Een andere hoers Mr. J. van Aartsen aangezocht ^feeblest eerst na keizer Wilhelm Dulles met confereert r Isjang Toch ontruiming van Quemoy? Abbas wil toch praten Landmijnen gevonden bi pijiers van spoorbrug B „NIET METEEN MINISTERS NAAR GENÈVE" Opvolger minister Algera Indonesië verMaart: TOELATEN VERSTEKELINGEN IS NOG ONZEKER Straalbommenwerper op Cyprus vernield Ji at staat daar? Algerijnse leider draait bij DINSDAG 21 OKTOBER 195S ZESTIENDE JAARGANG No. 4126 r V' esten antwoordt Moskou: Drs. E. H. van der Beuge 1 naar Amerika THANS WETHOUDER IN DEN HAAG 1UmitwtU JARENLANG DRUK TREINVERKEER Rangeerder kreeg stuk schroot op bet hoofd Directeur: H. DE RUIG tije Hoofdredacteur: Dr. J. A. EL J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers) WAARDE Tilanus. Op grond van uw zeer bijzondere -'verdiensten verklaar ik thans namens de Senaat der Vrije Universiteit, krachtens zijn bevoegdheid door koninklijke machtiging verleend en ingevolge zijn be sluit van 23 mei 1958, u, Hendrik Willem Tilanus, te zijn doctor in de rechtsgeleerdheid, met alle rechten die door de wet of gewoonte aan dit doctoraat zijn verhonden honoris causa". Deze woorden sprak gistermiddag prof. mr. I. A. Diepen horst in de Amsterdamse Woestduinkerk, even voordat de fo tograaf bovenstaande foto nam. Overweldigend was de belang stelling voor deze ere-promotie. De Woestduinkerk was stamp vol. Behalve de minister-president, dr. W. Drees, waren nog vier andere ministers aanwezig. Honderden handen moest dr. Tilanus tijdens de receptie na afloop van de plechtigheid drukken. (Zie ook Kleinbeeld op pagina Tijdbom binnengesmokkeld Het aantal aanvragen voor deelnemers formulieren voor de najaarsprijsvraag „Wat staat daar?"', is zo overstel pend, dat onze administratie in moeilijkheden dreigt 'te komen. Om te voorkomen dat aan alle aanvragen niet 'op tijd kan worden voldaan, her plaatsen wij elders in deze editie het deelnemersformu lier. Wij hopen zodoende alle abonnees die ons om een extra-formulier geschreven hebben, van dienst te zijn. Om alle misverstand te voorkomen delen wij nog mee, dat het niet de bedoe ling is, dat de slagzin betrek king heeft op de inhoud van het „gedicht", wél en dan nemen wij dat in ruime zin op de prijsvraag als zodanig, eventueel in relatie met de krant. gaturcam: Witte no wiuutraat - iciet. naim 14 11 1 11 Fottgiro No 4243 111 h lü*cmemU«ja«t «bonnementen. '«-so—.18.30 uui Zaterdags 17IB ons Telejoon 115700 ■i^jravenlu*® Huygenaplete 1 Xete. 183487 13 llncnl. Postbus 1001 - Postgiro No 424367 KlaohtencUenat: 1830—18.30 ti. Xelel 362569 Dordrecht: Scdeöerapleln 3 - Ev.igiro No 424208 Celetooa 4370 mettendienst na 1730 oor 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67883. Abonnementsprijs 61 cent oer week t 2.QB oer maand. t7JW per kwartaal. Losse nummers 18 ©ent VerscMtat daveMHe*. (Geldig tot morgenavond) DEZELFDE "TEMPERATUREN. Veel bewolking met af en voe wat regen. Matige, nu en dan krachtige noordweste) ,ike wind en weinig ver andering in temperatnur. Morgen: zon op: 7.1r Maan op I5.Z9 onder: 17.33 onder: 01.48 Nw VERLEDEN week heeft minis Vondeling in een overzichtelijke nota aan de Tweede Kamer de land- bouwgarantieprljzen, die voor het ko mende jaar zullen gelden, bekendge maakt Tegelijk met de landbouwbegroting en de eerder verschenen structuurnota komt deze prijzennota volgende week ia de kamer aan de orde. Het is on getwijfeld een winstpunt, dat zowel de akkerbouwer als de veehouder dit maal tijdig weet, waar hij- aan toe is. Wat dit betreft valt de voortva rendheid van de minister te prijzen In voorgaande jaren kwam de rege- rlngsbesllssing veelal zo laat, dat de garantieprijzen geen enkele invloed meer konden hebben op het bouwplan van de akkerbouwer of de produk- tlerichting in de veehouderij. Nu ligt dat anders. OVER de uitgangspunten kostprijsberekeningen, voor de die de grondslag vormen voor het garaatle- beleid is dit voorjaar heel wat te doen geweest bij de parlementaire behande ling van de melkprijs- en zuivelnota, Dit leidde om. tot aanvaarding van de motie-Biesheuvel, waarin de ml nister werd uitgenodigd met het Landbouwschap in overleg te treden. We hebben de Indruk, dat er thans in tegenstelling tot de vorige maal een grote mate van overeenstemming tussen de minister en het Land bouwschap is verkregen. Geen over eenstemming bestaat er echter over de beslissing van de regering om voort aan uit te gaan van grotere gemid delde kostprijsbedrijven. Voor de ge mengde bedrijven leidt de minister de kostprijs af van bedrijven van ten minste 12 ha. Het lijkt crop, of de minister op deze wijze in het kader van het door hem beoogde structuur beleid reeds een bepaalde bedrijfs- grootte als minimaal sociaal en eco nomisch verantwoord wil introduce ren. Het komende kamerdebat zal hier bepaald opheldering over moeten ver schaffen. IJ de melkprijsgarantie is de re gering thans in belangrijke mate afgewekc. van het tot dasverre ge voerde beleid. We hebben het oog op de z.g. over dracht van een gedeelte van het markt risico aan de veehouderij. Voor het komende jaar wenst de regering bij een groot nadelig verschil tussen ga rantieprijs en opbrengstprijs niet meer dan f5.- per 100 kg volledig voor haar rekening te nemen. Van het restant komt dan slechts 50 procent ten laste van het Landbouw-egali- satlefonds. De andere helft zal bij een ongunstige afzetsituatie door de vee houder zelf gedragen moeten worden. Hier is sprake van een principiële koerswijziging, waartegen het Land bouwschap overwegende bezwaren blijkt te hebben. 'OORAL voor een agrarisch ex portland als het onze is het uiter aard van groot belang, dat de vee houderij zich aanpast aan de markt situatie. Er is internationaal op het ogenblik nog voldoende vraag naar zuivelprodukten. Het zijn echter de bijzonder lage prijzen, die de misère veroorzaken. Doordat de garantie is beperkt tot een hoeveelheid van 5 mil jard kg' krijgt onze veehouderij reeds het volledige marktrisico te dragen voor de hoeveelheid die boven de 5 miljard kg wordt geproduceerd. Daarnaast heeft de minister thans een geheel nieuw element in zijn be leid gebracht. Ook het marktrisico van de gehele gegarandeerde hoeveelheid melk wordt ten dele op de veehouderij1 af gewenteld. Dit gebeurt op een wijze, die de in het vooruitzicht gestelde mi nimumgaranties aantast of althans kan aantasten, als de opbrengst- prijs meer dan 5 ct per kg beneden de garantieprijs komt te liggen. Vast gesteld moet worden, dat de regering in haar streven om de boerenstand de mogelijkheid te geven een redelijk Inkomen te verwerven, een minimum- garantie aan de veehouderij verstrekt. Daar zit geen winst in, slechts de kosten worden gedekt en de arbeid beloond. Door de nieuwe koers, die de minis- ter aangeeft, wordt deze minimumga rantie thans principieel op losse schroeven gezet. Vanwaar deze forse Ingreep? De minister wil de produ cent enigszins een Indruk geven van de afzeimoeilijkheden, tegelijkertijd ech ter buigt de minister het landbouwbe leid principieel om en maakt hij van tie minimumgarantie ten zwevend ge val. Aan -leze kant van de zaak gaat de ministeriële nota geheel voorbij. De verstrekte rentabiliteltsberekeningen met vele onbekenden doen aan tiu feit niets af. Dat achten we onbe vredigend Het is trouwens zeer de vraag, of tie minister met zijn nieuwe koers de veehouderij meer indruk geeft van de ^zetmoeilij kheden dan tot dusverre het geval was. Het heeft er enige V. U. EER T TIL ANUS In antwoord op het Russische voor stel de aanstaande conferentie te Ge- nève over het stopzetten van kemproe ven te doen houden door ministers van Buitenlandse Zaken hebben Engeland en de Verenigde Staten gisteren ge antwoord dat de voorbereidende fa sen van de conferentie In ieder geval niet door hun ministers zullen worden bijgewoond. In de Amerikaanse nota staat dat minister Dulles bereid zou zijn de be sprekingen mee te maken, als de on derhandelingen op lager plan goed zouden verlopen. Volgens de Britse nota zouden de ministers van Buitenlandse Zaken in de kritieke fasen van de conferentie eraan kunnen deelnemen. In de Amerikaanse nota staat dat de V.S. hopen, dat de besprekingen die op 31 oktober in Genève moeten be ginnen eventueel zullen leiden tot het definitieve stopzetten van alle atoom wapen-proefnemingen. Drs. E. H. van der Beugel, staats secretaris van Buitenlandse Zaken, aal in november een bezoek aan de Ver, Staten brengen voor het houden van een aantal lezingen. De heer Van der Beugel zal 8 november via New York naar de westkust van de V. S. vliegen. (Van een onzer verslaggevers) Mr. J. van Aartsen, wethouder van Economische Zaken van de gemeente Den Haag, is gisteren door minister-president dr, Drees aangezocht voor het ambt van minister van Verkeer en Water staat, als opvolger van mr. J. Algera. Mr. Van Aartsen, die lid is van de A.R. Partij, heeft de benoeming in beraad gehouden. Mr. Van Aartsen heeft in 1949 zijn intrede gedaan in de Haagse gemeen teraad. Na zijn installatie werd bü ge kozen tot wethouder. Tijdens zijn wethouderschap heeft mr. Van Aartsen grote activiteit aan de dag gelegd. Hij spande zich in voor de ontwikkeling van de gemeente lijke bedrijven en de economische ontwikkeling van de stad. Onder zijn bestuur kwam de Lek-duinwater- leiding tot stand, werden alle aandelen van de H.T.M. in handen van de ge meente gebracht, besloot de raad tot de bouw van een eigen Vuilverbran dingsinstallatie, kwam het industrie schap „De Piaspolder", tot stand en werden de elektrische centrale en het gasbedrijf belangrijk uitgebreid. Ook kwamen verbeteringen tot stand bij het openbaar slachthuis en de groen te. en fruitmarkt. Mr. van Aartsen zette zich geheel achter de verbetering van het Sche- veningse vissershaven-complex en de Advertentie B1NNENVERINGBED liet besta bed ooit gemaaH mil Een woordvoerder der Indonesische regering heeft verklaard, nog niet te kannen zeggen of de 37 verstekelingen, die door de Nederlandse regering naar Indonesië zijn teruggezonden, sok inderdaad In Indonesië zullen worden toe gelaten. Het hoofd van de afdeling Voorlichting van het Indonesische minis terie van Buitenlandse Zaken, Soeska, zei dat deze kwestie bij het ministerie van Justitie in studie is. De verstekelingen worden de volgende maand in Indonesië verwacht H*zet~Fabrieken Zevenbergen SCHUIMRUBBERBE» «net extra versterkte middensector NEGENTIEN saluutschoten klonken vannacht op hei vliegveld van Taipeh op Formosa toen daar de Ame rikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, aankwam. Dulles, die al onderweg was toen de beschieting van de 9netnoy-eilandcn werd hervat, heeft gisteren tijdens een oponthoud In Fairbanks (Alaska) telefonisch overleg gepleegd met president Eisen- hower Deze adviseerde hem de reis naar Tsjang Kal-Sjek voort te zetten. Dulles, die drie dagen op Formosa zal blijven, is vanmorgen onmiddellijk besprekingen met Tsjang be.gonnei In regeringskringen in Washington acht men het mogelijk, dat de minis ter Tsjang Kai-Sjek zal trachten over te halen het gebied van Quemoy te de- militainseren (zonder de soevereini teit op te geven), op voorwaarde dat de Chinese communisten waarborgen geven hun garnizoenen van Amoy, ge. legen op het vasteland tegenover de eilanden, te ontruimen. Hiermee zou het geschil tussen na tionalisten en communisten geenszins uit de wereld zijn, maar zou de onrust in de Straat van Formosa in elk ge val verminderen. Vanmorgen lagen de Quemoy- eilanöen nog steeds onder artillerie vuur van het Chinese vasteland. Een Engelse Canberra-straalbom- menwerper is gisteravond zwaar be schadigd door een tijdbom, die op de strengst bewaakte luchthaven van Cyprus was binnengesmokkeld. Er waren geen slachtoffers. gemeenteraad keurde de tientallen miljoenen vergende plannen om de binnenhavens te moderniseren goed. Tevergeefs was het pogen van de wet houder om van de minister van Ver keer en Waterstaat gedaan te krijgen dat ook de Scheveningse buitenhaven, die rijkseigendom is, verbeterd zou worden. Mr. van Aartsen werd in 1909 te Amsterdam geboren. Hij bezocht daar het gymnasium en studeerde vervol gens rechten aan de Vrije Universiteit. Deze studie sloot hij in 1934 al met het doctoraal examen. Mr. Van Aartsen werd ambtenaar bij het O. M. van het kantongerecht te Amsterdam In 1935 ging hij naar Den Haag als juridisch ambtenaar bij het regerings bureau voor de uitvoering van de Landbouwcrisiswet, later genaamd Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd. In 1B42 werd hü secretaris van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw- produkten. Na de bevrijding volgde zijn benoeming tot hoofd van de ju ridische afdeling van het departement van Landbouw. Op 1 januari 1948 trad mr. Van Aartsen als secretaris in dienst van het verbond van profc. chr. werkgevers in Nederland, Mr. Van Aartsen is voorzitter van de A.-R. Kieskringcentrale ,,'s-Graven- hage' de overkoepelende organisatie van alle Haagse a.-r. kiesverenigingen. Fcrhat Abbas, de leider der ..Vrije Algerijnse regering-"', heeft maandag avond voor radio-Caïro verklaard dat hij bereid is zonder voorafgaande er kenning van de Algerijnse onafhanke lijkheid onderhandelingen met Frank, rijk te beginnen om tot een staking der vijandelijkheden In Algerije te ko men. Abbas voegde hier evenwel aan toe, schijn van, dat de minister niet alle argumenten heeft genoemd voor de omzwaai van zijn beleid. We vermoeden, dat ook budgettaire factoren en psychologische overwe gingen jegens de niet-agrarische be volking een rol hebben gespeeld. De Tweede Kamer zal de nieuwe koers in het landbouwbeleid dan ook kritisch dienen te bezien. De veehou derij heeft daar recht op, temeer om dat de georganiseerde iandbouw eige ner beweging akkoord is gegaan met een beperking .van de garantie tot een bepaalde hoeveelheid van de produktie Mr. B- W« -BIESHEUVEL. dat de strijd gedurende de onderhan delingen „en zolang geen volledige overeenstemming over de voorwaar den voor een bestand is bereikt," niet zou worden gestaakt Indien de voor gestelde. onderhandelingen zouden mislukken, zou de strijd voor een on afhankelijk Algerije worden voortge zet. De vorige week had Abbas noe ver klaard dat erkenning- van de onafhan kelijkheid van de Algerijnen de voor naamste voorwaarde zon ziin voor on derhandelingen met Frankrijk. Abbas verklaarde gisteren wel, dat zyn regering geen acht zal slaan op de uitslagen van de in november a.s. in Algerye te houden algemene ver kiezingen, zoals zij ook het resultaat van de volksstemming over de nieu we Franse grondwet heeft veronacht zaamd. Door de zware sneeuwval in het wes telijk deel van de Oostenrijkse Alpen zijn in de Karwendel-bergen zestien persone onder wie dertien bergbe klimmers. geïsoleerd geraakt. Zij be vinden «ach op een hoogte van twee duizend meter. /tET EEN SCHALKS opgeheven vin. Vl ger zette president Heuss van West-Duitsland kracht bij aan zijn woorden toen hv gisteren op het Vic toria Station te Londen verwelkomd werd door het Engelse koningspaar bij het begin van een staatsiebezoek van drie dagen aan Engeland. Prins Philip, m het uniform van Admiral of the Fleet" en dr. Vort Brentano, de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken keken lachend naar deze ongedwongen conversatie tussen de beide staatshoofden. Het was 51 jaai geleden dat voor het laatst een Duits staatshoofd keizer Wilhelm naar Engeland was gekomen NAMENS HET Duitse volk heeft president Heuss een cheque van 50.000 gulden overhandigd voor de wederopbouw van de beroemde kathe. draal van Coventry, die in 1940 b%j een bombardement door Duitse vlieg tuigen vernietigd werd. Tijdens een staatsiebanket heeft ko ningin Elizabeth gisteravond verklaard dat de vroegere tragische betrekkingen tussen beide landen tot de geschiedenis behoren en dat „uiij thans naar de toe komst moeten kijken". In zijn ant woord zei president Heuss o.m. dat Engeland en Duitsland thans nauwer zijn verbonden dan ooit voorheen. H%j nodigde het Britse koninklijke paar uit voor een bezoek aan de Bondsrepu bliek. Bü het weggraven van grond voor de verbreding van het Noordzeeka- naal bij de pijlers van de gesloopte Velser spoorbrug, heeft de baggermo len „Rhea" een aantal landmijnen op gebaggerd. De mijnen zijn, naar men vermoedt, in de oorlogsjaren aan de voet van de spoorbrug op de dUk aan de noordelijke oever van het kanaal gelegd. De vondst van de landmijnen heeft de taak van de bemanning van de „Rhea" zeer moeilijk gemaakt. Er moet thans nauwkeurig toezicht wor den gehouden op het uit het Noord zeekanaal gebaggerde zand. Dit zand wordt in vijftig meter lange bagger bakken naar Krommenie gebracht, waar het wordt opgespoten op voor de woningbouw bestemde terreinen. Ook te Krommenie is het toezicht ver scherpt. llllllllllilillliilllillllillllillilllllillHIIIIIIIIIjjllilllHllllilllimij Maandagmiddag om ongeveer 4 uur gebeurde ten westen van de Mar„n- staalfabrieken op «iet terrein van da Hoogovens te Velsen een ongeval dat aan de 25-jange rangeerder B A. van Diepen uit W'ognum het leven heeft gekost Bij het vastkoppelen van twee treinstellen viel door de stoot een zwaar stuk schroot van de rand van. een der wagons op het hoofd van de rangeerder. Met een schedelbasis- fractuur moest de man in het Rode- Kruisziekenhuis te Beverwijk worden opgenomen, waar hjj in de loop van de avond is overleden. Hij Jaat een vrouw en twee kinderen achter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1