Ons politiek beginsel Belangrijk onderdeel van Deltawerken gereed ZietUhet verschil? S Strop voor Denemarkens communist no.l Londense officials weigerden lippendienst aan Heuss Beveiliging van polderland Alle 14-jarigen moeten nog onderwijs volgen Kamer aanvaardt wijziging Leerplichtwet Expo-geit bleef kalm onder al dat aaien Tsjang boos op Dulles? Makarios akkoord met voorstel- Spaak, maar Resolutie wijst weg naar akkoord Galgenhumor niet geivaardeerd Haarlemmer viel van brug en verdronk Wat staat daar? Boekhouder knoeide om vogels te kopen Staatsgreep mislukt in B0ÏJV1A Kok ging dagenlang deftig uit eten zonder te betalen Weer rustig in Rijswijkse stal Korte gedingen tegen de Staat om verstekelingen C.N.V. had eind juni 219.470 leden r r~ H' I OOK AL IS 6e KLAS NIET BEREIKT KWESTIE-QUEMOY WOENSDAG 22 OKTOBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4127 Scheepvaartverkeer Russen kunnen kunstmatig diamant maken Havenarbeider verdronk in Waalhaven Directeur: R. DE RUIG {Geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING Overwegend zwaar bewolkt met hier en daar motregen en plaatselijk mist Zwakke tot matige wind, tussen west en noord. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon op 7.17 Maan op: 15.52 onder: 17.31 onder: 2.51 _y ïjt Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dr. Buskes maakt in een „Terzij dc" in „In de waagschaal" bc zwaar tegen de terminologie die door dr. Bruins Slot in het algemene poli tieke debat is gebruikt toen hij daar sprak over „het beginsel van de Chris tus der Schriften." Dr. Buskes vindt het onaanvaardbaar dat Christus ons politiek beginsel wordt genoemd en wij mensen zouden kunnen uitnodigen om te gaan staan op het beginsel van Christus. Dr. Buskes zegt dat hij de lermino- log.e van de a.-r. broeders wel kent, maar dat dit toch onaanvaardbaar is En hij vraagt ons of wij er begrip voor kunnen hebben dat hij die termi nologie oneerbiedig vindt. „Onze Heer Jezus Christus zoals hij ons in de Bijbel gepredikt wordt, is geen politiek beginsel, waar wij als politieke partij bet bezittelijk voor naamwoord „ons' voor kunnen plaat sen." WIJ begrijpen het standpunt van dr. Buskes best. Hij zegt: Wij zijn een beetje huiverig voor het woord beginsel. We worden vooral kopschuw als gij dat woord in het meervoud gebruikt en daar dan het woord „eeywige" bijvoegt. Het mees te verzet wordt in ons wakker geroe pen als ge het woord beginsel gebruikt om er Christus mee aan te duiden. Het Is dus duidelijk dat dr. Buskes' kritiek op de in de kamer gebruikte terminologie samenhangt met en voortvloeit uit zijn bezwaren tegen partijformatie naar godsdienstige overtuiging. Voor hem is politiek een bezigheid met een sterk zakelijke Inslag, waar bij het voor de christen wel er om gaat daarin God te dienen, maar waarbij hij met mensen van allerlei geestelijke herkomst en met verschil lende motieven toch tot een gemeen schappelijke politieke overtuiging kan komen. Als men er zo over denkt is het duidelijk dat een zo directe be trekking van Christus* op de politiek, dat men van Christus als politiek be ginsel spreekt, onaanvaardbaar is. En dan moet men dat ook oneerbiedig yinden. m MAAR als men de politiek nu an ders ziet dan dr. Buskes het doet, als men van overtuiging is dat het in de hoofdlijnen van de politiek gaat om keuzen die nauw samenhangen met de eisen van het Evangelie en dat deswe ge het Woord Gods richtsnoer is voor de politiek dan wordt het door dr. Buskes onaanvaardbare een noodzake lijkheid en dan wordt 't oneerbiedige een daad van gehoorzaamheid. Wij zien anders dan dr. Buskes het in onze tijd daarom als ccn noodzake lijkheid dat er christelijke partijen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de grote vragen van onze tijd om door het Evangelie van Christus gedragen oplossingen vragen. Wij moeten in de politiek naar de Bijbel terug. En dan wordt de speciaal door dr. Buskes gekritiseerde terminologie een verantwoorde terminologie. Want dan wil dat zeggen dat wij proberen, in gehoorzaamheid, ons hele leven en ons hele levenswerk, zowel persoonlijk als gezamenlijk te bouwen op Christus. In 1 Corinthe 3 wordt Christus een fundament genoemd waarop de men sen bouwen. Wij trachten daarop ook politiek te bouwen. Heeft dr, Buskes daar begrip voor en is dat nu van ons oneerbiedig? Kan men dan niet zeg gen: Ga met ons op het beginsel van Christus staan? Moet men dat dan zelfs niet zeggen? Wij weten wel dat we de oplossin gen niet in onze zak hebben. Ook niet als we het Evangelie er bij halen. Maar moet het niet vanuit het Evan gelie geprobeerd worden? Christelijk leven, ook christelijk politiek leven is dit probeersel. En in dat hoofdstuk van 1 Corinthe 3 wordt gezegd dat er voor dit probeersel maar één funda ment is en dat niemand een ander leggen kan. Aartsbisschop Makarios heeft in een vraaggesprek met het Duitse weekblad „Christ imd Welt", gezegd dat hij be reid is het bemiddelingvoorstel van Spaak voor Cyprus te aanvaarden op voorwaarde dat de Britse regering ak koord gaat met een volkomen onaf hankelijk Cyprus, na een overgangs periode van enkele jaren. De voorstellen van Spaak houden o.m. in dat er in plaats van afzonder lijke Turkse en Griekse vertegenwoor digende lichamen op Cyprus, een ge meenschappelijk vertegenwoordigend lichaam moet komen en dat de Griekse noch de Turkse regering officiële ver tegenwoordigers bij de gouverneur van Cyprus moet hebben. Deze verte genwoordigers moeten volgens het plan van Spaak gekozen worden door de Griekse èn Turkse gemeenschap op Cyprus. Mr. Schürmann voor VJY. De Nederlandse afgevaardigde bij de Ver. Naties, mr. C. W. A, Schiir- fflann beeft gisteren In de politieke commissie van de algemene vergade- ring betoogd, dat de resolutie die ze ventig westelijke landen, waaronder Nederland, hebben ingediend, de weg Wijst naar een akkoord op de confe rentie, die op 31 oktober in Genève zal beginnen. Hjj drong er bij de politieke com missie op aan zich te concentreren op bet bereiken van een formeel akkoord In Genéve en de confererende par tijen niet te verzoeken de kernproe ven stop te zetten zonder een over eenkomst gesloten te hebben, zoals de Sowjet-TJnie d»t ET verschil tussen het Russische verkeersvliegtuig Toepolcw 104A en de Russische bommenwerper Toepolcw 16 is volgens de ministers van Bui tenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, en Oorlog, voor enigszins ^gepsfendeq^tot op grote hoogte waarneembaar. Maar het Tweede-Kamerlid prof. Gerbrandy (a.r.) was door dit ministerieel antwoord niet tevreden gesteld en heeft de mi nisters nu gewezen op een arti kel In het orgaan van de lucht macht, waartn gezegd wordt dat het onderscheid „een zeer moei lijke opgave is" en op grote hoogte „zelfs onmogelijk". Hier boven ziet men beide toestellen afgebeeld: hoven de Toepolcw -16 {de bommenwerper) en on der de Toepolcw 104A (het ver- keerstocstel). HET rumoer om de Deense commu nistenleider Aksel Larsen heeft gisteravond een hoogtepunt bereikt. Larsen, die eerder deze week al als woordvoerder van zijn. party In het parlement was vervangen, is gister avond na een spoedbUeenkomst van het partybestuur tot 30 oktober één dag voordat het party congres begint N HET STADHUIS van Londen, de Guildhall, die in de oorlog zwaar be schadigd werd door brandbommen, uitgeworpen door vliegtuigen van de Luftwaffe, is gisteren een toost uitgebracht op de president van de Duitse Bondsrepubliek Heuss. Verscheidene autoriteiten, die by deze ontvangt door het gemeentebestuur van Londen aanwezig waren, brachten het glas ech ter niet naar de lippen. Biykbaar konden zy het verleden nog niet vergeten. Duitse bezoekers In de Engelse hoofdstad tonen zich teleurgesteld over de yzige houding van het Britse publiek tegenover president Heuss. Nergens langs de route, die de hoge gast aflegde, werd gejuich gehoord. „Maar." zo zeggen journalisten met ervaring in het verslaan van officiële staatsiebezoe- ken, .,de mensen in Londen gedragen zich maar zelden demonstratief by der gelijke gelegenheden. Hun houding is er een van beleefde belangstelling. In elk geval is er geen gejouw of iets dergeiyks gehoord," zeggen zy. r Even na middernacht js de 60-jarige voddenkoopman J. S. G. uit de Bloe- mersteeg te Haarlem op de Graveste- nenbrug over het Spaarne gestruikeld. De man is daarbü tussen de spyien van de brugleuning doorgeyallen en te water geraakt. Aanvankelyk pro beerden twee brugwachters hem met een dreg op het droge te brengen; la ter begaf zich een politieman te wa ter, die de man aan wal bracht. Hij bleek toen reeds overlederi te zyn. Wij vestigen, voor zover no dig, nog eens de aandacht van onze lezers, die deelne men aan de Najaarsprijs vraag, op het deelnemings formulier dat wij gisteren in de krant hebben afgedrukt. Het aantal schriftelijke aan- vraqen voor een nieuxo for mulier bleek zo groot te zijn, dat xoij aan deze aan vragen op korte termijn niet konden voldoen. Aan deze schriftelijke aanvragen zal dus, nu xoij het formulier nog eens xn de krant heb ben geplaatst, geen gevolg worden gegeven. 50.000 verduisterd De Asser politie heeft dinsdagmor gen de hoofdboekhouder G. J. van D. aangehouden, die in de afgelopen ja ren een bedrag van f 50.000 ten nadele van zOn werkgever, een groot kle dingmagazijn te Assen, heeft verduis terd. De boekhouder en zijn gezin leef den betrekkeiyk sober. Het geld heeft de man gebruikt om een zeer kost bare volière te laten bouwen, waarin hy tientallen exotische vogels hield Het merendeel van deze vogels kostte meer dan duizend gulden per stuk. Een groot deel van deze dieren is nu aangekocht door Artis en Avifauna Een poging van de socialistische fa lanx partij om de Boliviaanse regering omver te werpen Is gisteren door de regeringstroepen verijdeld. Zwaar bewapende groepen falangis- ten openden gistermorgen om halfvijf aanvallen op de woningen van hoge regeringsfunctionarissen en leiders van de aan het bewind zijnde M.N.R.- partij. De gouverneur van de provin cie La Paz werd gevangengenomen, maar regeringstroepen bevrijdden hem na enkele uren. OOR het in beweging brengen van de buitenste schuif van de stormvloedkering in de Hollandse IJsel beeft de minis, ter van Verkeer en Waterstaat ad interim, ir. IT. B. J. Witte, vanmiddag te Krimpen aan de IJsel deze stuw symbolisch in ge bruik gesteld. Daarna bracht hij door een druk op de knop bet me chanisme van de basculebrug in werking. Daardoor daalde de brug en dc verbinding tussen Capelle aan de IJsel en Krimpen aan de IJsel was verwezenlijkt. Tevoren had de minister een rede uitgesproken, waarin hij erop had ge wezen, dat het voornaamste doel van het complex is het lage polderland aan weerszijden van de Hollandsche IJsel te beveiligen. Spr. herinnerde aan het instellen van de zg. Deltacommissie op 18 februari 1953. By de installatie van deze commissie wees minister Algera erop, dat wy voor de keuze zyn ge steld, om of wel de dijken over meer dan duizend kilometer lengte aanmer kelijk te verhogen, dan wel zeearmen af te sluiten op zodanige wyze, dat dv door stormvloeden bedreigde kustlijn aanzienlijk wordt verkort. De minister herinnerde er daarbü aan, hoe moeilijk het is een oplos sing te vinden voor de problemen, die door het simpele woord „kust' verkorting" aan onze waterstaatkun dige ingenieurs worden gesteld. Op 26 mei 1953 verscheen het tweede interimadvies van de Deltacommis sie, waarin de afsluiting van de Hol landsche IJsel werd aanbevolen. Spr. ging de overwegingen en de beteke nis van deze afsluiting na en ver telde, waarom werd besloten tot een beweegbare kering. Het stemt volgens spr. tot grote voldoening, dat men erin geslaagd is ondanks de moeilijke probleemstelling en zonder terug te kunnen grijpen op overeenkomstige constructies in bin nen- en buitenland de beweegbare ke- ïïfag te maken.3. --•» Pok bij de uitvoering* moesten moeilijkheden overwonnen worden. Zo diende men ernaar te streven,- dat de scheepvaart zo min mogeiyk hinder ondervond. Ook moest men rekening houden met de in- en uitgaande getü stroom. In het vervolg van zün betoog wee® ir. Witte erop, dat, als de schuif wordt gesloten, het scheepvaartverkeer toch kan passeren door de naast de eigen lijke afsluiting gebouwde schutsluis. Behalve met het verkeer te water werd ook en in niet mindere mate rekening gehouden met het verkeer te land. Spr, herinnerde aan de be staande plannen voor een oeverver binding hier ter plaatse, die in het complex van kunstwerken kan worden opgenomen. De Krimpenerwaard wordt door de nieuwe verbinding aan het grote net van verkeerswegen aange sloten, waardoor er ongekende moge lijkheden tot een verdere ontwikke ling van dit zo belangrijke gebied ont staan. Spr. besloot met de wens, dat deze werken mogen bijdragen tot het wel zijn van de erachter liggende streek en dat er zegen moge rusten op de inspan ningen, die wij ons nog zullen moeten getroosten ter verwezenlijking van het Deltaplan. Russische geleerden zyn erin ge slaagd een druk van vyf miljoen atmo sfeer tot stand te brengen. Hierdoor zullen zy in staat zijn van grafiet dia mant te maken, zo meldt het pers bureau Tass. uit al zyn functies geschorst vanwege „onwaardig gedrag". Het staat nu wol vast dat Larsen het partycongres (politiek gezien) niet zal overleven. I ARSEN'S „onwaardige gedrag slaat op een macabere grap, iie hij maandagavond uithaalde in een Kopenhaags theater, nadat hy de op voering had gezien van de „Dreigro- schenoper" van Bert Brecht. De com munistenleider, die de laatste tyd aan felle aanvallen bloot staat vanwege zyn titoistische neigingen en van wie al geruime tyd werd voorspeld dat hij zou „vallen", gaf in jiet theater onge vraagd een goed beeld van. zijn huidige wankele politieke positie. Hü ging (voor de grap) op een schavot op het toneel stagn en stak zUn hoofd door een aan een galg bungelende strop die in het stuk was gebruikt. Persfotogra fen, die in de zaal aanwezig waren, schoten onmiddeliyk toe om de plaat van hun leven te maken. MAAR de Deense communistische party houdt niet van grapjes. In een verklaring wordt gezegd dat Lar sen zich op „onverantwoordeiyke en ongepaste wijze gedragen heeft als persoon en politicus". Het is duideiyk, dat de „oude kern" in de party, waar mee Larsen overhoop ligt, de gebeur tenis in het theater heeft aangegrepen om hem politiek definitief de das om te doen. Deze „kern" heeft ongetwü- feld de steun van Moskou, want deze week is al gebleken dat men in de Russische hoofdstad helemaal niet me Larsen is ingenomen. Het Russische partyblad Prawda haalde maandag nameiyk enkele artikelen aan van de Nederlandse communistische leider Paul de Groot, die in „De "Waarheid' felie kritiek op de tltofstische koers van Larsen had geleverd. (Van een onzer verslaggevers) Een scheepskok, die enkele maanden geleden in een Apeldoorns hotel veer tien dagen achtereen elke avond uiterst gesoigneerd de maaltyd gebruikte, maar alweer op zee bleek te zwalken toen de tüd van afrekenen was geko men, Is te Epe tydens een familie bezoek ingerekend. De scheepskok, de 29-jarige C. v, T„ kwam in de nacht van maandag op dinsdag met zyn schip in Rotterdam aan. Hy reisde dadeiyk door naar Epe. Op verzoek van de Apeldoomse politie is hy daar gegrepen. Het bleek, dat Van T. ook tal van winkeliers heeft opgelicht, door bestellingen te doen, waarvan hy de rekeningen noott vol deed. De Sowjet-Russische sergeant Alexan der Ponomarenko, die in de afgelopen winter uit Oost-Duitsland deserteerde en In Engeland politiek asiel vroeg, is niet ontvoerd maar in maart uit vrüe wil naar de Sowjet-Unie terugge keerd. Dit heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld. (Van een onzer versie gevers) DE Tweede Kamer heeft zich gisteren akkoord verklaard met een wijziging van de Leer plichtwet. Door deze wijziging is het Iandbouwverlof vervallen en voortaan zullen kinderen, die de veertienjarige leeftijd hebben be reikt en het zesde leerjaar van de lagere school niet hebben bereikt, niet meer vrij van leerplicht zijn. Tydens het korte debat over deze wüziging vroeg dr. Tilanus, de voor zitter van de CHU-fractie, büzon- dere aandacht voor die jongens, die volgens de nieuwe bepalingen bij het bereiken van de veertiende ver jaardag tot het einde van het school jaar op school moeten blijven, maar die in mei graag zouden willen uit varen met de haringvloot. Deze jon gens, aldus dr. Tilanus, hebben meestal al lang gevlast om mee te mogen uitvaren, maar door de wets- wüziging zullen zü tot juli moeten wachten. Is het mogelyk om ze toch in mei te laten gaan en de tüd, op zee doorgebracht, te laten gelden als praktük, als zü de visserüseholen te KatwUk of Scheveningen bezoe ken, aldus vroeg spreker. De minister van O., K. en W., mr. Cals, antwoordde hierop, dat het niet gewenst is te snel af te wijken van de wettelüke regeling voor deze leer lingen. Wy moeten waken tegen een tweede „Iandbouwverlof, aldus de minister, die er verder op wees, dat de wet reeds vrüstelling kent voor werkzaamheden, die verband houden met bet onderwijs. De minister was er met verscheidene sprekers van overtuigd, dat het langer leerplichtig doen zyn van dc bedoelde veertienjarigen, moeilijkheden zou kunnen"opleveren voor de bXo.- en de nyverüeldsschclen, möar'hij zei bereid Mr. J. van Aartsen, wethouder van Economische Zaken van Den Haag, die aangezocht is voor het ambt van minister van Verkeer en Waterstaat. Mr. Van Aartsen heeft het ver zoek nog in beraad. Gisteren had hij o.a. een gesprek met dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, voor zitter van de a..r. Tweede-Ka merfractie. DE EXPO-geit is weer thuis. U weet wel, het bekende her kauwende dier (nog geen twee jaar oud), dat op de Nederlandse af deling van de wereldtentoonstelling te Brussel zoveel belangstelling trok en door miljoenen mensen lief devol over het witte kopje is ge streeld. Dc geit trok de aandacht van vorsten en veldheren, kerkpre- laten en politici. Het verhaal ging dat Pukkie (zo werd do geit eerst genoemd) door al die drukte gedurende de afge lopen maanden een soort shock bad opgelopen. „Het dier ia stapel ge worden en zal het thuis vermoede lijk niet meer uithouden", zei men. Nou, dat valt noga] mee. We heb ben de geit opgezocht in haar stal letje aan het Jaagpad bij Rijswijk onder de rook van Delft. Een „rare geit" Is het beslist niet ge worden. Wel was het dier natuur lijk een tikje van streek, ook al omdat het verschrikkelük verwend is met pepermuntjes en snoepjes Maar spoedig zal zij weer in haar oude gareel zyn. Moeder geit was ook blü dat haar dochter weer thuis was. Ze keek alsof ze zeggen wilde: „Kind, waar heb jü al die maanden uit gehangen?" Moeder haalde op ten toonstellingen altyd eerste pryzen weg, maar dit jaar voor het eerst niet Was ze ook een beetje van streek omdat dochterlief niet thuis was? Het Expo-geitje heeft men aller lei namen gegeven: Fania werd ze ook wel genoemd, maar niemand weet waar die naam vandaan komt. Vermoedeiyk van buitenlandse be zoekers? Biy met haar thuiskomst was vooral de geitenfokker-eigenaar de heer Van der Mark. Van alle strelingen die de geit in de loop van dit jaar gehad heeft, waren die van haar baas beslist het in nigste te zün adviezen dienaangaande van deze scholen te overwegen. Het vervallen verklaren van het Iandbouwverlof leverde evenmin be zwaren op. De Arbeidswet verbiedt reeds het geven van dit soort verlof, terwijl de Leerplichtwet het altijd nog kende. Thans wordt dns elke mogelijk heid voor het Iandbouwverlof uitge schakeld. Dr. Tilanus herinnerde eraan, dat by de wijziging de aanduiding „school opzieners" tot het verleden zal behoren, omdat deze functionarissen nu „inspec teurs" genoemd worden. Het verdwü- nen van het woord „schoolopziener" is eigenlük wel jammer, aldus dr. Tilanus. Uit de omgeving, van generalis simus Tsjang Kai-Sjek wordt vernomen dat het eerste onder houd tussen de president van de nationalistisch-Chinese republiek en de Amerikaanse minister vau Buitenlandse Zaken Dulles geen succes is geweest. Er zouden zich gedurende de besprekingen ern stige meningsverschillen hebben voorgedaan over het. vraagstuk, op welke wijze de crisis in- het gebied van Formosa het best kan worden opgelost. Tsjang zou na de beraadslagingen van zün ernstige ontstemming hebben doen biyken. Hy zou, om hierop de nadruk te leggen, de nationalistisch- Chinese dagbladen hebben opgedra gen zijn foto niet te zamen met die van Dulles te publiceren. Men meent te weten, dat de Ame rikaanse minister gestaan zou heb ben op demilitarisatieraataregelen ten aanzien van de kusteiianden Quemoy en Matsoe. De Amerikaanse ambassadeur te Taipeh, Drüihrigfct, heeft verklaard, dat de Amerikaanse vloot, zo nodig, weer nationalistische schepen zal be geleiden, die voorraden naar de kust eiianden vervoeren. t Volgens berichten uit Kinmen op Quemoy, wordt het artillerieduel tus sen de Chinese communisten en natio nalisten thans met zwaarder geschut gevoerd, dan tevoren het geval was. Het vuur der communisten is zesmaal heviger dan dat der nationalisten. (Van onze Haagse redacteur) De vertegenwoordiging Mer te lande van de Republiek der Znid-Molukken, met aan het hoofd ir. J. A. Manoesama, heeft besloten een kort geding aanban- gig te maken tegen de Staat der Ne derlanden. Men zal hierin de els stellen, dat de 37 verstekelingen nJtt zullen worden ontscheept in Djakarta, maar alsnog in Nederland zullen worden toegelaten. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer het kort geding zal dienen, omdat er juridisch nog enkele voorbereidingen nodig zijn. Zo zal men inJeder geval een machtiging van de verstekelingen (hetzü individueel, het zij als groep) nodig hebben. Een tele gram, waarin een en ander wordt me degedeeld en gevraagd, is reeds on derweg naar de Johan van Oldenbar- nevelt, Inmiddels is bekend geworden, dat zich aan boord van een olietanker, op weg naar Nederland, weer een verste keling bevindt. De tanker wordt woensdag in ons land verwacht Het ledental van de bü het CNV aangesloten organisaties steeg in het eerste halfjaar van 1958 met 812 tot 219.470. Negentien organisaties gingen in ledental vooruit, zes hadden enige teruggang te incasseren. Enige organi saties zagen hun groei gedeeltelijk ver loren gaan, doordat leden moesten wor den overgeschreven naar andere orga nisaties; dit was met name het geval met de Nederlandse Christelijke Bond ran Overheidspersoneel, die tot voor kort mede het personeel van de pro- dukt- en bedrijfschappen tot zün leden telde. Deze groep is nu overgegaan naar de Nederlandse Chrlsteiyke Be- ambtenbond. Dinsdagmiddag is de 24-jarige havenarbeider A. Th. Houtepen, wo nende in Bosschehoofd, gemeente Hoe ven (N.-B.), te Rotterdam in de Waal haven geraakt en verdronken. Hü liep aan boord van het sleepschm „Theodore" over rollen papierhout, toen deze begonnen te schuiven en. hu met rollen en al overboord sloeg. geOerd&m. witte ou wmmraat 3a - leiei. noiuu 14 i, euextxu 1JU2 Postgiro No 424518 Klacmcndicnai abonnementen 18 Jü1810 nu, Zaosrdugr 17—18 sur Teleloon 115700 •*-Gr»Tenh«c auygenspleto 1 relet 183,67 .3 tijnen) £>0»tbU« 1091 Postgiro NO 424887 Kiücntenaienet 1840—1930 u rel el 362569 Dordrecht SencMcritpieit) '6 Postgiro Nu 424208 leletoon 457t BLschtendienst nt 1730 urn 7314 Schiedam latnge Keeltstraal 24 b roles!»» 67882. 4bonnomenwprUs 61 cent oer wee* 1 2,85 Der maand {730 per cwartaaL Losse nummers 16 cent VerscWtnt daeelilks. Stormstuw Hollandsche IJsel gebruik D

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1