Jupiter-raket weigerde Proef met ballon als kunstmaan mislukt ven zwegen spoedig WEMEF Overleg op Formosa geen succes Krirapenerwaard uit isolement Pseudo-dominee preekte in Moerkapelle Geen overeenstemming over salarisverbetering m m Meer openbaarheid ,1 Vragen Algerijnse rebellen hulp van „vrijwilligers Troepensterkte op Quelnoy blijft gehandhaafd Vandaag beslissing nir. Van Aartsen? De heer K. van Dijk vannacht overleden m Mijnwerker bedolven Lid Van kerkeraad kree? argwaan Straaljager ramt BEA-toestel bij Rome: 32 doden Vervolging tegen commissarissen r DONDERDAG 23 OKTOBER 1958 v_ ZESTIENDE JAARGANG No. 4123 Voor MODERN bestek TSJANG HOUDT BEEN STIJF Jeugd speelt „Spoetnik": vier zwaargewonden Indonesië legt beslag op Chinese banken oud-directeur NCRV Korte naam JONGEMAN (19) OP DE KANSEL I M1DDELBARE AMBTEN 4REN „Toneel" Directeur: H. DE RUIG f Hoofdredacteur: Dr. J. A. fi. J. S. BRUINS SLOT mm' Zie verder pag. 3, le kol.) V. I» Bovenstaande foto geeft een overzicht van het eerste gereed- J®»»*®*" gekomen Deltawerk. Rechts ziet men de Algerabrug. Foto hiernaast: oud-minister Algera wandelde gistermiddag als eerste over de imposante nieuwe brug, die naar hem ge noemd is. Onderste foto: door op een knop tedrukken bracht de minister van'Verkeer en "Waterstaat ad interim', ir. H.-B. J. Witte, een mechanisme in werking, dat de basculebrug deed dalen. De Krimpenerwaard was uit haar isolement verlost. BoUtrdun; witte ae «juistraat 23 - iejei. tmvo (4 i.s i?osttraa 1112 Pottfpzo No. 424518, KJactilendienn abonnementen: 18.3Q~lfl.30 Uu Zaterdag; 1718 uur Telefoon 119700. >«-Gr*venhïS;e UuygenspleiE 1 - Xelet. 183487 <3 UlnenJ t-oitbu# 1091 - Peptgiro No 424887. tClachtenoieoat; 183019.30 o. Telel 862568. Dordrecht: Sc&ellerspiew 8 - Postgiro No «24208 Telefoon 4576 Kiachtendlenat tu 1730 tiur 7314. Schiedam: bange Kerlortraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per treek f 3.96 per maand, 17.90 per kwartaal. Loens nummer» 15 cent Versohlftrt daselitks. (Geldig tot morgenavond) VEEL BEWOLKING. Aanvankelijk enkele opklaringen. Later tveer overwegend zwaarbewolkt-en bier en daar enige motregen. Zwakke tot matige» maar langs de Waddenkust tijdelijk krachtige wind tussen noord en noordwest. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.19 Maan op; 16.14 onder: 17.29 onder: 3.55 Er is in het verleden meer dan eens aangedrongen op meer openbaar heid van de beraadslagingen, welke in de Sociaal Economische Raad plaats vinden. Ook vanaf deze plaats is dat meer dan eens geschied. Het is niet goed, wanneer de beraad slagingen min of meer in een sfeer van geheimzinnigheid achter gesloten deu ren plaatsvinden. Aan de ontwikkeling van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie kan dat afbreuk doen. Van bepaalde zijde is men trouwens sinds 'ang bezig de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie in eèn verkeerd daglicht te stellen. De beste remedie daartegen is meer open- b- - mid dan tot dusver het geval was. er openbaarheid bevordert im- me.s de publieke belangstelling. Bre de lagen van de bevolking kunnen dan met !>et behandelde meedenken en meeleven. De verwezenlijking van de P.B.O.-gedachte betekent de ontwik keling van onze samenleving in een nieuwe richting. Wat is beter car. dat deze ontwikkeling zo diep mogeli;y' in ons volksleven verankerd komt i liggen? jp1 EN poging van het Amerikaanse leger om een plastic ballon met stikstof als een kunstmaan in een baan om de aarde te brengen, is mislukt. Het mislukken van de proef is waarschijnlijk te wijten aan het weigeren van de tweede trap van de Jupiter-raket waarmee de ballon het luchtruim werd ingeschoten. Tien seconden voordat de tweede trap zou ontbranden hielden de radiosignalenop. Het is dan ook vrijwel zeker dat de satelliet niet in haar baan is gekomen. Indien deze proefneming geslaagd zou zijn, zou voo.r het eerst een aardsatelliet met het blote oog waarneembaar zijn geweest. De bal lon zou worden opgeblazen op het ogenblik dat hij in zijn baan zou komen. USSEN de regering en de Sociaal I Economische Raad is een brief wisseling gevoerd over meer open baarheid van de besprekingen in de Sociaal Economische Raad. Tot dusver was de situatie zo, dat de regering er bezwaar tegen maakte dat door haar aan de S.E.R. gevraag de adviezen in het openbaar werden behandeld. Er kwam dus niets van in de publiciteit, al lekte er toch regel matig wel zo het een en ander door met al de nadelen daarvan in de vorm van gebrekkige en ook wel eenzijdige voorlichting. De regering heeft nu aan de S.E.R medegedeeld, dat zij tegen het behan delen' van gevraagde adviezen in het openbaar geen bezwaar heeft, wanneer de adviesaanvrager eigener beweging meedeelt tegen openbare behandeling geen bezwaar te «hebben. Tegen open bare behandeling is ook geen bezwaar wanneer de adviesaanvrager (in den regel zal dat de regering wel zijn) op verzoek van het dagelijks bestuur van de S.E.R. meedeelt alsnog toestemming tot openbare behandeling te geven. De deur gaat dus wat verder open, a! houdt de regering nog altijd een slag orn de arm. Van een vaste Te gel,is dus nog geen sprake. Van ge- c vallat'gëval zal de zaak worden beke ken. Veel zal afhangen van de welwil lendheid en de medewerking der rege ring. Wij hopen zeer dat de nieuwe rege ling geen dode mus zal blijken te zijn, maar dat het een forse schrede voor waarts zal zijn op de weg die alle kan sen geeft aan een juiste ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie. m i—EN SLOTTE nog iets anders. De i S.E.R, had ook aan .de regering gevraagd de door hem in besloten zit ting vastgestelde adviezen „steeds en terstond" voor publikatie vrij te ge ven. Het gebeurt nu meer dan eens, dat cr verscheidene dagen of soms wel weken over heengaan voordat het ad vies voor publikatie wordt vrijgegeven. Dat er dan wei eens „ongelukken" gebeuren, behoeft niet te verwonde ren. De regering heeft ook deze wens van de S.E.R. liet ten volle ingewilligd. Zij wil en kan zich .niet binden, heeft staatssecretaris Schmelzer meege deeld. Maar zij staat sympathiek te genover de gedachte van snelle en di- ;recte publiciteit. Dit geeft dus goede verwachtingen voor de toekomst. Mogen zij niet be schaamd worden. Wil de democratie een.levende zaak blijven dan moeten openbaarheid en snelle publiciteit hand in hand gaan en zo volledig mogelijk tot hun recht kunnen komen. De ballon zat opgevouwen in de neus van de Jupiterraket, die zoals ge woonlijk weer van de basis Cape Cana veral werd afgeschoten. De ballon was gemaakt van een stevige soort plastic niet dikker dan het cellofaan om een pakje sigaretten en was omgeven door een laagje aluminium ten einde de zonnestralen te kunnen weerspiege len. De ballon was de naam „Beacon" (Baken) gegeven. Het was de bedoe ling dat hü, na met stikstof te zijn gevuld, een doorsnede van 3,6 meter en een gewicht van 4,167 kg zou krij gen. Hij bevatte instrumenten voor de meting van de atmosferische dichtheid en een radio-zendapparaat. Dit was de zesde poging van het Amerikaanse leger om een Jupiter-C- raket de ruimte in te krijgen. Drie vroegere pogingen slangden volkomen.- De lancering van vandaag is normaal verlopen en de eerste trap is ook op tijd afgeworpen. Toen dit geschiedde volgde de raket zijn tevoren bereken de baan. Wat er daarna precies ge beurd is staat niet vast, maar het meest waarschijnlijke is, dat de twee de trap heeft gefaald. Te Washington is door het ministe- Mohammed Jazid, minister van Voorlichting in de voorlopige Alge- rUnse regering in ballingschap, heeft woensdag in New York verklaard, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat de rebellen buitenlandse vrijwilligers zullen vragen voor de strUd tegen FrankrUk. „Wy zullen de middelen vinden om le vechten", aldus de minister, „en ook de mannen. Wü schakelen de moge lijkheid niet uit dat we op zekere dag gewapende vrüv'illigers zullen oproe pen en dat die oproep niet noodzake- ïykerwys tot de Arabische wereld be perkt zal moeten biyven." fAAvertentir I Vraag gratia folder bij WeMeF Nes 23-25, Amsterdam C rie van Defensie verklaard, dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld, aan de hand van de gegevens die in het beginstadium van de raketreis ver kregen zijn. De proef was, als onderdeel van het internationale geofysische jaar, geza- meniyk ondernomen door bet Ameri kaanse leger en het pas opgerichte na tionale N bureau voor aeronautlca en ruimtevaan,. t'AriaÉi Dit portret van mej. Lunia Czekowska van Modigliani bracht op de eerste dag van de veiling van de collectie Regnault in Amsterdam f 220.000 op. Koper werd de Londcnse kunsthande laar Einstein, die 's morgens ook al een doek van Chagall voor 118.000 had gekocht. De overige kopers hullen zich in anonimi teit. Men heeft de veilingmeester uitdrukkelijk verzocht hun namen niet bekend te maken. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, die te Talpeh besprekingen heeft gevoerd met pre sident Tsjiang Kai-sjek van nationa listisch China, is uit de Formos»anse hoofdstad naar Washington vertrok ken. De besprekingen zijn vanmorgen geëindigd. In een gemeenschappelijk commu niqué, dat te Taipeh is uitgegeven, wordt verklaard, dat de nationalisten de eilanden ter hoogte van de Chinese kust zullen blijven verdedigen. „Erkend moet worden, dat de ver dediging van Quemoy en Matsoe on der de huidige omstandigheden in nauw verband staat met die van For mosa en de Fescadoren," aldus het communiqué. Er wordt verder in gezegd, dat het besluit, tot het voeren van besprekin gen tussen president Tsjiang Kai-sjetc en minister Dulles werd genomen in de twee weken, waarvoor de Chinese communisten een bestand hadden af gekondigd. De Chinese communisten hebben echter, aan de vooravond van het overleg tussen president Tsjiang en minister Dulles, hun eigen bestands verklaring geschonden, door de be schieting van Quemoy te her vatten. De Amerikaanse regering wenst, dat Tsjang Kai-Sjek zijn leger een half miljoen man sterk verkleint. An derzijds wenst de nationalistisch-Chi- nese regering dat Amerika meer wa pens geeft. Volgens welingelichte zegslieden heeft Dulles de generalissimo gevraagd, het leger te verkleinen en heeft Tsjang Kai-Sjek dit geweigerd. Daarop heeft Dulles geweigerd zich te binden, be treffende wapenleveringen. Vier jongens van ongeveer 15 jaar zijn gisteren zwaar gewond toen zij in het Oostenrijkse dorp Rohrbach pro beerden met behulp van een hand granaat en wat stukken püp een „Spoetnik" te lanceren. De handgranaat ontplofte voortijdig. De vier kinderen zün met ernstige verwondingen in een ziekenhuis opge nomen. Jacques Magueur tc Nice is van plan op eigen kracht te gaan vliegen. Hij heeft vleugels geconstrueerd, waar- me# .hij binnen veertien dagen zijn eerste proefvlucht wil maken. De proefvlucht begint op de Mont Chauve, waar Magueur van aen hoogt» van I driehonderd meter tal springen. In oktober van het volgend jaar zal eeh begin worden gemaakt met de bouw van de Assoean-dam, onmïd- !•- dellijk nadat de Nijl haar hoogste .niveau zal hebben bereikt. Dit be richt het dagblad „Al Shaab' ia Cairo. De Haagse wethouder van Economi sche Zaken, mr. J. van Aartsen, heeft 'nog geen beslissing genomen op het verzoek van de minister-president dr. W, Drees, om mr. J. Algera op te vol gen als minister van Verkeer en Wa terstaat. Verwacht wordt evenwel dat mr. Aartsen vandaag dr. Dreef zijn antwoord zal geven. De Indonesische regering heeft alle nationalistisch-Chinese bankinstellin gen in Indonesië in beslag genomen en al hun bezittingen en documenten onder regeringstoezicht gesteld. Reeds eerder waren de nationalistisch-Chine se scholen en handelsondernemingen onder staatscontrole gesteld. (Van onze radioredacteur) In zijn woning te Hilvcrsumis van nacht plotseling overleden de heer K. v»n Dijk, oud-directeur van de NCRV. De heer Van Dijk, die 73 jaar oud Is geworden, was tot voor kort nog wet houder van onderwijs, kunstzaken en huisvesting van de gemeente Hilver sum, Hü had zich echter voor dit jaar niet meer herkiesbaar gesteld. Ruim 17 jaar was de heer Van Dyk verbonden aan de NCRV. In 1934 kwam hij er als tweede omroepleider, naast de heer F. C. Tolk. Na de oorlog werd hij benoemd tot directeur en deze func tie vervulde hjj tot 1951, toen hij we gens het bereiken van de 65-jarige leeftyd met pensioen ging. De heer Van Dijk, een oud „Klok- kenberger", maakte aanvankelijk, car rière bij het onderwijs in het toenma lige Ned. Oost-Indië; hij ging er heen als onderwijze eh was in 1934, toen hij by de NCRV werd benoemd, inspec teur in algemene dienst by het onder wijs in Indië. De begrafenis vindt plaats a.s. maan dag, 's middags 1 uur op de Noorder begraafplaats te Hilversum. ALGE U IT alle dorpen langs de Hollandse IJssel en de Lek waren gistermiddag do bewoners naar de stormvloedkering bij Krimpen aan de IJssel getrokken om getuige te zijn van de symbolische inwer kingstelling van deze imposante waterkering en de opening van de brug over de Hollandse IJssel. Duizenden toeschouwers be tuigden met een langdurig gejuich hun instemming met de onver wachte naamgeving aan deze brug. De verbinding over de rivier zal de naam „Algera-brug" dragen. Na dat de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland dit be. kend gemaakt had- mocht mr. Alge- ra, die by deze plechtigheid tegen woordig was, talryke welgemeende gelukwensen in ontvangst nemen. Mevrouw Algerad had de laatste beletselen weggenomen voor bet naambord van de brug. De naam was een volkomen verrassing voor de ex-bewindsman van Verkeer en Waterstaat, die zoveel baanbrekend werk heeft verricht voor de bevei liging van ons land tegen het water. De minister van Verkeer en Water staat a.i., ir. H. B. J. Witte had tevoren de stormstuw in werking gesteld en de brug officieel geopend. Kilometers lange files versierde voertuigen wacht ten aan de zijde van Capelle aan de IJssel aan de zijde, van Krimpen voor de brug. Eerst ging een tiental auto bussen, waarin de hoge autoriteiten waren gezeten, de brug over. Deze stoet werd voorafgegaan door het mu ziekkorps van de rUkspolitle. Minister Witte wees in zyn rede op het belang van de totstandkoming van beide werken. De inwoners van de lage polderlanden zyn nu tégen het water beschermd en het stemde de minister tot grote vreugde, dat-thans dit eerste Deltawerk is voltooid. Door een simpele handeling bracht ir. Witte de buitenste schuif van de storm vloedkering in beweging. Minister "Witte stelde daarna het mechanisme van de basculebrug in, werking. „Door deze vaste oeverver binding is de Krimpenerwaard uit zyn isolement verlost", aldus de mi nister. Na hem voerde de commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Hol land, mr. J. Klaasesz, het woord. Op By werkzaamheden in een pijler van laag D, gelegen boven de 300 meter verdieping in de mijn Julia te Eyghels- hoven is de 31-jarige J. J. B. Moonen uit Nieuwenhagen onder vallend ge steente bedolven. Hij overleed ter plaatse. De heer Moonen was gehuwd en had twee kinderen. (Van een onzer verslaggevers) Een werkloze 19-jarige Haagse jon geman, R. v. d. W-, heeft kans gezien slechts steunende op een lagere- (Van een onzer verslaggevers) De centrale commissie voor georga niseerd overleg heeft niet tot overeen stemming kunnen komen over een salarisverbetering voor de middelbare ambtenaren. Zoals bekend, hadden de afgevaardigden van de bonden voor overheidspersoneel voorgesteld de mid delbare ambtenaren, die bij de verho ging van de salarisschalen in maart jl. niets hadden gekregen, alsnog een pe riodieke verhoging toe te kennen. De oorspronkelijke opzet van de overeenkomst van maart jl. was dat de.ze middelbare ambtenaren alléén een periodieke verhoging zouden Kun nen krijgen, wanneer zij op hun maxi mum salaris stonden. De-delegatie van de regering voelde niets voor een wij ziging. Men meende dat de beslissing van maart nog te kort geleden geno men was om reeds nu nieuwe salaris- verbeteringen te kunnen doorvoeren. De vertegenwoordigers van net overheidspersoneel, wel ziende dat geen overeenstemming kon worden bereikt, hebben nu voorgesteld de salarissen van de middelbare ambte naren opnieuw in bespreking te ne men. wanneer de minister van Bin nenlandse Zaken de vergadering van de centrale commissie voor georgani seerd overleg kan bijwonen. EEN „Viscount" passagiersvliegtuig van de Britse luchtvaartmaat schappij B.E.A. is gisteren ongeveer vijftig kilometer ten zuiden van Rome op een hoogte van 7.000 meter in botsing gekomen met een straal jager van de Italiaanse luchtmacht. Het ongeluk heeft aan 32 personen het leven gekost, 31 inzittenden van de „Viscount" en een Italiaan, die door vallende wrakstukken werd getroffen. De piloot van de straaljager is gered. Hij kwam met zijn parachute in zee te recht. maar werd door een vissersboot opgepikt. Het ongeluk vond bij zeer slecht z cht plaats boven het vissersdorpje Nettuno. Het passagierstoestel zou van Londen via Napels naar Malta vliegen. Hei ongeluk gebeurde vlak voor de tussenlanding in Napels. De ..Viscount" is ongeveer tien kilo meter ten zuidoosten van de haven stad Anzio op land neergestort. Er wa ren 26 passagiers en vyf bemannings leden aan boord van liet BZA-toeeteL schoolopleiding zich in de Her vormde Gemeente van Moerkapelle uit te geven voor een theologisch kandi daat en enige predikbeurten te ver vullen. Het eerste contact werd gelegd, toen de jongeman zich. enkele maanden ge leden bij de kerk vervoegde als „foto graaf van een geïllustreerd weekblad". Hij wilde enkele foto's van het gebouw maken en kwam daardoor in gesprek met de koster, die hem, als gewillige toehoorder, meedeelde, dat het 's zo mers vaak voor zo n kleine gemeente moeilijk is een predikant te vinden. De jongeman zei er wel iets op te weten. Hij was volgens zzijn zeggen theologisch kandidaat en gaarne be reid enige predikbeurten op zich te nemen. Een en ander werd uitvoerig met een ouderling besproken en op zondag 14 september hield W, zijn eerste preek Hij deed dat met grote spreektechnisehe vaardigheid en bleek ook buitengewoon goed op de hoogte te zyn met de liturgie. Viermaal heeft v. d. W. op de Moer- kgpelse kansel geslaan. Er gingen stemmen op, die hem een wat al te grate toneelmatighcid verweten. Maar er zou niets ontdekt zijn, als een van de kerkeraadsleden zich niet in ver binding had gesteld met een bekende Haagse predikant, met wie v. d. W. zei relaties te onderhouden, De predikant bleek van niets te weten en toen daarna bij nog meer relaties" van de „jonge predikant'" werd geïnformeerd, begon duidelyk te worden, dat men hier met bedrog te maken had. De rijkspolitie te Moerkapelle heett de zaak in onderzoek. tmmmi v. (Van een onzer verslaggevers) De beide commissarissen van ds spaarbank te Ammerstol, de 61-jarige P. P. K. en de 78-jarige J. C. B., zijn voor de rechter-commissaris te Rot terdam geleid. De officier van Justitie heeft een vervolging tegen hen inge steld op grond van het feit dat z|j hun functie niet naar behoren hebben ver vuld. De spaarbank van Ammerstol is na de veroordeling van de 60-jarige directeur D. E. H. failliet verkïacrd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1