstraatweg te weesperKarspel heeft zondagmiddag 't «ven gekost aan de 45-jarige motor- w«er A. H. uit Amsterdam. Op de Rüksweg te Eist (U.) moest de gehuwde 48-jarige heer Balk uit Cothen op zUn bromfiets uitwijken voor de wielryder Van D. uit Eist. Een aanrijding was onvermijdelijk. De heer Balk werd levensgevaarlijk gewond en is in het Julianaziekenhuls te Veenen- daal overleden. Van D. werd ernstig gewond. Op een onbewaakte overweg bij Arnhem is zondagavond omstreeks middernacht de 34-jarige ongehuwde Joh. Verschoor uit Velp door een trein uit de richting Velp overreden en ge dood. Volgens de bestuurder lag de man reeds op de rails, toen de trein de overweg passeerde. Men vond een vernielde fiets. De trein had een half uur vertraging. Hedenmorgen om acht uur is een motor, bestuurd door de heer A. Wagt- mans uit Roosendaal, op de weg van Oud-Gastel naar Stampersgat op een paard en wagen van de landbouwer Mosdyk uit Oud-Gastel gereden. De motorryder werd zeer ernstig gewond en is kort daarna overleden. Een pas sagier, de heer Corn. Nachtzaam uit Roosendaal, die op de duo zat, werd levensgevaarlijk gewond in het zieken huis te Roosendaal opgenomen. Een Hnssisch Tea-104 straalpassa- giersvliegiuig, dat onderweg was van Peking naar Moskou, is ongeveer ze ven honderd kilometer ten oosten van Moskou neergestort. Alle 65 passagiers en de bemanning, van waarschijnlijk tien koppen, kwamen om het leven. Dit is, voor zover bekend, het eerste ongeluk met een Toe-104, die wordt voortgedreven door twee motoren met turbinestraalaandrijving. Gewoonlijk zwijgen de Russen over dergeUjke ongelukken binnen de grenzen van de Sowjet-Unie, maar dit was ditmaal kennelijk niet mo gelijk, aangezien zich onder de pas sagiers een aantal buitenlanders onder wie vier Westduitse zaken lieden en een Engelsman bevond. De ministerraad van de Sowjet-Unie heeft een regerings-commissie naar het terrein van de vliegramp gezonden voor een onderzoek. De mededeling, dat het ongeluk was geschied werd eveneens gedaan namens de minister raad. Dit was een aanwüzing voor het feit, dat één of meer passagiers be- langryke communistische functionaris sen war#i. In de commissie hebben zitting de luchtmaarschalk S.Y. Roedenkow, het hoofd van de gehele burgerluchtvaart, ir.t arschalk P. F- Zhigarew, die deze functie vroeger heeft bekleed en voorts M. V. Kroenitsjew, een van de plaats vervangende minister-presidenten én tevens minister voor de vliegtuigfabri- cage. Radio Peking heeft - bekendgemaakt, dat zestien passagiers functionarissen van de communistisch Chinese rege ring waren, onder wie het hoofd van de Chinese culturele delegatie in Afghanistan en de Verenigde Arabi sche Republiek en zes ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Za ken. Het ongeluk gebeurde in de omge ving van Kanash, een belangrijk spoor wegknooppunt in de autonome Sow- jet-republiek Choewasb. De Toe-vliegtuigen vliegen sinds kort ook op Schiphol. De Japanse keizer Hirohito en zijn .chtgenole (beiden in - het midden) nebben de grote Van Gogh-tentoon- stelllng in het nationale museum van Tokio bezocht. De Nederlandse ambas sadeur, jhr. O. Reuchlin niet op de foto te zien), vergezelde de hoge be zoekers tijdens de bezichtiging van de expositie, die in de Japanse pers zeer de aandacht heeft getrokken. Er zUn In de Italiaanse uitzending van radio- Moskou is gisteravond een beroep ge daan op het Vaticaan „om schouder aan schouder met Rusland op te ruk ken ter verdediging van de vrede." In een verrassend verzoeningsgezinde toon gaf radio-Moskou een analyse van de regering van wijlen Paus Pius XII. Herhaaldelijk werd verklaard dat alle mensen van goede wil kunnen samen werken, ongeacht hun ideologieën. Tijdens een plechtige zitting van de academische senaat der Vrije Universiteit te Amsterdam» in de Wocstdulnkerk aldaar, is vanmiddag onder grote belang stelling het eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid verleend aan de heer H. W. Tilanus, oud-voorzitter van de Chr.-Hist. Unie en secretaris van de Onderwijs raad. De promotor was prof. mr. L A. Diepenhorst, hoogleraar in het strafrecht en de strafvordering, die de heer Tilanus tekende als een beginselvast en tegelijk oecumenisch politicus: door als zodanig een volksgroep van eigen structuur bijeen te bonden, heeft de heer ïiianus de zaak der Hervorming in Nederland krachtig bevorderd, aldus prof. Diepenhorst» ?;r*ijê promotor wees op de in bet ver strekken van eredoctoraten -gelegen mogelijkheid om als universiteit te be wijzen, dat men niet afzijdig van het leven staat en zich geenszins had teruggetrokken vér van de wereld, ten einde zich in afzondering aan het uit spinnen van eigen gedachten over t: geven. Een eredoctoraat wordt geschonken wegens uitnemende verdiensten, Met betrekking tot de heer Tilanus zijn deze in ruime mate aanwezig. Hij heeft zich als parlementariër een eervolle plaats verworven. Hij geldt als een goed kenner der onderwiiswetgeving. Door beide, en door zowel in de bezettingstijd aL\ in de daarna vol gende periode, de doorbraakgedachte af te wijzen, is de heer Tilanus erin geslaagd veel kiezers voor de christe lijke politiek en het christelijk orga nisatieleven te behouden, zo zei prof. Diepenhorst Vriend en tegenstander zien in de heer Tilanus een representatieve figuur voor de volksgroep van eigen struc tuur die hij, zoals de promotor eerder opmerkte, bijeenhoudt: voor deze „karakteristieke Nederlandse groep Prof. Diepenhorst memoreerde in dit verband de evenwichtige» wyze leiding van de heer Tilanus, die thans van wege hetgeen hij persoonlijk door zijn Advertentie zowel beslist als verzoenend en opbou wend optreden verrichtte, het docto- raat verkrijgt in defaculteit» 'welke de gebieden waarop hij zich bewoog, meer dan andere faculteiten bestrijkt. Nadat -prof. -Diepenhorst - krachtens senaatsbesluit bet' doctoraat verleend had, sprak hü een woord van-geluk wens, eraan herinnerend hoe dr. Tila- nus tot wie hjj zich moeilijk als jonge" doctor kon richten! een lang geleden gekoesterde wens om rechten te studeren ten einde ae meestertitel te behalen, op geheel on gedachte wijze in vervulling had zien gaan. De hoogleraar wees op de betekenis van deze plechtigheid die ongezoeht, ook bü verscheidenheid van overtui ging en ondanks in het verleden ge slagen wonden, de eenheid van het reformatorisch christendom deed uit komen. De promotor besloot met de hoop uit te spreken, dat dr. Tilanus nog verscheidene jaren zijn arbeid ten behoeve van land en volk zal voort zetten. Dr. H. W. TILANUS. 130 schilderijen tentoongesteld. Een briljant vuurwerk, dat door de Belgische koninkiyke familie en een miljoen andere toeschouwers werd gadegeslagen, vormde het officiële einde van de Expo, die gisteravond voor goed gesloten is. Enkele uren voordat het vuurwerk begon hadden de meeste paviljoens hun deuren al gesloten om souvenir jagers te verhinderen nog „buit" mee te nemen. Vandaag zün slopers begonnen met het afbreken van de paviljoens. De organisatie van de wereldten toonstelling heeft een voorlopige ba lans opgemaakt. Al is het nog te vroeg eSn volledige financiële balans, kan men toch al enkele cijfers geven. Ruim 42 miljoen mensen bezochten de tentoonstelling en büna zeven mil joen „Vrolijk België", een afdeling waarvoor men apart entree moest be talen. De kabelbaan vervoerde drie miljoen bezoekers; 1.800.000 mensen be zochten het atomium. Het Amerikaanse en Russische paviljoen ontvingen elk dertig miljoen gasten, 'het Engelse eu Tsjechische elk ruim vijf miljoen, de inzending van het Vaticaan 15 miljoen. Men schat het aantal buitenlandse bezoekers op een 15 procent van het totaal, van wie 350-000 Amerikanen en 170.000 Ltixembiiriroi-q Na de plechtigheid hield dr. Tilanus een toespraak, waarin hij de faculteit dank bracht voor dit eredoctoraat, ver leend aan „een volgeling van wijlen jhr. mr. A, F. de Savornin Lohman, die van 6 juni 1884 tot 1 oktober 1896 in de faculteit der rechtsgeleerdheid aan uw universiteit als hoogleraar staatsrecht, strafrecht en strafvorde ring doceerde". Dr. Tilanus zei de overwegingen, welke geleid hebben tot zijn erepro motie, in stilheid en met ingetogen bescheidenheid te hebben aangehoord, „diep bewust van de fouten en tekort komingen die mijn dagelijkse arbeid aankleven, en slechts ootmoedig dank baar jegens Kern» Die de mens krach ten geeft voor zyn levensarbeid". Na een overzicht te hebben gegeven van de politieke ontwikkeling der laat ste vijftig jaren, zei dr, Tilanus onder meer, dat hij zich in de jaren na de tweede wereldoorlog heeft verzet zo wel tegen hen die een keuze voor de christelijke beginselen afwijzen als tegen hen, die van oordeel waren dat het christelijk organisatieleven voor staat, maatschappij en school niet meer nodig was. Hij zei te geloven, dat het Neder landse organisatiewezen in overeen stemming is met de confessionele ge zindheid door de eeuwen heen van het Nederlandse volk. Niet alleen in ons land. maar ook in België, in Italië, in Noorwegen en in "West- DuitSland nemen (biykens de verkie zingsuitslagen) de politieke groeperin gen, die op een confessionele grondslag steunen, de laatste jaren in vertrou wen "bij de bevolking toe. Dat de kerk niet al het organisatie- leven van de vrije burgers kan over nemen en dat men ook in geestelijk opzicht dankbaar moet zün voor het christelijk organisatiewezen, dringt thans gelukkig, wel weer tot het bc wustzDn door, zo meende spreker. „Het is merkwaardig te constateren, dat by onze rooms-katholieke mede burgers, waar toch de kerk zulk een dominerende plaats inneemt, in onze dagen een ontwikkeling juist in andere richting bezig is zich te voltrekken en men bij voorbeeld op onderwijsgebied in sterkere mate de burgers erbij betrekt, gezien de nieuwe toporgani- satie, die voor het r.-k. onderwijs met uitzondering van het hoger onder wijs wordt geconstrueerd, waarin kerk, onderwijs en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd." 7'if verder nas. 3. 3e kol.) De Italiaanse regering heeft een on derzoek gelast naar de pnblikatie van de memoires van dr. Rtceardo Galeaz- zl-Lisl, die meer dan twintig Jaar de lijfarts vaii wijlen Paus Plus de twaalf de Is geweest. De zeer gedetailleerde memories van de dokter zijn deze week door een Italiaans tijdschrift gepubliceerd. Op een persconferentie heeft de arts on langs gezegd, dat het beroepsgeheim ophoudt by de dood van de patiënt Da artsenbond van Rome heeft het optre den van dr. Riccardo Galeazzi-Lisl veroordeeld, -» Inmiddels heeft de arts de Vaticaan se autoriteiten verzocht hem van al zyn functies te ontheffen, teneinde zich voor de mededische raad heter te kunnen verdedigen tegen de be schuldigingen dié tegen hem zijn inge bracht. H. M. aè Koningin'is voornemens dinsdag 28 oktober een bezoek te bren gen aan genie-onderdelen te 's-Herto- genbosch en Vught en aan parate onderdelen te Grave. (Van onze correspondent) TWEE zwanen vlogen zater dagmorgen rustig klapioie- kend bij Woerden boven de' rails, juist toen met grote snel heid een trein uit de richting Den Haag naderde. De voorruit van de elektrische locomotief sneuvelde en een van de zwa nen kwam in de cabine terecht. De bestuurder werd door een klap i in de krachtige vleugels ".y.itgevjond. Hij zette de trein maar reed na enige minu- toch weer verder, zij het met een matia gangetje. In Utrecht liet de bestuurder zich vervan. gen. Geen van de zwanen over leefde het avontuur. «K >7*1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1