Raad van State Slagvaardiger prijsbeleid vereist bevoegdheden WEMEF m Ernstige conflicten zuidelijke K VP n)wy dot op Twaalf mannen na zes dagen levend uit Canadese mijn Felle brand in IJmuider visconservenfabriek KENIL WOR TH r O Pasternak weigert Nobelprijs Zijn huis onder bewaking? ONTWERP PRIJZENWET INGEDIEND MAATREGELEN ALLEEN IN UITERSTE NOODZAAK Mist legde Zeeuwse veren bijna stil Parijs komt EEG- verplicktingen na Maar geen scheuring, zegt partijleiding imlJ VREUGDE IN SPRINGHILL Stem zei: Jongens kom ons halen Vuur in berg rollende blikj'es Vrijwel zeker is opzet in ;t spel W\ Tekort van 500 man bij rijkspolitie Scbeepsbotsing op het mistige IJ Onder zivare politieke druh r D DONDERDAG 30 OKTOBER 1953 ZESTIENDE JAARGANG No. 4134 v- Voor MODERN bestek 170 man. Directeur: EL DE RUIG r J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 'C Niet gebonden «■cwtoxoxo:*» Geen onzekerheid meer: i'nG fJ^WAALF mijnwerkers, die zes dagen op ongeveer 4000 me ter diepte in een steenkolenmijn, te Sprjnghili in de Canadese pro vincie Nieuw-Schotland opgeslo ten hebben gezeten, zijn vanmor gen gered. Verrassing rlJ beginnen vandaag met de publikatie van een beeldverhaal Keml- worth" naar de gelijknamige roman van de beroemde Schotse dichter en roman schrijver Sir Walter Scott. JKeniïworthdat in 1821 geschreven werd, speelt ten tijde van koningin Elizabeth van Engeland en is, zoals alle romans van deze schrij ver, een mengeling van his torie en verbeelding, die dc lezer zeker zal boeien. UU1 aottordaja: witto ao wmnstraai ja leier. natim 14 11 Postbus 1U2 - Postgiro No. «4519. Klacbteadlenst abonnementen: 18.30 10 -tn Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. 's-Gravenhage- Huygcnsplein 1 Tele:. 183467 >3 lijnt-, Postbus 1091 - Postgiro No. «4867. fOacbtendienct: 1830—1830 ul Tel el 362569. Dordrecht- SobeSersplein 8 - Postgiro No 424203 Telefoon 4670 Kinchtendlenst na 17.30 uur 7314. gciilcdam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week f 2,66 per maand, f790 per fcwartaai. Lome nummers 16 cent Vertódtat daeelifiu. (Geldig tot morgenavond) KANS OP REGEN Overwegend zwaar bewolkt met later plaatselijk enige - regen. Vannacht en morgenochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Weinig veran dering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.31 onder: 17.15 Maan op: 19.53 onder: 10.57 DE heren Algera en De Pous zijn benoemd tot leden van de Raad van State. Wij wensen hun daarmede geluk. Bij de benoeming van de heer De Pous moeten wij even stilstaan. De heer De Pous behoorde tot de ille gale Trouw-groep tijdens de ooriog en daarna was hij een tijd lang werk zaam bij ons blad. Nu vervult hij de functie van secretaris van de Pers- vereniging waarvan on-= blad uitgaat De heer De Pous gaat de zetel inne men van dr. Schouten die ons blad tijdens de oorlog mede heeft opge richt en die t'.ans - voorzitter is van de Persvereniging. Voor het overige: dr. Schouten is 75 jaar on de heer De Pous is 38 IT laatste is het punt waarop wij de aandacht willen vestigen. Om tot lid van de Raad van State te wor den benoemd moet men 35 jaar oud zyn, Maar de prakrijk was niet dat men mensen op zo'n jonge leeftijd tot lid van de Raad van State maakte. Integendeel, meestal worden tot lid van de Raad van State mensen be noemd, die een eervolle carrière ach ter de rug hadden. En daardoor werd de leeftijd van de leden van de Raad van State gemiddeld nog al hoog. Men heeft enkele jaren geleden een leef tijdsgrens naar boven ingevoerd. Met vijfenzeventig jaar moet men ont slag nemen. Het merkwaardigste van de benoeming van de heer De Pous is, dat hij een man is die een eervolle carrière nog niet achter de rug heeft. Integendeel hij staat nog maar aan het begin daarvan. Wij moeten daaruit afleiden dat de regering wat binnen het kader van grond\yet en wet heel goed kan van de Raad van State een ietwat ander college wil maken dan het tot dusverre was. DE belangrijkheid van de Raad van State is hoofdzakelijk in drie din gen gelegen. In de eerste plaats kan hij in be paalde gevallen bij- het overlijden des Konings tijdelijk het koninklijk gezag waarnemen. Verder speelt hij een rol wanneer de Koning buiten staat ge raakt het koninklijk gezag waar te Tremen. 1 Uiteraard zijn dat maar sporadische gevallen. Een zeer omvangrijke taak is voorts het advies uitbrengen aan de Koning over alle wetsvoorstellen en algemene maatregelen van, bestuur. Deze adviezen zijn niet openbaar. Zij zijn dus door s niet op hun waarde te beoordelen. Maar het is •wel zeker dat het feit dat ze niet openbaar zijn, fdoet aan de invloed die de Raad van State door zijn ad viezen uitoefent. Een goed advies, dat de regering naast zich neerlegt, zou zij niet zo gemakkelijk naast zich neerleggen, indien het publiek was. De derde belangrijke taak van de Raad van State bestaat uit een zeer omvangrijke administratieve recht spraak. Een taak die in. de toekomst nog omvangrijker zal worden dan zij nu al is. Dit is op het ogenblik de meest gewichtige functie van de Raad. HET punt dat ons nu bezig houdt is dit dat de regering blijkbaar van de Raad.van State een iets ander col lege wil maken dan het tot,dusverre was. Wij zouden over de motieven, die bij de regering voorzitten en over de bedoelingen die zij heeft, gaarne worden onderricht. Het gaat hier ten slotte om het hoogste college van staat. De behandelirg van de begro ting van algemene zaken wr -onder de hoge colleges van staat ressorte ren, moet nog plaats vinden. Mis schien dat wij dan kunnen worden in gelicht. (Advertentie) Vraag gratis folder bij WEMEF Nes 23-25, Amsterdam C. Van een onzer verslaggevers) BIJ de Tweede Kamer is een ontwerp-Prijzemvet ingediend. Krachtens dit nieuwe ontwerp zal de regering de bevoegdheden krijgen cm b(j de prijs vorming regelend te kunnen optreden. Deze bevoegdheden zijn: 1 Het uitvaardigen yan maximum-prijsregelingen, in die gevallen, waarin het gevaar bestaat, dat door te hoge prijzen het algemeen belang wordt geschaad, (Onroerende goederen vallen buiten deze regeling). g Het uitvaardigen van adznlnistraticplicht met betrekking tot de prijsvorming. Deze plicht zal slechts kunnen worden opgelegd voor die goederen of diensten, waarvoor maximum-prijsregelingen zijn vastgesteld. 9 De mogelijkheid om inlichtingen aangaande de prijsvorming in te winnen. c De regering moet nl. kunnen nagaan, of er aanleiding is tot het vaststellen van een prijsvoorschrift. Inzage van boeken en bescheiden kan worden verlangd. A Het geven van voorschriften met betrekking tot de prijsaanduiding. Deze voorschriften zullen de prijsbewustheid van het publiek moeten stimuleren en remmend moeten werken op verholen prijsopdrijving. Alle voorschriften krachtens de nieu we prijzenwet zuilen worden vastge steld bij beschikking van de minister van Economische Zaken, eventueel ge zamenlijk met een andere minister. Het wetsontwerp is ondertekend door de ministers Zijlstra, Witte, Vondeling en Suurhoff. Met nadruk wordt in de memorie van toelichting gewezen op het grote belang van de prijsvorming voor onze nationale economie. De ministers wen sen een slagvaardig prijsbeleid en daar om hebben zij de suggestie van de So ciaal-Economische Raad tot instelling van. een onafhankelijke adviescom missie van deskundigen, niet overge nomen. Een procedure, waarbij deze commissie van advies zou moeten die nen in prijsvormende maatregelen, zou te remmend werken en een ernstige belemmering kunnen vormen voor de bij het prijsbeleid vereiste snelheid van handelen. De effectiviteit van het beleid zou daardoor in gevaar kunnen worden gebracht. Prijspolitiek, aldus de memorie van toelichting, mag op straffe van mach teloosheid niet gebonden zijn aan tijd rovende procedures. De waarborg voor de juistheid van de maatregelen moet bij een dergelijk beleid zijn gelegen in het verantwoordelijkheidsbesef van de betrokken bewindsman, in de effi ciëntie en toewijding van zijn departe ment en in het overleg met het be trokken bedrijfsleven, dat steeds aan een maatregel vooraf moet gaan. Dit overleg zal een essentieel onder deel dienen te vormen van het door de regering te voeren prijsbeleid. De ministers menen, dat er alleszins reden is de centrale adviescommissie voor de prijspolitiek niet slechts te doen voortbestaan, maar ïn het ver volg ook weer regelmatig bijeen te roe pen. Hierbij verdient het overweging de commissie om te zetten in een niet ambtelijke commissie als bedoeld in de wet op de Publiekrechtelijke Be drijfsorganisatie. Een dergelijke com missie zal zowel het algemene prijs beleid kunnen bespreken als advies kunnen uitbrengen over de algemene problemen van dit beleid. «V»V*V»V»VmW»v« (Van - onze RIE correspondent) DRIE dagen lang beeft een dichte mist praktisch alle verkeer in Zeeland stilgelegd. Woensdag lagen de veerdiensten over de Zeeuwse wateren vrijwel geheel stil, in tegenstel ling tot de beide vorige dagen, toen af en toe nog werd gevaren. De veerdienst Hoedekenskerke- Terneuzen heeft gisteravond slechts eén vaart gemaakt, evenals de veerdienst VlissingenBreskens, waarbij nog een kleine boot in de vaart kwam. Bij vrijwel alle veer diensten stonden de auto's rijen dik opgesteld; het nieuwe grote veerplein m Vlissingen was in korte tijd stamp vol. De vele chauffeurs en passagiers, die van en naar Zeeuws Vlaanderen of de andere Zeeuwse gebieden moes ten, bivakkeerden in de vele wacht- gelegenheden, cafés en restaurants rond de aanlegplaatsen of wandelden in de klamme mist. De regering van premier Charles de Gaulle heeft besloten, dat Frankrijk vanaf januari a.s. zijn verplichtingen ten opzichte van de gemeenschappelij ke markt zal nakomen, niettegenstaan de de economische crisis, die het door maakt. Dit besluit werd gistermorgen na de zit ting van het kabinet bekend. Het maakte een einde aan maanden van onzekerheid over de vraag of Frank rijk in staat zou zijn deel te nemen aan het plan van de zes landen; wat be treft de douane-tarieven, dat 1 jan. a.s. zou ingaan. De dagelijkse leiding van de Katho lieke Volkspartij heeft nooit grieven gehoord, die zouden kunnen leiden tot scheuring in de partij van meer dan plaatselijke betekenis. De K% P acnt het dan ook onjuist te veronderstellen dat dergelijke grieven bestaan. Dit deelt de dagelijkse leiding van de KVP mee naar aanleiding van berich ten in verscheidene kranten. Wel is de dagelijkse partijleiding op de hoogte van bepaalde moeilijk heden van plaatselijke aard, waarbij het royement van vier leden dooi net Berge;} op Zoomse afdelingsbestuur een rol'speelt De hetrokkenen neboen tegen deze beslissing var. de afdeling, die door het kringbestuur is bevestigd, by net partijbestuur beroep aangetekend. Het partybestuur zal hierover na een onderzoek uitspraak doen. De veronderstelling, dat er verband gelegd zcu kunnen worden tussen de moeilijkheden in Bergen op Zoom, Roo sendaal en Maastricht, is, temeer omdat deze moeilijkheden uitsluitend van plaatselijke en persoonlijke aard zyn, naar de mening van de dagelijkse par tijleiding van iedere grond ontbloot. Inmiddels verneemt een onzer ver slaggevers, dat er in de omgeving van Bergen op Zoom, Roosendaal, Tilburg en Breda groepen r.-katho- lieken zijn, die in conflict zijn met de Katholieke Volkspartij. Het moet niet worden uitgesloten, dat deze dissidenten bij de kamerverkiezin gen van I960 met een eigen kandi datenlijst zullen uitkomen. De ge- noederen beneden de Moerdyk schij nen wel zo verhit te zijn, dat, wan neer de dissidente groepen met een eigen lyst zouden komen, zij onge twijfeld een belangrijk aantal stem- Duidelijk wordt gesteld, dat de mi nisters de controle op het te voeren beleid bij uitstek als de taak van de Siatcn-Generaal zien. Rij het al of niet beperken van de vrije prijsvor ming is het essentieel, dat de regering de lijn volgt, die aansluit bij hetgeen In de Staten-Generaal in de gegeven omstandigheden noodzakelijk wordt geacht. De ministers menen dat het in te genstelling tot het SER-advies met nodig is de geldigheidsduur voor uit te vaardigen prijsvoorschnften te be perken tot ten hoogste eén Jaar. Daar de regering er veel aan gelegen is haar corrigerend optreden met betrekking tot de prijsvorming tot het strikt nood zakelijke te beperken, zal zij er nauw lettend op toezien, dat eventuele prijs maatregelen onmiddellijk worden be ëindigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten. De nieuwe wet komt in de plaats van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen in de prijsopdrijvings- en hamsterwet,"" het prijsvormingsbesluit 1941 en het prysaanduidingsbesluit 1941. De voorschriften en bevoegdhe den ten aanzien van de prijsvorming, die m bepaalde sectoren van het be drijfsleven krachtens andere wetten be staan of wellicht tot stand zullen ko men, zullen uiteraard hun geldigheid blijven behouden. t* üSt i ,\-fr Advertentie) Reddingsploegen slaagden erin. de mannen te bereiken door zich een weg te banen door een metersdikke laag steenslag en puin. Voordien was een lange onderaardse gang gehakt om m de buurt te komen van de plaats waar men vermoedde dat zich de slachtof fers zouden bevinden. Woensdagavond laat was men tot de ontdekking gekomen dat de mijnwer kers nog ,in leven waren. Bij de ingang verzamelden zich onmiddellijk fami lieleden van de mijnwerkers. Zij huil - den van vreugde. wei zo veroor- In de visconservenfabriek „Vico" te ÏJmuiden heeft gisteravond een hard- men van de KVP zouden afnemen. De oorzaak van het conflict ligt, naar wij vernemen, nog in de oude tegenstelling tusser de Katholiek Nationale Partij en de KVP Deze tegenstellingen zyn nog steeds niet overbrugd. By wethoudersverkiezingen in verscheidene pJaatsen zyn deze dui delijk aan het licht gekomen. Het gaat voornamelyk om groepen rechtse r.-katholieke kiezers, die menen, dat zij In de party niet tot hun recht komen. Het vezelinstituut TNO te Delft heeft na het meetcentrum in Enschede een nieuw „filiaal" gevestigd in Til burg voor kwaliteitscontrole in de wol- mdustne. Met ingang van 1 novembei 1*. be noemd tot geneesheer-directeur van de Manastiehting te Haarlem dr. H. J. H. Neyens, hoofd van de radiologische afdeling van het ziekenhuis. nekkige brand gewoed, die goed als zeker opzettelijk is zaakt. De brand werd tegen halftien ontdekt en de brandweer vond toen drie brandhaarden, die oj> afstanden van ea. vijftien meter van elkaar la gen en bovendien door lege gangen van elkaar gescheiden waren. Op twee plaatsen, waar blikjes waren opgesla gen, was de lak aan de binnenkant van de blikjes gaan branden, waar door de brandweer voor een zeer zwa re taak stond. Het vuur was in de berg van tienduizenden blikjes moei lijk te bereiken en de spuitgasten kon den zich op de rollende blikjes nan- weiüks staande houden. Eerder op d e avond was de brand weer ook al in dit gebied in actie ge komen. Toen stond de daklijst van een timmerfabriek in brand. Aanvan kelijk nam men aan,, dat deze brand het gevolg was van een oververhitte kachelpup. Toen echter twee uur la ter op nog geen 150 meter van de timmerfabriek de brand in de conser- venfabriek werd ontdekt, is men ook hier gaan. twijfelen. De politie onderzoekt nu of hier sprake is van een rancuneuze hande ling of dat men te maken heeft met een geestelijk gestoorde. Men scha kelt zelfs de mogelijkheid niet uit, dat er verband gelegd kan worden tussen deze beide branden en de inbraak, die de voorgaande nacht in de gemeente Bloemendaal werd gepleegd. (Van onze Haagse redacteur) Het personeelstekort bij het korps rijkspolitie bedroeg 1 oktober rond 500 man. By de gemeentepolitie (in gemeenten met meer dan 100.000 inwo ners) wat dit tekort op dezelfde datum 526 man. De sterkte van de reserve- gemeentepolitie bedroeg ongeveer 5800 man. Dit deelt de minister van Bin nenlandse Zaken mede m zyn Memo rie van Antwoord op de begroting. Het oriënterend onderzoek naar de noodzakelijke omvang van het Amster damse politiekorps, dat mede als fun dering yoor soortgelijke onderzoeken in Rotterdam en 's-Gravenhage kan dienen, vindt gestadig voortgang. De wijze van surveilleren zal vol gens minister Struycken in het alge meen wellicht een nog verder gaande mechanisatie tegemoet gaan. De inschakeling van noodwacht- phchtigen bij de B.B.-orgamsat.e vraagt een aantal maatiegelen van idministratieve en wetgevende aard. Vei wacht mag worden, dat de ge wenste regelingen voor eind november het staatsblad dan wel de staatscou rant zullen hebben bereikt Het nieuws dat er nog overleven den waren, kwam als een volkomen verrassing, want men had alle hoop reeds opgegeven. Een lid van de red dingsploeg hoorde plotseling de stem van gijn oom door een ingestorte Naast de spoorbaan te Sint-Fancras ligt het wrak van de personenauto, die gistermorgen op een onbewaakte overweg door een aanstormende trein terzijde werd geslingerd. Zoals eerdei' werd gemeld, vonden drie mensen bij dit ongeval de dood. Behalve de be stuurder, de 35-iarige heer W. Otter uit Oudendijk, kwamen om het leven zijn vierjarig zoontje Pieter Otter en de zesjarige Stefanus van Rinsum, eveneens uit Oudendijk. luchtschacht. Hij hoorde hem zeg gen: „Jongens, haal wat water. Er zijn hier nog twaalf man m leven. De lucht is goed gebleven. Enkele van ons zyn gewond, maar niet erg Maar we hebben wel verschrikke lijke dorst". i Er werd toen onmiddellijk" koffie en hete soep door een pyp naai;,de mannen geleid en reddingsploegen groeven voorzichtig verder. r Er klonken juichkreten toen- de mannen vanmorgen werden bovenge bracht. Een van de geredden bleek een gebroken been te hebben. De anderer hadden schaafwonden. De twaalf geredde mannen maakten deel uit van een groep van 170 mijn werkers, die de vorige week donder dag door een ontploffing in de mijn werden opgesloten. Zeventig manner. werden gered. Reddingsploegen brach ten voorts tien doden naar boven. Reeds zaterdag veronderstelde men dat de negentig andere mannen om het leven waren gekomen. De reddingsploegen hebben nu hoop gekregen dat er nog meer overleven den zijn. Zij zetten hun moeilijke werk met nieuwe kracht voort. Het uitgaande s.s. „Hermes" van de KNSM is woensdagavond op het XJ ter hoogte van de Valkenwegpont te Am sterdam tijdens slecht zicht in aanva ring gekomen met het Duitse sleep- sehip „Raab Karcher" 36. De .Hermes", groot 2755 ton, gela den met stukgoed, was op weg via Ant werpen naar West-Indie. Het schip kreeg aan stuurboordzijde een deuk van 7 bij 1% meter en is teruggekeerd naar de kade voor een nader onder zoek. Het Duitse sleepschïp'was gela den met 1800 ton gerst en was op weg van de Westhaven naar Ruhrortr De voorsteven werd in elkaar gedrukt en het dek opgebold. De schepen maak ten geen water. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Boris Pasternak De Russische schrijver Boris Paster-, nak heeft de hem toegekende Nobel prijs voor literatuur afgewezen, hoogst waarschijnlijk als gevolg van de zware politieke druk, die in de Sowjet-Unie op hem is uitgeoefend. In een telegram aan de Zweedse Academie zei Pasternak gisteren: „Rekening houdend met de zin waar in deze onderscheiding in de ge meenschap waartoe ik behoor is ge ïnterpreteerd, zie ik af van de on verdiende prys die mij is toegekend. Neem my mijn weigering, waattoe ik vrijelijk besloten heb, niet kwa- lyk". Zaterdag had Pasternak zyn dank uitgesproken voor het ontvangen van de prijs De eerste secretaris van de commu nistische jeugdorganisatie Komsomol heeft voor radio Moskou verklaard, dat Pasternak de Sowjet-Unie moet verla ten, ornaat hij „hen door wier arbeid hij. leeft en ademhaalt heeft bevuild. Ook in de Russische kranten en tijd schriften wordt nog steeds feUe kri tiek geleverd op Pasternak. Het huis van de schrijver buiten Moskou staat onder politiebewaking. Men gelooft dat hem is meegedeeld, dat hy buiten de Sowjet-Unie moet blijven indien hy het land zou verla ten. Pasternak zou thans geen bezoe kers meer kunnen ontvangen. Waarne mers in Stockholm zyn de mening toe gedaan, dat de Russen blij zouden zijn als Pasternak de Sowjet-Unie zou ver laten maar dat zyn weigering van de Nobelprijs er op wyst dat hij besloten heeft te blijven. Het geld dat tegeiyk met de Nobel prijs aan Pasternak zou zyn geschon ken zal thans in het fonds worden teruggestort. De Internationale PEN-club heeft het volgende telegram gezonden aan de Russische organisatie van letter kundigen: „De internationale PEN-club gevoelt grote ongerustheid ten gevolge van de geruchten betreffende Pasternak en verzoekt u, de dichter te beschermen ea daardoor het recht van de creatieve vrijheid te handhaven. Schrijvers over de gehele wereld koesteren broederlij ke gevoelens jegens hem." 14

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1