BASIS VAN KABINET BLIJFT ONGEZOND Offerbereidheid dient voorop te staan V.S. begrijpen Europa steeds te laat ZWEDEN WORDEN Abbas hee de auües aanbod aanvaard oebaiidrio naar Australië Texelse raket verdwenen v. Nieuwe minister DR. W. P. BERGHUIS TOT A.R. PARTIJCONVENT: Montgomery lucht zijn hart: B vv Leider aanslag op Salan ter dood veroordeeld „LE FIGAROMELDT: Ayoeb Khaii premier in Pakistan Bourguiba bereid mee te iverken Griekeland niet bij NA VO-conferentie over Cyprus Canadese mijnramp r 55 r ERIK OIVDERDEKENS ZATERDAG 25 OKTOBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4130 y Geen weerloosheid TINKER - IxISSE J Directeur: ti. DhJ RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT ■nr J. (Van een onzer uerslaggevcis) 7 \h binnenlandse politieke toestand is er ondanks verschuivingen bij de laatstgehouden veikiezinqev niet duidelijker en sterker op geworden. Jn brede kring is er een gevoel van onbehagen en daar zijn ook aanwijsbare redenen voor. Toch moeten we ons er voor hoeden ons m dit gevoel van onbehagen te gaan verlustigentaant dut is een vry negatieve bezigheid en het leidt nooit tot een werke lijke verbetering van de toestand. Het is bovendien bedenkelijk in dien daarbij onvoldoende het tegenwicht van het verantwoordelijk heidsbesef tot zijn recht komt. Vraag deskundig advies aan de juwelur-horlogtr B 9 ra hu Zie verder pag. 4, 5e kol.) DE premier van de Vrije Algerijnse regering*, Ferhat Abbas, is be reid de uitnodiging van premier de Gaulle naar Parys te komen voor vredesonderhandelingen, te accepteren, zo meldt het conserva tieve Franse blad „Le Figaro" hedenochtend. Volgens de Franse radio zijn Abbas en medewerkers echter nog steeds in Caïro aan het beraadslagen over het antwoord, dat zij de Gauile zullen geven. Maar Le Figaro berichtte van „goedingelichte kringen" te hebben vernomen, dat Abbas en twee van zijn ministers besloten hebben om het aanbod tot vrijgeleide van de Gaulle aan te nemen. Tegenslag voor Spaak REUMA - ASTMA - BRONCHITIS HARTPATIËNTEN ELEKTRISCHE ZWAKSTROOM Stotter dam: wiuo oo vvnnairaat aa xuot. JLls/uu tl 11 Postbus IU2 - Postgiro No. ■iStólS. Klaentendaensi abonnementen. 18,101030 nui Zaterdags 1718 uur ïcletoon 115700. •i-Gravenhase Huvgenspleln 1 - relet 1834b7 .3 dtner«. Postbu*. looi - Postgiro No 4248S7 rOacbtcnmenst l«30~ia,;o u Telcl 362388 Dordrecht Scaeffersplem 3 - Postgiro No 424208 relefoon 457e K achtcrdienst na 1730 uur 7314 Schiedam. bange Kerkstraat 24 b releioon 67882, Abonnementsprijs 61 cent oer wees t 2 65 per maand, 1730 per kwartaal. Losse nummers 16 cent Verschitnt dacehiks Geldig tot morgenavond) WEINIG WIND Overwegend droog, nevelig en zwaar bewolkt. Weinig wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.22 Maan op; 17.00 Onder: 17.23 Onder: 6.01 ALS opvolger van als minister van Verkeei cn Aigera Wa terstaat ib officieel aangezocht de Haagse wethouder v ai. Economische Zaken, mr. J van Aartsm De heer Van Aartsen heeft verklaard een be noeming als zodanig te zullen aan vaarden. Misschien is als mm dit ar tikel onder ogen krijgt deze benoe ming reeds een feit. Wij verheugen om van harte over de benoeming van de heer Van Aart ien en we zijn blij dat hij haar aan vaard heeft. Het is namelijk zo dat d. heer Ai gera niet om politieke maar om ge zondheidsredenen neenging. Het was derhalve vanzelfsprekend dat het ka binet een vervanger zocht de krrn- ge van de a.-r. partij. Het kabinet draagt een extra-parte jnentair karakter en wij zijn van me ning dat deswege een verva- beter binten dan binnen de a.-r. kamerfrac ties kan worden gezocht De nieuwe minister is met een anti revolutionair die praktisch buiten de politiek heeft gestaan to* dusverre immers de heer Van Aactsen is voor- gitter van de A R. Kicskringcentrale in Deo Haag. Hij is lid van het Cen- trsal Comité en wethouder van de residentie. Wij vinden het van grote betekenis dat de nieuwe minister een politiek man is, omdat hij' als antircvolutio jwslr in het kabinet gaat zitten. Het is voor de verhoudingen tussen minis ters en verwante kamerleden alleen maar goed dat men elkander princi pieel verstaat en goede betrekkingen in politieke zin en in d" persoonlijke sfeer kan onderhouden En m die zin kennen wij de heer Van Aartsen door zijn politiek verleden en hebben wij goed vertrouwen in hem Redering voert geen overtuigde en doelbewuste politiek" Veldmaarschalk Montgomery, de voormalige plaatsvervangende opper bevelhebber van de NAVO in Europa, heeft in een lezing te Londen gezegd, dat de V.S. „Grotendeels en misschien OVENDIEN is Van Aartsen een bekwaam man Hij heeft zich m de negen jaar dat hi wethouder van Den Haag was bij alle pa' do re putatie verworven van -cn zeer be kwaam grote-stadsbestuurdei. Nu is het ministerschap zeker iets anders dan een wethouderschap zeker is dat het geval met het minis terschap bij Verkeer en Waterstaat. Want dat departement is een uiterst omvangrijk departement met zeer veel uiteenlopende en zelfs «soms anders oortige zaken. Allereerst is daar de Waterstaat in engere zin. De wegenbouw, de zee weringen, het Delta-plan de dl oog- leggingen in het fjselmeer en eiders Dan is daar de ve> voerspolitiek 111 het algemeen, zowel binnenlandse als buitenlandse. In dat verband komt de Rijnvaart aan de 01de en de hele ver- roerspolitiek zoals die m het verband der Europese Economische Gemeen schap moet werden ge"oerd Voeg daaraan toe dat deze minister de eerst verantwoordelijke man is voor het grote staatsbedrijf der PT.T ea voor het regeringsbeleid ten op zichte van de Nederlandse Spoorwegen ea de K.L.Mdan h ft men enig idee van de grote taak die- de heer i?an Aartsen heeft aanvaard. Hij- aanvaardt die taak voor een pe riode van als het kabme' zijn nor male tijd uitzit anderhalf jaar. Daar faat een tijd van voorbij met het zich inwerken en daarna is het voor een dgen beleid maar kort dag Het is dan beslist met aantrekkelijk ira zich voor zo korte tijd aan 'ulk "eo taak te binden Want het is tn de Jolitiek zo dat men er van moet uit- iaan dat men daarna weer een nieu we taak moet zien te vinden Er zul- «a maar weinig men-.en zijn cue ou ter die omstandigheden zeggen Dat s een leuk werk cn dat wil Ik nu *el eens graag doen. De beer Van iartsen behoort zeker niet to» die teinlge mensen. Dat hij het desondanks toch deed is ®dat hij meer» 'e dat :o het land het *st gediend wordt. En daar zijn wij ■et mee eens. Daarom t wij de leer Van Aartsen geluk met zirn be ttering en wensen wij hem tn znn aeuwe werkkring Gods zegen toe Deze woorden sprak de heer dr. W. T. Berghuis hedenmorgen ter opening van het najaarsconvent van de A.R. Partij, welke bijeenkomst te Arnhem werd gehouden. De heer Berghuis her innerde daarbij aan cn handhaafde wat hy b« vorige gelegenheden als de ze heeft gezegd over de ongezonde ba sis waarop het huidige kabinet rust, al houdt dit geen dfsqnaliflcatie van het kabinet Jn. Er zal echter meer duidelijkheid en iijn in de politieke verhoudingen moeten komen. Wanneer dat moment aanbreekt is moeilijk te zeggen doch het zal op zijn vroegst in 1960 zijn. Tijdstip en wijze zullen we ons echter, aldus dr Berghuis,niet laten voorschrijven door persorganen cf personen wier wellust het Is in troebel water te vissen. De heer Berghuis wijdde waarde rende woorden aan het adres van oud- minister Algera en hij hoopte dat de heer Algera land en partij nog opeen fysiek minder veeleisende post zou kunnen dienen. Het bestrijden van het onbehagen op nationaal economisch en ryksbudgettair terrein is moeilyk Wat de regering deed ter bestrijding van de economische teruggang stemt op zichzelf lot dankbaarheid doch de jongste troonrede en de rijksbegroting getuigen niet van een doelbewuste en overtuigde politiek Regeerkracht sprak er niet uit in tegenstelling tot de desbetreffende stukken van het vorige jaar. Neen, tot het maken van smalende opmer kingen hebben we niet het recht. We stellen daartegenover het gebed voor (Advertentie) de overheid. De huidige structuur van ons staatsbestuur m samenspel met de georganiseerde maatschappij heeft het werkelijk regeren moeilijke, ge maakt, maar dat brengt met zich mee dat de regering zich meer dan ooit van de noodzakelijkheid van re geerkracht bewust is en deze ook de monstreert door de eventuele politieke risico's ervan te aanvaarden. De zwak te van het huidige kabinet vindt me de haar oorzaak daarin dat de basis waarop het rust niet voldoende moge lijkheden tot het tonen van regeer kracht biedt. Met betrekking tot 's lands financiën staat de regering voor grote moeilijk heden, zo betoogde dr. Berghuis. De subsidiekast op het gebied van land bouw en huren heeft onaanvaardbare vormen aangenomen. Er moet iet» gebeuren en er zullen offers moeten worden gebracht maar daarbij zal het uitgangspunt moeten zijn dat deze moeten plaats vinden op basis van rechtvaardigheid en billijke spreiding der lasten. Dit is een zaak van ons gehele volk. Het is Vèf m» «mogelijkheid bestaat, dat dc Zwced- legering binnenkort zal besluiten. Jute burger een identificatienummer Seven. etis natuurlijk met de bedoeling, dat jut nummer de plaats van iemands ®arn zal innemen, maar voor het overige zal het altijd worden ge- «ruikt, als nauwkeurige identificatie 1 Advertentie) nodig is. Het zal ie Zweed volgen van de wieg tot het graf. Hij zal on der dat nummer schoolgaan, zyn dienstplicht vervullen en belasting betalen en het wordt ook vermeld op de nummerplaat van zijn even tuele auto Het plan is afkomstig van een fabriek van kantoormachines, die beweert, dat Zweden er honderden miljoenen kronen door zou besparen Zo zal het m de toekomst in Zweden kunnen klinken: „Mag ik u thuis brengen, juffrouw honderdvijftig miljoen'"' „Spijt me, meneer 150 930.973, maar mijn moeder heeft me gezegd, dat ik me niet moet in laten met vreemde mannen". goed dat dc SEK in dit opzicht gaat adviseren mits men niet om de tafel gaat zitten in de stijl van intimidatie. Voorafgaande aan de vraag op welke wijze de lasten moeten worden ver deeld is beslissend het antwoord of men bereid is offers te brengen. Nie mand zal zich bij voorbaat reeds mo gen uitsluiten en alleen naar de ander mogen zien De internationale situatie bespre kend, wees dr. Berghuis erop, dat we ons niet door gevoelens van angst of onzekerheid moeten laten beheer sen maar alleen door innerlijke vast beradenheid en moed. We zullen ons daarbij moeten weerhouden van het ontstaan ener mentaliteit van een zich afzetten tegen Amerika. De staatslie den van de VS staan soms voor hui veringwekkende beslissingen. Voor de vastberadenheid welke getoond is moeten we dankbaar zijn en we die nen te voorkomen dat deze eventueel door onze houding aan het wankelen zou worden gebracht. T.a.v. de mo rele steun van de Europese staten zal met behoud van alle recht op za kelijke kritiek geen onzekerheid mo gen bestaan In dit verband maakte de partij voorzitter ook enkele opmerkingen over het vraagstuk van de atoomoor log. Het is begrijpelijk dat het paci fisme veld wint maar we moeten ons toch hoeden ons te verstrikken in on ze menselijke problematiek. Dan ko men we er niet uit. Alleen de toets steen van Gods geboden kan rust ge ven aan een radeloos hart Als we de zaak alleen benaderen vanuit inter menselijke verhoudingen onder een menselijk geïnterpreteerd gebod der liefde en niet tegelijkertijd acht ge ven op het ambt der overheid als Goddelijke opdracht om met het zwaard daadwerkelijk en effectief de ongerechtigheid tegen te gaan en de vrijheid en gerechtigheid te bescher men, raken we met het oorlogspro bleem onherroepelijk principieel in het slop. lit het najagen van een bijbels ver antwoorde ethische samenleving zal het element van het overheidsinsti tuut moeten zijn verdisconteerd. De %|A< Dit is een model van een „maan huis" dat op een tentoonstelling in Chicago te zien is. Een „maanhuis" zal toekomstige maanreizijjers tot onderdak moeten dienen en zal tevens laborato ruim en observatiepost zijn. Het dubbele dak" moet het huh beschermen tegen de inslag van me teorieten; de observaiormm-bol kan afgedekt worden met metaal om de intense ultra violette straling tegen te gaan. Dr. Rene Kovacs, die de leider ge weest zou ztin van een samenzwering om generaal Salan in januari 1957 ie vermoorden, is vrijdag door een Pa rijs e militaire rechtbank b|j verstek ter dood veroordeeld. Naar men meent te weten, is Kovacs naar Spanje uitgeweken. Vyf mede verdachten in het „Bazooka-proces" zijn reeds tien dagen geleden veroor deeld De moordaanslag op generaal Salan die toendertijd militair bevelhebber in Algerije was, werd met een ba zooka gedaan. Een officier werd ge dood en een gewond President Mirza van Pakistan, die twee weken geleden in het land rle staat van beleg heeft afgekondigd, heeft generaal Ayoeb Khan benoemd tot premier. ÏSThan's regering is al be kend: zij zal bestaan uit vier generaals en acht burgers. Ayoeb Khan, die Mirza krachtig bij staat bij zijn actie de democratie in Pakistan te „herstellen", blijft tevens opperbevelhebber van het leger. fAdvertentie OE WOESTE HOEVE HUIS VOOR SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN Telef. 06766—380 (Anno 1771) IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn Arnhem Specifiek wUdrcstanrant te midden ran de Velnwie jachtterreinen. TERWIJL mevrouw Van Aartsen belangstellend toeziet, beant woordt de nieuwe minister van Ver keer en Waterstaat hier een van de talloze telefonische gelukwensen, die hij gisteren in ontvangst had te nemen. Mevrouw Van Aartsen heeft liaar man, toen deze in de afgelopen dagen voor zulk een moeilijke beslissing stond, trouw ter zijde gestaan. Zij beschermde hem tegen al te nieuws gierige journalisten en heeft hem vee! telefoongesprekken bespaard Maar toen mr. Van Aartsen zijn be slissing genomen had, was de stroom van telefoongesprekken moeilijk te stuiten W'i Figaro schrijft dat de twee ministers die Abbas naar Parijs zullen vergezel len, Belkacem en dr. Degahne zijn. Het zfjn respectievelijk de vice-premier en de minister van Buitenlandse Zaken van de Algerijnse regering in balling schap. De Algerijnse opstandelingenleider „Tarzan" heeft zich te Sidi-Aissa, ten zuiden van Algiers, aan de Franse troepen overgegeven. Hy is hiermee de eerste rebellenleider, die gehoor heeft gegeven aan de donderdag jl door premier de Gaulle gedane oproep om de wapens neer te leggen President Bourguiba van l'unesie heeft gisteren verklaard, dat zijn land bereid is „alles te doen, wat in zijn macht ligt", om mee te helpen een stgakt-het-vuren in Alzeriie tot stand te brengen. „Ik kan op het ogenblik moeilyk zeggen of dit aanbod zelf voldoende is om tot een einde van de vijandelijk heden in Algerije te komen. Dat is een kwestie, die door de Algerijnse lei ders, die zich op het ogenblik in Cairo bevinden, opgelost moet worden Maar ik ben wel van mening, dat de rede van de Gaulle by zal dragen tot be eindiging van de stryd". aldus Bour guiba. «ei merendeels" verantwoordelijk ge steld moeten worden voor de huidig® toestand in de wereld. Volgens Montgomery zou de situatie in het Midden-Oosten er heel anders uitzien „als de VS de Suez-operatie niet gesaboteerd hadden en zich eerder bij het Pact van Bagdad hadden aange sloten". De VS warers altijd twee jaar ach ter in hun begrip van Europa. De VS steunden voormalige kolo niale mogendheden in West-Europa maar streefden naai- vernietiging van hun invloed in Afrika. Als ge volg van de Amerikaanse politiek was een groot deel van de Neder ig adse, Frans en Britse rijken, dfo alle een stabiliserende factor in de naoorlogse periode hadden moeten zijn, ineengestort. Montgomery is van oordeel, dat in Europa het gevaar van een totale oor log het geringst is, maar in Afrika en Azie het grootst. Hij waarschuwde voor een zware economische strijd in Europa. Dat Mao Tse Toeng van com munistisch China gevaarlijker wordt dan Chroestsj«ew van de Sowjet-Unie acht Montgomery zeer wel mogelijk1. Montgomery kon in deze lezing (voor het Britse koninklijke militaire genootschap) zijn hart 'uchten, aange zien hij nu met pensioen is gegaan. Als militair heeft hij nooit de vrij heid gehad zijn politieke opvattingen kenbaar te maken. Cy leverde ook scherpe kritiek op de organisatie van de NAVO. Van officiële Griekse zijde te Athe ne is vandaag vernomen dat Grieken land niet zal deelnemen aan een Ton de tafelconferentie van de NAVO over de kwestie-Cyprus. De Griekse perma nente vertegenwoordiger bü de NAVO beeft opdracht gekregen dit besluit.ter kennis te brengen van secretaris-gene-, raai Spaak, die gepoogd heeft sen der gelijke conferentie te beleggen, Een officiële Griekse woordvoerder heeft verklaard dat bezwaren van rechtskundige aard en betreffende de; te volgen werkwijze Griekse deelne ming aan een conferentie verhinder den. De conferentie in de voorgestelde vorm zou een nadelige invloed hebben op de belangen der Griekse Cyprioten. 1 Mrf I *»#f Jt> I De miljonair en industrieel Rodriguez is door het Chileense congres voor de komende zes laren gekozen tot president van Chili -1 tduericntie i 1 persoons 90 X 190 2 persoons 130 X 190 LITSJUMEAUX, 2 MAAL :90 X 190, 5 standen regelbaar. 2 pers. en Litsju- meaux elke helfi afzonderluk regel baar HEEREWEG 7 02530—3185 Alleenverkoop voor Nederland. Prosp. gratis op aanvraag verkrijg baar. Dr. Soebandiiu, de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, zal worden uitgenodigd in Canberra be sprekingen te voeren over de toekomst van Nieuw-Guinea. Dit heeft de Australische minister van Buitenland se Zaken, Casey, te Sydney medege deeld, kort na zyn terugkeer uit Wash ington. Minister Casey noemde echter met de datum, waarop dc ontmoeting zal plaatshebben. Casey verklaarde, dat besprekingen met Soebandrio misverstanden uit de weg zou helpen ruimen, welke in In donesië zyn gerezen omtrent Austra lia's houding ten aanzien van de kwes tie Nederlands Nieuw-Guinea. Hij voegde eraan toe, dat de Neder landse soevereiniteit door Australië wordt erkend en dat Nederland en Australië plannen maken voor nau were samenwerking m de economische mtwikkelingen in hun gebieden op Nieuw-Guinea. De lancering van een weerraket, dte gistermiddag om halftwee nabij De Cocksdorp op Texel plaatsvond, is ten dele gelukt. De raket ging wel om hoog, maar men heeft de afgeworpen parachute met de instrumenten niet kunnen terugvinden. Vanmiddag om halfeen zou een nieuwe poging worden ondernomen. Het is een proefneming van het Na tionaal Luchtvaart Laboratorium te Amsterdam in samenwerking met de Hollanden c'™nnnl tim-rntanfabriek. In ae mijn in Sprmghil! in Canada zitten nog 87 mijnwerkers opgesloten. De directie van de mijn heeft meege deeld dat de hoop voor de mannen is opgegeven. Het definitieve aantal do der zal daardoor 93 worden, daar cr zes lyken geborgen zyn. In de myn. die m de provincie Nieuw-Schotland ligt, vond donder dag een aardverschuiving plaats, waardoor 166 mijnwerkers opgesloten kwamen te zitten. Reddingsploegen hebben 73 mannen levend naar bove« kunnen brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1