Ont oerende momenten op A.R. Partijconvent Nog geen nieuwe paus gekozen ub ica AUSTRALIË WIL MET INDONESIË PRATEN „Geen ondergronds, maar bovengronds verzet Bundel opstellen aangeboden Botsing bi Delft eist vi levens Peking gunt haven van Quemoy om de dag rust Prof. erretson overleden Over kwestie Nieuw-Guinea Invalide uit Meppei slachtoffer van overval in Dortmund VEEL WAARDERING DANK VEEL SLACHTOFFERS IN HET VERKEER Auto in Soest tegen boom: 2 doden T oor aanvoer van voorraden Emigrantenschip was tijdig in Freemantle Rebellen verwerpen voorwaarden van de Gaulle r IR. MEYER DREES (kolibneheli kopter) EMIGREERT MAANDAG 27 OKTOBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4131 r Onbuig zaam Dank van redering i Pilool omgekomen op Nieuw-Guinea Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Wé V. Een ongedwongen gesprek op het zaterdag in Musis Sacrum te Arnhem gehouden A.R. Fyrrtijconvent. Van links 'naar rechts? dr. '\V.lP'. berg huis, de hiinister-president dr. W. Drees, dr. J. Schouten en de voorzitter der Tweede Kamer, dr. L. G. Kortenhorst. _y J Andere ongelukken Ongeveer een uur nadat het onge luk op de rijksweg tussen Delft en Overschie vyf mensenlevens had ge- eist. is de 25-jarige Ruugrok uit Pijn- Duitsland tweeling op zee geboren J I Zie verder pag. 3, le kol.) V UUJ EoUera*m: wme au wunstraut 43 - xiaei. ii0,uu 14 1 1 Poitbtis 1112 - Ptmgiro No. -ü 24518 gluctiteBdietui Abonnementen 16 36—is so Zaterdags 17—18 uur Teletooo 1157OU 'ï-Gravenhagc rtuygensplein 1 - Teles, 1834G7 «3 ibnenl Po*tbu« 1091 - 1 ostgiro No. 424867 Kiachtencüenjt: 18.30—18,30 bl Telel. 362569. Dordrecht: SoheUeripleso 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 ICmchtendlensl na 17..K «ar 731* Schiedam; Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent oer week t 3.8B per msand. f 7,80 per t«r.-.?taal. Loose nummer» 16 cent Veruchttnt dagellMc*. V (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER Overwegend droog weer met plaatselijk mist of laag hangende bewolking. Meest zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 7.28 onder: 17.21 Maan op: 17.54 onder: 8.05 Dr. SCHOUTEN GEHULDIGD door }artij en Volk moest zijn. En dr. Drees wilde nog maals gaarne in het openbaar verkla ren, dat in het algemeen het a.-r- volk zijn beginsel heeft hooggehouden en zich in de bezettingstijd heeft geweerd. Dp 51 kardinalen die sinds zaterdag in een afgesloten ruimte binnen het Vaticaan het conclaaf vormen, dat tot taak heeft een nieuwe paus te kiezen, hebben inmiddels zes keer gestemd zonder tot resultaat te kunnen komen. Wanneer een witte rookwolk u:t de schoorsteen van de Sixtijnse kapel opstijgt is een nieuwe paus gekozen, een zwarte rookwolk geeft een stem ming aan. die geen succes had. De 76-jarige kardinaal Mooney uit New York is zaterdag, kort voor het conclaaf begon, overleden. Advertentie) matrassen Australië is bereid met Indonesië tenea zou kunnen wegnemen. Australië (Van onze correspondent). Enkele jongemannen hebben in Dortmund de heer II. J. Boer uit Mep pei met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen, toen deze een café ver liet. Vervolgens is de heer Boer van zijn-geld beroofd. Dc heer Boer is levensgevaarlijk geword in een zieken huis te Dortmund opgenomen. Het slachtoffer bracht zijn vakantie bij vrienden in Dortmund door. De heer Boer, oud-militair van het KNIL. was invalide. spreken over de kwestie-Nieuw-Gui- nea, maar dc Australische regering bluft ervan overtuigd dat de souverei- niteit over westelijk Nieuw-Guinea bü Nederland berust Dit blijkt uit de woorden die de Australische minister van Buitenlandse Zaken Casey zaterdag, terugkerend van een diplomatieke reis van twee maan den. op het vliegveld van Sydney sprak. Op hetzelfde moment sprak de Ne derlandse minister van Zaken Over zee, mr. G. Ph. Helders, zijn tevre denheid uit over het welslagen van de besprekingen van Nederland en Austrauè, die de afgelopen week in Canberra zijn gehouden. „Het resul taat voldoet meer dan volledig aar; de eisen, die wij ons tevoren gesteld hebben', zei de minister, die in Hasfr- lem sprak op de provinciale toogdag van de christelijk historische jonge rengroepen. Deze samenspraak is een stap m de richting van hechtere internationale samenwerking. Goede voorlichting is nodig om de kennis van de stand van zaken uitgebreider te maken, zei mi nister Helders. Casey zei in Sydney te hopen dat be- sprekingan tussen Australië en Indo nesië misverstanden over Nieuw-Gui- (Van een onzer verslaggevers) >ENE nieritus. Goed gediend. Deze woorden zijn zaterdagmiddag herhaalde malen gebruikt, toen op het Partij Convent van de A.R. Partij le Arnhem door een zestal sprekers gewezen is op de betekenis van het levenswerk van dr. J. Schouten, thans ambteloos burger, ere-voorzitter van het Cen traal Comité van A.R. Kiesverenigingen. Bene nieritus. Het is de titel van de bundel opstellen, welke aan de thans 73-jarige door de partijvoorzitter, dr. W. P. Berghuis, uit dankbaarheid voor zijn velerlei arbeid werd aangeboden. Vele goede woorden werden vervolgens gesproken door de minis ter-president, dr. V. Drees. door de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, dr .L. G. Kortenhorst. de vice-president van de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers, de voorzitter van de C.H. kamerfractie dr. H. W. Tilanus namens alle fractievoorzit ters en dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot als voorzitter van de A.R. Tweede- Kamerfractie. Woorden van grote waardering, maar bovenal woorden van dank aan God voor hetgeen Hij ons volk in dr. J. Schouten heeft ge schonken: Indrukwekkend was dc zang, waar mee de middagbijeenkomst werd ge opend: ;,Neem mjin leven, Iaat het. Heer, toegewijd zijn aan Uw eer". De voorzitter heette de bijzondere gasten hartelijk welkom. Het waren, behalve de reeds genoemden, mr. J. A. ft Burger van dc PvdA. de heer H. A. Korthals van de VVD, de rector mag nificus, directeuren, voorzitter en leden van het curatorium van de Vrije Uni versiteit, prof. dr. A. M. Donner, pre sident van het Hof van Justitie van de iriuropese Gemeenschap, vertegenwoor digers van de Dr. A. Kuyperstichting. schoolraad en van de Nederlandse Bond van J.V. op G.G. Telegrammen van verhindering wa ren ingekomen van prof mr. C. P- M. Rornme en prof. mr. P. J. Oud. Zich tot dr. Schouten richtend merkte dr. Berghuis op, dat het voor zün vrienden vaststond, dat bij het terugtreden van dr. Schouter uit het politieke leven een gelegenheid meest worden gevonden om uiting te geven aan de grote dankbaarheid voor zijn activiteiten op politiek terrein. Aangezien bekend was, dat elk in de persoonlijke sfeer liggend geschenk zou worden geweigerd, is gezocht naar een stijlvol huldebetoon, waartegen dr. Schouten geen bezwaar zou kunnen inbrengen. Zo kwam het tot de bundel opstellen, waarin gehandeld wordt over onderwerpen betreffende de zaak, waaraan dr. Schouten zijn leven heeft gewijd. Het zal u.' zo zei de voorzitter, een grote troost zijn. dat de uitgave de Party geeri cent kost, omdat de firma Kok te Kampen deze zonder be: waar voor de schatkist van de partii heeft verzorgd. Eenmaal, aldus dr. Berghuis, moeten wij toch eens uitdrukking geven aan Wat onder ons voik jegens u leeft. Wii Dabben respect voor uw belijndheid als Glimlachend neemt clr. Schouten hier het geschenk, een bundel opstellen, in ontvangst van dr. Berghuis. politicus. Gij waart een geboren parle mentariër. W(j hebben eerbied voor uw onbuig zaamheid in moeilijke omstandig heden. De christelijke zaak hebt u met beheerste hartstocht gediend Maar er is méér dan aspect. Ons a.-r. volk houdt van u wegens uw persoon en stijl en omdat u er het levend be wijs voor bent. dat men niet aan poli tiek doet om er zelf beter van te worden. Daarvoor zijn wij u dankbaar U hebt uw mening nooit aan anderen opgedrongen. U gaf uw mening, maar liet ons zelf beslissen. Zo was het, toen spr. in 1941 aan dr. Schouten advies vroeg hoe hij als burgemeester in be zettingstijd moest handelen. Na uw af treden als voorzitter hebt u zich ook op geen enkele wijze meer met de lei ding van de partij bemoeid. De partij wil u thans eren in „Bene nieritus", een bundel opstellen, waar aan 13 sehrijvers hebben meegewerkt en waarin ten slotte is opgenomen do laatste deputatenrede van dr.-Johannes Schouters De voorzitter overhandigde vervol gens een in leer gebonden en op bij zonder fraai papier gedrukt exemplaar van de bundel O to Het is een goede gedachte geweest om de huldiging van dr. Schouten niet uitsluitend tot de a.-r. kring te beper ken, aldus de minister-president, dr. W. Drees, die gaarne uiting wilde geven aan de overtuiging, dat de betekenis van dr. Schouten voor land en volk groot is geweest. Bij alle menings verschillen bliift toch in ons land mn gelijk, dat we warme waardering en sympathie hebben voor politieke tegenstanders Namens de regering en ook persoon lijk wilde dr. Drees getuigen van ziin bewondering voor de arbeid door dr Schouten, in zün langdurige politieke loopbaan verricht. Gij hebt u, aldus dr. Drees, steeds laten leiden door hetgeen u zag als het belang van land en volk. Dat voik hebt u vele jaren in het openbaar vertegen woordigd. Maar toen dc; bezetting kwam. hebt gij geen ogenblik gemeend, dat uw taak was geëindigd en uw ver antwoordelijkheid was weggenomen. U wist wat de Nederlandse houding Zie verder pa<t. 3. 5e kol.) (Van een onzer verslaggevers) Op de ryksweg Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Overschie zyn zaterdagavond een perso nenauto en een vrachtauto op el kaar in gereden en in brand ge vlogen. Vijf personen kwamen by deze botsing om het leven; een zesde slachtoffer is in levens gevaarlijke toestand naar het ziekenhuis in Delft vervoerd. De slachtoffers waren allen af komstig uit Den Haag. Het waren: de 25-jartó lieer M. Batist, de 24-jarige B. Batist, hu» tweejarig zoontje; de 22-jarig® F. Kok en zijn acht maan den oude zoontje. Mevrouw K. H. KokHulleman is zeer ernstig ge wond. Het ongeluk gebeurde omstreeks zeven uur op een zeer siecht weg gedeelte. Uit de richting Rotterdam naderde eenvrachtauto, bestuurd door de 20-jarige militair M. van acker met zün motor op de tramrails van de Vrijenbanselaan te Delft Veldhoven uit Monster. Waarschijn lijk door een defect aan de stuur inrichting raakte de wagen op de linker rijbaan, waar hü tegen de personenauto botste. De zes" inzit-, tenden van de personenauto wer den uit de wagen geslingerd; drie van hen moeten op slag gedood zijn. Alle slachtoffers zün met zieken auto's naar het gasthuis in Delft gebracht. Sen auto, die achter die van de fa milies B. en K. kwam, reed ?P de wrakstukken in. Een bestuurste'r van een andere auto zag kans tydig te remmen. De auto sloeg over de kop. Dc bestuurster kwam met de schrik vrü. Het verkeer uit beide richtingen moest worden omgelegd. Vanuit Den Haag moest de lange file motorrijtui gen door Delft en over de oude Rot terdamse weg rüden. ge- slipt en door een achterop komende truck met oplegger overreden. Hij was op slag dood. Zijn verloofde, die op de duo zat. was ongedeerd. De 23-jarige A. J. C. Stam uit Baarn en de 21-jarige mej. G. C. van Dijk uit Amersfoort kwamen in de nacht van zaterdag op zondag om het leven toen de auto. waarin zij zaten, op de rijksweg in Soest tegen een verkeers bord opreed, tegen een boom botste en van de weg schoof. Zij werden bei den uit de auto geslingerd en op slag gedood. Naar het ANP meldt werd de De communistisch Chinese minister van Defensie heeft zaterdag bekendge maakt. flat de aanvoerhaveijs en het vliegveld van Quemoy voortaan op even dagen niet zullen worden bescho ten. zodat voldoende voorraden kun nen «orden aangevoerd voor de bevol king. Gisteren namen de communisten Querm.' desondanks onder vuur. Het is niet bekend of granaten in het havengebied en op het vliegveld zijn terechtgekomen. De communistische minister van Defensie heeft m een boodschap tot de bevolking van Formosa gezegd: ..Als er aan iets gebrek is zegt hel ons en wii zullen het u geven. Het is nu de tüd om van vijanden vrienden te wor den". Amerikaanse deskundigen zien de nieuwe bekendmaking als een deel van de psychologische oorlogvoering, waarmee Peking hoopt een breuk tus sen de nationalistische bevoiking en Tsjang Kai Sjek te weeg te brengen De New York Times schrijft, dat mi nister Dulles bij zijn besprekingen met Tsjang Kai Sjek, China met Duits land hccll vergeleken. Beide hinden zijn verdeeld, zou Dul les gezegd hebben, en beide willen her eniging. Het vtrschil is echter, dat Adenauer opentijk heeft verklaard, geen gc\ eld te willen gebruiken om dis hereniging te bewerkstelligen, ter wijl Tsjang en zijn mimsteis herhaal delijk nier het gebruik van geueld hebben gesproken. Het Nederlandse emigrantenschip Johau van Oldenbarnevelt is er, na een race tegen de klok in geslaagd een tweeling in leven te houden die op 18 oktober voortijdig ter ivereld «-as ge komen. De onverwachte, te vroege geboorte van Maria en Engelina Visser leidde ertoe dat gezagvoerder P. de Groote bevel gaf om full speed op te stomen naar Freemantle, de haven van Perth en twee dagen eerder dan het reis schema aangaf liep het schip vandaag de Australische haven binnen. De scheepstimmerman had na de ge boorte ijlings van glas en multiplex een couveuse annex zuurstoftent gebouwd, maar na een paar dagen begreep men reeds dat de zuurstofvoorraad met vol doende zou zijn. Een ïadioboodschap naar Freemantle werd verstuuid en dc- race tegen de klok nam een aanvang ..We hebben het gehaald, geloof ik, al was het op het nippertje'', zei van morgen een glunderende gezagvoerder toen de kinderen met een gereedstaan de ambulancewagen op de kade wer den afgehaald „Het was een snelle reis. Het heeft weliswaar zesduizend gulden extra ge kost maar het was de moeite waard." Inmiddels wordt uit het ziekenhuis in Freemantle gemeld dat de toestand van de tweeling nog steeds zorgwek kend :s. De ouders van de tweeling zijn mevr. Grietje Visser. 27 en de heer Barend Visser. 28. van beroep havenarbeider en vroeger woonachtig m de Tien Geme- ienstraat 6 te Amsterdam. De familie Visser bestaat verder uit Wilhelmus en Jozef us resp. drie en twee jaar oud. Een rokend autowrak blokkeerde zaterdagavond de weg tussen Delft en Overschie. Vijf mensen hebben dit ongeluk niet over leefd. Een politieman is hier bezig met het bergingswerk. auto bestuurd door mej. Van Dijk, die geen rijbewijs had. Op de Wittenburgergracht te Am sterdam is de 12-jarige T. A. Jonker, toen hij met zijn fiets naar links uit week. aangereden door een bus van het gemeentelijk vervoerbedrijf en op slag gedood. B Op de kruisihg Johannes Vermeer- plein/Johannes Vermeerstraat te Am sterdam is een scooter aangereden door een vrachtauto De duopassagier op de scooter, de 62-jarige mevrouw H. Zwart uit Amsterdam, kwam om het leven. De bestuurder van de scoo ter werd licht gewond. Onder Oerle, gem. Veldhoven, is de 39-jarige landbouwer J. Machielse uit Oirschot op zün motorrijwiel te gen een boom gereden. Hij werd op slag gedood. Zijn vrouw, die op de duo z.at. is zeer ernstige gewond naar het ziekenhuis in Eindhoven vervoerd. Het echtpaar had vier kinderen. Op de Stationsweg te Woudenberg is de 19-jarige motorrijder G. W. 'van Gulpen tegen een vrachtauto gebotst en op slag gedood. Ket vijfjarig zoontje van de heer Verwey uit Ermeio. dat op de Putter- weg door een auto werd aangeredene, is in het ziekenhuis „Salem" overle den, Zaterdagavond is de heer H G. Beek uit Hummelo met zijn bromfiets gevallen en ter plaatse overleden. zou bereid zijn de Indonesische minis ter van Buitenlandse Zaken, dr. Soe- bandrio te ontvangen, zei minister Ca sey, die er overigens geen twijfel over liet bestaan dat naar Australische op vatting de souvereiniteit over westelyte Nieuw-Guinea aan Nederland behoort. In Den Haag was geen commentaar te krijgen op deze mededeling van Casey Uit het slotcommuniqué van de con ferentie van Canberra blykt dat over eenstemming bereikt is over het op richten van gemeenschappelüke eentra voor tecnnische en beroepsopleiding voor de inheemse bevolking van beide delen van Nieuw-Guinea. In het Stads- en Academisch Zie kenhuis te Utrecht, waar hy al ge ruime tijd werd verpleegd, Is over leden prof. dr. F. C. Gerretson. HU bereikte de leeftijd van 74 jaar. Prof. Gerretson werd op 9 febr. 1884 te Kralingen geboren. Aanvankelijk: werkzaam in de firma van zün vader, wierp hy zich na zijn middelbare schoolopleiding tevens op de studie. Hij volgde o,a. colleges te Utrecht en Brussel, pro moveerde aan de Heidelbergse uni versiteit tot doc tor in de wijsbe geerte. In het be gin van zün maat- sehappebjke car rière was de thans overleden hoogleraar werk zaam op het de partement van Koloniën.' Vervolgens ging hü over in dienst van de Bataafsche. Als directie-secre taris van deze oliemaatscbappü was hij de rechterhand van dr. H. CoUja. - Gerretson was een groot bewonde- -Braar van Groen van Prinsterer en - van zün hand verschenen destijds in de CJi. Nederlander een aantal ar tikelen over de christelijke politiek. Als dichter maakte by naam door zqn bundel „Experimenten", die hy schreef onder het pseudoniem Geer- ten Gossaert, Zün geschiedenis .van de „Koninklijke" wordt beschouwd als een literair werk van hoge kwa liteit. De thans overledene is als buiten gewoon hoogleraar verbonden geweest aan de Utrechtse Universiteit. Aan de byzondere Indologiscbe faculteithield hy zich v.nJ. bezig met het doceren van constitutionele en parlementaire geschiedenis. In 1951 werd hü door de Christelyk- Historische Unie afgevaardigd naar de Eerste Kamer. In het parlement nam hy een geheel eigen positie in. Hy was met prof. mr. P. S. Gerbrandy destijds één der leiders van het comité Hand having Rykseenheid. Prof. Gerretson bezette zyn senaats zetel tot juni van dit jaar. Dc minister van Voorlichting van de „Vrye Algerijnse regering" Moham med Yazid, heeft verklaard dat de r eg erin; wel wil onderhandelen met Frankryk. maar niet op de voorwaar den. die generaal de Gaulle heeft ge steld. De onderhandelingen moeten, aldus de minister, gevoerd worden op een voor beide parlüen aanvaardbare plaats. De regering van Ferhat Abbas wil in ieder geval niet onderhandelen in Pa rijs, zoals de Gaulle heeft voorgesteld. Voorts zouden de onderhandelingen over het gehele vraagstuk Algerye* moeten gaan. De Gaulle's aanbod werd van de hand gewezen, omdat daarin de gedachte van onvoorwaardelyke op gave ligt opgesloten. Bij een ongeluk met een Bell 47-d- toestel van de „Worldwile helicopters ltd" is de 32-jarige piloot J. P. R. F. Hulsman (ongehuwd), afkomstig uit Nijmegen, op 22 oktober m het gebied van Digcel (Ned. Nieuw-Guinea) om gekomen. De oorzaak is niet bekend. Deze maatschappij, die haar hoofd kwartier heeft op de Bahama's en een bijkantoor in aPrijs. veert reeds enige iaren vluchten uit voor de Ned. Nieuw- Guinez netroleum maatschappij, hoofd zakelijk voor het vervoer van mate riaal voor seismische opsporingsploe gen. De beide directeuren van de Neder landse Helikopter Industrie N.V., de heren ir, G. F. Verhage uit 's-Graven- hage en ir. J. Meijer Drees uit Rotter dam zullen vrijdag 31 oktober in een der gebouwtjes van deze jonge indus trie op de luchthaven Rotterdam af scheid nemen. Beiden hebben, zoals be kend is. onlangs hun ontslag aange boden. De heren Verhage en Meijer Drees zijn er, met een kleine groep medewer kers. in geslaagd de „Kolibrie"-heli- kopter te bouwen, waarin verschei dene voor de helikopterbouw revolu tionaire ideeën van eigen vinding zyn toegepast. De heer Meüer Drees zal, naar ver wacht wordt, over enkele maanden emigreren naar de Verenigde Staten. Hij heeft daar een werkkring by een grote Amerikaanse helikopterfabriek - aanvaard. Over eer nieuwe werkkring van ir. Verhage. lie. voordat hy enkele jaren geleder directeur werd van de Neder landse helikooterindustrie, hoofdinge nieur by de PTT is geweest, staat op dit ogenblik nog niets vast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1