Hongarije AFGEVAARDIGDEN WELKOM IN PARIJS gehuldigd J. van minister Britse krit barst nu pas goed los iinoiigelük in Canada uvlca Op «aafc Texel vatndaaf vép Lawaai in steden voor zenuwen gevaarlijk raket omhoog ROEBELS VOOR ASSOEANDAM T Franse gevangenen komen vrij RJCKOVER THANS VICE-ADMIRa al Frankrijk spoedig atoommo^endlieid Minister Zi jlstra uit Parijs Bondspresident niet verbaasd over de koele ontvangst P.T.T. trekt half miljoen uit voor £oecle krachten Dr. Lamberts in Hilversum: Weinig vrije ujoTrein cloodt vader van elf kinderen Dode bij Hoofddorp en in Utrecht Dulles (tevreden) teru£ in V.S. VRIJDAG 24 OKTOBER I95R ZESTIENDE JAARGANG No. 4129 BEZOEK VAN HEUSS Weinig hoop voor 95 man c Hoofdzetel Bagdad Pact naar Directeur: H. DE HUIG X r -I'rAr^l Boot'fi redacteur: Dr. J A.. tl. J. bHUl t\'ii .SLOT Vertegenwoordigers van de rebellen, die,in Parijs over een be stand willen komen spreken, krijgen een vrijgeleide. Zij kunnen ook contact opnemen met de Franse ambassade in Tunis of Rabat. ..De strijd is zinloos", aldus de Gaulle. ,.De afgelopen vier jaar zijn 7200 Franse officieren en manschappen en 77.000 opstandelin gen gesneuveld. Het is thans aan de rebellen, die het vuur openden, de wapens neer te leggen. Ik verklaar opnieuw, dat allen, die zo moedig hebben gevochten met ere zullen worden behandeld wan neer zij naar voren treden". VJ_ O Moeilijke beslissing vara schuimrubber- matras t>r (Zie verder pag. 3, 7e kol.) P'ERKEERSÖNGEVA LLEN i guUtrOjm. Aiuv ue oniisuaui iciui. nj.iju i« i, fo*u>Ui lila Hiwtgtro No 4245la Kiacntendienst abonnementen. I8.30~19.30 Zateraug* ilis ikit Teieioon 115700 •»-Gr*venh*je rtu.vgensplein 1 feiei 183467 3 iimcni J"o*tDU# 1Ü91 Postgiro No +24867 Kiacntendieiifil: 18801».36 u Tele] 56266» Dordrecht: Scneiferspiein 3 - Postgiro No 42+208 Oieiopn +570 Kiachtondienst na 17.30 uut J31+. Schiedam: uince Kerkstraat 24 b Telefoon 67862 Abonnementsprijs 6: cent Der week f 2.66 Der maand'. (7,»0 pet kwartaal. Losse nummers 15 cent Versehiint daeeüllet. (Geldig tot morgenavond) VEEL BEWOLKING. Overwegend zwaar bewolkt en in hoofdzaak in de nacht en ochtend 'plaatselijk mist. Zwakke, later matige, westelijke wind. Vannacht in het binnenland minder koud. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 7.21 Maan op: "ld 36 onder: 17.27 onder;1 4.58 het drama van de Hongaarse op stand. De heldhaftige strijd van een maar vrijheid snakkend volk. die in blóed en vuur werd gesmoord. Het is goed daaraan herinnerd te worden. Het is goed te weten dat er daar ginds in Hongarije en overal in de satellietlanden achter het ijzeren gordijn martelaarsvolken wonen, die naar de vrijheid uitzien als de wach ters naar de morgen. De morgen, ach wanneer! Het is goed dat wij ons met hen ver bonden weten, die niet door eigen verdienste mogen bezitten wat door hen gederfd wordt. Want ook ai duurt het nog "zo lang, wij mogen hen niet afschrijven. Ook al kunnen wij nu voor hen niets doen, hun tot moet toch ons geweten blijven raken. EN dan is er nog iets. Als wij onze vrijheid willen waar deren, dan moeten wij naar Hongarije kijken. Er zijn mensen die praten als of Nederland een dwangstaa is. Kijk naar Hongarije. Er zijn mensen die zeggen: Het mag dan 111 het Oosten niets zijn. in het Westen is' hel ook niet veel beter: Little Hock, Algiers, de nozems van Londen, de aparthe idspolitiek, ja, al die dingen, die door deze woorden aange duid worden moeten ons zwaar op het geweten liggen.. Want hier gaat het om zaken waar hèt Westen wel wat aan veranderen kan. Maar men kan daar toch niet uit afleiden: in Rus land is het niets gedaan en hier is het niet veel- beter. Kijk dan naar Honga rije. met HET is goed. ons Hongarije te rea liseren ten slotte in verband met de oorlogsproblematiek.' - De beweging van eenzijdige ontwa pening neCmt toe. En als men dan zegt: - Eenzijdige ontwapening betekent bezetting door Rusland, dan krijgt men soms ten ant woord: „Och, als er wat meer wel vaart komt, zal er in Rusland ook wel wac 'vfijheid komen. En -wij* moeten qnze vrijheid maar niet idealiseren, want die is ook maar van heidense oorsprong," En dan zeggen wij: Ais u over ont wapening praten wilt, kijk dan vooral eerst goed naar Hongarije. pk FRANSE PREMIER de Gaulle wil mei de Algerijnse natio nalistische rebellen onderhandelen over de toekomst van Algerije. De Gaulle zei gisteren, dat rebellenleiders, die contact willen zoe ken met het Franse opperbevel, dit kunnen doen: opstandelingen, tlie.de witte vlag tonen zullen ontvangen en eerlijk behandeld worden. ln een vraaggesprek met het Hon gaarse persbureau MTI heeft de leider van de „Vrije AlgerUnse regering", Abbas, verklaard, dat de rebellen alle Franse krijgsgevangenen zullen vrij laten om een gunstige atmosfeer voor onderhandelingen te scheppen. Dc belangrijkste medewerker van Ferhat Abbas heeft naar aanleiding van de verklaring van de Gaulle ge zegd: „Het is allemaal zeer bemoedi gend. Het is een grote stap voorwaarts. Ik kan niet vooruitlopen op de reactie van onze regering, maar naar myn oor deel zijn deze voorstellen zeer interes sant". Abbas en zijn ministers, die de Algerijnse opstandelingenorganisatie F.L.N. leiden, bevinden zich te Cairo. De Franse oud-premier Mendès- Francc, onder wiens regering een einde aan de strijd in Indo-China werd ge maakt. sprak gisteren de hoop uit, dat ac vertegenwoordigers van het Alge- rijilse bevrijdingsfront'de uitnodiging óm ln Parijs te komen onderhandelen, zullen aanvaarden. „Hel is een serieuze kans om vrede tot stand te brengen, die niet genegeerd mag worden", zei hij. Amerikaanse autoriteiten vragen zien af of ónderhandelingen tussen de Franse regering en de Algerijnse rebel len al niet aan de gang zijn. Prenrjier de Gaulle hield gisteren zijn eerste persconferentie sedert hij in juni j.l. aan de macht kwam. Hij ging niet in op de politieke voor waarden voor een bestand. Hij zei een slachtpartij te verwachten', wan neer het Franse leger „zo laf is" zich uit Algerije terug te trekken. Behalve vijfhonderd Franse boeren hebben de rebellen tienduizend inheemse mannen, vrouwen en kinderen vermoord. Hij achtte de enige weg voor de op lossing van het Algerijnse probleem „de democratische weg van verkiezin gen". Over dc parlementsverkiezingen In Frankrijk zei de Gaulle, dat hij daar aan niet zal deelnemen en dat hij geen enkele groep zijn steun zal geven, zelfs niet zijn oude vrienden. Hü zei dat hü zich zou moeten verzetten tegen het gebruik van zijn naam, door welke groep dan ook en zelfs ais bijvoeglijk naamwoord. Mevrouw Sm it uit Ter Apcl (daar bekend als ..Opoe" Smit"), koopt op 7 november 105 jaar te worden. De bijna 105-jarige is nog zo kras. dat zij bijna iedere avond naar de televisie kijkt. President Eisenhower heeft schout bij-nacht Bickovér, bijgenaamd „de vader van de atoomduikboot'', bevor derd- tot vice-admiraal. Rickovcris een omstreden figuur in de ViS. Onlangs hebben sommige leden van het Congres zich erover beklaagd, dat Rickover na de geslaagde reis* van de atoomduikbóot Nautilus onder het poolüs door, niei de eer had gekregen die hem toekwam.' Generaal de Gaulle heeft donder dagmiddag te Parijs tegenover ver slaggevers te kennen gegeven dat de dag nadert waarop Frankrijk zün eer ste atoomproeven zal nemen. Naar zijn mening vermindert een staking van kernproeven de macht van hen die kernbommen in voorraad heb ben, geenszins. Opschorting van kern proeven noemde hij een bedriegelijke gang van zaken. Deskundigen hebben voorspeld, dat de eerste-Franse atoombom mogelijk reeds deze maand te Colomb Bechar in de Sahara tot ontploffing zal wor den gebracht. Frankrijk werkt ook aan een atoomonderzeeër en heeft verder een groot programma voor de vreed zame toepassing van de atoomenergie. Nederlands oudste marketentster, me- .WouV M. T. VogelJansen, die verblijft l_a.hu Amersfoortse bejaardenhuis St. Jo- 'Hi'kreeg "ter gelegenheid van haar S9stc 7'tjaardag een grote fruitmand van de minister van Oorlog en de chef van de 6ta«nié Staf. *tas nog meer militaire belangstel- Nut voor deze verjaardag. De Amers- '""'he-s-'sarniïocnscbniniandanl. overste 'h Paling die ook de minister ver tegenwoordigde schonk namens liet Mfnizoen een grote bok anjers plus een "huarcl van de militaire vhiMer Papen •<'téhf.-«voqmell-n.»e <-»i—»^••^«^l• '"?^''?.t■'tllstcr t ir- cavalerie zorgde voor een (Zie foto). '.in muzikale Dc Russische premier Chrocstsjew beeft bekendgemaakt, dat de Sow+et- Unie de Verenigde Arabische Repu bliek een krediet van 400 miljoen roe bc! zal verstrekken voor de bouw van dc dam bij Assoean. De mededeling van Chroestsjew werd donderdagavond gedaan op een ontvangst n hel Kremlin ter ere van veldmaarschalk Abrtol Haktm Amer. vice-president van cie verenigde Ara bische Republiek. (Vain een onzer verslaggevers) Mr. J. van Aartsen. de Haagse wethouder, van Economische Za ken, heeft vanmorgen aan de mi nister-president dr. W. Drccs medegedeeld dat hij zich beschik baar stelt voor de functie van mi- nistcr van Verkeer en Water- staat- De benoeming zal ingaan met de dag waarop hü door H.M. de Koningin zal zün beëdigd. Kamer 3162 van het Haagse stadhuis krfjgt dus een nieuwe bewoner nu wet houder Van Aartsen, die er thans nóg zetelt, naar het Binnenhof gaat. Maar vanmorgen troffen wij de toe komstige nieuwe dienaar der Kroon nog in zijn werkkamer op het Haagse stadhuis. Daar vertelde hij ons het een en ander van de achtergrond van zijn beslissing ora de post, die minister Al- gera om gezondheidsredenen heef: moeten verlaten, te-gaan bezetten. Die beslissing, is moeilijk gejvecst. Moeilijk, vooral omdat de nieuwe mi nister een zeer gewetensvol man is. Hij werkt nu nogen jaar als wethouder van Economists* Zaken. Veel is er tijdens ztin beleid in de residentie gebeuvd, waaraan de naam.-Van Aartsen ver honden zal blijven. Maar er ligt ook nog werk te wachten. En dat is voor de heer Van Aartsen een punt van ern stige overweging geweest om de hem aangeboden portefeuille van Verkeer en Waterstaat af te wijzen. Waarom hij nu toch in een benoe ming heeft toegestemd? „Ja, aldus de toekomstige minister. Dat is moeilijr te omschrijven. Het is een afwegen van belangen. En het moeilijke is, dat per soonlijke belangen, welke een rol kun nen spelen bij tiet nemen van een be slissing, eigenlijk niet mogen meetel len. MOP vrouw en ik hebben over de /sak gesproken en natuurlijk kwamen daarbij ook de minder mooie k+nten van het ministerschap ter spiakc. Maar beiden waren we van mening dat er eigenlijk geen afdoende rede nen waren om het verzoek van dr. Drees af te wijzen.-,, Mev Van Aartsen heeft haar man in de afgelopen dagen trouw ter zijde gestaan. Zij heeft haar man beschermd tgeen ai te nieuwsgierige journalisten en hem veel telefoongesprekken be spaard. De grote orr.ag is geweest.op icelke wijze mr. Van Aartsen deze dagen cón. tact heeft gehad met minister Zijlstra. De minister van Economische Zaken vertoefde namelijk in Parijs. En toch wilde mr. Van Aartsen alvorens een beslissing te nemen een gesprek niet prof. Zijlstra hebben. Dat gesprek heeft plaats gevonden op hét departe ment van Economische Zakeh in Den Haag. Minister Zijlstra is namelijk een morgen in Nederland terugge weest en van die gelegenheid heeft mr. Van Aartsen gebruik "gemaakt om hem ie raadplegen. Onmiddellijk na clat gesprek is minister -Zijlstra weer naar Parijs vertrokken. NU het bezoek van de Westduitse president Heuss aan Engeland Voorbij is, barst de kritiek pas goed los. De kranten slaan vol met nogal bittere commentaren en ingezonden stukken. In een boodschap aan president Heuss heeft koningin Elizabeth ge zegd: ,,Uw bezoek aan Londen heeft mij en mijn echtgenoot en de bevol king van het Ver, Koninkrijk veel genoegen gedaan". Er zijn goede redenen om deze woorden in twijfel te trekken. Heuss heeft inmiddels al volmondig toegegeven, dat de ontvangst in Enge land „koel" was, doch dat hem dit niet verwonderde. Volgens de Londense Daily Tele graph heeft de Westduitse ambassa deur in Londen, von Henvarth, ver teld hoe president Heussdeze week gereageerd heeft op de opmerking van iémand uit zijn gevolg over een menig te die bij het paleis van Buckingham had-staan juichen. - i' „Tachtig procent van dc mensen juichte de koningin loei', zei Heuss. „Tien procent juichte voor dc paarden en de resterende tien procent bestond uit Duitsers. De meest wrange kritiek levert-van daag Cassandra in de Daily Mirror, die onder meer schrijft: „Ik haat de Duit sers niet, hoewel ik ze beslist veracht. Alles wat ik van hen vraag is eén be hoorlijke wachttijd in acht te nemen. Zij moeten ereen generatie laten overheen gaan voor zij ons kómen-zeg gen dat het allemaal een grote vergis sing geweest is, wetende dat intussen hun grote industriële njacht de beste chantage is onv deel te nemen aan wat voor vriendschap doorgaat tussen dé landen van de westelijke wereld". In een van de ingezonden stukken in de Mirror schrijft een lezer: „Dat de koningin haar glas heft op de Duitse natie met haar gruwelijke historie Is eenvoudig walgelijk". Ook is er kritiek pp de. rede van de koningin waarinzij meldirfg,maakt van de banden, des blóeds, waarmee zü" aan de Duitsers verbonden is. In de Daily Express wordt in een ingezonden stuk gezegd: „Wy vinden het niet zo bij zonder prettig om herinnerd te wor den aan het nogal ongelukkige voor ouderschap van de koningjn De Londense Times schrijft o.a.: „Het zal de Duitsers opgevallen zün welk een verschil er was tussen de warmte en de praal van de officiële ontvangst en de koele houding van de gewone mensen. Nog sprekender waren de op merkingen die geuit werden. De mees te mensen hebben hét gevoel, dat er om redenen, van hogere politiek, over hun hoofden heen iets gebeurde. Zij konden het' accepteren maar er zich niet over verheugen. Het was een con- ttict tussen hoofd en taart. Het.is dui delijk dat de regevingspolitiek verder is gevorderd dan de openbare mening". Advertentie MR. J. VAN AARTSEN akkoord met ministerschap (Van onze Haagse redacteur) Opvallend goede krachten bij de PTT zullen binnenkort profiteren van een bonusuitkering. De directieraad van dit bedrijf heeft hiervoor een be drag van een half miljoen uitgetrok ken, te wéten 350.000 voor het lagere personeel (weeklonen) en 150.000 voor de middelbare ambtenaren en topfunctionarissen. Ongeveer zesduizend werknemers zullen in november een gratificatie ontvangen van minimaal 75,of maximaal 225. Een en ander ge schiedt op grond van artikel 79 van het rijksambtenarenreglement, waarin de mogelijkheid wordt geboden aan opvallend goede krachten eens per jaar een gratificatie toe te kennen. D c Het comité van plaatsvervangers van de ministerraad van het Pact van Bag dad heeft besloten „met het oog op.de huidige toestand" het hoqfdbureau van de organisatie tijdelijk van Bagdad naar Ankara over te brengen. Vóórts is in Ankara vernomen, dat de Iraakse secretaris-generaal van het Pact. Khalidi, is vervangen door. de Turk Kesteli. In een mijn bü het Canadese stadje Spring-hill in de provincie Nieuw- Schotland, zitten 95 mijnwerkers op gesloten ten gevolge van een aardver schuiving. Er bestaat voor de mannen: weinig hoop meer. Aanvankelijk zaten 166 mannen op gesloten. Reddingsploegen zagen ech ter kans, 71 mijnwerkers naar boven te brengen. De mannen, die nu nog ver mist worden, bevinden zich dieper in de mijn, %vaar het ventilatiesysteem door de aardverschuiving buiten Wer king is gesteld. Het ministerschap zal in hei gezin van mr. Van Aartsen niet-veel veran dering brengen. Dc minister blijft in zijn hui« aan de Van Alkemadelaan wonen. Hij zal gewoon 's.zondags ter kerke gaan in de auia van het Motv tessori-lyceum in Den Haag Oost, waar dc gereformeerde kerk gastvrij heid vindt, dc kinderen Jozuas (10) eti Wilma (6) zullen gewoon naar schoo" blïiven gaan. De heer Van Aartsen had als ivrt- homier reeds Weinig vrije tijd. Die vrij" tiid zal nog minder worden.- Hob- (Van onze correspondent) Bij het oversteken van een particu liere spoorwegoverganc op de Singel te Woerden is de 38-jarige bromfietser C. de Waal door een trein gegrepen en op slag gedood Het ongeval gebeurde enkele honderden meters voor het station Woerden, waar juist do trein uit Rot'erdam kwam b'nnenrüden. Hm slachWfm kwam van een vriaard^gs- visite in zijn ouderlijk huis. Hij laat een vrouw en elf kinderen achter. (Van onze correspondent) Het lawaai in onze steden, veroor zaakt door het drukke verkeer en het dicht opeen wonen in flatgebouwen, is voor het zenuwstelsel gevaarlijk ge worden, concludeerde dr. J. II. Lam berts uit Rotterdam vanmorgen in een referaat, dat hij in het Ililversumse hotel „Gooiland", hield op de eerste dag van het Nederlands Congres vo»r Openbare Gezondheidsregeling. Dr. Lamberts merkte op, dat het ge hoororgaan gemakkelijk vermoeid raakt door het overvloedige lawaai van deze tijd, waarin perioden van stilte steeds zeldzamer schijnen te worden. Maar zelfs als hel gehoororgaan zich weet aan te passen aan de moderne ka kofonie van klanken, zonder al te dui delijk daaronder te lijden, dan nog zijn de hersencentra zeer gevoelig vcor de invloeden van geluiden. Vooral nerveus gespannen mensen, aldus dr. Lamberts, kunnen gepredis poneerd zijn door deze geluidsver moeidheid. Dit leidt dan'vaak tot sto peloosheid, melancholie en zelfs tót obsessies. In het algemeen kan men zeggen, dat het lawéai het zenuwstelsel uit zijn evenwicht brengt en dat veel mensen, die in de loop van de dag reeds over belast waren, zich gedurende de avond en de nacht slecht herstellen. Vastge steld is ook, dat het vooral vrouwen zijn, die neurotisch zelfs sterk neu rotisch kunnen worden, door het verkeerslawaai, terwijl dit mannen veel minder schijnt te prikkelen. Vooral het lawaai van het moderne woongebouw (de fiat) zijn mannen en vrouwen vrijwel even gevoelig. Ter wijl het verkeersrumoer meestal leidt tot depressie en'een doffe berusting, neeft het woonlawaai vaak ruzieachti ge conflictsituaties tot gevolg, waarbij prikkelbaarheid leidt tot gespannen gezins- en buurtverhoudingeii. Het ongewild delen in het leven van anderen, is. een van de hinderlijkste gevolgen van veel moderne woning bouw, zo besloot dr. Lamberts zijn re- fer*at. (Van 'een onzer' verslaggevers >Op hetstrand hij de vuurtoren vair het eiland Texel wordt vandaag; een raket- gelanceerd. Het 'gaat hier' óm een wetenschappelijke proef van het- Nationaal. LudttvaartlaboratóTium^jp; Amsterdam, H'A' De raket za 1 naar verwachting ltót ongeveer vijf kjlometer hóogté..>tygë;n met qan boord een symmetrisch del, yoorzien vart een parachute^ bedoeling is datfiet modelzich óp'vidë beoogde hoogte vaitj,-de raket zal los maken en dan, nog ongeveer 20 sècön-;; den met grote' snelheid aanvankelijk;: tweemaal -de^snelheid van. het.'getuid) zal vporUjlen. Daarna' zal'1 hetmodfèlb; aan dé parachute' omlaag "mqétëri men en worden opgevist door één hé-: Jikopter. Bij soortgelijke proeven die -eerder óp, Texel zijnr gehouden .werd .tót nü toe. in plaats :van.een helikopter, eert- amfibievaartuig .gebruikt; Am W-'.öj7'di-: "Het Nationaal Luchtvaartlaborato rium verricht deze proéf in. opdracht van het Ned. Instituut voor,'Vliegtuig ontwikkeling. De leiding berust bij -ïir; G. Fokkinga. Het doél is zuiver weten,-/ schappelijk spéurwerk, namelijk hét verzamelen van aërodynamische "gege vens.. In' het bijzonder wil .men ervar ring. opdoen .bij het meten/van' módéljfi len in vrije vlucht en bij het ondèr-, zoekpn yan stabilisatïeapparatuur yoót hoge*'snelheden. Deze -gegevens kun nen dienen aló.aanvuliing van wat men- te weten' is gekomen bij metingen in windtunnels-i.- -A (Van een ónzer verslaggevers')' Kort na een ongeval op de Biltstraat te Utrecht is hedënmorgen in het stads-ó en academisch ziekenhuis-aldaar;over leden (F ph'jórige Willibrórdus Dou-- vvess, zoo.' van f>ep Utrechtse journalist; De jongen wns'. omstreeks kwart vóór; negen aangen-der; door een pérsoneiiA: auto, toen hij enkdie meters .buiten de overs! eek plaats biü de Kruisstraat de. weg opliep. Hü !k:jp ernstige verwonA' dingen aan het efd pp."A"'" Om negen uur vanmorgen is de 40- javlge J. var apv Vliet uit Héeihstëde mei Ztjfi dVAo op de Kruisweg- in dë! Haarlemmermeer nabij Hoofddorp-jna het passeren van enkele, auto's, in bot sing gekomen met een uit tegenover gestelde richting komende vrachtauto. De heer Van der Vliet overleed on- middellijk. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, is vanmorgen vroeg van Formosa in Washington te ruggekeerd. Hij verklaarde *dat zijn conferentie met president Tsjang Kai- Sjek „uitermate bevredigend" is ge weest. In antwoord op een vraag, of zijn' bezoek aan Formosa de vooruitzichten voor de vrede had verbeterd, verklaar de de minister, dat de keus tussen; vrede en oorlog aan de communisten" is. „Zij zijn immers de agressors',', .al dus Dulles. „Ik weet niet, wat hun. vol gende stap zal zijr. Ik kan hun gedach ten niet lezen". j. De communistisch-Chinese artillerie; heeft vandaag na een onderbreking; van 23 uur de .beschieting van. dé ei landengroep van Quemoy bij de Chi nese kust hervat, aldus meldt het na-. tionalistiseh-Chinese ministerie van Defensie De jaarvergadering van de bond van besturen van chr. middelbare handels avondscholen wordt dinsdagavond november om zeven uur in hotel Me* nopole teAmersfoort gehouder^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1